NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŢBU
Stříkací pistole STFINIŠ H-828W mini
Zařízení je určeno pro profesionální pouţití.
Před uvedením do provozu je nutné přečíst si návod a dodržovat předpisy bezpečnosti práce při lakování. Při
nesprávné obsluze může dojít k vážnému poranění nebo poškození zařízení.
www.stfinis.cz *** [email protected] *** mobil: 602 777 137 *** fax: 571 653 305
Děkujeme mnohokrát
za Vaši důvěru ke značce STFINIŠ. Tímto nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek.
Pokud máte přesto podněty, týkající se zlepšování nebo snad máte nějaký problém, potěší nás, že o
Vás uslyšíme. Obraťte se prosím na našeho obchodního zástupce nebo servisního technika.
S přátelskými pozdravy
Jan Stodůlka - STFINIŠ
sídlo firmy:
STFINIŠ, s.r.o.
Kulturní 1776
Roţnov pod Radhoštěm
756 61
kontakt:
www.stfinis.cz
www.strikacipistole.cz
tel: +420 602 777 137
fax: +420 571 653 305
e-mail: [email protected]
Obsah:
Použití manuálu
Informativní sdělení
Záruka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Popis zařízení
Technické parametry
Bezpečnost při práce a upozornění
Uvedení do provozu
Použití
Provozní postupy a údržby zařízení
Příslušenství k pistoli
Způsob likvidace
Řešení problémů
Schematické nákresy a seznam náhradních dílů
Stříkací pistole STFINIŠ H-828W mini
POPIS ZAŘÍZENÍ:
Stříkací pistole H-828W mini je malá výkonná konvenční stříkací pistole jednoduché konstrukce, velmi dobré
kvality, vhodná pro všechny běžné druhy nátěrových hmot se kterou se docílí optimální pracovní výsledky.
Univerzální pro nanášení na nejrůznější materiály jako dřevo, plech či plast. Pistole je s horním přívodem
nátěrové hmoty ze spádové nádobky. Pistole disponuje plynulým přizpůsobením stříkacího tlaku, regulací
kulatého a širokého paprsku, jakož i plynulou regulací množství materiálu. Je určena i pro aplikaci vodou
ředitelných nátěrových hmot. (tryska s jehlou jsou z ušlechtilé oceli)
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Maximálně povolený přetlak vzduchu na rozprašovaní
Rozsah běžně používaných tlaků vzduchu
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky)
Hmotnost pistole s nádobkou
Připojení k tlakovému vzduchu
Přívod materiálu
Nádobka horní / gravitační /
Doporučena viskosita materiálu (tryska 1,4mm)
5 bar
1,0 – 2,5 bar
65 -120 litrů/min
250 g
NPS ¼“ - vsuvka rychlospojky
M12 x 1
0,125 litrů / plástová
14-16 sekund na FORDUV pohárek 4
BEZPEČNOST:
pro stříkání a manipulování s hořlavými kapalinami platí příslušné normy. Prostory, kde se
s hořlavými kapalinami pracuje, musí být označeny ve smyslu platných norem a předpisů
s ohledem na třídu hořlavosti kapalin. V důsledku proudění vzduchu a kapalin, může za určitých
okolností dojít k vývinu elektrostatického náboje (elektřiny). To může mít při vybíjení následek tvoření jisker a
plamenů. Aby se tomu zabránilo, je nutné zvláště pro nátěrové hmoty s bodem vznícení pod 21°C (nitra,
acetonové NH apod.) některé nátěrové hmoty II. třídy hořlavosti, předehřáté na vyšší teplotu, používat hadice se
zaručeným elektrostatickým svodem.
- vždy používejte ochranné prostředky (brýle, rukavice, respirátory, aj.)
- nikdy nepoužívejte kyslíkovou nebo jinou plynovou láhev jako zdroj tlakového vzduchu
- pracujte v dobře odvětraném¨prostoru (kabině) a zamezte možným vznícením
- před údržbou odpojte pistoli od zdroje tlakového vzduchu
- používejte suchý, čistý a regulovaný vzduch (2 – 5bar)
- používejte součásti doporučené dodavatelem
Upozornění:
Pistoli nepoužívejte pro rozpouštědla ze skupiny chlorovaných uhlovodíků, např. 1.1.1.trichloretan
a metylchlorid mohou vyvolat chemickou reakci s hliníkem a také s pozinkovanými díly (galvanicky)
a vytvořit tak třaskavou směs, která může vést až k explozi.
