1. Marketingový výzkum
„Marketingový výzkum je disciplína, které v sobě zahrnuje poznatky
několika vědních oborů jako je matematika, statistika, psychologie, sociologie,
informatika a další. Poznatky, metody a postupy těchto oborů byly převzaty a
postupně integrovány do systému metod a postupů za účelem získávání a zpracování
marketingových informací.“1
1. 2 Historie marketingového výzkumu
Marketingový výzkum pochází ze sociologického výzkumu a výzkumu
veřejného mínění v počátcích 19. století, kde sloužil jako ukazatel volebních
preferencí při prezidentských volbách v USA. Masivní rozšíření však marketingový
výzkum prodělal až ve dvacátém století.2
1. 3 Definice marketingového výzkumu
Marketingový výzkum je definován jako „funkce, které spojuje spotřebitele,
zákazníka, a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací –
informací užívaných k zjišťování a definování marketingových příležitostí a
problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování
marketingového úsilí a k zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový
výzkum specifikuje požadované informace podle vhodnosti k řešení těchto
problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat,
analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky.“3
1
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2010, s. 12. ISBN 978-
807372-662-1
2
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2010, ISBN 978-807372-
662-1
3
PŘIBYLOVÁ, M a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, s. 13.
ISBN 80-7169-299-9
2. Typy marketingového výzkumu
SIMOVÁ4 dělí marketingový výzkum do několika typů podle společných
atributů či zvolených hledisek na marketingový výzkum podle zadavatele,
výzkumníka, podle zadání agentury, stálý, příležitostný, vnitropodnikový či mimo
podnik a další. Mezi dva hlavní typy marketingového výzkumu patří interní a externí
spolu s kvantitativním a kvalitativním.
2. 1 Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum
„Kvantitativní výzkum je výzkum, jehož předmětem je zjištění četnosti
určitého stavu nebo jevu. Účelem je získat číselné údaje.“5 Mezi metody
kvantitativního výzkumu patří zejména dotazování, které jsem si vybral i jako
metodu kvantitativního výzkumu pro bakalářskou práci.
Zatímco kvalitativní výzkum „spočívá ve zjišťování hlubších příčin, proč se
něco stalo, nebo děje. Cílem je zjistit příčiny názory, postoje, mínění a motivy
dotázaných, které vyvolávají nebo mají za následek vznik určitého stavu nebo jevu,
analyzovat vztahy, závislost a příčiny za účelem jejich zobecnění.“6 Kvalitativní
výzkum zahrnuje především pozorování, diskusní skupiny a řízená interview.
Jak již z kořenů slov vyplívá kvalitativní výzkum je zaměřen na kvalitu a
kvantitativní na získání co největšího vzorku respondentů, kteří odpovídají na stejné
otázky a ve stejném čase. Vyhodnocením tohoto výzkumu je například teze, že by 25
% respondentů volilo raději jeden výrobek před druhým.
4
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2010, ISBN 978807372-662-1
5
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec:Technická univerzita, 2010, s. 39. ISBN 978807372-662-1
6
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec:Technická univerzita, 2010, s. 40. ISBN 978-
807372-662-1
3. Dotazování
„Základem dotazování je pokládání otázek dotazovaným (respondentům).
Z jejich odpovědí řešitel výzkumného projektu získává žádoucí primární údaje. Podle
kontaktu s dotazovaným se dotazování odehrává jako osobní, telefonické a písemné.
Zvolená forma kontaktu předurčuje použitelnost jednotlivých způsobů dotazování.“7
3. 1 Typy dotazníků
Podle HAUGEHO8 se dotazníky dělí na strukturované, polostrukturované a
nestrukturované.
Tabulka číslo 1. Roztřídění dotazníků
Typ dotazníku
Strukturovaný
Oblast využití
Řízení dotazníku
Ve velkých dotazovaných programech (běžně
telefonické (osobní),
přes 200 rozhovorů), kde je možné očekávat
samovyplňování
mnoho přesných odpovědí
Polostrukturovaný
Hojně využívaný v bussines – to – bussines
osobní / telefonické
v marketingovém výzkumu, kde je nutné
uchovat odpovědi společností. Také najde
využití tam, kde odpovědi nemohou být
předem odhadnuty.
