IC 230
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL
Indukční vařič
Indukčný varič
dvouplotnový
dvojplatničkový
Double induction
hot plate
CZ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře
uschovejte.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj
není určen pro komerční použití.
• Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké
ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za
kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit
nebo v případě poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj
vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel
nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje
nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to
jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj
• Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve
vaší elektrické síti.
• Na zařízení nepokládejte prázdné hrnce
• Na zařízení nepokládejte kovové předměty
• Jednou za čas zkontrolujte, jestli není přívodní kabel poškozen. Zařízení nikdy nezapínejte,
pokud je kabel poškozen. Pokud přívodní kabel vykazuje poruchu, nechte jej vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.
• Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud nefunguje správně, vykazuje poškození či v případě, že
spadlo na zem.
• Zařízení nenechávejte během chodu bez dozoru. Zamezte dětem, osobám pod vlivem drog či
alkoholu a jiným nezpůsobilým osobám, aby se dostali poblíž zařízení.
• Zařízení se nesmí ponořit do vody či jiných tekutin a nesmí se umývat v myčce na nádobí.
• Opravy a údržbu zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci za použití originálních náhradních dílů a příslušenství. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravit svépomocí!
• Vědecké testy prokázaly, že indukční varné desky nepředstavují riziko. Nicméně osoby
s kardiostimulátorem by se měly poradit se svým lékařem, jestli je nutné provést nějaké
zvláštní opatření pro provozování zařízení.
CZ - CZ
• Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo
psychickými schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud
jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou
zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí.
• Děti by měli být vždy pod dohledem, aby se zamezilo jejich hraní s tímto přístrojem.
Prosíme, zapojte přes odpovídající vypínač a jistič.
Pouze pro vnitřní použití
Nikdy indukční vařič nemyjte
ponořený ve vodě.
Prázdné nádoby umístěné na
vařiči můžou způsobit přehřátí
a poškození a provoz vařiče
může být ohrožen.
Co se týče hotových jídel, jako
je jídlo v konzervách, prosíme, neohřívejte jej dříve, než
konzervu otevřete, vyhnete se
tak nebezpečí výbuchu.
Po delším používání zůstane příslušná varná plocha
horká. Nikdy se nedotýkejte
sklokeramického povrchu,
abyste se nepopálili.
Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali, že žádné
předměty (prach, sklo, papír,
atd.) nebrání přívodu vzduchu
pod indukčním vařičem.
Kovové předměty, jako jsou
nože, vidličky, lžičky a poklice
by neměly ležet na varné ploše, protože by mohly být velmi
horké.
Nikdy nepoužívejte ohřívač v
horkém prostředí, jako například v blízkosti plynového
nebo elektrického vařiče či
topení.
CZ - CZ
Nikdy nelijte čisticí prostředek
ani hořlavý materiál do prostoru umístěného pod indukčním
vařičem.
Jestliže je povrch prasknutý,
zařízení vypněte, abyste se
vyhnuli eventuálnímu úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbité nádobí,
s hrubým nebo poškozeným dnem, mohlo by zničit
sklokeramický povrch a ovlivnit chod indukčního vařiče.
Pravidelně čistěte indukční
vařič, abyste usazeninám na
varné ploše, které by mohli
ovlivnit správnou funkci zařízení.
Uchovávejte elektrická zařízení mimo dosah dětí. Nedovolte jim, aby zařízení používaly
bez dozoru.
Jestliže je elektrický kabel
poškozený, musí být nahrazen výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se
předešlo riziku.
Instalace zařízení
Vyřežte díru v kuchyňské lince v o rozměru 67 x 40 cm. Pro instalaci a použití by mělo kolem
díry zůstat alespoň 50 mm prostoru. Ujistěte se, že tloušťka kuchyňské linky je alespoň 30 mm.
Prosíme, zvolte tepelně odolný materiál linky, abyste se vyhnuli poškození způsobenému tepelným sáláním ohřívače. Zařízení může být nainstalováno také jinak, než je uvedeno níže. Vařič
může být namontován tak, že bude těsně přiléhat k okolnímu povrchu, který však musí být z
nerezové oceli nebo jiného vhodného tepelně odolného materiálu.
Ujistěte se, že indukční vařič je dobře odvětraný a že přívodu ani odchodu vzduchu nic nebrání.
Dobré odvětrávání je zásadní pro životnost indukčního vařiče, jak znázorňuje obrázek 1. Ujistěte se, že je indukční vařič dobře nainstalován.
CZ - CZ
odvod vzduchu
přívod vzduchu
Obr. 1
Poznámka: Bezpečná vzdálenost mezi ohřívačem a skříní umístěnou nad ohřívačem by měla
být alespoň 76 cm. Aplikujte těsnící materiál, abyste zabezpečili vařič před pracovní plochou a
zabránili styku s vodou.
Instalace na stůl
Tento indukční vařič lze umístit i na rovnou tepelně odolnou plochu. Na spodní části jsou nožky,
které umožní postavení na rovnou plochu. Podržte níže uvedené podmínky.
Upozornění
• Indukční vařič by nikdy neměl být instalován těsně vedle chladicího vybavení, myčky, sušičky
nebo jiného elektrického zařízení.
• Indukční vařič musí být dobře odvětraný, aby bylo zajištěno účinné chlazení prodlužující životnost a zajišťující spolehlivost.
• Přilehlé stěny, pracovní plocha či jakýkoli jiný povrch nad vařičem musí být odolný vůči vysokým teplotám. Abyste se vyhnuli poškození, také vrstva tmelicí hmoty musí být odolná vůči
vysokým teplotám.
CZ - CZ
Funkce a výhody indukčních varných desek
Představení produktu
Indukční vařič GODIC120 se svým zdokonaleným topným systémem, mikropočítačovým řízením, nízkou spotřebou energie a mnoha funkcemi je ideálním řešením do moderní kuchyně.
Indukční vařič je navržen tak, aby splnil požadavky zákazníků. Je vyroben z materiálů vysoké
kvality, je bezpečný a spolehlivý, ergonomický a vylepší váš kulinářský zážitek.
Princip činnosti
Dvě hlavní složky indukčního vařiče jsou indukční topné cívky a řídicí systém. Elektronický řídicí
systém dodává energii cívce, která způsobuje, že se vytvoří silná magnetická pole přímo nad
cívkami. Tato pole se pohybují přes sklo-keramickou desku, na které jsou umístěny nádoby a
vytvoří se vířivé proudy ve feromagnetických materiálech, které jsou v nádobách obsaženy. Velký proud tvořený vířivými proudy zahřívá dno nádoby a tím se ohřívá jídlo. Dobrá kvalita nádob
přizpůsobených účelům jednotlivých procesů vaření je nezbytná pro dosažení dobrých kulinářských výsledků.
Tímto se ušetří čas i energie, protože v porovnání s obyčejnými sporáky se ohřívá samotný
hrnec, ne ohřívací zařízení či sklokeramická deska. Díky těmto výše popsaným technickým
vlastnostem dosahuje varná deska další výhody, kterou je velmi krátká doba varu.
