zima
2014
www.obec-kunovice.cz
MK ČR E 20196
RYCHLÉ INFORMACE
04/2014
OBSAH
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
(výběr)
jménem redakční rady, ale také jménem celého
obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám INFO OBCE
chtěli popřát krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a
Usnesení č. 37
lásky v novém roce 2015.
Pěkné počtení v předvánočních dnech vám přeje Slovo starosty
redakce.
strana 2
strana 7
Zprávy ze školy a školky
strana 10
Obec Kunovice zakoupila pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů obce Kunovice věcné prostředky požární ochrany –
hadice a proudnice. Tato akce je spolufinancována z prostředků INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Zlínského kraje.
Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci na nákup věcných Jednota Orel Kunovice
strana 15
prostředků požární ochrany ve výši 10 000,- Kč.
Nákupem věcných prostředků požární ochrany pro jednotku ROB
Sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice došlo ke zlepšení
strana 17
technického vybavení této jednotky.
PŘÍLOHY
Cenové oznámení VaK
Sníh
strana 24
Zima je v plném proudu a s ní i nepříjemnosti se sněhem. Touto
cestou Vás žádáme, abyste svá auta parkovali mimo veřejné
Zpravodaj
komunikace. Usnadní to tak odklízení sněhu z hlavních tahů
čtvrtletník
přes naši obec. Děkujeme.
vydává Obecní úřad Kunovice 153,
Úřední hodiny OÚ Kunovice během Vánoc
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Kunovice bude od
pondělí 22. 12. 2014 do neděle 4. 1. 2015 uzavřen. Prvním
úředním dnem v roce 2015 bude pondělí 5. ledna. Úřední hodiny
zůstávají beze změny.
756 44
redakce: Tomáš Mareček
[email protected]
www.obec-kunovice.cz
tisk a distribuce: Obecní
úřad Kunovice
NEPRODEJNÉ
Komunální odpad
Namísto 23. 12. 2014, bude svoz komunálního odpadu v obci
22. 12. 2014.
uzávěrka dalšího čísla: 10.3.2015
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 2
INFO OBCE:
Usnesení z 37. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 1. října 2014
ZO schvaluje:
37/1 program zasedání
37/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
37/3
kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene k části pozemku p. č.
st. 62 v k.ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č. 451-586/2014
jako díl „a“ o výměře 2 m2, k části pozemku p.č. st. 62 v k. ú. Kunovice
označeného dle geometrického plánu číslo 451-586/2014 jako díl „d“ o
výměře 10 m2 a k části pozemku p.č. 66 v k. ú. Kunovice označeného jaké
díl „h“ o výměře 9 m2 za kupní cenu 945,-- Kč
37/4
kupní smlouvu k prodeji části pozemku p.č. 1967/2 v k. ú. Kunovice
označeného geometrickým plánem č. 451-586/2014 jako parcela č. 1967/13
o výměře 154 m2 za kupní cenu 6.930,-- Kč
37/5
darovací smlouvu s Podhostýnským mikroregionem, Masarykovo nám.
137, Bystřice p/H na částku 50.000,-- Kč za účelem výstavby rozhledny na
Kelčském Javorníku
37/6
rozpočtové opatření č. 5
ZO pověřuje:
37/7 starostu obce podpisem smluv 37/3 - 37/5
ZO bere na vědomí:
37/8
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
37/9
informace starosty obce
37/10 připomínky občanů
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 5. listopadu 2014
ZO schvaluje:
1/1
ověřovatele zápisu Mgr. Sylvu Královou a MUDr. Josefa Sehnala,
zapisovatelku Libuši Dohnalovou a členy návrhové komise Ing. Tomáše
Marečka, Ing. Radka Ochmana a Radovana Perutku
1/2
program ustavujícího zasedání
1/3
zvolení jednoho místostarosty
1/4 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
1/5
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 3
- místostarosta 11.421,-- Kč
- předseda výboru nebo komise 1.060,-- Kč
- člen výboru 750,-- Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460,-- Kč
1/6
v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že
při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jen za funkci, za niž náleží nejvyšší
zastupitelstvem stanovená odměna.
1/7
v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru), bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
ZO zvolilo:
1/8
starostou Ing. Josefa Hašu, bytem Kunovice 179
1/9
místostarostou Ing. Tomáše Marečka, bytem Kunovice 213
1/10
předsedou finančního výboru Mgr. Sylvu Královou a členy finančního
výboru Ing. JosefaHrušku a Ing.Radka Ochmana
1/11
předsedou kontrolního výboru Vladimíra Kuchaříka a členy kontrolního
výboru Radovana Perutku a MUDr. Josefa Sehnala
ZO zřizuje:
1/12
finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
ZO pověřuje:
1/13
finanční výbor k předkládání návrhů rozpočtů obce zastupitelstvu ke
schválení
1/14
kontrolní výbor k provádění kontroly vyúčtování finančních příspěvků a
dotací z rozpočtu obce
ZO bere na vědomí:
1/15
složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce
1/16
informace starosty obce o základních cílech
roky 2014-2018
1/17
další informace starosty obce
1/18
informaci občana obce
www.obec-kunovice.cz
zastupitelstva
pro
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 4
Usnesení z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 5. listopadu 2014
ZO schvaluje:
2/1 program zasedání
2/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
2/3
kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. 1336/8 v k.ú. Kunovice s panem
Pavlem Hořákem, bytem U Dráhy 433, Brumov-Bylnice a s paní Markétou
Veselou, bytem Zlámanka 26, Kroměříž
2/4 kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č. 1336/15 v k.ú. Kunovice s panem
Miroslavem Vlkem, bytem Belá 990, Slovenská republika a s paní Janou
Holeňovou, bytem J.V. Choráze 304, Hustopeče nad Bečvou
2/5
kupní smlouvu ke koupi a smlouvu o zrušení věcného břemene k části
pozemku p. č. st. 62 v k. ú. Kunovice označeného geometrickým plánem č.