Nestrukturovaný
Je základem mnoha studií technických
skupinové diskuse/
a omezených trhů. Také se využívá
osobní / hloubkové
v hloubkových rozhovorech a diskusních
telefon, interview
skupinách. Tam, kde si tazatel není úplně jistý
odpovědí ještě před interview.
Zdroj: HAUGE, P. Průzkum trhu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, s. 104. ISBN 80-7226-917-8,
Přeložil: JUNGMANN, V.
7
PŘIBYLOVÁ, M a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,1996, s. 48.
ISBN 80-7169-299-9
8
HAUGE, P. Průzkum trhu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-917-8, Přeložil:
JUNGMANN, V.
Pro účely bakalářské práce jsem zvolil strukturovaný typ dotazníku, který
jsem
vložil
na
webové
stránky
dostupné
na
adrese
http://glos-
petr.webnode.cz/bakalarska-prace. Dotazník jsem zpracoval pomocí volně dostupné
aplikace Google Dokumenty9.
3. 2 Zásady tvorby dotazníků
Před sestavením dotazníku je důležité si stanovit účel dotazování a jeho cíl.
Otázky by měly být jasné, stručné a nezaměnitelné především v písemném
dotazování, vzhledem k tomu, že respondent formulář vyplňuje sám a nemá
k dispozici nápovědu tazatele jako například u telefonického či osobního dotazování.
Dotazník začíná úvodnímu otázkami, které mají především naladit respondenta ke
spolupráci. Následují filtrační otázky, kterými tazatel rozdělí dotazované například
do dvou skupin, přičemž jedna skupina zná danou tématiku a druhá ne. Specifické
otázky slouží k získání odpovědí na otázky týkající se příjmu, obratu nebo
choulostivých okolností. Klasifikační otázky používají tazatelé k zjištění údajů pro
rozčlenění respondentů do několika skupin například podle věku či pohlaví. Poslední
skupinou jsou otázky identifikační, které slouží pro marketingové účely, nebo
pozdější kontakt s respondentem. 10
3. 3 Testování dotazníku a vzorek respondentů
Testováním dotazníku se rozumí ověření jeho správnosti a srozumitelnosti na
několika respondentech, kterých se tazatel zeptá na jejich pocit z vyplněného
dotazníku. Testováním neboli pilotáží se dají odstranit případné chyby, které by pak
mohly ovlivnit výsledek výzkumu.
9
Google dokumenty – nástroje společnosti Google pro vytváření formulářů a jejich vyhodnocování
(zdarma)
10
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2010, ISBN 978-
807372-662-1
„Proces výběru respondentů za účelem získání primárních dat označujeme
jako výběrové šetření nebo vzorkování. Cílem výběrového šetření je získat tzv.
výběrový soubor, v marketingovém výzkumu označovaný jako vzorek, v němž se
realizuje sběr požadovaných informací.“11 Vzorek respondentů pro účel bakalářské
práce tvořily hotely a penziony v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a
Středočeském kraji. Volil jsem úsudkovým výběrem a podle vhodnosti respondentů
na požadované otázky.
3. 4 Typy otázek v dotaznících
„Konkrétní podoba otázky vychází z přesného obsahu informace, kterou má
přinést, a šíře okruhu možných odpovědí, které mohou existovat. Je na řešiteli
výzkumu, aby rozhodl, zda potřebuje znát všechny možné odpovědi, nebo ho
zajímají jen některé, zda potřebuje znát jemnější rozdíly mezi možnými odpověďmi,
nebo mu stačí jejich sloučení do obecnějších kategorií.“12
Existují čtyři základní typy otázek otevřené, polootevřené, uzavřené a
škálové. U otevřených otázek je zaznamenávána celá respondentova odpověď, což je
velice náročné na vyhodnocení. Uzavřené otázky povolují respondentovi vybrat si
pouze z předem určených variant. Polootevřené otázky jsou kompromisem mezi
uzavřenými a otevřenými to znamená, že mají předem určené odpovědi, ale tazatel
umožní respondentovi se vyjádřit například v kolonce jinak. Škálové otázky slouží
k zjištění vnímání problému či produktu respondentem a typickým příkladem je
otázka ohodnoťte kvalitu výrobku od 1 do 5.13
11
SIMOVÁ, S. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2010, s. 99. ISBN 978807372-662-1
12
PŘIBYLOVÁ, M a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, s. 77.
