MEGAPAN® - technický list
Megapan je stavební materiál, šetrný k životnímu prost edí, ur ený jako obkladová deska pro vnit ní i
venkovní použití. Odpuzuje vodu, je ohnivzdorný. Nekoroduje, nezapáchá, je ot ruvzdorný a odolný proti
jakémukoliv napadení hmyzem i hlodavci. Proto je vhodný i kv li své nízké hmotnosti a velké pevnosti
jako st ešní záklop nebo pro použití ve vnit ních prostorách k reprezenta ním ú el m nebo pro spln ní
hygienckých norem ve zdravotnických nebo na hygienu náro ných objektech.
Používá se v bytové výstavb i v komer ních objektech: administrativní budovy, divadla, školy, muzea,
nemocnice, distribu ní centra, hotely, restaurace, hosp dky, na letištích, stanice metra, tunely, požární
p epážky, požární dve e, pro mobilní reklamu, billboardy, atd.
Megapan je zcela nový druh stavebního materiálu, jejíž hlavní složkou je kombinace oxidu a chloridu
magnesia. Alkalicky-rezistentní sí z optických vláken slouží, spolu s mírn upravenou výplní, pro
zpevn ní. Jedna strana desky je velmi hladká, druhá strana má fázovitou texturu. Hrany nejsou zaoblené.
VLASTNOSTI materiálu MEGAPAN®
Z hlediska životního prost edí: Megapan je vyroben z minerálních složek a vody a neobsahuje organická
rozpoušt dla, azbest, formaldehyd, Amonniak, oleje nebo toxiny i soli t žkých kov .
P i výrob se nespot ebuje žádná tepelná energie, protože celý výrobní proces probíhá p i pokojové teplot .
Každý úlomek p i výrob m že být znovu rozemlet a 100% recyklován..
Požární odolnost:.Megapan je tepeln odolný do 800°C a nevzplane do 1200°C
EN 13501-1 : A1; ISO 1182 : Stupe A ; Ohnivzdorný dle EN 13501-1 : A1
ISO 1182 : Stupe A ; BS 476 1 : T ída 1
EN 13501-2 , EN 1364-1 : EI 45 , EW 60 , E 60
EN 13501-2 , EN 1364-1 : EI 60 , EW 60 , E 60
EN 13501-2 , EN 1364-1 : EI 120 , EW 120 , E 120
Nasákavost vodou: i p i dlouhodobém pono ení je Megapan vod -odolný a nenasákavý.
Dilatace vlivem vlhkosti p i 30 -90% rH : 0.10 %
Absorpce vody (p i pono ení): mén než 18%
Mrazuvzdornost : po 25 násobném mráz – tání – mráz testu nebyly zaznamenány žádné škody, je použitelný
i pro st ny a stropy mrazících box a místností až do -40°C.
Mechanické vlastnosti: bez deformací, vysoká materiálová tvrdost.
Hustota : ~ 1000 kg/m³ ;
Odolnost proti nárazu: KJ/m² > 3.6
Pevnost v ohybu EN 12467 : Mpa > 16 ;
Pružnost EN 12467 : Mpa > 5
Akustický útlum: Megapan ú inné tlumí hluk:.
GBJ75-84 , GBJ121-88 : Rw= 44Db
EN ISO 354 : aw = 0.6
GBJ75-84 , GBJ121-88 : Rw= 53Db
Tepeln izola ní vlastnosti dle EN 12664: R = 1.3 m² K/W; l : 0,216 W/ (m.K.)
Parot snost: EN ISO 12572 : dry cup 0.29 sd (m): 22.6 µ
wet cup 0.10 sd (m)
8.2 µ
Hygienické vlastnosti: V Megapan se netvo í plísn , houby a neusazuje se v n m hmyzí trus.
Bezprašnost: Z Megapanu neodpadávají žádné prachové ástice.
Životnost - trvanlivost: Megapan je odolný proti kyselinám a alkalickým prvk m. Z dlouhodobého hlediska
nedochází k žádnému poškození nebo deformacím.
Další vlastnosti:
Megapan je odolný v i halogen m a zachovává vysokou stálou odolnosti v i tlaku.
Vzhledem ke své vynikající odolnosti proti od ru se Megapan dokonale hodí k r zným povrchovým
úpravám, jako je obkládání, tapetování nebo malování.
Megapan desky jsou standardn dodávané v barv sv tle šedé (smetanové).
ZPRACOVÁNÍ
Megapan lze lámat, st íhat, zkracovat, opracovávat b žným elektrickým nebo ru ním ná adím do správných
tvar . Lze jej samoz ejm vrtat i zabrušovat.
Megapan lze p ipev ovat sponkami nebo nekorodujícími vruty s kónickou hlavou ur enými pro
sádrokartonové desky. Šrouby lze zavrtat 0,5mm do povrchu materiálu. Nedoporu uje se desky megapan
p ipev ovat k nosné konstrukci ve vzdálenosti menší jak 15mm od okraje desky a jak 50mm od rohu desky.
Hladký povrch Megapanu je vhodný pro nát ry nebo tapetování bez p ed išt ní. Hrubá strana slouží k
upevn ní keramické dlažby nebo natažení fasádní barvy. Lze použít nát ry jak na olejové, tak i na vodní
bázi. Pokud jsou panely p ímo vystaveny dešti a venkovním pov trnostním podmínkám, doporu uje se
nejprve aplikovat akryl-siloxanovou základní vrstvu a teprve pak barvu na olejové bázi.
Pokud se na Megapan lepí keramický obklad (koupelny) doporu uje se používat lepidlo na bázi edidel.
Megapan neobsahuje žádné známé karcinogenní látky. P i ezání je i prašnost velmi nízká. Nicmén se p i
ezání nebo broušení doporu uje nosit ochrannou masku proti prachu.
Megapan BASE
(ctrl+klik)
Plošné desky. Rozm ry: ší ka 1200 mm, délka: 3000mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
BASE
tl.:
USD/m2
6,40
7,45
8,48
10,83
12,98
15,37
19,00
Na p ání lze vyrobit i desky o libovolném plošném rozm ru a tlouš ky až do 38mm.
Doporu ené použití:
Stropy
Tlouš ka
4 mm
*
5 mm
*
6 mm
*
8 mm
*
9 mm
*
10 mm
*
12 mm
*
15 mm
18 mm
P í ky
Fasáda
*
*
*
*
*
*
*
Interiér
*
*
*
*
Požární dve e
*
*
*
18mm
23,62
ROOF
Megapan WOOD
(ctrl + klik)
Fasádní desky. Délka 3600mm, ší ka 190mm, tlouš ka 9mm, cena: 11,48 USD/m2
RAL
1013
OYSTER WHITE
RAL
7032
PEBBLE GREY
RAL
7044
SILK GREY
RAL
7043
TRAFFIC GREY
RAL
7035
LIGHT GREY
RAL
7006
BEIGE GREY
Megapan ROOF
St ešní záklop. Rozm ry: 2500 x 1200mm, tl. 3mm, barva zelená. Cena: 5,48 USD/m2
Sklon st echy
p esah
90°
30 mm
70°
32 mm
50°
39 mm
45°
42 mm
40°
47 mm
35°
52 mm
30°
60 mm
25°
70 mm
20°
88 mm
15°
115 mm
Výhradní dovozce pro R a SR:
Xnergie s.r.o., Kaštanová 8, 620 00 Brno, Tel: 608 968 027, E-mail: [email protected]
Download

MEGAPAN® - technický list