461-622/2014 jako díl „a“ o výměře 2 m2, k části pozemku p. č. st. 62 v k. ú.
Kunovice označeného dle geometrického plánu číslo 461-622/2014 jako díl
„d“ o výměře 10 m2 a k části pozemku p. č. 66 v k. ú. Kunovice označeného
geometrickým plánem č. 461-622/2014 jaké díl „h“ o výměře 9 m2 za kupní
cenu 945,-- Kč
2/6 provozní řád „Cyklostezky Kunovice – I. etapa“
2/7 smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602
00 Brno na pozemku p. č. 1977/1 v k. ú. Kunovice za účelem umístění a
provozování místní komunikace – cyklostezky a práva vstupu za účelem
prohlídky, kontroly, údržby a případně oprav či odstranění místní komunikace
- cyklostezky
2/8 dodatek č. 1 ke zprostředkovatelské smlouvě ze dne 15.9.2014 s firmou H&B
Real, a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
2/9
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem k pozemkům p.č. 1361/2,
1983, 1929/9 a 1929/16 v k.ú. Kunovice za účelem práva zřízení a
provozování plynárenského zařízení a práva vstupu a vjezdu na budoucí
služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami,
provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení
2/10 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících s firmou RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem k pozemkům p. č. 1361/2, 1983, 1929/9 a 1929/16 v k. ú. Kunovice za
účelem provedení přeložky STL plynovodu, která je vyvolána realizací
stavby „Chodník podél silnice II/150“
2/11 inventarizační komisi ve složení – předsedkyně Mgr. Sylva Králová, členové
Vladimír Kuchařík, MUDr. Josef Sehnal, Libuše Dohnalová
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
ZO pověřuje:
2/12 starostu obce podpisem smluv, body: 2/3-2/5, 2/7-2/10
strana 5
ZO bere na vědomí:
2/13
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2/14
informace starosty obce
Usnesení z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 16. prosince 2014
ZO schvaluje:
3/1
program zasedání včetně rozšíření programu o bod
3/2
ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
3/3
kupní smlouvu k prodeji části pozemku p.č. 1336/5 označeného dle
geometrického plánu č. 452-585/2014 ze dne 12.9.2014 jako parcela č.
1336/22 o výměre 970 m2 v k.ú. Kunovice s manžely Markem a Gabrielou
Palatovými, oba bytem 1. Máje 1156, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
3/4 účast obce v dražbě, exekuční příkaz č. 103 Ex 36388/09-35 za účelem
vydražení spoluvlastnického podílu ¼ na pozemcích p. č. 592, 631, 632,
640/4 a 741/67 v k.ú. Kunovice do výše 35.000,-- Kč
3/5 rozpočet obce na rok 2015
3/6 Program obnovy vesnice na roky 2015 – 2020
3/7 Rozpočtový výhled obce na roky 2015 – 2020
3/8 navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Kunovice na rok 2014 o 49.385,-- Kč
3/9 poskytnutí finančního příspěvku SPOZ ve výši 4.500,-- Kč
3/10 poskytnutí finančního příspěvku Charitě Valašské Meziříčí ve výši 15.000,-Kč
3/11 poskytnutí finančního příspěvku Auxilium, o.p.s. ve výši 8.000,-- Kč
3/12 určeným členem zastupitelstva dle § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53
odst. 1 a 3, § 55 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pana Ing.
Josefa Hašu pro spolupráci s úřadem územního plánování Městského úřadu
Valašské Meziříčí
3/13 dodavatele zimní údržby v obci Kunovice – Marek Kuna, Kunovice 112 a
obec Rajnochovice, Rajnochovice 144 pro místní část Polomsko
3/14 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování
projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby k projektu
Revitalizace veřejného prostranství u školy v obci Kunovice s cenou 36.400,- Kč
3/15 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k projektu
„Cyklostezka Kunovice – II. etapa“ s cenou 79.000,-- Kč
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 6
3/16 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení k projektu
„Chodník podél silnice II/439-II. etapa“ s cenou 60.000,-- Kč
3/17 smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Zádrapovou, Juřinka 131 na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení k projektu „Oprava propustku
na potoku Komárník před č.p. 211“ s cenou 26.000,-- Kč
3/18 předávací protokol k části projektu Cyklostezka Kunovice – I. etapa s obcí
Podhradní Lhota dle předloženého návrhu
3/19 smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO
s firmou Extéria, s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava s cenou 7.620,-- Kč bez DPH
3/20 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
3/21 rozpočtové opatření č. 6
3/22 poskytnutí finančního příspěvku SDH Kunovice na dorovnání nákladů
spojených s miniDUATLONEM 2014 ve výši 12.041,-- Kč
ZO neschvaluje:
3/23
poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o.p.s.
3/24
poskytnutí finančního příspěvku ČSOP, ZO Nový Jičín
ZO pověřuje:
3/25
starostu obce podpisem smluv, body: 3/3, 3/9-3/11, 3/13-3/18, 3/20 a 3/22
3/26
starostu obce, aby se jménem obce účastnil dražby č. 103 Ex 36388/09-35 a
činil podání do částky 35.000,-- Kč
ZO bere na vědomí:
3/27
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
3/28
informace starosty obce
3/29
připomínku občana
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 7
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dnes dostává první vydání zpravodaje v novém volebním období
2014-2018.