ISBN 80-7169-299-9
13
PŘIBYLOVÁ, M a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996,
ISBN 80-7169-299-9
3. 5 Definování výzkumného cíle
Marketingový výzkum probíhal za účelem získání poznatků ohledně
informovanosti o outsourcingu v hotelovém prostředí. Snahou je utvořit si obraz o
tom jak je pojem outsourcing vnímán a využíván v oboru hotelnictví.
Hypotézy:
Nedostatečná informovanost o pojmu Outsourcing
Málo využívaný outsourcing k šetření času i finančních prostředků v
hotelnictví
3. 6 Analýza dat
0. Návratnost dotazníků
Tabulka číslo 1
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Rozesláno
392
100
Vyplněno
100
25
Celkem
392
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 1
Relativní podíl
25%
Rozesláno
Vyplněno
75%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře: Silná návratnost pro dotazníky rozesílané elektronickou poštou.
1. Setkal / a jste se někdy s pojmem outsourcing?
Tabulka číslo 2
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Ano
Ne- pokud ne, přejděte prosím na otázku
číslo 8
Celkem
59
59
41
41
100
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 2
Relativní podíl
41%
Ano
Ne
59%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře:
2. Co si pod tímto pojmem představujete?
Tabulka číslo 3
Varianty odpovědí
Absolutní četnost Relativní četnost
v%
Přenesení vedlejších podnikových činností
41
41
Nevím
18
18
Jinak
41
41
Celkem
100
100
na dodavatele
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 3
Relativní podíl
Přenesení vedlejších
podnikových činností na
41% dodavatele
41%
Nevím
Jinak
18%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře:
3. Aplikujete u Vás v ubytovacím či stravovacím zařízení nějakou formu
outsourcingu?
Tabulka číslo 4
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Ano
Ne - pokud ne, přejděte prosím na otázku
číslo 8
Celkem
39
66
20
34
59
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 4
Relativní podíl
34%
Ano
Ne - pokud ne, přejděte
prosím na otázku číslo 8
66%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře: Respondenti znají pojem outsourcing, ale nepoužívají ho.
4. Jaké vedlejší podnikové činnosti outsourcujete?
Tabulka číslo 5
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Úklid
6
15
Správa a servis IT
26
65
Welness služby
5
13
Údržba
8
20
Účetnictví
19
48
Personální agenda
11
28
Mzdová agenda
9
23
Praní prádla
23
57
Jiné
2
5
Celkem
39
274
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 5
Relativní podíl
Relativní podíl
65
57
48
28
15
20
23
13
5
Úklid
Správa a Welness
servis IT služby
Údržba Účetnictví Personální Mzdová
agenda agenda
Praní
prádla
Jiné
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře: Finančně nejnáročnější vedlejší hotelové činnosti jsou outsourcovány.
5. Jakou celkovou měsíční úsporu činí outsourcing těchto vedlejších
podnikových činností?
Tabulka číslo 6
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
0 - 15 000 Kč
12
31
15 000 - 30 000 Kč
10
26
30 000 - 45 000 Kč
5
13
45 000 - 60 000 Kč
2
6
Více
9
24
Celkem
38
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 6
Relativní podíl
Relativní podíl
31
26
24
13
6
0 - 15 000 Kč
15 000 - 30 000 Kč 30 000 - 45 000 Kč 45 000 - 60 000 Kč
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře: Manažeři většinou šetří jeden až dva měsíční platy.
Více
6. Uspořili jste čas využitím outsourcingu?
Tabulka číslo 7
Varianty odpovědí
Absolutní četnost Relativní četnost v
%
Rozhodně ano
16
41
Spíše ano
14
34
Spíše ne
10
24
1
2
41
100
Rozhodně ne - pokud ne, přejděte prosím na
otázku číslo 8
Celkem
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 7
2%
Relativní podíl
Rozhodně ano
24%
40%
Spíše ano
Spíše ne
34%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře: Outsourcing šetří čas manažerům.
Rozhodně ne - pokud ne,
přejděte prosím na otázku
číslo 8
7. Mohli jste tento čas využít na rozvíjení hlavních podnikových činností?
Tabulka číslo 8
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Ano
26
70
Ne
11
30
Celkem
37
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 8
Relativní podíl
30%
Ano
Ne
70%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře: Většina manažerů uspořený čas používá pro řízení hlavní podnikové
činnosti.
