IV. ENGLISH language and LINGUISTICS
termín:
cena:
čas:
2. 5. 2015
850,- Kč
10 .00 – 15.00 hod.
ENGLISH language and LINGUISTICS je jednodenní kurz, v
jehož průběhu si studenti systematicky zopakují základní pojmy
anglického gramatického systému, jako jsou slovní druhy a
jejich kategorie (číslo, čas, rod atp.) a základní syntaktické a
lexikálně-gramatické struktury anglického jazykového systému,
jejichž znalost se předpokládá od uchazečů o studium oboru
anglistika – amerikanistika na FF UK.
SLEVA!
Při současném objednání a zaplacení všech přípravných
seminářů na obor anglistika – amerikanistika získáte
nárok na slevu ve výši 1.830,- Kč. Celková cena tak
bude 8.500,- Kč.
MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘŮ
Kurzy se konají v budově Gymnázia prof. Jana Patočky,
Jindřišská 36, 110 00 Praha 1
Veškeré informace najdete na www.sffservisplus.cz.
ZÁPIS A PLACENÍ KURZOVNÉHO
Příjem přihlášek je ukončen týden před začátkem
programu; v případě, že se hlásíte pouze na
jednotlivé semináře, pak týden před konáním tohoto
semináře. Kurzovné můžete zaplatit hotově,
složenkou nebo převodem na účet, a to do 10 dní od
vyplnění přihlášky - ve výjimečných případech před
konáním vybraného semináře, pokud nebude
naplněna kapacita kurzu. Kopii dokladu o zaplacení
spolu s přihláškou zašlete na adresu SFF servisu plus
s.r.o. (viz důležité informace). Bez vyplněné přihlášky a
kopie dokladu o zaplacení není student do semináře
zapsán.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
název účtu:
V. PŘÍRUČKA
Přijímací zkouška na obor anglistika a
amerikanistika FF UK v Praze
Všichni zájemci o studium oboru anglistika a
amerikanistika na FF UK mají možnost zakoupit si
manuál pro uchazeče o studium oboru. Vedle informací
o oboru, ústavech zajišťujících výuku a studiu samotném
obsahuje příručka 7 testů z přijímacích řízení
z předchozích let (včetně řešení). Publikaci lze zakoupit
před přednáškou nebo ji lze zaslat na dobírku. Máte-li
zájem o příručku, napište nám na
[email protected], [email protected]
číslo účtu:
var. Symbol:
zpráva pro příjemce
název a sídlo banky:
SFF servis plus s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
107-4737320277/0100
číslo přihlášky
uvádějte vždy jméno studenta
Komerční banka Praha 1,
adresa pro zasílání přihlášek a dokladů o zaplacení:
SFF servis s.r.o. , Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
telefonní číslo, na kterém zodpovíme Vaše dotazy k
organizaci kurzu 775 755 704/608 230 370
e-mailové spojení:
[email protected], [email protected]
PŘÍPRAVNÉ KURZY
PRO UCHAZEČE
O STUDIUM NA FF UK
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA
ODRAZOVÝ MŮSTEK
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
ČÍTÁRNA
KURZ ANGLO-AMERICKÉ LITERATURY
CRITICAL WRITING
KURZ PSANÍ ESEJŮ NA LITERÁRNÍ
TÉMATA
ENGLISH LANGUAGE &
LINGUISTICS
ANGLICKÁ JAZYKOVĚDA
webová stránka:
www.sffservisplus.cz
SFF SERVIS PLUS S.R.O.
Milá studentko, milý studente,
přijímací řízení na vysokou školu často provázejí
obavy a nervozita uchazečů, někdy však také zklamání
přijímací komise z vědomostí, které studenti prokazují. Této
nepříjemné zkušenosti se dá zabránit tím, že se uchazeči
na přijímací pohovor předem připraví. Pro komplexní
přípravu Vám doporučujeme následující kurzy a semináře
zaměřené na jednotlivé aspekty přijímacího řízení.
ODRAZOVÝ MŮSTEK je specializovaný seminář
orientovaný na faktický průběh přijímacího řízení na FF UK,
obor anglistika a amerikanistika. Probíhá již od roku 1999 a
mnozí z těch, kteří seminář absolvovali, jsou dnes řádnými
studenty, respektive absolventy tohoto oboru. Cílem
semináře je seznámit uchazeče s formou výuky na vysoké
škole a průběhem přijímacího řízení, především jim však
umožnit prakticky si ověřit své znalosti a vědomosti jak
anglického jazyka, tak reálií anglicky mluvících zemí. Hlavní
náplní prvního víkendu je nácvik a rozbor písemného testu,
součástí druhého víkendu je navíc i simulovaná ústní
zkouška. Víkendy jsou na sobě nezávislé, je možné se
zúčastnit jen jednoho z nich, pro lepší výsledný efekt však
doporučujeme účast na obou.
ČÍTÁRNA, kurz zaměřený na anglo-americkou
literaturu, Vám pomůže nejenom s přípravou na ústní
zkoušku, jejíž podstatnou součástí je rozhovor nad seznamem
přečtené anglo-americké literatury, ale také při zkoušce
písemné, která obsahuje esej na literární téma a test z angloamerické literatury. Program vznikl jako přípravný kurz pro
zájemce o studium anglistiky a amerikanistiky na FF UK, je
však přínosem také pro učitele angličtiny na středních
školách či uchazeče o studium oborů komparatistika a
český jazyk a literatura.
CRITICAL WRITING je úzce specializovaný kurz
zaměřený na psaní literárních esejů. Cílem kurzu je nejen
seznámit účastníky se strukturou anglických esejů, ale
především naučit je, jak takový esej po odborné a jazykové
stránce vystavět.
