Českomoravská myslivecká
jednota, o.s.
Okresní myslivecký spolek v Uherském
Hradišti
Českomoravský klub chovatelů barvářů
Myslivecké sdružení Stupava
1
pořádají v pátek 28.10.2011 a v sobotu 29.10.2011
v honitbě HS Stupava a honitbě LČR, okr. Uherské
Hradiště
Regionální soutěž barvářů
o
„Moravský pohár“
4. ročník
se zadáním titulu CACT a res.CACT
Na soutěži o Moravský pohár se zkouší dle platného
zkušebního barvářů pro celostátní soutěž barvářů o
putovní cenu ČMMJ na umělé stopě
2
Soutěž o Moravský pohár
Základy vzniku této soutěže položilo v roce 2005
rozhodnutí moravských oblastí ČMKCHB uspořádat
kvalifikační soutěž barvářů pro celostátní soutěž barvářů
o putovní cenu ČMMJ s tím, že se bude organizovat vždy
v lichém roce, tedy v roce, kdy není klubem pořádaná
hlavní klubová soutěž barvářů. První ročník Moravského
poháru se uskutečnil 16.10.2005 na Kelčském Javorníku
a vítězství v soutěži si na své konto připsala hannoverská
fenka Aška ze Šutlova s vůdcem Hubertem Hubíkem ze
Stříbrnic pod Kralickým Sněžníkem. Druhý ročník
soutěže se odehrál 3. listopadu 2007 v Bučovicích –
Bukovince. Vítězkou se stala opět hannoverská fenka
Cita z Popovej Derby se svojí vůdkyní Zuzkou
Gottwaldovou z Brna. Třetí ročník soutěže se uskutečnil
4. a 5. září 2009 v oblasti Jeseníků v obci Lipová-Lázně,
vítězkou se stala taktéž fenka, tentokrát BB s vůdcem
Ing. Ivo Vymětalem. Letos se uskuteční již 4. ročník této
soutěže, poprvé v jeho historii se zápisem výsledků do
PP a s možností zadání titulu CACT a res. CACT, dle
řádu pro udělování titulu a ZŘ. Letošní ročník
Moravského poháru se odehraje v centru Chřibů, kterým
vévodí královský hrad Buchlov, jenž má svoji slavnou
loveckou tradici vetknutou i ve svém jménu. Pohoří je
pro původnost skladby lesních porostů a lučních enkláv
řazeno mezi významné evropské lokality. Chov jelení
zvěře byl vždy prestižní záležitostí majitelů
buchlovských lesů, o čemž svědčí i dosud nejsilnější
trofej jelena lesního uloveného v oblasti s hodnotou přes
235 bodů. Chřiby oddělují od sebe dvě význačné
moravské oblasti; zpěvné, vínorodé Slovácko od široširé,
úrodné Hané a svojí úživností byly od pradávných dob
rájem zvěře a tím i lovců. Vypovídat mnohé z šera věků
by mohlo mlčenlivě zadumané, rozlehlé keltské hradiště
na Holém kopci, kamenný Králův stůl u Bunče u něhož
3
odpočívala lovecká družina „Krále železného a zlatého“
Přemysla Otakara I., Černé listiny středověkého
Loveckého soudu zasedajícího pod lipou neviny na hradě
Buchlově, krutě a tvrdě postihujíce právem útrpným
pytlácké činy, či svobodní páni lovčí z gruntů obce
Stříbrnice, tak panští hajní nebo lesníci doby nedávno
minulé. S lovci přiházeli po loveckých stezkách i jejich
věrní pomocníci lovečtí psi a s nimi také nadmíru cenění
psi barvářští. Z dokumentů víme, že již v roce 1925 se
tehdejší panský nadlesní z lesovny pod Buchlovem, Ing.
Jiří Král se svým HB Hirschmann II.-Lahnen z majetku
majitele panství hraběte Zikmunda Berchtolda, účastnil
prvních zkoušek v tehdejším mladém, samostatném
čs.státě.
A tož tedy, buďte u nás, kde „ od Buchlova větor věje…“
vítáni všichni Ti, kdož jste propadli kouzlu dlouhého
řemene…..
