K VYVĚŠENÍ
VH
VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
2.2.
Plnění rozpočtu za rok 2014
Paragraf
Položka
Text
Návrh rozpočtu 2014
bez DPH
Plnění rozpočtu 2014
bez DPH
Příjmy
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
2310
2310
2310
2310
2321
2321
6310
6310
6310
4121
4131
4213
4216
4221
4222
2141
2322
2329
3202
3111
3122
2141
2142
2324
Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené
Převody z vlastních fondů HČ
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
Investiční příspěvky měst a obcí
Dotace Kraj Vysočina
Příjmy z úroků
Přijaté pojistné náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Příjmy z prodeje pozemků
Přijaté příspěvky na pořízení DHM
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
PŘÍJMY CELKEM
Paragraf
Položka
Text
1 077 500
65 083 230
0
0
19 792 812
0
1 000
0
150 779 829
0
0
9 454 598
299 000
358 000
500
1 076 760
66 700 432
9 463 059
161 275 317
20 970 303
13 816 104
342 346
5 968
0
14 286 000
10 181
12 812 845
237 926
183 810
0
246 846 469
301 181 052
Návrh rozpočtu 2014
bez DPH
Plnění rozpočtu 2014
bez DPH
Výdaje
2310
6409
XXXX
XXXX
Provozní výdaje
Rezerva na provozní výdaje
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
6310
6310
6320
6409
6409
5137
5139
5141
5166
5169
5171
5192
5229
5361
5362
5362
5365
6121
6130
5137
5141
5169
5171
5367
6121
6122
6130
6341
5149
5163
5163
5909
6909
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Materiál
Úroky z úvěrů
Konzultační,poradenské,právní služby
Ostatní služby
Opravy a udržování
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Ostatní neinvestiční transfery
Nákup kolků
Platby daní a poplatků SR
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Výpisy LV Kú Třebíč, poplatek Kú Třebíč
Vodovody investice
Pozemky vodovody
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Úroky investice kanalizace
Ostatní služby
Opravy a udržování
Výdaje z fin. vypořádání min. let
Kanalizace investice
Stroje, přístroje a zařízení
Pozemky kanalizace
Příspěvky obcím a městům kanalizace
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Poplatky bankám
Pojistné
Rezerva SVK neinvestiční výdaje
Rezerva investiční výdaje
VÝDAJE CELKEM
Paragraf
Položka
Text
3 299 080
685 000
3 229 784
380 000
800 000
400 000
2 820 000
940 000
4 000 000
883 000
0
0
0
35 000
0
10 000
43 160 000
250 000
0
290 000
220 800
0
0
223 521 000
2 355 000
250 000
2 620 584
0
55 000
1 026 000
410 000
21 288 164
901 771
513 442
2 471 240
695 978
2 186 371
1 872 628
30 000
50 000
2 000
28 202
10 000
11 315
59 926 275
49 268
75 397
268 833
221 010
60 082
863 707
210 149 665
1 165 263
74 302
2 620 584
1 605 068
52 581
710 323
0
0
309 318 628
290 225 087
Návrh rozpočtu 2014
bez DPH
Plnění rozpočtu 2014
bez DPH
Financování
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
8115
8123
8124
8128
8901
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - nákup dluhopisů (výdaj)
Opravné položky k penežním operacím
87 466 879
0
-24 994 720
0
0
-2 553 529
15 787 215
-24 994 720
-48 394 931
-800 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM
62 472 159
-10 955 965
VH
VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
Návrh rozpočtu SVK pro rok 2015
Paragraf
Položka
4.3.
Text
Návrh rozpočtu
2015 bez DPH
Příjmy
XXXX
6330
XXXX
2310
2310
6310
6310
6320
4121
4131
4221
2329
3202
2141
2142
2322
Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené
Převody z vlastních fondů HČ
Investiční příspěvky měst a obcí
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté pojistné náhrady
PŘÍJMY CELKEM
Paragraf
Položka
1 072 590
68 755 406
25 681 397
125 409 109
14 285 000
288 000
350 000
29 000
235 870 502
Text
Návrh rozpočtu
2015 bez DPH
Výdaje
2310
6409
XXXXX
XXXXX
Provozní výdaje
Rezerva na provozní výdaje
3 505 904
600 000
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
6310
6320
6409
5137
5139
5141
5166
5169
5171
5229
5361
5362
5365
6121
6122
6123
6130
5137
5141
5169
5171
6121
6122
6130
6341
5163
5163
6909
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Materiál - vodovodní přípojky
Úroky z úvěrů
Konzultační, poradenské, právní služby
Ostatní služby
Opravy a udržování infrastr. majetku - voda
Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI
Nákup kolků
Platby daní a poplatků SR
Výpisy LV Kú Třebíč, poplatek Kú Třebíč
Vodovody investice
Stroje, přístroje a zařízení (klimatizace)
Dopravní prostředky
Pozemky vodovody
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Úroky investice kanalizace
Ostatní služby
Opravy a udržování infrastr. majetku - kanalizace
Kanalizace investice
Stroje, přístroje a zařízení
Pozemky kanalizace
Příspěvky obcím a městům kanalizace
Poplatky bankám
Pojistné
Rezerva investiční výdaje
VÝDAJE CELKEM
Paragraf
Položka
800 000
600 000
2 372 500
944 000
3 515 000
9 325 000
50 000
2 000
30 000
15 000
28 232 000
70 000
500 000
250 000
200 000
416 500
412 800
1 250 000
216 676 000
450 000
250 000
110 919
55 500
825 000
5 875 085
277 333 208
Text
Návrh rozpočtu
2015 bez DPH
Financování
XXXXX
XXXXX
8115
8124
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
70 620 408
-29 157 702
FINANCOVÁNÍ CELKEM
41 462 706
Závazným ukazatelem je paragraf - směrnice 2011/2
Připomínky k návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na rok 2015 je možné uplatnit
osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 9. 4. 2015 do 14 hodin, nebo ústně
na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Download

K VYVĚŠENÍ