CHEMIE
Metodická příručka pro učitele
vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát:
„Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198
8. a 9. roník
OBSAH
Úvod – užití ekologických prvk...................................................................................................... 1
1) Pracovní list - Látky v chemii....................................................................................................... 2
Látky v chemii (prvky, sloueniny, stavba látek).......................................................................... 3
2) Pracovní list – smsi ..................................................................................................................... 5
Oddlování složek smsí............................................................................................................... 9
Smsi - doplovaka ................................................................................................................... 10
3) Pracovní list – voda .................................................................................................................... 11
4) Pracovní list – ochrana ovzduší .................................................................................................. 12
ešení nkterých píklad........................................................................................................... 13
5) Pracovní list – vodík, kyslík ....................................................................................................... 15
Pt ran do sklenice ...................................................................................................................... 17
Otázky pro první kolo ................................................................................................................. 19
Otázky druhého kola ................................................................................................................... 21
Správné odpovdi........................................................................................................................ 23
6) Pracovní list – zdroje energie a ochrana životního prostedí...................................................... 24
ešení píklad ........................................................................................................................... 25
7) Pracovní list – uhlovodíky.......................................................................................................... 27
Píklady, cviení.......................................................................................................................... 28
Benzin ......................................................................................................................................... 29
8) Pracovní list – bílkoviny, tuky, sacharidy................................................................................... 30
Puzzle .......................................................................................................................................... 31
9) Použité zdroje ............................................................................................................................. 35
Úvod – užití ekologických prvk
Vyuování chemie by mlo vést žáky k pochopení nezbytnosti souladu rozvoje a užívání
chemických znalostí s podmínkami života na Zemi.
Zdravé pírodní prostedí vyžaduje vnovat pozornost zeleni, pd, vod, ovzduší,
odpadním látkám. Ale taky lovku samému, jeho zdraví, kvalit výživy, innostem atp. Znalost
chemie umožuje lovku stále úinnji ovlivovat životní prostedí ve svj prospch.
Je také teba znát pvod života na Zemi. Živé organismy vznikaly z neživé pírody.
Prvními chemickými procesy vznikly jednoduché chemické sloueniny jako základ pro tvorbu
složitjších molekul /nap. aminokyseliny, monosacharidy, organické zásady, mastné kyseliny,
uhlovodíky a další/.
V kapitole Látky v chemii najdeme úkoly, které vedou k zamyšlení, jaké látky lovk
postupn poznával, pozdji zaal užívat a následn z nich vyrábt.
Co se rozumí smsí, jak souvisí s ochranou ovzduší a rostlin, jak lze získávat nkteré
produkty, jak mžeme istit vodu apod., najdeme v úkolech z kapitoly Smsi.
V kapitole Voda si ujasníme nkteré poznatky o pitné vod, jejím zkvalitování,
trvanlivosti, získávání z pírodních zdroj atd.
Ochrana ovzduší napovídá, že jde pedevším o zneišování ovzduší /je zde uveden náš
region/. Nezapomíná se na škodliviny, které se v ovzduší nachází a vede k zamyšlení o
možnostech zabezpeení istoty ovzduší.
Voda i vzduch se objevují taky pi práci s kartikami v kapitole Vodík, kyslík.
Využívání rzných zdroj energie a jejich vliv na životní prostedí si žáci piblíží v tématu
Zdroje energie.
Možnost využití skládání puzzle se uplatní pi pochopení nutnosti zachování základních
životních podmínek – vody, vzduchu a svtla. Potravinový etzec, využití bílkovin, tuk a
sacharid, obsažených v rzných potravinách, mohou žáci rozvinout ve vlastním zpracování
názor na symbiózu lovka a pírody.
V jednotlivých kapitolách jsou zelen oznaeny úlohy, které lze použít k rozvinutí
poznatk z ekologie.
1
1) Pracovní list - Látky v chemii
Roník: 8.
Téma - úvod do chemie, rozšíení pojmu atom známý už z fyziky, pojem prvek a slouenina
Rozvoj klíových kompetencí - komunikativní – porozumní rzným typm text
- k uení – posouzení vlastního pokroku
- vytváení komplexnjšího pohledu na pírodní vdy
- poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem
lovka a vztahem k prostedí
- možnost získávání a využívání pírodních
zdroj
- uvažování o problémech v širších souvislostech
- využití médií jako zdroj informací
Výstup: - ujasnní základních pojm atom, molekula, prvek, slouenina
- uvdomní si významu chemických látek v pírod potebných pro život lovka
- uvdomní si významu chemických látek vyrobených lovkem, jejich potebu a
škodlivost
- možnosti nebezpeí chemických látek
- tídní
2
Látky v chemii (prvky, sloueniny, stavba látek)
1. Každá látka se skládá z molekul.
Molekuly jsou složeny z atom.
Atomy mají obal a jádro .
ástice atom se nazývají elektrony, protony a neutrony.
Všechny atomy téhož prvku mají stejný poet elektron. Tento poet udává tzv. atomové íslo.
Poet proton v jáde udává tzv. protonové íslo. Zapisujeme ho vlevo dol ke znace prvku.
Nukleonové íslo udává poet proton a neutron v jáde atomu. Zapisujeme ho ke znace prvku
vlevo nahoru.
Látka tvoená jen atomy se stejným protonových íslem se nazývá prvek. Prvek má svj název
(eský a latinský) a svou znaku.
