3 | 2013
Římskokatolická farnost u kostela
svaté Terezie od Dítěte Ježíše
Nová
ředitelka
farní
charity
Více na str. 8
Kam na prázdniny 16
Dnes jím jako Zimbabwan 18
Pavoučci na horách 20
Dopis P. Johna Sorena 22
Rozhovor se Z. Vyhnánkovou24
Diamantová výročí 32
zprávy z farnosti
Úvodní slovo
Příprava dětí s rodiči
na 1. sv. přijímání
Milí bratři a sestry,
čtenáři Kobylístku,
a přidávám ještě, vážení občané Republiky české, členové církve katolické a příznivci rodiny salesiánské, možná jste
si všimli, že nás v posledních týdnech
příliš často obcházejí "Jobovy" zvěsti.
Ta první, že nás po desetiletém vládnutí opustil náš vznešený a přemoudrý
prezident Václav Klaus. Ještěže rádcové
byli prozíraví a dovolili lidu, aby si v předstihu zvolil nového "otce vlasti", který
ze všech sil bude pečovat o povznesení vzdělanosti a kulturnosti svého lidu
a přitom se bude i s velkou láskou starat
o sociálně slabou skupinu společenskou.
Ale co říci do roviny církevní, v níž si
náš nejvyšší otec pozemský dovolil „tak
nehoráznou věc“, abdikovat, rezignovat či
opustit papežský stolec. Jeden z jeho nejbližších spolupracovníků George Pell, kardinál australský, mu vyčetl, že svým krokem církev destabilizoval, a tím postavení
budoucího nástupce zkomplikoval. Ještěže
náš nejvyšší šéf salesiánský to jinak vidí,
a já se s ním plně ztotožňuji. Napsal nám:
"Při podání své demise odůvodněné věkem a únavou, která je důsledkem jeho
starostlivosti, kterou církev provázel v období hlubokých a velmi rychlých společenských změn, které se týkají křesťanské víry
a života a které vyžadují velkou fyzickou
a duchovní energii, Svatý otec přiznává, že
předstoupil před Boha v postoji rozlišování.
Jeho rozhodnutí je tedy ovocem modlitby
a je znamením poslušnosti Bohu! Takový
postoj nemůže vzbudit nic jiného než náš
největší obdiv a úctu. Opakuji, jde o jeho typický duchovní rys: o pokoru, která jej činí
svobodným před Bohem a před lidmi a zjevně ukazuje jeho smysl pro zodpovědnost."
2
vstupuje do závěrečné fáze. Od středy 6.
3. bude po sedm týdnů v kostele od 17.50
krátká katecheze o prožívání eucharistické
bohoslužby a svátosti smíření. První setkání s milosrdným Otcem ve svátosti smíření
prožijí v sobotu 20. 4. a první setkání s Ježíšem svátostným jeho osobním přijetím v neděli 21. 4. v 10.30. Také za ně, děti, rodiče
i jejich kmotry se více modleme.
P. Josef Brtník
Duchovní úvahy o eucharistii
od P. Vojtěcha Kodeta
Doufám a věřím, že se tato zodpovědnost
za velkého přispění Ducha svatého projeví
i u kardinálů při následujícím konkláve, při
volbě nového papeže. Denně za to prosme!
A ta třetí "jobovka", to už bude "brnkačka". Náš spolubratr Zdeněk Jančařík,
šéfredaktor Portálu "vitríny salesiánů",
rezignoval také na tuto "roli". Ale prý
už je někdo na obzoru, tak díky Bohu!
Milí bratři a sestry, v závěru chci vám
všem poukázat, do všech proměnlivostí
času, na jednu absolutní velikonoční jistotu.
Náš nejvyšší "šéf", ukřižovaný a vzkříšený
Pán, neviditelná hlava svého viditelného
těla, církve, nám řekl slova věčného života:
"Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa!" Buďme i my s ním a častěji a pozorněji mu naslouchejme, o jeho slovech
a činech rozjímejme a podle nich s pomocí
Ducha svatého žijme.
To sobě i vám vyprošuje a k tomu žehná
P. Josef Brtník
Kobylístek
Prožíváme Rok eucharistie a víry, těší nás,
že do naší farnosti přijal pozvání P. Vojtěch
Kodet, který přednese v rámci jarního cyklu
Středy plné vědy duchovní úvahy o eucharistii. Budou probíhat v kostele, částečně
v době postní i velikonoční, v daných středečních termínech níže vždy od 19.15. Jste srdečně zváni a těšit se můžete na tato témata:
13. 3. Nepolíbil jsi mě (Lk 7,45)
20. 3. Chci ti něco povědět (Lk 7,40)
10. 4.Dům se naplnil vůní té masti
(Jan 12,3)
17. 4.Chápete, co jsem vám učinil?
(Jan 13,12)
24. 4. Jděte do celého světa (Mk 16,15)
Nahrávky úvah budou na farním webu jen
omezenou dobu!
http://terezicka.sdb.cz/vzdelavani-vyuka-/
Tomáš Redlich
Křížová cesta na Velký pátek
Srdečně zveme na tradiční křížovou cestu
na Velký pátek v 15.00, kterou si opět připraví děti a ministranti.
Petr Zelinka
březen 2013
Postní duchovní obnova rodičů
V sobotu 2. března se uskutečnila tradiční
duchovní obnova pro rodiny s malými dětmi. Rodiče i děti (které si užívaly ve školce
Na Přesypu) se sešli v hojném počtu, připojily se i nové rodiny. Program začal vzájemným seznámením a sdílením na téma Jak
prožíváme postní dobu v naší rodině. Pak
měl Petr Zelinka krátké zamyšlení nad průběhem postní doby ve světle Božího slova.
Následovalo ztišení v kostele v přítomnosti
eucharistie a možnost přistoupit ke svátosti smíření. Potom jsme společně slavili mši
svatou a pak jsme se sešli na vynikajícím
obědě. Odpolední program byl pod vedením Jožky Brtníka, který probíral aktuální otázky dnešní doby v církvi i ve světě.
Na závěr jsme kromě požehnání dostali
i spoustu materiálů k zamyšlení. Setkání se
všem líbilo a velmi spokojené byly i děti ve
školce. Moc děkujeme Petrovi i Jožkovi za
pečlivě připravený program a jejich vlídné
přijetí.
manželé Kubínovi
Postní duchovní obnova farnosti
Koná se v sobotu 16. 3. s tímto programem:
9.00 – 9.30 první duchovní úvaha v sále
9.30-10.30 osobní rozjímání v kostele
10.30-11.00 druhá duchovní úvaha v sále
11.00-12.00 osobní rozjímání v kostele
12.10-14.00jednoduchý oběd v sále s besedou nad tématy, která nadhodíte
14.00-15.00příležitost ke svátosti smíření
15.00
společné slavení eucharistie
Na duchovní obnovu jste všichni bez rozdílu
věku, stavu spirituality srdečně zváni. Vezměte si Bibli a otevřené srdce. Vstup vraty
průjezdu. A prosím, přijďte včas!
P. Josef Brtník
3
zprávy z farnosti
zprávy z farnosti
Zpovídání dětí před velikonocemi
Setkání konvertitů
Kouzelník, který uměl namalovat duši
Poutní zájezd do Francie
Ve středu před Zeleným čtvrtkem, tj. 27.
března, bude v našem kostele zpovídání
dětí. Bude přítomno více kněží a společně
začneme krátkým úvodem v 16.00.
Petr Zelinka
Jako každý rok, tak i letos zveme k setkání
všechny dospělé pokřtěné v naší farnosti za
posledních 20 roků nebo pokřtěné i jinde,
ale žijící v naší farnosti. Setkání bude v obvyklou 2. neděli velikonoční, neděli Božího
milosrdenství 7. 4. v 19.30 ve farním sále.
Prožíváme letos Rok eucharistie a víry, který
může být tématem našich zamyšlení a rozhovorů.
P. Josef Brtník
Společnost Jana Zrzavého a Salesiánské divadlo vás zve na zajímavou scénickou produkci o Janu Zrzavém s příznačným názvem
„Kouzelník, který uměl namalovat duši“.
Představení bude uvedeno v neděli 17. března v 15.30 v Salesiánském divadle.
Cestovní kancelář PALOMINO, se kterou
jsme již uskutečnili několik poutních zájezdů, nám pro letošní rok nabízí poutní zájezd
do Francie od 10. do 17. 8. 2013. Na programu
jsou tato místa: Reims, Rouen, Lisieux, Caen,
Bayeux, Coutances, Mont Saint Michel, Saint
Malo, Chartres, Strasbourg, Altötting (hlavní
poutní místo Bavorska). Cena 10 9000,- Kč
zahrnuje dopravu luxusním autobusem, 3x
ubytování v hotelu včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu F1 včetně snídaně, kompletní
pojištění, služby průvodce. Cena nezahrnuje
vstupy do navštívených objektů, cca 50 EUR.
Přihlašovat se můžete ode dneška zapsáním
se v sakristii na připravený list. Chceme-li, aby
to byla především pouť naší farnosti, je třeba
se urychleně přihlašovat do poloviny května.
P. Josef Brtník
Návštěvy nemocných
v našich domovech před velikonočními svátky uskutečníme ve Svatém týdnu v pondělí
25. 3., 9.30 – 11.30, 13.30 – 16.30. Prosíme
o jejich zapsání v sakristii do neděle 24. 3.
P. Josef Brtník
Ze života ministrantů
Jako obvykle se starší ministranti zúčastní na Zelený čtvrtek slavnostní mše Missa
chrismatis v katedrále. Mše začíná v 9.30.
Sraz v Kobylisích bude v 8.00 hodin.
Nácvik ministrantů na velikonoční liturgii bude v těchto dnech: na Zelený čtvrtek
a Velký pátek v 17.00, na Bílou sobotu ráno
v 9.30.
Na Bílou sobotu dne 30. března se uskuteční
tradiční výlet mladších ministrantů do blízkého okolí. Sraz v 10.45 u vrátnice. S sebou
teplé oblečení, pláštěnku, svačinu a pití.
Petr Zelinka
Zápis do mateřské školy
Dne 11., 12. a 13. března můžete přijít zapsat
na školní rok 2013/2014 své dítě do křesťanské třídy MŠ Na Přesypu 4, Praha 8 - Troja.
Zápis probíhá v ředitelně školy vždy od 14
- 17 hodin.
Vše, co potřebujete k zápisu, najdete na adrese: www.ms.napresypu.cz.
Těšíme se na vás
Eva Vodrážková,
Marie Vlasatá
4
Nabídka velikonočních mazanců
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského spolu s Nemocnicí Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského nabízí prodej
velikonočních mazanců á 50 Kč. Objednávky
prosím do 26. 3. v době 18-20 hod., kontakty
jsou níže. V objednávce prosím uvést jméno,
tel. kontakt, množství. Prodej se uskuteční
31. 3. po bohoslužbě mezi 10.00-10.20 v prostoru před vstupem k salesiánům.
Zbyněk Gregora, [email protected]
233 543 914, 605 292 218
Svatopetrské poděkování
Celkem 39.500 korun vynesla sbírka Svatopetrský haléř, konaná v naší farnosti v neděli 24. února. Tato celocírkevní sbírka je
určena papeži jakožto nástupci apoštola
Petra, aby jako hlava a symbol jednoty církve mohl rychlým a efektivním způsobem pomoci tam, kde je nejvíce třeba, např. obětem
válek či přírodních katastrof, uprchlíkům,
lidem v nouzi, nově vznikajícím diecézím,
výchovným centrům, sirotkům genocid,
válek, AIDS atd. Moc děkujeme všem, kteří
jakkoliv přispěli.
P. Josef Brtník
Kobylístek
Zvu Vás
Scénář vychází z autentických malířových
myšlenek, jeho korespondence, z publikovaných článků a knih, filmů a audionahrávek. Živé herecké vstupy jsou doprovázeny
audiovizuálním doprovodem. Své nezastupitelné místo má v představení i vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na
Vysočině ve své rodné Okrouhlici a jednak
v Krucemburku, kam zajížděl na prázdninové pobyty k dědečkovi. Nechybějí ani scény
týkající se významných osobností, s nimiž
pojilo malíře hluboké přátelství. Hlavní roli
velmi věrohodně ztvárňuje zkušený ochotnický herec Stanislav Michek z Chotěboře.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Veronika Semerádová, Karel Klimeš
březen 2013
na výstavu obrazů, které vznikly u nás i v zahraničí pod dojmem klidu, pohody a krásy.
Výstava probíhá od 3. do 17. 3. v průjezdu kostela. Přístupná bude vždy v neděli po bohoslužbách, ve všední dny po předchozí dohodě.
Obrazy je možné si koupit, část výtěžku chci
věnovat na aktivity Salesiánského centra.
Zdena Púčeková, 776 591 521
Klub seniorů zve
10. 3.Duchovní obnova a film
„Goran Čurkovič – svědectvo“
24. 3.Návštěva s prohlídkou kostela Stětí
sv. Jana Křtitele v Hostivaři
7. 4. Posezení a povídání při kávě a čaji
Čas a místo srazu bude oznámeno včas, sledujte prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.
Eva Kuchařová, Anežka Radinová
5
zprávy z farnosti
Živý růženec
Setkání společenství živého růžence bude
v pondělí 18. 3., 15. 4., 13. 5., 24. 6. po večerní
bohoslužbě. Jste srdečně zváni.
Ludmila Růžičková
Jarní bazar dětského oblečení
od 0 do 15 let
Charitativně-ekologická akce
Příjem oblečení: úterý 26. 3. 9.00-12.00
a 15.00-17.00 ve farním sále. Oblečení musí
být vyprané a použitelné (neděravé atd.).
Můžete přinést už i letní oblečení. Podle
vašeho rozhodnutí můžete část peněz získaných prodejem věnovat farní charitě.
Prodej oblečení: středa 27. 3. 9.00-12.00
a 14.00-17.00 opět ve farním sále. Věci budou přehledně rozčleněny podle druhů a velikostí, aby se vám snáze nakupovalo.
Systém prodeje: Na farním webu si můžete
stáhnout a vytisknout tabulku (případně
ji dostanete na místě), do které si vyplníte
všechny věci k prodeji. Současně si na každou věc připevníte buď spínacím špendlíkem cedulku, nebo jen papírovou samolepku s vaším pořadovým číslem, označením
věci a cenou (to je možná jednodušší udělat
přímo na místě). Farní sál bude přístupný
pouze přes zahradu. Do zahrady můžete
vejít bočními vrátky, která jsou vpravo před
hlavním vchodem do kostela. Pak pokračujte vlevo za kostel na terasu, z níž je přístup
do sálu. V případě nedostupnosti zvoňte ze
zvonků u vrátnice do farní kuchyňky na linku 148. Nebo volejte na mobil 776 763 405.