Navíc se zdroj tepla okamžitě přizpůsobuje změnám nastavení a dá se nastavit po malých
krocích. Indukční varná deska reaguje na změny nastavení stejně rychle jako plynový vařič, protože energie zahřívá hrnec bez nutnosti ohřát nejdříve jiné objekty. Indukční technologie v sobě
kombinuje rychlou odezvu se základní výhodou elektřiny, kterou je přesné nastavení přívodu
tepla.
CZ - CZ
Další výhody indukční varné desky:
- Vzhledem k tomu, že varná deska je ohřívána pouze nepřímo přes dno hrnce, překypující
obsah se nepřichytí a nespálí a riziko popálení uživatele se téměř eliminuje. Sklokeramická
deska je ohřívána pouze horkým hrncem.
- Jakmile hrnec odeberete z desky, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu
- Zařízení rozpozná, jestli je na desku umístěn vhodný hrnec. Pokud ne, nezačne se ohřívat.
Další funkce
Ochrana proti nadměrné teplotě vařiče
Uzpůsobené teplotní senzory mohou kontrolovat teplotu uvnitř vařiče. Je-li zaznamenána nadměrná teplota, indukční vařič přestane automaticky pracovat.
Detekce malých předmětů
Jestliže nádobka v průměru menší než 120 mm, malé předměty (nůž, vidlička, nůžky, klíče, atd.)
nebo nemagnetické nádobky (např. hliníkové) jsou zaznamenány, zazní zvukový signál po dobu
60 vteřin. Jestliže na vařiči není umístěna odpovídající nádoba, zařízení se vypne.
Ochranné automatické zastavení činnosti zařízení
Automatické zastavení činnosti je bezpečnostní ochranná funkce pro Váš indukční vařič. Vařič
se automaticky vypne, jestliže jej zapomenete vypnout. Když z vařiče nádobu odstavíte, vařič
příslušnou varnou plochu přestane okamžitě zahřívat a vypne se po jednominutovém zaznívání
zvukového signálu.
Spuštění zařízení
• Před tím, než zařízení zapojíte, zkontrolujte, jestli napětí zaznačené na štítku koresponduje s
napětím ve vaší el. síti. Zapojení do jiného napětí by mohlo vést k vážným škodám na zařízení a ke zranění osob.
• Povrch varné desky je vyroben z teplotě odolného keramického materiálu. V případě poškození, i pokud se jedná jen o malou trhlinku, neprodleně odpojte zařízení z el. sítě a kontaktujte zákaznický servis.
• Doporučujeme nepokládat žádné kovové kuchyňské potřeby, hrnce či víka pánví, nože či jiné
kovové předměty na varnou desku. Tyto by se mohly při zapnutí desky rozžhavit.
• Horké pánve pokládejte pouze na plotnu desky. Nikdy je nepokládejte na ovládací panel či
rám desky.
• Nepokládejte jakékoliv magneticky citlivé předměty, jako např. kreditní karty, kazety, atd. na
skleněný povrch během provozu zařízení.
• Abyste předešli přehřátí, nepokládejte talíře z alobalu či z kovu na zařízení. Nevkládejte
jakékoliv předměty do ventilačních otvorů. Upozornění: tímto byste si mohli přivodit úraz el.
proudem.
• Nedotýkejte se horkého povrchu keramického pole. Poznámka: Indukční deska se sice
během vaření nerozehřeje, ale rozehřeje ji teplota hrnců!
• Neohřívejte neotevřené konzervy na indukční desce. Zahřátá konzerva by mohla explodovat.
Vždy tedy před ohřevem odstraňte víko.
• Pokud zařízení nebudete využívat delší dobu, doporučujeme je vypojit z el. sítě.
CZ - CZ
Popis ovládacích prvků
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Tlačítka pro nastavování režimu: TEMP, HEATING, TIMER
Tlačítko pro uzamčení ovládání
Tlačítko pro zvyšování hodnoty
Tlačítko pro snižování hodnoty
Zap / Vyp vařiče
Kontrolka režimu časovače TIMER
Kontrolka režimu TEMP
Kontrolka režimu HEATING
Vhodné a nevhodné nádobí
Vhodné nádobí
- hrnce a pánve s magnetickým dnem, stejně tak jako ocelové hrnce se železným dnem, odlívané železo, glazurované pánve
- pánve s rovným dnem a hrnce o průměru 12 až 26 cm s magnetickým dnem
- max. hmotnost hrnce s obsahem – 6 kg
Nevhodné nádobí
- hrnce/pánve o průměru menším než 12 cm
- keramické hrnce, žáru odolné sklo
- měděné hrnce a pánve, hliníkové hrnce a pánve
- nádobí s nožičkama
- nádoby s oblým dnem
Existuje mnoho různých druhů kuchyňského nádobí, které je vhodné pro vaření na indukčním
vařiči. Tento indukční vařič je schopný rozeznat různé nádobí na vaření, které můžete vyzkoušet
následujícím způsobem: Umístěte nádobu na varnou plochu. Jestliže příslušný ovladací panel
zobrazí na displeji stupeň výkonu ohřívání, ukazuje vhodnost nádoby; jestliže se zobrazí „E0“,
CZ - CZ
nádoba není vhodná pro vaření na indukčním vařiči. Jestliže je dno nádoby magnetické, nádoba
by měla být vhodná pro vaření na indukčním vařiči.
Jestliže bude vydáván zvukový signal, znamená to, že nádoba není vhodná pro indukční ohřívání; vařič se vypne po 1 minutě.
Poznámky:
1) Zvuk praskání: Zvuky praskání se mohou objevit, jestliže je používána nádoba se smíšeným
dnem. Protože jsou nádoby vyrobeny z různých materiálů, průhyb jednotlivých materiálů
může vydávat tyto zvuky. Výběr vhodné nádoby může tyto zvuky odstranit nebo zmírnit.
Ovládání zařízení
1) Umístěte nádobu na střed vybrané varné plochy. Stiskem tlačítka
pohotovostního stavu.
(P1) vařič zapnete do
2) Stiskem tlačítka
(P1) vařič zapnete v režimu HEATING. Kontrolka HEATING (P8) svítí
a vařič se zapne s výchozím nastavením o výkonu 1200 W (levá) a 1000 W (pravá). Tlačítky
„+“ a „-“ (P3,P4) můžete zvolit výkon.
3) Opakovým stiskem tlačítka
(P1) přepínáte režimy ovládání - HEATING, TIMER, TEMP
TIMER. Výchozí hodnota v režimu TEMP je 240 °C.
HEATING
U toho režimu uživatel nastavuje výkon vařiče a ten je po celou dobu vaření stejný, tj nedochází
k vypínání a opětovnému zapínání dle určité nastavené hodnoty. Nastavení je dle hodnot 500 W
- 1800 W (levá) a 500 W - 1300 W (pravá), kdy 1800 znamená plný výkon. Tento režim je např.
vhodný k rychlému ohřevu vody - zvolit plný výkon 1800.
Pomocí tlačítek „+“ a „-“ (P3,P4) můžete kdykoli výkon měnit.
TEMP
Pod sklokeramickou deskou je umístěno teplotní čidlo, které snímá teplotu dna nádoby
položené na desce vařiče. Uživatel si nastaví požadovanou teplotu, a termostat vyhodnocuje nastavenou teplotu a aktuální teplotu dna nádoby. Při dosažení této teploty dojde k vypnutí
ohřevu (napájení). Po snížení teploty dna dojde opět k zapnutí ohřevu (napájení). Tento režim
udržuje nastavenou teplotu v určitém rozptylu teplot (rozptyl +- 20 °C). Dalo by se říci, že tento
režim je trochu úspornější a komfortnejší.