4
Statut soutěže
Na regionální soutěži o Moravský pohár (dále jen
soutěž), kterou organizuje OMS Uherské Hradiště ve
spolupráci s ČMKCHB a MS Stupava, se posuzuje dle
platných disciplín Zkušebního řádu pro celostátní soutěž
barvářů o putovní cenu ČMMJ na umělých stopách (viz.
text ZŘ). Zkouška je vypsaná pro 8 zúčastněných psů a
fen BB a HB (dále jen psů), přičemž při vyšším zájmu o
účast na soutěži rozhoduje datum přijetí přihlášky na
adresu OMS v Uherském Hradišti, Palackého nám. 293,
Uherské Hradiště, PSČ 686 11 (tel. 572 552 676, e-mail:
[email protected]) a datum úhrady poplatku na OMS
UH ve výši 1.000,- Kč.
Datum pro zahájení přijímání přihlášek se stanovuje od
1.7.2011. Uzávěrka přihlášek je 20.9.2011. O přijetí na
soutěž bude vůdce zpraven písemně, telefonicky, nebo
elektronickou poštou nejpozději do 30.9.2011 hlavním
pořadatelem zkoušek.
Po dohodě sboru rozhodčích může být i při plném počtu
startujících připuštěn k soutěži ustanovený náhradní
vůdce se svým psem, pokud se na místo soutěže dostaví.
Výsledky soutěže budou zapisovány do PP psa. Titul
CACT bude udělen v souladu s platnými předpisy
nejlepšímu barváři, který se umístil v I. ceně, titul res.
CACT druhému barváři v pořadí, který se umístil taktéž
v I. ceně. Ustanovené doprovodné disciplíny, které
vůdce se svým barvářem absolvuje a s kterými je těmito
propozicemi seznámen, nebudou započteny do
konečného hodnocení a nemohou tak mít vliv na konečné
pořadí psů. Soutěž se běží za jakéhokoliv počasí.
Pohár pro vítěze soutěže je cenou putovní. Vítěz je
povinen předat pohár v nepoškozeném stavu, před
konáním budoucího ročníku, organizátorům dalšího
ročníku soutěže, nebo může být požádán, aby předal
pohár svému nástupci.
5
Čestné předsednictvo zkoušek
Petr Čech
starosta obce Stupava
Ing. Marie Gejdošová jednatelka
OMS Uherské Hradiště
Josef Tinka
předseda KK OMS UH
Ing. Zdeněk Zálešák vedoucí Lesní správy Buchlovice
Jaroslav Blecha
starosta HS Stupava
Pracovní předsednictvo soutěže
Ing.Zdeněk Havlíček správce zkoušek
Miroslav Gora
zástupce ČMKCHB
Lubomír Drda
jednatel MS Stupava,
zapisovatel zkoušek
Jindřich Řezáč
organizace doprovodných činností
Organizační zajištění soutěže
Členové MS Stupava, Roštín, pracovníci Ekologické
farmy Stupava, s.r.o., KK OMS UH, Státní veterinární
správa, MVDr. Miroslav Bednařík, trubači OMS UH aj.
Rozhodčí soutěže
Jsou na návrh ČMKCHB delegování ČMMJ.
Předpokládané složení rozhodčího sboru: Hlavní
6
rozhodčí pan Jiří Skácil, dále pánové Ing.Karel Plch,
František Kasala, Jiří Švarc, Hubert Tomášek, Aleš
Klement, František Hauerland, Petr Polách, Rudolf Vrba
(změna vyhrazena).
7
Program soutěže
Pátek 28.10.2011 : (státní svátek)
7.30 - 9.00
Sraz účastníků zkoušek na Ekologické
farmě Stupava v obci Stupava, okres Uherské Hradiště,
pohoštění, příprava na zkoušky, prezence vůdců a psů,
veterinární kontrola
9.30 Slavnostní zahájení soutěže barvářů o
„Moravský pohár“ v prostorách farmy
Slavnostní nástup a přivítání účastníků
soutěže, představení rozhodčích, losování
pořadí, organizační pokyny, rozdělení psů do
skupin
10.00 Odchod a rozjezd účastníků do honiteb k plnění
disciplín soutěže
10.00 - 17.00 Plnění disciplín v honitbách v oblasti
Geržle, u chaty MS, v Pasece a u Branky
18.00
Individuální odjezd účastníků do prostoru
ubytování na Hipocentru v Koryčanech. Porada
rozhodčího sboru soutěže na farmě
Večer volná zábava účastníků v prostorách ubytování.
Korona, přátelé barvářů a myslivosti jsou zde vítáni.
Ubytování účastníků je popsáno níže.
