Motorová sekačka
obj.č. SHK 226
Návod k použití
VÝSTRAHA: Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál, který byl účelově sestaven tak, aby
vám, v souladu se základními bezpečnostními požadavky.
poskytl všechny informace nezbytné pro správné použití.
Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
Upozornění:
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a
provozních instrukcí.
Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.
Návod je přeložen z originálu výrobce
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Děkujeme, že jste si vybrali benzínovou sekačku SH 2000(C 40S )
K tomu, abyste dosáhli nejlepších výsledků, si před použitím sekačky pozorně přečtěte všechny
bezpečnostní a provozní instrukce, Pokud byste měli po jejich přečtení nějaké otázky týkající se
používání výrobku, volejte prosím prodejce.
Věnujte prosím zvláštní pozornost této části manuálu, která obsahuje varovné symboly a instrukce.
VAROVÁNÍ: Toto je symbol Varování. Tento symbol je v manuálu používán v tom případě,
pokud by mělo dojít k nebezpečí poranění osoby. Zajistěte, aby byla tato Varování přečtena a
vždy správně pochopena.
VÝSTRAHA: Toto je symbol výstrahy. Tento symbol je v manuálu použit vždy,
když se jedná o nebezpečí poškození výrobku.
VÝSTRAHA: Toto je symbol výstrahy. Tento symbol je v manuálu použit vždy,
když se jedná o nebezpečí poškození výrobku.
POZNÁMKA: Toto je symbol upozornění. Je v manuálu použit
k poskytnutí doplňujících informací a pokynů.
Tento symbol znamená, že je rychlost motoru příliš nízká.
Tento symbol znamená, že je rychlost motoru příliš vysoká.
Naše výrobky jsou průběžně monitorovány tak, aby vyhovovaly změnám technických standardů a
požadavků. Společnost si vyhrazuje právo ke změně designu a specifikací bez předběžného upozornění.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
OBSAH:
Specifikace výrobku
Obsah balení
Identifikace součástí
Bezpečnostní instrukce
Varovné symboly
Sestavení
Sestavení rukojeti
Utažení/uchycení kabelů
Provozní instrukce
Před nastartováním motoru
Plnění oleje
Plnění benzínu
Uchycení koše na trávu
Nastavení výšky sekání
Startování motoru
Zastavení motoru
Použití sekačky
Demontáž a uchycení nože
Čištění a údržba
Čištění
Údržba
Program údržby
Zapalovací svíčka
Vzduchový filtr
Výměna oleje
Skladování
Zjišťování závad
Servis a opravy
Po opravě a servisu
Ochrana životního prostředí
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
SPECIFIKACE VÝROBKU
Číslo modelu
SH 2000 (JL40T)
Výkon
2,2 Kw/ 3000 ot/min
Nízká rychlost
2100 ot/min.
Šířka sekání
40cm
Výška sekání
20– 50mm
Motorový olej
600ml / SAE30
Objem koše na trávu
55 l
Bez vlastního pohonu
Brzda nože
Hladina garantovaného hluku: Lwa 96 db (A)
Hladina naměřeného hluku Lpa 76 db
OBSAH BALENÍ
Motorová benzínová sekačka JL40T
Koš na trávu
Dvoustupňové madlo s jistícím šroubem
Horní madlo
Klíč na zapalovací svíčku
Dvě spony pro utažení kabelů.
Škrtící klapka
2 šrouby M 4 x 16
VÝSTRAHA: K zajištění bezpečnosti obsluhy a prodloužení životnosti výrobku provozujte
sekačku při poměrném výkonu uvedeném v manuálu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spojkové madlo
Škrtící klapka
Koš na trávu
Kabel škrtící klapky
Záklopka odpojení koše
Ruční matice
(spojovací maticové
prostředky)
7. Ovládací kabel
8. Kohout plnění benzínu
9. Benzínový kohout
10. Víčko zapalovací
svíčky
11. Výfuk
12. Olejová nálevka
13. Rukojeť startéru
14. Skříň startovacího
zařízení
15. Sestavení madla
16. Uchycovaní prvek
s maticí
¨
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
VAROVÁNÍ: Před sestavením a použitím sekačky si pozorně přečtěte tento manuál. Osoba
neseznámená s tímto manuálem, by neměla zařízení používat.
Před čištěním transportováním, prováděním nastavení, nebo pokud ponecháte zařízení bez
dozoru, vyjměte motor a odpojte zapalovací svíčku. Benzín je vysoce hořlavý. Při plnění nádrže,
musí být dodrženy následující nařízení a procedury.
Nikdy se nepokoušejte čistit trávu z prostoru zadní násypky, když se nůž otáčí. Vypněte motor a
odpojte svíčku.
Obsluha zařízení je zodpovědná za bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti sekačky.
Při používání sekačky udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti
Sekačka by měla být používána pouze pro sekání trávy. Nepoužívejte sekačku pro jiné účely.
Před použitím sekačky se ujistěte, že nejsou v pracovní oblasti překážky nebo cizí objekty.
Při používání sekačky vždy používejte pevnou, proti skluzovou obuv, rukavice, ochranné brýle,
přilbu a chrániče uší
Před použitím se ujistěte, že je nůž sekačky bezpečně uchycen a nepoškozen.
Před sklopením sekačky na bok vždy vyprázdněte benzínovou nádrž. Sekačku naklánějte na bok
stranou, na které je umístěn výfukový otvor. Sekačku naklánějte jenom krátkou, nezbytně
nutnou dobu, abyste zabránili únikům oleje, nebo jeho nechtěnému vniknutí do nepatřičných
částí motoru.
Sekejte trávu napříč svahem. Nikdy nahoru a dolů. Používejte vhodnou obuv. Příliš strmý svah
nesekejte.
Při používání sekačky neběhejte, zvolna kráčejte.
Během používání se výfuk a ostatní části sekačky zahřívají.
Sekačku nepoužívejte v uzavřených nebo nedostatečně odvětraných prostorách, protože
výfukové plyny obsahují jedovaté substance.
Udržujte, ruce, nohy, vlasy a oděv stranou od pohybujících se částí stroje.
Když je motor v chodu, sekačku nikdy nenaklánějte, nebo ji neprovozujte u povrchů jiných než
je tráva.
Neprovozujte sekačku bez záchytného koše.
Vždy používejte čerstvý, čistý benzín a nádrž plňte s čistou nálevkou. Nikdy neplňte nádrž po
okraj. Před nastartováním motoru utřete všechny benzínové úkapy a skvrny.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Nikdy neplňte nádrž nebo nestartujte sekačku v uzavřených nebo špatně odvětraných prostorech.
Benzínové výpary jsou hořlavé a nebezpečné. Když je motor po použití horký, nikdy neotvírejte
víčko nádrže nebo neplňte nádrž.
Při plnění nádrže, používání sekačky nebo když se vyskytuje benzín v provozní oblasti, nekuřte.
Po naplnění se ujistěte, že jste pečlivě dotáhli víčko nádrže.
VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ: Před použitím sekačky se pozorně přečtěte tento manuál a
uschovejte jej pro pozdější použití na bezpečném místě.
VAROVÁNÍ: Sekačka používá olej a benzín. Buďte vždy opatrné při
provozování nebo přepravě zařízení.