Teplota lze nastavovat v krocích: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 °C). Kontrolka
TEMP (P8) se rozsvítí. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ (P3,P4) můžete kdykoli teplotu měnit.
Funkce časovače - TIMER:
Po vybrání provozního režimu (stupně výkonu nebo teploty) stiskněte tlačítko „Timer“. Na displeji se zobrazí „0“ a vedle displeje se rozsvítí kontrolka „TIMER“. Pomocí tlačítek +/- můžete
nastavit dobu provozu: hodnotu zvyšujete v krocích po 5 minutách (až do 180 minut), snižujete
po 5 minutách. Po nastavení hodnoty se po 5 sekundách spustí časovač a čas bude odpočítáván po minutách. Kontrolky TIMER a HEATING / TEMP budou přeblikávat po celou dobu
intervalu TIMERU. Jakmile čas vyprší, uslyšíte zvukový signál a zařízení automaticky přejde do
pohotovostního režimu.
CZ - CZ
Automatické vypnutí při odstavení nádobí
Při nadzvednutí nebo odebrání hrnce/pánve z plochy na vaření dojde k automatickému vypnutí.
Pokud hrnec/pánvi navrátíte zpět na plochu do 15 sekund, bude ohřev pokračovat ve stejném
nastavení jako před odebráním. V jiném případě po 15 sekundách dojde k úplnému vypnutí.
DŮLEŽITÉ: Po použití spotřebiče ho vypněte a VŽDY vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
Indukční vařič se automaticky vypne, jestliže po dobu dvou hodin není zapnuta žádná funkce a
časovač není nastaven na na více než 120.
Zamknutí tlačítek
Abyste zajistili normální chod zařízení a vyhnuli se náhodné změně režimu, stiskněte tlačítko
, vařič se přepne do uzamčeného režimu, ukazatel uzamknutí se rozsvítí. Odemčení: Abyste indukční vařič odemkli, podržte několik vteřin tlačítko
.
Čištění a údržba
• Zařízení po každém použití očistěte. Vypněte zařízení a počkejte, dokud nevychladne. K čištění vařiče nepoužívejte benzín, ředidlo, kartáče nebo leštidla.
• Abyste předešly úrazu el. proudem, zařízení, kabely, ani zástrčka se nikdy nesmí ponořit do
vody či jiných tekutin.
• Sklokeramickou desku otřete vlhkým hadříkem a použijte jemný, neagresivní čisticí prostředek.
• Konstrukci a ovládací panel otřete měkkým hadříkem či jemným čisticím prostředkem.
• Nepoužívejte hořlavé, kyselé či alkalické materiály či jiné podobné látky poblíž zařízení, protože by to mohlo snížit životnost zařízení a vést k připálení při zapnutí zařízení.
• Ujistěte se, že dna nádob neškrábou po povrchu keramické desky, i když poškrábaný povrch
nutně neznamená nefunkčnost zařízení.
• Před tím, než zařízení uložíte na suché místo se ujistěte, že je zařízení zcela čisté.
Povrch indukčního vařiče můžete jednoduše vyčistit podle následující tabulky.
Druh znečištění
Způsob čištění
Čisticí prostředky
Ovládací panel
Navlhčit hadřík horkou vodou, Hadřík, mycí houba.
potom plochu vysušit.
Nános špíny
Navlhčit horkou vodou, potom Speciální čisticí houba na
vyčistit hrubší houbou.
sklokeramiku.
Kola a vápenaté drobky
Na znečištěné místo aplikujte Speciální odvápňovací proocet, potom vysušte jemným středek na sklokeramiku.
hadříkem.
Připáleniny, roztavený plast
Použijte škrabku vhodnou na Speciální čisticí prostředek na
keramické sklo (pro ochranu
sklokeramiku.
skla, ideální je silikonový výrobek) abyste odstranili větší
části připálenin.
CZ - 10
CZ
Odstraňování poruch
Seznam chybových kódů:
Pokud se na displeji zobrazí chybový kód, proveďte následující.
Zpráva o chybě
-E0
E1
E2
E3
Důvod
Stav čekání.
Řešení
Umístěte vhodnou nádobu na
indukční plotnu.
Použití nesprávné nádo- Použijte správnou nádobu.
by, příliš malá nádoba.
Vysoká teplota v
Obraťte se na autorizované servisní
zařízení. Špatná venstředisko.
tilace nebo poškozený
ventilátor.
Poškozený teplotní sen- Obraťte se na autorizované servisní
zor.
středisko.
Problém s napájením.
Zkontrolujte přívod napětí a správnost
zapojení. Po zkontrolování vařič
znovu zapněte. Pokud se kód zobrazí
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Technická specifikace
-
Indukční vařič dvouplotnový
Vhodný pro vestavbu i volně stojící
Úspora času a energie – ohřev během několika vteřin díky indukční technologii
Sklokeramická varná deska studená na dotyk – snadná údržba a vysoká bezpečnost
Automatické vypnutí při odstavení nádobí
Dotykové ovládání
Sklokeramická deska o rozměru 69 x 42 cm
5 volitelných stupňů ohřevu: 500 - 1800 W
možnost nastavení teploty a její udržování v rozsahu 60 - 240 °C s krokem 20 °C
Časovač až 180 minut s následným vypnutím
Pro nádoby s průměrem dna 12 - 26 cm
Barva: černá
Příkon: 3100 W
Napájení: 230 V ~ 50 Hz
Rozměry: 69 x 6,5 x 42 cm
Hmotnost: 6,9 kg
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
Případné další dotazy zasílejte na [email protected]
CZ - 11
CZ
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU.
V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE
OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném
místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení
a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory
do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním
úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému
ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).
CZ - 12
SK
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným obsahom obalu dobre
uschovajte.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj
nie je určený pre komerčné použitie.
• Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho
neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že
máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite
zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
• Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za
kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť
alebo v prípade poruchy.
• Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj
vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
• Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to,
aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje
nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.
• Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete
eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami
a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
• Používajte len originálne príslušenstvo.
• Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.
Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj
• Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja zodpovedá napätiu vo
vašej elektrickej sieti.
• Na zariadenie nepokladajte prázdne hrnce.
• Na zariadenie nepokladajte kovové predmety.
• Raz za čas skontrolujte, či nie je prívodný kábel poškodený. Zariadenie nikdy nezapínajte, ak
je kábel poškodený. Ak prívodný kábel vykazuje poruchu, nechajte ho vymeniť kvalifikovaným
elektrikárom.
• Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak nefunguje správne, vykazuje poškodenia alebo v prípade,
že spadlo na zem.
• Zariadenie nenechávajte počas chodu bez dozoru. Zabráňte deťom, osobám pod vplyvom
drog alebo alkoholu a iným neoprávneným osobám, aby sa dostali blízkosti zariadenia.
• Zariadenie sa nesmie ponoriť do vody alebo iných tekutín a nesmie sa umývať v umývačke
riadu.
• Opravy a údržbu zariadení môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci za použitia originálnych náhradných dielov a príslušenstva. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať svojpomocne!
