čtrnáctideník Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha - Systému výroby řepky
Květy olejnin
aktuální informace najdete na www.spzo.cz
ročník XVIII.
číslo 12
ISSN 1213 - 1989
září
2013
V tomto čísle najdete
 Zveme vás do Hluku 2013 – str. 1
 Zastropování používání tradičních biopaliv - str. 2
 Škůdci řepky v podzimním období – str. 3
HLUK 2013
letošní konference Systému výroby řepky v Hluku se bude konat
ve dnech 20.11a 21.11.2013 (středa a čtvrtek).
Pozvánky s programem budou odesílány v týdnu od 21. do 25.10.2013
V případě, že pozvánku neobdržíte (pošta není vždy spolehlivá),
obraťte se, prosím, na svého regionálního agronoma.
Program konference:
Aktuální problémy zemědělství v České republice a v EU
Dotační politika v následujícím období
Výsledky pěstování řepky v roce 2013
Výsledky odrůdových pokusů SPZO a ÚKZÚZ
Výskyt chorob a škůdců řepky v sezóně 2012/2013
Výživa a hnojení a regulace porostů řepky
Novinky v regulaci plevelů
Ekonomika pěstování řepky
Využití řepky na bionaftu a oleje
Diskuse k zastropování používání tradičních biopaliv
Pěstování slunečnice a máku
Ochutnávka potravin s řepkovým olejem – projekt „řepkový olej – olej nad zlato“
MARKETINGOVÉ INFORMACE
Ing. Martin Volf, SPZO
Vysoká produkce olejnin se
potvrzuje, ceny stagnují

V posledním období byl sice snížen světový
odhad produkce sóji na 281mil. tun, to je ale
historicky rekordní produkce a meziroční nárůst
+14,5 mil. tun.

Také světová produkce slunečnice strmě
stoupá na nové maximum 40,2 mil. tun. Jedná se
o nárůst o 13 % (4,7 mil. tun), který je způsoben
nárůstem produkce v EU (1,67 mil. tun) a
v Rusku a na Ukrajině (+2,2 mil. tun).