8. Uveďte, prosím, v jakém zařízení pracujete
Tabulka číslo 9
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Hotel ***
39
41
Hotel ****
30
32
Hotel *****
12
12
Penzion
12
12
Jiné
7
3
Celkem
93
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 9
12%
Relativní podíl
3%
Hotel ***
12%
41%
Hotel ****
Hotel *****
Penzion
Jiné
32%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře:
9. Jaký je zhrub Váš roční průměrný obrat?
Tabulka číslo 10
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
do 4 milionů korun
41
44
do 8 milionů korun
16
18
do 12 milionů korun
21
22
12 a více milionů korun
15
16
Celkem
93
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 10
16%
Relativní podíl
44%
22%
do 4 milionů korun
do 8 milionů korun
do 12 milionů korun
12 a více milionů korun
18%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře:
10. Jaký je zhrub Váš roční průměrný obrat?
Tabulka číslo 11
Varianty odpovědí
Absolutní
četnost Relativní četnost v
%
Královéhradecký
38
38
Pardubický
14
14
Liberecký
28
28
Středočeský
7
7
Praha
8
8
Jiný
5
5
Celkem
100
100
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Graf číslo 11
8%
Relativní podíl
5%
7%
Královéhradecký
38%
Pardubický
Liberecký
Středočeský
Praha
28%
Jiný
14%
Zdroj: Vlastní marketingový výzkum
Komentáře:
Příloha číslo 1.
Seznam respondentů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
62. [email protected]
63. [email protected]
64. [email protected]
65. [email protected]
66. [email protected]
67. [email protected]
68. [email protected]
69. [email protected]
70. [email protected]
71. [email protected]
72. [email protected]
73. [email protected]
74. [email protected]
75. [email protected]
76. [email protected]
77. [email protected]
78. [email protected]
79. [email protected]
80. [email protected]
81. [email protected]
82. [email protected]
83. [email protected]
84. [email protected]
85. [email protected]
86. [email protected]
87. [email protected]
88. [email protected]
89. [email protected]
90. [email protected]
91. [email protected]
92. [email protected]
93. [email protected]
94. [email protected]
95. [email protected]
96. [email protected]
97. [email protected]
98. [email protected]
99. [email protected]
100. [email protected]
101. hotelbystre@seznam.cz
102. hotelcert@volny.cz
103. hotelcorso@email.cz
104. hotel-diana@hotel-diana.cz
105. hoteldvur@seznam.cz
106. hotelgendorf@gendorf.cz
107. hotel-holub@hotel-holub.cz
108. hotel-jizera@seznam.cz
109. hotelkamyk@volny.cz
110. hotelkarelhynekmacha@seznam.cz
111. hotelkostelec@seznam.cz
112. hotelkraskov.recepce@seznam.cz
113. hotelkristl@seznam.cz
114. hotellazenskyvrch@seznam.cz
115. hotel-lesnichata@centrum.cz
116. hotelmonika@centrum.cz
117. hotelnamyte@tiscali.cz
118. hotelnazamku@centrum.cz
119. hotelnebozizek@volny.cz
120. hotelorlik@seznam.cz
121. hotelort@seznam.cz
122. hotelp@atlas.cz
123. hotelpanorama@hotelpanorama.eu
124. hotelpasaz@seznam.cz
125. hotelpatria@hotelpatria.com
126. hotel-praha@hotel-praha.cz
127. hotelsen@hotelsen.cz
128. hotelsrejber@seznam.cz
129. hotelstikov@hotelstikov.org
130. hoteludubu@seznam.cz
131. hotelvladimir@gmail.com
132. hotelzamecek@volny.cz
133. hotelzlatalabut@orlicko.com
134. hotelzs@centrum.cz
135. htlpraha@htlpraha.cz
136. ibbreuer@quick.cz
137. info.augustine@roccofortehotels.com
138. info@alfa-hotel.cz
139. info@alster.cz
140. info@aparthotelpodzakletym.cz
141. info@aquaparkspindl.cz
