Úvod do filosofie
Pojem a vznik filosofie, definice filosofie
Vztah filosofie a ostatních věd
Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy
Periodizace
Cíl prezentace – studenti budou schopni
•
•
•
•
•
•
•
Definovat a vysvětlit termín filosofie
Posoudit důvod vzniku filosofie
Argumentovat pro důležitost filosofie
Vymezit vztah a rozdíl mezi filosofií a speciálními vědami
Formulovat základní filosofické otázky
Posoudit dobu a důvody vzniku evropské filosofie
Definovat některé filosofické disciplíny
Základní osnova
Pojem filosofie
Definice filosofie
Vznik evropské filosofie
Vybrané filosofické disciplíny
Postavení filosofie v systému věd
Periodizace evropské filosofie
Shrnutí
Zdroje
Pojem filosofie
Řečtina: philein + sophia
Filosofia = milovat moudrost
Filosofos = ten, kdo miluje, hledá moudrost
Původ užití termínu filosofie
 Sókratés jako milovník moudrosti
 Pýthágorás a Hérakleitos
Základní osnova
Definice filosofie
Složitost hodnocení a definování pojmu filosofie
Definice
Obecná věda
 postupné vyčleňování speciálních věd
Základní filosofické otázky
Bytí a jsoucno
 Bytí je to, čím se jsoucno stává jsoucnem
Základní osnova
Definice
„… vědění lidského rozumu o celkové skutečnosti, pronikající k posledním
základům, …“ Filosofický slovník, Brugger
„… znamená především touhu po opravdovém vědění, jež by obsáhlo celou
skutečnost a vyjevilo člověku smysl jeho života, …“ Filosofický slovník, FIN
Nejednoznačnost a protikladnost hodnocení:
 Platón: filosofové by měli vládnout v obci
 Nietzsche: filosofie je pouze souhrnem pojmových mumií
Definice filosofie
Základní filosofické otázky
 Filosofie není odtržena od naší každodenní reality - filosofování
 Filosofické otázky si klade každý – údiv, pochybování
 Dítě jako filosof: otázka proč? – Gaarder: Sofiin svět
 Základní otázky:
Kdo jsem?
Jaký to má smysl?
Existuje Bůh?
Co je správné?
Jak a co můžeme poznat?
Má věda odpovědi na všechno?
Definice filosofie
Vznik evropské filosofie
Doba: 7. – 6. století př. K.
Místo: řecké městské státy v malé Asii a jižní Itálii
Filosofie jako protiklad mytologie
 Údiv a pochybování
 Skepse a její překonání
První filosofové – Miléťané (Thalés, Anaximandros)
Velmi podobná doba i v jiných částech světa
 Indie: Upanišády (1000 – 750 před Kristem)
 Čína: Konfucius (6. století před Kristem)
Základní osnova
Vybrané filosofické disciplíny
Ontologie
Gnozeologie
Etika
Estetika
Základní osnova
Postavení filosofie v systému věd
Filosofie jako obecná věda
Rozdíl v pohledu na skutečnost - filosofie x speciální vědy
 Speciální vědy zkoumají jsoucno a jeho části
 Filosofie si klade otázku po bytí
 Bytí: to, čím se jsoucno stává jsoucnem
Filosofie jako matka všech věd
Základní osnova
Ontologie
Definice: nauka o podstatě světa
Základní filosofická otázka
Co je podstatou světa?
Existuje Bůh?
Co je smyslem lidské existence?
 Idealismus, materialismus, dualismus
Bytí a jsoucno
Změna a trvání podstaty
Vybrané filosofické disciplíny
Gnozeologie
 Definice: nauka o poznání
 Základní filosofická otázka
Jak poznáváme svět?
Je možné poznání pravdy?
 Spor racionalismu a empirirsmu
 Iracionalismus – mimorozumové prostředky poznání
Voluntarismus
Filosofie bytí
Existencialismus
Vybrané filosofické disciplíny
Etika
Nauka o správném jednání
Základní filosofická otázka
Jak správně žít?
Jsou hodnoty objektivní nebo relativní?
Spor sofistů a Sókrata
Idea dobra
Zlo je nedostatkem dobra – Sv. Augustin
Vybrané filosofické disciplíny
Estetika
Nauka o kráse
Základní filosofická otázka
Co je krásné?
Jaký je ideál krásy?
Teorie umění
Aristotelova estetika
Vybrané filosofické disciplíny
Periodizace evropské filosofie
Starověk
 Kosmocentrismus – co je podstatou světa (kosmu)
 Ontologie – pralátka, praprincip, živly, atomy, idea
Středověk
 Teocentrismus – existence Boha, jeho vztah ke světu, poznání Boha
 Teologie – dogmata (trojjedinnost Boha), důkazy boží existence
Novověk
 Antropocentrismus – emancipace člověka, smysl člověka a světa
 Gnozeologie – racionalismus, empirismus, iracionalismus
Základní osnova
Shrnutí
1.
Vysvětlete původ termínu filosofie.
2.
Čím se liší filosofie od speciálních věd?
3.
Popiš vztah filosofie a ostatních věd.
4.
Co je a čím se zabývá ontologie?
5.
Co je a čím se zabývá gnozeologie?
6.
Jaká je základní otázka etiky?
7.
Teorie umění patří do které filosofické disciplíny?
8.
Která filosofická disciplína převažuje ve starověku?
9.
Definujte filosofii.
10. Vysvětlete vztah mezi bytím a jsoucnem.
Základní osnova
Zdroje
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. 2. rozš. vyd. Praha:
Zvon, 1992. ISBN 80-711-3058-3ISBN 80-85467-62-3
Filosofický slovník. 1.vyd. Praha: Fin, 1995, 559 s. ISBN 80-7182014-8.ISBN 80-206-0409-X
GAARDER, Jostein. Sofiin svět: román o dějinách filosofie. 5.
vyd., 2. v Albatrosu. Praha: Albatros, 2006. ISBN 80-000-17482.ISBN 80-7182-069-5
WEISCHEDEL, Wilhelm. Zadní schodiště filosofie: [myšlenky a
všední život 34 velkých filosofů]. Ve Votobii vyd. 2. Olomouc:
Votobia, 1995, 279 s. ISBN 80-719-8015-3.ISBN 80-04-26038-
Download

1.uvod do filosofie.pdf