8
Sobota 29.10.2011 :
8,00 – 15,00 Plnění disciplín soutěže dle programu a
pokynů rozhodčích
15.00
Ukončení prací a plnění disciplín, porada
rozhodčích
16.30
Předpokládané vyhlášení výsledků a
ukončení soutěže slavnostním nástupem
účastníků
zkoušek s výřadem u chaty MS v Geržlích, předání cen,
slavnostní troubení, rozjezd účastníků domů
Po celou dobu trvání zkoušek bude zajištěno občerstvení
na farmě a na chatě MS Stupava v Geržlích (asi jeden km
po cestě od farmy). Jednotlivá místa plnění disciplín jsou
vzdálena max. do 3 km od myslivecké chaty a přístupové
cesty budou vyznačeny. K myslivecké chatě jde dojet
osobním autem. Auta lze zaparkovat i na zemědělské
farmě ve Stupavě.
Program soutěže může být operativně měněn dle pokynů
rozhodcovského sboru a pořadatele soutěže. Průběžné
výsledky budou zveřejňovány na výsledkové tabuli.
Disciplíny soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
Dosled na řemeni nebo na volno
Šoulačka s odložením
Zkouška oznamovače, hlásiče, vodiče
Chování u kusu
Chuť do práce
Ostatní plněné disciplíny (budou hodnoceny
v samostatné tabulce a nemají vliv na konečné hodnocení
a pořadí):
9
1. Vyhledání nástřelu před plněním disciplíny
Dosled na řemeni nebo na volno
2. Vyhledání třech znaků při plnění disciplíny
Dosled na řemeni nebo na volno
3. Štvaní a stavění atrapy kusu vysoké zvěře
Popis a hodnocení disciplín soutěže je uveden v ZŘ.
Popis a hodnocení třech doplňkových disciplín je
uvedeno v textu níže.
Vyhledání nástřelu: Nástřel se nachází na začátku
dlouhé stopy, ve vyznačeném prostoru asi 30 x 30 metrů.
Rohy čtverce jsou vyznačené písmeny. Na nástřelu je
větší množství barvy, střiže a kousek kůže. Při zakládání
stopy musí být spárky položené krátký čas na místě
nástřelu. Rozhodčí, který zakládá stopu, vyznačí na
postřelový list čas založení stopy a místo situování
nástřelu ve čtverci. Čas na vyhledání nástřelu je 10
minut, pokud vůdce nalezení nástřelu v této době
neohlásí, bude mu nástřel rozhodčím ukázán. V pomocné
tabulce bude vyznačen čas potřebný k vyhledání nástřelu
a známka. Vyhledání nástřelu do 5 minut je hodnoceno
známkou 4, do 7 minut známkou 3, do 10 minut
známkou 2 a nenalezení nástřelu v časovém limitu je
hodnoceno známkou 0.
Vyhledání třech znaků: Znaky jsou rozmístěny v dráze
uměle založené pobarvené stopě jelení zvěře s minimální
délkou dráhy stopy 1500 kroků. Znaky, malý kousek
pobarvené deky z jelení zvěře, jsou nenápadně, ale
nezaměnitelně označeny a pevně připevněny k podložce
nebo zemi (hřebíkem, kolíkem). Za nalezení třech znaků
získává dvojice hodnocení 4, za nalezení dvou znaků
známku 3, jednoho znaku pak známku 2. Nenalezení
žádného znaku
je hodnoceno známkou 0. Známky se opět zapisují do
vedlejší tabulky.
10
Štvaní a stavění atrapy zvěře: Vůdce bude se svým
psem postupovat po silně pobarvené stopě jelení zvěře
staré min. 4 hod a dlouhé asi 150 metrů. Na označeném
loži psa vypustí. Do 20 metrů od lože bude před psem
vypuštěná atrapa potažená čerstvou jelení kůží, která se
bude před psem pohybovat na nosném lanku a imitovat
tak pohyb zvěře do vzdálenosti max. 200 metrů a pak se
bude, tažena na lanku, vracet. Pes, který neprojevuje
zájem, nebo se bojí, atrapu zvěře neštve a nehlásí, vrací
se k vůdci, je hodnocen známkou 0. Ten pes, který atrapu
při štvaní provází jen částečně, hlásí velmi málo, musí
být vůdcem pobízen, ale nevrací se k vůdci, je hodnocen
známkou 1. Pes, který štve a staví atrapu 5 až 10 minut,
hlásí však s přestávkami získává hodnocení 2.