142. info@aquaparkstaresplavy.cz
143. info@astra-hotel.cz
144. info@bischofstein.cz
145. info@bonato.cz
146. info@boromeum.cz
147. info@buddhabarhotelprague.com
148. info@cernymedved.cz
149. info@clariongrandhotelzlatylev.com
150. info@diana-hotel.cz
151. info@domovseniorumetuj.cz
152. info@dorinka.eu
153. info@elkohotel.cz
154. info@fontana-prelouc.cz
155. info@garni-svitavy.cz
156. info@granddoksy.czb
157. info@grandhoteljicin.cz
158. info@hoteladam.cz
159. info@hotelalfa.eu
160. info@hotelaplaus.cz
161. info@hotelarcivevoda.cz
162. info@hotelarena.cz
163. info@hotel-astra.cz
164. info@hotelcernigovhradeckralove.com
165. info@hotel-classic.cz
166. info@hoteldevin.cz
167. info@hotel-doksy.cz
168. info@hotel-domovina.cz
169. info@hotel-emerich.cz
170. info@hotelesprit.cz
171. info@hoteleuro.cz
172. info@hotelfitfun.cz
173. info@hotelgarni.cz
174. info@hotel-general.com
175. info@hotelgrand.cz
176. info@hotel-horse.cz
177. info@hotelhvezda.cz
178. info@hotel-hynek.cz
179. info@hotelimpuls.cz
180. info@hoteljasmin.cz
181. info@hotelkareliv.cz
182. info@hotelkarolina.cz
183. info@hotelkingscourt.cz
184. info@hotelkunstat.cz
185. info@hotel-labut.cz
186. info@hotel-lesnichata.cz
187. info@hotellitomysl.cz
188. info@hotelmaxov.cz
189. info@hotel-mitera.cz¨
190. info@hotelolympia-cl.cz
191. info@hotel-pacifik.cz
192. info@hotelparadis.cz
193. info@hotel-pariz-jicin.cz
194. info@hotelpodspalovem.cz
195. info@hotelpodzvicinou.cz
196. info@hotelporta.cz
197. info@hotelpraha.net
198. info@hotelprichovice.cz
199. info@hotelprom.eu
200. info@hotelroubal.cz
201. info@hotelruze.cz
202. info@hotelsobotka.cz
203. info@hotel-stary-mlyn.com
204. info@hotel-starymlyn.cz
205. info@hotel-stekl.cz
206. info@hotelsun.cz
207. info@hotelsvornost.cz
208. info@hotel-tommy.com
209. info@hoteltrosky.cz
210. info@hotelukapra.cz
211. info@hotel-unas.cz
212. info@hoteluzvonu.cz
213. info@hotelviktoria.cz
214. info@hotelvnebi.cz
215. info@interhostel.cz
216. info@jordanek.cz
217. info@lanovsky-dvur.cz
218. info@lazne-libverda.cz
219. info@lucnibouda.cz
220. info@malevil.cz
221. info@moteleven.cz
222. info@motelroubenka.cz
223. info@motelzeleznehory.cz
224. info@navysince.cz
225. info@novagolf.cz
226. info@noveadalbertinum.cz
227. info@orea.cz
228. info@palaishotel.cz
229. info@parkhotel-smrzovka.cz
230. info@pizza-jilemnice.cz
231. info@rambousekhotel.cz
232. info@rehavital.cz
233. info@residentharrachov.cz
234. info@rozkos-hotel.cz
235. info@rrc-hluboka.com
236. info@savoyhotel.cz
237. info@savoyroyal-hotel.cz
238. info@scandiaczech.cz
239. info@signal-pardubice.cz
240. info@skalkabenecko.cz
241. info@skirestaurant.cz
242. info@spindl-hotelpraha.cz
243. info@sporthotel-bohemia.cz
244. info@sporthotel-tichaorlice.cz
245. info@sporthotelweldis.cz
246. info@sportovistechrudim.cz
247. info@stare-casy.cz
248. info@thermalbesenova.cz
249. info@udoli-bratrouchov.cz
250. info@ukrale.cz
251. info@ventana-hotel.net
252. info@vnebi.cz
253. info@zlatylevjbc.cz
254. janata.rezek@seznam.cz
255. jizera@pionyr.cz
256. kacenka@hotelkacenka.cz
257. kamil.pesek@seznam.cz
258. kapitan@hotelkapitan.cz
259. kavka@hotelkavka.cz
260. kondic@dpmhk.cz
261. korecekj@seznam.cz
262. kotva@hotelkotva.cz
263. krakonos@rokytnice.com
264. lazne@belohrad.cz
265. lesni.zatisi@email.cz
266. lidickabouda@seznam.cz
267. lukas_moravec@seznam.cz
268. martin.garni@centrum.cz
269. medenec@seznam.cz
270. miro@berstejn.cz