Upozornění:
Veškerý tlakový vzduch v rozvodu musí být v rozsahu 1 – 5 bar. Zvyšování tlaku může poškodit
pistoli a ovlivňuje stříkání.
UVEDENÍ DO PROVOZU
před uvedením do provozu je nutno nasadit filtr a následovně našroubovat nádobku a dotáhnout universálním
klíčem
před každým uvedením do provozu, zvláště po opravách, se musí překontrolovat dotažení šroubů, matic a trysky
před každou opravou pistole je nutno odpojit pistoli od přívodu vzduchu
pistole byla ošetřena při montáži prostředkem proti korozi, a proto musí být před upotřebením propláchnuta
Nastavení šíře paprsku:
nastavení šíře paprsku se provede regulátorem na straně pistole
Regulace mnoţství materiálu:
zdvih jehly s tím množství vytékajícího materiálu může být plynule redukováno otáčením regulátoru v zadní části
pistole
Regulace mnoţství vzduchu:
díky plynule nastavitelnému regulátoru v pažbě pistole může být množství vzduchu přizpůsobeno stříkanému
předmětu
Pracovní postup:
hlavní požadavek pro dokonalý nástřik předmětu je správné postavení a seřízení pistole. Pistole musí být držena
kolmo ke stříkanému předmětu a pohyb pistole musí být rovnoměrný. U větší šíře paprsku je optimální odstup od
stříkaného předmětu 18-25 cm. U čistého kruhového paprsku je možný odstup 25-40 cm nebo i více Tlak materiálu
se nastavuje v závislosti na požadované rychlostní práce, jemnosti rozprachu, síle vrstvy, stříkací viskozitě a
velikosti trysky.
Výměna trysky :
při změně velikosti trysky musí být vyměněna vždy kompletní trysková soustava (hubice, tryska, jehla). Tryska se
vždy montuje před nasazením jehly.
Výměna automatické ucpávky jehly:
při výměně ucpávky jehly musí být hubice, tryska a jehla vymontovány. Přiložený klíč zasadit do otvoru po trysce a
těsnící šroub s pružinou a ucpávkou vyšroubovat z pistole. Na klíč nasadit těsnící šroub, pružinu a novou ucpávku
a to vše namontovat do pistole. jehlu překontrolovat, zda není poškozena. pokud je povrchově poškozena, je nutno
vyměnit celou tryskovou soustavu.
Výměna difuzoru:
při výměně difuzoru musí být hubice, tryska a jehla vymontovány. Nahřejte horkým vzduchem difuzor cca na 50°C
a univerzálním klíčem vyšroubujete – POZOR levý závit. Vždy při výměně difuzoru musí být vyměněna rozváděcí
vložka.
Údrţba:
pistoli po každém použití důkladně propláchnout
hubici vyčistit kartáčkem nebo měkkým hadříkem
znečištěné otvory v žádném případě nečistit nepřiměřenými předměty, i nepatrné poškození ovlivní obraz nástřiku
používat pouze jehlu na čistění trysek
vzduchový uzávěr nikdy nevymontovávat (nebezpečí porušení)
!!! PISTOLE SE NESMÍ VKLÁDAT DO ŘEDIDEL !!!
