POKYNY PRO ZADAVATELE (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) – jaro 2013
AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE
Platné od 15. 4. 2013
POKYNY PRO ZADAVATELE
(vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) – jaro 2013
A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do učebny)
Účastník
činnosti
Činnost zadavatele
1
ZAD
Dostavte se před konáním zkoušek dle jednotného zkušebního schématu do
místnosti, kde vám bude předána zkušební dokumentace. (Mějte u sebe jmenování
k výkonu funkce zadavatele, nemá-li ho u sebe ředitel školy. Přineste si propisovací
tužku pro vlastní potřebu, hodiny/hodinky a nůžky, nejste-li domluveni, že vše je již
připraveno v učebně.) Pro mimořádné situace je vhodné mít s sebou v učebně
i mobilní telefon.
2
ZAD +
ŠMK
Předložte komisaři ke kontrole vaše platné jmenování (pokud jej nepředloží
komisaři ředitel školy).
3
ZAD +
ŘED +
ŠMK
Sledujte průběh kontroly neporušenosti bezpečnostní bedny, která obsahuje
zkušební dokumentaci. Tuto kontrolu provádí komisař a ředitel školy.
Krok
Kontrolujte neporušenost balíčků se zkušební dokumentací při vyjímání
z bezpečnostní bedny.
4
5
ZAD +
ŘED
ZAD +
ŘED
Ředitel vyjme z bezpečnostní bedny:
a) balíček pro danou zkoušku, resp. dílčí zkoušku; balíček rozbalí a vyjme z něj balíčky pro
jednotlivé učebny a překontroluje jejich neporušenost;
b) pro každou učebnu 2 papírové obálky – jednu označenou „ZA a PL“ a druhou označenou
„TS a ostatní“;
c) 2 plomby pro následné zaplombování bezpečnostní bedny.
Převezměte od ředitele školy:
a) balíček se zkušební dokumentací pro vaši učebnu (převzetí balíčku potvrďte
řediteli do záznamu o předání zkušební dokumentace pro učebnu);
b) dvě prázdné papírové obálky (jednu označenou „ZA a PL“ a druhou „TS a
ostatní“);
c) jednu sadu náhradních psacích potřeb, povolených pomůcek a případně další
materiály nezbytné k zadávání (není-li zajištěno jinak);
d) v případě zkoušek v učebně pro žáky s PUP vám ředitel předá rovněž posudky
žáků s PUP MZ.
K převzetí dokumentace by nemělo dojít dříve než 20 minut před zahájením
administrace zkoušky. Balíček se zkušební dokumentací nesmí být otevřen dříve
než v době zahájení zkoušky dle platného jednotného zkušebního schématu, a to ani
v případě, že zkoušku nekoná žádný žák!
6
ZAD +
ŘED +
ŠMK
Sledujte průběh zaplombování bezpečnostní bedny se zkušební dokumentací, které
provede ředitel školy, a její následné uložení.
7
ZAD +
V případě, že budete zadávat didaktický test z cizího jazyka, obdržíte informaci od
1
POKYNY PRO ZADAVATELE (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) – jaro 2013
ŘED
8
ZAD
ředitele školy o umístění záložního CD přehrávače.
CD nosiče s nahrávkami poslechového subtestu pro didaktický test z cizího jazyka
jsou součástí balíčku určeného pro učebnu. Pro každou učebnu jsou připraveny pro
případ potřeby 2 shodné CD nosiče.
Odeberte se zadat písemnou zkoušku přímo do své učebny.
Do učebny se dostavte nejpozději v čase zahájení úvodní administrace zkoušky!
B. Zadávání písemných zkoušek v učebně
Pokyny pro zadávání zkoušek v učebně se liší dle předmětu a formy zkoušky.
Uvnitř každého balíčku pro učebnu jsou přibaleny příslušné pokyny pro zadávání.
Na záznamovém archu je vždy uvedeno jméno a příjmení žáka, kterému je záznamový arch určen.
Žák musí vždy dostat záznamový arch, který je určen právě pro něj!
Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně (čas zahájení úvodní administrace) je nejzazším termínem
přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je
zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
Čas zahájení zkoušky v učebně musí odpovídat času, který je stanoven jednotným zkušebním
schématem (JZS). V mimořádných případech je možné zahájit zkoušku nejpozději do času před jejím
plánovaným ukončením dle JZS a současně tak, aby zkouška byla ukončena před zahájením zkoušky
následující. Zkoušku však není možné zahájit dříve, než v čase jejího zahájení dle JZS.
Do protokolu o průběhu MZ v učebně zapisujte do pole „Začátek zkoušky“ a „Konec zkoušky“ čas
skutečného zahájení a ukončení zkoušky, tedy bez úvodní a závěrečné administrace, u písemné
práce z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky bez času na výběr
zadání/postupu řešení.
Příklad: Dle JZS začíná DT z matematiky 2. 5. v 08:00. 15 minut je určeno na úvodní administraci, 15 minut na
volbu strategie (výběr postupu řešení), 90 minut trvá samotná zkouška a 5 minut závěrečná administrace. Za
předpokladu, že úvodní administrace netrvala déle než 15 minut, bude zápis do protokolu vypadat takto:
8:30
10:00
C. Činnosti vykonávané po ukončení zkoušky
Krok
Účastník
činnosti
Činnost zadavatele
1
ZAD
Dostavte se ihned po ukončení zkoušky do místnosti, kde budete předávat
dokumentaci komisaři za dohledu ředitele.