• Vedecké testy preukázali, že indukčné varné dosky nepredstavujú riziko. Avšak osoby s kardiostimulátorom by sa mali poradiť so svojím lekárom, či je potrebné vykonať nejaké špeciálne
opatrenia pre prevádzku zariadenia.
SK - 13
SK
• Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí obsluhy,
pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštruktážny výklad týkajúci sa obsluhy prístroja a to
osobou zodpovednou za bezpečnosť týchto ľudí.
• Deti by mali byť vždy pod dohľadom, tak, aby sa zamedzilo hraniu detí s týmto prístrojom.
Prosíme, zapojte cez zodpovedajúce vypínač a istič.
Len pre vnútorné použitie
Nikdy indukčný varič neumývajte ponorený vo vode.
Prázdne nádoby umiestnené na variči môžu spôsobiť
prehriatie a poškodenie a
prevádzka variča môže byť
ohrozená.
Čo sa týka hotových jedál,
ako je jedlo v konzervách,
prosím, neohrievajte ho skôr,
ako konzervu otvoríte, vyhnete sa tak nebezpečenstvu
výbuchu.
Po dlhšom používaní zostane príslušná varná plocha
horúca. Nikdy sa nedotýkajte
sklenenej keramiky povrchu,
aby ste sa nepopálili.
Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali, že žiadne
predmety (prach, sklo, papier,
a. t. ď.) nebránia prívodu
vzduchu pod indukčným varičom.
Kovové predmety, ako sú
nože, vidličky, lyžičky a veká
by nemali ležať na varnej
ploche, pretože by mohli byť
veľmi horúce.
Nikdy nepoužívajte ohrievač
v horúcom prostredií, ako
napríklad v blízkosti plynového variča alebo trúby
SK - 14
SK
Nikdy nelejte čistiaci prostriedok ani horľavý materiál
do priestoru umiestneného
pod indukčným varičom.
Ak je povrch prasknutý, zariadenie vypnite, aby ste sa vyhli
prípadnému úrazu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte rozbitý riad,
s hrubým alebo poškodeným dňom, mohol by zničiť sklokeramický povrch a
ovplyvniť chod indukčného
variča.
Pravidelne čistite indukčný
varič, aby ste sa vyhli usadeninám na varnej ploche, ktoré
by mohli ovplyvniť správnu
funkciu zariadenia.
Uchovávajte elektrické zariadenie mimo dosahu detí.
Nedovoľte im, aby zariadenie
používali bez dozoru.
Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť nahradený
výrobcom, jeho zákazníckym
servisom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo k riziku.
INŠTALÁCIA ZARIADENIA
Vyrežte dieru v kuchynskej linke s rozmermi 67 x 40 cm. Pre inštaláciu a používanie by malo
okolo otvoru zostať aspoň 50 mm priestoru. Uistite sa, že hrúbka kuchynskej linky je najmenej
30 mm. Prosíme, vyberte tepelne neodolný materiál linky, aby ste sa vyhli poškodeniu spôsobenému tepelným sálaním ohrievača. Zariadenie môže byť nainštalované aj inak, ako je uvedené
nižšie. Varič môže byť namontovaný tak, že tesne prilieha k okolitému povrchu, ktorý však musí
byť z nerezovej ocele alebo iného vhodného tepelne odolného materiálu.
Uistite sa, že indukčný varič je dobre vetraný a že prívodu ani odchode vzduchu nič nebráni.
Dobré odvetrávanie je zásadný pre životnosť indukčného variča, ako ukazuje obrázok č. 1. Uistite sa, že je indukčný varič dobre nainštalovaný.
SK - 15
SK
odvod vzduchu
prívod vzduchu
Obr. 1
Poznámka: Bezpečná vzdialenosť medzi ohrievačom a skriňou umiestnenou nad ohrievačom
by mala byť aspoň 76 cm. Aplikujte tesniaci materiál, aby ste zabezpečili varič pred pracovnou
plochou a zabránili styku s vodou.
INŠTALÁCIA NA STÔL
Tento indukčný varič možno umiestniť aj na rovnú tepelne odolnú plochu. Na spodnej časti sú
nôžky, ktoré umožnia postavenie na rovnú plochu. Dodržte nižšie uvedené podmienky.
UPOZORNENIE
• Indukčný varič by nikdy nemal byť inštalovaný tesne vedľa chladiaceho zariadenia, umývačky,
sušičky alebo iného elektrického zariadenia.
• Indukčný varič musí byť dobre odvetraný, aby sa zabezpečilo účinné chladenie predlžujúce
životnosť a zabezpečí spoľahlivosť.
• Priľahlé steny, pracovná plocha alebo akýkoľvek iný povrch nad varičom musí byť odolný voči
vysokým teplotám. Aby ste sa vyhli poškodeniu, aj vrstva tmeliacej hmoty musí byť odolná
voči vysokým teplotám.
SK - 16
SK
FUNKCIE A VÝHODY INDUKČNÝCH VARNÝCH DOSIEK
PREDSTAVENIE PRODUKTU
Indukčný varič GODIC120 so svojim zdokonaleným vykurovacím systémom, mikropočítačovým riadením, nízkou spotrebou energie a mnohými funkciami je ideálnym riešením do modernej kuchyne. Indukčný varič je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky zákazníkov. Je vyrobený
z materiálov vysokej kvality, je bezpečný a spoľahlivý, ergonomický a vylepší váš kulinársky
zážitok.
PRINCÍP ČINNOSTI
Dve hlavné zložky indukčného variča sú indukčné vykurovacie cievky a riadiaci systém. Elektronický riadiaci systém dodáva energiu cievke, ktorá spôsobuje, že sa vytvorí silné magnetické polia priamo nad cievkami. Tieto polia sa pohybujú cez sklo-keramickú dosku, na ktorej
sú umiestnené nádoby a vytvoria sa vírivé prúdy vo feromagnetických materiáloch, ktoré sú v
nádobách obsiahnuté. Veľký prúd tvorený vírivým prúdom ohrieva dno nádoby a tým sa ohrieva
jedlo. Dobrá kvalita kontajnerov prispôsobená účelom jednotlivých procesov varenia je nevyhnutná pre dosiahnutie dobrých kulinárskych výsledkov.
Týmto ušetríte čas aj energiu, pretože v porovnaní s obyčajnými sporákmi sa ohrieva samotný
hrniec, nie ohrievacie zariadenie alebo sklo keramická doska. Vďaka týmto vyššie opísaným
technickým vlastnostiam dosahuje varná doska ďalšie výhody, medzi ktoré patrí je veľmi krátka
doba varu.
Navyše sa zdroj tepla okamžite prispôsobuje zmenám nastavenia a dá sa nastaviť po malých
krokoch. Indukčná varná doska reaguje na zmeny nastavenia rovnako rýchlo ako plynový ohrievač, pretože energia zahrieva hrniec bez nutnosti ohriať najskôr iné objekty. Indukčná technológia v sebe kombinuje rýchlu odozvu so základnou výhodou elektriny, ktorou je presné nastavenie prívodu tepla.
