KDR 303
srovnávací a tloušťkovací frézka
Návod k používání
aktualizace 11/ 2008
objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu
www.kdr.cz
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517 50 Častolovice
the Czech Republic [email protected] [email protected] www.kdr.cz www.rojek.cz
tel./fax +420 494 339127 /-6 (-4) -339122, -3 605 202692 603 822065 603 889474
Obsah
1. Všeobecné údaje
1.1. Úvod
2. Popis stroje
2.1. Identifikace stroje
2.2. Seznámení s vaším strojem
2.3. Technické specifikace
2.4. Doporučený ochranný oděv
2.5. Hlukové emise
2.6. Patřičný způsob použití stroje
2.7. Nebezpečí
2.8. Bezpečnostní pokyny pro sdruženou frézku
3. Instalace
3.1. Zdvihání a položení na místo
3.2. Umístění stroje
3.3. Identifikace přepravních beden
3.4. Instalace volných součástí
3.4.1. Instalace pravítka
3.1.2. Instalace spínače
3.1.3. Instalace ochranného krytu nožového hřídele
3.5. Připojení elektrické výbavy
3.6. Instalace prachového odsávání
4. Seřízení
4.1. Seřízení výšky stolku tloušťkovačky
4.2. Seřízení výšky podávacího stolku
4.3. Seřízení pravítka srovnávání
5. Provozní postupy
5.1. Spínač pro zapnutí / vypnutí
5.2. Režim srovnávání
5.3. Režim tloušťkování
6. Údržba
6.1. Výměna řezných nožů
6.2. Kontrola hnacího řemenu
7. Schémata a součásti.
KDR
3
KDR 303
Všeobecné údaje
Úvod
Vážený zákazníku
Předkládáme Vám Návod k použití srovnávací a protahovací frézky KDR 303. Jeho důsledné
dodržování Vám zajisté bezpečný chod stroje. Před přistoupením k provozování stroje je nutné si
přečíst tuto příručku a porozumět ji. To slouží k získání lepších pracovních znalostí o tomto stroji, ke
zvýšení bezpečnosti a k dosažení lepších výsledků v práci na stroji. Je nutné, abyste se s návodem v
plném rozsahu seznámil dříve , než zařízení uvedete poprvé do provozu.
Pozorně si přečtěte všechny pokyny pro zdraví a bezpečný provoz stroje.
Přejeme Vám úspěšnou práci a bezporuchový provoz.
Označení stroje
Typ určíte z výrobního štítku na stojanu stroje.
KDR 302 srovnávací a tloušťkovací frézka
Na stroji jsou umístěny štítky, upozorňující na nebezpečí.
pozor ! elektrické
zařízení
pozor ! výstraha
zařízení
potřebné informace↔návod
k použití stroje
před údržbou; opravou
VŽDY !
ODPOJIT ! od sítě
upnout volné části oděvu
užívat ochranné brýle.
KDR
5
KDR 303
Všeobecná bezpečnostní pravidla
Upozornění
Před přistoupením k provozování tohoto produktu si přečtěte všechny tyto pokyny. Uchovejte tyto
pokyny pro budoucí referenci.
1. Udržujte prostředí pracoviště v čistotě. Neuklizený prostor pracoviště a pracovního stolu vede
k riziku zranění.
2. Věnujte pozornost prostředí pracoviště. Nevystavujte nástroje působení deště. Nepoužívejte
nástroje ve vlhkých nebo mokrých místech. Udržujte v prostoru pracoviště dobré osvětlení.
Nepoužívejte nástroje v blízkosti hořlavých kapalin nebo maziv.
3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Předcházejte dotyku těla s povrchy napojenými na
kostru nebo na uzemnění.
4. Držte ostatní osoby stranou. Nedovolte jiným osobám, zvláště dětem, aby se v době činnosti
zařízení dotýkaly zařízení nebo síťového napájecího kabelu, a udržujte tyto osoby stranou od
prostoru pracoviště.
5. Uložte odstavené zařízení. Pokud se zařízení nepoužívá, tak musí být umístěné v suchém,
uzavřeném prostoru, mimo dosah dětí.
6. Nepřetěžujte zařízení. Zařízení bude pracovat lépe a bezpečněji při dodržení parametrů, pro které
je určené.
7. Použijte to správné zařízení. Nepřetěžujte malá zařízení uskutečňováním práce, která je vhodná na
zařízení pro těžké provozní podmínky. Nepoužívejte zařízení pro takové účely, pro které není
určené.
8. Noste patřičný oděv. Nepoužívejte volný oděv nebo šperky, které by se mohly zachytit do součástí
v pohybu. Při práci ve venkovním prostředí se doporučuje použití protiskluzové obuvi. Noste
pokrývku na vlasy pro zakrytí dlouhých vlasů.
9. Používejte ochranné pomůcky. Používejte ochranné brýle. Použijte obličejovou masku nebo
protiprachovou masku, pokud při práci dochází k uvolňování prachu.
10. Připojte protiprachové odsávací zařízení. Pokud je dané zařízení opatřené přípojkou pro odsávání
a shromažďování prachu, tak zajistěte připojení a patřičné používání odsávacího zařízení.
11. Nezneužívejte napájecí kabel. Nikdy netahejte za kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky. Chraňte
napájecí kabel před působením tepla, oleje a ostrých hran.
12. Zajistěte zpracovávaný materiál. Kde to je možné, tak použijte k přidržení zpracovávaného
materiálu spony nebo svěrky. Je to bezpečnější, než používat vaše ruce.
13. Nepřepadněte. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.
14. Zařízení pečlivě udržujte. Udržujte nože naostřené a čisté pro dosažení lepšího a bezpečnějšího
výkonu. Dodržujte pokyny pro mazání a pro výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte napájecí
kabel a pokud by došlo k jeho poškození, tak jej nechte opravit od oprávněné servisní dílny.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací napájecí kabel a pokud by došlo k jeho poškození tak jej
vyměňte. Udržujte ovládací páčky suché, čisté a bez oleje nebo mazacího tuku.
15. Odpojte zařízení. Odpojte zařízení od napájecí sítě, pokud se zařízení nepoužívá, nebo před
přistoupením k údržbě, nebo před výměnou příslušenství jako jsou nože.
16. Vyjměte seřizovací klíče a nářadí. Před zapnutím zařízení vždy překontrolujte, zda byly
odstraněné seřizovací klíče a nářadí.
17. Zabraňte neúmyslnému uvedení stroje do chodu. Při zapínání stroje do zásuvky se ujistěte, že je
vypínač v poloze „vypnuto“.
18. Pokud se zařízení používá ve venkovním prostředí, tak použijte výhradně jen prodlužovací kabely
určené pro použití ve venkovním prostředí a takto označené.
19. Buďte pozorní. Sledujte, co právě děláte, v klidu uvažujte. Neprovozujte stroj, jste-li unaven.
KDR
6
KDR 303
20. Překontrolujte poškozené součásti. Před dalším použitím je potřeba zařízení pozorně
překontrolovat, zda pracuje správně a zda plní svoji zamýšlenou funkci. Překontrolujte seřízení
pohyblivých součástí, upevnění pohyblivých součástí, poškození součástí, stav namontování
a veškeré další podmínky, které by mohly ovlivnit provoz zařízení. Ochranné kryty nebo jiné
součásti, u kterých došlo k poškození, se musejí nechat u oprávněného servisního střediska
patřičným způsobem opravit nebo vyměnit, pokud není v provozní příručce uvedeno jinak.
Poškozené spínače nechte vyměnit od oprávněného servisního střediska. Nepoužívejte zařízení,
pokud spínač nejde zapnout a vypnout.
21. Výstraha : Použití jakéhokoliv jiného příslušenství nebo přídavných zařízení, než jaká se
doporučují v této provozní příručce, může způsobit riziko zranění osob.
Nechte vaše zařízení opravovat výhradně jen kvalifikovanými osobami. Toto elektrické zařízení
odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům. Opravy smějí uskutečňovat výhradně jen
kvalifikované osoby a při použití originálních náhradních dílů, jinak by mohlo dojít k závažnému
ohrožení uživatele.
22. Nechte vaše zařízení opravovat výhradně jen kvalifikovanými osobami. Toto elektrické zařízení
odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům. Opravy smějí uskutečňovat výhradně jen
kvalifikované osoby a při použití originálních náhradních dílů, jinak by mohlo dojít k závažnému
ohrožení pracovníka obsluhy.
23. Nikdy nepoužívejte stroj, pokud nemá patřičné kryty namontované na svém místě a patřičně
seřízené.
24. Nepoužívejte otupené nože, protože se tím zvyšuje nebezpečí zpětného odhození zpracovávaného
materiálu.
25. Jakákoliv část nožového hřídele, která se nepoužívá pro hoblování, musí být zakrytá krytem.
26. Při hoblování úzkého, krátkého zpracovávaného materiálu je potřeba použít tlačný kolík.
27. Při hoblování úzkého zpracovávaného materiálu se mohou pro zajištění bezpečné práce vyžadovat
další opatření, jako je použití vodorovných přítlačných zařízení a pružinově přitlačovaných
ochranných krytů.
28. Nepoužívejte tento stroj pro frézování drážek.
29. Před uvedením stroje do chodu si pozorně přečtěte návod k použití, abyste předcházeli
jakémukoliv riziku zranění osob.
30. Pro zajištění bezpečného provozu je potřeba v pravidelných intervalech kontrolovat účinnost
prostředků k ochraně proti zpětnému odhození a rovněž podávací válec.
31. Nástroj vybavený odtahem pro shromažďování a odsávání třísek musí být napojený na
protiprachové a sběrné zařízení.
Doporučení
Nikdo nesmí přistoupit k práci na stroji pro zpracování dřeva, pokud nejdříve neabsolvoval dostatečné
zaškolení k tomuto typu práce a pokud není poučený o riziku, o potřebných preventivních bezpečnostních opatřeních a o provozních pokynech pro ochranné kryty a pro povinná bezpečnostní zařízení.
Tento stroj je zkonstruovaný pro zpracování materiálů odvozených od dřeva. Nesmí se používat pro
jiné materiály.
- Doporučujeme vám, abyste si před použitím pozorně přečetli tuto příručku, a abyste v zájmu
dosažení nejlepších pracovních výsledků na vašem stroji a v zájmu zajištění plné bezpečnosti
práce dodržovali veškeré zde uváděné pokyny.
- V zájmu zajištění veškerých bezpečnostních opatření, zahrnutých v konstrukci tohoto stroje, je
zakázáno provádění jakýchkoliv úprav stroje ze strany uživatele.
- Pro splnění veškerých hygienických a bezpečnostních podmínek a pro zajištění správné činnosti
tohoto stroje se musí tento stroj připojit na systém pro odsávání dřevného prachu nebo třísek.
- Důrazně vám doporučujeme, abyste při použití tohoto stroje nosili ochranné brýle.
- Zbytková rizika :
Stejně, jako u všech ručně seřizovaných strojů pro zpracování dřeva, i zde stále zůstávají rizika, že
i při ochranných krytech na svých místech a správně nastavených dojde k přiblížení k nástroji
v pracovní výšce, která odpovídá tloušťce dřeva.
Z toho důvodu je velmi důležité držet ruce v dostatečné vzdálenosti od nebezpečných míst,
a používat prostředky pro zakončení průchodu.
KDR
7
KDR 303
Popis stroje
Seznámení se strojem
1.
2.
3.
4.
5.
přípojka prachového odsávání
pravítko srovnávání
podávací stolek
nastavení výšky podávacího stolku
nožový hřídel.
6
7
8
9
10
spínač „zapnuto / vypnuto“
blokovací páčka
výstupní stolek
ochranný kryt nožového hřídele
nastavení výšky lože tloušťkovačky
Technická data
srovnávací a tloušťkovací frézka
KDR 303
podávací rychlost
rychlost otáčení nožového hřídele
průměr nožového hřídele
maximální šířka/ tloušťka obrobku
maximální šířka srovnávání
maximální výška uběru třísky tloušťkováním
maximální výška uběru třísky srovnáváním
počet nožů v nožovém hřídeli
sklon pravítka
výkon motoru
čistá hmotnost frézky.
KDR
7 m/min
5300 ot/min
70 mm
305 / 200 mm
310 mm
3 mm
3 mm
3 kusy
0 až 45 stupňů
2,75 kW
175 kg.
8
KDR 303
Doporučený ochranný oděv
•
•
•
•
Doporučuje se použití protiskluzové obuvi.
Nenoste volný oděv, kravaty nebo šperky, které by se mohly zachytit do součástí v pohybu.
Dlouhé rukávy si vykasejte nad úroveň loktů.
Noste ochrannou pokrývku vlasů pro zakrytí dlouhých vlasů.
Hlukové emise
Měření hluku v pracovní poloze a v průběhu práce proběhlo podle normy ISO 7960 přílohy „B“
a „C“ :
Okamžitý akustický tlak :
úroveň akustického výkonu (bez zatížení)
úroveň akustického výkonu (se zatížením)
úroveň akustického tlaku (bez zatížení)
úroveň akustického tlaku (se zatížením)
< 98 dB(A)
< 107 dB(A)
< 89 dB(A)
< 98 dB(A)
Konstanta K= 4 dB byla měřená podle normy EN ISO 3746:1995.
Uváděné údaje představují emisní úrovně a neznamenají nezbytně bezpečné pracovní úrovně. Pokud
zde je vzájemný vztah mezi emisními a expozičními úrovněmi, tak se tyto údaje nemohou spolehlivě
použít pro stanovení, zda se požadují nebo zda se nepožadují další preventivní opatření. K faktorům,
které ovlivňují aktuální expoziční úroveň pracovníka, se zahrnují charakteristiky prostoru pracoviště
a další zdroje hluku, a tak dále, tedy počet strojů a další sousedící procesy. Rovněž se může
u jednotlivých zemí lišit přípustná hranice hlukové expozice. Uvedená informace ovšem umožní
uživateli stroje, aby lépe vyhodnotil nebezpečí a rizika.
Patřičný způsob použití stroje
Tento stroj je určený pro povrchové hoblování a pro tloušťkové hoblování jádrového dřeva. Je nutné
dodržovat přípustné rozměry zpracovávaného materiálu (viz „Technické specifikace“).
Jakékoliv jiné použití tohoto stroje představuje nepatřičný způsob použití. Nepatřičné použití,
provedení úprav na stroji nebo použití součástí, které nebyly ověřené a schválené výrobcem zařízení,
může mít za následek vznik nepředvídatelných škod.
Nebezpečí
POZOR ! Sdružená hoblovka vždy představuje rizika, která není možné vyloučit za strany výrobce.
Z toho důvodu musí uživatel dávat pozor, že jsou stroje na zpracování dřeva nebezpečné, pokud se
nepoužívají opatrně a v souladu s veškerými preventivními bezpečnostními opatřeními.
KDR
9
KDR 303
Bezpečnostní pokyny pro srovnávací / tloušťkovací frézku
Sdružená srovnávačka / tloušťkovačka je nástroj, který by mohl v důsledku nepozornosti pracovníka
obsluhy způsobit vážné zranění osob. Z toho důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste si přečetli
a abyste dodržovali :
• tento návod k použití, zvláště speciální bezpečnostní informace v příslušných kapitolách,
• příslušné směrnice nebo preventivní bezpečnostní předpisy k ochraně proti nehodám při použití
sdružené srovnávačky / tloušťkovačky, jak to je možné.
Uchovávejte pro budoucí referenci veškeré dokumenty, dodané spolu se strojem. Sdruženou srovnávačku / tloušťkovačku smějí uvádět do chodu a provozovat výhradně jen osoby, které jsou dobře seznámené se sdruženými hoblovkami / tloušťkovačkami, a které vždy dávají pozor na nebezpečí, spojená
s provozem takového nástroje. Osoby ve věku pod 18 let smějí používat tuto sdruženou srovnávačku /
tloušťkovačku výhradně jen pod dohledem instruktora v průběhu jejich odborného výcviku.
U sdružené srovnávačky / tloušťkovačky z principu existují následující zbytková rizika, která není
možné úplně vyloučit při použití bezpečnostních zařízení :
Nebezpečí vytvářené podmínkami okolního prostředí : Neprovozujte sdruženou srovnávačku /
tloušťkovačku na dešti nebo ve vlhkém prostředí. Zajistěte dostatečné osvětlení. Neprovozujte
sdruženou srovnávačku / tloušťkovačku v blízkosti vznětlivých kapalin nebo plynů.
Nebezpečí pro ostatní osoby v prostoru pracoviště:
Držte nepovolané osoby, zvláště děti, mimo nebezpečnou oblast.
Riziko zranění v důsledku poruchy stroje : Před každým použitím překontrolujte sdruženou
srovnávačku / tloušťkovačku z hlediska poškození. Neprovozujte stroj s poškozenými součástmi.
Vyměňte otupené řezné nože všechny najednou. Hrozí riziko zranění v důsledku zpětného odhození,
pokud dojde k zachycení otupeného nože do povrchu zpracovávaného materiálu.
Hrozí riziko zranění v důsledku nestabilní polohy u sdružené srovnávačky / tloušťkovačky :
Při zpracování dlouhých klád používejte vhodné opěry na obou stranách stroje. Předcházejte vzniku
nepříznivých poloh těla. Zaujměte pevný postoj, a vždy si udržujte rovnováhu.
Hrozí riziko zranění v důsledku cizích předmětů ve stroji : Před každým uvedením stroje do chodu
se ujistěte, že ve stroji nejsou žádné cizí předměty (například nástroje).
Hrozí riziko zranění v důsledku zpětného odhození zpracovávaného materiálu (pokud dojde
k zachycení zpracovávaného materiálu do nožového hřídele v otáčivém pohybu a k vržení
materiálu zpátky proti pracovníkovi obsluhy) :
Provozujte stroj výhradně jen s plně funkčním uzávěrem proti zpětnému odhození. Vždy používejte
ostré řezné nože. Pokud máte nějaké pochyby, tak překontrolujte zpracovávaný materiál z hlediska
obsahu cizích předmětů (například hřebíky, šrouby, uvolněné suky).
Hrozí riziko zranění v důsledku dotyku nožového hřídele v otáčivém pohybu :
Držte vaše ruce vždy dostatečně daleko od nožového hřídele. Pokud se stroj nepoužívá, tak jej vypněte
a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu. Nebezpečí ! Hrozí vtažení / zachycení !
Dávejte pozor, aby nemohlo dojít k zachycení a vtažení částí těla nebo oděvu do nožového hřídele
v otáčivém pohybu (nenoste kravaty a šaty s širokými rukávy, dlouhé vlasy zakryjte vlasovou síťkou).
Hrozí riziko zranění na nožích nožového hřídele při stroji v klidu :
Při výměně řezných nožů používejte ochranné rukavice.
Hrozí riziko poškození zdraví v důsledku vdechování prachu ze dřeva :
Prach z některých druhů dřeva (například dub, buk, jasan) může v případě vdechování způsobit
rakovinu. Používejte vhodný sběrač prachu :
• přípojka v souladu s vnějším průměrem sací brány (100 mm)
• průtok vzduchu >= 815 m3/h
• podtlak v sací bráně stroje >= 740 Pa
• rychlost vzduchu v sací bráně stroje >= 20 m/s
Hrozí riziko zranění v důsledku použití nepatřičných osobních ochranných pomůcek :
Při hoblování používejte :
• protiprachový respirátor
• prostředky pro ochranu sluchu
•
bezpečnostní brýle.
KDR
10
KDR 303
Instalace
Zdvihání a položení na místo
Tento stroj se může přepravovat dvěma způsoby :
• Pomocí vidlicového zdvižného vozíku.
K tomuto způsobu přepravy je stroj zajištěný
na paletě pomocí čtyř svorníků se
šestihrannou hlavou.
• Při využití několika osob. V tomto případě se
stroj přepravuje pomocí nosných popruhů
nebo dvou fošen (pozice A, obrázek 1),
umístěných pod ložem tloušťkovačky.
VÝSTRAHA :
Nenoste stroj pomocí jeho držení za podávací
a výstupní stolky. Tyto součásti nejsou určené
k tomu, aby odolávaly tažnému namáhání při
zdvihání hmotností stroje.
obrázek 1
Umístění stroje
VÝSTRAHA :
Je zakázané instalovat tento stroj ve výbušných
prostředích.
Ujistěte se, že je plocha podlahy kolem stroje
rovná, dobře udržovaná, a bez uvolněného
materiálu jako jsou například třísky.
1. Odmontujte čtyři upevňovací svorníky ze
základní části stroje.
2. Vyzdvihněte stroj z palety a postavte jej dolů
na podlahu.
3. Připevněte stroj k podlaze. Přimontujte patky
stroje a připevněte je na podklad pomocí
rozpínacích kotevních svorníků (není součástí obrázek 2
dodávky).
Identifikace přepravních beden
Před montáží
Doporučujeme vám, abyste si před vybalením
připravili k dispozici dostatek papírových utěrek
nebo čisticích hadrů pro očištění stroje od
protikorozního prostředku.
obrázek 3
KDR
11
KDR 303
Instalace volných součástí
Instalace pravítka
Z důvodu vhodnosti k přepravě je sedlo pravítka
(A, obrázek 4) přimontované v nepatřičné poloze.
