ZAHRADNÍ SKLEP
Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění
vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění
ovoce a zeleniny.
Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má
vlastní systém odvětrání.
-Investor stavby : soukromý
- Dodavatel obloukových železobetonových
stropních nosníků:
Roman Čejka – ATBET Rejšice 25/1, Luštěnice 294 42
www.atbet.cz
Tel.: 777 150 284
e-mail.: [email protected]
- Realizační firma:
Ferat MB s.r.o.
Dukelská 1310
293 01 Mladá Boleslav
www.ferat.webnode.cz
- Dodavatel truhlářských výrobků
MIRLAND s.r.o.
Průmyslový areál, Vazačka 1521
294 21 Bělá pod Bezdězem
www.mirland.cz
Parametry sklepa
• Vnitřní šíře sklepa
• Vnitřní celková délka sklepa
- 3500 mm
- 6726 mm
• Rozměry použitých obloukových stropních nosníků :
12x SOP – 3500 / 140 / 200 / 480 mm
• Na sklep navazuje přístupové schodiště - zastropeno
obloukovými překlady
•
14x SOP – 1000 / 140 / 100 / 240 mm
Vytyčení rozměru sklepa pro zemní práce včetně vstupního
schodiště
Začátek výkopových prací – oddělení ornice pro zpětné
navrácení
Zemní práce při bagrování sklepa včetně schodiště
Zemní práce
Z důvodu písčitého podloží je prostor v horní části výkopu
vybagrován více do stran, spodní část je zapažena, probíhá
srovnání podkladu před osazením ocelové armatury
Vyhloubeny a za armovány základové pasy, osazeny na
ploše armovací sítě
Betonáž základové desky
Po srovnání zabetonované desky jsou osazovány
zaháknutím za armaturu pasů ocelové pruty pro propojení
armatur ve vyzdívce
Navaření pruhu vodorovné hydroizolace před osazením
první řady vyzdívky ze ztraceného bednění
Založení půdorysu sklepa rozděleného na dvě části,
vložení prostupu části ventilačního potrubí
Vyzdívka stěn z tvárnic ztraceného bednění včetně
armatury a zabetonování
Stěny sklepa jsou vyzděny do výše 2250 mm, v zadní části
je vytvořen malý, samostatně odvětraný prostor pro
skladování zeleniny a ovoce. Přední část bude využívána
na uskladnění vína a posezení.
Příprava pro navázání výstavby schodiště
Osazování prvního kusu obloukového nosníku, dorazí se k
čelní stěně sklepa
Po osazení druhého nosníku se nosníky mezi sebou zajistí
táhlem v místě manipulačních úchytů, tím je zajištěna
stabilita montovaného stropu proti převrácení
Postupné osazování obloukových nosníků, rozteč se
stanoví jednoduše vložením miako stropních vložek
Jednotlivé stropní nosníky se osazují na lepidlo, při
betonáži vrchní řady vyzdívky se vkládá svislá armatura
která se spojí s armovací sítí při montáži
Průběh pokládky stropu sklepa
Usazení 12-ti stropních obloukových nosníků trvalo
1h 15min
Vytažená armatura na propojení se schodištěm
Pokládka stropních miako vložek
11 polí miako vložek 15/62,5 – osová vzdálenost nosníků je 610 mm
Při pokládání stropních miako vložek se zároveň
krajní vložky podezdívají, po položení armovacích
sítí a zašalování bude strop připraven na
zabetonování
Detail dozdívky, vytvořen prostor na obvodové stěně
pro vrchní beton. Beton navazuje na stěnu
Na celý strop jsou položeny dvě vrstvy armovacích sítí.
Jednotlivé vrstvy jsou od sebe vzdáleny cca 30 mm, v
podélném směru sítě přesahují nad oba krajní nosníky.
Kraje jsou zašalovány , nad betonávka bude začínat na
obvodové stěně a objemi krajními obloukovými nosníky ,
beton nesmí začínat na miako stropních vložkách.
Svislá armatura propojená s armovací sítí
Před zabetonováním stropu se musí obloukové stropní
nosníky bezpodmínečně podepřít !!!
Osazení obloukových překladů
do sklepa - vstup na schodiště
Dozděný vstup s osazenými obloukovými překlady ve
vstupu do sklepa, které navazují na schodiště.
Zabetonovaný strop
Vyzdívání stěn vstupního schodiště
Vyzděné stěny vstupního schodiště
Osazení prvního obloukového překladu na schodišti u
vstupu do sklepa. Seříznutí miako vložek a osazení na
speciálně vyrobený
Obloukový překlad osazený do vstupu sklepa
Osazené dvě pole miako vložek na schodišti, ve
srovnávací nad betonávce na stěnách jsou vetknuty
svislé pruty pro pozdější spojení s armovací sítí
7 polí miako vložek 15/62,5 – osová vzdálenost nosníků
je 610 mm
Strop nad schodištěm, osazováním obloukových překladů
nad horní vstup
Detail skladby obloukových překladů nad vstupem
Krajní překlad je se sraženou hranou
Osazené schodiště obloukovými překlady a částí miako
stropních vložek
Schodiště se zabetonovanými nosníky a miako
vložkami na stropu
Na vrchol klenby je vložena pod nopexovou folii
drenážní hadice pro odvádění případné vlhkosti která
projde přes stropní konstrukci
Osazování větracího potrubí. Přivádí vzduch k podlaze do
přední části sklepa
Soustava odvětrání a přisávání
Odvod vzduchu
jímaného pod klenbou
v části pro uskladnění
ovoce a zeleniny.
Odvod vzduchu
proudícího nad
klenbou – odvod
případné vlhkosti
Sání čerstvého
vzduchu do spodní
části sklepa určeného
na uskladnění ovoce a
zeleniny
Odvod vzduchu
jímaného pod
klenbou v části
sklepa určeného na
uskladnění vína a
posezení
Obsypávání sklepa se provádí rovnoměrně ze
všech stran
Drenáž
odvádějící
dešťovou vodu
z podesty před
vstupem
Postupné obsypávání
Přívod vzduchu k podlaze
přední části sklepa
Zasypání je hotové, z terénu vystupuje schodiště
Sklep a schodiště po provedení povrchové úpravy
Přední část sklepa, prostor pro uskladnění vína
a posezení
Omítka je již více proschlá, položená cihelná dlažba
a osazeny zakázkově vyrobeny dubové dveře na
schodiště
Přívod vzduchu do přední
části sklepa
Odvětrání přední části sklepa
Vstup do zadní části sklepa určeného pro skladování ovoce
a zeleniny
Vstup a schodiště před dokončením
Sběrný rošt na dešťovou vodu z podesty, odvodněný
drenáží
Vstup vzduchu do
okruhu ventilace
nad klenbu
Vstup přisávaného vzduchu do
přední části sklepa
Pohled do druhé skladovací části sklepa
Stěny a strop jsou
natonovány
vápenou malbou.
Cihelná dlažba je
ošetřena včelím
voskem
Pozemek v původním stavu
Download

prezentace - Výstavba vinného klenutého sklepa