POLYETYLENOVÉ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY
PENEFOL
®
Fólie LD-PE, HD-PE
PENEFOL® 500
PENEFOL® 650
PENEFOL® 750
Polyetylenová fólie PENEFOL 500 se využívá zejména jako identifikační, parotěsná a separační fólie.
Díky své zdravotní nezávadnosti má mnohostranné
využití. V bílém provedení je fólie jako zdravotně nezávadný výrobek vhodná pro různé výseky v galanterii, brašnářství, textilním a sportovním průmyslu pro
různé doplňky, chrániče, těsnění apod.
V odvětraných dvouplášťových střešních konstrukcích může fólie nahradit nepískovanou lepenku používanou pod střešní krytiny z tašek, plechu, berenitu
apod., v podlahových konstrukcích může sloužit jako
separační vrstva oddělující tepelnou izolaci od dalších konstrukcí prováděných mokrým procesem. Dle
dohody lze fólii dělit na pásy ze základní šířky 1400
mm. Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak,
aby byla zcela chráněna proti UV záření.
Polyetylenová fólie PENEFOL 650 je vhodná
především jako separační fólie ve stavebních konstrukcích, nebo jako izolace staveb proti zemní
vlhkosti.
Pro izolace proti vlhkosti staveb nad úrovní terénu se
používá nejčastěji fólie v tl. 1,0 až 2,0 mm. V menších tloušťkách je fólie vhodná jako separační vrstva
ve skladbách podlah. Odděluje a chrání jednotlivé
konstrukční vrstvy, především tepelné izolace apod.
Své uplatnění nachází také jako izolace podlah mokrých provozů, koupelen, sprchových koutů, umýváren
apod.
Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla
zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je nutné
ji oboustranně chránit geotextílií. Spojování jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním horkým
vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.
PENEFOL 750 je osvědčená hydroizolační, chemicky
odolná polyetylenová fólie. Díky mechanické pevnosti
se uplatňuje především při hydroizolacích spodních
staveb v úrovni a pod úrovní terénu, hydroizolacích a
izolacích proti agresivní vodě, proti radonu do středního rizika, jako ochrana proti korozi betonových a železobetonových konstrukcí, pro ochranu silážních
žlabů a hnojišť, chemických van, výroben a skladů.
Ve všech případech je nutné fólii vodotěsně svařit.
Pro hydroizolace staveb se nejčastěji používá fólie v
tl. 1,0 až 2,0 mm. Při použití fólie PENEFOL 750 pro
izolace proti radonu je nutné stanovit výpočtem její
tloušťku měřením OAR v půdním vzduchu.
Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla
zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je nutné
ji oboustranně chránit geotextílií. Spojování jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním horkým
vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně.
Materiál
Objemová hmotnost
Barva
Tl. fólie
polyetylen LDPE
500 kg/m3
černá,bílá
0,8; 1,0; 1,5; 2,0;
5,0 mm
Šířka fólie
1000; 1400 mm + 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie)
30-100 bm + 0,5 bm
Tažnost
min. 100 %
Mez pevnosti v tahu
min. 3 MPa
Rozměrová stálost
max. +1 %
Nasákavost
max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C bez trhlin
Tepelná odolnost
-20 až +70°C
Ekv. dif. tloušťka sd
115 m (při tl. fólie 1mm)
Reakce na oheň
F
Materiál
polyetylen LDPE
Objemová hmotnost
650 kg/m3
Barva
černá, žlutá
Tl. fólie
0,8; 1,0; 1,5; 2,0 mm
Šířka fólie
1000; 1400 mm + 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie)
30-100 bm + 0,5 bm
Tažnost
min. 110 %
Mez pevnosti v tahu
min. 5 MPa
Rozměrová stálost
max. +1 %
Nasákavost
max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C bez trhlin
Tepelná odolnost
-20 až +70°C
Reakce na oheň
F
PENEFOL® 800
PENEFOL® 950
Použití fólie PENEFOL 800 je shodné jako u fólie
PENEFOL 750. Uplatňuje se především tam, kde je
požadována vyšší pevnost izolace, větší odolnost
proti poškození a tam, kde je vyšší radonový index. K
jejím přednostem patří odolnost proti prorůstání
kořenů rostlin, díky čemuž je možné ji použít při
rekultivacích skládek komunálního odpadu.