Atomy rzných prvk mají rznou velikost a hmotnost. Nelze je však pímo vážit. Hmotnosti
atom mohou být ovšem navzájem porovnávány. Byla zavedena relativní atomová hmotnost, která
udává, kolikrát je atom uritého prvku tžší než 1/12 hmotnosti atomu uhlíku.
Úkol: Zapiš nové poznatky, které jsi získal z textu v úloze íslo 1.
……Nukleonové íslo, znaka a název prvku, relativní atomová
hmotnost……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Izotopy prvk jsou atomy téhož prvku, které se liší hmotnostním íslem, protože obsahují jiný
poet nukleon v jáde atomu.
Úkol:
Kterým íslem se liší izotopy téhož prvku (krom hmotnostního ísla)?
………Nukleonovým………………………………………………………………………………
…………..
Zapiš atomy izotop nkterých prvk (znaka prvku + píslušná ísla).
………………………………………………………………………………………………….
Molekuly rzných látek mohou obsahovat atomy dvou nebo více prvk, tyto látky nazýváme
sloueniny. ¨
Úkol: Zapiš sloueniny, které znáš.
3
Látky v chemii
1. Které z uvedených látek si myslíš, že znali staí ímané na pelomu letopotu? (zakroužkuj)
Olovo x
Síra x
Mýdlo x
Bronz
x
Ocet x
Líh
x
Devné uhlí x
Ocel
x
Silon
Sklo
Hliník x
Benzin
Diamant x
Polystyren
Polyethylen
2. Které látky jsou surovinami pro chemický prmysl?
Ropa
x
Kamenná sl
Papír
Laminát
x
Sklo
Ocel
Vzduch
Bronz
Železná ruda x
Silon
Polystyren
Mosaz
x
3. Zjisti, jaký pvod má název chemie?
Arabský - al quemia
4. Kterými z uvedených dj se zabývá chemie?
- získávání ledu z vody v mraznice
- hoení svíky x
- peení buchet
- svícení obyejnou žárovkou
- píprava smažených ízk
- zrání kompostu na zahrad x
- ištní podlah luxováním
- solení polévky x
V hieroglyfických nápisech starého Egypta se vyskytlo slovo KEMA, což znamená Egypt.
Z tohoto slova byl odvozen ecký název Chimeiá pro umní mísit kovy. Ve stedovku pidáním
zaátku slova al-, který je arabského pvodu, se vytvoilo slovo alchymie.
Úkol: Zjisti, do které doby sahají poátky alchymie. / 2000 a více let /
- o se pokoušeli alchymisté / Mísení kov, výroba zlata, lék …./
- kdy zahájila svou cestu moderní chemie / V 17 . století Robert Boil definoval pojem
prvek, r. 1808 John Dalton atomová teorie /
4
2) Pracovní list – smsi
Roník: 8
Téma: Smsi – rozdlení, oddlování látek smsí
Rozvoj klíových kompetencí
-
Pístup ke kvalit pracovní innosti, ochran zdraví pi práci.
Podíl na vytváení pravidel práce v týmu, vyhledávání informací a samostatné ešení
problém a objevování rzných ešení problém.
Poznávání vývoje prostedí v rzných oblastech.
Chápání vlastní odpovdnosti k ešení problém.
Výstup – zjištní rzných možností rozdlení látek ze smsí, vytváení a druhy smsí
5
Smsi
1. Najednou oknem piletli holoubci, zaali zobat zobáky, hrabat nožkami a popel odvívali
kidélky. Hromádka máku ped oima rostla a popel se valil oknem ven jako šedé mrano.
a) Ze které pohádky je úryvek ? Popelka
b) Mla dívka v míse sloueninu ? ne
c) V polévce je zelenina, nudle, voda, sl. Jedná se o sloueninu ? ne
d) Jaký název bude mít asi - mák s popelem
- polévka se zavákou
- cukr rozpuštný v aji apod.
(název je odvozen od innosti, kterou jsme látku dostali). sms
e) Pro se oddlil popel pi mávání holubích kídel ? je lehí než mák
2. Smícháním dvou nebo více látek, jejichž ástice se navzájem nevážou, dostáváme sms.
Vlastnosti látek, které tvoí složky smsí, se nemní.
Úkol:
Z uvedených píklad rozdl do tabulky.
Hliník, vzduch, voda, oxid siiitý, kyselina dusiná, rtu, bronz, olovo, zeleninový salát.
Prvek
Hliník
Rtu
Olovo
Slouenina
Voda
Oxid siiitý
Kyselina dusiná
Sms
Vzduch
Bronz
Zeleninový salát
3. Slyšeli jste, etli nebo vidli film o zlatokopech? Mnozí z nich rýžovali zlato. Sta se také
zlatokopem, ale místo zlata použiješ granulky zinku, které smísíš s jemným (íním) pískem. Pod
mírným proudem vody promývej pipravenou sms na pánvi, kterou pohybuješ krouživým
pohybem. Písek odplavuj do vtší nádoby.
(Pro do nádoby? Aby neucpal výlevku.)
Která vlastnost složek smsi ti pomohla k vyrýžování zinku (zlata)?
Hmotnost, velikost ástic a hustota.
4. Pemýšlej a prove.
Jak oddlíš písek (hlínu) smíchaný s vodou? Usazením a filtrací________________________
___________________________________________________________________________
5. Nadmrný píjem tuk není vhodný pro lidský organismus. Pi vaení tuného masa se uvoluje
tuk, který se smísí s vodou. Jak odstraníš tento tuk z ješt teplé nebo vlažné vody?