ĎALŠIE VÝHODY INDUKČNEJ VARNEJ DOSKY:
- Vzhľadom na to, že varná doska je ohrievaná len nepriamo cez dno hrnca, prekypujúci obsah
sa neprichytí a nespáli a riziko popálenia užívateľa sa takmer eliminuje. Sklo - keramická doska je ohrievaná iba horúcim hrncom.
- Ako náhle hrniec odstránite z dosky, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
- Zariadenie rozpozná, ak je na dosku umiestnený vhodný hrniec. Ak nie, nezačne sa ohrievať.
ĎALŠIE FUNKCIE
Ochrana proti nadmernej teplote ohrievača
Uspôsobené teplotné senzory môžu kontrolovať teplotu vo vnútri ohrievača. Ak je zaznamenaná
nadmerná teplota, indukčný varič prestane automaticky pracovať.
Detekcia malých predmetov
Ak nádobka v priemere menej ako 120 mm, malé predmety (nôž, vidlička, nožnice, kľúče, atď)
alebo nemagnetické nádobky (napr. hliníkové), sú zaznamenané, ozve sa zvukový signál po
dobu 60 sekúnd. Ak na ohrievači nie je umiestnená zodpovedajúca nádoba, zariadenie sa
vypne.
SK - 17
SK
Ochranné automatické zastavenie činnosti zariadení
Automatické zastavenie činnosti je bezpečnostná ochranná funkcia pre váš indukčný ohrievač.
Ohrievač sa automaticky vypne, ak ho zabudnete vypnúť. Keď z ohrievača nádobu odstavíte,
ohrievač varnú plochu prestane okamžite zohrievať a po 1 minútě sa vypne.
SPUSTENIE ZARIADENIA
• Pred tým, ako zariadenie zapojíte, skontrolujte, či napätie zaznačené na štítku korešponduje
s napätím vo vašej el. sieti. Zapojenie do iného napätia by mohlo viesť k vážnym škodám na
zariadení a k zraneniu osôb.
• Povrch varnej dosky je vyrobený z teplo odolného keramického materiálu. V prípade
poškodenia, aj keď sa jedná len o malú trhlinku, okamžite odpojte zariadenie z el. siete a kontaktujte zákaznícky servis.
• Odporúčame nepokladať žiadne kovové kuchynské potreby, hrnce či panvice, nože či iné
kovové predmety na varnú dosku. Tieto by sa mohli pri zapnutí dosky rozpáliť.
• Horúce panvice pokladajte iba na platňu dosky. Nikdy ich neukladajte na ovládací panel alebo
rám dosky.
• Neklaďte akékoľvek magneticky citlivé predmety, ako napríklad kreditné karty, kazety, a. t. ď.
na sklenený povrch počas prevádzky zariadenia.
• Aby ste predišli prehriatiu, neklaďte taniere z alobalu alebo z kovu na zariadení. Nevkladajte
akékoľvek predmety do ventilačných otvorov. Upozornenie: týmto by ste si mohli privodiť úraz
el. prúdom.
• Nedotýkajte sa horúceho povrchu keramického poľa. Poznámka: Indukčná doska sa síce
počas varenia nerozohreje, ale rozohreje ju teplota hrncov!
• Neohrievajte neotvorené konzervy na indukčnej doske. Zohriata konzerva by mohla explodovať. Vždy teda pred ohrevom odstráňte veko.
• Ak zariadenie nebudete používať dlhšiu dobu, odporúčame ho vypojiť z el. siete.
SK - 18
SK
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tlačidlá pre nastavovanie režimu: TEMP, HEATING, TIMER
Tlačidlo pre uzamknutie ovládania
Tlačidlo pre zvyšovanie hodnoty
Tlačidlo pre znižovanie hodnoty
Zap / Vyp variča
Kontrolka režimu časovača TIMER
Kontrolka režimu TEMP
Kontrolka režimu HEATING
VHODNÉ A NEVHODNÉ RIADY
Vhodný riad
- Hrnce a panvice s magnetickým dnom, rovnako tak ako oceľové hrnca so železným dnom,
odlievané železo, glazúrované panvice,
- panvice s rovným dnom a hrnce o priemere 12 až 26 cm s magnetickým dnom
- max. hmotnosť hrnca s obsahom - 6 kg
Nevhodný riad
- hrnce / panvice s priemerom menším ako 12 cm
- keramické hrnce, teplu odolné sklo,
- medené hrnce a panvice, hliníkové hrnce a panvice
- riad s nožičkami
- riad s oblým dnom
Existuje veľa rôznych druhov kuchynského riadu, ktoré je vhodné pre varenie na indukčnom
variči. Tento indukčný varič je schopný rozoznať rôzny riad na varenie, ktorý môžete vyskúšať
nasledujúcim spôsobom: Umiestnite nádoby na varnú plochu. Ak príslušný ovládací panel zobrazí na displeji stupeň výkonu ohrievania, ukazuje vhodnosť nádoby; ak sa zobrazí „E0“, nádoba nie je vhodná pre varenie na indukčným variči. Ak je dno nádoby magnetické, nádoba by
SK - 19
SK
mala byť vhodná pre varenie na indukčnom variči.
Ak bude vydávaný zvukový signál, znamená to, že nádoba nie je vhodná pre indukčné ohrievanie; varič sa vypne po 1 minúte.
Poznámky:
1) Zvuk praskania: Zvuky praskania sa môžu objaviť, ak je používaná nádoba so zmiešaným
dnom. Pretože sú riady vyrobené z rôznych materiálov, priehyb jednotlivých materiálov
môže vydávať tieto zvuky. Výber vhodnej nádoby môže tieto zvuky odstrániť alebo zmierniť.
OVLÁDANIE ZARIADENIA
1) Umiestnite nádobu na stred vybranej varnej plochy. Stlačením tlačidla
do pohotovostného stavu.
ohrievač zapnete
2) Stlačením tlačidla
(P1) varič zapnete v režime HEATING. Kontrolka HEATING (P8) bliká a varič sa zapne s predvoleným nastavením o výkone 1200 W (levá) a 1000 W (pravá).
Tlačidlami „+“ a „-“ (P3, P4) môžete zvoliť výkon.
3) Opakovým stlačením tlačidla
(P1) prepínate režimy ovládania - HEATING, TIMER,
TEMP TIMER. Predvolená hodnota v režime TEMP je 240 ° C.
HATING
U tohto režimu užívateľ nastavuje výkon variča a ten je celú dobu varenia rovnaký, tj. nedochádza k vypínaniu a opätovnému zapínaniu podľa určitej nastavenej hodnoty. Nastavenie je podľa
hodnôt 500 až 1800 W (ľavá), 500 až 1300 W (pravá) kedy 1800 znamená plný výkon. Tento
režim je napr. vhodný k rýchlemu ohrievaniu vody - zvoliť plný výkon 1800 W.
Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ (P3,P4) môžete kedykoľvek výkon změniť.
TEMP
Pod sklokeramickou doskou je umiestené teplotná sonda, ktoré sníma teplotu dna nádoby
položenej na doske variča. Užívateľ si nastaví požadovanú teplotu, a termostat vyhodnocuje
nastavenú teplotu a aktuálnu teplotu dna nádoby. Pri dosiahnutí tejto teploty dôjde k vypnutiu
ohrievania (napájania). Po znížení teploty dna dôjde opäť k zapnutiu ohrievania (napájania).
