Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona:
č.
III/2
VY_32_INOVACE_OBN622
materiálu:
Jméno autora:
Mgr.Tomáš Petříček
Třída/ročník:
2. r.
Datum vytvoření:
15. 1. 2014
Vzdělávací oblast:
Jak přemýšlejí filozofové
Tematická oblast:
Rozdělení filozofie
Předmět:
Výstižný popis způsobu
Občanská nauka
Základní rozdělení filozofie dle
využití, případně
časové osy nebo oblastí. Seznámí
metodické pokyny:
s celkovou strukturou filozofie jako
vědy. Lze rozdat jako pracovní list
nebo promítnout a soutěžit mezi
žáky.
Klíčová slova:
Časová osa, oblast, filozofie, symbol
Druh učebního
materiálu:
Pracovní list
Základní rozdělení filozofie
Filozofie se dělí:
1)podle časové osy, od antické filozofie až po postmodernu (polovina 6.století před Kristem
až po 20.století po Kristu)
2)podle oblastí zájmu a zkoumání (např.ontologie, gnozeologie, filozofická antropologie, atd.)
První způsob hledání, bádání a výkladu probíhá na středních školách. Druhý způsob se hodí
spíše pro vysokoškolské studium filozofie.
Kresba: Tomáš Petříček
Rozdělení filosofie (1)
Tradiční



metafyzika – „první filosofie“, nauka o základech bytí
logika – nauka o správném myšlení, řeči a argumentování
etika – nauka o správném jednání
Jiné dělení
Teoretická filosofie






metafyzika a ontologie – o celku bytí, o jeho počátku, povaze a smyslu
logika – o správném myšlení, vyvozování a argumentování
teorie poznání (epistemologie, gnozeologie) – o možnostech a podmínkách poznávání
filosofie vědy – o podmínkách, metodách a cílech vědy
filosofie jazyka – o vztahu jazyka k myšlení a skutečnosti, o komunikaci
filosofie mysli – o vědomí, vnímání a mozku
Praktická filosofie







etika – o správném jednání a morálce
metaetika – o zdůvodnění morálky a etiky
estetika – o vnímání, umění, kráse a vnímání krásy
axiologie – o hodnotách a hodnocení
filosofie práva – o spravedlnosti, o smyslu a cílech práva
politická filosofie – o občanovi a svobodě, o vládě a státu
sociální filosofie – o povaze, smyslu a funkci společnosti
Další disciplíny






dějiny filosofie – o filosofech, filosofických školách a směrech minulosti
filosofická antropologie – o člověku, jeho možnostech a společnosti
filosofie dějin – o dějinných procesech a tendencích, o jejich smyslu
filosofie náboženství – o Bohu, o náboženství a mravnosti
filosofie výchovy – o výchově a vzdělávání, o úloze učitele a školství
filosofie matematiky – o předpokladech, základech a důsledcích matematiky
Západní filosofie
Antika







Předsókratici: Thalés, Anaximandros, Anaximenés, Pythagoras, Hérakleitos,
Xenofanés, Parmenidés, Zénón z Eleje, Empedoklés, Anaxagorás, Leukippos z Milétu,
Démokritos
Vrcholné období: Sókratés, Platón a Aristotelés
Sofisté
Kynismus
Stoicismus
Epikureismus, Skepticismus, Eklekticismus
Novoplatonismus
Kresba:Tomáš Petříček
Středověk






Patristika: svatý Augustin, Pseudodionysios, Boëthius, Joannes Scotus Eurigena
Raná scholastika: Anselm z Canterbury, Pierre Abélard, Bernard z Clairvaux,
Chartreská škola
Islámská filosofie: al-Kindí, Al-Fárábí, Avicenna, Averroes
Maimonides (Moše ben Maimon)
Vrcholná scholastika: Siger Brabantský, Boethius z Dácie, sv. Albert Veliký, sv.
Tomáš Akvinský, sv. Bonaventura, Roger Bacon
Pozdní scholastika: Mistr Eckhart, Jan Duns Scotus, William Ockham, Jan Buridan,
Mikuláš Oresme, Tomáš Bradwardine, Vilém Heytesbury, Petr z Ailly
Kresba: Tomáš Petříček
Raný novověk






Renesanční filosofie
Mikuláš Kusánský, Erasmus Rotterdamský, Mikuláš Koperník, Giordano Bruno
Reformace: Jan Hus, Martin Luther, Philipp Melanchthon, Ulrich Zwingli, Jan Kalvín
René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal, Gottfried Leibniz
Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley
Isaac Newton
Kresba:Tomáš Petříček
Osvícenství

Charles Louis Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, David Hume,
Immanuel Kant
19. století





Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von
Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Jeremy Bentham, Auguste Comte, Herbert Spencer, John Stuart Mill, Ludwig
Feuerbach
Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard
Dialektický materialismus: Karl Marx, Friedrich Engels
Tomáš Garrigue Masaryk
Kresba:Tomáš Petříček (kresba nepropaguje žádné hnutí ani ideologii, je použita pouze pro
ilustraci textu)
20. století








Vitalismus: Henri Bergson, Wilhelm Dilthey, Hans Driesch, Oswald Spengler
Pragmatismus: William James, John Dewey
Fenomenologie: Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Maurice
Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Jan Patočka, Eugen Fink
Existencialismus: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Karl Jaspers
Pierre Teilhard de Chardin
Filosofie jazyka: Ferdinand de Saussure, Ludwig Wittgenstein, Noam Chomsky,
Umberto Eco
Analytická filosofie: George Edward Moore, Bertrand Russell, Rudolf Carnap
Filosofie vědy: Karl Raimund Popper, Paul Karl Feyerabend, Thomas Kuhn
Kresba: Tomáš Petříček
Východní filosofie

Indická filosofie: Védy, Upanišady, Bhagavadgíta, Buddha (Siddhártha Gautama),
Mahávíra (Džina), Pataňdžali, Bódhidharma, Ánanda

Čínská filosofie: Konfucius (Kchung-fu-c', Kongfuzi), Lao-c' (Laozi), Čuang-c'
(Zhuangzi), Mo-c' (Mozi)

Japonská filosofie: Zen, Kúkai, Dógen

Korejská filosofie : Son
Hlavní filosofické pozice






atomismus vs. holismus
monismus vs. dualismus a pluralismus
materialismus vs. idealismus
empirismus vs. racionalismus vs. iracionalismus
nominalismus vs. realismus
antropocentrismus vs. biocentrismus








hédonismus
historicismus
humanismus
naturalismus
perspektivismus
pozitivismus a novopozitivismus
pragmatismus
psychologismus
Otázky:
1)Kteří filozofové jsou nejvýznamnější z antické filozofie?
2)které filozofické období Tě nejvíce zaujalo a proč?
Autorské odpovědi na otázky:
1)Z antické filozofie jsou nejvýznamnější Sokrates, Platón a Aristoteles
2)Nejvíce mě zaujal vznik filozofie v antice a hlavně Platón, neboť to byl zajímavý filozof,
ale také člověk, jako takový
Použitá literatura a zdroje:
1-http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
Download

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám