ventil zpětný
do svislého potrubí
s automatickým
přepouštěním
typ z40 (9903)
pn 16–100
Dn 50–400
t.max.550 °C
Použití :
Ventil je možno použít jako samo inný zp tný uzáv r. U zp tného ventilu z titulu
funkce nelze zaru it t snost jako u uzavíracího ventilu a proto je pot eba v
p ípad požadavku 100% t snosti do potrubí za adit ventil uzavírací.
P i provozování tohoto ventilu nesmí médium obsahovat tvrdé ani abrazivní
ástice, které by mohly zp sobit poškození t snících ploch a nár st net snosti
nebo zadírání kuželky.
Automatické p epoušt ní se otev e v p ípad , že provozní tlak pod kuželkou
je menší než nad kuželkou a médium odtéká bo ním vývodem zp t. Hlavní v tev
nad zp tným ventilem z stává uzav ena hlavní kuželkou ventilu.
Ventil je možné použít na neagresivní provozní tekutiny, s ohledem na materiály
použité p i konstrukci ventilu. Vhodnost média proto doporu ujeme konzultovat.
Materiálové varianty :
Tabulka materiál :
pozice sou ást
1
2
3
X=0
vedení výstupní
korozivzdorná nerezav jící austenická
tvá ená ocel chromniklová pro teploty
od -200°C do +550°C mat. 1.4541, 1.4571
3 -
legovaná ocel se stanovenými vlastnostmi
pro vyšší teploty
od -10°C do +530°C mat. 1.7335
4 -
uhlíková tvá ená ocel p
pro b žné teploty
p y
od -20°C do +300°C mat. 1.0570
uhlíková tvá ená ocel pro nízké teploty
od -40°C do +400°C mat. 1.0565
materiálová varianta ventilu
X=3
X=4
1.4541
1.7335+návar
sedla 18/8 CrNi
1.0565+návar
sedla 18/8 CrNi
do
DN125
1.4541+návar
sedla Stellit 6
1.4541
1.4006
nad
DN125
1.4541+návar
sedla Stellit 6
1.7335+návar
sedla 18/8 CrNi
1.0565+návar
sedla 18/8 CrNi
1.4541
1.7335
1.0565
1.4541
1.7335
t leso
kuželka
O -
4
vedení
1.4541
6
v nec náb hu
1.4541
1.7335
1.0565
8
ložisko
1.4462
1.4006
1.4006
10
pístek
1.4541
1.4541
1.4006
1 4006
1.4006
1 4006
1.4006
5
7
9
vedení pístku
ložisko
pouzdro pístku
1.4462
bronz
11
doraz
1.4006
13
clona
stellit 6
12
doraz
1.7335
1.4006
bronz
1.4006
stellit 6
1.0565
1.0565
1.4006
bronz
1.4006
1 4006
1.4006
stellit 6
ARMAST, s.r.o., Průmyslová 923/9, Bolatice 747 23, tel.:553 653 626 - 8, fax: 553 653 625
www.armast.cz
ventil zpětný
do svislého potrubí
s automatickým
přepouštěním
Tabulka rozm r pro PN 16
DN
D1
50
165
80
200
65
100
125
150
200
185
160
188
2
22
295
268
2
460
410
378
2
525
490
580
470
320
438
Tabulka rozm r pro PN 25
D1
50
165
80
200
65
100
125
185
D2
125
145
160
D3
102
122
138
2
2
f
310
278
300
485
430
395
2
620
550
505
2
350
400
425
555
250
370
490
218
335
450
Tabulka rozm r pro PN 40
DN
50
65
80
100
125
D1
165
185
200
D2
125
145
160
D3
102
122
138
32
12
30
2
38
2
f
D1
D2
16
n
22
8
26
34
12
30
42
16
33
16
39
2
28
2
38
535
D3
2
2
f
24
46
50
a
50
180
135
102
2
26
80
215
170
138
2
28
2
34
65
205
160
122
2
8
12
16
n
12
300
530
460
410
2
52
16
350
400
600
670
525
585
465
535
Tabulka rozm r pro PN 100
DN
50
65
80
100
125
D1
195
220
230
D2
145
170
180
2
2
360
285
500
410
2
620
535
2
250
505
430
400
f
2
430
250
290
300
2
210
355
350
122
138
2
265
315
150
200
D3
102
2
585
655
715
560
162
2
218
2
345
2
188
465
46
56
60
a
30
34
36
12
16
16
n
4
340
165
L
230
290
310
L0
V0
150
90
130
100
210
140
200
26
480
260
33
340
165
400
310
80
160
350
165
Z~
20
110
37,5
150
51,5
V0
Z~
38
36
d
L
22
26
33
36
36
39
42
d
340
430
550
650
775
26
30
33
39
42
48
48
L0
193
203
110
120
218
170
233
190
L0
V0
308
31
205
900
1025
1150
L
650
16
165
38
980
36
78
310
20
51,5
730
600
Z~
37,5
150
12
16
38
110
260
500
16
74
200
80
480
33
68
90
140
8
12
150
210
400
380
60
V0
100
26
12
52
L0
20
165
160
350
8
44
2
165
340
310
290
300
8
310
130
26
8
40
2
8
40
2
L
36
42
160
230
500
8
260
110
Z~
980
30
2
345
22
200
80
1100
8
285
400
850
380
345
470
600
730
22
8
415
250
480
8
200
36
140
300
188
2
210
400
22
240
218
18
90
100
4
200
280
30
18
250
295
345
2
26
8
8
100
125
150
162
d
18
150
160
350
1100
4
V0
310
290
36
33
L0
130
850
8
218
465
16
a
2
Tabulka rozm r pro PN 63
DN
40
L
230
30
26
2
585
16
2
410
510
34
26
24
450
660
12
2
2
515
580
30
26
20
300
400
8
22
2
2
350
18
2
162
345
8
18
26
285
385
18
8
320
450
250
d
4
28
375
250
300
30
2
200
150
26
8
190
188
26
16
22
24
235
270
220
16
8
26
18
24
22
2
18
18
12
n
24
2
18
22
a
2
360
250
300
32
d
18
8
12
20
162
8
28
2
2
8
8
12
30
2
4
24
2
200
150
22
26
190
188
20
2
235
270
220
8
24
340
520
22
2
2
212
355
n
138
122
240
285
210
a
20
158
350
DN
f
2
180
405
400
145
D3
102
220
250
250
300
D2
125
typ z40 (9903)
pn 16–100
Dn 50–400
t.max.550 °C
340
193
203
110
120
430
218
170
550
233
190
775
900
1025
1150
308
Z~
205
29,5
Download

ventil zpětný do svislého potrubí s automatickým