Every day there is a reason
to feel like a queen or king
Každý den se můžete cítit královsky
Welcome
Come to relax at the SPA KINGS COURT to replenish your energy.
Take this opportunity to get peace of mind and inner balance by means of relaxing massages or
a royal therapy. Every organism requires something different for its regeneration. Our services
offer an ideal combination of treatments to enhance your wellbeing.
Vítejte
WELCOME
Přijďte si odpočinout do lázní SPA KINGS COURT, kde načerpáte novou energii.
Využijte příležitosti k dosažení vnitřní pohody a vyrovnanosti uvolňujícími masážemi nebo
královskou terapií. Každý organismus vyžaduje pro svou regeneraci něco jiného, proto nabídka
našich služeb umožňuje sestavit optimální kombinaci ke splnění Vašich cílů.
Facilities | Zařízení
Spa KingS COurt FaCilitiES | ZaříZEní Spa KingS COurt:
- cozy pool with a reverse stream | bazén s protiproudem
- jacuzzi | jacuzzi
- sauna (unisex) | sauna (společná)
- steam sauna (unisex) | pára (společná)
- fitness room | fitness
- relaxation zone | relaxační zóna
- 3 massage rooms | 3 masérské místnosti
- Beauty room | Beauty místnost
trEatmEnt mEnu | naBídKa péčE:
- Health and energy | Zdraví a energie
- relaxation | relaxace
- Special treatments | Speciální ošetření
- Exclusive royal treatments | Exkluzivní královské masáže
- Skin regeneration treatment (COmFOrt ZOnE) | regenerační ošetření pleti
FACILITIES
TERMS AND CONDITIONS SPA KINGS COURT
| PRAVIDLA A PODMÍNKY LÁZNÍ SPA KINGS COURT
TERMS AND CONDITIONS
rESErVatiOn | rEZErVaCE
reservation is highly recommended. please reserve your treatment at the Spa reception by dialing
extension 817 from your hotel room, or call directly +420 226 280 817. all massages are available monday
to Sunday from 11 a.m. to 9 p.m. | rezervace masáží je nutná. rezervujte si, prosím, svou masáž na Spa
recepci vytočením linky 817 ze svého hotelového pokoje, či volejte přímo tel. číslo +420 226 280 817.
Všechny masáže nabízíme od pondělí do neděle v časech: 11:00 – 21:00 hodin.
CanCEllatiOn pOliCy | StOrnO pOdmínKy
if you have to cancel or reschedule your appointment, kindly inform us at least four hours prior to
your appointment time during Spa KingS COurt opening hours. if your reservation is cancelled later,
you will be charged 50 % of the price of the treatment. if you do not cancel your reservation or in case
of no-show, you will be charged the full price. We will do our best to accommodate your late arrival,
but your treatment will end at the time originally scheduled. a credit card number or room number
is required at the time of booking. | Jestliže chcete zrušit nebo změnit svou rezervaci, informujte nás
prosím nejpozději čtyři hodiny předem v otevírací době lázní Spa KingS COurt. při pozdějším zrušení
rezervace Vám bude účtováno 50 % z ceny služby. V případě, že svou rezervaci nezrušíte ani se ve
stanovený čas nedostavíte, bude Vám účtována plná cena. Budeme se snažit vyhovět Vám i v případě
pozdního příchodu, nicméně procedura skončí v původně stanovený čas. při rezervaci požadujeme
číslo kreditní karty nebo číslo hotelového pokoje.
arriValS | příChOdy
We kindly ask you to arrive 10-15 minutes prior to your scheduled appointment. late arrival will shorten
the time of your treatment. all treatments have to finish precisely at their scheduled times, so that
other scheduled guests are not delayed. We recommend having a shower before the treatment. We
appreciate turning off your mobile devices. the use of alcohol and tobacco goods on Spa premises is
strictly prohibited. We reserve the right to refuse any guests that appear to be or are under influence
of alcohol or drugs. | Žádáme Vás, abyste se dostavili 10 - 15 minut před zahájením procedury. pozdější
příchod zkrátí čas vyhrazený pro Vaši masáž. Všechny procedury musejí končit v předem stanovený
čas, aby nedocházelo ke zdržování dalších klientů. před každou procedurou je vhodné se osprchovat. Žádáme Vás, abyste vypínali své mobilní telefony. Konzumace alkoholu a tabákových výrobků je
v prostorách Spa přísně zakázána. Vyhrazujeme si právo odmítnout hosta, který se zdá být pod vlivem
alkoholu nebo drog.