VAROVÁNÍ: Benzín je vysoce hořlavý. Při plnění nebo vypouštění nádrže
dodržujte bezpečnostní opatření pro zacházení s hořlavými látkami.
VAROVÁNÍ: Před čištěním, přepravou, prováděním nastavení nebo
ponechání zařízení bez dozoru vždy vypněte motor a odpojte
svíčku.
VAROVÁNÍ: Nikdy nevkládejte roku pod kryt sekačky, když se nůž otáčí
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte čistit trávu z prostoru zadní násypky,
když se nůž otáčí.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se výfuku nebo jiných částí motoru - během
provozu se zahřívají.
VAROVÁNÍ: Existuje riziko vymrštění kamenů nebo jiných
předmětu při
provozu sekačky. Udržujte děti, jiné osoby a domácí zvířata
v bezpečné vzdálenosti.
VAROVÁNÍ: Výfukové zplodiny sekačky obsahují jedovaté substance.
Neprovozujte zařízení v uzavřených nebo špatně odvětraných
prostorách.
VAROVÁNÍ: Při provozu sekačky používejte přilbu, chrániče sluchu a
ochranné brýle.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
SESTAVENÍ
SESTAVENÍ MADLA
Demontujte upínací šrouby z madla, nasaďte
spodní ramena madla na příslušné místi krytu jak je
zobrazeno na obrázku 1. a 2. a dotáhněte
příslušné šrouby.
Poté zafixujte horní madlo ke
spodnímu madlu pomocí dvou kolečkových matic
se západkami, jak je zobrazeno na
obr. 3. Matice musí být umístěna z vnější strany
madla.
Obr. 4
Poté prosím připevněte pomocí šroubů škrtící
klapku na levé madlo, viz. Obr.5 a upevněte
kabely pomocí pásků / spon.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
PROVOZNÍ INSTRUKCE
PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU
VÝSTRAHA: Následující procedury a nastavení musí být provedeny PŘED nastartováním
motoru. Nepokoušejte se provádět tato nastavení za chodu motoru.
Plnění oleje
VÝSTRAHA: Sekačka je dodávána bez oleje v motoru. Je důležité, aby byl olej doplněn
ještě před prvním nastartováním motoru. Odstraňte varovný štítek z e spodní části měrky.
Odmontujte měrku a pomalu nalévejte olej přes držák měrky. Nasaďte měrku a utáhněte
ji.
Před každým následujícím použitím musí být zkontrolována hladina oleje a v případě potřeby doplněna
motorovým olejem SAE30. Se sekačkou postavenou na podlaze odšroubujte a demontujte olejovou
měrku, viz vlevo dole. Otřete čistým hadrem. Nasaďte ji,ale nešroubujte a znovu ji vyjměte. Hladina
oleje musí být mezi značkami min. a max. na měrce, viz dole. Pokud je to nutné , pomalu olej dolijte.
Nasaďte měrku a utáhněte. Olejové úkapy utřete.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
PŘED NASTARTOVÁNÍM MOTORU
Plnění benzínu
VAROVÁNÍ: Benzín je vysoce hořlavý, proto musí být při manipulaci dodržována
mimořádná bezpečnostní opatření. Benzín by měl být skladován ve schválených
nádobách. Nikdy benzín neskladujte déle jak 30 dní. Nemíchejte benzín s olejem.
Před demontáží víčka benzínové nádrže vždy okolí plnícího otvoru pečlivě otřete. Odstraňte
varovný štítek z e spodní části víčka. Vždy používejte čerstvý, čistý bezolovnatý benzín a čistou
nálevku. Nikdy neplňte nádrž až po okraj. Vždy ponechte volných nejméně 13 mm pod hrdlem
nálevky aby byla umožněna expanze benzínu. Před spuštěním motoru utřete všechny úkapy a
skvrny. Neplňte nádrž v uzavřené místnosti nebo neodvětraném prostředí. Benzínové výpary
jsou hořlavé a nebezpečné. Motor je po použití horký, neotvírejte víčko nádrže a neplňte nádrž
benzínem. Nekuřte při plnění nádrže, používání sekačky nebo když je v pracovní oblasti rozlitý
benzín. Po naplnění nádrže pečlivě dotáhněte víčko.
Uchycení koše na trávu
Při nasazování koše zvedněte víko výsypky a nasaďte koš do háků umístěných na krytu sekačky. Viz.
Níže.
Před nastartováním motoru vždy nasaďte sběrný koš.
VAROVÁNÍ:
Před vyprazdňováním koše nebo nastavováním výšky sekání uvolněte trubku /táhlo OPC – kontrola
přítomnosti obsluhy, tak, že se motor zastaví.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
PROVOZNÍ INSTRUKCE
PŘED STARTOVÁNÍM MOTORU
VAROVÁNÍ: Před vyprázdněním koše nebo nastavením výšky sekání se ujistěte, že je motor
vypnutý zapalovací svíčka odpojena.
Nastavení výšky sekání
Sekačka má tři hladiny sekání. Je dodávána s nastavenou výškou
sekání ve střední poloze.
Každé z koleček má tři montážní otvory, jak je zobrazeno na obr.13.
Následující procedura musí být opakována u všech čtyř koleček.
K vypáčení víčka koleček použijte tenké ostří.
K demontáži šroubů použijte oboustranný klíč dodávaný se
sekačkou. Demontujte šrouby, viz. Obr.15.
POZNÁMKA: Šrouby na levé straně sekačky (pohled zezadu) mají
obrácené závity, aby se během používání neuvolnily. Když
demontujete víčka na levé straně, uvidíte na šroubech štítek, který
zobrazuje směr uvolnění šroubů.
Demontujte západku držící kolečko a nasaďte jej do požadovaného
otvoru. Nejnižší montážní otvor vám zajistí nejvyšší výšku sekání.
Naopak, Nejvyšší otvor je určen pro nejnižší výšku sekání.
Nasaďte víčka na šrouby.
STARTOVÁNÍ MOTORU
VAROVÁNÍ: Sekačku nepoužívejte v uzavřených nebo nedostatečně odvětraných
prostorách, protože výfukové plyny obsahují jedovaté substance.
Udržujte, ruce, nohy, vlasy a oděv stranou od pohybujících se částí
stroje.
Nikdy neplňte nádrž nebo nestartujte sekačku v uzavřených nebo
špatně odvětraných prostorech. Výfuk a ostatní díly zařízení se při
používání zahřívají. Před nastartování se ujistěte, že je nůž sekačky
řádně uchycen.
Před nastartováním motoru se nejprve ujistěte, že je víčko zapalovací svíčky
umístěno na svíčce a že je zařízení naplněno vhodným olejem a benzínem, jak
již bylo popsáno. Otevřete benzínový kohoutek, jak je zobrazeno naproti.
Aby motor běžel, musí být kontinuálně přitažena ovládací trubka / táhlo proti
madlu.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Při startování studeného motoru přepněte škrtící klapku do její
přední polohy označené nápisem Choke (Start), viz. Obr. Při
startování teplého motoru přepněte škrtící klapku do polohy Max.