Bližší informace Barbora Hrůšová – tel.
776 763 405 a Markéta Skalská tel.
604 609 725. Uvítáme i dobrovolníky ochotné pomoci s organizací příjmu a prodeje. Těšíme se na Vás!
Barbora Hrůšová
6
zprávy z farnosti
Modlitební triduum hnutí modliteb
matek v březnu nebude
Triduum modliteb matek se koná vždy čtyřikrát
za rok (poslední víkend v lednu, březnu, červnu
a září). Tehdy se po celém světě spojují skupinky
modliteb matek a ve stejné dny se modlí na stejné úmysly. Letošní březnové triduum se shoduje s triduem velikonočním, a proto naše koordinátorky rozhodly, že jej budeme slavit se svými
rodinami a s celou církví – viz výňatek z dopisu
české koordinátorky MM: „Drahé sestry! Vzhledem k tomu, že se letošní březnové triduum kryje s velikonočním triduem, rozhodly jsme se, že
budeme toto triduum slavit se svými rodinami
a s celou církví. Máme příležitost si uvědomit
spojitost mezi triduem, které prožíváme každého čtvrt roku, s velikonočním triduem, které
slaví celá církev. Zaposlouchejme se do liturgických čtení těchto dní a v souladu s nimi v pátek
odprošujme za svůj hřích, kterým jsme se, ať už
vědomě, nebo nevědomě, provinili na svých dětech a tím přispěli k Ježíšovu utrpení. Až se budeme klanět Svatému kříži, uvědomme si, že
zde jsou i ta naše provinění, která vzal Ježíš na
sebe. Lítost a vděčnost, které doufám prožijeme,
nám pomohou v sobotním tichu odpustit po vzoru Marie těm, kteří ublížili a ubližují nám a našim dětem. S nadějí ve velké Boží milosrdenství
se budeme modlit za jejich obrácení. V neděli
můžeme pozvat celou rodinu, třeba i na oběd,
a děkovat Bohu, že uzdravuje naše rány a svým
utrpením a vzkříšením přemohl smrt a jednou
provždy zvítězil nad každou zlou mocí. Další
modlitební triduum bude koncem června: 28. 30. 6.“ Myslím, že to je krásný návod, jak připojit naše menší triduum modliteb matek k tomu
velkému velikonočnímu. Navíc se takto mohou
zúčastnit nejen všechny maminky ze skupinek
MM, ale i všechny maminky z farnosti. A možná
to někoho povzbudí, aby jednou přišel na některé další triduum. Ohlášky budou jako obvykle
v červnovém Kobylístku.
Martina Fedačková, [email protected]
Kobylístek
Mamky sobě
Srdečně zveme maminky s malými dětmi
v úterý 19. března v den sv. Josefa do katechetické místnosti Emauzy od 9.30 k setkání, kdy mezi nás zavítá P. Janko Ihnát,
SDB s tématem "Svatý Josef v dějinách
spásy". Společně nově nahlédneme na velikost snoubence Panny Marie tak, jak nejsme dosud zvyklé. Hlídání dětí zajištěno.
Na úterý 2. dubna přijala pozvání trojnásobná maminka Alena Dařbujanová. Podělí se s námi o léčebné metody, které se
naučila při pobytu ve cvikovské dětské
léčebně. Znáte míčkování? Jde o levnou,
příjemnou a nenáročnou metodu, která
se používá při onemocnění dýchacích cest
u dětí. Přijde řeč i na dechová cvičení,
inhalace, masáže a otužování. Začínáme
v 9.30. Hlídání dětí zajištěno. V úterý 16.
dubna od 9.30 probereme v diskusi téma
"Příprava na neděli v rodině aneb už zase
do kostela v poklusu". Také vám přijdou
nedělní dopoledne s malými dětmi náročná? Jak je lépe podchytit a co se nám
osvědčilo jako dobré? Pojďme si o tom společně popovídat. Těšíme se na vás!
Pavla Redlichová
[email protected]
Pochod pro život 2013
XIII. pochod pro život se uskuteční v Praze
v sobotu 23. března 2013. Začíná ve 12.30
mší svatou v dominikánském kostele sv.
Jiljí v Husově 8 a pokračuje průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše
sv. Václava, kde bude zakončen krátkým
programem. Plakát pro vytištění na nástěnky je v příloze, nebo vám je rádi zašleme vytištěné, pokud si o ně napíšete na
e-mail v libovolném počtu (pro vložení do
periodik). Potratový zákon je v platnosti
březen 2013
už 56 let. Zbytečně připraví o život 66 dětí
denně. Změňme to.
Další informace budou postupně doplňovány na webové adrese Pochodu pro život.
Radim Ucháč
http://pochodprozivot.cz
[email protected]
Přípravné večery kurzu Alfa
pro mládež
Každý sudý čtvrtek po večerní mši se
schází přípravný tým kurzů Alfa pro
mládež. Pokud se chcete o evangelizaci lidí středoškolského a vysokoškolského věku dozvědět víc, budete vítáni.
Vítáni jsou také ti, kteří by chtěli podpořit náš tým a stát se jeho součástí.
Naše přípravné večery probíhají podobným
způsobem jako samotný kurz Alfa. Začínáme občerstvením, u kterého si můžeme
popovídat o zážitcích z uplynulých dnů. Na
to navazuje uvedení tématu konkrétního
večera, o kterém následně diskutujeme.
Kurz budeme rozjíždět od nového školního roku a je určen pro všechny hledající, kteří se chtějí bavit o základních
tématech víry. Pokud si myslíte, že máte
někoho takového ve svém okolí, přijďte se k nám dozvědět o Alfě víc. Jestli
vás zaujme, můžete své známé v příštím školním roce na Alfu doprovodit.
Pokud byste z časových důvodů na přípravné večery nemohli přijít, můžete se
alespoň podívat na naše webové stránky,
viz níže. Můžete také psát e-maily nebo
volat na mobil, na kterém vám Filip Vodrážka rád odpoví na vaše dotazy.
Filip Vodrážka
http://terezicka.sdb.cz/alfaml/
[email protected], 776338607
7
zprávy z farnosti
Poděkování a nová ředitelka
farní charity
Milí farníci, rád bych také prostřednictvím
Kobylístku srdečně poděkoval jménem svým
i farnosti Otovi Fukárkovi za jeho několikaletou dobrovolnou službu vedení farní charity.
Ujal se jí ve fázi, kdy jsme si říkali, že by bylo
velmi vhodné, aby i naše farnost měla svou
oficiální farní charitu. Velice si vážím toho, že
se před lety právě Ota ochotně ujal postupného rozvíjení její činnosti u nás a věnoval se
mnoha potřebným lidem ve farnosti i jejím
okolí a vybudoval kolem sebe tým dalších
ochotných pomocníků, hojně podporovaný
také členkami Vincentina. Ze středu tohoto
týmu vychází i nová ředitelka, Zuzana Řeháková, která se ujme vedení farní charity po
Otovi od 1. 4. 2013. Velice za to Zuzce děkuji
a přeji jí Boží požehnání a ochotné spolupracovníky z řad farníků, aby se činnost farní
charity mohla rozvíjet dále. Níže si můžete
přečíst několik jejích osobních slov.
dětem
Zuzana Řeháková
Narodila jsem se před
31 lety, vystudovala
jsem střední průmyslovou školu technicko ekonomickou,
od té doby působím
pracovně hlavně v oblasti zákaznické péče.
V našem kostele jsem
byla pokřtěna v roce
2007. Ve farní charitě
Kobylisy pomáhám jako koordinátor od roku
2009 hlavně v projektech jako Tříkrálová sbírka, Poutní zájezdy, Návštěvy zařízení pro zajištění cizinců v Bělé a projektu Jako Krištof. Je mi
hodně blízké heslo Matky Terezy: "nemusíme
dělat velké věci, stačí malé s velkou láskou"...
Myslím si, že každý z nás je jako zrnko písku,
ale i to zrnko písku, může způsobit písečnou
bouři.
P. Josef Brtník
a Zuzka Řeháková
Stránku dětem připravily Julie Blažková a Johanka Körblerová.
8
Kobylístek
březen 2013
9
ROK EUCHARISTIE A VÍRY
ROK EUCHARISTIE A VÍRY
Hovory o víře 5
Víra osobní
Vztah s Kristem
Benedikt XVI. v apoštolské exhortaci o Božím Slovu Verbum Domini klade důraz na vnitřní požadavek křesťanské víry: na prohloubení osobního vztahu s Kristem, Božím Slovem.
Benedikt XVI. píše:
Čím více prohlubujeme svůj osobní vztah s Pánem Ježíšem, tím více vnímáme jeho lásku. Odpovědí na
jeho lásku je naše osobní rozhodnutí, že přijímáme své poslání a službu, kterou nás pověřuje (Verbum
Domini 77).
Jde o to, abychom důvěřovali Bohu a Ježíši Kristu, který nám o Bohu vydává svědectví. Abychom
mu skutečně věřili. Nevěříme tedy jen něčemu, ale věříme někomu, kdo se nám zjevuje. To však
zároveň znamená, že nám Ježíšovo učení (víra jako pravda) nemůže být lhostejné. Nestačí jen říci:
„Věřím ti.“ K tomu patří také: „Věřím tomu, co říkáš.“ Obojí patří neoddělitelně k sobě.
Vírou se člověk obrací nejen k Bohu, ale i k samému smyslu vlastní existence člověka. Je totiž pro
člověka poznáním, odpovědí, rozhodnutím, vztahem. Je na jedné straně světlem, ale je i tajemstvím, protože zcela překračuje možnosti našeho chápání. Víra souvisí s hodnotami, jako je důvěra
a věrnost. Je totiž vztahem lásky k Bohu zjevenému Ježíšem Kristem prožívaným v Duchu svatém.
Víra a rodinná tradice
Ježíš žil před 2000 lety a my v něj můžeme uvěřit díky tomu, že nám o něm druzí vyprávějí. Zpravidla to bývají nejprve rodiče, učitelé nebo kněží, kteří nám v dětství či dospívání předávají víru.
A stupeň jejich přesvědčivosti ovlivňuje náš přístup. Naše rodiče, prarodiče a další příbuzné a známé, kteří si říkají křesťané, v dětství pozorujeme a v dospívání kriticky posuzujeme. Jejich příklad
je pro nás konkrétní „interpretací“ křesťanské víry. Jsou to kamínky mozaiky, z níž se skládá náš
pohled na křesťanský život.
Víra je jistě darem milosti, ale jak snadné, nebo jak těžké bude pro člověka její přijetí, to záleží na
jeho zkušenostech a především na jeho zkušenostech z dětství a mládí. Proto je tak důležité svědectví, které dětem dávají dospělí o své víře, a to vědomě, ale především nevědomě svými postoji,
svými vztahy, svým každodenním životem.
Každá osobní víra totiž vědomě či nevědomě vychází z nějaké tradice nebo tradic. Nejčastěji je
to rodinná tradice. Děti z katolických rodin často přijímají víru svých rodičů i způsob jejího prožívání. Osobní víra ale může navazovat i na tradici nějakého společenství, ve kterém se člověk
s vírou setkává. Jednotlivé tradice se jistě mohou spojovat nebo kombinovat. Nicméně je důležité,
že živá osobní víra není jen pokračováním tradice, ale je zcela jedinečnou verzí této tradice, neboť
se zrodila a rostla v rámci nějakého jedinečného životního příběhu, osobních zkušeností, otázek
a pochybností. Navíc rodinná tradice nebo tradice církevního společenství se v čase mění, a také
naše osobní víra se v čase proměňuje, má během života různá období a různé podoby.
Osobní víra, jistota a pochybnosti
Ti, kdo nám jsou svědky o Bohu, tedy především Kristus, nám říkají tu nejdůležitější pravdu,
kterou potřebujeme pro svou víru. Jistotu tedy získáme osobním vztahem k Bohu, Kristu, k jeho
svědkům. Důkazy zde nejsou. Je nutné osobní rozhodnutí, osobní odpověď na Boží milost, živé
uchopení této milosti.
10
Kobylístek
V osobní víře nemůžeme mít jistotu, jakou máme v případě lidské zkušenosti, protože zkušenost
víry je zkušenost zvláštní, na kterou nemůžeme přenášet zkušenosti, které máme ve věcech tohoto světa.
Pochybnosti ve víře jsou důsledkem nejistoty, která k víře patří. Víra znamená pro rozum nejen
světlo, ale i nejistotu, protože rozum přesahuje. Evangelium nám přináší mnoho odpovědí, ale
i nové otázky. Pochybnosti je však třeba odstraňovat. Proto se jimi musíme zabývat. Pochybnosti
nečastěji vznikají vytržením nějaké pravdy z kontextu.
Toto rozhodnutí víry vždy zahrnuje také odvahu. Pro někoho, kdo stojí „venku“, může přijetí víry
vypadat jako skok do prázdna. Víru je však třeba vyzkoušet. Jenom na základě vlastních zkušeností víry poznáme, že víra člověka opravdu nese. Ten, kdo věří, kdo zakusil osvobozující a nosnou
sílu víry, ten by s žádným nevěřícím neměnil. Ze zkušenosti víry pramení důvěra a z ní i jistota víry.
Pověra, modloslužba a odpad od víry
Pověra je mylnou a někdy i zvrácenou představou o Bohu. Není přijetím Božího zjevení, ale vychází z vlastních nebo nějak získaných představ o tom, co je sice nazýváno bohem, ale není Bohem
zjeveným Ježíšem Kristem. Falešné představy o Bohu jsou pro skutečnou víru velkým nebezpečím.
Modloslužba je posouvání skutečností tohoto světa na místo, které náleží jen Bohu. Skutečná
víra je tedy osvobozování od závislostí, od fixací na věci. Činí nás svobodnými od všech stvořených
věcí, ale také od nás samých, protože nás může zotročit i uctívání vlastního já. Víra je takový postoj k životu, který nám dává zakoušet, že všechno, co jsme a co máme, je dar a zároveň úkol. Chrání nás na jedné straně před životem bezúčelným a na druhé straně i před stresujícím stupňováním
výkonnosti, před nevděčnou lhostejností i sebestřednou pýchou. Víra je tedy stálé osvobozování
života od pokušení zaměřovat se na věci povrchní nebo kroužit kolem sebe samého jako kolem
středu světa. Víra je překračováním slabostí, ale i lidských schopností a sil, protože k přirozeným
schopnostem člověka Bůh prostřednictvím víry dává dary milosti.
Odpad od víry je zásadním rozchodem se zjevením a vyznáním církve. Víra je svobodným činem
člověka a může k tomu tedy dojít. Víra totiž znamená dobrovolné přijetí Božího zjevení:
Zjevujícímu Bohu je třeba odpovědět poslušností víry tak, že se celý člověk svobodně odevzdává
Bohu tím, že se rozumem i vůlí podřizuje zjevujícímu Bohu a dobrovolně přijímá zjevení, které
dal Bůh (Dei verbum 5).
