Profesní životopis – Anna Martinková
Osobní informace:
Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD.
Datum narození: 23. 10. 1967
Místo narození: Karviná – Ráj, ČR
Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná – Ráj, 734 01
Tel: +420 737 462 862,
e-mail: [email protected]; [email protected]
Vzdělání
Dosaţeno v roce:
2011
2009
2007
2006
1992
1986
PaedDr. - Studijní program učitelství předmětu technická výchova. Katedra fyziky,
matematiky a techniky. Fakulta přírodních a humanitních věd, Prešovská univerzita, Prešov
PhD. – Doktorandské studium oborové didaktiky. Katedra techniky a informačních
technologií Pedagogické fakulty UKF, Nitra
Specializační studium koordinátor Informačních a komunikačních technologií, TU VŠB,
Ostrava
Rozšiřující studium učitelství Informatiky a výpočetní techniky pro SŠ (ZŠ), Přírodovědecká
fakulta OU, Ostrava
Mgr. – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na pracovní a technickou výchovu,
Pedagogická fakulta OU, Ostrava
Střední pedagogická škola, Havířov, obor vychovatelství
Praxe
V období od – do:
Místo pedagogického působení:
2010
dosud
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
Katedra informačních technologií a technické výchovy,
- odborný asistent.
2009
30. 6. 2010
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,
Katedra informačních a komunikačních technologií,
- odborný asistent.
dosud
Středisko vzdělávání při TU VŠB, Ostrava, vzdělávací kurzy DVPP (další
vzdělávání pedagogických pracovníků): ICT ve vzdělávání, Interaktivní tabule
ve výuce, ICT na 1.st., ICT gramotnost, Instalace a správa redakčních systémů
Postnuke, Moodle – E-learning,
- lektor.
2009
Základní škola, do roku 2001 výuka na 1. st., poté do roku 2009 výuka na 2. st.
v předmětech: Informatika, Programování, Hudební výchova, Výtvarná výchova
- učitelka, vedoucí metodik pro 1. stupeň, poté:
- ICT koordinátor, metodik, administrátor webových stránek,
- správce sítě Windows Serveru 2003.
2005
1986
1
Další vzdělávání (kurzy)
2010
Kurzy počítačové sítě, správa Server Windows 2008 (VŠB, středisko vzdělávání, individ.),
Kurzy tvorby animací Flash (individ.),
Kurz digitálního zpracování videa (VŠB ve spolupráci s OU).
2006
Kurz realizátorů distančního vzdělávání – Návrh a realizace modulového systému dalšího
vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104, OU
Ostrava, 30. 6. 2006
2005
Absolvování programu celoţivotního vzdělávání v rámci projektu Systém celoţivotního
vzdělávání Moravskoslezska Phare CZ.10.01.03.0012, OU Ostrava.
Programy absolvované v rozsahu po 50 hodinách:
Hardware počítačů, Základní pojmy z OS, Úvod do počítačových sítí, Návrh databází, Návrh
a vývoj algoritmů, Datové struktury a speciální algoritmy, Didaktika informatiky, Vyuţití
aplikačních programů ve výuce, eLearning.
