NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY
(konkrétní údaje o kupujícím, č. pozemkové parcely, rozloze, usnesení zastupitelstva… budou
doplněny podle skutečnosti)
UPOZORNĚNÍ :
1. Tento návrh platí pro ty, kteří budou kupovat pozemek z vlastních prostředků
2. Pro ty, kteří budou pozemek kupovat na úvěr, bude zpracována smlouva o smlouvě
budoucí, která bude muset odpovídat konkrétním požadavkům jednotlivých
bankovních ústavů
Dnešního dne uzavřeli:
l. Obec Kostomlaty pod Milešovkou, zastoupená starostkou obce, Mgr. Evou
Krejskovou, IČO : 00266396, DIČ : CZ-00266396
- na straně jedné jako prodávající
a
2.
…………
- na straně druhé jako kupující
KUPNÍ SMLOUVU o převodu vlastnictví pozemkové parcely č. 746/…. o výměře ………..
m2 v k.ú.o. Kostomlaty pod Milešovkou.
I.
Předmět smlouvy
Obec Kostomlaty pod Milešovkou má ve svém vlastnictví pozemkovou parcelu č. 746/……..
o výměře ……….. m2 v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, která vznikla oddělením
z pozemkové parcely č. 746/1 v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, zapsané na LV č. 10001
pro k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou u Katastrálního úřadu Ústeckého kraje, Katastrálního
pracoviště v Teplicích. Oddělení bylo provedeno geometrickým plánem č. ……………, který
vyhotovil……………………………………...
II.
Kupní cena
Prodávající prodává pozemkovou parcelu č. 746/…… o výměře …………. m2 v k.ú.
Kostomlaty pod Milešovkou, která je uvedena v článku I. této kupní smlouvy za kupní cenu,
která byla stanovena na základě znaleckého posudku č. ……….., který vypracoval dle
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004
1
Sb., č. 257/2004 Sb. a 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č.
3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., 460/2009 Sb. a 364/2010 Sb., podle stavu ke
dni ………………., znalec Petr Pavlát, Bystřická 428, 417 31 Novosedlice, a která činí
………..320x m2 + DPH (slovy : ………………….), kupujícím, kteří uvedenou nemovitost
za tuto cenu kupují.
III.
Úhrada kupní ceny
Kupní cenu ……………..,-Kč (slovy : ………….. korunčeských) zaplatí kupující
prodávajícímu v den podpisu této smlouvy.
IV.
Poplatky spojené s uzavřením smlouvy
Poplatky spojené s uzavřením, vyhotovením a se zápisem této smlouvy do katastru
nemovitostí hradí kupující. Kupující dále před podpisem smlouvy uhradí částku 3.300,-Kč
(slovy – třitisícetřista korunčeských) za znalecký posudek a za zeměměřičské činnosti. Obec
Kostomlaty pod Milešovkou je povinna uhradit zákonem stanovenou daň z prodeje
nemovitostí
IV.
Specifikace předmětu smlouvy
Prodávající prohlašuje, že pozemková parcela č. 746/……. je územním plánem obce
Kostomlaty pod Milešovkou určena k výstavbě rodinného domu.
Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a prohlašuje, že parcelu č. 746/…. kupuje za
účelem výstavby RD.
V.
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo přechází na kupující dnem registrace této kupní smlouvy Katastrálním
úřadem v Teplicích. Tímto dnem na ně přecházejí také všechna práva a povinnosti spojené s
vlastnictvím a užíváním pozemku.
VI.
Odstoupení od smlouvy
2
Jako zvláštní ustanovení se pro prodávajícího sjednává právo odstoupení od této smlouvy
v případě, že kupující nezahájí výstavbu RD nejpozději do 24 měsíců od data podpisu této
smlouvy. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a její účastníci jsou povinni vzájemně
si bezvýhradně vrátit plnění do té doby podle této smlouvy poskytnutá.
VII.
Předkupní právo
1. Kupující tímto zřizuje předkupní právo dle ustanovení § 602 a násl. zákona č.
40/1964 v platném znění k nemovitosti uvedené v článku I.
2. Na základě předkupního práva je kupující, pokud by chtěl nemovitost uvedenou
v článku I. prodat, povinen nabídnout ji ke koupi nejdříve kupujícímu na základě
písemné nabídky s uvedením kupní ceny, která co do výše v případě překročení
částky, uvedené v nabídce, musí být řádně zdůvodněna nově s nastalými okolnostmi, o
nichž nemohl vědět. Touto svou nabídkou je kupující jako povinný vázán po dobu
dvou měsíců. Nedojde-li v této lhůtě k uzavření kupní smlouvy, předkupní právo
zaniká.
3. Předkupní právo dle výše uvedených podmínek trvá po dobu 3 let od podpisu
smlouvy.
VIII.
Obec Kostomlaty p. Milešovkou prohlašuje, že „Záměr prodeje pozemkové parcely č.
746/….. o výměře ……. m2 v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou“ byl ZO projednán dne
………….. Na úřední desce byl tento záměr vyvěšen v době od ………..do …………. Prodej
pozemkové parcely č. …………. o výměře ……. m2 v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou
……….panu, paní, manželům…….. byl ZO schválen dne ……….2011.
IX.
Prohlášení obce
Prodávající - obec Kostomlaty p. Mil. prohlašuje, že na převáděné nemovitosti
neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva nebo jiné právní povinnosti. Prodávající
seznámil kupující se stavem nemovitosti, která je předmětem této kupní smlouvy.
Kupující potvrzují, že si tuto nemovitost prohlédli a že se seznámili se znaleckým
posudkem uvedeným v článku II.
X.
Intabulační doložka
Účastníci souhlasí, aby bylo u Katastrálního úřadu v Teplicích zapsáno právo
3
vlastnické k pozemkové parcele č. 746/…… o výměře …… m2 v k.ú. Kostomlaty pod
Milešovkou pro …..pana,paní, manžele………byt.,…………...
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem, z.č. 40/1964
Sb., v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech
týkajících se jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně
příslušný soud.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou
smluvních stran písemnou formou. To platí i pro tuto klauzuli.
3. Smlouva je vyhotovena v ………. stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopise a ….(4či5 dle kupujícího)….. stejnopisy budou
zaslány příslušnému katastrálnímu úřadu.
4. Účastníci prohlašují, že byli s obsahem této smlouvy řádně seznámeni, vzali ji na
vědomí a souhlasí s ní.
V Kostomlatech pod Milešovkou .....................................
Prodávající :
Obec Kostomlaty p. Mil.
zastoupená Mgr. Evou Krejskovou
Kupující :
………………………………………..
.............................................................
4
Download

Návrh kupní smlouvy - Kostomlaty pod Milešovkou