Před instalací pravítka vyjměte oba svorníky se
šestihrannou hlavou (B, obrázek 4) a otočte sedlo
pravítka o úhel 180°.
obrázek 4
Určete polohu blokovací páčky (C, obrázek 5) z
pytle volných součástí a nainstalujte ji na sedlo
pravítka, jak to znázorňuje obrázek 5.
obrázek 5
Nasuňte vodicí lištu pravítka (D, obrázek 6) do
sedla pravítka a zajistěte ji pomocí páčky (C,
obrázek 6)
obrázek 6
Instalace spínače
Při použití dvou šestihranných matic
(H, obrázek 7) namontujte spínač (G, obrázek 7)
na konzolu.
obrázek 7
KDR
12
KDR 303
Instalace ochranného krytu nožového hřídele
Vyjměte oba šrouby s vnitřním šestihranem
(A, obrázek 8). Nainstalujte sestavu ochranného
krytu nožového hřídele (B, obrázek 8) při použití
dvou šroubů s vnitřním šestihranem. Ujistěte se,
že čtvercová podložka (C, obrázek 8) zůstala
mezi stolkem a ochranným krytem nožového
hřídele.
obrázek 8
Připojení elektrické výbavy
Elektrické instalace musejí uskutečňovat výhradně jen oprávnění, kvalifikovaní pracovníci.
Přípojka napájecí sítě se musí zapojit při použití svorkovnicové skřínky.
Ujistěte se, že parametry napájecí sítě jsou v souladu s parametry stroje, použijte kabely s průřezem
vhodným pro výkon motoru. Pro napájecí napětí 400 V se doporučuje minimální průřez vodičů 2,5
mm2, stejně tak pro zemnicí vodič.
Pro napájecí napětí 230 V nebo pro jmenovitý příkon přesahující 15 A bude potřeba průřez
připojovacích kabelů zvětšit.
Připojte fázové vodiče na svorky R- S - T (L1 - L2 - L3) a zemnicí vodič na zemnicí svorku.
Při výchozím uvedení do provozu překontrolujte směr otáčení, v případě nesprávného směru otáčení
prohoďte dva fázové vodiče (pro stroje s třífázovým napájením).
Směr otáčení u strojů s jednofázovým napájením je předem daný z výrobního podniku.
Po dokončení instalace překontrolujte patřičné uzavření svorkovnicové skřínky a zajištění
zástrčkových bodů.
KDR
13
KDR 303
KDR 303 jednofázové napájení
• L, L1, L2, L3
• N
• PE
OFF / ON
OL
blue
black
brown
gray
yellow / green
safety switch
KDFR 303 třífázové napájení
• fázové vodiče
• nulový vodič
• ochranné uzemnění
vypnuto / zapnuto
ochrana proti přetížení
modrá
černá
hnědá
šedá
žluto / zelená
bezpečnostní spínač.
Instalace prachového odsávání
Pro sdruženou hoblovku se musí na odsávací
přípojku nainstalovat prachové odsávání.
VÝSTRAHA : Kontaktní kolíky na hřídeli
prachového odsávání (A, obrázek 9) se musejí
patřičně zapojit do koncového spínače. V případě
nesprávně nainstalovaného prachového odsávání
se stroj nerozeběhne.
Napojte vhodný prachový sběrač na sací přípojku
sdružené srovnávačky / tloušťkovačky.
obrázek 9
KDR
14
KDR 303
Seřízení
Seřízení výšky stolku tloušťkovačky
Pomocí nastavení výšky pro lože tloušťkovačky
se nastavuje hoblovací tloušťka (= tloušťka
zpracovávaného materiálu po hoblování), při
použití stroje pro tloušťkové hoblování.
• V jenom průchodu je možné odebírat
maximálně 3 mm materiálu.
• Je možné hoblovat materiál o maximální
tloušťce 200 mm. Seřízení výšky se
uskutečňuje pomocí ručního kola (B,
obrázek 10). Jedna plná otočka kliky změní
výšku lože tloušťkovačky (C, obrázek 10)
obrázek 10
o 4 mm.
• Při otáčení doprava (po směru pohybu
hodinových ručiček) se lože tloušťkovačky se
zdvihá.
Při otáčení doleva (proti směru pohybu
hodinových ručiček) se lože tloušťkovačky se
spouští. Nastavená hoblovací tloušťka se indikuje
na stupnici (D, obrázek 10).
Seřízení výšky podávacího stolku
Pomocí nastavení výšky pro podávací stolek
(E, obrázek 11) se nastavuje tloušťka ubírané
třísky při srovnávání.
• Stupnice (F, obrázek 11) vedle seřizovací
páčky (G, obrázek 11) odpovídá odběru 1
mm třísky.
• Po provedeném seřízení utáhněte rohatkovou
blokovací páčku (H, obrázek 11).
V jednom průchodu je možné odebírat maximálně
3 mm materiálu.
obrázek 11
Seřízení hoblovacího pravítka
Hoblovací pravítko (I, obrázek 12) poskytuje
boční opěru zpracovávaného materiálu při
hoblování povrchu.
Po uvolnění rohatkové blokovací páčky (J,
obrázek 12) se může hoblovací pravítko
přizpůsobit k šířce zpracovávaného materiálu.