Tento režim udržuje nastavenú teplotu v určitom rozptyle teplôt (rozptyl +- 20 °C). Dalo by sa
povedať, že tento režim je trochu úspornejší a komfortnejší.
Teplotu je možné nastavovať v krokoch: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 a 240 °C).
Kontrolka TEMP (P7) sa rozsvieti. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ (P3,P4) môžete kedykoľvek toto
nastavenie v rozsahu 60–240 °C zmeniť.
FUNKCIA ČASOVAČA - TIMER:
Po vybraní prevádzkového režimu (stupne výkonu alebo teploty) stlačte tlačidlo „Timer“. Na
displeji sa zobrazí „0“ a vedľa displeju sa rozsvieti kontrolka „TIMER (min)“. Pomocou tlačidiel
+/- môžete nastaviť dobu prevádzky: hodnotu zvyšujete v krokoch po 5 minútach (až do 180
minút), znižujete po 5 minútach. Po nastavení hodnoty sa po 5 sekundách sa spustí časovač a
čas bude odpočítavaný po minútach. Kontrolky TIMER a HEATING / TEMP budou preblikávať
po celú dobu intervalu TIMERU. Hneď ako čas vyprší, budete počuť zvukový signál a zariadenie
automaticky prejde do pohotovostného režimu.
SK - 20
SK
Automatické vypnutie pri odstavení riadu
Pri naddvihnutí alebo odobraní hrnca/panvice z plochy na varenie dôjde k automatickému
vypnutiu. Pokiaľ hrniec/panvicu navrátite späť na plochu do 15 sekúnd, bude ohrev pokračovať
v rovnakom nastavení ako pred odobratím. V inom prípade po 15 sekundách dôjde k úplnému
vypnutiu.DôLEŽITÉ: Po použití spotrebiča ho vypnite a VŽDY vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
Indukčný varič sa automaticky vypne, pokiaľ dve hodiny nie je zapnutá žiadna funkcia a časovač nie je nastavený na viac než 120.
Zamknutie tlačidiel
Aby ste zaistili normálny chod zariadenia a vyhli sa náhodnej zmene režimu, stlačte tlačidlo
varič sa prepne do uzamknutého režimu, indikátor uzamknutia sa rozsvieti. Odomknutie: Aby
ste indukčný varič odomkli, podržte niekoľko sekúnd tlačidlo
.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Zariadenie po každom použití očistite. Vypnite zariadenie a počkajte, kým nevychladne. Na
čistenie variča nepoužívajte benzín, riedidlo, kefy alebo leštidla.
• Aby ste predišli úrazu el. prúdom, zariadenia, káble, ani zástrčka sa nikdy nesmie ponoriť do
vody alebo iných tekutín.
• Sklo - keramickú dosku utrite vlhkou handričkou a použite jemný, neagresívny čistiaci prostriedok.
• Konštrukciu a ovládací panel utrite mäkkou handričkou alebo jemným čistiacim prostriedkom.
• Nepoužívajte horľavé, kyslé alebo alkalické materiály alebo iné podobné látky blízkosti zariadenia, pretože by to mohlo znížiť životnosť zariadení a viesť k pripáleniu pri zapnutí zariadenia.
• Uistite sa, že dna nádob neškrabú po povrchu keramickej platne, aj keď poškriabaný povrch
nevyhnutne neznamená nefunkčnosť zariadenia.
• Pred tým, ako zariadenie uložíte na suché miesto sa uistite, že je zariadenie úplne čisté.
Povrch indukčného ohrievača môžete jednoducho vyčistiť podľa nasledujúcej tabuľky.
Druh znečistenia
Spôsob čistenia
Čistiace prostriedky
Ovládací panel
Navlhčiť handričku horúcou
Handrička, špongia.
vodou, potom plochu vysušiť.
Nános špiny
Navlhčiť horúcou vodou,
Špeciálne čistiace špongie na
potom vyčistiť hrubšou špon- sklokeramiku.
giou.
Kolesá a vápenaté omrvinky
Na znečistené miesto aplikuj- Špeciálny odvápňovací prote ocot, potom vysušte jemstriedok na sklo - keramiku.
nou handričkou.
Pripáleniny, roztavený plast
Použite škrabku vhodnú na
Špeciálny čistiaci prostriedok
keramické sklo (pre ochrana sklo - keramiku.
nu skla, ideálny je silikónový
výrobok) aby ste odstránili
SK - 21
SK
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Zoznam chybových kódov:
Pokiaľ sa na displeji zobrazí chybový kód, preveďte nasledujúce.
Správa o chybe
--
Dôvod
Stav čakania.
E0
Použitie nesprávnej nádoby, príliš malá nádoba.
Vysoká teplota v zariadení. Zlá ventilácia
alebo poškodený ventilátor.
Poškodený teplotný
senzor.
Problém s napájaním.
E1
E2
E3
Riešenie
Umiestnite vhodnú nádobu na
indukčnú platňu.
Použite správnu nádobu.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Skontrolujte prívod napätia a
správnosť zapojenia. Po skontrolovaní ohrievač znova zapnite. Pokiaľ
sa kód zobrazí znovu, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
-
Indukční varič dvojplatničkový
Vhodný pro vstavanie i voľne stojací
Úspora času a energie – ohrev priebehu niekoľkých sekúnd dýky indukčnej technológii
Sklo-keramická varná doska studená na dotyk – ľahká údržba a vysoká bezpečnosť
Automatické vypnutie pri odstavenom riade.
Dotykové ovládanie
Sklo-keramická doska o rozmere 69 x 42 cm
5 volitelných stupňov ohrievania: 500 - 1800 W
možnosť nastavenia teploty a jej udržovanie v rozsahu 60 - 240 °C s krokom 20 °C
Časovač až 180 minút s následným vypnutím
Pro nádoby s priemerom dna 12 - 26 cm
Farba: čierna
Príkon: 3100 W
Napájanie: 230 V ~ 50 Hz
Rozmery: 69 x 6,5 x 42 cm
Hmotnosť: 6,9 kg
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.
Prípadné ďalšie otázky zasielajte na [email protected]
SK - 22
SK
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej
manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho
predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete
bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu
elektrozariadení) a v kolektívnom systéme SEWA, as (pre recykláciu batérií a akumulátorov)
pod registračným číslom EZ 0000213.
SK - 23
ENG
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
General Safety Instructions
• The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
• This appliance is not fit for commercial use.
• Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and
sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet,
unplug it immediately. Do not put it in water.
• When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from
the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the
attached accessories.
• Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always
switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
• To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable
is hanging low and that children do not have access to the appliance.
• Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if
it is damaged.
• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To
avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
• Use only original spare parts.
• Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions for this unit“.
Special safety instructions for this unit
• Before using for the first time, check whether the voltage rating on the product corresponds to
the voltage of your home electric current.
• Do not connect the plug to a socket where several other appliances with power drain over
2000 W are already plugged in.
• Never touch the device and the power plug with wet hands. 
• Do not move the induction hotplate during cooking or with hot cookware on top of it. 
• Do not place any empty containers on the device. 
• Do not place any metal objects on the device.
• Never use the device when it does not function properly, shows damage or in case it was
dropped.
• Do not submerge the device in water or other liquids and do not wash it in the dishwasher.