hEalth COnditiOnS | ZdraVOtní OmEZEní
Be sure to notify your therapist or the Spa receptionist if you are pregnant, suffer from high blood
pressure, allergies, a heart condition or if you have an injury, other illnesses or disabilities which could
influence the course of the treatment or service provided. please allow the receptionist to guide you
in selecting which treatments are most suitable for you. the massages are taken at your own risk and
Spa KingS COurt is not responsible should your condition get worse or be affected by our massages.
| upozorněte, prosím, terapeuta nebo recepční Spa pokud jste těhotná, trpíte-li vysokým krevním tlakem, alergiemi, onemocněním srdce nebo pokud máte nějaké zranění, jiné onemocnění či postižení,
které by mohlo ovlivnit průběh poskytované procedury či služby. dovolte, prosím, naší recepční, aby Vám
pomohla zvolit nejvhodnější proceduru či službu. masáže podstupujete na své vlastní riziko a Spa KingS
COurt nenese žádnou odpovědnost, pokud by se vaše potíže zhoršily nebo byly ovlivněny naší masáží.
Spa ClOthing | Spa OBlEčEní
in-house guests are advised to wear the bathrobe and slippers that are provided in their guest rooms. as
an alternative, we can provide you with a bathrobe at the Spa reception before your massage appointment. proper attire and sports shoes must be worn while exercising. Swimwear must be worn in the
swimming pool. in sauna and steam room guests are advised to wear a sheet or towel only. | hotelovým
hostům doporučujeme použít župany a přezůvky z jejich pokojů. V případě potřeby může župan a pantofle
poskytnout Spa recepce. při sportovních aktivitách je vyžadován vhodný oděv a sálová obuv. V bazénu je
nutné se koupat v plavkách. V sauně a páře doporučujeme používat pouze prostěradlo nebo ručník.
agE rEStriCtiOnS | VěKOVé OmEZEní
please take note that you are responsible for the wellbeing of your child and should be respectful of our
other guests. Children under the age of 16 have to be accompanied by an adult. Children under 16 years are
not allowed to enter the gym. | nezapomeňte, prosím, že jste plně odpovědni za Vaše dítě, a dbejte prosím
na ohleduplnost vůči našim ostatním hostům. Vstup dětem pod 16 let je povolen pouze v doprovodu dospělého. dětem mladším 16 let je zakázán vstup do posilovny.
priCES and paymEnt tErmS | CEny a platEBní pOdmínKy
prices are listed in CZK and include Vat. We accept payments by ViSa, masterCard, american Express,
diners Club, maestro credit cards, and cash payments in CZK. prices and conditions are subject to
change without prior notice. discounts can not be combined (happy hours and gold member Club).
| Ceny jsou uvedeny v CZK včetně dph. přijímáme kreditní karty ViSa, masterCard, american Express,
diners Club, maestro a platby v hotovosti v českých korunách. Změna cen a podmínek je vyhrazena.
Slevy nelze kombinovat (happy hours a gold member Club).
TERMS AND CONDITIONS
Pricelist | Ceník
Spa entrance fee: 390 CZK
Children (under 16 years, accompanied by an adult) 250 CZK. Children 0-7 Spa entry free of charge.
| Jednodenní vstupné do lázní: 390 Kč
Any treatment over 90 minutes includes free access to all the Spa facilities. | Jakákoliv procedura
přesahující 90 minut zahrnuje bezplatné použití všech zařízení lázní.