Pokud se člověk zásadně odmítá podřídit Bohu, nemůže na Boží zjevení odpovědět ANO. Je to
současně i odmítnutí Božího království. Vlastně to znamená, že člověk odmítne nechat se Bohem
osvobodit od sebe samého, od zotročení uctíváním vlastního já.
Závěr
Něco zkřížilo mé plány? Kdybych neměl víru, pak mne to povede jen k pocitu marnosti, hněvu
nebo rezignaci nebo k pokusům si skutečnost barvit na růžovo.
Věřím-li, pak jsem schopen skutečnost unést takovou, jaká je.
Když věřím v Boha zjeveného Kristem, jsem schopen přijmout i sebe takového, jaký jsem, i se
svými chybami i se svými hříchy.
Když skutečně věřím v Boha, který je jen Láska, jsem schopen přijmout i lidi kolem sebe takové,
jací jsou, i s jejich chybami i s jejich pády a selháními.
A to všechno nikoli silou svého hrdinství, nýbrž silou důvěry v Boží milosrdenství.
Víra je radostné ANO každodenní skutečnosti.
Jaroslav Schrötter
březen 2013
11
ROK EUCHARISTIE A VÍRY
MLÁDEŽ
Epidemie vyléčena, děvčata z Kobylis opět bodovala!
Téma prožívání eucharistie na březen
Při Beránku Boží si uvědomit svou hříšnost
a Ježíšovu oběť za mé hříchy
Všichni přeživší (foto: Marie Štarmanová)
V
http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=2531
K
dyž jsme byli před dvěma roky na velké
mariánské pouti ve Francii, Španělsku
a Portugalsku, velmi silně na mne zapůsobily
mozaikové obrazy z dílny Marko Ivana Rupnika v Lurdech a ve Fatimě. Ve Fatimě v nové
moderní veliké aule je obří (600 m2) mozaika s ústředním motivem Krista, Božího Beránka. Z jedné strany k němu přivádí veliký
zástup lidí Panna Maria, z druhé strany Jan
Křtitel. A to souvisí s naším tématem k prožívání eucharistie. Slova Jana Křtitele dvěma
z jeho učedníků, když uviděl Ježíše a ukázal
na něho, používáme každý den při slavení
eucharistické obětní hostiny. Kněz pozdvihu-
12
je před oči věřících Ježíše v hostii a říká: "Hle,
Beránek Boží, který snímá hříchy světa."
Naše reakce při slavení eucharistie je
dvojí; osobní - "Pane, nezasloužím si, abys
ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše
bude uzdravena", a společná - "Beránku
Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se
nad námi." Je to výraz vědomého a pokorného přiznání naší hříšnosti a vyjádření velké
důvěry v Ježíšovo milosrdenství i vděčnost
za jeho oběť za mé, za naše hříchy. Snažme
se tento měsíc tuto část bohoslužby prožívat
vědoměji.
P. Josef Brtník
Kobylístek
době jarních prázdnin Prahy 8 zastihla
vesnici Zdice záhadná epidemie. Tamní
děti onemocněly nezvyklými nemocemi nazvanými: strašpytlína, zápal švindlu, nahluchlice,
čurbesajda… A protože holkám z Kobylis a okolí, trávícím na faře ve Zdicích prázdniny, nebyl
lhostejný osud místních dětí, rozhodly se přispěchat na pomoc…
Ačkoli si možná některé v rámci postního
snažení odřekly televizi, na táboře bylo sledování Zdických zpráv povinné. Hned v neděli večer jsme se tudíž ze zpráv i rodinné reportáže
dozvěděly o čurbesajdě, a jak se taková nemoc
projevuje. Místní doktoři jsou bezradní, jediný,
kdo by mohl pomoci, je jistá paní Láryfáry, velmi
oblíbená u rodičů i dětí, jejíž pomoc při epidemii
byla zaznamenána již před lety v kronice sousední vesnice Knížkovice. Poté se paní Láryfáry
březen 2013
přestěhovala do Zdic, nicméně své místo pobytu zašifrovala. Na holky zbyl tedy nesnadný
úkol: celé pondělní dopoledne horečnatě luštily, kde by mohla paní Láryfáry bydlet. A věřte
nebo ne, bylo to nedaleko, dokonce v objektu
fary, v jedné z hospodářských budov v horním
patře! Navštívily jsme ji tedy, seznámily se s ní
(opravdu velmi milá paní, která má na zádech
hrb s kouzly, na hlavě překrásný klobouk každý
den jiný a na rtech vždy úsměv pro každého příchozího návštěvníka) a poprosily o pomoc. Paní
Láryfáry měla na děvčata rozličné požadavky:
jednou zkoušela, zda i ony nemají čurbesajdu
(jako dokážou umýt umyvadlo, upéct vanilkové rohlíčky…) či nahluchlici (běhat se špunty
v uších a skládat rýmy či rozeznávat zvuky),
pak musely prokázat velkou odvahu a najít citát
proti strašpytlíně a proti zápalu švindlu působil
13
MLÁDEŽ
lektvar z duhy, který musely nejdříve vybojovat.
Při témátkách jsme tudíž zjišťovaly, jak je možné
proti těmto nemocem bojovat přirozenými prostředky (přemoci lenost, poslouchat rodiče…)
a v etapách jsme občas spolu s paní Láryfáry
kouzlily… Naštěstí byly holky tak šikovné, že se
jim vždy již za půl dne podařilo najít nebo vyrobit vhodný lék. Napsaly dopis do televize a měly
půlden zasloužený odpočinek, který jsme jednou věnovaly návštěvě aquaparku v Berouně,
podruhé řádění na sněhu, potřetí vyrábění…
Uprostřed pobytu nás navštívil také „Kmochy“ (P. Petr Zelinka), tak jsme s ním strávily
pěkný den při slavení mše svaté, dobrém obědě
i blbnutím na sněhu s boby a lopatami… Po vyléčení čtvrté nemoci jsme již myslely, že „máme
padla“, když tu jsme se ve speciálním vysílání dozvěděly, že paní Láryfáry byla unesena. Program
byl tedy okamžitě změněn a započala velká hra
po jejích stopách. Byla objevena nezraněna,
avšak roztřesena nenadálým únosem. Únosci
chtěli znát místo pokladu po jejím nebožtíkovi
manželovi pirátovi. Samozřejmě neprozradila. Jako dar za vysvobození tedy paní Láryfáry
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
holkám ještě před svým odjezdem (z důvodu
bezpečnosti před dalšími možnými únosci odjela v pátek brzy ráno ke své sestřenici Máryfáry
na neznámé místo) slíbila darovat část pokladu.
A tak holky paní Láryfáry čtvrteční večer uspořádaly krásnou oslavu plnou tance, her a dobrého jídla jako poděkování za všechny rady a jako
malou rozlučku. A paní Láryfáry jim jako poděkování za všechno úsilí o pomoc místním dětem
s epidemií svěřila popis cesty k části pokladu
(prý je jich na padesát!), za nímž se vypravily páteční dopoledne. A byly úspěšné!
Celé jarní prázdniny proběhly v přátelské atmosféře, setkávaly jsme se s Pánem ráno i večer
při modlitbách, odpolední klid trávily buď v kuchyni umýváním nádobí  nebo putováním přes
Ameriku (tentokrát měla hra Dobble konkurenci ve hře Transamerika) a před usnutím jsme si
četly o paní Láryfáry, jaké roztodivné nemoci
ještě dokázala vyléčit. Prázdniny uběhly jako
voda a my za ně děkujeme a těšíme se na další.
Za všechny účastníky sepsala
Jana Marková
Světový den mládeže pražské arcidiecéze
Jako každý rok se v naší farnosti a celém
salesiánském areálu bude konat setkání
mládeže pražské arcidiecéze. Letos to bude
23. 3. od 9.00. O co přesně jde?
Papež Jan Pavel II. si přál, aby se mladí lidé každý rok setkávali ve svých diecézích se svými
pastýři, a tak i mladé z pražské arcidiecéze
náš biskup Dominik Duka zve ke společné oslavě dne mládeže, která probíhá před
Květnou nedělí souběžně na celém světě.
Z programu: dopolední katecheze P. Michaela Slavíka, diskusní skupinky, semináře
a workshopy na zajímavá témata, čajovna,
hry a sporty, podvečerní společné slavení liturgie otcem arcibiskupem, večerní koncert
skupiny My Revolution. Podrobné informace
brzy na www.praha.signaly.cz.
Verča Kašparová
Úterky u Terky v březnu
Všechny mladé zveme na Úterky u Terky.
Skupinky budou v tomto měsíci 12. a 26. 3.
Na velkém Úterku 19. 3. zakončíme téma:
„Co si počnu bez Bible? A co si počtu s Biblí?“ Kterému jsme se věnovali na posledních
14
dvou Útercích se salesiánem Ladislavem Heryánem. Budeme s ním pokračovat i nadále,
ale přidá se k němu ještě Marek Sklenář.
Těšíme se na vás!
Verča Kašparová
Kobylístek
Volná místa v kroužcích SKM
Rozběhlo se nám 2. pololetí školního roku,
pokud byste chtěli svému dítěti smysluplně
naplnit volný čas, podívejte se na přehled
kroužků a aktivit na www.kobylisy.skm.cz.
Děti, přijďte mezi nás.
Za SKM Lucie Lišková a Lucie Jelínková
To je hlína
Letošní rok probíhá již 8. ročník soutěže
„To je hlína“, letos na téma „Svět zvířat“.
Záštitu pro tento rok udělil biskup Karel
Herbst a ministr zahraničních věcí Karel
Schwarzenberg. Patron výtvarné a keramické soutěže je Šimon Caban a patron
fotografické soutěže je Jindřich Štreit.
Zveme vás na vernisáž 20.b3. od 17.00 do
muzea Kampa (Sovovy mlýny). Pozvánku
přijal a účast potvrdil biskup Karel Herbst
a Pavel Anděl. Letošní výtěžek poputuje
opět do Afriky. Podpoříme salesiána Františka Radeckého, který působí jako misionář v zimbabwském městě Hwange.
Za SKM Lucie Lišková
a Lucie Jelínková
Diskuzní setkání s Hanou Imlaufovou
Ve čtvrtek 14. 3. v 9.30 přivítáme v Klubu
maminek SKM psycholožku Mgr. Hanku
Imlaufovou. Půjde o diskusní setkání na
téma: Jak zvládat vztek dítěte i nás rodičů
a jak přežít období vzdoru.
Zájemci mají možnost zeptat se na místě, ale také poslat dotaz dopředu na e-mail [email protected] nebo jej dát
(i anonymně) do obálky na nástěnku Klubu maminek před klubovnou U Hrocha.
Dotazy se mohou týkat oblastí výchovy a vývoje dětí předškolního věku, dále
manželské a rodinné tematiky, kterým se
Mgr. Hana Imlaufová ve své praxi věnuje.
Lucie Jelínková
Chaloupky, příměstské tábory
Jako každý rok, tak i letos Salesiánský klub
mládeže nabízí dětem a „teenagerům“ možnost letního vyžití na tzv. chaloupkách a příměstských táborech. Letos si na své přijdou
i vodáci, cyklisté a vyznavači stolního tenisu. Kontaktujte hlavní vedoucí na maily uvedené v tabulce chaloupek a příměstských
táborů na www.kobylisy.skm.cz .
březen 2013
Pojďte zažít legraci, něco se naučit a poznat
nové kamarády.
Za SKM Lucie Lišková
a Lucie Jelínková
15
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
Kam na prázdniny?
Velké díky Smyčcovému kvartetu!
V
březnu je již nejvyšší čas uvažovat, jak
a kde prožijí naše děti hlavní školní
prázdniny. Klub SKM v Kobylisích pořádá
již několik let (samozřejmě kromě mnoha
dalších akcí) tradiční salesiánské chaloupky pro chlapce.
Chaloupky jsou prázdninové pobyty pro
chlapce ve věku 8 -18 let. Jejich vznik sahá
do dob hluboké totality, kdy tato forma práce s mládeží byla jednou z věcí, které salesiáni mohli pro mládež připravit. Jedná
se o pobyt malé skupiny chlapců (12 -15)
společně s několika staršími vedoucími ve
vhodném objektu (fara, venkovská chalupa nebo jiný podobný objekt). Program je
uzpůsoben věku chlapců a je v duchu "rodinné dovolené" - tedy hry, výlety do přírody, soutěže a podobně. Předpokládáme,
že účastníci chaloupky budou především
katolíci, proto jsou zařazeny i běžné denní
modlitby a účast na mši svaté, jak je zvykem v katolických rodinách. Každý den
je také zařazena krátká katecheze – „témátko". Chaloupky se samozřejmě mohou
zúčastnit i křesťané jiných vyznání nebo
nevěřící, ale je třeba vzít v úvahu, že program je připravován pro katolíky. Každou
chaloupku alespoň jednou navštíví kněz.
Vzhledem k malému počtu účastníků se vedoucí mohou každému intenzivně a osobně
věnovat. Tato skutečnost je velmi důležitá
pro celý pobyt, pomáhá vytvářet osobní
vztahy a rodinného ducha chaloupky. Zúčastnit se mohou chlapci z Prahy a okolí,
případně z celé republiky. U větších vzdáleností je ovšem nutno zvážit problémy s dopravou, jiné omezení není.
Pokud víte o někom, komu by se tato
věc mohla hodit, informujte ho prosím.
V případě zájmu se můžete domluvit přímo
s vedoucím chaloupky. Za salesiány, kteří
připravují chaloupky:
Tomáš Kubalík, SDB
Kobyliské nám. 1,
182 00 Praha 8,
tel.: 283 029 124
e-mail: [email protected]
http://www.sdb.cz/chal/
Seznam nabízených chaloupek (řazeno přibližně podle věku):
Ozn.Věk
Termín
Místo
Vltava
A
14 – 16 18. 7. – 25. 7.
voda
B
11 – 14
7. 7. – 19. 7.
Jesenice
Vedoucí
Cena
Lukáš Legner
[email protected]?
tel.: 608 550 261
Jan Valer
[email protected]
tel.: 728 673 118
2800
Jan Leschinger
Vysoké
C
8 – 10 30. 6. – 13. 7.
nad Jizerou [email protected]
tel.: 733 694 671
Lukáš Legner
Pískovna
D
8 – 9
30. 6. – 13. 7.
[email protected]
u Vermovic
tel.: 608 550 26
16
Kobylístek
Smyčcové kvarteto českých filharmoniků před vystoupením v SD (foto: archiv SaSM)
N
a benefičním koncertě Smyčcového
kvarteta českých filharmoniků dne 19.