271. mm@gmail.com
272. moprg-reservations@mohg.com
273. motel.skalka@seznam.cz
274. motel@atlas.cz
275. motel@moteledison.com
276. nabaste@iol.cz
277. nasavrcky.jaromer@tiscali.cz
278. o@arnika-rudnik.cz
279. obchod@llb.cz
280. pafaraon@seznam.cz
281. panskydum@hotelzamberk.cz
282. parkhotel@hotelmorris.czc
283. parkhotel@skalnimesto.cz
284. petrin@telecom.cz
285. pezotka1@seznam.cz
286. podvezi@seznam.cz
287. poriz@hotelsumo.cz
288. pr@prague.boscolo.com
289. prague@icprague.com
290. pupp@pupp.cz
291. recepce.ktriumf@karsit.cz
292. recepce@belmonte.cz
293. recepce@gckh.cz
294. recepce@hotel-adam.cz
295. recepce@hotel-adrspach.cz
296. recepce@hotelachat.cz
297. recepce@hotel-delta.cz
298. recepce@hotelhavel.cz
299. recepce@hotelhorec.cz
300. recepce@hotel-hurka.cz
301. recepce@hotelkrajka.cz
302. recepce@hotellabut.cz
303. recepce@hotel-liberec.cz
304. recepce@hotelmerkur.cz
305. recepce@hotelpeliny.cz
306. recepce@hotelpoprad.cz
307. recepce@hotel-praha-destne.cz
308. recepce@hotelradnice.cz
309. recepce@hotel-sedy-vlk.cz
310. recepce@hotelstudanka.cz
311. recepce@hoteluprince.cz
312. recepce@jested.cz
313. recepce@jezerka.cz
314. recepce@marinahotel.cz
315. recepce@nechanickyhotel.eu
316. recepce@omniahotel.cz
317. recepce@prostrednimlyn.cz
318. recepce@residencesalvia.cz
319. recepce@savitar.cz
320. recepce@viaironia.cz
321. recepce@westendhotel.cz
322. recepce@zlatastika.cz
323. reception@carlsbadplaza.cz
324. reception@grundresort.cz
325. reception@hotelukralovnyelisky.cz
326. reception@otsh.com
327. reception@terezianskydvur.euroagentur.cz
328. relax@relaxace.com
329. renatauo@centrum.cz
330. renospond@renospond.cz
331. repce@alessandria.cz
332. repce@hotel-beranek.cz
333. repce@hotelberg.cz
334. repce@hotelcentraldknl.cz
335. reservation@hotel-imperial.cz
336. reservations.imperial@mamaison.com
337. reservations@prague-hotel-ujezulatka.com
338. restaurant@hotelepocha.cz
339. rezervace@be.vlrz.cz
340. rezervace@hotel-aurum.cz
341. rezervace@hotellabe.cz
342. rezervace@hotelmorris.cz
343. rezervace@hotelpetra.cz
344. rezervace@liberec-ubytovani.cz
345. rezervace@montanie.cz
346. rezervace@ms.vlrz.cz
347. rezidence@lundborg.cz
348. rokytenka@email.cz
349. roman.bry@seznam.cz
350. sales@hotelonline.cz
351. sales@hrubaskala.cz
352. sales@sedmihorky.cz
353. santec@seznam.cz
354. semerink.janov@seznam.cz
355. sikma.vez@tiscali.cz
356. sofia@lit.cz
357. spa@bristol.cz
358. sport@techtex.cz
359. staracelnice@gmail.com
360. starbenecko@seznam.cz
361. stredovekyhotel@detenice.cz
362. svejnoha.aldek@seznam.cz
363. svojanov@tiscali.cz
364. tosovsky.penzion@myto.cz
365. touristservice@centrumbabylon.cz
366. trebovska@seznam.cz
367. turistik@sklarnaharrachov.cz
368. uapostola@matousek.cz
369. ubytovani@hosteltrim.cz
370. vaclav.vomocil@seznam.cz
371. valdstejn@ti.cz
372. vations.prague@kempinski.com
373. vations@hotelpresident.cz
374. vektor7@seznam.cz
375. vekyhotel@detenice.cz
376. velveta@hotelvelveta.cz
377. verakopeckatu@seznam.cz
378. vesely@seznam.cz
379. vipresident@email.cz
380. vyhlidka@iol.cz
381. vyhlidka@vyhlidka.cz
382. windsor@hotel-windsor.cz
383. zalstav@zalstav.cz
384. zamecek-fr.lazne@centrum.cz
385. zameckyhotel@seznam.cz
386. zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz
387. zatisi@hotel-zatisi.com
388. zbynekpesek@seznam.cz
389. zelechovska.uran@seznam.cz
390. zelenamarina@aesta.cz
391. zlata.hvezda@lit.cz
Příloha číslo 2.