Nové zastupitelstvo se shodlo na těchto hlavních bodech, které by chtělo realizovat
ve volebním období 2014 – 2018:
Rozvoj obce:
- Oprava komunikace podél potoka Komárníka včetně zpevnění koryta potoka
- Zvětšení průtoku na propustku na potoku Komárník před čp. 211
- Chodník podél silnice II/439
- Chodník podél silnice II/150
- Prodloužení trasy cyklostezky
- Zvětšování výměry obecního lesa
- Revitalizace prostoru před železniční stanicí
- Stavební obvod Rybníčka – II. etapa
- Rekonstrukce topení ve škole
- Vybudování dětského hřiště
- Vybudování víceúčelového hřiště
- Řešení problematiky odkanalizování obce
- Řešení nevyhovujícího technického stavu vozidel JSDH
Kultura, sport:
- duatlon, sektání s důchodci, vítání občánků, divadelní představení, dětský den,
lampiónový průvod, rozsvícení vánočního stromku
Připravované projekty plánované k realizaci na rok 2015
V nadcházejícím roce nebude příliš mnoho možností k čerpání dotačních prostředků,
což se odrazí i na počtu realizovaných akcí. V příštím roce bychom chtěli v prostoru
za Normálem postavit tři garáže pro uložení a parkování obecní techniky. Dále
bychom chtěli provést obnovu fasády na kapli na hřbitově. O dotaci budeme žádat
na vybudování dětského hřiště v prostoru, který vznikl po demolici čp. 56, naproti
pomníku II. světové války a také na obnovu veřejného prostranství kolem budovy
školy. Poslední jmenovaný projekt by byl nejnáročnějším z těch, které plánujeme na
příští rok. Obnášel by obnovu oplocení kolem budovy školy, úpravu zpevněných
ploch, obnovu veřejné zeleně, opravu kanalizace a uličních vpustí, obnovu obrub
podél místní komunikace, obnovu výsadby u kříže pod Kuchaříkovým, výměnu
kabelu a sloupu veřejného osvětlení, atd. V případě schválených dotací na tyto
projekty bude realizace probíhat během letních prázdnin roku 2015.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 8
V příštím roce chceme zpracovat projektové dokumentace a získat stavební povolení
k projektům „Cyklostezka Kunovice – II. etapa“, „Chodník podél silnice II/439 – II.
etapa“, Chodník podél silnice II/150“, „Komunikace k čp. 161“, „Oprava propustku
na potoku Komárník před čp. 211“. Projekty by tak byly připraveny k realizaci
v příštích letech.
Dále se budeme věnovat i narovnání majetkových záležitostí, kdy části některých
komunikací či chodníků jsou na soukromých pozemcích.
Odpady
Obecní zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání schválilo
aktualizovanou vyhlášku týkající se poplatku za odpady. Asi nejdůležitější zprávou
pro občany je, že poplatek zůstává ve výši 330 Kč na jednoho občana či rekreační
objekt. Splatnost tohoto poplatku zůstává nezměněna - do 30.6.2015.
V prosinci provedl pan Josef Kuna odvoz a rozmetání části kompostu vzniklého
v prostoru hnojiště ve směru na Babice (nejdéle uložené části kompostu). Bohužel se
na poli následně ukázalo, co jsou někteří občané schopni přimíchat do zeleného
bioodpadu. Rozmetány s ním tak byly igelity, železné díly, plachty, dětské hračky,
apod. A tak se obci, i přes její snahu usnadnit občanům likvidaci odpadů jimi
produkovaných, toto nedůsledné třídění odpadů vrací jako danajský dar.
V příštím roce se proto budeme ještě aktivněji zabývat problematikou odpadů a
budou přijata další opatření, která by měla vést ke zvýšení a zkvalitnění množství
vytříděného odpadu v naší obci.
Výzva spolkům k předložení vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2014,
podávání žádostí o příspěvky v roce 2015
Všem spolkům, které letos obdržely finanční příspěvky z obecního rozpočtu,
připomínám, že by měly, v souladu se smlouvou o jeho poskytnutí, do 15.1.2015
předložit obecnímu úřadu vyúčtování příspěvku.
Termín pro podávání žádostí o čerpání prostředků z obecního rozpočtu v příštím
roce je do 31.3.2015.
Zimní údržba komunikací a chodníků v obci
V případě, že bude mít někdo z Vás, občanů, problémy v průběhu zimních měsíců
s nedostatečnou údržbou komunikací nebo chodníků v určitých lokalitách, dejte mi
prosím vědět. Budu se snažit údržbu naplánovat k Vaší spokojenosti.
Veřejné osvětlení
Chtěl bych všem občanům připomenout a zároveň je i požádat o to, pokud by
zaregistrovali problikávání světel veřejného osvětlení nebo to, že některé světlo
nesvítí, aby toto nahlásili na obecní úřad. U těchto svítidel budou vyměněny
výbojky.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 9
Závěrem Vám všem, jménem zastupitelstva a také jménem zaměstnanců obce, přeji
pohodové prožití vánočních svátků, spoustu dárků pod stromečkem a do nového
roku hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.
Ing. Josef Haša
starosta
Volby do zastupitelstva obce Kunovice
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Kunovice.
Zapsaných voličů bylo 517, bylo vydáno 367 obálek a odevzdáno 367 obálek,
volební účast dosáhla 70,99 %. Přehledné výsledky voleb uvádí následující tabulka.
Kandidátní listina
Hlasy
Počet
mandátů
číslo
název
abs.
v%
1
KDU-ČSL
353
12,06
1
2
Myslivci
556
19,00
2
3
HASIČI KUNOVICE
973
33,25
3
4
TOP 09
1 044
35,68
3
Za KDU-ČSL byl zvolen – Sehnal Josef MUDr. (131 hlasů),
náhradníci – Sovák Alois (46 hlasů), Hruška Josef (31 hlasů), Federman Bohumil
Ing. (16 hlasů), Šnajdr Vojtěch (28 hlasů), Orel Ladislav (36 hlasů), Šnajdr Zdeněk
(20 hlasů), Krutílková Tereza (21 hlasů), Foltýn Petr Ing. (24 hlasů).