Sevřete madlo a levou rukou držte dole trubku / táhlo kontroly
přítomnosti obsluhy. Pravou rukou pomalu, ale pevně napínejte
lanko a madlo startéru dokud nepocítíte odpor. Nechte lanko
pomalu přetočit a potom zatáhněte rychlým plným zdvihem ruky.
Pokud motor ani po třech zataženích nestartuje, opakujte proces
startování.
Motor by měl nyní nastartovat. Umožněte startovacímu madlu
odskočení a jemně jej uvolněte, aby se navinulo zpět do krytu. Pokud motor nenastartuje, obraťte se na
část „Zjišťování závad“ v tomto manuálu.
Jakmile motor běží, přepněte škrtící klapku do pozice označené MIN.
Když se přejete sekačku provozovat – chod, přesuňte škrtící klapku do polohy MAX. – poloha chodu
ZASTAVENÍ MOTORU
K zastavení pohybu uvolněte táhlo přítomnosti obsluhy. Motor a nůž se zastaví.
VAROVÁNÍ: Několik sekund po zastavení motoru se bude nůž pohybovat (rotovat). Pokud
hodláte nechat sekačku bez dozoru odpojte zapalovací svíčku.
Pokud se nechystáte sekačku na čas používat, vypněte přívod benzínu.
POUŽITÍ SEKAČKY
VAROVÁNÍ: Vždy si prohlédněte nejzávažnější bezpečnostní procedury, když se
chystáte sekačku používat. Před použitím sekačky pozorně čtěte bezpečnostní
instrukce na straně 6 a 7 tohoto manuálu.
Při sekání trávy udržujte ostrý nůž. Pokud se nůž ztupil nebo opotřeboval, měli byste jej naostřit. Při
ostření nože musí být udržována jeho vyváženost. Ostření nože by mělo být prováděno pouze
kvalifikovanou osobou. Ostření nože přímo ovlivňuje provoz a funkci sekačky. Viz. Část demontáž a
výměna nože.na str. 16
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Nejlepšího výsledku dosáhnete, když je tráva suchá. Mokrá tráva zanese nůž a sběrný systém sekačky.
Tráva roste v různých ročních obdobích různě rychle. Nikdy nepoužívejte při prvním sekání nebo
v suchých podmínkách nejnižší výšku sečení.
Měla by být posekána pouze jedna třetina z výšky trávního porostu. Pokud je tráva, kterou budete sekat
vyšší než 6 palců , použijte nejvyšší sekací výšku. K dosažení nejlepšího výsledku potom sekejte
s nižším nastavením.
Pokud nebude sekačka efektivně sbírat posekanou trávu, může být zablokována klapka násypky trávy,
může být plný koš, nebo může být ucpaný spodní průchod sekačky.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se odstraňovat trávu z násypky, když se nůž otáčí. Před čištěním
sekačky nebo vyprazdňováním koše se ujistěte, že je motor vypnut a odpojena a vyjmuta
zapalovací svíčka. Po zastavení motoru se bude nůž ještě několik sekund pohybovat.
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOŽE
VAROVÁNÍ: Před demontáží nebo montáží nože se ujistěte,
že je motor vypnut a odpojena a vyjmuta zapalovací svíčka.
Při demontáži nože použijte k uchycení nože rukavici nebo hadr.
K demontáži matice, podložky a nože použijte montážní klíč 17 mm. Při
montáži nového nebo naostřeného nože umístěte dva otvory v noži na dva
čepy na přírubě nože a nasaďte podložku a matici, jak je zobrazeno na
obrázku. Ujistěte se, že je nůž správně umístěn, zabezpečte a utáhněte
kroutícím momentem 45 – 55 Nm. Poté nasaďte víčko zapalovací svíčky.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před započetím čištění nebo prováděním údržbových prací na sekačce,
se ujistěte, že je motor vypnutý a odpojená a vyjmutá zapalovací svíčka.
ČIŠTĚNÍ
K zajištění co nejlepšího provozu sekačky je důležité ji udržovat čistou. Po použití sekačku okamžitě
vyčistěte. Nikdy nedopusťte, aby tráva na sekačce uschla a zatvrdla na povrchu sekačky. To přímo
ovlivňuje sekání trávy a sběr trávy do koše. Zajistěte aby byla spodní část krytu sekačky čistá.
Zajistěte, aby byla násypka trávy a klapka násypky čisté. Po ukončení sekání musí být vždy sběrný koš
vysypán a vyčištěn od zbytků trávy. Ujistěte se, že je vnější část motoru čistá od všech odřezků, zbytků
trávy a nečistot.
ÚDRŽBA
Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby dotažené a bezpečné. Poškozené nebo opotřebované části
sekačky opravte nebo vyměňte. V pravidelných intervalech kontrolujte nůž a sestavení motoru. Přední
a zadní hřídel podvozku by měla být pravidelně mazána lehkým olejem. Vždy mějte vaši sekačku
zkontrolovanou a opravenou kvalifikovanou osobou. Motor a jeho komponenty by měly být pravidelně
udržovány kvalifikovanou osobou.
Volejte Zákaznickou linku 0870 873 0082, která vám doporučí doporučený servisní centrum.
Rozpis údržby
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Vzduchový filtr
Zapalovací svíčka
Motorový olej
12 hodin použití
Vyčistit
Kontrola
24 hodin použití
Vyčistit
Vyčistit
Výměna
36 hodin použití
Výměna
Výměna
Kontrola
Zapalovací svíčka
Jakmile je motor studený, demontujte,
za použití dodaného klíče, zapalovací
svíčku. Svíčku vyčistěte ocelovým
kartáčem. Za použití spároměrky
nastavte mezeru na 0,75 mm. Znovu
svíčku nasaďte, dávejte pozor, abyste
svíčku nadměrně neutáhli.
Vzduchový filtr
Demontujte spony krytu filtru a filtr
demontujte. Abyste se vyhnuli spadnutí
předmětů do vzduchového sání, sundejte
kryt filtru. Filtr umyjte v teplé mýdlové
vodě, vypláchněte a nechte jej přirozeně
vyschnout.
VÝSTRAHA: Nikdy neprovozujte motor
bez instalovaného filtru.
Výměna oleje.
Výpustná zátka je umístěna pod olejovým filtrem, viz. Obr. 22. Nahněte
sekačku směrem k olejovému filtru a nalijte olej z nádrže do připravené
nádoby. Jakmile je olej vylit,
nasaďte výpustnou zátku, zajistěte správné nasazení podložky. Otřete
úkapy.
Nalijte nový olej SAE30. Když je měrka ponechána v plnícím otvoru
(např. není našroubována), musí být hladina oleje mezi značkami Min. a
Max., vyznačenými na měrce. Viz. Obr. Na str. 12 – Plnění oleje. Nádržku
nepřelijte.
Nastartujte motor a nechte jej krátce běžet. Zastavte motor,
minutu počkejte a znovu zkontrolujte hladinu oleje. V případě
potřeby dolijte.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
SKLADOVÁNÍ
VÝSTRAHA: Benzín ponechaný v nádrži přes zimu zvětrá a motor nenastartuje.