února skvělé publikum podpořilo Salesiánské středisko mládeže částkou 24.249 Kč!
Moc děkujeme všem našim dárcům!!!
Atmosféru večera vystihují nejlépe posluchači sami svými reakcemi: „ Pro dcerku to
byl první koncert vážné hudby. Seděla jsem
s ní v první řadě a dcera byla opravdu nadšená! Po každé skladbě mi na začátku jen
nadšeně pošeptala: "To je krása!"
„Musím Vám moc poděkovat za pozvání k salesiánům a za nádherný zážitek. Myslím, že podobné pocity měli
všichni zúčastnění a určitě z reakcí plného hlediště byli nadšeni i účinkující.“
Další benefiční akcí, která proběhne v Salesiánském divadle na podporu Salesiánského střediska mládeže, bude Koncert pro
Oratoř. Tato hudebně – divadelní akademie,
kterou připravili pracovníci Oratoře s dět-
březen 2013
mi a se salesiány, bude mít velmi rozmanitý program s překvapením. Kromě jiných
zazpívá i Ládis Heryán a chlapci z Vrtule.
Účast přislíbila i skupina Jazzevec. Dobrovolný příspěvek pomůže dětem se účastnit
letních chaloupek. Přijďte proto podpořit
děti z Oratoře, které pro Vás připravily svoje 1. veřejné vystoupení na skutečných divadelních prknech v úterý dne 12. března
v 18.30 hod.
Na jaře se pak můžete ještě těšit na
představení Ochotných Suchdolníků, kteří
pro všechny věkové kategorie připravují
Čapkovy pohádky. Představení se bude konat v úterý 14. května v 18.30 hod v Salesiánském divadle a opět budou podpořeny
výjezdy na chaloupky dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí, které by bez
finanční pomoci nemohly z Prahy odjet na
bezva tábor s Oratoří.
Eva Špačková
17
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
ZPRÁVY Z SKM, SaSM a SADBY
Dnes jím jako Zimbabwan
V pátek 1. března odstartoval již čtvrtý ročník projektu DNES JÍM JAKO…, jehož cílem je
upozornit na problémy lidí v rozvojových zemích. Letos se mohou účastníci naučit uvařit
zimbabwské jídlo sadza a zkusit se jeden březnový den stravovat jako chudí Zimbabwané.
facebookové stránky Dnes jím jako Zimbabwan (http://www.facebook.com/dnes.jim.
jako) opravdu každý. Na Facebooku najdou
fanoušci návod, jak se do projektu zapojit,
včetně receptu na kukuřičnou kaši sadza.
V internetovém plánovači si pak zvolí jaký-
koli březnový den, kdy si vyzkouší jíst jako
Zimbabwané. Na Facebooku mohou účastníci také sdílet pocity, zážitky a fotografie
ze svého „zimbabwského dne“. V minulých
letech se k akci připojilo přes tisíc lidí, mezi
nimi i moderátor Pavel Anděl, houslový virtuos Pavel Šporcl nebo herci David Matásek
a Adéla Gondíková.
„Podle hesla ’lepší jednou vyzkoušet než
stokrát slyšet‘ bychom chtěli prostřednictvím osobních zkušeností účastníků upozornit na situaci chudých Zimbabwanů.
Nejčastější jídlo v Zimbabwe je obyčejná
M
nozí z nás se rozhodli zříci se v době
postní jídla nebo něčeho, co je v našem
životě postradatelné. Půst však není jediným prostředkem k obrácení, je jím i modlitba, smíření a almužna. Almužnou se myslí
pomáhat druhým v jejich nouzi, poznávat
skrytou bídu a mít oči otevřené pro bezmocné a zoufalé.
18
Jedná se již o 4. ročník akce, kterou připravuje Salesiánská asociace Dona Boska.
Letošní ročník se zaměřuje na Zimbabwe,
konkrétně na středisko Hwange, kde momentálně působí tři Češi: salesián František
Radkovski a dobrovolníci David a Naďa Krkoškovi. Akce bude probíhat po celý březen a připojit se k ní může prostřednictvím
Kobylístek
kukuřičná kaše, která se v různých modifikacích a pod různými názvy (sadza, fufu, bukari…) vaří ve velké části Afriky,“ vysvětluje
Iveta Pešatová z občanského sdružení SADBA, které projekt pořádá. Mottem projektu
je Sokratův citát „Kdo chceš hýbat světem,
hni nejprve sám sebou“.
Projekt „Dnes jím jako Zimbabwan“ bude
24. března ještě podpořen multižánrovým
hudebním festivalem Zimbabfest v Salesiánském centru v Praze Kobylisích. „I během
festivalu budou mít návštěvníci samozřejmě
možnost ochutnat zimbabwské jídlo a dozvědět se o problémech v Zimbabwe a možnostech pomoci,“ říká Iveta Pešatová.
Občanské sdružení SADBA stojí také za
rozvojovými projekty Adopce nablízko a Darujme vzdělání. Projekt Adopce nablízko je
založen na školení a vysílání dobrovolníků
do mnoha zemí světa, kde pomáhají chudým a znevýhodněným dětem. Projekt Darujme vzdělání umožňuje zakoupení dárkových poukazů, které pomáhají odstraňovat
konkrétní bariéry vzdělávání v rozvojových
zemích, kde dobrovolníci SADBY působí.
Jednou ze zemí, na které se oba projekty zaměřují, je právě Zimbabwe. Více informací
o projektech „Adopce nablízko“, „Darujme
vzdělání“ a občanském sdružení SADBA naleznete na stránkách
www.adopcenablizko.czwww.
darujmevzdelani.cz
a www.sadba.org
Marie Jakubcová
Prázdninový puťák pro mládež
Stejně jako loni i letos se chystá puťák. Termín: 21 -27. 7. Kdo: mladí 14-18 let. Jak: vše
na zádech (nosičích kol) + vaříme si sami.
Varianty: pěšky či na kolech. Cílová destinace: Šumava (ale změna možná). Kdo by
měl zájem, ať se ozve telefonicky či e-mai-
březen 2013
lem. Pozvěte své kamarády a napište, zda
byste raději puťák s batohem na zádech,
nebo na kolech.
Michal Svoboda
731 604 071
[email protected]
19
SKAUTI
SKAUTI
Výprava na Červený hrádek
J
ako každý měsíc i v prosinci jsme s naším
120. oddílem světlušek vyjely na výpravu. Každoročně je ta poslední ve školním roce vánoční. V rámci celoroční hry cestujeme za hrdiny
různých knížek a tato cesta nás měla dovést až
do Bullerbynu. Místo, kde jsme měly oba dny strávit, bylo
hezké malé stavení blízko Sedlčan, které jsme
si už dříve 'oťukaly' na jednom ze skautských
závodů.
Víkend jsme prožily čtením Dětí z Bullerbynu a zkoušením vánočních obyčejů a her, které
nás ze svého vypravování naučily. V sobotu ve-
čer jsme se mohly těšit ze štědrovečerní večeře
a dárečků, které jsme si navzájem přivezly. Během víkendu nás také přijel navštívit
'pan inspektor' (náš kamarád ze spřáteleného
střediska) a prováděl revizi našeho oddílu. Holky se hry s nadšením chytly, a nejenže se nám
snažily zajistit co možná nejlepší inspektorovo
hodnocení, ale také si pro něj připravily řadu
překvapení, jako třeba vánoční divadlo.
S dětmi jsme si ten předvánoční čas naplno
užily a už teď se společně s nimi těšíme na příští rok.
Za oddíl Koťata napsala Sára Machová
Skautské středisko RADOST se připomíná
V
Společně u penzionu: Cíchovi, Hlaváčkovi, Procházkovi, Pavla Králová, nekompletní Hlaváčkovi,
Kožení (Remešovi na cestě domů) (foto: Radka Cíchová)
Pavoučci na horách
P
oslední akcí našeho spolku rodin s dětmi
Pavouček IKTOMI byl pobyt na horách.
Letos jsme změnili lokalitu a navštívili Jizerské hory. Sehnat v sezoně, navíc v době pololetních prázdnin, ubytování pro deset dospělých a deset dětí na prodloužený víkend
se ukázalo jako tvrdý oříšek. Nakonec nám
vyšli vstříc v penzionu Pod Vlekem (k vleku
je to asi kilometr...) v Janově nad Jizerou. Reklamu dělám záměrně, neb jsme byli velice
spokojeni s personálem i službami. Jen pokoje by mohly být trochu větší.
Snad kromě Endyho Remeše, který má
vzpomínku na loňský pobyt na horách (v po-
20
době šroubů v pažní kosti) ještě živou, lyžovali všichni. Lyžařské středisko Severák je
pro děti ideální. Takže na své si přišli i tříletí
lyžníci. V sobotu v podvečer podnikly děti
bojovku v okolí chalupy. Šly po svítících stopách až k velkému balvanu, pod kterým našly poklad!
V neděli se ukázalo sluníčko, takže se
většina z nás vrhla ještě na svah a pak už
rovnou na odpolední mši svatou...
Za Pavoučky
Jana Procházková
Kobylístek
roce 1938 se v Kobylisích dokončuje nové
Salesiánské dílo budované Štěpánem Trochtou. Ústav pro mládež s divadlem a kaplí.
Internát pro potřebné chlapce a asistenty - vedoucí v oratoři, kteří organizovali činnost. Vše
podle ducha dona Boska „Dej mi duši, ostatní
je tvé“.
Pod pojmem činnost se skrývají sporty letní
i zimní. Výuka hry na hudební nástroje, dramatické kroužky, i doučování a pomoc s domácími
úkoly. Jednotlivé skupiny pak samy i v součinnosti s ostatními v divadle ukazovaly na akademiích či v divadelních kusech, v orchestrech či
pěveckém sboru. Katechetických i jinak vědomostních zápoleních vše, co se naučily. A předháněly se. Soutěžily!
Přesto doktor Trochta po prázdninách rozhodl s tehdejším ředitelem ústavu otcem Josefem Janušem, že pro vyšší atraktivitu Salesiánské oratoře nabídnou a představí chlapcům
nový způsob prožívání. Skauting. Seznámili
osazenstvo se skautským zákonem. Slibem
a ideály. Buď jako skaut žiješ. Snažíš se růst podle skautských zákonů a slibu. Učíš se ovládat
březen 2013
sebe a být prospěšný okolí. Anebo na to nestačíš. Pak skautem být nemůžeš. Přihlásilo se na
55 chlapců.
Ředitel páter Januš přidělil klubovní místnost. Prvním vůdcem byl katecheta, nadporučík dělostřelectva v záloze bratr Jaroslav
Brandýs. Duchovním rádcem otec Josef Januš.
Kluci začali plnit skautský život. Zdokonalovali
se v odbornostech. Každý věnoval do společné
knihovny 5 svých nejoblíbenějších knih. A to
byl výběr! Podnikali výlety, i přes noc. A začali
soutěžit s dalším Kobyliským oddílem 24. který
měl klubovnu Na Pecích u Vykoukalů. Oddíl
vypadal životně. A tak byl zakladateli přihlášen do republikového organizovaného skautingu. Na jaře roku 1939 mu bylo přiděleno č.
8. Byl připravován 1. tábor u obce Kondrac. Pod
Velkým Blaníkem. Příště pokračování historie.
Jako součást aktivit Salesiánského střediska
jsme však stále. Našim duchovním rádcem je
otec Jiří Křemelek. Kdo by měl zájem o skauting, ať se poptá – skaut znamená také stopař.
Máme zájem o nové bratry i sestry.
Karel Sláma
21
FARNÍ CHARITA
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Dopis P. Johna Sorena, jehož teologická studia
podporovala naše farnost
Setkání pastorační rady farnosti dne 10. 2.
27. 1. 2013
Drazí přátelé z farnosti sv. Terezie,
srdečně vás zdravím. Považuji to za Boží dar, že se mi daří dobře. Sděluji vám, že
jsem byl přeložen do nové farnosti v Kalkatě a dnes jsem zde první den. Místo je
to nádherné a nový kostel obdivuji. Během mého ročního působení v Barasatu
jsem se mnohému naučil a zakusil lásku lidu. Dostalo se mi mnohého povzbuzení
od tamního faráře i farníků. Jsem jim opravdu hluboce vděčný. Jejich modlitby mi
pomáhaly, abych jim sloužil a hlásal jim radostnou Boží zvěst.
Nedostává se mi slov, abych vyjádřil svůj dík a vděčnost za váš poslední dopis
s přiloženou kopií dvoustrany farního zpravodaje (Kobylístek 10/2012). Dostal
jsem jej regulérní poštou již před delší dobou. Protože jsem ve svém minulém působišti neměl přístup k počítači, nemohl jsem rychle odpovědět. Má nová farnost
je vybavena počítačem, ke kterému mám přístup, a mohu dobře využít elektronické pošty. Velmi mne potěšilo zveřejnění zprávy o mém kněžském svěcení ve
vašem farním zpravodaji doložené fotografií s mými rodiči. Když jsem to ukázal rodičům, příbuzným a přátelům, byli nadšeni. Poprosil jsem je, aby se za vás modlili.
Po příchodu do nové farnosti jsem byl vřele přivítán farářem P. Gregory a P. Michaelem Bhaju, který byl v době mých studií zástupcem rektora semináře a nyní
bude spolupracovat se zdejší komunitou. Mně byla na počátku mého působení
dána nejprve možnost seznámit se s mými novými farníky a hledat Boží vůli. Jsem
tak šťastný, že mohu být v této nové farnosti, je to moje druhé působiště v mém
kněžském životě. Mám velkou důvěru v Boží milost a věřím, že Boží prozřetelnost
mě stále vede vpřed. Dary Ducha svatého mi dávají sílu, abych pracoval jako Kristův misionář a budoval Jeho království. Vybral si mne a rozhodl, abych byl s Ním.
Moje nebeská matka Marie mne probudila k životu a dále mne provází. Vždycky
jsem ji žádal, aby byla stále se mnou. Prosím také za vás. Nechť vám duch Páně
dává novou naději do života a ochrání vás ode všeho zlého a ode všech nesnází.
Vzpomínám v modlitbě na vás na všechny, zvláště pak na P. Josefa Brtníka a na
všechny farníky, kteří mne podporovali. Prosím, modlete se za mne, abych sloužil
Pánu a svědčil o Něm všem zdejším lidem.
Díky za vše a žijte v radosti,
Váš P. John Soren
Z angličtiny přeložil S. Mareš
22
Kobylístek
Užít si co nejpříjemněji Den farnosti a Den salesiánského centra, nebo jej využít
k vzájemnému obohacení farníků? Orientovat jej jako výraz díků za celé farní dílo
u příležitosti svátku Panny Marie pomocnice křesťanů, či jej zaměřit misijně
i mimo úzký rámec farnosti? Spatřujeme jeho těžiště spíše v soutěžích, turnajích
a zábavných aktivitách, v možnosti sejít se a v klidu si poklábosit u klobásy a piva,
nebo bychom chtěli dát přednost duchovnímu programu?