ENGLISH language and LINGUISTICS je
jednodenní kurz zaměřený na morfologické, lexikální a
syntaktické struktury anglického jazyka. Cílem kurzu je
umožnit studentům doplnit si znalosti nezbytné pro úspěšné
řešení lingvistické části testu.
Těšíme se na Vás.
SFF servis plus s.r.o.
I. ODRAZOVÝ MŮSTEK
II. ČÍTÁRNA
termíny: 21. 2. 2015 (sobota) a 11. 4. – 12. 4. 2015 (sobota +
termíny: 24. 1., 7. 2., 7. 3., 28. 3. a 25. 4. 2015
cena:
850,- Kč / seminář
zvýhodněná cena: 3550,- Kč / celý kurz
čas:
10.40 – 15.30 hod.
neděle)
cena:
1. víkend (22. 2. 2014) → 850,- Kč
2. víkend (12. 4. – 13. 4. 2014) → 1350,- Kč
zvýhodněná cena: oba víkendy → 1850,- Kč
DRAZOVÝ MŮSTEK je praktický seminář zaměřený na přijímací
zkoušku na obor anglistika – amerikanistika. Seminář je
rozčleněn do dvou na sobě nezáviských termínů.
1. víkend (22. února 2015)
čas: 9:00 – 17:00
První termín se primárně soustředí na písemný test, jenž je
prvním kolem přijímacího řízení. Seminář zahajuje úvodní
přednáška, v níž Vás zástupce jednoho z ústavů zajišťujících
program studia anglistika – amerikanistika seznámí s obsahem a
strukturou studia, s formátem přijímacího řízení a odpoví na vaše
otázky týkající se studia i přijímacího řízení. Po přednášce
následuje test znalostí, simulující testy užívané u přijímacích
zkoušek, při němž si můžete vyzkoušet své znalosti nanečisto a
zjistit, co Vám dělá největší potíže, na čem ještě musíte pracovat.
V odpolední části pak dostanete zpětnou vazbu k jednotlivým
částem písemného testu. Vyučující s Vámi rozeberou konkrétní
úkoly, upozorní na možné problematické oblasti a doporučí
příručky i strategii pro přípravu. Výsledky testu se dozvíte ještě
týž den.
2. víkend (11. – 12. dubna 2015)
čas: sobota: 9:00 – 17:00
neděle: 9:00 – 12:00
Druhý termín je na rozdíl od prvního dvoudenní, protože je
obsáhlejší, a tedy i časově náročnější. Součástí tohoto víkendu
je vedle písemného testu též ústní zkouška, a proto je nezbytné,
abyste si na tento víkend přinesli seznam přečtené angloamerické literatury.
Písemný test a ústní přezkoušení proběhne v sobotu dopoledne
a částečně i odpoledne. Po testu a přezkoušení bude zbytek
sobotního odpoledne věnován rozboru ústní zkoušky – zaměří
se nejenom na hlavní nedostatky a chyby, kterých se studenti
obvykle dopouštějí, ale také na seznam literatury (jak ho
sestavit, která díla do něj zařadit atd.). Sobotní část programu
uzavře rozbor kulturně-historické a lingvistické části testu
(analýza testů, doporučená studijní literatura, praktické rady).
Nedělní program se soustředí na rozbor, strategii řešení a
nácvik problematických jevů v gramatické části testu a v reading
comprehension. Vedle toho dostanete individuální zpětnou
vazbu k Vašim esejím na literární téma (Critical Writing).
Kurz je koncipován jako série pěti víkendů, během nichž se
seznámíte s vybranými významnými díly anglo-americké
literatury. Dopolední část každého víkendu zahrnuje přednášku
o autorovi a díle v širším literárněhistorickém kontextu a
stručné seznámení s anglickou terminologií, již je třeba znát
pro diskuzi o textu a diskuzi vztahující se k přednášce.
V odpoledním bloku programu budete pracovat s konkrétními
texty. Jelikož významnou součástí kurzu je práce s textem, je
nutné, abyste se s ním seznámili předem. Z tohoto důvodu je
příjem přihlášek ukončen vždy týden před konáním jednotlivých
seminářů. Kurz je veden v angličtině.
PROGRAM ČÍTÁRNY
24. 01. 2015 Birth of Novel: D. Defoe, H. Fielding,
L. Sterne
07. 02. 2015 Utopias and Dystopias: G. Orwell,
A. Burgess, W. Golding
07. 03. 2015 American Modernist Prose: F. S. Fitzgerald,
W. Faulkner, E. Hemingway
28. 03. 2015 American Jewish Literature: P. Roth
25. 04. 2015 Modern Irish Literature: S. Beckett
III. CRITICAL WRITING
termíny: 24. 1., 7. 2., 7. 3., 28. 3. a 25. 4. 2015
cena:
3030,- Kč / celý kurz
čas:
9.00 – 10.30 hod.
Kurz ”Critical Writing“ připravuje uchazeče o studium oboru
anglistika – amerikanistika na nejkomplexnější část písemné
zkoušky, a to esej z anglické literatury. Cílem kurzu je seznámit
uchazeče se strukturou anglického eseje, strategií výstavby
jeho jednotlivých částí, metodou komparace a gradace
argumentu a v neposlední řadě též volbou správného
jazykového registru. Nedílnou součástí seminářů je taktéž
analýza studentských prací vypracovaných v rámci domácí
přípravy.
Zvýhodněná cena!
Při současném objednání a zaplacení všech seminářů Čítárny
a Critical Writing získáte nárok na slevu 1000,- Kč.
Download

Anglistika a amerikanistika