Dopis oslovující respondenty
Dobrý den,
jmenuji se Petr Glos a jsem studentem Vysoké školy podnikání v Ostravě.
Zpracovávám bakalářskou práci na téma:
Outsourcing v hotelnictví, jako managerské rozhodnutí.
Součástí mé práce je i výzkum a já bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který
se týká tohoto tématu. Vyplnění zabere jen pár minut a velice mi pomůže zvýšit hodnotu mé
bakalářské práce. Rád bych Vás ujistil, že dotazníky jsou anonymní a budou použity
výhradně k účelům bakalářské práce.
Ještě jednou Vás tedy prosím o vyplnění dotazníku či předání zprávy kompetentní osobě.
Dotazník najdete na následující adrese:
S poděkováním a přáním hezkého dne
Petr Glos, DiS.
Příloha číslo 3.
Dotazník
Možnosti využití outsourcingu v prostředí hotelnictví jako manažerské rozhodnutí
Vážená paní, vážený pane
jmenuji se Petr Glos a jsem studentem Vysoké školy podnikání v Ostravě. Rád bych Vás požádal o
vyplnění tohoto ANONYMNÍHO dotazníku. Vyhodnocené odpovědi použiji výhradně pro zpracování mé
bakalářské práce na téma: Možnosti využití outsourcingu v prostředí hotelnictví jako manažerské rozhodnutí.
1. Setkal / a jste se někdy s pojmem outsourcing?
Ano
Ne - pokud ne, přejděte prosím na otázku číslo 8
2. Co si pod tímto pojmem představujete?
Přenesení vedlejších podnikových činností na dodavatele
Nevím
Jiné:
3. Aplikujete u Vás v ubytovacím či stravovacím zařízení nějakou formu outsourcingu?
Ano
Ne, pokud ne, přejděte prosím na otázku číslo 8
4. Jaké vedlejší podnikové činnosti outsourcujete? U této otázky je možnost zaškrtnout více odpovědí.
Správa a servis informačních technologií
Úklid
Welness služby
Údržba
Účetnictví
Personální agenda
Mzdová agenda
Praní pádla
Jiné:
5. Jakou celkovou MĚSÍČNÍ úsporu činí outsourcing těchto vedlejších podnikových činností?
0 - 15 000 Kč
15 000 - 30 000 Kč
30 000 - 45 000 Kč
45 000 - 60 000 Kč
Více
6. Uspořili jste čas využitím outsourcingu?
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne - pokud ne, přejděte
prosím na otázku číslo 8
7. Mohli jste tento čas využít na rozvíjení hlavních podnikových činností?
Ano
Jiné:
Ne
8. Uveďte, prosím, v jakém zařízení pracujete
Hotel ***
Hotel ****
Hotel *****
Jiné:
Penzion
9. Jaký je zhruba Váš roční průměrný obrat?
do 4 milionů korun
do 8 milionů korun
do 12 milionů korun
12 a více milionů korun
10. V jakém kraji působí Váš podnik?
Královéhradecký
Pardubický
Liberecký
Středočeský
Praha
Jiné:
Možnosti využití outsourcingu v prostředí hotelnictví jako manažerské rozhodnutí
VAŠE ODPOVĚĎ BYLA ZAZNAMENÁNA. Rád bych Vám tímto poděkoval za vstřícnost
a obětování svého volného času, při vyplňování tohoto dotazníku.
Download

Marketingový výzkum.pdf