Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva
Veveří 70, 602 00 Brno, Czech Republic
[email protected], www.centrumpp.org
Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva,
občanské sdružení působící při Právnické fakultě Masarykovy univerzity,
Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta
Masarykovy univerzity
a
Katedra práva, Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity
srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci na téma:
ČESKO – POLSKÁ PRÁVNÍ
KOMPARATISTIKA 2015
“NOVÉ VÝZVY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S PODNIKÁNÍM V ČESKÉ
REPUBLICE A POLSKU”
Záštitu nad konáním konference převzala prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.,
děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a prof. zw. dr hab. Leonard Etel,
rektor Univerzity v Bialystoku.
Konference se uskuteční ve dnech 13. – 15. března 2015, v Brně (Česká republika).
Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva
Veveří 70, 602 00 Brno, Czech Republic
[email protected], www.centrumpp.org
OBECNÉ INFORMACE:
-
Místem konání konference je Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, Brno, Česká republika
(http://www.hotel-prometheus.cz/)
-
Konferenční poplatek činí 3.500 CZK (platbu proveďte na účet č. 2800211286/2010 do
28. února 2015, do poznámky uveďte jméno účastníka konference, http://www.centrumpp.org/ocentrum/)
-
V případě, že účastník zvolí možnost publikace ve sborníku, avšak konference se osobně
nezúčastní, činí konferenční poplatek 1.200 CZK, a pro jeho úhradu platí výše uvedené.
-
Organizátoři konference zajišťují účastníkům konferenční materiály, ubytování (2 noci) a
stravu po dobu konání konference (pátek – večerní raut; sobota – snídaně, oběd a večerní raut;
neděle – snídaně);
-
Jednací jazyk – polština, čeština,;
-
Příspěvky (v polštině, češtině nebo angličtině) budou vydány v publikaci s ISBN, která bude
předložena k zařazení do jedné z indexovaných databází (WoS, Scopus); organizátoři si
vyhrazují právo příspěvek do sborníku nezařadit;
-
Příspěvky (v češtině, polštině nebo angličtině) se odevzdávají výhradně ve formě dle přílohy č.2
se všemi nezbytnými náležitostmi s ohledem na požadovanou indexaci ve vědeckých
databázích,
-
Podmínkou účasti na konferenci je akceptace ze strany organizátorů a zaplacení konferenčního
poplatku;
-
Dojezd k hotelu je možný automobilem (možnost parkování před hotelem) nebo prostředky
hromadné dopravy – vlak, autobus.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
-
Závaznou přihlášku (příloha č. 1) společně s názvem příspěvku a abstraktem zašlete nejpozději
do 15. února 2015 na adresu [email protected];
-
Úhradu konferenčního poplatku proveďte nejpozději do 28. února 2015 (platební podmínky viz
výše);
-
Kompletní příspěvek zašlete nejpozději do 31. března 2015 na adresu [email protected]
Obecný program naleznete v příloze č. 3. Podrobný program bude dostupný před konáním konference
na www.centrumpp.org
Download

česko – polská právní komparatistika 2015