Při dlouhodobém skladování nebo na konci sezóny by měla být benzínová nádrž vypuštěna. Před
vypuštěním nádrže se ujistěte, zda je motor studený. Demontujte víčko benzínového filtru Zapněte
kohout přívodu benzínu a uvolněte vypouštěcí zátku. Benzín vypusťte do připravené nádoby. Dlouho
benzín neskladujte. Přebytečný benzín zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
Vaše místní recyklační centrum vám poradí, jakým způsobem tak učinit.
Ujistěte se, že jste sekačku před uložením na čisté a suché místo, řádně vyčistili.
ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD
Nejběžnější příčiny nenastartování motoru sekačky jsou následující:
Přesycení/ problémy způsobené nesprávným přepínáním sekačky.
-
-
V horní části filtru je indikační štítek. Vždy nakloňte, např. při čištění, sekačku na pravou
stranu (při pohledu zezadu)
Pokud byla sekačka špatně nahnuta, demontujte zapalovací svíčku a vysušte ji. Několikrát
motorem pomalu otočte zatažením za startovací lanko.Seřiďte a startujte podle již popsané
procedury.
Vyčistěte filtr, může být kontaminovaný olejem přes odkalovací/odvětrávací trubku. (viz. Část Čištění a údržba). Typickým příznakem je nepravidelný chod motoru. Motor kouří, nebo jde
špatně nastartovat.
Kontaminace paliva
-
-
Demontujte výstupní benzínovou trubičku a vypusťte nádrž. Do nádrže nalijte nový benzín.
Vysušte baňku karburátoru (uvolněním výpustné zátky pod baňkou, potom ji, po vypuštění
paliva, znovu utáhněte). Vyčistěte palivové filtrační potrubí.
Vypuštěné palivo zlikvidujte v souladu požadavky na ochranu životního prostředí.
Vyhněte se používání znečištěných nádob na skladování paliva.
Palivo ponechané v sekačce po delší časové období
-
Vypusťte nádrž, palivové potrubí a karburátor, jak již bylo popsáno.
Škrtící kabel špatně nastaven – vytažený při skládání madel.
-
To bude pravděpodobně vyžadovat zásah a opravu kvalifikovanou osobou a pravděpodobně
výměnu .
Nepřepínejte kabely sekačky, když je skladována se sklopenými madly. Ujistěte se, že není
kabel při sklopení madla skřípnut a natahován.
Nedostatek pravidelné údržby (vzduchový filtr/zapalovací svíčka)
-
K provádění pravidelné údržby dodržujte procedury popsané v příslušné kapitole.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
SERVIS A OPRAVY
Pokud vyžaduje vaše sekačka během garance opravu, kontaktujte prosím prodejce.
K poskytnutí bezplatné opravy nebo výměny budete muset předložit doklad o nákupu zařízení.
Pokud vaše sekačka vyžaduje opravu po záruční době, kontaktujte prosím opět nejbližšího prodejce.
Před vrácením sekačky k opravě, servisu, vypusťte olej a benzín. Při vypuštění benzínu a
oleje postupujte v souladu s popsanými procedurami. Po vypuštění oleje a benzínu znovu
nasaďte víčka a otřete veškeré úkapy.
PO OPRAVĚ / SERVISU
Po provedení opravy / servisu zkontrolujte hladinu oleje v nádrži. Nalijte nový olej SAE30. Když
je měrka ponechána v plnícím otvoru (např. není našroubována), musí být hladina oleje mezi
značkami Min. a Max., vyznačenými na měrce. Postupujte v souladu s plnící procedurou.
Naplňte nádrž benzínem a zapněte kohout přívodu benzínu a uvolněte škrtící zátku a ponechte
benzín asi 30 s proudit. Pokud benzín volně neprotéká, poklepejte jemně dřevěnou paličkou na
baňku.
Otřete všechny olejové a benzínové úkapy. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice dotaženy.
Nastartujte motor a nechte jej krátce běžet. Zastavte motor a po minutě zkontrolujte stav oleje.
Pokud je to nutné, doplňte olej.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nepotřebné materiály namísto skladování recyklujte. Veškeré nepotřebné zahradní nářadí,
příslušenství a balící materiál by měl být přetříděn, odvezen do recyklačního centra a zlikvidován
v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Vždy likvidujte obdobným způsobem i olej
a benzín. Nikdy nevylévejte olej nebo benzín do odpadu. Kontaktujte vaše recyklační centrum,
které vám poskytne všechny potřebné informace pro recyklaci oleje a benzínu.
Tento produkt nevhazujte do komunálníhosměsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat
toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo
elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním
obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně,
kde jste produkt koupili.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Záruční list
Záručný list/Karta garancvina
Jótállási levél/Garantieschein
1.oprava
2.oprava
3.oprava
Výrobek
Výrobok
Typ/Serie
Typ/Serie
Razítko/podpis
Pečiatka a podpis
Datum
Dátum
Číslo výrobku
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta
originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi
poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis
bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou
nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a
jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném
servisu.
Záruka zaniká v těchto případech :
· nebyl předložen originál záručního listu
· jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
· závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku
(včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
· poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje
nevhodným povětrnostním podmínkám
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Servisní středisko
:
Servis ČR :
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287
email : [email protected]
Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: [email protected]
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu
( pouze v originálním balení ! ).
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace.
Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání
opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska
nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně
vyplnit záruční list.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Prohlášení o shodě ES
EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor č.3, Karlovy Vary IČ 27972949
že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu,
odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation
by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou
platnost.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this
declaration shall lose its validity.
Označení přístrojů (Machine description): Motorová sekačka SH 2000
Model výrobku(Article no).: - SHK 226
Příslušná nařízení vlády(Applicable EC directive): •
•
•
•
•
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (směrnice
98/37/ES)
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (směrnice 2004/108/ES)
Nařízení vlády 2000/14/ES, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (ve
znění dalších předpisů)
Garantovaná hladina akustického výkonu - LwA 96dB
Naměřená hodnota Lpa 76 dB(A)
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards):
EN ISO 14982:1998
Č. certifikátů (No. Certificates) 50140233,AE501402340001,
Vydány zkušebnou (issued by)TUV Rheinland Product Safety GmbH, Koln, Germany
CE 2008
V Karlových Varech dne 1.11.2010
J. Beneš
Jednatel společnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Motorová kosačka SH 2000
Inštrukčná príručka
VÝSTRAHA: Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu, ktorý bol účelovo zostavený tak,
aby vám, v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami poskytol všetky informácie
potrebné pre správne použitie.
Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
Upozornenie:
Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a
prevádzkových inštrukcií.
Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.
Návod je preložený z originálu výrobcu
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Ďakujeme, že ste si vybrali benzínovú kosačku SH 2000
Pre to, aby ste dosiahli najlepšie výsledky, si pred použitím kosačky pozorne prečítajte všetky
bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie. Ak by ste mali po ich prečítaní nejaké otázky týkajúce sa
používania výrobku, volajte, prosím, predajcu.
Venujte, prosím, zvláštnu pozornosť tejto časti príručky, ktorá obsahuje varovné symboly a inštrukcie.
VAROVANIE: Toto je symbol Varovania. Tento symbol je v príručke
používaný v tom prípade, ak by malo dôjsť k nebezpečenstvu poranenia
osoby. Zaistite, aby boli tieto Varovania prečítané a vždy správne pochopené.