GIFT VOUCHERS FOR SALE | PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK
an ideal gift for Spa & Wellness enthusiasts or simply anyone who enjoys being pampered, gift
certificates are available at SPA KINGS COURT reception. information for any combination of
treatments or packages can be obtained by contacting the Spa reception on +420 226 280 817 or via
e-mail: [email protected] | Dárkové poukazy jsou ideálním dárkem pro všechny příznivce Spa
& Wellness nebo pro ty, kteří se rádi nechávají hýčkat. tyto poukazy je možné si zakoupit v recepci
SPA KINGS COURT. Pro jakékoliv informace o možných kombinacích procedur, nebo balíčcích kontaktujte Spa recepci na telefonním čísle +420 226 280 817 nebo prostřednictvím e-mailu:
[email protected]
PRICELIST
Health and energy | Zdraví a Energie
ClaSSiC maSSagE | KlaSiCKá maSáŽ
60 min, 1 490 CZK / 90 min, 1 690 CZK
the full body massage inspired by Scandinavian techniques will relax the muscles of your entire body
by means of fine oil application, support the body´s metabolism, and improve the blood circulation.
| Celotělová masáž inspirovaná skandinávskými technikami uvolní svaly celého těla hebkým olejem,
podpoří metabolismus a zlepší krevní oběh.
ExprESS maSSagE (BaCK Or lEgS) | ryChlá EnErgiE (Záda nEBO nOhy)
30 min, 800 CZK
pamper yourself in a 30-minute massage of your choice:
- a back massage will relieve the tension of the most problematic areas, which are mainly the lower
back and the nape of the neck.
- a foot massage will help regeneration of your muscles both after sport or a long walk.
| dopřejte si 30-ti minutové ošetření části těla, které si sami zvolíte:
- masáž zad uvolní napětí nejvíce přetěžovaných partií, kterými jsou zejména bedra a šíje.
- masáž nohou pomůže regeneraci Vašich svalů jak po sportu, tak po dlouhé chůzi.
| dopřejte svým nohám ošetření staré několik tisíc let, které si dopřávali v assisi i nejmocnější císaři.
Kombinace masážních technik a reflexní terapie uleví unaveným nohám a pomůže proti otokům. při
masáži chodidel zároveň terapeut ovlivňuje určité tlakové reflexní body. tato starobylá technika navozuje rovnováhu a dodá energii celému tělu. Jemný balzám současně zjemní a zregeneruje pokožku
Vašich chodidel.
dEEp EnErgy | hlOuBKOVá maSáŽ
60 min, 1 790 CZK
this massage will treat the deeper layers of soft tissue (muscles and fascia) and it will be focused mainly on the problematic parts of your body, completely relieve muscle spasms, and eliminate blockages.
the techniques used in this massage are similar to the classic Swedish massage but are carried out
in a more intensive and aimed way. | tato masáž ošetří hlubší vrstvy měkké tkáně (svaly a fascie)
a zaměří se především na problémové části Vašeho těla, dokonale uvolňuje svalové spazmy
a odbourává blokády. techniky v této masáži jsou podobné klasické Švédské masáži, jsou však prováděny
intenzivněji a cíleněji.
KingS BaCK maSSagE | KrálOVSKá maSᎠZad
60 min, 1 490 CZK
Our back suffers the most from everyday stress and bad lifestyle. have your back pampered and enjoy
both preventive and healing care which we offer you in this massage. Warm herbal bags will relax your
stiff muscles and prepare them for a special massage aimed at problematic and sore parts. By means
of selected herbal oils and massage techniques, this therapy helps relieve the pain in the lower back,
cervical spine, head and stiff nape of the neck. | naše záda trpí nejvíce každodenním stresem a nevhodným životním stylem. nechte je proto hýčkat a dopřejte jim péči jak preventivní, tak léčebnou, kterou
Vám tato masáž nabízí. nahřáté bylinné pytlíčky nejprve uvolní ztuhlé svalstvo a připraví jej tak na
speciální masáž, zaměřenou na problematické a bolestivé partie. Za pomoci vybraných bylinných olejů
a masážních technik přispívá toto ošetření k odstranění bolesti beder, krční páteře, hlavy a ztuhlé šíje.
FOOt rElax maSSagE | maSᎠnOhOu S rEFlExní maSáŽí ChOdidEl
45 min, 1 090 CZK
indulge your legs with a therapy that was favored by the most powerful emperors in assisi
several thousands years ago. a combination of massage techniques and reflex therapy will relax your
tired feet, support venous return, and help in the prevention of swelling. When massaging feet, the
therapist also influences certain pressure reflex points. this ancient technology brings balance and
energises the entire body. at the same time, fine balm application will soften and regenerate the skin
on the soles of your feet.