Po uvolnění rohatkové blokovací páčky
(K, obrázek 12) a blokovacího kolíku (L,
obrázek 12) se může protlačovaný profil
hoblovacího pravítka sklonit v úhlu od 0° do 45°.
obrázek 12
KDR
15
KDR 303
Provozní postupy
Spínač pro zapnutí / vypnutí
•
Pro zapnutí = stiskněte zelené tlačítko
spínače.
• Pro vypnutí = uzavřete kryt spínače, nebo
stiskněte červené tlačítko spínače.
Pro odblokování krytu spínače stiskněte kolík na
dorazu krytu.
obrázek 13
Režim povrchového hoblování
Poznámka : S použitím povrchového hoblování se
nepravidelné povrchy ( = spojované) hoblují do
plochy.
• Zpracovávaný materiál spočívá na horní části
podávacího stolku.
• Zpracovávaný materiál se obrábí na spodní
straně.
• Směr podávání zpracovávaného materiálu je
přesně opačný proti směru tloušťkového
hoblování.
obrázek 14
Rozměry zpracovávaného materiálu
• Délka : k podávání zpracovávaného materiálu
kratšího než 250 mm použijte tlačný kolík;
pro podávání zpracovávaného materiálu
v délce přes 1500 mm si vyžádejte pomoc
druhé osoby pro opěru.
• Šířka : maximálně 310 mm.
• Tloušťka : minimálně 5 mm.
Poznámka : V jednom průchodu je možné
odebírat maximálně 3 mm materiálu.
obrázek 15
1. Zaujměte správnou pracovní polohu :
vaše poloha musí být na straně podávacího
stolku.
2. Nastavte hoblovací pravítko podle požadavku.
3. Nastavte tloušťku hoblování.
4. Umístěte zpracovávaný materiál proti
hoblovacímu pravítku.
Seřízení krytu nožového hřídele :
Při hoblování úzkých úhelníků (spojování) nebo
v případě zpracovávaného materiálu o tloušťce
přes 75 mm :
obrázek 16
Nastavte kryt nožového hřídele ze strany proti
zpracovávanému materiálu (A, obrázek 15).
KDR
16
KDR 303
Hoblování čelní strany prkna nebo
zpracovávaného materiálu až do tloušťky 75 mm :
spusťte kryt nožového hřídele z horní strany na
zpracovávaný materiál. Seřiďte kryt nožového
hřídele tak, aby se v žádné poloze nepřekračovaly
níže uváděné odlehlosti :
• na zadní hraně (A, obrázek 17) ke
zpracovávanému materiálu maximálně 3 mm
• na čelní hraně (B, obrázek 17) ke
zpracovávanému materiál maximálně 2 mm
5. Uveďte do chodu motor.
6. Podávejte zpracovávaný materiál přímo přes
podávací stolek, přitom držte vaše prsty
blízko u sebe, a veďte zpracovávaný materiál
pomocí dlaní vašich rukou. Používejte
přitisknutí na zpracovávaný materiál pouze
v prostoru podávacího stolku.
7. Pokud se nebude bezprostředně uskutečňovat
žádné další obrábění, tak stroj vypněte.
obrázek 17
VÝSTRAHA :
Před použitím hoblovacího pravítka :
1. Nastavte a zkušební hranol (C, obrázek 18)
proti protlačovanému profilu pravítka (D,
obrázek 18)
2. Uvolněte oba svorníky se šestihrannou hlavou
(E, obrázek 18) a seřiďte stavěcí šrouby
(F, obrázek 18) tak, až bude protlačovaný
profil pravítka v kolmé poloze s hoblovacím
stolkem.
3. Pokud je protlačovaný profil pravítka přesně obrázek 18
v úhlu 90°, tak utáhněte šestihranné matice.
4. Nastavte pokosový hranol proti
protlačovanému profilu pravítka.
5. Uvolněte svorníky se šestihrannou hlavou
(G, obrázek 19) a seřiďte svorník tak, až bude
protlačovaný profil pravítka nastavený přesně
v úhlu 45°.
obrázek 19
KDR
17
KDR 303
Režim tloušťkového hoblování
Poznámka : Tloušťkové hoblování se používá pro
snížení zpracovávaného materiálu s jedním již
ohoblovaným povrchem na požadovanou
tloušťku.
• Zpracovávaný materiál prochází přes
tloušťkovačku.
• Povrchově již ohoblovaná plocha spočívá na
loži tloušťkovačky.
• Zpracovávaný materiál se obrábí na horní
straně.
Směr podávání zpracovávaného materiálu je
přesně opačný proti směru v případě povrchového
obrázek 20
hoblování.
Rozměry zpracovávaného materiálu
•
Délka : minimálně 200 mm; pro zpracování materiálu v délce přes 1500 mm si vyžádejte pomoc
druhé osoby pro opěru.
• Šířka : maximálně 305 mm.
• Tloušťka : minimálně 6 mm; maximálně 200 mm.
Poznámka : V jednom průchodu je možné odebírat maximálně 3 mm materiálu.
1. Zatlačte hoblovací pravítko maximálně
dopředu, jak je znázorněné na obrázku 20,
a utáhněte blokovací páčku (A, obrázek 20)
2. Otočte upínací páčku (B, obrázek 21) ven
a vykývněte výstupní stolek (C, obrázek 21)
společně s pravítkem na levou stranu. Ujistěte
se, že je zapojený doraz výstupního stolku
(D, obrázek 21). (Až budete výstupní stolek
uzavírat, tak prosím nezapomeňte nejdříve
uvolnit tento doraz).