VÝSTRAHA: Toto je symbol výstrahy. Tento symbol je v príručke použitý
vždy, keď ide o nebezpečenstvo poškodenia výrobku.
POZNÁMKA: Toto je symbol upozornenia. Je v príručke použitý
pre poskytnutie doplňujúcich informácií a pokynov.
Tento symbol znamená, že je rýchlosť motora príliš nízka.
Tento symbol znamená, že je rýchlosť motora príliš vysoká.
Naše výrobky sú priebežne monitorované tak, aby vyhovovali zmenám technických štandardov a
požiadaviek. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií bez predbežného
upozornenia.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
OBSAH:
Špecifikácie výrobku
Obsah balenia
Identifikácia súčastí
Bezpečnostné inštrukcie
Varovné symboly
Zostavenie
Zostavenie rukoväti
Dotiahnutie/uchytenie káblov
Prevádzkové inštrukcie
Pred naštartovaním motora
Plnenie oleja
Plnenie benzínu
Uchytenie koša na trávu
Nastavenie výšky kosenia
Štartovanie motora
Zastavenie motora
Použitie kosačky
Demontáž a uchytenie noža
Čistenie a údržba
Čistenie
Údržba
Program údržby
Zapaľovacia sviečka
Vzduchový filter
Výmena oleja
Skladovanie
Zisťovanie porúch
Servis a opravy
Po oprave a servise
Ochrana životného prostredia
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU
Číslo modelu
SH 2000 (JL40T)
Výkon
2,2 kW/ 3000 ot/min
2100 ot/min.
Nízka rýchlosť
Šírka kosenia
40cm
Výška kosenia
20 – 50mm
Motorový olej
600m / SAE30
Objem koša na trávu
55 l
Nehrdzavejúci polypropylénový kryt
Bez vlastného pohonu
Brzda noža
Garantovaná hladina hluku: ≤96 db (A)
Namerená hladina hluku Lpa 76 db
OBSAH BALENIA
Motorová benzínová kosačka SH 2000 (JL40T)
Kôš na trávu
Dvojstupňové držadlo s istiacou skrutkou
Horné držadlo
Kľúč na zapaľovaciu sviečku
Dve spony pre dotiahnutie káblov.
Škrtiaca klapka
2 skrutky M 4 x 16
VÝSTRAHA: Pre zaistenie bezpečnosti obsluhy a predĺženie životnosti výrobku prevádzkujte
kosačku pri pomernom výkone uvedenom v príručke.
1.Spojkové držadlo
2.Škrtiaca klapka
3.Kôš na trávu
4.Kábel škrtiacej klapky
5.Záklopka odpojenia koša
6.Ručná matica (spojovacie
maticové prostriedky)
7.Ovládací kábel
8.Kohútik plnenia benzínu
9.Benzínový kohútik
10.Viečko zapaľovacej
sviečky
11.Výfuk
12.Olejový lievik
13.Rukoväť štartéra
14.Skriňa štartovacieho
zariadenia
15.Zostavenie držadla
16.Uchycovací prvok
s maticou
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
VAROVANIE: Pred zostavením a použitím kosačky si pozorne prečítajte túto príručku. Osoba
neoboznámená s touto príručka by nemala zariadenie používať.
Pred čistením, transportovaním, nastavovaním alebo ak ponecháte zariadenie bez dozoru, vypnite
motor a odpojte zapaľovaciu sviečku. Benzín je vysoko horľavý. Pri plnení nádrže musia byť dodržané
nasledujúce nariadenia a procedúry.
Nikdy sa nepokúšajte čistiť trávu z priestoru zadnej násypky, keď sa nôž otáča. Vypnite motor a
odpojte sviečku.
Obsluha zariadenia je zodpovedná za bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v blízkosti kosačky.
Pri používaní kosačky udržujte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti
Kosačka by mala byť používaná iba na kosenie trávy. Nepoužívajte kosačku na iné účely.
Pred použitím kosačky sa uistite, že nie sú v pracovnej oblasti prekážky alebo cudzie objekty.
Pri používaní kosačky vždy používajte pevnú protišmykovú obuv, rukavice, ochranné okuliare, prilbu
a chrániče uší.
Pred použitím sa uistite, že je nôž kosačky bezpečne uchytený a nepoškodený.
Pred sklopením kosačky na bok vždy vyprázdnite benzínovú nádrž. Kosačku nakláňajte na bok stranou,
na ktorej je umiestnený výfukový otvor. Kosačku nakláňajte iba na krátky, nutne potrebný čas, aby ste
zabránili únikom oleja alebo jeho nechcenému vniknutiu do nepatričných častí motora.
Koste trávu naprieč svahom. Nikdy hore a dole. Používajte vhodnú obuv. Príliš strmý svah nekoste.
Pri používaní kosačky nebehajte, zvoľna kráčajte.
Počas používania sa výfuk a ostatné časti kosačky zahrievajú.
Kosačku nepoužívajte v uzatvorených alebo nedostatočne vetraných priestoroch, pretože
výfukové plyny obsahujú jedovaté substancie.
Udržujte ruky, nohy, vlasy a odev bokom od pohybujúcich sa častí stroja.
Keď je motor v chode, kosačku nikdy nenakláňajte alebo ju neprevádzkujte na povrchoch iných než je
tráva.
Neprevádzkujte kosačku bez záchytného koša.
Vždy používajte čerstvý, čistý benzín a nádrž plňte s čistým lievikom. Nikdy neplňte nádrž po okraj.
Pred naštartovaním motora utrite všetky benzínové zvyšky a škvrny.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Nikdy neplňte nádrž alebo neštartujte kosačku v uzatvorených alebo zle vetraných priestoroch.
Benzínové výpary sú horľavé a nebezpečné. Keď je motor po použití horúci, nikdy neotvárajte viečko
nádrže alebo neplňte nádrž.
Pri plnení nádrže, používaní kosačky alebo keď sa vyskytuje benzín v prevádzkovej oblasti, nefajčite.
Po naplnení sa uistite, že ste starostlivo dotiahli viečko nádrže.
VAROVNÉ SYMBOLY
VAROVANIE: Pred použitím kosačky si pozorne prečítajte túto
príručku a
uschovajte ju pre neskoršie použitie na bezpečnom mieste.
VAROVANIE: Kosačka používa olej a benzín. Buďte vždy
opatrní pri
prevádzkovaní alebo preprave zariadenia.
VAROVANIE: Benzín je vysoko horľavý. Pri plnení alebo
vypúšťaní nádrže dodržujte bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzanie
s horľavými látkami.
VAROVANIE: Pred čistením, prepravou, nastavovaním alebo
ponechaním zariadenia bez dozoru vždy vypnite motor a odpojte
sviečku.
VAROVANIE: Nikdy nevkladajte ruku pod kryt kosačky, keď
sa nôž otáča
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte čistiť trávu z priestoru zadnej
násypky, keď sa nôž otáča.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
VAROVANIE: Nedotýkajte sa výfuku alebo iných častí motora
- počas prevádzky sa zahrievajú.
