Vyčíslení potřeb dodávky uhlí pro zdroje ČEZ zásobované z dolu DNT po roce 2015 v porovnání s disponibilními zásobami k tomuto datu (oficiálně uváděnými)
Zpracovatel: Ing. Tomáš Voříšek, technický ředitel
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Americká 579/17, 120 00 Praha 2
www.svn.cz
Potřeby uhlí různými zdroji po roce 2015 - dle referenčního scénáře uvažovaného ČEZ:
Elektrárna
ETU II (4 x 200 MWel)
EPR I (4 x 110 MWel)
EPR II stáv bloky (2 x 210 MWel)
EPR II nové bloky (3 x 250 MWel)
El. Chvaletice (4 x 200 MWel)
Celkem
*) Při průměrné výhřevnosti uhlí 9,75 GJ/t (předpokládáno v rámci posuzování záměru KO EPR II)
**) při průměrné výhřevnosti uhlí 9,43 GJ/t (dle výpočtu expertky Ježkové z podkladů Geofondu Praha )
Inst. el.
výkon
celkem
[MWel]
800
440
420
750
800
Roční využití
Brutto
účinnost
[hod/rok]
7100
2800
3200
6300
4000
[%]
40,6
36,9
36,9
42
37
Roční využití
Brutto
účinnost
[hod/rok]
7100
2800
2350
6300
4000
[%]
40,6
36,9
36,9
42
37
Spotřeba
tepla v
palivu
[TWh/rok]
14,0
3,3
3,6
11,3
8,6
Deklarovaná
životnost
[roky]
2035
2023
2023
2040
2020
Spotřeba paliva celkem
[TWh]
280
27
29
281
43
660
[mil. tun]*
103
10
11
104
16
244
[mil. tun]**
107
10
11
107
17
252
Potřeby uhlí různými zdroji po roce 2015 - dle kompenzačního scénáře navrhovaného ČEZ:
Elektrárna
ETU II (4 x 200 MWel)
EPR I (4 x 110 MWel)
EPR II stáv bloky (2 x 210 MWel)
EPR II nové bloky (3 x 250 MWel)
El. Chvaletice (4 x 200 MWel)
Celkem
*) Při průměrné výhřevnosti uhlí 9,75 GJ/t (předpokládáno v rámci posuzování záměru KO EPR II)
**) při průměrné výhřevnosti uhlí 9,43 GJ/t (dle výpočtu expertky Ježkové z podkladů Geofondu Praha )
Inst. el.
výkon
celkem
[MWel]
800
440
420
750
800
Spotřeba
tepla v
palivu
[TWh/rok]
14,0
3,3
2,7
11,3
8,6
Deklarovaná
životnost
[roky]
2035
2018
2023
2040
2020
Bilnanční volné zásoby uhlí k 1.1.2016 na DNT, o min. výhřevnosti Qir = 7 MJ/kg a více - dle oficiálních údajů SD, a.s., a dle korekce expertky Ježkové dle podkladů SD, a.s. a Geofondu Praha
Množství uhlí v mil. tun
200
200
145
Průměrná výhřevnost Qir v GJ/t
9,75
9,43
9,43
Celková energie v palivu v PJ
1950
1886
1367
Celková energie v palivu v TWh
542
524
380
Převis potřeby paliva nad disponibilními zásobami uhlí ve scénáři:
referenční scénář dle ČEZ
scénář s kompenzacemi dle ČEZ
V jakém roce bude potřeba za neměnného provozu ostatních zdrojů odstavit EPR II z nedostatku uhlí
referenční scénář dle ČEZ
scénář s kompenzacemi dle ČEZ
Vysvětlivky: Výpočty porovnávají dopad možné odlišné výše zásob uhlí na DNT (lišící se množstvím a výhřevností) na
délku provozu nových bloků EPR II, při souběhu nižší skutečné výhřevnosti a menšího množství bilančních volných
zásob, než dnes oficiálně SD, a.s., předpokládá, nebude de facto v okamžiku uvedení nových bloků EPR II do
provozu již žádné uhlí na DNT pro tento zdroj k dispozici (resp. bude avšak vázáno dodávkou do dalších elektráren,
zejména ETU II, po předpokládanou dobu životnosti)
[-]
22%
17%
[-]
26%
21%
[-]
74%
67%
2029
2032
2028
2030
2015
2017
!!!
!!!
Spotřeba paliva celkem
[TWh]
280
10
21
281
43
636
[mil. tun]*
103
4
8
104
16
235
[mil. tun]**
107
4
8
107
17
243
Download

Vyčíslení potřeb dodávky uhlí pro zdroje ČEZ zásobované z dolu