Za Myslivci byli zvoleni – Hruška Josef Ing. (103 hlasů), Mareček Petr (94
hlasů),náhradníci –Ochman Rudolf (72 hlasů), Pavel Mareček (59 hlasů), Josef
Wiesner (37 hlasů), František Staněk (44 hlasů), Orel Miroslav Ing. (67 hlasů),
Jiříček Martin (56 hlasů), Hruška Roman (24 hlasů).
Za HASIČI KUNOVICE byli zvoleni –Mareček Tomáš Ing. (202 hlasů),
Kuchařík Vladimír (171 hlasů), Perutka Radovan (101 hlasů),
náhradníci –Herman Jiří (106 hlasů), Pavlištík Jaroslav (79 hlasů), Gábová Markéta
Bc. (74 hlasů), Škařupa Radim (93 hlasů), Doležal Libor (86 hlasů), Hermanová
Marie (61 hlasů).
Za TOP 09 byli zvoleni – Haša Josef Ing. (248 hlasů), Králová Sylva Mgr. (168
hlasů), Ochman Radek Ing. (177 hlasů),
náhradníci –Kuna Josef (107 hlasů), Dohnal Petr (69 hlasů), Tvrdoň František (58
hlasů), Wiesner Bronislav (80 hlasů), Palát Vlastimil (68 hlasů), Dohnal Pavel (69
hlasů).
Ing. Tomáš Mareček
místostarosta, zdroj: volby.cz
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 10
Zprávy ze školy a školky
Drakiáda
V sobotu 11.10.2014 se jako tradičně v Kunovicích konala Drakiáda, která ke
každému podzimu patří. Po 14. hodině jsme se s rodiči a dětmi sešli na letišti, kde
děti představily své „závodní stroje“ a pokoušely se je dostat do vzduchu.
Podařilo se to pouze některým, protože nefoukal vítr. Ale i přesto jsme se mohli
kochat přehlídkou draků malých, velkých, ale také doma vyrobených.
Rodiče i děti také neváhali a zapojili se do soutěže v navazování dračích ocasů. I
malování křídami na betonové ploše letiště mělo úspěch.
Na závěr hezky prožitého odpoledne byly děti odměněny účastnickým listem a
malou odměnou.
Sázení stromků
V pátek 31.10. jsme se s dětmi základní školy a mateřské školy společně vydali k
nově vybudované cyklostezce a tam se zúčastnili a pomáhali při sázení švestkové
aleje.
Děti dostaly možnost vybrat si svůj stromek a ten za pomoci zaměstnanců OÚ
zasadily, zalily a byly poučeny o tom, jak se ke stromům, ale i k přírodě mají chovat.
„Den pro zdraví“ - projektový den na ZŠ a MŠ Kunovice
Životní styl významně ovlivňuje zdraví. Nadváha, obezita a další civilizační choroby
se staly velkým problémem současnosti. Dlouhodobým vkladem pro zdraví je
zdravé stravování a pravidelná pohybová aktivita, a to zejména v dětství.
Třetí listopadová středa na naší škole se od běžného školního dne poněkud lišila.
Probíhal totiž projektový den zaměřený právě na zdravé stravování. Ráno se
všechny děti sešly společně v jedné třídě. Nejprve jsme si společně popovídali o
škodlivosti reklamy, kterou děti znají z televize. Následovala hra zaměřená právě na
životní styl – děti hledaly mezi svými kamarády ty, co mají rádi zeleninu, jí
pravidelně 5x denně, apod.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 11
V průběhu celého dne se děti postupně dozvídaly jednotlivé zásady zdravého
stravování a plnily zadané úkoly: zatímco starší děti sestavovaly potravinovou
pyramidu, mladší se zamýšlely, které potraviny by měli jíst často a které jen občas.
Součástí bylo také posouzení „zdravosti“ a vhodnosti vlastní svačinky. V prakticky
zaměřených aktivitách si děti sami navážily doporučené množství ovoce a zeleniny,
které by měly každý den sníst, či zjišťovaly obsah cukru a tuku v některých
potravinách. Toto množství pak porovnaly s výživovými doporučeními. Děti byly
velmi překvapené, jak velké množství cukru za den sní.
Projektový den se povedl. Děti jej hodnotily jako zajímavý a přínosný a už se těší na
další. A téma, které by si přály? No přece sport!
Mgr. Jana Vlčková,
učitelka
Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu
Žáci naší školy se letos zapojili do soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu, kterou
pravidelně každým rokem vyhlašuje MěÚ ve Valašském Meziříčí pro všechny
základní a mateřské školy ve městě a v přilehlých obcích.
V této soutěži jsme získali pro školu 1. místo v kategorii Mikroregion, a to zásluhou
Simony Páníkové - žákyně 3. třídy. Její vánoční ozdoba byla vyhodnocena porotou
jako nejlepší.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 12
V pátek 5. 12. se Simona zúčastnila slavnostního vyhlášení vítězů soutěže, které se
uskutečnilo na náměstí ve Valašském Meziříčí.
Všechny vítězné práce i ostatní dětské výtvory budou vystaveny ve vestibulu
radnice, kde se stanou součástí vánoční výzdoby města a přispějí k příjemné sváteční
atmosféře.
Lenka Stavinohová, učitelka ZŠ
Rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stromu patří v Kunovicích již k tradicím a tradicí se stalo i
vystoupení dětí naší školy při této příležitosti. Sešli jsme se v pátek 5. prosince v
podvečer.