HEALTH AND ENERGY
the stiff nape of the neck. it will also brighten your face due to the gentle movements used. the head
is one of the main areas of many passing energy paths and therefore this massage can also harmonize
the entire body. this massage is also an excellent complement of the entire body massage. | Zažijte
absolutní relaxaci a uvolnění celého těla, které Vás nechá na chvilku zapomenout na okolní svět. tato
masáž působí blahodárně proti bolestem hlavy, uvolní ztuhlou šíji a jemnými tahy rozjasní zároveň i Váš
obličej. hlava je místem, kudy prochází mnoho energetických drah, proto prostřednictvím této masáže
můžete harmonizovat zároveň i celé tělo. tato masáž je vynikajícím doplňkem celotělové masáže.
RELAXATION
Relaxation | Relaxace
prEnatal maSSagE | těhOtEnSKá maSáŽ
60 min, 1 390 CZK
this massage is intended specifically for mothers-to-be. not only does this massage have beneficial
effects for the soon to be mother, but also for the baby they are expecting. it is relaxing and brings
about a feeling of peace, quiet, safety and also improves sleep. it relieves the muscles that are very
strained during pregnancy, as well as the joints and lymphatic system. this massage improves blood
circulation, which has a positive effect on the baby and the mother. it is recommended from three
months of pregnancy until the birth. | tato masáž je určena speciálně pro nastávající maminky. působí blahodárně nejen na ně, ale samozřejmě i na miminko. uvolňuje, navozuje pocit klidu a bezpečí
a zlepšuje spánek. ulevuje v těhotenství tolik namáhaným svalům, kloubům a lymfatickému systému.
masáž zlepšuje krevní oběh, což má pozitivní účinek na dítě i na maminku. doporučuje se od tří měsíců
těhotenství až do porodu.
anti-StrESS tOuCh | antiStrESOVé pOhlaZEní
45 min, 1 170 CZK
hEad and FaCE maSSagE | maSᎠhlaVy a OBličEJE
you will experience an absolute relaxation and relief of the entire body, which will let you forget about
the world around you for a while. this massage has beneficial effects against headaches, and will relieve
laVa StOnES thErapy | maSᎠláVOVými KamEny
75 min, 1 790 CZK
Expose your body to the effects of the pleasant heat from genuine lava stones. the vibrations and
temperature influence the energy paths in the body, and have beneficial impacts on the mind and
completely relieve your stiff muscles. this massage stimulates blood circulation, deeply relaxes and
harmonizes the organism, warms the entire body, helps detoxify the organism, and also balances the
energy in your body. | nechte své tělo prostoupit příjemným teplem pravých lávových kamenů, které svojí vibrací a teplotou ovlivňují energetické dráhy v těle, působí blahodárně na mysl a perfektně
uvolňují zatuhlé svaly. Stimuluje krevní oběh a lymfatický systém, hluboce relaxuje a harmonizuje
organismus, prohřívá celé tělo, napomáhá detoxikaci organismu a také vyrovnává energii v těle.
tranquillity | tranquillity
90 min, 2 190 CZK
this is a unique relaxation ritual as according to aztec traditions. a combination of precious fragrance,
fine textures, unique natural elements, and energy from human touch provides a unique deep relaxing
experience. it provides long-term hydration and nourishment even for the most extreme cases of dry
skin. a continuous sensation of serenity while making your skin luxurious and smooth. this massage
is a beautiful and sensual way to eliminate stress and its impact on your body. | Jedinečný uvolňující
rituál dle aztéckých tradic. Kombinace vzácného aroma, jemných textur, unikátních přírodních složek
a energie lidského doteku poskytuje jedinečný zážitek hlubokého zklidnění. dlouhodobá hydratace
a výživa i pro extrémně suchou pokožku, přetrvávající pocit zklidnění, hebké pokožky a luxusu. nádherný a smyslný způsob, jak odbourat stres a jeho vliv na naše tělo.
BaBy maSSagE | maSᎠprO nEJmEnŠí
30 min, 800 CZK
pamper your children with a fine oil massage of the entire body. this massage is intended for children
of ages 2 to 12 years old. | dopřejte i svým dětem jemnou olejovou masáž celého těla určenou pro
děti od 2 do 12 let.