Dlící nálevkou, tuk plave na vod.
6
6. Pi výrob destilát, nap. slivovice, se používá oddlení alkoholu, který ve pi nižší teplot
než voda. Smíchejte ethanol (líh) s vodou a opatrn zahívejte. Vzniklé páry jímejte do zkumavky.
Pomcky: kahan, baka se zátkou a ohnutou trubicí, která ústí do zkumavky vložené ásten do
studené vody v kádince
Ve zkumavce se sráží ETHANOL, v bace zstane VODA.
Stejný pokus prove s vhodným roztokem soli tak, aby v bace ješt zbylo trochu roztoku. Tento
nechej stát v misce, dokud se voda nevypaí.
Po njakém ase (vypaení vody) se z roztoku vylouí KRYSTALKY SOLI .
Zahej citrónový džus a nechej zvolna odpaovat. Co ti zstane? Krystalická kyselina
citronová______________________________________________________________________
7. Vezmi arch papíru ( filtraní papír, nebo ubrousek )a na jeho okraj nanes pár kapek barevného
inkoustu. Papír pidrž nad sklenicí s vodou tak, aby se práv dotýkal hladiny vody. Co pozoruješ?
Papír se zabarvuje______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_
Nakrájej na kousky erstv nasbíranou trávu, listí nebo jehlií apod. Rozdr s nkolika kapkami
ethanolu. Dále postupuj jako u inkoustu. O em ses pesvdil?
Rostliny obsahují kapalinu složenou z rzných barev__________________________________
_______________________________________________________________________________
_
8. Domovní šotci jsou milá stvoení, která se o svj vrný dm peliv starají. Jen obas provedou
obyvatelm domu, kteí je pravideln nekrmí, njakou neplechu. Tentokrát smíchali následující
látky:
Co vyrobili – typ smsi – ím to oddlit?
- v kuchyni destilovanou vodu do žehliky a olivový olej na salát
- v chodb sl na posyp chodník a naftalen k hubení mol
- v obývacím pokoji písek z dovolené u moe a mletý cukr z cukenky pidali do vázy s vodou
- v ložnici vystíkali paní domu celou voavku
- v zahradní kln modrou skalici do bazénu a vodu na zalévání kvtin
- na dvorku zapálili nachystanou hromadu deva a všude byl kou
- ve sklep smíchali vodu ze studny, brambory a slivovici – což rozílilo majitele nejvíce
- v koupeln napsali vzkaz lihovým fixem a pomárali ho vodovými barvami.
Zpráva znla: MÁME HLAD
Jakmile se dom vrátili majitelé, uvdomili si, že se o šotky poádn nestarali a hned jim nabídli
jejich nejmilejší potravu – misku mléka.
Poté všude s použitím saponátu uklidili a na misku mléka pro šotky již nikdy více nezapomnli.
Dopl název smsi a metodu vhodnou k jejímu oddlení na další stran. Peškrtnutá políka
nevypluj.
7
Smíchané látky
Název smsi
Dlící metoda
Destilovaná voda a olej
EMULZE
USAZOVÁNÍ
Sl a naftalen
------------------------------------
ODSTEOVÁNÍ
Mletý cukr s vodou
ROZTOK
KRYSTALIZACE
Písek s vodou
SUSPENZE
ODSTEDNÍ
Voavka ve vzduchu
MLHA
------------------------------------
Modrá skalice a voda
ROZTOK
KRYSTALIZACE
Kou ze deva
DÝM
-------------------------------------
Brambory a voda
SUSPENZE
ODSTEDNÍ
Voda a slivovice
EMULZE
DESTILACE
Barevné fixy
------------------------------------- CHROMATOGRAFIE
Mléko
EMULZE
-------------------------------------
Bubliny saponátu
AEROSOL
-------------------------------------
8
Oddlování složek smsí
Uri zpsob oddlování složek smsí, který je charakterizován následujícími informacemi:
a) K této metod oddlovaných složek smsí potebujeme složitou aparaturu. Je založena na
rzných teplotách varu kapalin. Touto metodou se asto vyrábjí alkoholické nápoje vysoké istoty.
Neodborn provedenou…získáme jedovatou látku, jejíž požití koní prudkou otravou, nkdy
dokonce i smrtí. Tato metoda je využitelná také pi odsolování moské vody.
DESTILACE
b) Nádherné tvary tvoí rzné látky pi metod, kterou oddlujeme pevnou látku rozpuštnou
v kapalin (z roztoku). Mžeme se s ní setkat i pi výrob cukru z cukrové epy nebo ttiny.
V laboratoi se tato metoda asto provádí se skalicí modrou (CuSO4), kterou se dnes bžn istí
zahradní bazény.
KRYSTALIZACE
c) Další ze zpsob se používá k oddlení pevných složek od kapalných nebo plynných složek
v rzných smsích. K tomu zpsobu je zapotebí rzných materiál, nap. síta, tkaniny, papír.
K istní vody se používá písek. Je jedním ze stup odborného ištní vody v chemických i
biologických istikách. Podobným zpsobem lze vyistit i vzduch.
FILTRACE
d) Moderní metoda, kterou oddlujeme složky ze stejnorodých plynných nebo kapalných smsí, je
založena na rzných rychlostech pohybu barvených ástic smsí. Využívá se pi výrob lék,
k oddlování látek obsažených v rostlinách a pi zjišování obsahu nebezpených plyn v ovzduší.