P
odobnými otázkami se pastorační rada zabývala na únorovém setkání, protože téma
dne farnosti a salesiánského centra bylo hlavním bodem programu. Otec Brtník připomněl
historii toho setkávání, která začala v květnu
2004 jako den setkání farnosti. Následující
rok byl den farnosti pojat jako poznání farníků navzájem a konal se v říjnu; podobně i v r.
2006. Od následujícího roku se opět přesunul
na květen k svátku Panny Marie a konal se
v širším okruhu se salesiánskými spolupracovníky jako „salesiánské prase“. Nadále byl
i v dalších letech vždy spojen s mariánským
svátkem, přibyly programy pro děti i dospělé, agapé, přednášky a večerní promítání. Od
roku 2010 se pojetí rozšířilo na Den salesiánského centra, což je vlastně den farnosti, den
salesiánského klubu mládeže a den Salesiánského střediska dohromady. Toto spojení přináší určité napětí a organizační obtíže, nicméně výhody převažují.
Členové rady pak vyjadřovali vlastní zkušenosti a prožitky z dosavadních Dní salesiánského centra i své návrhy a vize, jak akci
uchopit v následujících letech. Josef Brtník
zakončil diskuzi přáním, aby den salesiánského centra byl oslavou Panny Marie, pomocnice všech křesťanů a aby se dařila spolupráce
zúčastněných organizačních složek ve snaze
přitáhnout více lidí – obrazně i doslova – z hřiště do kostela.
březen 2013
Jirka Pavlíček nás seznámil s průběhem
mapování farnosti z hlediska práce s Písmem,
což se týká více než deseti různých skupinek
a společenství, která mají duchovní četbu
Bible jako hlavní náplň. Současně představil
harmonogram vzniku pastoračního plánu
farnosti pro příští pastorační rok: nyní se plán
rodí v užší přípravné skupině, v dubnu bude
pastorační radě předložen k připomínkám,
které by do něj měly být zahrnuty během května, aby v průběhu června mohla vzniknout
konečná verze pastoračního plánu. K uvedenému plánu jsme též vyjadřovali své podněty,
načerpané „povinnou četbou“ dokumentu Verbum domini. (Mimochodem: tato exhortace
Benedikta XVI. o Božím slově stojí za přečtení
– není to obvyklý vatikánský newspeak, ale
mile osvěžující úvaha nejen o Písmu.) A právě
toto Benediktovo posynodní dílo nás bude od
září provázet novým pastoračním rokem, zaměřeným na slovo Boží.
Den salesiánského centra přímo navazuje
na Noc kostelů, která se letos bude konat 24.
5. a o níž bude pastorační rada – stejně jako
o podnětech k prožití Svatého týdne, Velikonoc a následně i slavnosti Těla a Krve Páně –
jednat při svém dalším setkání 10. 3. Máte-li
k uvedeným tématům jakékoliv připomínky či
návrhy, prosíme o jejich sdělení. A moc prosíme o vaše modlitby za farnost i celé Kobylisy.
Franta Reichel
23
ROZHOVOR
ROZHOVOR
Duševní choroba není vlastní selhání
MUDr. Zdeňka Vyhnánková (*1952) je primářka příjmového oddělení Psychiatrické léčebny
Bohnice, soudní znalkyně v oboru psychiatrie, dohlíží na plnění vzdělávacího programu
lékařů před atestací a na personalistiku PLB.
Jedno odpoledne ordinuje v ambulanci na poliklinice Prosek, připravuje předatestační
kurzy a přednáší v Institutu pro další vzdělávání lékařů. Je jednou z kobyliských varhanic.
S manželem Janem má tři syny, jednu dceru a tři vnoučata.
Když se řekne psychiatrická léčebna,
u mnoha lidí to vyvolá mrazení v zádech. Jsou duševní nemoci stále ještě
tabu?
Zlepšuje se to, lidé už se tolik nestydí navštívit psychiatra. Tento problém ale pozoruji
i u některých věřících, kteří si na sebe berou
příliš velkou odpovědnost a úkol, že musí
mít vše pořádku - vztahy, rodinu, a když
vznikne problém a v pořádku nejsou, tak to
berou jako svoje selhání. Často se nechtějí
nikomu svěřit a k návštěvě psychiatra je někdy přesvědčí až kněz či známí, kteří zažili
podobný problém a k psychiatrovi šli.
Proč jste se rozhodla zrovna pro psychiatrii?
Po škole jsem nastoupila do nemocnice
v Českých Budějovicích, kde měli volno pouze na infekčním oddělení a na psychiatrii,
takže jsem se pro ni vlastně sama nerozhodla. Navíc tamní ředitel, s jehož dcerou jsem
chodila do hudebky na klavír, měl představu, že hudba je spojena s psychiatrií, a že mi
tudíž psychiatrie bude sedět. Nevím, jestli
měl s touhle dedukcí pravdu, ale je pravda,
že mě psychiatrie hned zaujala. Líbí se mi
na ní, že na rozdíl od mnoha jiných oborů
v ní bezprostředně komunikuji s člověkem.
Lze duševní choroby vůbec vyléčit?
No samozřejmě, hlavně pak lehčí diagnózy.
24
Chroničtí pacienti v ústavu jsou jen malou
částí pacientů. Lidé by se možná divili, kolik
mají přátel s duševní chorobou. Důležitá je
vždy jak léková terapie, tak psychoterapie.
Jedno od druhého nelze oddělovat. Léky často jen pomáhají překonat nejtěžší období,
aby se vůbec s psychoterapií mohlo začít.
U těžkých chorob, jako je schizofrenie, je pak
důležité naučit pacienta rozpoznat příznaky
své choroby a vysvětlit mu, proč léky bere,
protože jinak je často brát přestane.
Kobylístek
Není frustrující vidět pacienty, kteří se
stále znovu vrací?
Samozřejmě že to bere sílu, ale nejsou takoví všichni. Nejvíc mě to trápí u mladých psychotiků, kteří se opakovaně vrací proto, že
nepřestali kouřit marihuanu. Lidé si myslí,
že marihuana není škodlivá, ale u lidí s dispozicemi k duševním chorobám může často
vyvolat psychózu či schizofrenii.
Jste primářkou mužského i ženského
příjmového oddělení. Mají muži a ženy
sklon k jiným duševním chorobám?
Muži mají větší sklon k závislostem, resp.
je na nich víc vidět, jak degradují, často se
vrací do léčebny a mají těžší průběhy. Muži
pijí většinou v hospodách, ženy si spíš chodí
upíjet víno do spíže. U žen se však častěji vyskytují poruchy osobnosti s bohatými emočními projevy, sebepoškozováním a sebevražednými pokusy.
To se můžu stát závislou i na víně? Kolik bych ho musela denně vypít?
To je individuální. Známkou závislosti je,
že když člověk přestane, tak má odvykací
příznaky. Jinak jde „jen“ o škodlivou konzumaci. Jsou ženy, které jsou v domácnosti,
zajištěné manželem, který na ně ale nemá
čas. Ony si dají občas skleničku, až postupně popíjí i litr vína denně. Nikdo na nich ani
nepozná, že jsou opilé, dokud třeba nemají
nějaký zdravotní problém, se kterým musí
do nemocnice. Tam nemají přísun alkoholu
a objeví se odvykací příznaky, např. výrazný třes nebo delirium. Ale byli u mě jednou
manželé, kde muž měl zvláštní úzkostné
příznaky, tak jsem se ptala, jestli náhodou
nepije, a on pořád: „kdepá“, dokud jednou
neměl delirium a manželka nenašla za postelí baterii flašek vodky.
Profesor Halík, který pracoval jako
psychoterapeut, mluví o třech rovinách
březen 2013
závislosti – o aspektu nemoci, aspektu
sociálním, ale i o aspektu duchovním,
o vlastní odpovědnosti...
Závislý si uvědomuje, že mu pití či drogy
škodí a že je to jeho odpovědnost, ale v jednu chvíli s tím už nedokáže sám přestat.
A pak je třeba na něj takto komplexně nahlížet a nesvalovat na něj vinu, říkat mu:
„Ty si za to můžeš, tak se z toho vylízej.“
Člověk musí chápat, že mu prostě došly
síly. Zároveň si závislý musí uvědomit, že
na sobě musí začít pracovat, protože bez
tohoto rozhodnutí a vlastní práce se z toho
nedostane. Musí se naučit mít pocit uspokojení z jiných věcí než z psychotropního
účinku alkoholu a drog, například i z fyzické aktivity a práce. Musí si zavést do života
řád.
Dokážete se od všech těch příběhů odpoutat, odejít domů a nemyslet na ně?
Je to těžké. Čím je člověk starší, tím to sice
dokáže lépe, ale že bych dovedla vykročit
a úplně vypnout, to asi nedovedu. Některé příběhy se mě samozřejmě dotýkají víc.
Často to jsou příběhy mužů, kteří jsou ve
věku mých synů a kteří si zničili život.
Vždy, když k nám přichází noví lékaři, tak
se jich ptáme, proč si myslí, že se k nim psychiatrie hodí. Velmi často zmiňují empatii,
která je samozřejmě nezbytná. Ale když jí
má člověk moc, tak ho ta práce může stát
tolik sil, že se pak obtížně dělá.
Snažíte se pacientům nabídnout i nějakou duchovní pomoc?
Myslím, že všichni psychiatři, věřící i nevěřící, se snaží duchovní oblast respektovat. Navíc máme v léčebně spirituální tým,
takže je možné na oddělení někoho z něj
pozvat. Svou vírou se neprezentuji, ale asi
ji u mě někteří pacienti vycítí nebo si to nějak vzájemně sdělí, a často se pak na mě
s důvěrou obrací i ambulantně. 25
ROZHOVOR
Když mluvíme o duchovnu, existují
lidé posedlí zlým duchem?
Tohle je pole, ke kterému si netroufnu
vyjadřovat. Věřím, že to může být, ale nemůže se do této škatulky dávat všechno.
A k tomu, aby to někdo rozlišil, tak to musí
být člověk, který tomu opravdu rozumí.
Před nějakým časem britská spisovatelka J. K. Rowlingová kritizovala
zaostalost našich léčeben, například
používání klecových lůžek. Co si o tom
myslíte?
Nemyslím, že je tu psychiatrická péče ideální, ale vždycky je ta péče taková, na kterou jsou peníze. Psychiatrické léčebny byly
vesměs založeny na začátku 20. století
a v té době znamenaly převratný pokrok.
Samozřejmě že vývoj doby už chce mnohé změnit, ale je třeba do toho dát peníze. V léčebnách zůstávají velké pokoje, protože nejdou stavebně změnit. Mnohdy také
bojujeme s nedostatkem lůžek, když je víc
příjmů, tak musíme využívat přistýlek. Potom musíme některé pacienty propouštět
i předčasně a bohužel je stále málo zařízení "na půl cesty", která by se o pacienty postarala intenzivněji než ambulance. Denně
máme do léčebny kolem třiceti příjmů.
S klecovými lůžky jsem se na příjmovém
oddělení nikdy nesetkala. Pokud se používala na nějakých odděleních následné péče, tak pouze pro pacienty, kteří by
mohli ublížit sobě i ostatním, s kterými
byl většinou pro těžkou poruchu intelektu
obtížný kontakt. V léčebně je nyní používat nesmíme, ale najít jiný způsob omezení těchto pacientů je těžké. Že v Británii
klecová lůžka nepoužívají, je možná dáno
tím, že mají peníze na více personálu, který se pak jednomu neklidnému pacientovi
může věnovat. Jsem ale toho názoru, že je
šetrnější pacienta fyzicky omezit nebo ho
izolovat než mu dávat vysoké dávky léků.
26
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
Takoví pacienti však samozřejmě musí být
v krátkých časových intervalech kontrolováni sestrami i lékaři.
A používají se ještě elektrošoky, jako
ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem?
Jsem ráda, že se na to ptáš, protože to je
další oblast, kde bylo naděláno strašně
škody. Po Přeletu nad kukaččím hnízdem
si to každý vyložil tak, že elektrošoky jsou
špatné. Přitom tam šlo o špatné použití
a o moc staniční sestry. Elektrošoky jsou
však léčba velmi účinná a moderní a například i u těhotných žen s depresí jde o nejšetrnější metodu. Stále však u nich bojujeme
s předsudky lidí, hlavně příbuzných, kteří
k nim mají negativní postoj a myslí si, že to
je zpátečnické.
Jak se odreagováváte od vaší náročné
práce?
Baví mě toho strašně moc, ani mi nestačí
čas. Mám rodinu, hraju v kostele na varhany, ráda vařím, snažím se chodit cvičit,
jezdím na kole, ráda lyžuji a cestuji. Také
mi pomohlo, že v určité etapě práce jsem
ji vždy přerušila a šla na mateřskou dovolenou. Troufnu si říct, že z každé mateřské
dovolené jsem vytěžila něco pro své pacienty. Člověk se zase vrátil do reálného života, což je velmi potřeba, pokud pracujete
s duševně nemocnými lidmi.
Od března budou v PLB každé úterý od 17.
15 probíhat přednášky pro veřejnost zdarma. Jejich program naleznete na stránkách
PLB v sekci Pro veřejnost.
Vlaďka Jelínková
Kobylístek
Stanislav Balík, Jiří Hanuš
Letnice dvacátého století
(Druhý vatikánský koncil a české země)
Vydalo nakladatelství CDK, Brno, 2012
D
ruhý vatikánský koncil je pojem, který
lidé v debatách o církvi a křesťanství rádi
a mnoho používají. Trochu horší to je se skutečným porozuměním koncilu, se znalostí jeho
průběhu a závěrů. Proto je jakákoliv kvalitní literatura, která českému čtenáři koncil přiblíží,
vřele vítána. Tím zajímavější je dílo autorů Stanislava Balíka a Jiřího Hanuše, které se zabývá
přímo vztahem Druhého vatikánského koncilu
a českých zemí; (ve skutečnosti se šířeji dotýká i situace katolické církve v celém tehdejším
Československu). Je to navíc dílo tak zdařilé, že
je v budoucnu nebude smět opomenout nikdo,
kdo se bude snažit dozvědět více o tom, jak koncil působil na katolickou církev v našich zemích
a jak ji postupně ovlivňoval.