Special Treatments | Speciální masáže
BOdy StratEgiSt | BOdy StratEgiSt
90 min, 1 890 CZK
an intensive pressure therapy for elimination of residual metabolites and detoxification by means of
essential oils. it has a unique effect on swellings, cellulite as well as problematic fat areas. treatment
includes anti-stress aroma ritual, full body scrub, wrap with intensive effect, and deap pressure massage. | intenzivní tlakové ošetření k eliminaci zbytkových metabolitů a detoxikaci za pomoci drenážních éterických olejů. S jedinečným účinkem na otoky, celulitidu i odolné tukové partie. Ošetření zahrnuje aroma rituál proti stresu, celotělový peeling, hloubkový působící zábal, ošetření koncentrovanými
přípravky a tlakovou masáž proti celulitidě.
hOnEy dEtOxiFiCatiOn thErapy | mEdOVá dEtOxiKační maSáŽ
45 min, 1 390 CZK
do you feel your body needs detoxification and firming up? try our honey massage which will
cleanse your entire organism from deposits which have gathered over a large period of time caused
by your living environment, food, and medicine. By means of its detoxifying effects the honey
massage will strongly revive entire body. therefore it is most suitable for tiredness and weakness as
a result of stress, illness, or if you suffer from nervous disorders and uneasiness. the techniques of
this massage are carried out mainly in the area of the back, nape of the neck and face. | Cítíte, že
Vaše tělo potřebuje detoxikovat a posílit? Vyzkoušejte medovou masáž, která svým detoxikačním
působením osvobozuje celý organizmus od usazenin, nahromaděných v průběhu let z životního prostředí, potravy a léků. medová masáž silně oživuje celý organizmus. Je proto vhodná v první řadě
při vyčerpání a slabosti v důsledku stresu nebo onemocnění, při napětích, nervových poruchách
a stavech neklidu. techniky této masáže se provádějí zejména v oblasti zad, šíje a obličeje.
ExOtiC drEam | ExOtiC drEam
100 min, 2 490 CZK
this indulging treatment, that will stun you with exotic fragrance of fruit and coconut, will become
a balm for your soul and skin. First you will have a fine peeling with coconut milk and cane sugar to
completely cleanse your skin. then a relaxing massage of your body with extra virgin coconut oil will
relieve your strained muscles and mind, followed by a warm wrap in coconut butter which greatly
hydrates your skin thanks to a mixture of exotic nuts and which will also firm it up and even reduce
small wrinkles due to the effects of soy proteins. | toto okouzlující ošetření, které Vás ovine exotickou vůní ovoce a kokosu se stane balzámem pro Vaši duši i pleť. Jemný peeling kokosovým mlékem
a třtinovým cukrem nejprve dokonale očistí Vaši pokožku. relaxační masáž celého těla kokosovým
olejem uvolní Vaše svalové napětí i mysl. po masáži budete moci relaxovat v hřejivém zábalu z kokosového másla, které Vaši pokožku vysoce hydratuje díky směsi exotických oříšků dále zpevní a redukuje
i drobné vrásky účinkem proteinů sóji. K maximálnímu uvolnění přispěje masáž obličeje, která zároveň
pročistí i rozjasní Vaši pleť.
Salt pEEling | SOlný pEEling
30 min, 790 CZK
a mixture of salt from the dead Sea with exotic oil will thoroughly remove the dead skin cells and it will
mineralise and rejuvenate your skin. as a result of this, your skin will remain smooth and deeply cleansed.
| Směs soli z mrtvého moře s exotickým olejem důkladně odstraní odumřelé kožní buňky, mineralizuje
a osvěžuje Vaši pokožku. Výsledkem je jemná a hluboce pročištěná pokožka.
COFFEE pEEling | KáVOVý pEEling
30 min, 790 CZK
this fine peeling gently removes the dead skin tissue and at the same time it will leave your skin with
a pleasant coffee fragrance. thanks to the natural acids contained in coffee, tired skin is regenerated and
its metabolism is improved. it also improves the appearance of the skin with a tendency to suffer from
cellulite. | tento jemný peeling šetrně odstraní odumřelou kožní tkáň a zároveň provoní Vaši pokožku
příjemným kávovým aroma. díky přírodním kyselinám, které káva obsahuje, dochází k regeneraci unavené pokožky a ke zlepšení jejího metabolismu. Zlepšuje také vzhled pokožky mající sklon k celulitidě.