ZPŮSOB LIKVIDACE:
Obal: krabice – tříděný sběr papíru, PE sáček a výstelka – tříděný sběr PE
Výrobek: kovové díly – tříděný sběr šrotu, plásty – tříděný sběr plastů
PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S VÝROBKEM:
kartáč, speciální klíč, nádobka 0,6 litru, materiálový filtr
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
Závada
Pistole stříká přerušovaně
Pistole nestříká
Nástřik je prohnutý nebo kyjovitý
Uprostřed nástřiku málo barvy
Příčina
Vysoká viskozita
Opotřebované těsnění (9)
Nedotažená hubice, tryska
(1, 2, 3, 4, 6)
Volný šroub ucpávky (5)
Pistole byla namočena do
ředidla
Odstranění
Upravit viskozitu
Vyměnit těsnění
Dotáhnout, vyčistit dosedací
plochy
Lehce dotáhnout
Povolit ucpávkový šroub a opět
dotáhnout
V pistoli není tlakový vzduch
Reg. vzduchu je uzavřena (42)
Zkontrolovat připojení -regulátor
Uvolnit
Nečistota na hubici, trysce
Málo barvy, nízká viskozita
Vyčistit hubici nebo trysku –
použijte čistící jehly
Doplnit barvu, upravit viskozitu
Velké množství tl. vzduchu do
křidélek hubice
Velký tlak vzduchu na stříkaní
Regulací paprsku nastavit
správné množství (34)
Snížit tlak vzduchu - regulátor
Málo vzduchu do křidélek
Regulací paprsku nastavit
správné množství (34)
Zvýšit tlak na regulátoru tlaku
Nástřik málo zploštělý
Nízký tlak na vzduchu na
stříkaní
Vysoká viskozita
Moţnost pouţití tryskových kompletů
Tryskový komplet
Šíře střiku
0,5 mm
200 - 250 mm
0,8 mm
280 – 320 mm
1,0 mm
300 – 340 mm
1,2 mm
300 – 330 mm
Upravit viskozitu
Použití
Penetrace, mořidla, laky
Akryláty, polyuretany, epoxidy
Akryláty, polyuretany, epoxidy – větší množství
Základové NH, plniče, smalty, glazury
ROZPIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ
STFINIŠ H828W mini
Rozpis náhradních dílů H - 828W mini
Pozice Název
Obj.číslo
1,2,3,
Tryskový komplet 0,5
S828-T05
4,6,21 Tryskový komplet 0,8
S828-T08
Tryskový komplet 1,0
S828-T10
Tryskový komplet 1,2
S828-T12
7
Těsnění trysky
S828-007
8
Šroub ucpávky
S828-008
9
Ucpávka jehly-teflon
S828-009*
9A
Pružina ucpávky
S828-A09*
7A
Podložka
S828-A07
7B
Difusor
S828-B07*
7C
Vložka rozváděcí
S828-C07*
10A
Filtr nádobky
S828-A10
12A
Nádobka plast 125ml
S828-A12
13
Páčka pistole
S828-013
Pozice
14
16
20
22
28
29
34
42
Název
Šroub páčky komplet
Čep páčky
Pružina jehly
Vzduchový ventil komplet
Šroub kolečka reg.
Kolečko reg. šíře
Regulace šíře paprsku komplet
Regulace vstupní vzduchu
Obj.číslo
S828-145
S828-016
S828-020*
S828-022
S828-028
S828-029
S828-034
S828-042
S828-SRK
*
Sada repasní - kit
Je součástí repasní sady
DOPORUČUJEME TYTO DOPLŇKY:
Předfiltr vstupního vzduchu
STF3
Mikro-regulace vstupního tlaku
STR11
Mikro-regulace vstupního tlaku
STR14 - digitální
Odstraní nečistoty a zlepší kvalitu vzduchu
do pistole
Ideální pomůcka pro přesné nastavení
vstupního tlaku do pistole
Ideální pomůcka pro přesné nastavení
vstupního tlaku do pistole
Sada čistích kartáčů ST813
Nádobka horní AL 600ml
1000ml
Viskozimetr 4mm
6mm
Sada 17 ks čistících kartáčků a jehel pro
dokonalé očištění pistole
Hliníková nádobka s připojením M16x1,5
Pohárek pro kontrolu hustoty stříkaného
materiálu
Respirátor 3M
Stojan na pistoli
Filtrační nálevka
Pomůže dokonale profiltrovat stříkaný
materiál a tím zlepší kvalitu výsledného
povrchu
Filtr nádobky
Doporučujeme všem, co si rádi chrání
zdraví. Filtry dokonale spálí organické
výpary a zachytí mechanické nečistoty.
Filtry doporučujeme i pří nástřiku vodou
ředitelných barev.
Dokonalý pomocník pro uložení vaší pistole
po ukončení práce. Umožňuje v pistoli
ponechat malé množství čisticího
prostředku a zabrání případnému vnitřnímu
zasychání uvnitř pistole
Vhodný pro řídké materiály
VÁŠ DODAVATEL:
Download

návod stfiniš h-828w mini.pdf