Pro izolace proti radonu se nejčastěji používá fólie v
tl. 1,0 až 2,0 mm. Stanovení tloušťky fólie pro izolaci
proti radonu se provede výpočtem na základě měření
radonového indexu a uspořádání pobytových
místností v kontaktním podlaží objektu.
Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby
byla zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je
nutné ji oboustranně chránit geotextílií. Spojování
jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním
horkým vzduchem nebo klínem bez použití
otevřeného ohně.
Osvědčená
hydroizolační,
chemicky
odolná
polyetylenová fólie určená především jako chemicky
odolná izolace pro stavebnictví, pro izolace skládek
veřejných odpadů, chemických van , čerpacích
stanic, havarijních a záchytných jímek, nádrží pro
uskladnění kalů apod. Fólie je dostatečně odolná vůči
ropným a chemickým produktům, proti vysokému
radonovému riziku, proti kyselinám, zásadám, solím
a proti prorůstání kořenů rostlin. Fólie díky svému
složení zaručuje dlouhou životnost.
Pro hydroizolace skládek komunálního odpadu se
nejčastěji používá fólie v tl. 1,5 až 2,0 mm.
Fólii lze použít pouze jako zabudovanou tak, aby byla
zcela chráněna proti UV záření. Při pokládce je nutné
ji oboustranně chránit geotextílií. Spojování
jednotlivých pásů se provádí výhradně svařováním
horkým vzduchem nebo klínem bez použití
otevřeného ohně.
Materiál
Objemová hmotnost
Barva
Tl. fólie
Materiál
Objemová hmotnost
Barva
Tl. fólie
polyetylen LDPE
800 kg/m3
černá, žlutá
0,6; 1,0; 1,2; 1,5;
2,0 mm
Šířka fólie
1000; 1400 mm + 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie)
30-50 bm + 0,5 bm
Tažnost
min. 230%
Mez pevnosti v tahu
min. 7 MPa
Rozměrová stálost
max. +1 %
Nasákavost
max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C vyhovující
Tepelná odolnost
-20 až +70°C
Reakce na oheň
F
Součinitel difuze radonu 8,6.10-12 m2/s
polyetylen HDPE
950 kg/m3
černá
0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,5;
1,6; 2,0 mm
Šířka fólie
1000; 1400 mm + 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie)
20-50 bm + 0,5 bm
Tažnost
min. 230 %
Mez pevnosti v tahu
min. 19 MPa
rozměrová stálost
max. +1 %
Nasákavost
max. 1%
Teplota křehnutí při ohybu při -20°C vyhovující
Tepelná odolnost
-20 až +70°C
Ekv. Dif. tloušťka sd
443 m (při tl. fólie 1mm)
Reakce na oheň
F
Součinitel difuze radonu 4,8.10-12 m2/s
ČESKÝ VÝROBEK
Materiál
Objemová hmotnost
Barva
Tl. fólie
polyetylen LDPE
750 kg/m3
černá, žlutá
0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5;
2,0; 2,5; 3,0 mm
Šířka fólie
1000; 1400 mm + 5 mm
Délka pásu (dle tl. fólie)
30-50 bm + 0,5 bm
Tažnost
min. 230%
Mez pevnosti v tahu
min. 6 MPa
Rozměrová stálost
max. +1 %
Nasákavost
max. 1%
Teplota křehnutí pří ohybu při -20°C vyhovující
Tepelná odolnost
-20 až +70°C
Ekv. dif. tloušťka sd
148 m (při tl. fólie 1mm)
Reakce na oheň
F
Součinitel difuze radonu 13.10-12 m2/s
Výrobce: LITHOPLAST, s.r.o.
Výroba: Žďár nad Sázavou
Sklady: Žďár nad Sázavou, Brno
Telefon: +420 537 021 860
Fax: +420 239 017 214
E-mail: [email protected]
Web: www.lithoplast.cz
POLYETYLENOVÉ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY
PENEFOL
®
Fólie LD-PE, HD-PE
Příklady aplikace fólií PENEFOL
Svařování fólií PENEFOL
Příklad použití hydroizolace novostavby nad
terénem - skladba:
Svařování polyetylénových fólií se provádí horkým
vzduchem nebo horkým klínem. Ruční svařování
horkým vzduchem je možné pouze u lehčených fólií
typu PENEFOL 500, 650, 750, 800. Fólie typu
PENEFOL 950 se ručně svařují pouze extruzním
svárem.