Touto metodou mžete snadno sami zjistit, která barviva jsou obsažena v tráv, ovoci i zelenin.
CHROMATOGRAFIE
e) Tento zpsob oddlování složek smsí je nejjednodušší, probíhá samovoln v pírod, pedevším
ve vodních tocích. Je založen na rzné hmotnosti a velikosti ástic obsažených ve vod.
USAZOVÁNÍ
9
Smsi - doplovaka
Vylušti doplovaku, v tajence najdeš jednu ze zajímavých smsí, uri její druh :
Legenda :
1. Název smsi dvou nemísících se kapalin
2. Název metody oddlování složek smsí, založené na rzných teplotách varu
3. Název roztok obsahujících ástice, které zpsobují rozptyl svtla
4. Název smsi pevné látky nerozpuštné v kapalin
5. Jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus
6. Název metody oddlování složek smsí, založené na rzné hmotnosti ástic
7. Jiný název ethanolu, produktu destilace
8. Název smsi kapaliny nebo pevné látky, plynu
9. Název úink žíravin na pokožku nebo sliznici
10. Název skupenství, v nmž jsou ástice pravideln uspoádány blízko sebe
Tajenka zní: LIDSKÁ KREV
Druh smsi: ____________________________________
10
3) Pracovní list – voda
Roník: 8.
Téma:
Význam vody
Rozvoj klíových kompetencí : - porozumní textu
- vytváení vlastního názoru a jeho obhájení
- vyhledávání a zpracování informací
- ochrana zdraví
Výstup:
Úprava užitkové vody na pitnou, kvalita vyrábných balených vod
11
4) Pracovní list – ochrana ovzduší
Roník: 8.
Téma:
Ochrana ovzduší
Rozvoj klíových kompetencí : - ochrana životního prostedí
- regionální problémy
- volba povolání
- samostatnost pi práci
- zhodnocení výsledk vlastní práce
Výstup:
Možnosti zlepšování a ochrany ovzduší
12
ešení nkterých píklad
3) Dopl tajenku a vysvtli pojem:
1. nejjednodušší prvek
2. látka, která ovlivuje rychlost chemické reakce
3. slitina mdi a cínu
4. Sn
5. plynné, kapalné a pevné látky, které zneišují ovzduší
6. záporn nabitá ástice
7. prvky s nkterými vlastnostmi kov a nkterými vlastnostmi nekov
8. sms prachu, mlhy a kouových zplodin v ovzduší
9. vznikají reakcí emisních látek se složkami atmosféry
10. látka vzniklá slouením dvou nebo více atom rzných prvk
1
6
E
L
10 S
E
V
O
D
Í
K
2
K
A
T
A
L
Y
Z
3
B
R
O
N
Z
4
C
Í
N
S
E
L
O
K
I
N
A
K
5
E
M
I
T
R
O
N
7
P
O
8
S
M
O
G
9
I
M
I
S
E
L
O
U

E
N
Á
T
O
O
V
Y
R
Karcinogen - jakákoliv chemická látka, která zpsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení
bunk, které vede k výskytu rakovinných nádor.
13
4) Vyzna, které obdélníky k sob patí:
ŠKODLIVINY V OVZDUŠÍ
O3
NO
NO2
NO2
Polétavý
prach
SO2
Když se vyskytuje tsn nad zemským povrchem,
není už užitený, ale zdraví škodlivý. Jeho zvýšený
vznik pozorujeme pedevším za slunených
horkých letních dn v lokalitách s vysokou
koncentrací výfukových plyn - oxid dusíku.
pízemní ozon
SO3
CO
Jejich hlavním zdrojem je
automobilová doprava. Pispívají
ke vzniku nebezpeného
pízemního ozónu, jsou souástí
kyselých deš. Zpsobují
nadmrné obohacování pdy a vod
dusíkem.
Oxidy
dusíku
ástice o prmru do
velikosti do 10 µm
Zdrojem jsou nap. spalovací procesy
/ i v automobilech /, tžba surovin, cementárny,
vápenky, lomy,odnos ástic vtrem ze stavebních
ploch a ploch zbavených vegetace. Je tím
nebezpenjší, ím menší jsou jeho ástice.
Pronikají hluboko do plic a zanášejí je. asto jsou
na n vázány karcinogenní látky /nap. tžké kovy/.
Vznikají zejména spalováním
nekvalitního hndého uhlí
s obsahem síry.Rizikem jsou
krom tepelných elektráren
hlavn domácí topeništ.
Krom zdravotních problém
zpsobují kyselé dešt.
Oxidy síry
Je jednou z nejbžnjších a
nejrozšíenjších látek zneišujících
ovzduší. Pijímáme ho pouze
vdechováním. Vzniká spalováním pi
nedostateném pístupu kyslíku.
Hlavním zdrojem jsou emise
z dopravy. Poškozuje naše zdraví, ve
vysoké koncentraci je smrtelný.