VAROVANIE: Existuje riziko vymrštenia kameňov alebo iných
predmetov pri
prevádzke kosačky. Udržujte deti, iné osoby a domáce zvieratá
v bezpečnej vzdialenosti.
VAROVANIE: Výfukové splodiny kosačky obsahujú jedovaté
substancia. Neprevádzkujte zariadenie v uzatvorených alebo zle
vetraných priestoroch.
VAROVANIE: Pri prevádzke kosačky používajte prilbu,
chrániče sluchu a ochranné okuliare.
ZOSTAVENIE
ZOSTAVENIE DRŽADLA
Demontujte upevňovacie skrutky z držadla,
nasaďte spodné ramená držadla na príslušné
miesto krytu ako je zobrazené na obrázku 1.
a 2. a dotiahnite príslušné skrutky.
Potom zafixujte horné držadlo k spodnému
držadlu pomocou dvoch kolieskových matíc
so západkami, ako je zobrazené na obr. 3.
Matice musia byť umiestnené z vonkajšej
strany držadla.
Potom, prosím, pripevnite pomocou skrutiek
škrtiacu klapku na ľavé držadlo, pozri obr.5
a upevnite káble pomocou pások / spôn.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE
PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA
VÝSTRAHA: Nasledujúce procedúry a nastavenia musia byť vykonané PRED
naštartovaním
motora. Nepokúšajte sa vykonávať tieto nastavenia počas chodu motora.
Plnenie oleja
VÝSTRAHA: Kosačka je dodávaná bez oleja v motore. Je dôležité, aby bol olej doplnený
ešte pred prvým naštartovaním motora. Odstráňte varovný štítok zo spodnej časti odmerky.
Odmontujte odmerku a pomaly nalievajte olej cez držiak odmerky. Nasaďte odmerku a
dotiahnite ju
Pred každým nasledujúcim použitím musí byť skontrolovaná hladina oleja a v prípade potreby
doplnená motorovým olejom SAE30. S kosačkou postavenou na podlahe odskrutkujte a demontujte
olejovú odmerku, pozri vľavo dole. Utrite čistou handrou. Nasaďte ju, ale neskrutkujte a znovu ju
vyberte. Hladina oleja musí byť medzi značkami min. a max. na odmerke, pozri dole. Ak je to nutné,
pomaly olej dolejte. Nasaďte odmerku a dotiahnite. Olejové zvyšky utrite.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
PRED NAŠTARTOVANÍM MOTORA
Plnenie benzínu
VAROVANIE: Benzín je vysoko horľavý, preto musia byť pri manipulácii dodržiavané mimoriadne
bezpečnostné opatrenia. Benzín by mal byť skladovaný vo schválených nádobách. Nikdy benzín
neskladujte dlhšie ako 30 dní. Nemiešajte benzín s olejom.
Pred demontážou viečka benzínovej nádrže vždy okolie plniaceho otvoru starostlivo utrite. Odstráňte
varovný štítok zo spodnej časti viečka. Vždy používajte čerstvý, čistý bezolovnatý benzín a čistý lievik.
Nikdy neplňte nádrž až po okraj. Vždy ponechajte voľných najmenej 13 mm pod hrdlom lievika,
aby bola umožnená expanzia benzínu. Pred spustením motora utrite všetky zvyšky a škvrny. Neplňte
nádrž v uzatvorenej miestnosti alebo nevetranom prostredí. Benzínové výpary sú horľavé a nebezpečné.
Motor je po použití horúci, neotvárajte viečko nádrže a neplňte nádrž benzínom. Nefajčite pri plnení
nádrže, používaní kosačky alebo keď je v pracovnej oblasti rozliaty benzín. Po naplnení nádrže
starostlivo dotiahnite viečko.
Uchytenie koša na trávu
Pri nasadzovaní koša zdvihnite veko výsypky a nasaďte kôš do hákov umiestnených na kryte kosačky.
Pozri nižšie.
Pred naštartovaním motora vždy nasaďte zberný kôš.
VAROVANIE:
Pred vyprázdňovaním koša alebo nastavovaním výšky kosenia uvoľnite rúrku /ťahadlo OPC – kontrola
prítomnosti obsluhy, tak, že sa motor zastaví.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE
PRED ŠTARTOVANÍM MOTORA
VAROVANIE: Pred vyprázdnením koša alebo nastavením výšky kosenia sa uistite, že je motor
vypnutý a zapaľovacia sviečka odpojená.
Nastavenie výšky kosenia
Kosačka má tri hladiny kosenia. Je dodávaná s nastavenou výškou
kosenia v strednej polohe.
Každé z koliesok má tri montážne otvory, ako je zobrazené na
obr.13. Nasledujúca procedúra musí byť opakovaná pre všetky štyri
kolieska. Na vypáčenie viečka koliesok použite tenké ostrie.
Na demontáž skrutiek použite obojstranný kľúč dodávaný s
kosačkou. Demontujte skrutky, pozri obr.15.
POZNÁMKA: Skrutky na ľavej strane kosačky (pohľad zozadu)
majú obrátené závity, aby sa počas používania neuvoľnili. Keď
demontujete viečka na ľavej strane, uvidíte na skrutkách štítok, ktorý
zobrazuje smer uvoľnenia skrutiek.
Demontujte západku držiacu koliesko a nasaďte ho do
požadovaného otvoru. Najnižší montážny otvor vám zaistí najvyššiu
výšku kosenia. Naopak, najvyšší otvor je určený pre najnižšiu výšku
kosenia.
Nasaďte viečka na skrutky.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
ŠTARTOVANIE MOTORA
VAROVANIE: Kosačku nepoužívajte v uzatvorených alebo nedostatočne vetraných
priestoroch, pretože výfukové plyny obsahujú jedovaté substancie.
Udržujte ruky, nohy, vlasy a odev bokom od pohybujúcich sa častí
stroja.
Nikdy neplňte nádrž alebo neštartujte kosačku v uzatvorených alebo
zle vetraných priestoroch. Výfuk a ostatné dielce zariadenia sa pri
používaní zahrievajú. Pred naštartovaním sa uistite, že je nôž kosačky
riadne uchytený.
Pred naštartovaním motora sa najprv uistite, že je viečko zapaľovacej sviečky umiestnené na sviečke a
že je zariadenie naplnené vhodným olejom a benzínom, ako už bolo popísané.
Otvorte benzínový kohútik, ako je zobrazené naproti.
Aby motor bežal, musí byť kontinuálne pritiahnutá ovládacia rúrka / ťahadlo
proti držadlu.
Pri štartovaní studeného motora prepnite škrtiacu klapku do jej prednej polohy označenej nápisom
Choke (Štart), pozri obrázok. Pri štartovaní teplého motora prepnite
škrtiacu klapku do polohy Max.
Zovrite držadlo a ľavou rukou držte dole rúrku / ťahadlo kontroly
prítomnosti obsluhy. Pravou rukou pomaly, ale pevne napínajte lanko a
držadlo štartéra, pokým nepocítite odpor. Nechajte lanko pomaly
pretočiť a potom zatiahnite rýchlym plným zdvihom ruky. Ak motor ani
po troch zatiahnutiach nenaštartuje, opakujte proces štartovania.