Program zahájil svým úvodním slovem pan starosta a následně i paní ředitelka.
Vystoupení se tentokrát zúčastnili i učitelé naší školy Andrea Mikuláštíková jako
zpěvačka a David Cmerek, v roli doprovodného klávesisty. Naši nejmenší si získali
opět diváky svým roztomilým vystoupením, děti základní školy potěšily říkankami
se zimní tématikou a písničkami.
Odměnou jim bylo úspěšné rozsvícení vánočního stromu a toužebně očekávaná
návštěva Mikuláše, anděla a čerta. Ten, kdo se nebál, přednesl básničku, kdo měl
strach, raději mlčel. Vánočním balíčkem však byly odměněny všechny děti.
Andrea Mikuláštíková,
učitelka MŠ
Pečení perníků
Pečení perníčků neodmyslitelně patří k Vánocům, a abychom se i my v mateřské
škole vánočně naladili, sešli jsme se ve čtvrtek 11. prosince s rodiči i dětmi v jídelně
ZŠ. Při tónech lidových koled jsme upekli pár kousků perníčků a lineckého cukroví.
Práce nám šla hezky od ruky a když bylo cukroví upečeno, bylo samozřejmostí
zdobení, slepování a ochutnávání.
Domů nás provázela vůně perníků a blížících se Vánoc.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 13
Jubilanti v období leden – březen 2015
80. let
50. let
Bártková Danuše
Frýdková Jitka
Bartková Ilona
Hradilová Marie
83. let
Frantová Marie
Hrušková Marie
55. let
Taichl Zdeněk
Taichl Jiří
84. let
Čada Milan
65. let
Kubějová Ludmila
88. let
Herman Jiří
Stieberová Jaroslava
Králová Marie
70. let
Wiesnerová Anna
Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v dalším životě.
Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na
emailovou adresu: [email protected] nebo dejte prosím vědět
na OÚ.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 14
INFO SPOLKŮ:
SDH
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za účast na volbách a také za Vaše hlasy, které jste nám
dali a tím vyjádřili Vaši důvěru v naše aktivity v obecním zastupitelstvu. Jménem
hasičů Vám slibujeme, že budeme opět rozvíjet naši obec, dodržovat volební
program, který jsme si vytyčili, tak aby byla naše obec krásná a dobře se nám zde
žilo.
Po několikaletém úsilí se nám podařilo zkolaudovat posezení na hřišti, kuchyňky,
záchody a vše potřebné k různým akcím. Podařilo se nám odstranit závady a dále
chceme tento stánek vylepšovat, abyste zde rádi chodili za zábavou a sportem.
Naše výjezdová jednotka zasahovala v poslední době u několika požárů v okolí.
Techniku máme zastaralou, a proto budeme usilovat o to, abychom, za využití
některého z možných dotačních titulů EU, pořídili techniku novou, s lepšími
parametry.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny členy na výroční schůzi dne 4. 1. 2015. Budou
probíhat nové volby do naší organizace. Také Vás všechny zvu na tradiční, letos
jubilejní 10. hasičský ples, který se bude konat dne 17. 1. 2015!
Hasičskému sportu zdar!
Vladimír Kuchařík
starosta SDH
Milí čtenáři našeho zpravodaje,
dovolte nám, abychom několika slovy shrnuli to nejzajímavější z hasičské sezóny
2014 a uplynulého podzimu. Naše dvě soutěžní družstva se zúčastnila soutěží,
zařazených do Velké ceny OSH Přerov a Vsetínské hasičské ligy. Našim děvčatům
se zpočátku na závodech moc nedařilo. Jejich výsledky byly jak na horské dráze.
Nakonec se však ledy prolomily a přišly i světlejší chvíle. Děvčata neminuly ani
zranění dlouhodobého charakteru, která vedla k povolání služebně starších žen, které
svými výkony předvedly, že do starého železa rozhodně nepatří. Nakonec se děvčata
v konečném pořadí Vsetínské ligy umístila na stříbrném druhém místě s celkovým
počtem 38 bodů. Ve VC OSH Přerov děvčata skončila na bramborovém čtvrtém
místě s počtem bodů 78, kde je od třetího místa dělil pouhý bod. Ani družstvu mužů
se nevyhnula pověstná hasičská smůla. Po krásně rozjetém začátku sezóny přišel
zvrat a po několika ne zcela vydařených útocích se z předních míst tabulky
průběžného pořadí posunuli o několik příček níž. Nakonec se ve VC OSH Přerov z
21 přihlášených mužských družstev umístili na sedmém místě s počtem bodů 99.
Vsetínskou hasičskou ligu s celkovým počtem 130 bodů podruhé za sebou vyhráli.
Oběma družstvům za vzornou reprezentaci děkujeme.
Na podzim jsme také uskutečnili výlet do vinného sklípku. Tento rok jsme se vydali
do Hustopeč u Brna do sklípku "U Radů". Tento výlet byl ve stylu mániček - ať už
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 15
těch od Hurvínka, tak i těch z let 60. Za tento krásný výlet děkujeme našim dvěma
organizátorkám Nikol Perutkové a Vlaďce Kuchaříkové alias Olině a Kamile.
Na závěr bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce 2015.
Bc. Markéta Gábová
Kunovická kapela
Milí spoluobčané.