Oxid
uhelnatý
14
5) Pracovní list – vodík, kyslík
ešení
VODÍK
•
•
Hydrogenium
H
Výskyt
• nejvtší množství tohoto prvku je vázáno ve vod
• je pevládajícím prvkem vesmíru a tetí nejrozšíenjší prvek na Zemi
Vlastnosti
• nejlehí prvek na Zemi
• je to bezbarvý plyn bez zápachu a chuti
• se vzduchem tvoí výbušnou sms, pi výbuchu vzniká voda
• jeho atom je složen z jednoho protonu a jednoho elektronu
Píprava
• vzniká reakcí kyseliny s kovem
2 HCl + Zn
H2 + ZnCl2
Výroba
• vyrábí se reakcí vodní páry se žhavým koksem
H2O + C
H2 + CO
Použití
• používá se pi výrob amoniaku, chlorovodíku
• ztužování tuk
• svaování a ezání kov
• skladuje se stlaený v ocelových lahvích oznaených erveným pruhem
• palivo budoucnosti, protože nezneišuje ovzduší a je vysoce výhevný
15
KYSLÍK
•
•
Výskyt
•
•
•
•
Oxygenium
O
je nejrozšíenjším prvkem na Zemi
tvoí 21% z celkového objemu vzduchu
H2O
ozon
o O3
o ozónová vrstva chrání život na Zemi, protože zachycuje nebezpené ultrafialové
záení
o používá se k dezinfekci vzduchu a pitné vody, ale ve vyšší koncentraci je jedovatý
o vyskytuje se ve výšce 20 až 30 km nad povrchem Zem
o opakem životu prospšného ozonu ve stratosfée je tzv. pízemní ozon, vyskytující se
tsn nad zemským povrchem, je lidskému zdraví nebezpený a vyskytuje se tam,
kde je ovzduší zneištné dopravou a prmyslem
Vlastnosti
• je to bezbarvý plyn
• umožuje hoení
• je nezbytný k životu na Zemi
• do ovzduší se neustále uvoluje pi fotosyntéze
Píprava
• pipravuje se rozkladem peroxidu vodíku za pítomnosti oxidu manganiitého
2 H2O2
MnO2
2H2O + O2
Výroba
• vyrábí se destilací zkapalnného vzduchu
Použití
• skladuje se v tlakových lahvích s modrým pruhem
• používá se pi ezání a svaování kov
• plní se jím dýchací pístroje
• kapalný slouží jako raketové palivo
16
Pt ran do sklenice
Cíl:
Piblížit žákm známé i mén známé, nkteré i zastaralé pojmy, pevážn organických slouenin.
Klíové kompetence:
- Uplatnní vlastního názoru
- Spolupráce ve dvojici
- Tídní a pochopení informací
- Chápání základních ekologických souvislostí
- Poznávání smyslu a cíle uení
Prezová témata:
- Osobnostní rozvoj, kreativita, pružnost nápad
- Rozvoj cviení smyslového vnímání
- Vliv innosti lovka na životní prostedí
- Základní podmínky života
- Život jako nejvyšší hodnota, ochrana zdraví
17
Pt ran do sklenice
Kolektivní hra, kterou je možno využít k - opakování tématického celku
- upevnní znalostí z rzných oblastí
- seznámení s obecn užívanými neodbornými názvy
Uplatnní environmentální výchovy - zneišování vody a vzduchu
- vliv výroby chemikálií, plast, saponát
- vliv výroby kov, papír
- vliv innosti petrochemického prmyslu
- vliv innosti škrobáren, lihovar, mlékáren
- získávání tepelné a elektrické energie
Postup hry:
1. V prvním kole soutží 4 dvojice.
2. Každá soutžící dvojice dostane otázky.
3. Vylosuje se zaínající dvojice, která pokládá vybranou otázku kterékoliv ze zbývajících
dvojic. Pokud dotazovaná dvojce správn odpoví, získává body. Jestliže neodpoví v ureném
asovém limitu nebo odpoví špatn, uvede porota správnou odpov, otázka se v každém
pípad vyškrtne a dotazovaná dvojice položí opt kterékoli ze zbývajících dvojic další
otázku.
4. Lze hrát do vyerpání otázek nebo v ureném asovém limitu apod.
5. Dvojice, které se umístí na prvních dvou místech soutží dál, ale v tomto kole již odpovídá
každý soutžící sám za sebe.
6. V dalším kole pokraují opt první dva soutžící. Každý z nich obdrží pt pingpongových
mík, kterými se trefuje z urené vzdálenosti do své sklenice. Vítzem se stává ten, který má
ve své sklenici více mík.
Hodnocení provede porota s vedoucím hry (uitelem). Na základ zápisu poroty a diskuze
obecenstva zhodnotí znalosti, soutživost, dvtip, obratnost apod.
Otázky k soutži mohou pipravit jednotliví žáci, skupiny, které nebudou soutžit nebo vyuující. K
pobavení všech je vhodné do odpovdí zaadit sice nesmyslnou, ale vtipnou alespo jednu
odpov.