Motor by mal teraz naštartovať. Umožnite štartovaciemu držadlu
odskočenie a jemne ho uvoľnite, aby sa navinulo späť do krytu. Ak
motor nenaštartuje, obráťte sa na časť „Zisťovanie porúch“ v tejto
príručke.
Ihneď ako motor beží, prepnite škrtiacu klapku do pozície označenej MIN.
Keď si želáte kosačku prevádzkovať – chod, presuňte škrtiacu klapku do polohy MAX. – poloha chodu
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
ZASTAVENIE MOTORA
Pre zastavenie pohybu uvoľnite ťahadlo prítomnosti obsluhy. Motor a nôž sa zastavia.
VAROVANIE: Niekoľko sekúnd po zastavení motora sa bude nôž pohybovať (rotovať). Ak hodláte
nechať kosačku bez dozoru, odpojte zapaľovaciu sviečku.
Ak sa nechystáte kosačku na čas používať, vypnite prívod benzínu.
POUŽITIE KOSAČKY
VAROVANIE: Vždy si prezrite najzávažnejšie bezpečnostné procedúry, keď sa chystáte kosačku
používať. Pred použitím kosačky pozorne čítajte bezpečnostné inštrukcie na strane 6 a 7 tejto príručky.
Pri kosení trávy udržujte ostrý nôž. Ak sa nôž otupil alebo opotreboval, mali by ste ho naostriť. Pri
ostrení noža musí byť udržiavaná jeho vyváženosť. Ostrenie noža by malo byť vykonávané iba
kvalifikovanou osobou. Ostrenie noža priamo ovplyvňuje prevádzku a funkciu kosačky. Pozri časť
Demontáž a výmena noža na str. 16
Najlepší výsledok dosiahnete, keď je tráva suchá. Mokrá tráva zanesie nôž a zberný systém kosačky.
Tráva rastie v rôznych ročných obdobiach rôzne rýchlo. Nikdy nepoužívajte pri prvom kosení alebo
v suchých podmienkach najnižšiu výšku kosenia.
Mala by byť pokosená iba jedna tretina z výšky trávneho porastu. Ak je tráva , ktorú budete kosiť
vyššia než 15 cm, použite najvyššiu výšku kosenia. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku potom koste
s nižším nastavením.
Ak nebude kosačka efektívne zbierať pokosenú trávu, môže byť zablokovaná klapka násypky trávy,
môže byť plný kôš, alebo môže byť zapchaný spodný prechod kosačky.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa odstraňovať trávu z násypky, keď sa nôž otáča. Pred čistením kosačky
alebo vyprázdňovaním koša sa uistite, že je motor vypnutý a odpojená a vybratá zapaľovacia sviečka.
Po zastavení motora sa bude nôž ešte niekoľko sekúnd pohybovať.
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOŽA
VAROVANIE: Pred demontážou alebo montážou noža sa uistite, že je
motor vypnutý a odpojená a vybratá zapaľovacia sviečka.
Pri demontáži noža použite na uchytenie noža rukavicu alebo handru.
Na demontáž matice, podložky a noža použite montážny kľúč 17 mm. Pri
montáži nového alebo naostreného noža umiestnite dva otvory v noži na
dva čapy na prírube noža a nasaďte podložku a maticu, ako je zobrazené
na obrázku. Uistite sa, že je nôž správne umiestnený, zabezpečte a
dotiahnite krútiacim momentom 45 – 55 Nm. Potom nasaďte viečko
zapaľovacej sviečky.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
ČISTENIE A ÚDRŽBA
VAROVANIE: Pred začatím čistenia alebo vykonávaním údržbových prác na kosačke sa uistite,
že je motor vypnutý a odpojená a vybratá zapaľovacia sviečka.
ČISTENIE
Na zaistenie čo najlepšej prevádzky kosačky je dôležité ju udržiavať čistú. Po použití kosačku
okamžite vyčistite. Nikdy nedopustite, aby tráva na kosačke zaschla a zatvrdla na povrchu kosačky. To
priamo ovplyvňuje kosenie trávy a zber trávy do koša. Zaistite, aby bola spodná časť krytu kosačky
čistá.
Zaistite, aby bola násypka trávy a klapka násypky čisté. Po ukončení kosenia musí byť vždy zberný
kôš vysypaný a vyčistený od zvyškov trávy. Uistite sa, že je vonkajšia časť motora čistá od všetkých
odrezkov, zvyškov trávy a nečistôt.
ÚDRŽBA
Uistite sa, že sú všetky matice, skrutky dotiahnuté a bezpečné. Poškodené alebo opotrebované časti
kosačky opravte alebo vymeňte. V pravidelných intervaloch kontrolujte nôž a zostavenie motora.
Predný a zadný hriadeľ podvozku by mali byť pravidelne mazané ľahkým olejom. Vždy majte vašu
kosačku skontrolovanú a opravenú kvalifikovanou osobou. Motor a jeho komponenty by mali byť
pravidelne udržiavané kvalifikovanou osobou.
Volajte Zákaznícku linku 0870 873 0082, ktorá vám odporučí odporúčané servisné centrum.
Rozpis údržby
Vzduchový filter
Zapaľovacia sviečka
Motorový olej
12 hodín použitia
Vyčistiť
Kontrola
24 hodín použitia
Vyčistiť
Vyčistiť
Výmena
Zapaľovacia sviečka
Ihneď ako je motor studený, demontujte,
použitím dodaného kľúča, zapaľovaciu
sviečku. Sviečku vyčistite oceľovou kefou.
Použitím mierky nastavte medzeru na 0,75
mm. Znovu sviečku nasaďte, dávajte pozor,
aby ste sviečku nadmerne nedotiahli.
Vzduchový filter
Demontujte spony krytu filtra a filter demontujte. Aby ste sa
vyhli spadnutiu predmetov do vzduchového nasávania, zložte
kryt filtra. Filter umyte v teplej mydlovej vode, vypláchnite a
nechajte ho prirodzene vyschnúť.
VÝSTRAHA: Nikdy neprevádzkujte motor bez
inštalovaného filtra.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
36 hodín použitia
Výmena
Výmena
Kontrola
Výmena oleja.
Výpustná zátka je umiestnená pod olejovým filtrom, pozri obr. 22. Nahnite
kosačku smerom k olejovému filtru a vylejte olej z nádrže do pripravenej
nádoby. Ihneď ako je olej vyliaty,
nasaďte výpustnú zátku, zaistite správne nasadenie podložky. Utrite zvyšky.
Nalejte nový olej SAE30. Keď je odmerka ponechaná v plniacom otvore
(napr. nie je naskrutkovaná), musí byť hladina oleja medzi značkami Min. a
Max., vyznačenými na odmerke. Pozri. obr. na str. 12 – Plnenie oleja.
Nádržku neprelejte.
Naštartujte motor a nechajte ho krátko bežať. Zastavte motor, minútu
počkajte a znovu skontrolujte hladinu oleja. V prípade potreby dolejte.
SKLADOVANIE
VÝSTRAHA: Benzín ponechaný v nádrži cez zimu zvetrá a motor nenaštartuje.