COCOnut pEEling | KOKOSOVý pEEling
30 min, 890 CZK
let your skin become radiant and cleansed by application of a mixture of cane sugar and extra virgin
coconut oil. While your senses will be stunned with exotic fragrance, your skin will be pampered by
the beneficial effects of coconut oil which will leave your skin elastic, bright, and as smooth as velvet.
| nechte svou pokožku rozjasnit a očistit směsí třtinového cukru a extra-panenského kokosového
oleje. Zatímco Vaše smysly osloví exotická vůně, Vaše pokožka bude hýčkána blahodárnými účinky
kokosového oleje, který ji zanechá pružnou, jasnou a sametově hebkou.
SPECIAL TREATMENTS
EXCLUSIVE ROYAL TREATMENTS
Exclusive Royal treatments
| Exkluzivní královské masáže
Charles iV’s bath | lázeň Karla iV.
90 min, 2 190 CZK
pamper your body with relaxation inspired by history. a relaxation massage that will calm your mind
and will be followed by an ancient herbal bath with an admixture of mineral salts in which you will
feel like a “monarch”. | dopřejte Vašemu tělu odpočinek inspirovaný historií. relaxační masáž, která
uklidní Vaši mysl, bude následována starobylou bylinnou koupelí s přísadou minerálních solí, ve které
se budete cítit jako „panovník“.
Cleopatra´s temptation | Kleopatra
90 min, 2 290 CZK
a fragrant bath with an admixture of goats’ milk, honey and essential oils, which used to be taken by
Cleopatra herself, will relax and warm your body, open the pores and soften your skin. then you will
be ready for a sweetly indulging hot chocolate massage of your entire body followed by a chocolate
wrap. the positive effects of chocolate have been known for more than 2,000 years. in those times,
they knew that this godly treatment will make your skin smooth and nourished and with a fragrance
of fine and sweet chocolate. | Voňavá lázeň s přísadou kozího mléka, medu a esenciálních olejů, ve
které se koupala již sama Kleopatra, uvolní a prohřeje Vaše tělo, otevře póry a zjemní pokožku. nyní
jste připraveni na sladce okouzlující celotělovou masáž teplou čokoládou, následovanou zábalem
v čokoládě. pozitivní působení čokolády je známo více než 2000 let. tehdy se vědělo, že dodává tělu
pocit dobré nálady a omlazuje pokožku. toto božské ošetření zanechá pleť jemnou a vyživenou, zahalenou do vůně jemné a sladké čokolády.
Caesar Wrap | Cézar
90 min, 2 290 CZK
peeling with fine crystals of salt from the dead Sea will cleanse dead cells from your skin. it is followed
by an application of pure natural mud from the dead Sea full of minerals and ions whose therapeutic
effects on the skin are very well known. these curative substances remove toxins from the skin as well
as sebum and various impurities. By the effects of the mud, the skin will be calmed, its pores will close
and after this wrap the skin will be miraculously regenerated. after the wrap, your body will be treated
with hydrating lotion which will keep your skin elastic, soft and smooth. | peeling s jemnými krystalky
soli z mrtvého moře očistí Vaši pokožku od odumřelých buněk. následuje nanesení čistě přírodního
bahna z mrtvého moře, plného minerálů a iontů, jehož léčebné účinky na pokožku jsou dobře známy.
léčivé látky dokážou odstranit z kůže toxiny, stejně tak kožní maz a různé nečistoty. Kůže se působením
bahna zklidní, její póry se stáhnou a pleť se po tomto zábalu přímo zázračně regeneruje. po zábalu
bude Vaše tělo ošetřeno hydratačním mlékem, které udrží pokožku pružnou, hebkou a hladkou.
romeo and Juliet – for couples | romeo a Julie (masáž pro dva)
90 min, 4 390 CZK
do you want to experience the real romance with your partner in candlelight and immerse yourself in
gorgeous fragrance of massage oils while our masseuses will gently ease your bodies by a relaxing
massage? Come enjoy an exclusive treatment finished with a fragrant bath for two during which the
atmosphere of the royal court will be brought to you by the serving of bottle of Bohemia sparkling wine
and bowl of exotic fruit. | Chcete zažít pravou romantiku při světle svíček s Vaším partnerem, nechat se
ovinout omamnou vůní masážních olejů zatímco naše masérky budou jemně uvolňovat Vaše těla relaxační
masáží? přijďte si užít exkluzivní ošetření, zakončené vonnou lázní ve dvou, při které Vám atmosféru
královského dvora navodí Bohemia sekt a mísa exotického ovoce.
