MĚŘENÍ TEPLA – FAQ
k množícím se dotazům vlastníků a obyvatel
našeho domu k právě instalovaným měřičům
tepla:
Jaké přístroje jsou instalovány? – stručná specifikace:
Osazovaný indikátor topných nákladů E-ITN 30 společnosti Apator
METRA je moderní elektronický přistroj s integrovaným radiovým
vysílačem.
Indikátor je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i
teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného
tělesa a zabraňuje měření v letním období.
Odečet naměřených dat může být prováděn odečtem displaye přístroje
a také bez osobní přítomnosti pomocí mobilní přijímací jednotky
před domem.
Je možné doplnit i on-line informováním o stavu prostřednictvím
systému centrálních odečtů CRS 40 (nutno dodatečně nainstalovat).
Proč probíhá výměna nyní?
Povinnost osazení měření je ze zákona a je od 1.1. 2015 povinná pod sankcemi.
Byl design výrobku brán do úvahy při volbě měřiče? Podle čeho bylo vybíráno?
Vzhled a rozměry měřidel byly jedním z podpůrných kritérií při výběru, nicméně rozměry a vzhled
jsou téměř totožné i u konkurenčních výrobků.
Dalšími kritériemi byly:
- možnost radiového odečtu
- možnost doplnit dodatečně systémem pro on-line informace
Podle čeho byla vybírána dodavatelská společnost?
Vybraná společnost Konceptfast, se ukázala jako nejlepší, nebo jedna z nejlepších dle
následujících kritérií:
- nabídnutá celková cena dodávky
- odhad nákladů na provoz zařízení v následujících 15ti letech
- schopnost provádět rozúčtování
- nabídnutá cena za rozúčtování
- provedení pasportizace bytů a přepočet pro koncové uživatele
- přesnost nabídky dle zadání
- velikost společnosti, zkušenost, reference
Je možné měřič vyměňovat i bez výměny radiátoru?
Samozřejmě, měřič lze vyměnit samostatně bez nutnosti výměny radiátoru.
Mohu ovlivnit měření přístroje? Co se stane například po zakrytí přístroje?
Srdcem přístroje je mikroprocesor, který je jeho řídící jednotkou. Velmi citlivý systém dvou snímačů
měří současně okamžitou teplotu radiátoru a okamžitou teplotu okolního prostoru.
Pokud dojde k nežádoucímu ovlivňování přístroje (např. jeho zakrytím), přepne se automaticky do
jednočidlového režimu a počítá s pevně zadanou teplotou místnosti, která je pro ovlivňovatele
nevýhodná!!!
Indikator je dále vybaven elektronickou i mechanickou plombou a výrobní závod opouští
v zaplombovaném stavu a s plombami aktivovanými! Dojde-li k neoprávněnému otevřeni
indikátoru, přistroj uloží datum porušeni elektronické plomby do paměti a zároveň přestane
zobrazovat naměřená data na displeji. Na displeji lze zobrazit pouze nápis oPEn, který signalizuje
porušení elektronické plomby. Indikátor i nadále pokračuje v měření a vysílání naměřených dat.
Informace o porušení elektronické plomby je k dispozici v datech vysílaných rádiovým modulem i
datech dostupných přes IR rozhraní.
Proč se nezvolila varianta kalorimetru instalovaného do stoupačkové šachty?
Prvním důvodem je, že některých bytech nelze instalovat kalorimetry bez nutnosti stavebních
úprav a úprav potrubí (úpravy by předpokládaly významné stavební zásahy v koupelnách a
toaletách vlastníků, což by znamenalo kromě značného nepohodlí v bytech těchto vlastníků také
zvýšené náklady na celou akci).
Druhým důvodem je fakt, že instalace kalorimetrů je výrazně dražší a rovněž je dražší jejich provoz
z důvodu pravidelných kalibrací přístroje. To představuje každé čtyři roky jeho vymontování převoz
na kalibraci a opětovné osazení. Tento důvod byl také na několika shromáždění vlastníků
zmiňován.
S ohledem na to byl vybrán RTN měřič umístěný na radiátor.
Proč nebyly kalorimetry umístěny aspoň v těch bytech, kde by to stavební situace
umožnila?
V bytech nelze mít dva způsoby měření, což upravuje vyhl. 372/2001 Sb.
(V případě osazení jiného typu měřiče, je zapotřebí, aby měl stejné parametry pro vyhodnocení
odečtu jako nyní instalované měřiče).
Mohu odmítnout instalaci? Co se bude dít potom?
V případě odmítnutí instalace a neosazení bytu měřením bude postupováno dle vyhl. 372/2001
sb., tedy výpočtem dle plochy se sankcí.
K tomu uvádíme, že dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1183 odst. 1 platí povinnost
vlastníka zpřístupnit byt za účelem umístnění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby
vody, plynu, tepla a jiných energií.
Další nejasnosti (především s technickými parametry měřidel a s jejich obsluhou) lze vyřešit
přečtením MANUÁLU poměrového měřidla E-ITN30, ke stažení na našem webu zde:
http://www.novaharfa.info/
-pes-
Download

MĚŘENÍ TEPLA – FAQ