Pri dlhodobom skladovaní alebo na konci sezóny by mala byť benzínová nádrž vypustená. Pred
vypustením nádrže sa uistite, že je motor studený. Demontujte viečko benzínového filtra. Zapnite
kohútik prívodu benzínu a uvoľnite vypúšťaciu zátku. Benzín vypustite do pripravenej nádoby. Dlho
benzín neskladujte. Prebytočný benzín zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného
prostredia. Vaše miestne recyklačné centrum vám poradí, akým spôsobom tak urobiť.
Uistite sa, že ste kosačku pred uložením na čisté a suché miesto riadne vyčistili.
ZISŤOVANIE PORÚCH
Najbežnejšie príčiny nenaštartovanie motora kosačky sú nasledujúce:
Presýtenie / problémy spôsobené nesprávnym prepínaním kosačky.
-
V hornej časti filtra je indikačný štítok. Vždy nakloňte, napr. pri čistení, kosačku na pravú
stranu (pri pohľade zozadu)
Ak bola kosačka zle nahnutá, demontujte zapaľovaciu sviečku a vysušte ju. Niekoľkokrát
motorom pomaly otočte zatiahnutím za štartovacie lanko. Nastavte a štartujte podľa už
popísanej procedúry.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
-
Vyčistite filter, môže byť kontaminovaný olejom cez odkalovaciu/odvetrávaciu rúrku. (pozri
časť - Čistenie a údržba). Typickým príznakom je nepravidelný chod motora. Motor dymí alebo
ide zle naštartovať.
Kontaminácia paliva
-
-
Demontujte výstupnú benzínovú rúrku a vypustite nádrž. Do nádrže nalejte nový benzín.
Vysušte banku karburátora (uvoľnením výpustnej zátky pod bankou, potom ju, po vypustení
paliva, znovu dotiahnite). Vyčistite palivové filtračné potrubie.
Vypustené palivo zlikvidujte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.
Vyhnite sa používaniu znečistených nádob na skladovanie paliva.
Palivo ponechané v kosačke na dlhšie časové obdobie
-
Vypustite nádrž, palivové potrubie a karburátor, ako už bolo popísané.
Škrtiaci kábel zle nastavený – vytiahnutý pri skladaní držadiel.
-
To bude pravdepodobne vyžadovať zásah a opravu kvalifikovanou osobou a pravdepodobne
výmenu.
Neprepínajte káble kosačky, keď je skladovaná so sklopenými držadlami. Uistite sa, že nie je
kábel pri sklopení držadla pricviknutý a naťahovaný.
Nedostatok pravidelnej údržby (vzduchový filter/zapaľovacia sviečka)
-
Pri vykonávaní pravidelnej údržby dodržujte procedúry popísané v príslušnej kapitole.
SERVIS A OPRAVY
Ak vyžaduje vaša kosačka počas garancie opravu, kontaktujte, prosím, predajcu.
Pre poskytnutie bezplatnej opravy alebo výmeny budete musieť predložiť doklad o nákupe
zariadenia.
Ak vaša kosačka vyžaduje opravu po záručnej lehote, kontaktujte, prosím, opäť najbližšieho
predajcu.
Pred vrátením kosačky na opravu alebo servis vypustite olej a benzín. Pri vypúšťaní benzínu a
oleja postupujte v súlade s popísanými procedúrami. Po vypustení oleja a benzínu znovu
nasaďte viečka a utrite všetky zvyšky.
PO OPRAVE / SERVISE
Po vykonaní opravy / servisu skontrolujte hladinu oleja v nádrži. Nalejte nový olej SAE30. Keď je
odmerka ponechaná v plniacom otvore (napr. nie je naskrutkovaná), musí byť hladina oleja medzi
značkami Min. a Max., vyznačenými na odmerke. Postupujte v súlade s procedúrou plnenia.
Naplňte nádrž benzínom a zapnite kohútik prívodu benzínu a uvoľnite škrtiacu zátku a ponechajte
benzín asi 30 s prúdiť. Ak benzín voľne nepreteká, poklepte jemne drevenou paličkou na banku.
Utrite všetky olejové a benzínové zvyšky. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice dotiahnuté.
Naštartujte motor a nechajte ho krátko bežať. Zastavte motor a po minúte skontrolujte stav oleja.
Ak je to nutné, doplňte olej.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Záručné podmienky
• Predávajúci je povinný spotrebiteľovi výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list. V čase
predaja výrobkumusia byť všetky údaje v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom.
• Už pri výbere výrobku je nutné zvážiť, aké funkcie a činnosti od prístroja požadujete. To, že
výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho
reklamáciu.
• Na tento výrobok poskytujeme záručný servis v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja.
• Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť výrobok odovzdaný s kompletným
příslušenstvím v originálnom obale s riadne vyplneným originálom záručného listu a
dokladom o kúpe.
• Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou
alebo technológiou spracovania.
• V prípade reklamácie musí byť výrobok odevzdaný v čistom stave, zbavený prachu a iných
nečistôt, zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.
• Servis nenesie zodpovednosť za výrobok poškodený prepravcom.
• Servis ďalej nenesie zodovednosť za zaslané príslušenstvo,
ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy
príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:
• závady spôsobené použitím na iný účel, než ktorý určil výrobca
• škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, dopravou alebo nevhodným skladovaním
• škody, ktoré vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných alebo chemických
vplyvov
• opotrebovanie výrobku, ktoré vzniklo obvyklým používaním
• výrobok používaný nad rámec bežného používania v domácnosti, hlavne na podnikateľské
účely .Záruka ďalej zaniká v prípade, že užívateľ vykonal alebo sa
pokúsil vykonať akékoľvek zmeny zariadenia alebo jeho opravu s výnimkou tých, ktoré sú
uvedené v návode na použitie.
Servis ČR :
Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287
email : [email protected]
Servis SK:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: [email protected]
Tento produkt nesmie byť vyhodený spolu s iným komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je
povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia
elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii
získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho
komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Vyhlásenie o zhode ES
vydané podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení
Týmto vyhlasujeme my,
Steen QOS s.r.o. Bor č. 3, Karlovy Vary IČ 27972949 Česká republika
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvádzame do
obehu,
zodpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpečnosť a hygienu.
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju
platnosť.
Názov výrobku Motorová kosačka SH 2000
Model: SHK 226
Príslušné nariadenia vlády:
•
•
•
•
•
Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na strojné zariadenie
(smernica 98/37/ES98/79/ES).
Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na výrobky z hľdiska ich
elektromagnetickej kompatibility ( smernica 89/336/EHS).
Nariadenie vlády SR č. 222/2002 (2000/14/ES). Ktorým sa stanovujú požiadavky na výrobky z hľadiska
emisií hluku ( v znení ďalších predpisov).
Garantovaná hladina akustického výkonu - 96dB
Namerená hladina hluku Lpa 76dB
Použité harmonizované normy:
EN ISO 14982:1998
Rok výroby je uvedený na štítku výrobku.
Čísla certifikátů 50140233,AE501402340001,
Výdány společnosťou: TUV Rheinland Product Safety GmbH, Koln, Germany
CE 2008
V Karlových Varech dne 1.11.2010
J. Beneš
Konaťel společnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
www.sharks-cz.cz
servis 774335397
Download

Motorová sekačka obj.č. SHK 226