Můžeme navíc říci, že je to kniha, jež je jedním z příkladů nového trendu v publikacích
o naší nejnovější církevní historii. V době po sametové revoluci převládaly v tomto žánru především vzpomínky a knihy rozhovorů; (pochopitelně a správně). Nyní jsme se dostali do doby, kdy
mnoho přímých účastníků tehdejších dějů již
nežije. Mezitím tu ovšem vyrostla nová generace
autorů, která začíná publikovat svoje souhrnné
práce a dokáže v nich využívat právě zmíněných dříve publikovaných vzpomínek a pamětí,
výsledků vlastního bádání v archivech komunistické doby, stejně jako mnoha dílčích studií,
diplomových prací atd. Tímto způsobem vzniklo
v poslední době již několik velice kvalitních knih
a zmiňovaná publikace je jednou z nich.
Co považuji v této práci za nejzajímavější?
Mohu uvést například velmi důkladný popis aktivit československých delegací, které se účastnily všech čtyř zasedání koncilu. Jejich členy byli
březen 2013
jak někteří biskupové, totiž ti, kteří připadali
komunistickému režimu povolní, tak i širší církevní doprovod, složený bez výjimky z kolaborantů a spolupracovníků komunistické policie.
Popisovaná dramata osudů těch i oněch jsou
velmi zajímavou a poučnou četbou. Kniha popisuje i vystoupení kardinála Berana, který se po
odchodu do emigrace stihl zúčastnit posledního
ze čtyř koncilních zasedání a pronesl zásadní
projev o náboženské svobodě. Stejně významné
byly i projevy dvou mladých slovenských exilových biskupů Pavola Hnilici a Michala Rusnáka,
kteří v 50. letech emigrovali na Západ a ve svých
koncilových projevech naprosto otevřeně a tvrdě kritizovali pronásledování církve v tehdejším
Československu.
Velmi zajímavě a důkladně se zde popisuje
také práce všech těch, kteří se po Druhém vatikánském koncilu snažili v naší zemi uvádět
jeho myšlenky do praxe, stejně jako obtíže a překážky, se kterými se při tom setkávali. Občas se
u nás lze setkat s hlasy tvrdícími, že koncil naši
církev zatím příliš neovlivnil. Debata nad těmito
tématy je velmi důležitá, ale bez znalosti skutečností popisovaných v této knize by mohla být
pouze debatou povrchní. Proto čtěte tuto knihu
a nebudete zklamáni!
Jiří Pavlíček
27
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
Hnutí Modlitby matek a modlitební tridua MM
Křesťan a politika
S
P
nad se již stalo tradicí a vžilo se do farního povědomí pořádání Modlitebních
triduí hnutí Modlitby matek. Možná jste se
některého z triduí již zúčastnily, možná ne
a možná vám přijde vhod několik málo informací o hnutí Modlitby matek a o smyslu
triduí.
Modlitby matek vznikly v Anglii, zakladatelkou je Veronica Williams. Matky
ze skupinek MM spolu se svými manžely
se modlily za to, aby poznaly úlohu mužů
v MM. Po společných modlitbách vznikla
Denní modlitba otců a po ní první skupina
Modliteb otců, kterou založil Veroničin bratr Maurice, manžel Sandry a otec osmi dětí.
Po vzniku skupinek Modliteb otců vznikla
komunita Útěcha – Community Solace. Komunita zastřešuje Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry. Byly otevřeny první
domy Útěchy v Anglii, v Rusku a v Portugalsku. Od roku 2004 je dům komunity Útěcha
i na Slovensku. Brzy vznikly v Rusku, v Německu, v Nizozemsku, na Slovensku a už
i v České republice skupinky Děti víry, ve
kterých se setkávají děti a modlí se tancem,
zpěvem a divadlem. Nyní jsou Modlitby matek rozšířeny již do 107 zemí po celém světě.
Když se skupinky MM rozšířily do celého
světa, následně vznikla komunita Solace
(Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek,
Modlitby Otců a Děti víry. Po celý rok se každý týden modlíme za své děti. Po krátkém
čase jsme ale byly pozvány, abychom se
každé čtvrtletí po celém světě modlily tři
dny za duchovní spojení a jednotné úmysly.
Tedy ne za svoje děti, ale za sebe a za ty,
za které se možná nikdo nemodlí. Pán to
potvrdil tím, že toto vnuknutí dostala ve
stejném čase nejenom naše zakladatelka
Veronika, ale i koordinátorka MM v ČR Růženka z Brna. Začaly jsme vlastně „na zele-
28
né louce.“ Věděly jsme jen to, že v pátek se
máme postit a odprošovat za svoje hříchy.
V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem.
A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě
dopřál.
Od počátku modlitebních triduí nás
Duch svatý neustále vedl k větší odevzdanosti a k jednoduchosti. Postupně nám
odhaloval Boží úmysl. Vnímaly jsme, že
jednotlivé dni tridua spolu velmi úzce
souvisí. Podobnost jsme viděly především
mezi triduem MM a velikonočním triduem.
V Písmu svatém se na mnoha místech hovoří o třech dnech. Mnohá z nich jsou jakoby předzvěstí očekávaného velikonočního
tridua. V knize Exodus (5, 3) Pán Bůh posílá Hebrejce na tři dni do pouště, aby mu
obětovali a aby je ochránil. V knize Jozue
poslali vyzvědače na tři dny do hor, aby se
ukryli před svými nepřáteli. Judita (12, 7)
byla v Holofernově táboře tři dny a tři noci.
Ester (4, 16) shromáždila Židy, aby se tři
dny a tři noci postili a modlili, a potom šla
před krále, aby je zachránila. V evangeliu
sv. Matouše (14, 40) se praví: Jako byl Jonáš
tři dny v břiše velryby, tak bude i Syn člověka tři dny a tři noci v lůně země.
Na závěr si dovolím citaci z posledního
Zpravodaje MM, ve kterém zakladatelka
Veronica píše: „Věřím, že ni jedno dítě, za
které se modlíme v MM, nebude ztraceno.“
Termín dalšího tridua připadá na Velikonoce, proto je doporučeno slavit ho osobně.
O dalším termínu budeme na stránkách
Kobylístku a na farním webu zavčasu informovat a k účasti na něm vás všechny už
dnes srdečně zveme.
Olga Lisáková,
skupinka Ďáblice
Kobylístek
oslední dobou pozorujeme zcela nový
jev, který by se dalo charakterizovat
jako politizaci Katolického týdeníku, politizaci Kobylístku a politizaci života věřících
křesťanů. Je pravdou, že politika zasahuje
do života každého člověka. Proto není na
místě lhostejnost. To potvrdila i nebývalá
účast farníků na setkání s Pavlem Fischerem na téma Křesťan a svět politiky.
V čem spočívá angažovanost křesťana?
Být ve světě znamením Boží přítomnosti v zemi a v prostředí, kde žije. Může a musí
rozpoznávat potřeby své doby a podílet se
na životě společnosti. Nedávné volby ukázaly, že v této společnosti chybí homogenita a pospolitost. Je ovšem politováníhodné,
že ve skutečnosti lidé neměli koho volit,
protože výběr byl bídný. Na diskusi právem
zaznělo, že církev v současném světě musí
hledat své nové poslání, neboť ve školství
a zdravotnictví působila již dlouho. Co by to
mělo být? Nechť si každý odpoví sám. Ale
chtějí-li pastýři vést své ovce k správnému
rozhodování nejen ve věcech víry, nýbrž ve
věcech veřejných, proč tak nápadně kladli
důraz právě na otázku církevních restitucí? Je to snad to, na čem nejvíc záleží? Kolik
je těch palčivých problémů – novodobých
jizev?
Selektivní pojetí lidských práv. Světonázorový relativismus. Náboženský relativismus. Politika multikulturalismu, jež není
primárně vedena zájmem o studium cizích
kultur, ale často demonstrativním odmítáním kultury vlastní. Sociální mobilita, jež
závisí na míře otevřenosti společnosti. Flexikurita – další slovo z terminologie EU, což
znamená uvolnění pracovního trhu a řešení nezaměstnanosti tím, že lidé budou
pracovat na krátké úvazky během svého
života, takže neustálým střídáním budou
březen 2013
zajištěny pracovní příležitosti pro všechny
(zapomíná se však, že zaměstnavatel při
tom nemá žádné závazky vůči svému zaměstnanci a že zaměstnanec, který pracuje
pro svého zaměstnavatele na dobu například jednoho roku, nebude mít sounáležitost se svým zaměstnavatelem, nebude cítit zodpovědnost za budoucnost firmy, pro
kterou pracuje, což nemůže neovlivnit jeho
výkonnost a potažmo hospodářskou prosperitu firmy). Ghetta – přežitek totalitarismu (země, ve které existují ghetta, nemá co
dělat v civilizovaném světě).
Je třeba pozvednout důstojnost člověka zakořeněnou ve stvoření k Božímu obrazu.
Apolena Rubešová
29
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
Modlitba a pokušení (Lukáš 22, 39-46)
Jak se mám modlit růženec?
Kardinál Carlo Maria Martini z knihy Qualcosa di cosi personale (Meditace o modlibě)
P
okušením nemáme na mysli – alespoň ne
pro tuto chvíli – to, co svádí ke zlu. Je to něco
mnohem nenápadnějšího, ale dramatičtějšího
a nebezpečnějšího: je to pokušení utéct před
vlastní odpovědností, strach učinit rozhodnutí,
obava čelit realitě, která vyžaduje osobní volbu;
je to strach postavit se tváří v tvář problémům
našeho života, našeho společenství i společnosti. Je to pokušení uniknout realitě, zavřít oči,
schovat se a předstírat, že nic nevidím a neslyším, abych se nemusel angažovat. Je to pokušení lenosti, pokušení nereagovat na to, co Bůh,
Církev, svět žádá, abychom učinili.
Nabádání k modlitbě za odolnost proti pokušení je nabádáním k modlitbě za to, abychom nevyhledávali atmosféru kompromisu a pohodlí,
zbabělosti, úniku a nezájmu, který upřednostňuje volbu nevolit, rozhodnutí nic nerozhodovat, únik před odpovědností – tak, jako apoštolové v Getsemanské zahradě raději ze smutku
usnuli, aby nemuseli vidět.
V Bibli však nalezneme i další pasáže, které zdůrazňují únik před realitou. Kněz a levita, kteří na
cestě z Jeruzaléma do Jericha procházejí kolem
zraněného muže, zavřou oči a pokračují ve své
cestě, aby se vyhnuli naléhavému volání zodpovědnosti. Velký prorok Eliáš, smělý a nebojácný,
se také s tímto pokušením zbavit se závazku setkal: v 1. Knize královské se o něm dozvídáme,
že „když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. (19,3) Přestože se Eliáš dokázal
na hoře Karmel postavit čtyřem stům padesáti
Baalovým prorokům – úplně sám, jako by neměl
z nikoho strach – tak i on je najednou uchvácen
pokušením uniknout před realitou. Ono pokušení se zmocňuje i proroka Jonáše, který utekl,
aby na sebe nemusel vzít svůj prorocký úkol. Je
to pokušení, které přepadá každého z nás, když
zavíráme oči a uši, abychom neviděli a neslyšeli
potřeby lidí okolo nás. Chce nás zbavit závazků,
30
skrýt nás, vzdaluje nás od všeho, co nás naopak
vyzývá k odvážnému vykročení.
Nabádání Ježíše, nechť se modlíme, abychom
nebyli uvedeni v pokušení, nám pomáhá porozumět, že modlitba není únikem, není to odmítnutí odpovědnosti, není to soukromé útočiště.
Modlitba je rozhodnutím čelit tváří v tvář pokušení, strachu, odpovědnosti.
Modlit se, to znamená jednat jako Samaritán,
který se dokázal podívat do tváře zraněnému
člověku, zastavit se a sklonit se k němu. Modlitba je odvaha postavit se čelem důležitému
rozhodnutí.
Modlitba a život
Když rozjímáme nad modlitbou, mějme v mysli
obraz Ježíše na kolenou, který plně odevzdaný Otcovi odhaluje své nejhlubší touhy, které
přichází v úzkostech a které úzkost přemáhají, a ptejme se sami sebe, jak se modlíme před
zásadními životními rozhodnutími. Můžeme si
položit tři otázky:
• je má modlitba únikem, nebo odvážným rozjímáním nad tím, co ode mě Bůh žádá?
• když se modlím, chci sjednotit své touhy
a své vnitřní konflikty s Boží vůlí, která mi
dává sílu vzdorovat zkouškám?
• cítím sílu Krista, který se modlí ve mně, jeho
vítězství nad úzkostí a strachem?
Cítím, že on je má síla a mé vítězství?
Abychom dokázali odpovědět na tyto otázky,
prosme Pána, aby nás naučil modlit se:
Pane, dej, abychom v našich modlitbách překonali všechny obavy, které nám brání rozhodnout se pro Tebe, pro své bratry, pro to, co nás
něco stojí, pro to, co nás děsí. Dej, ať je naše
modlitba vítězstvím naší víry a ať díky ní zvítězí
Tvá moc, která překonala strach ze smrti.
Překlad Vlaďka Jelínková,
vybrala Anna Fantová
Kobylístek
S
touto otázkou se na mne obrátil mladý
muž s nadějí, že mu poradím. Jak mu
mohu poradit, vždyť sama zakouším, jak
myšlenky často utíkají zcela jiným směrem,
než slova, která ústy pronáším. Mohla jsem
mu odpovědět, že je to věc individuálního
cítění a prožitku víry, mohla jsem mu říci,
že sv. Terezie z Avily prosila sv. Josefa, aby
jí pomohl soustředit se na modlitbu. Mohla
jsem ho odbýt několika slovy. Ale nedalo mi
to. Začala jsem přemýšlet o jeho uvažování
a o jeho přístupu k modlitbě a dospěla jsem
k tomu, co je společné nám všem, že totiž
předpokladem účinné modlitby je postoj
k ní. V něm se pak odráží i postoj důvěry
v Boha na jedné straně a zároveň postoj naprosté závislosti na Bohu.
Představ si, chlapče, že bereš do ruky růženec v úmyslu pomodlit se ho a náhle se před
tebou otevře opona jako v divadle, ty se máš
rozhodnout, kam vykročíš. Zda zůstaneš
v hledišti, anebo přejdeš tam, kde se budeš
moci účastnit dějů. Hlediště je sice také scénou, avšak nikoliv pravdivou a skutečnou, je
scénou upoutávající svou nahodilostí, nezávazností, nepotřebuje tě, ale vtahuje tě svou
hravostí a přitažlivostí, zůstává po něm sucho v ústech a prázdnota.
Boha Stvořitele, přítomnost Syna v jeho
nesmírném milosrdenství a poslušnosti
k oběti za nás všechny. Při modlitbě růžence budeš postupně pronikat do jednotlivých
tajemství dějin spásy. Budeš sdílet radost
Marie, s níž „učinil veliké věci ten, který je
mocný“, budeš pronikat do utrpení Božího
Syna jako cesty k vítězství nad hříchem
a vzkříšení Krista vnímat jako triumf slávy
Nejsvětější Trojice. Přijmi nabídku pomocné
ruky Matky Boží, která usiluje o tvé blaho
víc než tvá vlastní matka.