Při svařování je nutno dodržet základní pracovní
postupy:
1) Doporučená teplota prostředí při svařování je 5 20°C, optimální podmínky jsou při 20°C.
2) Před vlastním svařováním odebereme vzorek
svařovaného materiálu a dle kontroly sváru
provedeme seřízení stroje. U sváru kontrolujeme
pevnost ve smyku, pevnost v odloupnutí a tl. sváru.
3) Kontrolu sváru popř. nové nastavení provádíme při
každé změně vnějších klimatických podmínek.
4) Po svaření
celé plochy provádíme kontroly
provedených svárů dle použité technologie
svařování:
a) Tlaková
zkouška
zkušebního
kanálku
vytvořeného dvoustopým svárem - nutno zkoušet
průběžně s tím, že místa vpichu zkušební jehly
jsou odříznuta nebo převařena. Princip zkoušky
spočívá v natlakování kanálku pomocí zkušební
jehly a kontrole tlaku po stanovenou dobu.
b) Vakuová zkouška se sadou vakuových zvonů v
potřebném tvarování pro zkoušení různých
detailů. Zkouška se provádí v T spojích, v
koutech, rozích, u rovného sváru dle návrhu.
Zkouška se provádí odsáním vzduchu z
vakuového zvonu. Kontrola se provádí vizuálně,
kontrolované místo je potřeno mýdlovou vodou,
při netěsnosti se vytváří bubliny.
c) Vysokonapěťový odporový poroskop - při svárech
o šířce větší než 2 cm je nutné vkládat do sváru
uzemněný
vodič,
který
vytváří
protipól
zkušebnímu zařízení s vysokým napětím. Při
netěsnosti přístroj zaznamená průběh spojení s
uzemněným vodičem.
d) Zátopová zkouška - lze provést pouze v
případech izolování vany a dostatečné statické
pevnosti stavební konstrukce. Izolovaná vana se
zatopí vodou a sleduje se pokles hladiny v čase.
1. základový pás
2. podkladní beton
3. geotextílie
4. fólie PENEFOL 650 tl. 1,5 mm
5. vrchní krycí betonová mazanina tl. 40 mm
6. obvodové přízemní zdivo
7. rabicovo pletivo
8. obklad soklu objektu
9. omítka
10. okapový chodník na upraveném terénu
11. upravený terén
9
8
7
6
5
4
3
4
3
11
10
2
1
Příklad použití hydroizolace novostavby částečně
zapuštěné pod terénem a izolované z vnější strany
objektu - skladba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
základový pás
podkladní beton
geotextílie
fólie PENEFOL 750 tl. 1,5 mm
vrchní krycí betonová mazanina tl. 40 mm
obvodové suterénní zdivo
rabicovo pletivo
náhrada ochranné zděné izolační přizdívky
drenážní stěnou LITHOPLAST SANA
9. oplastovaná lišta Z
10. zásyp montážní jámy zeminou
11. obklad soklu objektu
12. okapový chodník na upraveném terénu
13. drenážní potrubí na odvodnění stékající vody
14.omítka
7
9
6
4
5
2
12
10
13
4
3
8
3
1
a) SVAŘOVÁNÍ HORKOVZDUŠNÝMI AUTOMATY
LEISTER TWINNY
přítlak kladkami
VARIMAT
přítlak vlastní vahou
b) RUČNÍ SVAŘOVÁNÍ
LEISTER TRIAC
přítlak válečkem
14
11
3
Svařovací přístroje
c) SVAŘOVÁNÍ HORKÝM KLÍNEM
LEISTER COMET
d) SVAŘOVÁNÍ DETAILŮ FÓLIE HDPE
EXTRUDEREM
PLASTOTHERM, DYTRON
Prodej a servis výrobků LEISTER
Jan REZEK - HYDROISOL
Tel. 606 736 115, 602 409 355
E-mail: [email protected]
Web: www.rezek-hydroizol.cz
Všechny výrobky pro použití jako hydroizolační systémy jsou certifikovány dle harmonizované normy
ČSN EN 13967:2005. Na všechny tyto výrobky bylo vydáno ES prohlášení o shodě v souladu se zněním
zákona č. 190/2002 Sb. O technických požadavcích na výrobky v platném znění. Systém řízení kvality je
certifikován ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2009.
Download

Katalogový list - LITHOPLAST, sro