• Scientific tests have proven that induction hotplates do not pose a risk. However, persons
with a pacemaker should clear with their doctor wether to take care of some special handling
advises.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical.
Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
ENG - 24
ENG
Please use a dedicated power
switch.
Indoor use only
Never directly wash the
induction hob in water
Never use the induction hob
with empty pans as there
is risk of overheating and
damage and the operation of
the hob may affected
For sealed food such as canned goods, please do not heat
them before opening them to
avoid any risk of explosion.
After being used for a long
time, the corresponding
heating zone of the hob will
remain hot. Never touch the
ceramic surface to avoid burning.
We suggest that you should
periodically check that there
are no objects (glass, paper,
etc) that could obstruct the
inlet under your induction
cooker.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the
hotplate as they may get very
hot.
Never use the induction hotplate in high temperature
environments such as near a
gas stove or kerosene stove.
ENG - 25
ENG
Do not put any detergents or
flammable materials in the
equipment installed under the
induction hotplate.
If the surface is cracked,
switch off the appliance to
avoid the possibility of electric
shock.
Do not use damaged pans, or
those with rough or distorted
bases, they may damage
the ceramic surface and also
affect the performance of the
induction hob.
Clean the induction hob on
a regular basis to prevent
foreign matters from entering
the fan thus effecting the normal operation.
Keep electrical appliances out
of reach from children . Do not
let them use the appliances
without supervision.
If the supply cord is damaged,
it must be replaced by the
manufacturer, its service
agent or similarly qualified
persons in order to avoid a
hazard.
Installing the device
Cut an aperture in the table surface in accordance with the size 67 x 40 cm . For the purpose of
installation, and use, a minimum of 50 mm space shall be preserved around the hole. Be sure
the thickness of the table surface is at least 30mm. Please select heat-resistant table material
to avoid deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As an alternative to the
method below the hob can be flush mounted provided the adjacent surface is stainless steel or
some other suitable heat proof material.
ENG - 26
ENG
Ensure that the induction hob is well ventilated and the air inlet and outlet is not blocked. Good
ventilation is vital for a good service life of the induction cooker. As shown in Fig 1 Ensure the
induction hob is in good working order.
Air exit
Air inlet
Fig.1
Note: The safety distance between the hotplate and any cupboard above the hotplate should be
at least 76 cm.
Apply suitable sealant to secure the hob to the worktop and to prevent ingress of water.
Instalation on the Table
• Place the device on a stable and level surface.
• Never place the device on a flammable surface (e.g. table cloth, carpet, etc.).
• Do not block the ventilation slots of the device. This may overheat the device. Keep a minimum distance of 5 to 10 cm to walls or other items.
Caution
• The induction hob shall not be mounted to cooling equipment, dishwashers and rotary dryers
or any other electrical appliance
• The induction hob must be well ventilated to ensure efficient cooling prolonging it’s life and
ensuring reliability.
• Adjacent walls, the worktop and any surfaces above the hob must be able to withstand heat.
To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.
ENG - 27
ENG
The Function Mode and Product Advantages of Induction
Hotplates
Product Introduction
The Induction cooker GODIC230 with it’s advanced induction heating sysytem, micro-computerized control, low energy usage and multi-functions, is the optimum solution for a modern kitchen.
The ‘Control Induction’ hob is designed with customer focus. Manufactured from high quality
materials ,the unit is safe and reliable, ergonomic and will enhance your cooking experience.
Working Principle
The two main components of the ‘Control Induction’ hob are the induction heating coils, and
the control system. The electronic control system energises the coils, causing them to generate
powerful magnetic fields in the areas immediately above the coils. These fields travel through
the vitro ceramic plate on which the pans are placed and eddy currents are formed in the ferromagnetic materials in the pans. The tremendous energy generated by the eddy currents heat
the food directly by conducting the heat through the base of the pans and into the food. Good
quality pans suited to the particular cooking processes being carried out are essential for obtaining good cooking results
This means saving time and energy, because contrary to common hotplates, the cookware is
heated up, not the heating element and the glass ceramics. Due to the technical characteristics
described above, another advantage is the very short start-up cooking time.
In addition, the heat supply promptly adapts to changed settings and can be controlled in small
steps. The induction hotplate reacts to changed settings just as fast as a gas stove, as the
energy reaches the pot immediately without having to heat up other materials first. The induction technology combines this fast reaction with the basic advantage of electricity, meaning being
able to exactly adjust the heat supply.
Additional advantages of an induction hotplate:
- As the hotplate is only heated up indirectly via the bottom of the cookware, over spilling food
cannot stick and burn and there is hardly any danger of burns for the user. The glass ceramics is only heated up by the hot cookware.
- Once you take the cookware off the hotplate, the device automatically switches to standby
mode.
- The device detects whether suitable cookware is placed on the hotplate. If this is not the
case, no energy is transmitted.
Other function
Detection of Small Articles
If a pot of less than 120 mm in diameter, small articles (knife, fork, scissors, keys , etc.) or nonmagnetic pots (such as aluminum ) are sensed, the buzzers give out an alarm lasting about 60
seconds. If a suitable pan is not placed on the hob the cooker will switch off.
Auto shutdown protection
Auto shut down is a safety protection function for your induction cooker. It will shut down automatically if you forget to turn off your cooking.
When a pot is removed, the induction hotplate will stop heating that zone immediately and shut
it down after the buzzer sounds for 1 minute.
ENG - 28
ENG
Commissioning the device
• Prior to connecting the device, check whether the voltage indicated on the type plate corresponds to the voltage supply in your home. A wrong connection may lead to grave damage on
the device and injury to persons.
• The two hotplate surfaces consist of temperature-resistant ceramics. In case of damage, even
if this concern only a small tear, disconnect the device from the power supply immediately and
contact the customer service.
• We recommend not placing any metal kitchen utensils, cookware or pan lids, knives or other
metal objects on the hotplate. These may heat up when the device is turned on.
• Place the hot pans in the hob area only. Never place them on the control panel or the frame.
• Do not place any magnetically objects like credit cards, cassettes etc. on the glass surface
while the device is in operation.
• On order to avoid overheating, do not place any aluminium foil or metal plates on the device.
• Do not insert any objects like wires or tools into the ventilation slots. Attention: this may cause
electric shocks.
• Do not touch the hot surface of the ceramic field. Please note: the induction hotplate does not
heat up itself during cooking, but the temperature of the cookware heats up the hotplate!
• Do not heat up any unopened tins on the induction hotplate. A heated tin could explode; therefore remove the lid under all circumstances beforehand.
• If you do not use the device for an extended period, we recommend you disconnect it from
the electric outlet.
GENERAL DESCRIPTION
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Button for set mode: TEMP, HEATING, TIMER
LOCK button
Button for increase value
Button for decrease value
ON / OFF
Control light TIMER
Control light TEMP
Control light HEATING
ENG - 29
ENG
Suitable and unsuitable cookware
Suitable Cookware
- pots and pans with magnetic bottom, as stainless steel pots with iron bottom, cast iron, enamelled pans
- Flat-bottom pans and pots with a diameter of 12 to 26 cm with magnetic bottom
- Max. weight pot and content 6 kg
Unsuitable Cookware
- Pots/pans with a diameter of less than 12 cm
- Ceramic pots, heat-proof glass
- Copper pots and pans, aluminium pots and ans
- Cookware with feet
- Containers with a curved bottom
You may have various receptacles suitable for induction heating.