Kapela Dolbík a jeho šelmy funguje už pár let. První roky jsme hráli spíš jen tak pro
sebe a naše příznivce, rodinné příslušníky a kamarády hasiče. V roce 2012 nás
pozval OÚ Kunovice, abychom zahráli na Dětském dnu a pak na Duatlonu. Tím se
vlastně prolomily ledy. Dosud jsme hráli skoro na všech kulturních a sportovních
akcích, které se v Kunovicích odehrávaly, např. Rozsvěcování vánočního stromečku,
Zelfest, Setkání s důchodci, Pohárová soutěž, Přechod pěti vrcholů, dále již zmíněný
Duatlon a Dětský den. V okolí jsme se objevili na oslavách výročí založení sboru
SDH Babice a dvakrát na Břulinfestu v Kelči. Hráli jsme na několika oslavách. Byli
jsme pozvaní a několik dalších akcí, ale vzhledem k tomu, že členů kapely je 7,
těžko se vždy sejdeme všichni.
Věřím, že větší část občanů Kunovic už o nás alespoň trochu ví. Každý člen naší
kapely je nějakým způsobem spojen s Kunovicemi (buď zde vyrůstal, nebo tu bydlí
většinu svého života nebo sem sahají jeho kořeny). A také se považujeme za
hasičskou kapelu, protože nás členové SDH Kunovice podporovali od úplného
počátku a jejich přízeň pokračuje doposud. Chtěla bych vyjádřit dík právě hasičům a
také Obecnímu úřadu Kunovice za plodnou spolupráci. Věřím, že budeme v tomto a
možná i o stupeň lepším naladění pokračovat nadále.
Nepovažujeme se za profesionály ani nemáme takové tendence. Hraní nás zkrátka
baví a děláme to pro radost. Děkuji za přízeň i všem těm, kteří nás na akcích podpoří
tancem, zpěvem a dobrou náladou.
Za kapelu s přáním všeho dobrého do nového roku
Mgr. Vladimíra Kuchaříková
Jednota Orel Kunovice
Výtvarná soutěž
Kulturní rada Orla vyhlásila letos výtvarnou soutěž s tématem „Život v naší
farnosti“ . Také naši nejmladší děti se soutěže zúčastnili. V I. kategorii se umístila
Simonka Páníková na prvním místě. GRATULUJEME !
Výsledky výtvarné soutěže „Život v naší farnosti“
I. Kategorie 0 - 9 let
1. místo: Simona Páníková; Kunovice u Valašského Meziříčí
2. místo: Klára Spáčilová; Staré Město
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
2. místo: Anička Budínská; Strážnice
3. místo: Pavel Mlýnek; Strážnice
strana 16
Turnaj v badmintonu a v bowlingu
V neděli 23. 11. 2014 odpoledne, jsme se vydali do Sportovního centra ve
Valašském Meziříčí, abychom si v nové hale zahráli badminton a pak bowling.
Přestože jsme nabídli turnaj všem amatérským zájemcům, soutěžilo nás devět.
V kategorii dětí zvítězil Pepa Sehnal a v kategorii dospělých byl nejúspěšnější o.
Jan. Všem se turnaj líbil a věříme, že se nás příště sejde více.
Adventní koncert
Již se stalo tradicí, že se v adventu koná v Kunovicích, v kapli Božského Srdce
Páně, adventní koncert. Tak i letos. Druhou neděli adventní ve 14 hodin se kaple
naplnila do posledního mísečka domácími i přespolními posluchači. Po úvodních
slovech paní dr. Sehnalové předstoupil učitel hudby pan Bubeníček a seznámil nás
s pořadím vystupujících dětí. A tak jsme mohli sledovat první nesmělé pokusy
začátečníků, pak děti pokročilé a nakonec ty, které už hrají několik let. Všechny
jsme odměnili potleskem, aby měly chuť se nadále zdokonalovat. Následovalo
vystoupení scholy Dobrého Pastýře pod vedením Zuzky Kundrátové. Zahráli a
zazpívali několik opravdu krásných skladeb, a musím říct (a není to jen můj názor),
že jsou čím dál lepší. Dlouhý potlesk to jen potvrdil. Každoročně přijedou s panem
učitelem Bubeníčkem žáci 3. ročníku kroměřížské Konzervatoře. Také letos
předstoupili chlapci a děvčata s houslemi, violami a violoncelly a pod vedením pana
učitele hráli překrásné skladby barokních skladatelů. To byl krásný závěr koncertu,
strunné nástroje vždy chytnou za srdce. Nakonec ještě poděkování účinkujícím a
požehnání otce Jana na cestu a vyšli jsme do pošmourného prosincového počasí.
Venku však čekalo všechny pohoštění. Výborné zákusky a koláče a horký, pěkně
silný svařák…
Bylo to krásné zastavení v předvánočním shonu. Tak díky pořadatelům a
účinkujícím a krásné Vánoce !
Marie Novosadová
Poděkování všem pořadatelům a maminkám za napečení zákusků a uvaření
výborného svařáku. DĚKUJEME!
Tříkrálová sbírka
10. ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s
koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám
nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 17
díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a
dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Srdečně Vás zveme na akce:
1. leden 2015
10. leden 2015
Novoroční vycházka
Tříkrálová sbírka
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce.
Přejeme překrásné Vánoce Vám i Vašim blízkým!
Šťastný, spokojený a úspěšný rok 2015!
SK ROB Kunovice
V uplynulém dvouletém obchodí byla naše činnost zaměřena na pořádání závodů a
účasti na některých z nich. Náš klub je sice malý a ne zrovna známý u spoluobčanů,
ale co se týče reprezentace obce na republikové úrovni je známý pojem.
V loňském roce jsme spolupořádali mezinárodní závod v Kroměříži a republikové
mistrovství ČR kategorie žáků. Účast na mezinárodním závodu Česko-Slovenska,
parkového závodu ve Svitavách, kde se rovněž konal krajský přebor Pardubic za
účastí závodníků Libereckého a Hradeckého kraje v pásmech 3,5 MHz a 145 Mhz.