18
Otázky pro první kolo
Bicí plyn
a) aroma šíící se kolem bezdomovc
b) methan
c) dynamit
Skalní olej
a) ropa
b) olej, který provrtá každou skálu
c) peroxid vodíku
Buniina
a) celulóza
b) shluk rozmnožovacích bunk
c) zniená bunda
Dextrin
a) denaturovaný líh
b) náhražka alkoholu pro nezletilé
c) pražený škrob
Klovatina
a) droga, po které si pipadáš jako slepice
b) rozklované jablko
c) guma prýštící z poranných strom
Tragant
a) bývalé lidové vozítko
b) výrobek z orientálních kozinc pro napodobení cukráských výrobk
c) známka kvality piva
Karamel
a) cukr zahátý na vyšší teplotu
b) cukr pro zpváky na zlepšení funkce hlasivek
c) jiný název pro kandované ovoce
Kyt
a) druh želatinových bonbón, které již ztvrdly
b) sms fermeže a plavené kídy
c) sms pro pípravu krmení pro ryby
Kafr
a) silice užívaná k výrob celuloidu
b) vyichlá káva
c) zkomolenina kufru
Albumin
a) sbírka fotografií malých dtí
b) slitina olova a hliníku
c) bílkovina v ptaím vejci
19
Fibrin
a) pezdívka pro Filipa, který se pobryndal
b) vláknina vyluující se z krevní plazmy
c) plastická hmota na výrobu kufr a tenkých desek
Keratin
a) bílkovina vlas, neht, zrohovatlé kže, roh,…………
b) látka podobná dynamitu
c) tuk zvíat žijících v oblastech snhu a ledu
Diastasa
a) druhá míza
b) bílkovina vzniklá pemnou klíících obilek
c) diabetický cukr
Ságo
a) v maarštin tuk
b) ty na hraní biliáru
c) výrobek ze škrobu palmy
Chloroform
a) aktiv, kde se eší význam a škodlivost chlóru
b) tvar formiky na pípravu cukroví
c) prostedek na uspávání nemocných
Maltosa
a) sladový cukr, tvoící se ze škrobu klíícího jemene
b) malta, která rychle tuhne
c) velmi tuhý tuk
Antracen
a) mladé uhlí
b) uklidující lék pro hyperaktivní lidi
c) napodobenina vzácného kovu
Amyláza
a) podoba mladé celulózy
b) plaící dívka, kterou zklamal milý
c) složka cukru rozpustná ve vod
Tér
a) druh moderní hudby
b) produkt ropy
c) výrobek z cukrové ttiny
Hoffmanské
kapky
a) kapky pro Alenku z íše div
b) slouenina vodíku a síry
c) sms lihu a éteru
20
Otázky druhého kola
Chloroform
a) forma pro železné odlitky
b) moská sl
c) rozpouštdlo tuk, pryskyic atd.
Jodoform
a) látka, kterou se napouští obvazy a jiné zdravotnické poteby
b) zpvák, který krásn jódluje
c) tuk moských živoich
Octan hlinitý
a) tvrdý obvaz na zlomeniny
b) látka na obklad otok, podvrtnutých kotník apod.
c) ocet zneištný hlínou
Šovany
a) dívky, které se hlasit smjí
b) soli kyseliny šastné
c) soli kyseliny šavelové
Vinný kámen
a) skála, ze které skoil vrah
b) kyselý vinan draselný
c) kamenitá pda, na které vyrostla vinná réva
Nitroglycerin
a) Nobelv dynamit
b) glycerinové kapky sloužící jako projímadlo
c) druh parfému
Cyankalium
a) protivný lovk
b) bílý prášek podobný cukru, ale jedovatý
c) obsah žaludku pi zvracení
Pekelný kamínek a) kámen sloužící ertm k cest na zemi
b) dusinan stíbrný používaný pi výrob zrcadel
c) chemická látka sloužící k rozbíjení skel
Amalgam
a) španlská píse
b) látka potebná k výrob gumy
c) zubní plomba
Lakton
a) zlato rýžované z písku
b) mikrofon v rukou hlupáka
c) ínské stíbro
21
Dlovina
a) kov na výrobu zvon
b) kov na výrobu dlových koulí
c) série úniku stevních plyn
Hypermangan
a) manganistan draselný
b) hyperaktivní mangan
c) alkohol vyrobený z plod manga
Burel
a) zkomolenina názvu písn o Borekovi
b) hydroxid na ištní WC
c) oxid manganiitý
Klejt
a) oxid olovnatý
b) odborný název pro lidské výtrusy
c) hanlivý název používaný v hanáckém náeí
Liteina
a) Kniha, která obsahuje krásnou i brakovou literaturu
b) slitina olova a antimonu
c) surové železo
Kostík
a) prášek z rozdrcených kostí
b) aportovací kost pro psa
c) dívjší název fosforu
22
Správné odpovdi
Bicí plyn
Skalní olej
Buniina
Dextrin
Klovatina
Tragant
Karamel
Tmel
Kafr
Albumin
Fibrin
Kreatin
Diastasa
Ságo
Chloroform
Maltosa
Antracen
Amyláza
Tér
Hoffmanské kapky
b) methan
a) ropa
a) celulosa
c) pražený škrob
c) guma prýštící z akácií
b) výrobek z orientálních kozinc
a) cukr zahátý na vyšší teplotu
b) sms fermeže a plavené kídy
a) silice k výrob celuloid
c) bílkovina ptaího vejce
b) vláknina vyluující se z krevní plazmy
a) bílkovina vlas ……
b) bílkovina vzniklá pemnou klíících kobylek
c) výrobek ze škrob palmy
c) uspávání nemocných
a) sladový cukr
a) mladé uhlí
c) složka cukru rozpustná ve vod
b) dehet, produkt ropy
c) sms lihu a éteru
Chloroform
Jodoform
Octan hlinitý
Šovany
Vinný kámen
Nitroglycerín
Cyankálium
Pekelný kamínek
Amalgám
Lakton
Dlovina
Hypermangan
Burel
Klejt
Liteina
Kostík
c) rozpouští tuky ….
a) napouštní obvaz
b) pikládá se na otoky
c) soli kyseliny šavelové
b) kyselý vinan draselný
a) Nobelv dynamit
b) kyanid draselný
b) dusinan stíbrný
c) u zubae
c) ínské stíbro
a) zvonovina
a) manganistan draselný
c) oxid manganiitý
a) oxid olovnatý
b) slitina olova a antimonu
c) dívjší název fosforu
23
6) Pracovní list – zdroje energie a ochrana životního prostedí
Roník: 9.