Vyuţití ICT ve výuce na 1. stupni – pro lektory, Praha, 22. 10. 2005
2004
Grafika a digitální fotografie, Karviná, 8. 12. 2004
Správce počítačové sítě, OU Ostrava, 2. 12. 2004
Praktické řešení problémů vyplývajících ze správy školské sítě, Ostrava, 27. 4. 2004
Hlasová výchova dítěte školního věku, Kvic, Karviná, 23. 3. 2004
Tvorba www stránek, Ped. centrum, Ostrava, 18. 2. 2004
2003
Certifikát uţivatelských ICT znalostí a dovedností, Karviná, 7. 11. 2003
Základy obsluhy a provozu školské sítě, Praha, 14. 10. 2003
Úvod do počítačové grafiky – Zoner Callisto, Ped. centrum, Ostrava – 28. 5. 2003
2002
Obsluha serveru velké sítě, Praha 13. 12. 2002
ICT K správce základního provozu IKI, Praha, 20. 8. 2002
2000
Daltonský plán na českých školách, Brno
Daltonský plán I., Brno
Náprava specifických poruch učení
Implementace kurikula Začít spolu na 2. stupni, Karviná, 23. 8. 2000
2
Odborné zaměření - doposud přednášené předměty
- na OU Ostrava, VŠB, UK Praha












Didaktika vzdělávacích technologií
Aplikační software pro výuku
Softwarové inţenýrství a pedagogický software
Tvorba a uţití didaktických médií
Didaktika alternativních forem vzdělávání
Počítačem podporovaná výuka
Inovace informačních technologií ve vzdělávání
Vzdělávací technologie
V celoţivotních vzdělávacích kurzech: ICT koordinátor – Inovace ve vzdělávání.
V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - dosud: inovace ve
vzdělávání, interaktivní systémy ve vzdělávání - didaktika, instalace a správa
redakčních systémů MOODLE pro E-learning, a Postnuke pro dynamický školní web,
ICT gramotnost, ICT na 1. stupni ZŠ.
Interaktivní tabule ve výuce: akreditovaný předmět pro vedení kurzů v rámci projektu
"Peníze školám".
Univerzitní základ 2 - Zpracování a prezentace dat na počítači: souborový systém,
webové aplikace, elektronická komunikace, textový procesor a tabulkový kalkulátor.
Vědeckovýzkumná činnost



Rozvoj kompetencí učitelů vytvářet učební pomůcky využívající možností interaktivní
tabule (2006 – 2009 v rámci dizertační práce)
Specifický výzkum a publikační činnost v rámci působení na Katedře informačních a
komunikačních technologií Pedagogické fakulty OU v Ostravě – se zaměřením na
zavádění ICT do vzdělávání – rozvoj kompetencí učitelů inovovat výuku vhodnými
nemateriálními a materiálními didaktickými prostředky z oblasti ICT. Témata
rozepsána v publ. článku: Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami.
Dostupné on-line: edu.vsb.cz - /interaktivni_tabule/publikacni_cinnost/2010/
Sociální participace, aktivní zapojení a smysluplné činnosti ve výchovně vzdělávacím
procesu současné školy využívající moderní didaktická média - rozpracované téma na
základě realizace výzkumných pozorování v rámci uskutečňovaných projektů
zaměřených na rozvoj kompetencí učitelů (zejména jejich vyučovacího stylu) vhodně
vyuţívat interaktivní systémy ve vzdělávání tak, aby ţáci byli aktivními a tvořivými
činiteli výchovně vzdělávacího procesu při dosahování stanovených cílů.
Členství a aktivity



Členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky zaměřené na výběr
počítačové techniky v projektu s registračním číslem (Brušperk, květen 2010).
Členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky zaměřené na výběr
interaktivní tabule a dalších počítačové techniky v projektu s registračním číslem
CZ.1.10/2.1.00/06.00360 (Ostrava, ul. Kosmonautů, 2009).
Členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky zaměřené na výběr
interaktivní tabule jako odborný specialista v projektu s registračním číslem
CZ.1.10/4.1.00/01.00040 (Velká Polom, 2009).
3



Spolupráce na evropském dotazníku o interaktivních tabulích na školách v ČR: "IWB
Questionnaire for Ministries of Education", Dům zahraničních sluţeb MŠMT
Národní agentura evropských vzdělávacích programů European Schoolnet (Praha,
červen 2010).
Odborné konzultace (2010) k dizertační a rigorózní práci Mgr. Eriky Frankové, na
ţádost školitelky doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. k tématům interaktivní tabule a
moţností vědecko-výzkumné činnosti v této oblasti
Odborné konzultace (2009) k dizetační práci Mgr. Zuzany Školekové na téma
Metodiky E-learningu na základní škole.