3. Otočte prachové odsávání (E, obrázek 21)
s nainstalovanou sací přípojkou ke stroji
obrázek 21
a zajistěte je s blokovacím kolíkem (F,
obrázek 21).
4. Zaujměte patřičnou provozní polohu :
• Pro podávání materiálu do stroje zaujměte
polohu stranou od podávacího otvoru.
•
Pro vyjmutí materiálu ze stroje zaujměte
polohu stranou od výstupního otvoru.
5. Pro tloušťkové hoblování materiálů, které nemají souběžné povrchy, použijte vhodné podávací
pomůcky (připravte lícovací vzory).
6. Nastavte tloušťku hoblování.
7. Uveďte motor do chodu.
8. Podávejte materiál pomalu a v přímém směru do tloušťkovačky. Materiál se potom bude
automaticky posouvat před tloušťkovačku.
9. Veďte zpracovávaný materiál přímo přes tloušťkovačku.
10. Pokud se nebude bezprostředně uskutečňovat žádné další opracování, tak stroj vypněte.
KDR
18
KDR 303
Údržba
Výměna řezných nožů
VÝSTRAHA !
Hrozí riziko zranění osob o řezné nože !
Při výměně řezných nožů používejte rukavice.
Pro vymontování řezných nožů :
1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Zatlačte pravítko dozadu.
3. Úplně zdvihněte kryt řezného bloku a zatlačte
protlačovaný profil zcela ven.
4. Plně zašroubujte pět šroubů se šestihrannou
hlavou na upevňovací liště řezného nože.
Používejte rukavice ! (obrázek 22).
obrázek 22
5. Nejdříve vyjměte z nožového hřídele řezný
nůž, a potom upevňovací lištu řezného nože.
6. Pomocí vhodného rozpouštědla vyčistěte
povrch nožového hřídele a upevňovací lišty
řezného nože.
7. Umístěte čerstvý řezný nůž na upevňovací
lištu řezného nože.
8. Umístěte upevňovací lištu řezného nože spolu
s namontovaným řezným nožem do nožového
hřídele.
9. Kontrola výstupku nože s použitím dodaného
příměrného pravítka :
– Umístěte příměrné pravítko napříč přes
výstupní stolek a nožový hřídel tak, jak je
znázorněné na obrázku.
obrázek 23
– Otočte nožový hřídel rukou jednu otočku
proti směru podávání.
– Řezné nože jsou nastavené správně tehdy,
pokud se příměrné pravítko při otočení
nožového hřídele pohne dopředu o 4 až
6 mm. Tato kontrola se musí uskutečnit na
obou koncích nožového hřídele, viz
obrázek 23.
10. Pro utažení řezných nožů plně vyšroubuje pět
šroubů se šestihrannou hlavou na upevňovací
liště řezného nože. Aby se předešlo vzniku
deformace řezného nože, je potřeba nejdříve
utahovat šrouby ve středové části, a potom
postupně utahovat šrouby blíž ke hranám, viz
obrázek 24.
obrázek 24
Nebezpečí !
– Nepoužívejte pro utahování šroubů
prodlužovací nástroje.
– Neutahujte svorníky pomocí úderů na
klíč.
11. Vraťte kryt nožového hřídele zpátky do jeho
výchozí polohy.
Zatlačte pravítko dopředu.
KDR
19
KDR 303
Kontrola hnacího řemenu
Hnací řemen nožového hřídele a hnací řemen
podávacího převodu je potřeba pravidelně
kontrolovat a podle potřeby přitáhnout. Oba hnací
řemeny jsou umístěné za bočním panelem stroje.
Kontrola hnacího řemenu :
1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Zatlačte pravítko (A, obrázek 25) dopředu.
3. Sejměte boční panel (B, obrázek 25) a kryt
řemenu (C, obrázek 25).
4. Stisknutím silou palce překontrolujte napnutí
řemenu. Hnací řemen se nemá ve střední části
obrázek 25
prohnout o více než 10 mm.
Napnutí hnacího řemenu :
5. Při použití páky (E, obrázek 26) pro vyvýšení
motoru uvolněte z vnější strany stroje čtyři
matice (D, obrázek 26), hnací řemen
nožového hřídele se uvolní.
VÝSTRAHA : Při zdvihání motoru pomocí
páky dejte pozor, abyste nepoškodili
zapojovací skřínku motoru.
6. Pro napnutí hnacího řemenu nožového hřídele
zatlačte motor dolů.
Jakmile je napnutí řemenu správné, tak
utáhněte montážní matice motoru (D,
obrázek 26
obrázek 26).
7. Pokud to je potřeba, tak pomocí vysavače
nebo kartáče vykliďte třísky a prach.
8. Vraťte na místo boční panel a kryt řemenu,
a zajistěte je pomocí šroubů.
KDR
20
KDR 303
Schémata a součásti
referenční číslo, popis
1. šroub M6 x 12
2. krycí deska
3. skřínka
4. nýtovací matice M6 x 15
5. šestihranná matice M4
KDR
6.
7.
8.
9.