Nový odhad produkce řepky je 65 mil. tun, což
je meziročně o 2,2 mil. tun více.
Ceny řepky a ještě více ceny slunečnice zůstaly v
posledních týdnech relativně nízké. Řepkové ceny jsou
v současné době stále pod tlakem vysoké nabídky po
sklizni v EU a na Ukrajině. Také slunečnicové ceny
jsou nízké a zklamáním pro zemědělce. Po odeznění
sklizňového tlaku, jemuž jsou nyní ceny vystaveny,
bude mít opět určující vliv sója. Zvýšení cen lze
předpokládat až po odeznění tlaku vysoké světové
produkce olejnin, které se potvrzuje v sezóně 2013/14.
Sójové šroty jsou vystaveny silné konkurenci
krmných obilovin a ostatních šrotů olejnin, a proto je
zde největší potenciál pro pokles ceny směrem dolů v
nadcházející sezóně v celém odvětví olejnatých semen.
Sklizeň 2013 a srovnání s rokem 2012 - průměr ČR, zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Celkově ke sklizni 2013
(ha)
Průměrný výnos 2013
(t/ha)
Průměrný výnos 2012
(t/ha)
Pšenice
ozimá
Pšenice
jarní
Ječmen
ozimý
Ječmen
jarní
Žito
Oves
Tritikale
Řepka
788 422
40 970
106 265
242 727
37 498
43 559
46 816
418 808
5,91
4,80
4,60
4,85
4,99
3,74
5,00
3,48
4,52
4,24
4,04
4,49
4,91
3,82
4,69
2,79
EUROPOSLANCI
OMEZILI
Evropský parlament podpořil omezení výroby
tradičních biopaliv I. generace, což prý má zajistit
rychlejší přechod ke generaci II., vyráběné třeba z
mořských řas či odpadků. Cílem návrhu je omezení
skleníkových plynů, které vznikají z užívání půdy k
výrobě biopaliv. Se způsobem výpočtu těchto emisí
plynů, který parlament pro své rozhodování použil,
však řada odborníků nesouhlasí.
Podíl biopaliv první generace, vyráběných ze
zemědělských plodin, již nemá podle návrhu
schváleného europoslanci překročit hranici šesti
procent energie spotřebované v dopravě.
V současné době se ČR pohybuje kolem 4 - 4,5 %, ale
v Německu to je 7 - 8 %. Znamená to, že Brusel
opustil původní cíl deset procent biosložky v
automobilových palivech v roce 2020.
Strana 2
KLASICKÁ
BIOPALIVA
Podpora biopaliv II. generace
s otazníky
Pokročilá biopaliva, vyráběná z
jiných zdrojů, jakými jsou mořské řasy či
některé odpadky, by měla představovat
nejméně 2,5 % spotřeby v roce 2020.
Podle některých zdrojů by ale nové
opatření mohlo ve finále vést ke zvýšení
cen pohonných hmot, protože biopaliva II.
generace, vyráběná z jiných zdrojů, zatím
nejsou k dispozici. A až budou, tak nejspíš
budou ještě mnohem dražší než první generace a o
klasickém benzínu a naftě ani nemluvě.
Zdroj: upraveno dle Tiskové zprávy EP a E.15.cz
Květy olejnin 12/2013
3R]GQt VNOL]HĖ RELORYLQ KODYQtFK SĜHGSORGLQ SUR
ĜHSNX ]SĤVRELOD Y QČNWHUêFK UHJLRQHFK ]SRåGČQt VHWt
ĜHSN\ D PtVW\ L ]DVHWt PHQãtFK SORFK QHåOL E\OR
SOiQRYiQR 'DOãtP GĤYRGHP VQtåHQt SORFK ĜHSN\ MH
NOHVDMtFt SORFKD RUQp SĤG\ QD QČNWHUêFK SRGQLFtFK D
]Y\ãXMtFtVHSORFKDNXNXĜLFH pro bioplynové stanice.
x
Snížení ploch VH SRGOH UHJLRQĤ SRK\EXMH RG GR
8 %, v SUĤPČUX R FFD 3R OHWHFK QiUĤVWX
SORFK ĜHSN\ WDN GRFKi]t N poklesu oseté plochy,
oproti roku 2012 o cca 20 000 ha.
PRåQR SURYpVW UHJXODFL D W\WR SRURVW\ ]DþtQDMt
SĜHUĤVWDW 1ČNG\ VH REMHYXMt L SUREOpP\
s YêGUROHP NWHUê Wpå QHE\OR PRåQp RãHWĜLW 7\WR