Granty a projekty
2010 - 2012
TU VŠB v Ostravě, Středisko vzdělávání, školení učitelů v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků: CZ.1.07/1.3.05/02.0053 projekt: Další vzdělávání škol v ICT ,
autorka studijního textu:

Interaktivní tabule ve výuce.
Ostravská univerzita v Ostravě. Synergie – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, registrační
číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0355, vedení workshopů a školení učitelů,
autorka studijních textů - distančních opor:
2010 - 2012





2009 - 2010
Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board.
Interaktivní učební pomůcky se zvukem.
Vytváření zvukových souborů midi pro karaoke a tvorba play listů.
Textový procesor a správné návyky při psaní textových dokumentů pomocí stylů
a formátování
Textový procesor a celková úprava textových dokumentů s citacemi na literaturu
podle normy
Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech, registrační číslo
projektu CZ.1.07./1.3.05/11.0024, lektor kurzu v rámci modulu B: Tvorba a vyuţití
multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce přírodovědných předmětů. A vedení
krátkodobých kurzů: Vyuţití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných
předmětech. Ostrava.

Kurzy zaměřené na vyuţití multimediálních objektů u interaktivní tabule.
2010
Systém DV, registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.237, lektor kurzu MS
PowerPoint 2007 pro pokročilé. Ostrava. Vedení kurzů.
2009 - 2010
Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu, registrační číslo
projektu CZ.1.10/2.1.00/06.00360, školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a
tvorbou výukových materiálů, poradenská činnost při zpracování zadávací
dokumentace, členství v hodnotící komisi výběrového řízení veřejné zakázky. ZŠ
Kosmonautů. Ostrava – Zábřeh.
2009
Interaktivní projekční technika, registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/02.00374,
školení v kurzech: Obsluha interaktivní projekční techniky; Obsluha a vyuţívání
hlasovacích zařízení; Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Frýdek
Místek, Lískovec.
2009
Moderní prostředí pro moderní vyučování, projekt ESF, školení v kurzech: Vyuţívání
interaktivní tabule ve vyučovacím procesu; Kompetence pro práci s interaktivní
4
tabulí; Interaktivní učební pomůcky ve výuce, Inovativní metody a formy práce
s interaktivní tabulí. Střední praktická škola. Klimkovice.
2008 - 2009
2006
Modernizace ZŠ Pustá Polom s důrazem na aplikaci moderních výukových metod,
registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/01.00040, školení učitelů pro práci
s interaktivní tabulí a tvorbou výukových materiálů, členství v hodnotící komisi
výběrového řízení veřejné zakázky, zpracování expertních posudků k interaktivním
tabulím. Pustá Polom.
Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů
v Moravskoslezském kraji, registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.215.1/0104, vedení
workshopu a autorka studijního textu - distanční opory:

Zoner GIF Animátor a jeho uplatnění ve výuce. OU Ostrava.
Vedení diplomových prací (bakalář. prací, závěrečných):
Waloszek Jiří: Návrh interaktivní učební pomůcky pro výuku Jazyka českého na základní
škole (diplomová práce obhájena v srpnu 2010)
Černoch Jakub: Návrh učebních pomůcek s vyuţitím interaktivních animací Flash v
galerii interaktivní tabule (obhajoba diplomové práce 2011)
Predajňová Zdeňka: Návrh interaktivních prezentací pro výuku Technologie pro obor
kuchař podle fází vyučovacího procesu (obhajoba diplomové práce 2011)
Simert Vítězslav: Interaktivní učební pomůcky ve výuce předmětu Zeměpis (obhajoba
bakalářské práce 2011)
Závěrečné práce na témata interaktivních učebních pomůcek a e-learningu, dále ICT ve
výuce odborných předmětů, Internetu ve výuce, Virtual Box, Počítačové sítě na škole...
apod. - asi 50 prací jiţ obhájeno.