Budeš-li poslušný vedení této Matky a budeš-li vytrvalý, stane se ti modlitba růžence
cestou k následování Krista, cestou pochopení Jeho milosrdenství a spásy. Modlitba
nebude útěkem k Bohu pro úzkost, kterou
trpíš, ale stane se trvalou potřebou a radostí. Není to cesta rychlá a pohodlná, může
však pomoci tvé vytrvalosti, která zachraňuje duše.
Libuše Šumavská
Vykroč z tohoto hlediště a překroč oponu
lákavého zábavného dění. Octneš se jakoby
mimo tento svět a otevře se před tebou nový
obzor, nová scéna. Vidíš před sebou Matku
Boží Pannu Marii jako obrázek z jejího zjevení, v jedné ruce má růženec a druhou ruku
vztahuje k tobě, aby tě uvedla na skutečnou
scénu života, na cestu pravdy a tvé vlastní
spásy. Aby sis mohl uvědomovat Otce jako
březen 2013
31
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
KATOLICKÁ ZBROJNICE
DIAMANTOVÍ Skálovi a Wittmayerovi
Otestuj své vědomosti
Je to právě šedesát
co jsme řekli: „Jdem se brát!“
Zde u svaté Terezičky
podali sobě ručičky.
Radíme všem: „Vezměte se!“
(V manželství jsi - jak na plese:
Tanec – radost – někdy pád,
chce to vydržet a vstát.)
Opět malý kviz – tentokrát mimořádně z oblasti aktuálního dění v souvislosti
s odstoupením papeže a volbou jeho nástupce. Nejde ani tak o otázky věroučné,
jako spíše o test, nakolik se zajímáme o současné dění kolem hlavy katolické
církve. Tento testík je hlavně orientací pro vás, zda jsou vaše znalosti dostatečné,
či zda nebude třeba je vhodným způsobem doplnit a rozšířit.
1. Kolik encyklik napsal Benedikt XVI.?
a) dvě (Deus caritas est; Caritas in Veritate)
b) tři (Deus caritas est; Spe Salvi; Caritas in
Veritate)
c) čtyři (Deus caritas est; Spe Salvi; Verbum
domini; Caritas in Veritate)
d) pět (Deus caritas est; Spe Salvi; Verbum
domini; Caritas in Veritate; Porta fidei)
Láska a dvě lehátka – věřte, je to pohádka!
(Také skautská lilie sílu v srdce nalije…)
Irena + Karel
7. 2. 1953
2. Volba nového papeže probíhá:
Modlitba „80“
Zdenka + Jaroslav
27. 9. 1952
Děkuji Ti, Pane Bože,
za suché a teplé lože
a střechu nad hlavou,
vodu – věc zázračnou.
Děkuji za svého muže,
věrný muž je jako růže,
za dceru, zetě, vnoučat roj,
je to štěstí, místy boj.
Za víru, kostelík známý,
za trapisty, salesiány,
za skauting a přátel voj,
za zahradu, co chce znoj.
Za měsíc i slunce jas,
za hvězdy, že září zas,
za rampouchy, vločky, sníh,
dětí pláč i dětí smích.
Za Prahu, krásnou jak sen.
Za líbeznou českou zem.
Za to, že se rozední.
Za dar všedních, prostých dní…
Dík za růže, vůně, květy,
za hudbu, z ní a z knih vzlety,
za oblaka, hory, lesy,
za mír, ptactvo pod nebesy,
za tu naši zeměkouli,
plnou krás, bouří i boulí.
Za houf věrných, hodných žáků,
za lékaře, pomoc prášků,
za hebkou srst kočky Číči,
za národ, co cinká klíči,
za mlýn rodný, zdravý rod,
za řeky a náruč vod.
I za ten den poslední…
a) Jeho Svatost kardinál Benedikt XVI.
b) Jeho Svatost Benedikt XVI., emeritní papež
c) Jeho Svatost Josef kardinál Ratzinger,
emeritní papež
d) Jeho Svatost Josef Ratzinger, emeritní
papež Benedikt XVI.
5. Papeže jako viditelnou hlavu církve, ustanovenou samotným Kristem, uznávají:
a) na utajeném místě
(proto se jmenuje konkláve)
b) v bazilice sv. Petra ve Vatikánu
(nad hrobem prvního papeže)
c) v Sixtinské kapli (dle církevní tradice)
d) v audienční hale Pavla VI. (jinam by se
kardinálové nevešli)
a) pouze římskokatoličtí křesťané
b) všichni křesťané světa
c) křesťané latinské církve
a 21 církví východního ritu
d) katolíci, pravoslavní a všechny byzantské
církve
3. Legitimně zvoleného papeže může
odvolat:
6. Kardinál Josef Ratzinger byl bezprostředně před zvolením papežem:
a) jen všeobecný koncil
b) jen všeobecný koncil alespoň dvoutřetinovou většinou
c) sbor kardinálů alespoň tříčtvrtinovou většinou
d) nikdo
a) prefektem Kongregace pro nauku víry
b) státním sekretářem Apoštolského stolce
c) profesorem dogmatické teologie
na Gregoriánské univerzitě
d) mnichovským arcibiskupem a primasembavorským
Katolická zbrojnice - řešení:
1b, 2c, 3d, 4b, 5c, 6a
32
4. Papež Benedikt XVI. se po odstoupení oficiálně nazývá:
Připravil Kazimír Večerka
Zdenka Wittmayerová
Kobylístek
březen 2013
33
VELIKONOCE 2013
VELIKONOCE 2013
Svatý týden v našem kostele v roce 2013
Svátost smíření v době postní
K VĚT N Á
7.30
slavnostní vstup uprostřed kostela
N E DĚL E
9.00
průvod ze zahradní terasy (přijďte včas!)
PAŠ I J E 10.30
slavnostní vstup uprostřed kostela, zpívané pašije
18.30
slavnostní vstup uprostřed kostela, zpívané pašije
přineste si s sebou ratolesti jara – jívy, zlatý déšť
„V této svátosti věřící dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, kterých se proti
Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení.“
(II. vatikánský koncil, Konstituce o církvi, článek 11)
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA
středa 16.00
Z E L EN Ý 18.30
Č T VR T E K „Věřícím ať se častěji doporučuje horlivější a účinnější účast na postní liturgii a kajících
pobožnostech. Ať jsou vybízeni především k tomu, aby podle nařízení a tradice církve přistupovali v tuto dobu ke svátosti smíření, a mohli tak slavit velikonoční tajemství s čistým
srdcem.“
(Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení, Řím 1988)
setkání s Hospodinovým trpícím Služebníkem
svátost smíření dětí do deseti let
památka večeře Páně s umýváním nohou učedníků
společná modlitba s Ježíšem v Getsemanech
soukromá modlitba s Ježíšem v Getsemanech přes celou noc
V E L K Ý PÁT EK den přísného postu a pokud možno den pracovního volna
k intenzivnímu prožití tohoto dne doma i v kostele
8.00
společná modlitba RCH a hodinky četby
15.00
pobožnost křížové cesty pro děti
18.30
velkopáteční obřady
BÍ L Á S OB OTA
den ticha, rozjímání nad smrtí u Kristova hrobu
8.00
společná modlitba RCH a hodinky četby
8.30
bezprostřední příprava na křest
9:00 – 10:30 příprava ministrantů v kostele na večerní liturgii
10.30 – 19.00 příležitost k osobní modlitbě u Božího hrobu
SL AV N OST 7.30
asperges na začátku eucharistické bohoslužby
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 9.00
asperges na začátku eucharistické bohoslužby
PÁN Ě 10.30
křest dětí při eucharistické bohoslužbě
18.30
asperges na začátku eucharistické bohoslužby
při každé bohoslužbě bude také žehnání velikonočních pokrmů
34
každý den
od 18:00
neděle
½ hodiny před každou bohoslužbou
(případně i během bohoslužby)
pátek 22. 3. 17:30 společné slavení smíření 2. způsobem
Přijďte včas a v hojném počtu!
Ke službě smíření bude 4 – 6 kněží.
V I GI L I E
20.00
slavnost velikonoční svíce
V Z K Ř Í Š ENÍ
bohoslužba slova
bohoslužba křestní
bohoslužba eucharistická
dnes je vhodné vzít si své křestní svíce k obnově křtu
V E L I KO NOČNÍ P ONDĚLÍ
Příležitost ke svátosti smíření v našem kostele
bohoslužby 7.30, 9.00, 18.30 (10.30 NENÍ)
Kobylístek
ve Svatém týdnu pondělí, úterý, středa od 17:00
K dispozici budou 2 – 4 kněží.
středa16:00 – pro děti do deseti let
V další dny bude už příležitost jen výjimečně.
Všichni kněží mají společně slavit liturgii těchto dní a všichni věřící už mají být s Kristem při
památce poslední večeře s čistým srdcem.
„Ve svátosti smíření Otec přijímá syna, který se k němu vrací, Kristus bere ztracenou ovci na
ramena a odnáší ji zpět do ovčince a Duch svatý znovu posvěcuje svůj chrám a plněji v něm
přebývá, což se pak projeví obnovenou nebo vroucněji prožívanou účastí na stolu Páně, takže nad dítětem, které se vrátilo zpět, je veliká radost na hostině Boží církve.“
(Obřady pokání 6)
březen 2013
35
z kůru a zákůří
únor 2013
2. února 2013 (sobota):
Dnes je opravdu slavný den, kostel svaté Terezičky navštěvuje don Bosco, totiž jeho socha
a stojí před křtitelnicí na červeném podstavci
a v ní je opravdová ruka, tedy kost, kterou don
Bosco žehnal lidem. Což děti říkají, týjó fakt
a pan ředitel komunity Hobza vysvětluje, že je
tam takový otvor a má dvířka a za těmi dvířky je malá rakvička a v té rakvičce je ta ruka.
A v kostele je opravdu plno, po židlích různě
sedí kněží a zpovídají a k tomu tiché usebrání, načež od půl šesté nastupuje skupina Poločas a má donboscovské pásmo písní a textů. A když je půl sedmé, začíná mše s panem
biskupem Herbstem a ohromným množstvím
kněží SDB, načež po mši jsou všichni zváni do
podzemního sálu a farnice roznášejí buchty,
chlebíčky a různé pochoutky. A zvláště zbožní zájemci a dobrodinci si pak zakupují různé
knihy, plakáty a předměty se salesiánskou tematikou, což trvá asi do 22 hodin a celou dobu
je otevřený kostel, aby se farníci mohli modlit
k té ruce, ale někteří farníci se s tou sochou
fotografují a jiní na ni sahají, aby jim přinesla
opravdu velké požehnání.
3. února 2013 (neděle):
Dnes odpoledne mají děti velkou radost. V salesiánském středisku probíhá tradiční Dětský
karneval a otec Zelinka si hned po obědě vede
do klubu Vrtule různé mládežníky a říká jim, že
tam v přidružených prostorách budou zorganizovány různá stanoviště pro malé děti, jako
různé hry, soutěže nebo skládání obrázků na
způsob puzzle. Což mládežníci hned zaujímají
své pozice, a to už se blíží druhá hodina a pomalu přicházejí maminky a tatínkové a různí
kovbojové, víly, princezny, princové a broučci či
berušky. A všichni dostávají cucavé medvídky
a bonbonky, načež přichází dvojice krásných
klaunů s červenými nosy, Pája a Bóďa a losuje se tombola. Což je naprosto úžasné, proto-
36
z kůru a zákůří
že mezi dětmi prochází pan ředitel komunity
Hobza a na sobě má postroj pro pilota z roku
raz-dva a místo leteckých brýlí brýle plavecké,
neboť prý se svým letadlem naposledy přistál
do vody a letecké brýle se mu vymstily. A první cena v tombole je obrovský pes se srdcem
a druhá cena je ještě větší opičák Frank, což
sem přivezli farníci z Poděbrad, načež nastává
velká tlačenice, při losování se různě pletou
lístečky, jedná malá princeznička si neustále
šlape na sukni a padá na nos a opičáka Franka
vyhrává – tradááá - jedna ze dvou Červených
Karkulek s košíkem plným bonbonů, což její
maminka má příšernou radost. Ale to už je po
tombole, hraje se, tančí a děti se zejména tlačí
u východu z tělocvičny, protože tam je velká
krabice plná hraček, totiž zvláště pro ty, kteří
v tombole nic nevyhráli, ale i Kinder-vajíčko
pro každé dítě, takže radost má úplně každý.
10. února 2013
(neděle masopustní):
Dnes po obědě se v hudební místnosti za kůrem scházejí farní hudebníci a zpěváci a přichází také Honza Kabelka a organizuje velký
úklid všech skříní, skříněk, košů, poliček, kláves, kytar a bicích souprav. A za okny svítí slunce a mezi mládežníky panuje veselá nálada,
protože je masopust a z farního sálu v podzemí
se line zpěv farních seniorů, kteří zpívají různé
lidové písně, jako Nemelem, nemelem, sebrala
nám voda mlejn nebo Na Strahově pod Petřínem
klášter stojí a Milan Miškařík je doprovází na
tahací harmoniku a pan Šemík na housle.