JOya® - the island of tranquillity | JOya® - Ostrov relaxace
Precious stone massage | masáž drahokamy
75 min, 2 090 CZK
Since time immemorial, precious stones have fascinated people with their rumoured healing powers.
during a precious stone massage, energy pathways are stimulated and energy blockages
removed, bringing body, mind and soul back into harmony. depending on precisely which stones are
selected, it will help to relieve muscle tension, enhance blood circulation and vitality. discover the
harmonizing healing powers of these stones. | Od nepaměti lidstvo fascinují drahé kameny svou
proslulou léčivou silou. Během masáže drahokamy budou stimulovány Vaše energetické dráhy
a odstraněny blokády energie. navodí se rovnováha a harmonie mezi tělem, myslí a duší. dle výběru
mohou kameny pomoci uvolnit svalové napětí, podpořit cirkulaci krve či dodat potřebnou vitalitu.
Objevte harmonizující léčebnou sílu těchto přírodních krystalů.
Face treatments | Regenerační ošetření pleti
aCtiVE purEnESS rEBalanCing
60 min, 1 250 CZK
purifying and rebalancing treatment | čistící a vyrovnávací ošetření
deep cleansing treatment to render the skin fresh and compact. Thanks to the possibility of choosing
from two types of masks, it is an ideal treatment for both oily and depleted impure skins as well
as those more delicate. | hluboce čistící ošetření poskytující pleti svěžest a jednotnost. Výběr ze dvou
typů masek umožňuje toto ošetření přizpůsobit jakémukoli typu nečisté pleti, ať už typicky mastné, tak
i smíšené, normální či citlivé.
SKin rESOnanCE
60 min, 1 250 CZ
equalizing and strengthening treatment for sensitive and delicate skin | posilující ošetření k aktivnímu
snížení podráždění a citlivosti pleti
decongesting, rebalancing and protective treatment for reactive skin prone to redness strengthening
weak and fragile capillaries. Ošetření snižuje překrvení, vyrovnává a chrání reaktivní načervenalou pleť
a zároveň posiluje slabé a křehké kapiláry.
aBSOlutE pEarl
70 min, 1 350 CZK
whitening and brightening anti-age treatment | bělící a rozjasňující anti-age ošetření
the strength of nature and advanced scientific research combine to give your skin the beauty, radiance
and perfection of rare pearls. it is a complete range of products for immediate and long–term results
in eliminating dark spots, skin dullness and uneven complexion. pearl powder, mica, olive oil and oxygenating factors revive radiance, contrast cell oxidation, and result in an extraordinary glow. | jemné
ošetření, které rozjasní Vaši pleť a dodá jí světlý sametový nádech s odleskem vzácných perel. Okamžitě a
dlouhodobě působí proti pigmentovým skvrnám, znaménkům a jizvičkám po akné.
rECOVEr tOuCh
70 min, 1 450 CZK
anti-oxidant vitamin facial treatment | anti-oxidační vitamínové ošetření
a vitamin-rich anti-oxidant treatment providing intense moisture, calming and relief from environmental skin stress. | neutralizuje volné radikály a vyživuje tkáně, zklidňuje. Osvěžuje a projasňuje unavenou,
vyčerpanou, zašedlou pleť.
hydramEmOry
70 min, 1 450 CZK
24h deep hydrating treatment | 24h hloubkové hydratační ošetření
exceptional hydration and nourishment due to trehalose and betaglucan, recommended in difficult
weather conditions, during and after air travel. | vysoce hydratační ošetření obnovující vláčnost
a hedvábnost pleti, vypíná a projasňuje. Vhodné při náročných klimatických podmínkách nebo častém
cestování letadlem.
hydramEmOry – laVa StOnES
| hlOuBKOVé hydratační OŠEtřEní S láVOVými KamínKy
70 min, 1 650 CZK
let your face shine thanks to this deep moisturizing massage therapy, accompanied by hot lava stones.
this treatment will release and relax the facial skin but also your whole body and mind. | nechte svůj obličej rozzářit příjemnou, hloubkově hydratační masáží doprovázenou hřejivou terapií lávovými kameny.
toto ošetření uvolní a zrelaxuje nejen pokožku obličeje, ale i celé Vaše tělo a mysl.