Publikační činnost
Učební texty, skripta, výukové program, příručky:
MARTINKOVÁ, A. Zoner GIF Animátor a jeho uplatnění ve výuce. Ostravská univerzita,
Ostrava 2006. Distanční opora (68 stran) v rámci projektu Návrh a realizace modulového
systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Číslo projektu:
CZ.04.1.03/3.215.1/0104
MARTINKOVÁ, A. Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board.
Ostravská univerzita, Ostrava 2010. Distanční opora (92 stran) v rámci projektu
SYNERGIE – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355
MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky se zvukem. Ostravská univerzita,
Ostrava 2010. Distanční opora (56 stran) v rámci projektu SYNERGIE – spolupráce VŠ
se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355
MARTINKOVÁ, A. Vytváření zvukových souborů midi pro karaoke a tvorba play listů.
Ostravská univerzita, Ostrava 2010. Distanční opora (53 stran) v rámci projektu
SYNERGIE – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355
MARTINKOVÁ, A. Textový procesor a správné návyky při psaní textových dokumentů
pomocí stylů a formátování. Ostravská univerzita, Ostrava 2010. Distanční opora (- stran)
5
v rámci projektu SYNERGIE – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu:
CZ.1.07/2.2.00/07.0355
MARTINKOVÁ, A. Textový procesor a celková úprava textových dokumentů s citacemi
na literaturu podle normy. Ostravská univerzita, Ostrava 2010. Distanční opora (- stran)
v rámci projektu SYNERGIE – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Číslo projektu:
CZ.1.07/2.2.00/07.0355
MARTINKOVÁ, A. Videovýuka - praktické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava
2008. On-line: http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/media_site_vyuka/prakticke_lekce/
MARTINKOVÁ, A. Videovýuka - teoretické lekce z kurzu i-tabule. TU VŠB Ostrava
2008. On-line: http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/media_site_vyuka/teoreticke_lekce/
MARTINKOVÁ, Anna. Interaktivní tabule - E-learning kurz. Ostravská univerzita,
Ostrava 2009 – 2010. V rámci projektu Další vzdělávání učitelů přírodovědných
předmětů. Číslo projektu CZ.1.07/1.3.05/11.0024. On-line: http://moodle.mecops.cz/
Prezentace, přednášky:
MARTINKOVÁ, A. Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky pomocí
interaktivní tabule. Kysucké Nové Mesto 2009. Hlavní přednáška z konference Učíme pre
ţivot, P-MAT,n.o. On-line: http://www.ucimeprezivot.spaces.live.com
MARTINKOVÁ, A. Praktické ukázky k přednášce, jak vytvářet učební pomůcky.
Kysucké Nové Mesto 2009. Hlavní přednáška konference P-MAT,n.o. On-line:
http://vimeo.com/4114586
Publikace (sborníky z přednášek a workshopů, kapitola v odborné knize):
MARTINKOVÁ, A. Využití interaktivní tabule v technické výchově a informatice. Nitra
2008. Sborník s. 55-59. ISBN 978-80-8094-300-4
MARTINKOVÁ, A. Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající
možnosti interaktivní tabule. Nové Město na Moravě 2009. Sborník s. 19. ISBN 978-80254-3995-1
MARTINKOVÁ, A. Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek využívajících
interaktivní tabuli Smart Board. Nové Město na Moravě 2009. Sborník s. 32. ISBN 97880-254-3995-1
MARTINKOVÁ, A.; OŢVOLDOVÁ, M. Stratégia integrovaného e-learningu vo výučbe
kmitov prostredníctvom interaktívnej tabule. Košice 2009. Equilibria, s.r.o. Publikace s.