11. února 2013
(pondělí – svátek Panny Marie lurdské):
Dnes je světový den modliteb za nemocné a odpoledne od půl páté se ke svaté Terezičce scházejí různí farní dědečkové a babičky, tu s berlemi, tu bez nich, totiž na bohoslužbu pomazání
nemocných. A když je po evangeliu, pan farář
je kropí svěcenou vodou, pak jim klade ruce na
hlavu a pak je pomazává na čele a říká: „Skrze
Kobylístek
toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže (Amen!), ať tě vysvobodí z hříchů
a ať tě zachrání a posilní (Amen! Amen!)“. Načež
začíná mše, paní Tomečková hraje zajímavé
písně, Jájina se Zuzkou přinášejí obětní dary,
leč všichni jsou neklidní, protože v poledne
přichází zpráva, že papež v Římě Benedikt XVI.
podává abdikaci a na svůj úřad papežský rezignuje s koncem února. A v Římě přichází obrovská bouře a všechny televize světa ukazují ten
zázrak, kdy přímo do špice katedrály svatého
Petra udeřil blesk, ale to už je večer a pan Jaroslav Šebek z Ďáblic pospíchá na Kavčí hory do
televize do pořadu Hyde park, aby tam komentoval situaci v církvi a v papežství. A farníci jsou
dojati a různě si vzpomínají, jak to bylo krásné,
když před čtyřmi roky přijel papež Benedikt na
návštěvu do České republiky …
Co se psalo v Kobylísku
před čtyřmi lety …
26. září 2009 (sobota):
Je teplo, svítí slunce, obloha září a před
polednem dosedá speciální letadlo na staré ruzyňské letiště, čestná jednotka tasí
šavle a z letadla vystupuje papež Benedikt
XVI. Což ho vítá pan prezident Klaus a papež vítá pana prezidenta a pak jede do Karmelitánské ulice poklonit se pražskému
Jezulátku. A všichni tleskají a jásají, což
je krásné, farníci u televizorů pláčí a Adorátoři činí poslední úpravy na vítacím plakátu pro svatého Otce a černým a žlutým
sprejem stříkají na prostěradlo nápis „Confraternitas adoratorum Benedictum XVI.
salutat“ (což znamená, že Bratrstvo adorátorů zdraví Svatého otce) a pak se formují
na mostu Legií u kavárny Slávia. A Tereza
sestra Heriánová z Bohnic drží jednu štangli a Jiří bratr Janoušek se o druhou štangli přetahuje s bratrem Čižinským, který
se angažuje v Lidové straně, pročež si na
tu štangli činí nárok. Načež nastává hluk,
březen 2013
nadšení, mávání a kolem přejíždí papamobil a za sklem sedí papež a pan kardinál
Vlk spatří ten nápis a bledne, protože má
slabé brýle a bojí se, že jde o demonstraci
zastánců antikoncepce, ale ne, všechno se
vysvětluje, pan kardinál se usmívá a vlídně kyne na adorátory rukou. A když si pak
papež Benedikt odpočine na vatikánské
nunciatuře, odjíždí opět na Pražský hrad
a za zvuků zvonů přechází z královského
paláce do katedrály svatého Víta, a tam
už čekají kněží a řeholnice, a otec Vladimír Slámečka, dominikánský terciář, leč
náš bývalý farník z Kobylis, a také bratr
adorátor Adam předseda Křístek a všichni tleskají, jásají, papež jde do Svatováclavské kaple, načež se ozývá krásný zpěv
gregoriánského chorálu, všichni se společně modlí zpívané nešpory a na závěr Otče
náš, tedy Pater noster.
13. února 2013
(Popeleční středa):
Je pošmourné ráno, začíná doba postní a na
ranní mši celebruje otec Ladys s otcem
Sklenářem a otec Ladys říká, že v evangeliu dnes čteme poučení, že postit by se měl
člověk takovým způsobem, aby to na něm
nikdo nepoznal. Leč co on ví, tak na Popeleční středu jsou po Praze vidět samí katolíci
s totálně pomazanými čely od popela, takže
to na nich pozná každý. Načež pak farníky
sám pomazává na čele a říká: „Obraťte se
a přijměte evangelium“. A po večerní mši je
přednáška a diskusní setkání s panem Pavlem Fischerem, který je diplomat a čte úvod
Janova evangelia a říká, že když na počátku bylo Slovo, křesťanství má být o dialogu
a o tom je právě ta diplomacie. A mluví o manipulacích s lidmi o zneužívání moci a různých problémech, a na závěr kladou farníci
otázky a říkají, že mluvil moc hezky, ale moc
diplomaticky, a tak kladou různé konkrétní
otázky o politických stranách, odstoupení
37
z kůru a zákůří
svatého Otce či církevních restitucích, ale
pan Fischer se usmívá, žádná otázka ho nerozčílí, je úplně přívětivý a na každou otázku odpovídá, že to je vážný problém a měli
bychom se nad tím opravdu zamyslet.
16. 2. 2013 (sobota):
Začínají jarní prázdniny, farníci odjíždějí na
hory, děti se radují ze sněhu a ve farním sále
se scházejí zájemci o sobotní kurz kontemplace s páterem Brtníkem. Což je ohromně
zajímavé, paní Kubínová si říká, že to je jako
hagioterapie, že člověk se prostě snaží nahlédnout do děje biblického příběhu všemi
smysly, emocemi a představivostí a v příběhu se snaží objevit sám sebe a může si
i povídat s Ježíšem. Což je ohromně bezva,
ale mezi frekventanty se objevuje názor, že
kontemplovat nemůže hříšník, leč člověk
morálně čistý, což všichni jsou rázem smutní, ale otec Brtník říká, že hříšníci jsme konec konců všichni, tak proč ne. A farníci se
radují a před eucharistií pak kontemplují
různé evangelijní příběhy.
19. 2. 2013 (úterý):
Dnes večer v Salesiánském divadle se koná
koncert českých filharmoniků, což je kvarteto s houslemi, violou a violoncellem, vstupné je dobrovolné, totiž na podporu Salesiánského střediska mládeže, ale rozhodně
to není nudné a děti baví zejména Šavlový
tanec a Let čmeláka. A v kostele tou dobou
otec Ladys má zase povídání pro mládež
o Bibli a jejím praktickém využití, jak když
má někdo problém, tak si to v ní může najít
a pak hledat poučení či životní nakopnutí
z toho, co z toho příběhu vymedituje. Což je
ohromně zajímavé, leč dost náročné, žádný
konkrétní návod na život a tohle se občas
obtížně chápe.
23. února 2013 (sobota):
Sněží, sněží a sněží, kolem kostela hromady
38
z kůru a zákůří
sněhu, hrabe pan farář Brtník, hrabe Jájina,
hrabe pan Uvízl a Lukáš Gregora kolem projíždí na běžkách. Načež pak v deset hodin
večer sundává lyže z nohou a usedá doma
ke klávesám, že prý musí nacvičovat na zítřejší mši, zvuk si pouští do sluchátek, ale
klávesy klapou, což paní Gregorová ho žene
do postele, že prý z toho vyšiluje a nemůže
spát …
24. února 2013
(neděle druhá postní – pražná):
Sněží celou noc, Křovák na kůru natahuje
na kontrabas strunu G, která praskla minulou neděli, a když začíná mše, otec Hobza upozorňuje, že když máme tu sněhovou
kalamitu, i v Bibli se mluví na jednom místě
o sněhu, totiž když se říká, že Pán Bůh může
vybělit naši zašpiněnou duši, že bude bělejší
než sníh, pročež prý … litujme svých hříchů.
A když je kázání, vypráví zase o tom, jak mu
v obchodě nějaká slečna říkala, že má fakt
obrovské štěstí, že si může koupit parfém
za pouhých 500 korun, i když jinak stojí dva
tisíce. A pak se ho prý ptala, jaký parfém
by vybral své manželce a jaký své milence,
což on - eh?!? – farníci se smějí a otec Hobza
z toho vyvozuje, že slečna ho prostě neznala, ale Pán Bůh nás zná všechny úplně dokonale, což je paráda … A venku se pomalu
klube sluníčko mezi mraky a po mši cestou
z agapé měří pan Redlich na střeše auta,
kolik toho sněhu od pátku vlastně napadlo,
a je to přesně 19 centimetrů.
28. února 2013 (čtvrtek):
Dnes v osm hodin večer vše opravdu končí,
totiž ve svém úřadě papež Benedikt XVI.,
což někteří farníci říkají, že nyní už přijde
jenom jeden papež, bude mít jméno Petr II.
a pak už přijde konec světa. Ale jiní farníci
si ťukají na čelo a další zas vzpomínají, jak
se s Benediktem XVI. naposledy a osobně
setkali při návštěvě ve Staré Boleslavi …
Kobylístek
Co se psalo v Kobylístku
před čtyřmi lety …
28. září 2009 (pondělí – svátek svatého Václava): Dnes ráno před východem slunce je
opravdu zima, naši farní mládežníci ve Staré Boleslavi vylézají ospale ze stanů, Endy
s manželkou Kateřinou a s dětmi nasedají do
auta, kolem pobíhá pes Sára a kočka Júlie,
a před půl osmou přijíždějí přes Mělník ke
Staré Boleslavi. A jsou navigováni na parkoviště, vše je dokonale zorganizováno, Endy
obdivuje ty nekonečné řady přenosných
záchodků a všichni se usmívají, jsou hodní,
milí, uvolnění, což je prý ještě lepší atmosféra než na výstavě psů v Letňanech, i když
je pravda, že v nestřeženém okamžiku Sára
sežrala papežskou vlajku. A Lukáš Matys se
dere do ozvučovacího stanu, vypomáhá s mikrofony a reproduktory a přijíždějí autobusy
a auta a lidé přicházejí pěšky, je jich na padesát tisíc, načež pak přijíždí papež, sbor zpívá
hymnu „Jesus Christ, you are my life, halelujah, halelujah“ a od mikrofonu moderátoři
skandují „Kristus!“, „Maria!“ „Kristus!“ „Ma-
ria!“. Leč se nikdo nepřidává, farníci u televizorů pamatující První máje padají pod postel
a Lukáš Matys z Arcidiecézního centra mládeže si říká: „Ježíš! Maria! … kdo tohle vymyslel.“ Ale to už papež projíždí mezi davy návštěvníků, a když je v sektoru D4, křičí paní
Novotná „Viva papa“, načež papež se obrací
ke kobyliským poutníkům a žehná malé Johance a pak přichází do presbyteria a začíná
se slavit mše. A když je po mši, někteří farníci
se jdou ještě poklonit do baziliky sv. Václava
jeho lebce, a dole v kryptě salutuje hradní
stráž v dokonalých uniformách, protože jí
náleží úcta rovná státníkům … totiž té lebce.
A když je odpoledne, na Bořislavce se opírá
o motorku jakýsi znuděný policista a někteří
farníci se ho ptají, jestli tudy pojede papež,
když je to cesta z Hradu na letiště, ale to už
se u Kulaťáku objevují zářící světla, modré
majáky a farníci mávají a poskakují, a když
je míjí šípová formace čestné motocyklové
jednotky, za kouřovými skly černé limuzíny
jim žehná bílý rukáv Svatého otce.
Prokop Remeš
bohoslužby
Pravidelné bohoslužby
neděle
7.30, 9.00, 10.30, 18.30
10.30 v kapli sv. Kláry
po - so
6.15
6.30, 18.30
středa
17.00
eucharistická bohoslužba
eucharistická bohoslužba
ranní chvály
eucharistická bohoslužba (v úterý pro mládež)
eucharist. bohosl. pro děti mladšího školního věku
Pravidelná možnost ke svátosti smíření je denně půl hodiny před večerní bohoslužbou.
Vydává farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské náměstí 1,
182 00 Praha 8, [email protected]
Redakční rada: P. J. Brtník SDB, J. Mrázek, M. Muchová, T. Redlich,
F. Reichel, P. Remeš, T. Vyhnánek
DTP: Vít Kostečka&Boo!
Tisk: TLAMA design
Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 14. 4. 2013.
Uzávěrka bude v neděli 7. 4. 2013.
březen 2013
Příspěvky posílejte na [email protected] nebo do sakristie.
Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky nejsou stylisticky upravovány.
Názory autorů nemusí být shodné s názory redakce.
Vyšel: 10. března 2013, náklad: 750 výtisků
Výrobní cena jednoho kusu cca 10,- Kč
tel.: 283 029 141
www.terezicka.sdb.cz
39
farní aktivity
březen
10.neděle
Klub seniorů – duchovní obnova a film, farní sál
19.30
Setkání pastorační rady farnosti, farní kancelář
12.
úterý
18.30
Úterky u Terky, malé skupinky
13. středa
17.50
Setkání dětí s rodiči k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
19.15
Středy o eucharistii s P. Vojtěchem Kodetem, kostel
14.
čtvrtek
9.30
Klub maminek SKM – diskuze s Hanou Imlaufovou
15.
pátek
17.55
Pobožnost křížové cesty, kostel
16.sobota
9.00 – 16.00
Duchovní obnova pro farnost, kostel, farní sál
17.neděle
10.30
Třetí skrutinium čekatelů křtu
15.30
Kouzelník, který uměl namalovat duši (Salesiánské divadlo)
19.30
Setkání akolytů
18.
pondělí
19.15
Setkání společenství živého růžence
19.
úterý
9.30
Mamky sobě – Janko Ihnát: Sv. Josef v dějinách spásy
18.30
Úterky u Terky, o Bibli s Ladislavem Heryánem, farní sál
20.
středa
17.50
Setkání dětí s rodiči k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
19.15
Středy o eucharistii s P. Vojtěchem Kodetem, kostel
21.
čtvrtek
19.15
Přípravný tým kurzu Alfa pro mládež, farní knihovna
22.
pátek
17.30
Svátost smíření druhým způsobem 4 – 6 kněží
17.55
Pobožnost křížové cesty, kostel
23.
sobota 9.00 – 19.00 Arcidiecézní setkání mládeže s biskupy
24.neděle
Klub seniorů návštěva kostela v Hostivaři
Multižánrový festival Zimbabfest (Salesiánské centrum)
25. – 27. po - st
17.00
Příležitost ke svátosti smíření – 2 – 4 kněží
25.
pondělí9.30-11.30
13.30 – 16.30 Návštěvy nemocných
26.
úterý9.00-12.00
15.00 – 17.00 Bazar dětského oblečení – příjem věcí, farní sál
18.30
Úterky u Terky, malé skupinky
27.
středa9.00-12.00
14.00 – 17.00 Bazar dětského oblečení – prodej, farní sál
16.00
Svátost smíření pro děti, kostel
17.50
Setkání dětí s rodiči k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
28.
čtvrtek
9.30
Missa chrismatis – katedrála
20.00 – 7.30 Celonoční výstav Krista svátostného, boční kaple
29. pátek
8.00
Hodinka četby, ranní chvály, boční kaple
15.00
Pobožnost křížové cesty dětí, kostel
30. sobota
8.00
Hodinka četby, ranní chvály, boční kaple
8.25
Obřady bezprostřední přípravy na křest, boční kaple
9 – 10.30
Nácvik ministrantů, příprava kostela na vigilii
10.30 – 19.00 Možnost tiché modlitby u Božího hrobu
20.00
Vigilie Vzkříšení – začátek u ohně na terase zahrady
31.neděle 7.30,9.00,18.30 Asperges, žehnání pokrmů
10.30
Křty dětí, žehnání pokrmů
1.pondělí
7.30,9.00,18.30 Bohoslužby, 10.30 NENÍ
2. úterý
9.30
Mamky sobě – Alena Dařbujanová: míčkování
3.
středa
17.50
Setkání dětí s rodiči k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
18.00
Setkání katechetek/tů, farní kancelář
4.
čtvrtek 20.00 – 6.00 Celonoční výstav Krista svátostného, boční kaple
5.
pátek
17.00
Výstav Krista svátostného, svátost smíření, kostel
7.neděle
Klub seniorů – posezení a povídání při kávě a čaji
19.30
Setkání konvertitů, farní sál
duben
Download

březen 2013 - Farnost sv. Terezie