SaCrEd naturE
60 min, 1 350 CZK
relaxation ORGANIC treatment | relaxační BIO ošetření
nutrition and softening for dry skin which loses elasticity . Butterfly tree extracts and rare tropical oils protect
skin cells from damage. relaxing facial treatment with the Ecocert certificate. also suitable for pregnant
women. | výživa a zjemnění pro suchou pokožku, která ztrácí pružnost. Výtažky z motýlího stromu a vzácné
tropické oleje chrání kožní buňky před poškozením. relaxační ošetření tváře s certifikátem EcoCert. Vhodné
i pro těhotné ženy.
aCtiOn SuBlimE
90 min, 1 750 CZK
organic multifunctional anti-aging treatment | bio-multifunkční omlazující ošetření
with retinol, hyaluronic acid and lacto-proteins for a deep and visible wrinkle reducing action. an exclusive massage of face, neck, shoulders and arms enhances benefits and relaxation. | exkluzivní omlazující
ošetření obnovující strukturu pleti. napravuje poškození pleti způsobené volnými radikály a znečištěným životním prostředím. Zpomaluje přirozené biologické procesy stárnutí pleti působením kyseliny
hyalu-ronové a retinolu.
glOriOuS SKin
90 min, 2 100 CZK
anti-aging lifting treatment | omlazující liftingové ošetření
a treatment offering a cosmetic solution for an immediate lifting effect without surgery. it has an instant
effect that gives immediate tone, compactness and radiance to the face, while at the same time bestowing
a powerful anti-aging action. | lifting s okamžitým účinkem. Jedinečná kombinace vysoce aktivních
látek, aha kyselin, aktivního vitamínu C, přírodních a biotechnologických ingrediencí umožňuje dosáhnout
výrazného výsledku.
additiOnal CarE dOplňKOVá péčE
COllagEn EyE maSK SuprEmE | EyE SuprEmE KOlagEnOVá maSKa
350 CZK
Collagen Eye mask as an addition to cosmetic treatments | Oční kolagenová maska navíc při kosmetickém ošetření
EyElaShES and EyEBrOW dyEing | BarVEní řaS a OBOčí
with any facial treatment only! | pouze ke kosmetickému ošetření!
350 CZK
man SpaCE
hydra pErFOrmanCE
70 min, 1 250 CZK
active restoring treatment | obnovující ošetření pro aktivní muže
for dry and dehydrated skin, weakened by biological and environmental stress, frequent flying, exposure to sun and extreme weather conditions. pro suchou a dehydratovanou pleť, oslabenou biologickým
stresem a vlivy znečištěného životního prostředí, častým cestováním letadlem, uV zářením a extrémními
klimatickými podmínkami.
anti-agE pErFOrmanCE
70 min, 1 450 CZK
active rejuvenating treatment | multiaktivní omlazující ošetření
that smoothens wrinkles and expression signs, favours cellular turnover and re-establishes skin compactness and tone. efektivně vyhlazuje hluboké a mimické vrásky, rozjasňuje tvář, podporuje buněčnou
regeneraci a navrací pevnost a sjednocení pleti.
Opening hours | Otevírací doba
Daily | Denně 10-22
U Obecního domu 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420 226 280 817, fax.: +420 224 222 999
e-mail: [email protected]
web: www.hotelkingscourt.cz
Our professionally qualified Spa and Wellness team can offer lifestyle consultations and subsequently design bespoke physical spa
and wellness programmes. | Náš profesionálně vyškolený tým Spa a Wellness Vám může poskytnout konzultace
v oblasti zdravého životního stylu a následně dle Vašich potřeb vytvořit spa a wellness programy.
Download

Every day there is a reason to feel like a queen or king Každý den se