porosty bude QXWQp LKQHG MDNPLOH WR VWDY SĤG\
GRYROtRãHWĜLWUHJXOiWRU\DJUDPLQLFLG\
x
x
=H ãNĤGFĤ E\O\ zatím
zaznamenány místy vysoké výskyty
GĜHSþtNĤORNiOQČVHY\VN\WXMtVOLPiþFL
3URWL WČPWR ãNĤGFĤP VH PXVHOR L
QČNROLNUiWRãHWĜRYDW
ěHSN\ VH Y VRXþDVQp GREČ SRK\EXMt PH]L GYČPD
rozdílnými stavy.
x
3RURVW\ SR]GČ seté jsou v VRXþDVQp GREČ Y 1 - 2
pravých listech (18.9.). Tyto porosty
GRSRUXþXMHPH SĜLKQRMLW 1 OLVWRYêPL
KQRMLY\SĜtSDGQČRãHWĜLWVWLPXOiWRU\
9þDV ]DVHWp SRURVW\ PDMt Y VRXþDVQp GREČ – 8
OLVWĤ 9]KOHGHP N WUYDOêP VUiåNiP QHE\OR QČNG\
!"#$%&'(%
)*+,-*.'%/
%ČKHP SRG]LPQtKR UĤVWX jsou rostliny nejvíce
RKURåRYiQ\ åtUHP 3RþDVt MH ]DWtP YOKNp D FKODGQČMãt
1HMYČWãtQHEH]SHþtSURURVWOLQ\KUR]tWHG\SĜHGHYãtPRG
SOåĤMDNE\ORSRSViQRY PLQXOpPþtVOH
x
&
0-0123
x
x
x
3RPČUQČ þDVWR dochází k ]iPČQČ SRãNR]HQt RG
VOLPiþNĤ V poškozením od osenic nebo pilatky
ĜHSNRYp
1D ĜHSFH QHMYtFH škodí housenky druhé generace
osenice polní. +RXVHQN\ QD SRþiWNX YêYRMH MVRX
WPDYp D åLMt QD QDG]HPQtFK þiVWHFK SR]GČML MVRX
KRXVHQN\ VYČWOHMãt YiOFRYLWp WpPČĜ O\Vp 3ĜL
SRGUiåGČQt VH VYLQXMt 3RãNR]XMt ]HMPpQD NRĜHQ\
QHER SĜHNRXViYDMt NRĜHQRYê NUþHN D URVWOLQ\
K\QRX +RXVHQN\ MVRX SRGREQČ MDNR VOLPiþFL
aktivní zejména v noci.
x
3RYROHQpSĜtSUDYN\QDRFKUDQXURVWOLQ
2EFKRGQtMPpQRSĜtSUDYNX
~þLQQilátka)
Dávkování l/
ha
Alfamethrin (alfa-cypermethrin)
0,15
Alfamethrin ME (alfa-cypermethrin)
0,3
Decis Mega (deltamethrin)
0,1 – 0,15
Decis 15 EW (deltamethrin)
0,3 – 0,5
Nexide (gamma-cyhalothrin)
0,06–0,08
Rapid (gamma-cyhalothrin)
0,06–0,08
Vaztak Active (alfa-cypermethrin)
0,3
Vaztak 10 EC(alfa-cypermethrin)
0,15
Více informací je ve stanovisku k SHVWLFLGĤP
Strana 3
x
x
x
Rozlišení poškození MH SRPČUQČ REWtåQp QČNG\
SOåH SUR]UDGt VOL] 8UþLWêP YRGtWNHP PĤåH EêW L
plýtvavý žír housenek osenic, kdy celé podkousané
velké rostliny usychají.
9RGtWNHP QHEH]SHþt poškození mohou být
SĜHKOHGQp JUDI\ QD DGUHVH http://eagri.cz/
public/web/srs/portal/skodlive-organismy/naletyskudcu-do-svetelnych-lapacu.html
1HEH]SHþt
ãNRGOLYpKR YêVN\WX MH WDP NGH E\O ]MLãWČQ QiOHW
GRVSČOFĤNRQFHPVUSQDD]DþiWNHP]iĜt
Chemická ochrana se musí provést v období, kdy
KRXVHQN\SRãNR]XMtQDG]HPQtþiVWLURVWOLQ– 1. a 2.
LQVWDU ÒþLQQp MVRX SĜtSUDYN\ UHJLVWURYDQp SURWL
SLODWFH ĜHSNRYp L GDOãtP SRG]LPQtP ãNĤGFĤP
3R]GČML Y SĤGČ VH KXEt MLå YHOPL REWtåQČ
V posledQt GREČ MH QD åiGRVW 63=2 SRYROHQD GR
ĜHSN\ DSOLNDFH Nurelle D (ú.l.chlorpyrifos +
cypermetrin) v GiYFHNJKDNWHUiEêYi~þLQQiL
SURWLVWDUãtPLQVWDUĤP
Podobné poškození žírem QD OLVWHFK ]SĤVREXMH
VWiOH þDVWČML KRXVHQLFH JHQHUDFH SLODWN\ ĜHSNRYp
=iPČQD]DPDOpKRXVHQN\RVHQLFMHSRPČUQČþDVWi
+RXVHQLFH SLODWHN PDMt SiUĤ SDQRåHN KRXVHQN\
osenic jen 2 - 4 páry panožek podle vývojového
VWXSQČ 0ODGp KRXVHQLFH MVRX ãHGDYp Då
ãHGR]HOHQp SR]GČML ODUY\ WPDYQRX D QD ERFtFK
jsou patrné žlutavé proužky.
+RXVHQLFH YãDN QH]SĤVREXMt tak závažné škody
jako housenky osenic a výskyt bývá spíše
RKQLVNRYê =D SUiK ãNRGOLYRVWL MH QRYČ VWDQRYHQ
SUĤPČUQê YêVN\W GYRX KRXVHQLF SLODWN\ QD MHGQX
rostlinu.
3ĜtSUDYN\ VH PXVt DSOLNRYDW v GREČ YêVN\WX
KRXVHQLF SUYQtKR D GUXKpKR YêYRMRYpKR VWXSQČ
Starší larvy jsou k SĜtSUDYNĤP ]QDþQČ RGROQp
.YČW\ROHMQLQ12/2013