Téma:
Vyerpatelné a nevyerpatelné zdroje energie
Klíové kompetence: žák - vyhledává a tídí informace
- používá fyzikální terminologii
- používá získané informace v praktickém život
- využívá získané vdomosti, objevování rzných variant ešení
- samostatn eší problémy
- rozumí rzným typm text
- respektuje požadavky na kvalitní životní prostedí, rozhoduje se
v zájmu podpory a ochrany zdraví
Výstupy:
zhodnotí výhody a nevýhody využívání rzných energetických zdroj
z hlediska vlivu na životní prostedí
24
ešení píklad
1) Dopl následující text tak, aby vznikly smysluplné vty, využij nabídky slov:
Obnovitelné zdroje energie mají schopnost se pi postupném spotebovávání ásten nebo
úpln obnovovat. A to samy nebo za pispní lovka. Stále více se jako obnovitelný zdroj
využívá biomasa, což je napíklad devo, sláma, trus dobytka . Mezi další obnovitelné
zdroje energie patí napíklad voda, Slunce, píliv, vítr . Výhodou obnovitelných zdroj je,
že nezneišují životní prostedí. Protože použité palivo z jaderných elektráren se dá opt
pepracovat, adíme jadernou energii mezi obnovitelné zdroje energie. Neobnovitelné
zdroje spotebováváním zanikají. Mezi tyto zdroje patí uhlí, ropa a zemní plyn. Nevýhodou
je, že tžbou a jejich využíváním se asto poškozuje životní prostedí.
25
4) Hledej klady a zápory tepelných a jaderných elektráren. Barevn odliš obdélníky, které
souvisí s jadernou a tepelnou elektrárnou.
TEPELNÁ
ELEKTRÁRNA
JADERNÁ
ELEKTRÁRNA
zdrojem energie z 1 g uranu lze získat tolik
jsou štpící se
energie jako spálením
atomy uranu
3000 kg uhlí
reakce probíhá v jaderném
reaktoru, který zabezpeuje
regulaci jaderné reakce a
ochranu ped nebezpeným
záením
použité palivo mže být opt využito
Dukovany
Temelín
neprodukuje emise
skleníkových plyn,
za normálního
provozu velice istý
zdroj
Prunéovnejvtší zdroj
zneištní
ovzduší a emisí
skleníkových
plyn v eské
republice
nenároné
skladování
paliva
odpad dlouhodob uvoluje
nebezpené jaderné záení,
nutná jeho bezpená likvidace
riziko nehod
s vážným
dopadem na
zdraví
obyvatelstva a
životní prostedí
zdrojem energie
je spalování
fosilních paliv,
nap. uhlí
pi spalování
hndého uhlí se
uvoluje do
ovzduší oxid
siiity, který
zpsobuje kyselé
dešt
zvýšené dávky záení poškozují
zdraví lovka, mohou zpsobit
vážné choroby i smrt
ernobyl
neobnovitelné
zdroje energie
tžba uhlí
devastuje krajinu
hlavním problémem jsou kouové zplodiny
z plyn, které vznikají pi spalování, je nutné ped
vypuštním do ovzduší odstranit oxidy síry, dusíku
a popílek
vyrábí se v nich
vtšina energie v
R
26
7) Pracovní list – uhlovodíky
Roník: 9.
Téma:
Uhlovodíky
Rozvoj klíových kompetencí: - pochopení získaných informací
- posouzení vlastního pokroku v uení
- pochopení problému
- hospodaení s pírodními zdroji
- doprava a životní prostedí
- uvdomování si nebezpených chemických látek na zdraví
lovka
27
Píklady, cviení
asto jezdíme na dovolenou. Jsme tžcí, pohybujeme se tsn nad zemí, lidé ped námi utíkají
do vyšších pater. PROPAN-BUTAN
Následující texty popisují nkteré deriváty uhlovodík – pojmenujte je.
Když hoím, vytváím kolem sebe erný oblak. Pi zahívání sublimuji, tvoím krásné bílé
krápníky.
Mnohdy m naleznete v šatních skíních. Lidé m taktéž používají k dezinfekci. NAFTALEN
Pesto také škodím zdraví. Jsem ze skupiny aren…….
Jsem velmi holavý plyn. Mohu prý psobit jako narkotikum.
Se svým pítelem kyslíkem tvoím dvojici, kterou znáte pod názvem autogen ……
ACETYLEN
Jako bezbarvá kapalina, která se nerozpouští ve vodm páchnu po edidle.
Nejenže hoím, ale mám také podíl na vzniku rakovinových nádor. BENZEN
Prý jsem náhradní drogou pro chudé. Mám sice charakteristický zápach, ale lidé ze mne
mívají hezké barvité sny. Nejhorší je, že dlám velké díry do mozku. TOLUEN
Úkol na doma:
Sestavte pehled uhlovodík a jejich derivát (jako prezentaci).
ešení osmismrky – UHLOVODÍKY
28
Benzin
Dopl chybjící údaje:
kapalné, klepavost motoru, vtší, síry,
škodlivá, ledviny, krakování, destilace,
antidetonaní písada, vidiny, játra, frakní
destilace, ropy, holavé
Benzin je sms.........................uhlovodík. Je to látka vysoce.........................a
zdraví.........................