21
šroub s kónickou hlavou M4 x 60
šroub s kónickou hlavou M4 x 8
zátka
KDR 303
KDR
22
KDR 303
referenční číslo, popis
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
KDR
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
prodloužená prachová brána
nýt
konzola
trubka
stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
seřizovací podložka
čep proti zpětnému odhození
hřídel
stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
pryžová podložka
ložisko
nožový hřídel
nůž
upevňovací lišta nože
speciální šroub pro upevňovací lištu
pružina
montážní trubka
23
trubka
konzola ložiska
svorník se šestihrannou hlavou M6 x 12
svorník se šestihrannou hlavou M8 x 30
konzola nožového hřídele
upínací tyčka
pružina
šestihranná matice M6
matice s nákružkem
výstupní váleček
podávací váleček
svorník se šestihrannou hlavou M8 x 35
upínací kolík
pružina
kloboučková matice
prachový sběrač
opěrný svorník
plochá podložka
KDR 303
referenční číslo, popis
90. plochá podložka
91. stupnicová deska
92. podávací stolek
93. čelní hřídel
94. páčka hřídele
95. svorník se šestihrannou hlavou
96. zdvižná konzola
97. pružná podložka
KDR
98. opěrný svorník
99. přítužná matice M8
100. plochá podložka
101. opěrný svorník
102. plochá podložka
103. knoflík
104. šroub s vnitřním šestihranem
105. blokovací páčka
24
KDR 303
referenční číslo, popis
130. šroub M6 x 16
131. kryt pravé strany
132. šroub M6x40
133. sestava ochranného krytu nožového
hřídele
134. ochranný kryt nožového hřídele
s klenutou krytkou
135. podávací stolek
136. kryt levé strany
137. šroub M6 x 12
138. štítek pro otáčení
139. plochá podložka
140. levá konzola
141. šestihranná matice
142. speciální svorník
KDR
143. zadní páčka
144. šroub s vnitřním šestihranem
145. přídržný kroužek
146. upínací závitová tyčka
147. konzola
148. šestihranná matice M12
149. šestihranná matice M8
150. šroub s vnitřním šestihranem
151. montážní základna
152. stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
153. plochá podložka
154. svorník se šestihrannou hlavou M8 x 25
155. hřídel
156. stavěcí šroub M6 x 8
25
KDR 303
referenční číslo, popis
170. šroub s vnitřním šestihranem
171. vodicí hřídel
172. stupnice
173. indikátor
174. tloušťkovací stolek
175. montážní deska
176. montážní trubka
177. závitová lišta
178. distanční blok
179. hřídelová trubka
180. stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
181. polohovací deska
182. kolo zdvižného řetězu
183. upínací kolík
184. závitová lišta
KDR
185. šroub M8 x 16
186. kuželový převod
187. přídržný kroužek
188. hřídelová trubka
189. upínací kolík
190. převod
191. tyčka kliky
192. trubka tyčky kliky
193. velké ruční kolo
194. šestihranná matice
195. svorník páčky
196. klika páčky
197. stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
198. hnací řetěz
199. řetězové kolo
26
KDR 303
referenční číslo, popis
220. řemen „V“
221. motorová řemenice
222. řemen „V“ číslo A1194
223. kloboučková matice M8
224. pojistná podložka 8
225. plochá podložka 8
226. přírubový svorník M8 x 25
227. motor
228. řetěz
229. přítužná matice M12
230. ložisko
231. plochá podložka
232. trubka
233. svorník M12 x 70
234. pero 6 x 16
235. řemenice vřetena
KDR
236. stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
237. přítužná matice M10
238. plochá podložka
239. velké řetězové kolo
240. podložka
241. přídržný kroužek
242. trubka pro řetězové kolo
243. vačkové kolo
244. konzola vačkového kola
245. hřídel vačkového kola
246. plochá podložka
247. hřídel
248. pružina
249. řemenice pro „V“ řemen
250. ložisko
251. distanční kus ložiska
27
KDR 303
referenční číslo, popis
270. kryt nožového hřídele
271. šroub s kónickou hlavou M4x16
272. posuvný kryt
273. plochá podložka 4
274. konzola posuvného krytu
275. nylonová matice M4
276. hoblovací pravítko
277. kolík hřídele
278. šroub s kónickou hlavou M4x8
279. pružina podložka 4
280. indikátor
281. stupnice
282. čtvercová matice
283. konzola hoblovacího pravítka
284. kluzný díl
285. kolík hřídele
286. pružina
KDR
287. otočná konzola
288. knoflík omezovače kolíku
289. svorník se šestihrannou hlavou M6 x 30
290. speciální podložka
291. blokovací páčka sklonu
292. blokovací páčka posuvu
293. posuvná konzola
294. svorník se šestihrannou hlavou M8 x 25
295. svorník se šestihrannou hlavou M6 x 15
296. dorazová konzola
297. stavěcí šroub M6 x 12
298. svorník se šestihrannou hlavou M8 x 12
299. podložka
300. vodicí kolejnička
301. šestihranná matice
302. svorník se šestihrannou hlavou M8 x 16
303. výstražný štítek
28
KDR 303
referenční číslo, popis
330. konzola bezpečnostního spínače „II“
331. šroub M4 x 30
332. bezpečnostní spínač
333. přítužná matice M5
334. konzola
KDR
335. malé vačkové kolo
336. stavěcí šroub s vnitřním šestihranem
M5 x 35
337. konzola bezpečnostního spínače „I“
29
KDR 303
Download

KDR 303 msp - Rojek, a.s.