Na listech řepky se mohou vyskytnout housenky
dalších druhů můr. Většinou svým zbarvením
dokonale splývají s listem a často je prozradí jen
zelený trus. Škody bývají bezvýznamné. Ve
výjimečných případech jsou účinné všechny
přípravky proti pilatce nebo osenici.
Housenky i housenice způsobí poškození
především za pěkného a teplého počasí babího léta.
Mšice



V tomto období bych doporučil věnovat i
pozornost náletu mšic.
Mšice broskvoňová a mšice zelná sice přímo
rostliny nepoškodí, ale mohou přenést virové
choroby. Toto onemocnění není sice u nás příliš
časté, ale vhledem k závažnosti projevů a výši
škod, je nutné silnější výskyty mšic raději
regulovat. Účinné jsou všechny přípravky
registrované v podzimním období do řepky.
Aktuální informace o náletu mšic je možno získat
na: http://eagri.cz/public/web/srs/portal/ skodliveorganismy/aphid-bulletin/aphid-bulletin-2013/
Květilka zelná

Zaostávání v růstu, červenání listů, zasychání
způsobují larvy květilky zelné poškozující kořeny
řepky. Často bývají napadeny velké a silné rostliny.
V tomto období se již nedá použít žádný způsob
ochrany. Podle průběhu počasí mohou rostliny
regenerovat a při normálním průběhu zimy poškození
přežijí. Tím se toto poškození liší od žíru osenic.
Obchodní jméno přípravku
(účinná látka)
Decis Mega (deltamethrin)




V podzimním období je možno najít na listech
ozimé řepky typickou minu (poškození listu, kdy
jsou zachovány obě pokožky a poškozeno je vnitřní
pletivo listu). Uvnitř je někdy patrná malá larvička
nebo kukla. Poškození způsobuje dvoukřídlý hmyz
vrtalka zelná.
Poškození však nebývá časté a rozhodně zatím
nezpůsobilo hospodářsky významné škody. Nejvíce
bylo dosud rozšířeno na podzim 2010 a 2011.
V Morickeho miskách se může objevit 3 – 4 mm
velký dospělec dřepčíka olejkového. Samička klade
vajíčka od konce září jednotlivě do půdy k patám
rostlin. Mírné počasí na podzim a v zimě podporuje
napadení, samice kladou do poklesu teplot pod 5 °C.
Poleci (deltamethrin)
0,3
Karate Zeon (lambda-cyhalothrin)
0,15
Bulldock 25 EC (beta-cyfluthrin)
0,3
Vylíhlé larvy se zavrtávají do řapíků nejčastěji
srdéčkových listů, které prožírají. Žír pokračuje do
kořenového krčku a báze lodyhy. Rostliny
s poškozenými srdéčky snadno vymrzají, listy
žloutnou, vadnou a zahnívají. Později se zevnitř
prožrané lodyhy řepky snadno lámou a praskají.
Významnější
škody
v porostech
obvykle
nezpůsobuje, škodlivost zvyšuje mírný průběh
zimy s delším obdobím nadprůměrných teplot.
Práh škodlivosti je stanoven na 1 brouk na 1 m
řádku. Registrovaná je obdobná ochrana jako proti
dřepčíkům rodu Phyllotreta.

Dospělci jsou 2,3 – 3,1 mm velcí, šedočerně zbarvení
brouci. Typická je hlava s výrazným noscem a
lomenými tykadly. Larvy jsou bělavé, beznohé
s tmavou hlavou, před kuklením 4 – 5 mm velké.

Na ozimé řepce se vyskytuje tzv. podzimní kmen.
Dospělci se objevují v porostech řepky od konce
srpna a v porostech unikají pozornosti. Létají
pravděpodobně v noci a přes den se skrývají mělce
v půdě. Vajíčka jsou kladena na hypokotyl rostlin a
vyvíjející se larvy způsobují tvorbu malých i
velkých hálek. Poškozená pletiva namrzají,
praskají, zahnívají a dochází k rozvoji houbových
chorob, potlačenému růstu a nouzovému dozrávání.
Hraboši

Ochrana proti hrabošům v podzimním období
patří často k nutným opatřením.

POZOR! Před zásahem rodenticidy je nutné
oznámit aplikaci oprávněnému uživateli honitby a
rostlinolékařské správě podle vyhlášky č. 327/2012
Sb. § 9, o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a
dalších necílových organismů při použití přípravků
na ochranu rostlin.

V polních podmínkách je registrován přípravek
Stutox 1 k aplikaci do ohnisek výskytu nebo
jedových staniček.
Dřepčík olejkový

0,1 – 0,15
Krytonosec zelný
Vrtalka zelná

Dávkování
l/ha
© Květy olejnin - tiskovina pro členy Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO)
O.P.
Ročník XVIII., Květy olejnin č. 12, uzávěrka 20.9.2013
Vydává: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
IČO - 00539406
E-mail: [email protected], tel: 283 099 511, www.spzo.cz
Adresa pro doručování pošty: SPZO, Na Fabiánce 146, 182 00 Praha 8 - Březiněves
Redakční a grafická úprava: Ing. Josef Škeřík, CSc.
Tisk: Garret - Kostelec n. Č. lesy
Odesílatel: SPZO Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
ISSN 1213 - 1989
P.P.
124 034/2002
281 63
Kostelec n. Č. lesy
Download

HLUK 2013