This induction hob is able to identify multiple heating appliances, and you can test them by the
following methods: Place the appliance in the heating zone. If the corresponding heating zone
displays a power level, it shows the suitability of the pan; if “U” flashes, the pan is not suitable
for induction cooking.
If the base of the pan is magnetic it should be suitable for induction cooking.
If the buzzer gives out an alarm, this indicates that the pan is not suitable for the induction hotplate; the hotplate will turn off after 1 minute.
Notes:
1) Snapping sound: Snapping sounds could be produced if a pan with a composite base is
used. Because the pans are made of different materials, the movement of different materials
in the heating zone can produce noise. Selection of proper pan can reduce or eliminate the
noise.
Device Operation
1) Place suitable cooking utensils in the center of the top plate and plug in, then press
(P1).
2) Pressing
(P1), the light of HEATING (P8)will shine, and the cooker will heat the
cookware at 1200 W (left) and 1000 W (right). The power rate can be adjusted by „+” or “-”
(P3,P4). Please be noticed that the power range is from 500~2000W.
3) Pressing Function button
(P1) HEATING, TIMER, TEMP, TIMER can be transformed
circularly. The default temperature of setting temperature in is 240 °C
ENG - 30
ENG
HEATING
In this mode, the user can adjust the power output of the unit. This power output then remains
the same and there is no switching ON or OFF during cooking. The Power is adjustable from
500 W to 1800 W (left), 500 W to 1300 W (right) where 2000 is the full power. This set up is
especially usefull for fast water boiling – adjust to level 2000.
With the „+“ and „-“ keys, you can change the settings at any time. Control light “HEATING” (P8)
lights.
TEMP
The temperature sensor, located underneath the glass-ceramic plate, monitors the bottom
temperature of the cookware. The user selects required temperature and the thermostat compares the selected temperature with the temperature of the bottom of the coockware. When the
selected temperature is reached, the power will be disconnected. When the actual temperature
of the bottom of the coockware is lower then the selected temperature, the power will come ON
again. This mode keeps the selected temperature in a thermal range (+-20°C). This mode is in
fact somewhat more comfortable and economic.
The pre-set temperature stage „240 °C“ is selected and the device turns on (Temperature stages: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 and 240°C). With the +/- keys (P3,P4), you can
change the settings at any time, ranging from 60 – 240 °C. Control light “TEMP“ (P7) lights.
Timer Function:
After having selected the operating mode (power stage or temperature stage), press the “Timer”
key. The display “0” appears on the display and the LED TIMER appears. By using the +/- keys
you will be able to select the operating time in increasing 5 minutes (up to 180 minutes maximum), and reducing 5 minute.
5 sec after setting the value the TIMER will start and time will be countdowned in one minute
intervals. Control lights TIMER and HEATING/TEMP will lights for all timer interval. Once the
time is up, you will hear an acoustic signal and the device automatically enters standby mode.
Automatic turn OFF when lifting away the dish
When the cooking dish is lifted away from the cooking surface, the unit will TURN itself OFF. If
the dish is returned back on the surface within 15 sec, the cooking process will resume with the
pre-lifting settings. If the dish is NOT returned back within 15 sec, the unit will TURN OFF completelly.
WARNING: Once the cooking or warming process is finished, disconnect the mains plug from
the out-let!
The induction cooker will shut off automatically if there is no any operation within 2 hours when
the unit is not set timer above 120 minutes.
Locking
To ensure normal operation, and to avoid inadvertent change of mode, press
ters the locked state, the locking indicator flashes and other keys are disabled.
Unlocking: To Unlock the induction hob, hold the
ENG - 31
key for three seconds.
, the hob en-
ENG
Maintenance and clean
• Clean the appliance after each use. Disconnect the plug and wait until the unit cooled off. Do
not use fuel, paint thinner, a brush or polishing powder to clean the induction cooker.
• Pull the power plug prior to cleaning the device. Do not use any caustic cleaning agents and
make sure that no water penetrates the device.
• To protect yourself from electric shock, never immerse the device, its cables and the plug in
water or other liquids.
• Wipe off the ceramic field with a damp cloth or use a mild, non-abrasive soap solution.
• Wipe off the casing and the operating panel with a soft cloth or a mild detergent.
• Do not use any petrol products to not damage the plastic parts and the casing/operating
panel.
• Do not use any flammable, acidy or alkaline materials or substances near the device, as this
may reduce the service life of the device and lead to deflagration when the device is turned
on.
• Make sure that the bottom of the cookware does not scrape across the surface of the ceramic
field, although a scratched surface does not impair the use of the device.
• Make sure that the device was properly cleaned before storing it in a dry place.
You can easily clean the surface of the induction hotplate by following the methods given in the
table below.
Type of contamination
Control panel
Accumulation of dirt
Rings and lime crumbles
Burnt on food ,melted aluminum or plastics.
Method of cleaning
Wet with hot water then wipe
dry.
Wet with hot water then wipe
it dry with coarse sponge.
Apply white vinegar to the soiled zone, then wipe dry with
soft cloth.
Use a scraper suitable for
ceramic glass (to protect
glass, a silicon product is preferred) to remove residue.
ENG - 32
Articles used for cleaning
Cleaning sponge
Special cleaning sponge for
ceramic glass.
Special descaler for ceramic
glass.
Special cleaner for ceramic
glass.
ENG
Problem and Solution
If an abnormality occurs, the induction hob will enter the protective state automatically and display corresponding protective codes:
Error Code
--
Reason
Waiting status.
E0
Use unsuitable or no
pot/pan
Fan failure
Bad hob ventilation
Abnormal temperature
Temperature sensor
failure
Abnormal supply voltage
E1
E2
E3
Solution
Place a suitable pot/pan onto the
induction cooking field. The plate will
work as ususal.
Use a suitablet pot/pan.
Please contact the authorized service
centrum.
Please contact the authorized service
centrum.
Please inspect whether power supply
is normal. Power on after the power
supply is normal.
Verify if the power supply interface is
secure.
Technical specifications
-
Double Induction hot plate
Free stand or built in
Saves time and energy – heating up in seconds
Ceramics hotplate is cold to the touch easing maintenance and very safe
Automatic shutdown with remove dishes
Touch control panel
Black crystal glass, dimension 69 x 42 cm
5-level power setting: 500 - 1800 W
Temperature mode with range: 60 - 240°C, steps 20°C
Timer up to 180 minutes
For potsand pans from 12 up to 26 cm
Power supply: 230 V ~ 50 Hz
Power usagen 3100 W
Size: 69 x 6,5 x 42 cm
Weight: 6,9 kg
We reserve the right to change technical specifications.
For any further information, please write to: [email protected]
ENG - 33
ENG
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the
product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old
electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
ENG - 34
CZ
Záruční list
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku
nebo jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Úst´nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín,
tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.goddess.cz
Typ výrobku:
IC 230
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
Záručný list
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v
autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento
riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.goddess.cz
Typ prístroja:
IC 230
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pečiatka a podpis predajca:
Poznámky / notes
Poznámky / notes
Poznámky / notes
Download

stiahnuť návod - Obchodný