151-159. ISBN 978-80-969124-8-3
MARTINKOVÁ, A. Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí. Bánská
Bystrica 2009. Sborník s. 296-301. ISBN 978-80-8083-823-2
MARTINKOVÁ, A. Interaktivní ICT ve vzdělávání a rozvoj kompetencí s videovýukou
Media Site. Praha 2009, CopyCentrum PowerPrint. Sborník s. 69-71. ISBN 978-80-2131938-7
MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro vytváření učebních pomůcek
pomocí interaktivní tabule. Nitra 2009. ISBN 978-80-8094-519-0
MARTINKOVÁ, A. Osobnost učitele a jeho kompetence pro práci s interaktivní tabulí.
Nitra 2009. Sborník s. 137-142. [2009-06-23]. ISBN 978-80-8094-520-6
6
MARTINKOVÁ, A. Interaktivita a její využití při tvorbě učebních pomůcek využívajících
možností i-tabule: Olomouc 2009, VOTOBIA. Monografie s. 333-336. ISBN 978-807220-316-1.
MARTINKOVÁ, A. Interactive ICT and Media Site Video Tutorials in Education.
Roţnov pod Radhoštěm 2009. Sborník s. 146-150. ISBN 978-80-7368-459-4
MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky v technické výchově. Brno 2009. ISBN
978-80-210-5092-1
MARTINKOVÁ, A. Interaktivní ICT ve vzdělávání. Trnava 2009. ISBN v jednání.
MARTINKOVÁ, A. Interaktivní učební pomůcky jako multimediální projekty. Nové
Město na Moravě 2009. Sborník s. 15. ISBN 978-80-254-6556-1
MARTINKOVÁ, A. Tvorba interaktivních učebních pomůcek jako multimediální
projekty. Nové Město na Moravě 2009. Sborník s. 28. ISBN 978-80-254-6556-1
MARTINKOVÁ, A. Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami při
integraci interaktivní tabule do vzdělávání. Praha 2010. Konference ERIE 2010. ISBN
978-80-213-2084-0.
Kurzy interaktivních tabulí ve výuce
Školení v rámci projektů EU přes vysoké školy (viz tabulka Granty a projekty OU v
Ostravě a VŠB v Ostravě Porubě). Většina školení jsou zaměřena na interaktivní tabuli
Smart Board, ale také eBeam Board, Activ Board, ENO Polyvision, InterWriteBoard aj.
Školení kurzů zaměřených také na jiné technologie např. projektor BENQ s interaktivním
perem neboli dálkově ovládanou myší ve tvaru pera, dodávaným se software pro tvorbu
interaktivních prezentací Q-Draw.
Působení v zahraničí
Slovensko Výběr ze Slovenska, kde proběhlo školení učitelů s interaktivní tabulí:
- Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a přírodních věd, školení
akademických pracovníků na téma interaktivní technologie ve vzdělávání, vyuţívání
interaktivních tabule. V dopoledních hodinách přednáška a v odpoledních hodinách
cvičení - celkem 2 skupiny po 26 - 30 účastníků, 2. - 4. 2. 2011
- Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, školení akademických
pracovníků v dopoledních hodinách a studentů v odpoledních hodinách na téma:
interaktivní technologie ve vzdělávání, 31. 1. - 1. 2. 2011
- Trnavská univerzita v Trnavě, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky
Školení vysokoškolských učitelů: Školení interaktivní tabule Smart Board. 6. – 9. 7.
2009
- Letní škola v Hronci 2010
Moţnosti vyuţití interaktivní tabule ve výuce (P-Mat s.r.o, EDEU).
- Brezno
ZŠ Karola Rapoša. Vzdělávání učitelů "Podpora inovativních metod v realizaci
vyučovacího procesu - práce s interaktivní tabulí" v rámci projektu "Škola pro ţivot
v třetím tisíciletí" kód ITMS projektu: 26110130148 (Caleyo s.r.o).
- Solčany, Čiastkovce (Caleyo s.r.o).