Slušného umístění v nočním závodě mistrovství české republiky měla Jitka
Frýdková, která doběhla na 4. místě a Jan Frýdek na místě 7. V letošním roce také
proběhl mezinárodní závod zařazený do národního žebříčku na Rusavě, krajský
přebor Pardubického kraje, okresní přebor České Třebové a sdružený okresní přebor
Kunovic a Svitav.
Největším úspěchem našich členů byla vítězství mistrovství československého
závodu na Dušené, který Jan Frýdek vyhrál již třikrát po sobě. I umístění ostatních
ve stejných kategoriích bylo do 6. místa. Ocenění zaslouží i Julie Frýdková a Hana
Kubějová, obě se umístily na 3 místě v kategorii nejmladších.
Průběžně jsme se zúčastňovali akcí jak v obci tak i mimo ni, jako je duatlon, sázení
stromků apod.
Do budoucna budeme pokračovat v dosavadní činnosti s tím, že se budeme snažit
získat mladé členy, kteří mají odvahu závodit v lese a nevysedávat jen u počítačů.
V příležitosti závěru roku 2014 přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních,
štěstí a zdraví v roce 2015.
Za SK ROB Kunovice
Pavel Frýdek
SPOZ
Milí občané, máme tu závěr roku a s tím je spojeno hodnocení a bilancování toho, co
je za námi. Rovněž i SPOZ takto činí:
• v letošním roce jsme navštívili 49 občanů, kteří oslavili své životní jubilea
a předali jim poukázku na nákup v prodejně Normál, v hodnotě 250,- Kč.
Nejstarší občanky jsou: p. Štěpánka Šindelková, které v letošním roce
oslavila 94 let, p. Ludmila Horňáková 93 let, která je v penzionu v Bílé
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 18
Vodě a p. Růžena Adamcová 92 let. Z mužů je to p. Jaroslav Hruška 92 let,
p. Josef Preisler 88 let a p. Miroslav Kuna 85 let
• v prosinci jsme připravili ve spolupráci s mateřskou školou vítání občánků,
kde bylo přivítáno do svazku obce celkem 6 dětí. Rodiče pro své malé
ratolesti obdrželi z rukou starosty p. ing. Josefa Haši příspěvek OÚ
v hodnotě 2000,-Kč. Pavel Škařupa, Jiří Macháček, Vít Palát, Eliška
Formánková, Dorota Hudzieczek, Lucie Uvízlová.
• v listopadu se uskutečnilo setkání s důchodci v našem místním hostinci.
V kulturním programu vystoupily děti z naší základní a mateřské školy.
Dále následovalo vystoupení našich hasičů. K tanci a poslechu hráli na
akordeon p. Bronislava Lasovská, František Vraj a Bruno Vlček.
Vystoupení bylo odměněno potleskem přítomných spoluobčanů.
• v letošním roce se narodilo celkem 5 dětí - Pavel Škařupa, Jiří Macháček,
Vít Palát, Eliška Formánková, Dorota Hudzieczek
• rozloučili jsme se s: Josefem Zavidčákem, Marií Škařupovou, Marií
Kundrátovou a nejstarší občankou Kunovic Františkou Hruškovou
Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Ano, je tomu tak – co to však
znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy jí více dávají
najevo a nestydí se za ní. Je to také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude
tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není prospěšné, když nad
naším hněvem ,,zapadá slunce“. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích
to má svůj zvláštní význam.
Milí spoluobčané, s přicházejícím vánočním časem a novým rokem Vám chci v této
uspěchané době popřát jménem svým a SPOZ, hodně zdraví, štěstí, osobní a
rodinnou pohodu, radost ze života v následujících dnech a po celý nový rok 2015.
Iva Skýpalová
předsedkyně SPOZ
Farní rada
Program mší sv. a zpovídání v naší farnosti na Vánoce:
Sv. zpověď:
Loučka
17.12.
15:00-16:00+po mši sv.
Kunovice
23.12.
16:00-17:00+po mši sv.
Mše svaté:
24.12. Půlnoční
22:00
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
25.12. 1. Svátek vánoční
08:00
26.12. 2. Svátek vánoční
08:00
28.12. Svaté Rodiny
08:00
31.12. Silvestr
16:00
01.01. Nový rok
08:00
Zpovědi jinde:
Valašské Meziříčí
Kelč
Sobota 20.12.
Sobota 20.12.
strana 19
8.00-11.00
13.30-15.30
MS Podhůří Kunovice
„Ladovská zima za okny je a srdce jímá bílá nostalgie…“, to pro letošní rok a
bohužel ani pro předešlou zimu neplatí. Nejen pro nás myslivce by byla určitě
příjemnější bílá a mrazivější zima, ale nedá se nic dělat. I za tohoto spíše
podzimního počasí provádí členové mysliveckého sdružení v honitbě přikrmování
zvěře a pravidelnou údržbu krmných zařízení. Dne 8. 11. 2014 jsme uspořádali již
tradiční hon na zvěř drobnou a zvěř myslivosti škodící. Počasí nám nepřálo a
odrazilo se na celkovém počtu účastníků honu. Večer proběhla menší zábava
s bohatou tombolou, kde jsme vyhlásili krále honu, popovídali si, i zatancovali.
Blíží se Vánoce a my bychom vám všem chtěli popřát krásné svátky, hodně zdraví,
štěstí a lásky v novém roce.
Pokud se chcete s námi provětrat a protáhnout, jste vítání na Štěpánské vycházce na
„škodnou“ dne 26. 12. 2014, sraz je u závory pod Hůrkou v 8:30 hod.
Za výbor MS Podhůří Kunovice, o.s
Ing. Radek Ochman
Myslivecký hospodář
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 20
Kulturní akce v roce 2015 ( do března) v obci Kunovice
Kdy?
1. ledna
10. ledna
17. ledna
7. února
15. února
únor
15. března
Co?