2
ZAD +
ŠMK
Předejte komisaři:
a) zalepenou obálku označenou „ZA a PL“ (s vyplněnou průvodkou);
b) obálku označenou „TS a ostatní“;
c) vyplněný a vámi podepsaný protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně.
3
ZAD +
ŘED
Předejte řediteli školy jednu sadu náhradních psacích potřeb a povolených pomůcek
(není-li domluveno jinak).
2
POKYNY PRO ZADAVATELE (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) – jaro 2013
Sledujte průběh kontroly zkušební dokumentace, kterou provádí komisař.
4
ZAD +
ŠMK
Komisař rozlepí obálku označenou „ZA a PL“, překontroluje úplnost jejího obsahu a vyplnění
hlavičky každého záznamového archu. Je-li výsledek kontroly v pořádku,
a) potvrdí komisař převzetí zkušební dokumentace do záznamu o předání zkušební
dokumentace pro učebnu;
b) podepíše protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně.
D. Pokyny pro zadavatele-přepisovače
Krok
Účastník
činnosti
Činnost zadavatele
1
ZAD-P
Dostavte se ve stanovený čas do místnosti, kde proběhne předání zkušební
dokumentace určené k přepisu žákova řešení z didaktických testů, případně
z písemné práce žáka psané v Brailleově písmu na Pichtově psacím stroji.
2
ZAD-P + Převezměte od ředitele školy obálku označenou „ZA a PL“ z dané učebny.
ŘED
K předání může ředitel využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP.
V případě didaktického testu proveďte přepis řešení žáka do první části jeho
záznamového archu, která je určena pro zápis řešení standardním způsobem.
3
4
ZAD-P
Pozn.: Přepis řešení široce otevřených úloh u zkoušky z matematiky doporučujeme
konzultovat s učitelem matematiky!
U písemné práce zapsané na braillský papír pomocí Pichtova psacího stroje přepište
písemnou práci na volné listy papíru, které jsou součástí záznamového archu daného
žáka (doporučujeme přepsat práci na PC a na tyto volné listy ji vytisknout). Písemné
práce žáků zapsané v záznamovém archu se nepřepisují!
ZAD-P + Vraťte zpět řediteli školy veškerou zkušební dokumentaci.
ŘED
K předání může ředitel využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP.
3
POKYNY PRO ZADAVATELE (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) – jaro 2013
E. Přehled záznamů ve zkušební dokumentaci
Činnosti pro zadavatele
Situace
Popis situace
v záznamovém archu
žáka
v protokolu o průběhu
MZ v učebně
Standardní ukončení
1. zkoušky (tj. po vypršení
limitu)
Žák se účastnil zkoušky v celém časovém limitu.
Zakřížkujte pole
„Konal(a) zkoušku“
–
Ukončení zkoušky před
2. vypršením časového limitu
(dobrovolné)
Žák ukončil svou práci dříve a chce odejít z učebny.
Zakřížkujte pole
„Konal(a) zkoušku“
–
Žák neprokázal svou totožnost nebo se provinil proti školnímu řádu (byl
pod vlivem omamných látek atp.), bude proto ze zkoušky vyloučen.
Zakřížkujte pole
„Vyloučen(a)“
Proveďte záznam
do 3. části
4. Vyloučení žáka ze zkoušky*)
Žák porušil pravidla řádného průběhu zkoušky, zadavatel ho proto ze
zkoušky vyloučil.
Zakřížkujte pole
„Vyloučen(a)“
Proveďte záznam
do 3. části
Nepřítomnost žáka
5.
u zkoušky
Žák se ke zkoušce vůbec nedostavil (např. je nemocný, neukončil úspěšně
poslední ročník atp.). (Žák se musí do 3 pracovních dnů omluvit řediteli
školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv.)
Zakřížkujte pole
„Nepřítomen(na)
či nedokončil(a)“
Proveďte záznam
do 2. části
Ukončení zkoušky před
6. vypršením časového limitu
(ze zdravotních důvodů)
Žák předčasně opustil učebnu v důsledku vážné zdravotní indispozice
a nechce, aby byl jeho záznamový arch vyhodnocen. (Žák se musí do
3 pracovních dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu
uzná, či nikoliv.)
Zakřížkujte pole
„Nepřítomen(na)
či nedokončil(a)“
Proveďte záznam
do 2. části
3.
Nepřipuštění žáka
ke zkoušce
*) Vyloučíte-li žáka ze zkoušky, formulujte své rozhodnutí takto:
„Rozhodl jsem v souladu s § 80a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění o vašem vyloučení ze zkoušky.“
4
POKYNY PRO ZADAVATELE (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) – jaro 2013
Seznam zkratek:MZ – maturitní zkouška; JZS – jednotné zkušební schéma; PL – prezenční listina; PUP MZ – přiznané
uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky; ŘED – ředitel školy; ŠMK – školní maturitní komisař; ZA – záznamový arch;
ZAD – zadavatel; ZAD-P – zadavatel-přepisovač.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
5
Download

POKYNY PRO ZADAVATELE