Náhodné vdechnutí zpsobuje barevné …......................, nkdy dochází k poškození
….................. a ........................ Vyrábí se ….......................... z ropy. Druhým zpsobem
výroby benzinu je ….................... Mén kvalitní benzín zpsobuje v automobilech
….........................., proto je nutné do smsi pidat …........................
Motorová nafta se získává také ….................... z ….................. .
Stejn jako benzin je nafta smsí kapalných uhlovodík, ale s …..................... potem atom
uhlíku v etzci. Ped použitím se upravuje snížením obsahu …....................... .
29
8) Pracovní list – bílkoviny, tuky, sacharidy
Roník 9.
Téma:
Bílkoviny, tuky, sacharidy
Rozvíjení klíových kompetencí: - samostatná práce i práce ve skupinách
- respektování názor jiných
- plánování a organizace innosti
- získávání zrunosti a pedstavivosti
- vyhledávání a používání informací z rzných zdroj
- porozumní textu
- zpracování dat
- vyjádení svých myšlenek (komunikativnost)
- orientace v bžném život
Výstupy: - uvdomování si podmínek života a jejich ohrožování
- požadavky na kvalitní životní prostedí
- zodpovdnost lovka pi péi o zdraví
30
Puzzle
Postup:
Vyuující pipraví text a rozstíhané obrázky (puzzle).
Žáci se rozdlí do skupin - sami
- pomocí los apod.
Každá skupina dostane puzzle bílkovin, tuk, sacharid (bu všechny nebo pouze jeden
druh).
Žáci po složení puzzle urí, které patí bílkovinám, tukm nebo sacharidm a vysvtlí, pro
takto rozdlili.
Skupiny budou zpracovávat poznatky opt podle rozdlení bílkoviny, tuky, sacharidy (rozdlí
vyuující, los nebo si sami vyberou).
Žáci najdou na internetu nebo v literatue rzné poznatky k zadanému tématu (možno
v hodin nebo jako domácí úkol).
Na základ získaných poznatk zpracuje skupina krátký referát, který svým spolužákm
pednese zástupce skupiny.
Jiný len skupiny mže provést krátký a výstižný zápis na tabuli.
Hodnocení:
1. Své názory na referát a zápis pednesou ostatní skupiny.
2. Práci skupiny zhodnotí vyuující.
3. lenové skupiny ohodnotí svj podíl a innost pi plnní úkolu.
31
32
33
Puzzle
Základem života na Zemi je voda, vzduch a svtlo. To vše potebují ke svému životu rostliny.
Na rostlinách jsou pímo nebo nepímo závislé všechny vyšší organismy. Na Zemi je známo
nkolik set tisíc druh rostlin. Nkteré z nich se pstují jako zemdlské a prmyslové
plodiny.
Rostlinných a živoišných druh je dohromady asi 1,3 mil.
Ve volné pírod zvíata využívají k životu rostliny a jiné živoichy. Rostlinný plankton se
stává potravou drobných živoich, ti jsou potravou ryb a vtších živoich. Rostliny a
nkteí živoichové jsou potravou lovka. Tak vzniká potravinový etzec, na jehož konci je
lovk.
Zásahy lovka do pírody vedou k výrazným zmnám v životním prostedí a životním stylu.
lovk svou inností vytváí zvláštní životní prostedí, ze kterého postupn vytlail pvodní
rostliny a živoichy.
Chemici ve spolupráci s biology se zabývají studiem vlastností a pemn látek, které jsou
v živých organismech. K nejvýznamnjším z tchto látek patí bílkoviny, tuky, sacharidy a
další látky.
Úkol:
1. Sestavte rozstíhaný obrázek.
2. Které z nejvýznamnjších látek obsažených v živých organismech jsou v zobrazených
potravinách?
3.V literatue nebo na internetu zjistte dležité údaje o daných organických látkách
(z obrázk).
4. Zpracujte krátký zápis dležitých poznatk.
5. Pipravte krátký referát.
34
9) Použité zdroje
[1]
BENŠEK, E. Fyzika a chemie pro tvrtou tídu mšanských škol. Olomouc:
Promberger, 1946.
[2]
www.odpadkovykos.cz
[3]
www.dtest.cz/vody
[4]
www.hranicky.denik.cz
[5]
www.cement.cz
[6]
www.cs.wikipedia.org/wiki/Elektrárna
[7]
www.cs.wikipedia.org/wiki/Obnovitelný_zdroj_energie
[8]
www.simopt.cz/energyweb/
[9]
www.vodni-tepelne-elektrarny.cz/jaderna-uhelna-elektrarna.htm
35
V rámci projektu byly vytvořeny pracovní listy pro žáky i do těchto předmětů:
Prvouka
Přírodověda
Fyzika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Vydavatel: ZŠ a MŠ Potštát, Školní 76, 753 62 Potštát, www.zspotstat.cz
Text:
Mgr. Silvia Adzimová, Mgr. Emilie Roháčová
Grafická úprava a tisk: JUTTY Group s.r.o.
© 2010
Download

Chemie - metodická příručka