Novoroční „Okolo
Kunovic“
Tříkrálová sbírka
X. hasičský ples
XII. Farní ples
Vodění medvěda
Dětský karneval
Divadelní představení
Pravda o zkáze
Titaniku
Kde?
Kontakt
hostinec Na rozcestí
Anna Hrušková
obec
hostinec Na rozcestí
hostinec Na rozcestí
obec
hostinec Na rozcestí
Anna Hrušková
SDH Kunovice
Ivana Skýpalová
hostinec Na rozcestí
Obec Kunovice
ZŠ Kunovice
--------------------------------------------------------
Informujeme občany o uzavření stezky prof. Haši v katastru Hůra po
dobu konání tradičního Štěpánského honu (26. 12. 2014, 8-15 hod.)
z důvodu bezpečnosti. (pořádá MS Podhůří Kunovice).
-------------------------------------------------------TJ SOKOL Kunovice pořádá v sobotu 27.12 2014
v sále v Hostinci Na rozcestí
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Začátek tunaje pro děti v 10 hodin
Začátek turnaje pro dospělé ve 13 hodin
Prezentace dospělých účastníků od 12:15 do 12:45 ; startovné
pro dospělé 50,-Kč
(děti zdarma)
Srdečně zvou pořadatelé (kontakt na tel. čísle 725 455 458)
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
výšlap „Okolo Kunovic“
1. 1. 2014 sraz v 15 hodin u kaple
strana 21
-------------------------------------------------------Dne 4.1.2014 od 14 hod. proběhne výroční valná hromada SDH Kunovice
-------------------------------------------------------Tříkrálová sbírka v naší obci bude probíhat v sobotu 10. ledna 2014.
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 22
Příloha č. 1 - Historické zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva
Usnesení č. 8 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Kunovice ze dne
7.10.1994
Obecní zastupitelstvo v bodě:
1/8 zkontrolovalo usnesení z minulého zasedání OZ.
2/8 podalo informace k volbám – celkem 26 kandidátů
3/8 projednalo program oslav 50-ti let od popravy partyzánů v naší obci
Zapsala: Králová
Za OZ: Josef Hruška, starosta
Usnesení č. 9 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Kunovice ze dne
4.11.1994
Obecní zastupitelstvo v bodě:
1/9 zkontrolovalo usnesení z minulého zasedání OZ.
2/9 podalo zprávu o hosp. nutnosti těžby dřeva v Hůře
3/9 schválilo prodej nakladače /HON/ za cenu šrotu
4/9 schválilo závěrečnou zprávu o činnosti OZ za volební období 91-94
5/9 navrhlo a schválilo odměny za volební období pro starostu, zástupce starosty,
účetní, členy zastupitelstva
Zapsala: Králová
Za OZ: Josef Hruška, starosta
Usnesení č. 10 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Kunovice ze dne
12.11.1994
Obecní zastupitelstvo v bodě:
1/10 zkontrolovalo usnesení z minulého zasedání OZ
2/10 zamítlo žádost o zřízení obecní cesty za domy - Pilip, Machačík, Mareček,
Sovák, Tuček
3/10 schválilo žádost o příspěvek na sluchadla pro neslyšící pro p. Jenovefu
Střítezskou
4/10 předneslo zprávu o činnosti OZ za uplynulé volební období
Zapsala: Králová
Za OZ: Josef Hruška, starosta
Usnesení z 1. Zasedání obecního zastupitelstva v Kunovicích ze dne 2.12.1994
1. ve smyslu §29 zákona 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
obecní zastupitelstvo:
Ověřilo platnost volby členů obecního zastupitelstva
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 23
2. v souladu s § 43 zákona č. 367/90 Sb., o obcích a ve znění pozdějších změn a
doplňků
obecní zastupitelstvo schválilo jednací řád obecního zastupitelstva
3. v souladu s § 36, odst. 1 písm. g zákona č. 367/90 Sb., o obcích ve znění
pozdějších změn a doplňků obecní zastupitelstvo stanovilo:
3.1 počet členů obecní rady – 7
3.2 počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva – 1
v souladu s § 36, odst. 1 písm. g zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků obecní zastupitelstvo zvolilo:
4.1 starostu Josefa Hrušku s tím, že bude pro výkon funkce uvolněn ze zaměstnání
4.2 zástupce starosty Pavla Suchánka s tím, že nebude pro výkon funkce uvolněn
ze zaměstnání
4.3 další členy obecní rady – Ing. Josef Hruška, Ludmila Hermanová, Věra
Zbrožková, Antonín Hruška, Jiří Herman
4.
v souladu s ust. § 18a, odst. 2 zákona č. 425/90 Sb., o okresních úřadech, úpravě
jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění
pozdějších změn a doplňků
obecní zastupitelstvo ukládá starostovi projednat s obcemi Loučka, Police, Podolí
návrh na společného člena okresního shromáždění. Výsledek jednání předloží do
příštího zasedání obecního zastupitelstva.
--------------------------------------------------------
www.obec-kunovice.cz
zima 2014
ZPRAVODAJ
strana 24
Příloha č.2
Cenové oznámení
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamují změnu vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2015.
cena v Kč/m3
bez DPH
včetně 15%
DPH
vodné
39,10
44,97
stočné
28,00
32,20
vodné + stočné
67,10
77,17
- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypuštěné do
veřejné kanalizace
Žádáme odběratele, aby n e s d ě l o v a l i k 31. 12. 2014 stavy svých
vodoměrů, protože budou stanoveny technickým propočtem.
Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.3.2015. Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího
čísla na email: [email protected], popř. doneste podklady na Obecní
úřad v Kunovicích.
www.obec-kunovice.cz
Download

zim a 2 0 1 4 - Obec Kunovice