V rámci konferencí např. Kysucké Nové Mesto, hodinová hlavní přednáška. Dostupné
na Internetu: <http://vimeo.com/4114586>
7
Další konference a příspěvky k tématu interaktivní tabule v Nitře, Trnavě, Bánské
Bystrici, Smolenice... Dostupné na Internetu:
<http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2008_2009/>
Působení v ČR
Kolín, OSŠP
- Střední odborná škola
Praha, Brno, Olomouc:
V rámci konferencí a příspěvků na témata interaktivních tabulí, viz publikační činnost.
Dostupné na Internetu:
<http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2010/>
<http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_publikacni_cinnost/2008_2009/>
Působení v ČR - Moravskoslezský kraj
-
Interaktivní tabule a její vyuţití na VŠ - školení vysokoškolských učitelů na VŠB,
TU VŠB v Ostravě.
Výběr ze SŠ, kde proběhlo školení učitelů s interaktivní tabulí:
- Gymnázium v Českém Těšíně,
- Gymnázium v Bílovci,
- Střední škola ve Vítkově Podhradí,
- Střední odborná škola v Opavě,
- Střední odborná škola Spol. stravování v Ostravě,
- Střední škola elektrotechnická, ul. Na jízdárně v Ostravě,
- Střední průmyslová škola v Karviné,
- Střední praktická škola - Klimkovice
Kompetence pro práci s interaktivní tabulí; Interaktivní učební pomůcky ve výuce,
Inovativní metody a formy práce s interaktivní tabulí.
Výběr ze ZŠ, kde proběhlo školení učitelů s interaktivní tabulí:
- Ostrava ZŠ Kosmonautů, ZŠ Zelená, ZŠ Šeříkova, ZŠ L. Štúra, ZŠ Bulharská, ZŠ
Spartakovců, ZŠ Ukrajinská, ZŠ Komenského, ZŠ Bohumínská, ZŠ Porubská, ZŠ
Krestova, ZŠ Březinov, ZŠ Jugoslávská, ZŠ A. Hrdličky, ZŠ Gen. Píky, ZŠ
Sekaniny atd.
- Stará Bělá, Velká Polom
- Karviná ZŠ Komenského, ZŠ U Studny...
- Český Těšín ZŠ Slezská,
- Krnov, Brušperk, Bohumín ZŠ Masarykova (ul. Seifertova),
- Frýdek Místek ZŠ Pionýrů, ZŠ Jiřího z Poděbrad, ZŠ 1. máje, Fryčovice, Staré
Město, Bukovec,
- Hlučín ZŠ Tyršova,
- Velká Polom,
- Pustá Polom
Modernizace ZŠ Pustá Polom s důrazem na aplikaci moderních výukových metod,
registrační číslo projektu CZ.1.10/4.1.00/01.00040, školení učitelů pro práci s interaktivní
tabulí a tvorbu výukových materiálů "Interaktivní tabule v kaţdé třídě".
8
Obsah
Profesní ţivotopis – Anna Martinková....................................................................................... 1
Osobní informace: .................................................................................................................. 1
Vzdělání ................................................................................................................................. 1
Praxe ....................................................................................................................................... 1
Další vzdělávání (kurzy) ........................................................................................................ 2
Odborné zaměření - doposud přednášené předměty .............................................................. 3
Vědeckovýzkumná činnost .................................................................................................... 3
Členství a aktivity................................................................................................................... 3
Granty a projekty .................................................................................................................... 4
Vedení diplomových prací (bakalář. prací, závěrečných): ..................................................... 5
Publikační činnost .................................................................................................................. 5
Kurzy interaktivních tabulí ve výuce ..................................................................................... 7
Působení v zahraničí............................................................................................................... 7
Působení v ČR ........................................................................................................................ 8
Působení v ČR - Moravskoslezský kraj ................................................................................. 8
9
Download

Profesní životopis – Anna Martinková