Výstavba klenutého
sklepa
- Dodavatel železobetonových
obloukových stropních
nosníků
www.atbet.cz
-Investor stavby ,
sklep určený pro výrobu medoviny
www.vcelarstvi-slama.cz
Parametry sklepa
• Vnitřní šíře sklepa
• Vnitřní délka sklepa
- 360 cm
-1068 cm
• Rozměry použitých obloukových stropních nosníků :
ASOP – 360 / 14 / 20 / 100 cm
• Na sklep navazuje přístupové schodiště - zastropeno
obloukovými překlady SOP – 100 / 14 / 10 / 24 cm
Vytyčení místa stavby
Skrývka ornice
Zemní práce
Pokračující zemní práce
Dokončení zemních prací
Podklad pod základovou desku
Základová deska
Založení stavby
Betonáž obvodových stěn sklepa
Betonáž obvodových stěn sklepa
Dostavba propojovacího schodiště
Příprava betonáže pomocí čerpadla na beton
Betonáž propojovací chodby
Nakládání stropních nosníků ve firmě
ATBET – obloukové překlady
Nakládání obloukových překladů na propojovací
schodiště
Skládání stropních nosníků - od firmy ATBET na místě stavby
Transport prvního nosníku – ATBET před osazením na sklep
Osazení prvního nosníku
- ATBET
Manipulace s nosníky - ATBET
Osazování nosníků - ATBET
Pokračující výstavba
Zhotovená část stropu
Dokončení osazování stropních nosníků – ATBET
se stropními vložkami miako
Propojovací schodiště
Uzavření zadní části sklepa
Osazení kari sítí na stropní konstrukci
a propojení se svislou armaturou stěn
Bednění před zabetonováním stropu
Důležité podepření stropních nosníků ,
před zatížením stropní konstrukce čerstvým betonem
Betonáž zaarmované stropní konstrukce
Betonáž
Zabetonovaná stropní konstrukce
Výstavba členitého vstupního schodiště
Osazení obloukových překladů tvořících přístupovou chodbu
pod stávající přilehlou budovou
Osazení obloukových překladů nad přístupovým schodiš
Zaklenutí přístupového schodiště obloukovými překlady
Zabetonování klenby přístupového schodiště
Pokládání hydro izolace
Obsyp sklepa
Obsyp sklepa
Sklep před betonáží podlahy
Betonáž podlahy s odvodňovacím žlábkem
Přístupové
schodiště
Přístupové schodiště s dveřmi
Průběh prací
Pokládka keramické dlažby
Položená keramická dlažba, povrchová úprava stěn
Dokončovací práce
Přístupové schodiště
s manipulační šachtou
Dokončený sklep a připravený pro nastěhování
technologie pro výrobu medoviny
Detail nosníků
Nádoby pro výrobu medoviny
Investor stavby
- Adresa
Chlístov 11
580 01 Havlíčkův Brod
kraj Vysočina
telefon 569 432 370
Najděte si nás na mapě
Jiří Sláma
majitel včelí farmy
produkce medu, chov včel, výroba úlů, exkurze, přednášky
telefon 776 153 627, 569 432 370
email [email protected]
Jiří Sláma ml.
výroba medoviny, likérů a svíček ze včelího vosku
telefon 777 24 28 26
e-mail [email protected]
www.atbet.cz
Download

Výstavba klenutého sklepa - včelařství sláma