Samostatně pracující pes se stavěním a hlášením po dobu
10 až 15 minut je hodnocen známkou 3. Samostatně
pracující pes, který intenzivně štve a staví atrapu zvěře,
vytrvale hlásí po dobu 15 a více minut, vyráží na atrapu a
je po celou dobu zkoušené disciplíny ve velmi
intenzivním kontaktu s atrapou zvěře získává hodnocení
4.
(Výcvikový trenažér-lanovku zajišťují pořadatelé
premiérově v ČR zapůjčením od Tibora Gešvandtnera ze
Slovenska, případná změna je tudíž vyhrazena)
Podmínky soutěže
Soutěž je vypsaná pro psy a feny plemena bavorského a
hannoverského barváře a řídí se dle disciplín popsaných
v platném zkušebním řádu. Vůdce je povinen uhradit
spolu s přihláškou poplatek ve výši 1.000,- Kč. Přihlášku
a poplatek posílejte na OMS v Uherském Hradišti na
výše uvedenou adresu. O přijetí na soutěž bude vůdce
informován telefonicky, elektronicky, nebo písemně po
uzávěrce přihlášek 20.9.2011 v termínu nejpozději do
30.9.2011. Pokud vůdce nebude na soutěž přijat a již
11
uhradil poplatek, bude mu tento v plné výši vrácen na
náklady pořadatele, jestliže však se již přijatý vůdce bez
řádné a včasné omluvy na soutěž nedostaví, poplatek
propadá ve prospěch OMS UH. V případě zájmu o
jakékoliv informace k soutěži kontaktujte pana Ing.
Zdeňka Havlíčka na tel. 602 749 338. Pokud dojde k
nenaplnění počtu startujících z řad členů klubu, může být
na soutěž přijat nečlen klubu, a i nečlen ČMMJ, poplatek
za soutěž pak činí 2.000,- Kč. Soutěž se poběží za
jakéhokoliv počasí, tomu musí odpovídat výstroj vůdců a
připravenost psů (o vyhlášení případné neregulérnosti
podmínek pro uskutečnění soutěže může v případě vyšší
moci, nečekané sněhové, větrné či jiné kalamity
rozhodnout pouze rozhodcovský sbor posouzením situace
na místě samém).
12
Pokyny pro vůdce
Vůdce přihlášeného psa je povinen
se dostavit
nejpozději před vlastním nástupem na místo konání
zkoušek (zemědělská farma v obci Stupava, nejpozději
do 9,30 hod), musí být myslivecky ustrojený, mít u sebe
kulovou zbraň s náboji (nebo mít zajištěného střelce),
potřebné doklady a potvrzení o pojištění. Při prezenci
předloží průkaz původu psa a očkovací průkaz s platným
očkováním dle Zák. 166/1999 Sb. Vůdci psů, kteří
nepředloží potřebné doklady, nesmí být ke zkouškám
připuštěni. Zkoušek se nesmí zúčastnit psi zjevně
nemocní, zraněni, háravé, vysokobřezí a kojící feny (dále
dle zákona).
Vůdci psů jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a
rozhodčích, pohybovat se se zbraní jen v určených
lokalitách vymezených pro zkoušky, dbát obecné
bezpečnosti při zacházení se zbraní a nepožívat alkohol.
Psi, kteří nejsou zkoušeni, nebo psi v koroně, musí být
drženi na vodítku, na stopách může rozhodčí přítomnost
dalšího psa vyloučit. Vůdce musí znát platné ZŘ
v rozsahu pořádané soutěže, vč. tzv. Všeobecné části
(veterinární péče, trestání psa, námitky, protesty aj.)
Volné pobíhání psů je zakázáno! Pořadatelé neručí za
ztrátu, zranění či úhyn psa, ani za škody způsobené psem,
za které je zodpovědný vůdce psa.
Ubytování účastníků soutěže
Ubytování účastníků zkoušek je zajištěné na Hipocentru
v Koryčanech, [email protected] Přihlášku k ubytování je
možné zasílat písemně na adresu Ing. Zdeněk Havlíček,
Stupava 90, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 nebo emailem na adresu [email protected]
13
Večeře a snídaně účastníků soutěže je zajištěno přímo na
Hipocentru v Koryčanech. Kapacita ubytování je do 40
míst. Ubytování je na 4 lůžkových pokojích se
společným sociálním zařízením na chodbách ubytovny.
Zájemcům je umožněna i jízda na koni a vyjížďky do
okolí. Předpokládaná cena za ubytování + strava (večeře
a snídaně) je okolo 300 Kč, vůdci a rozhodčí mají stravu
a ubytování zdarma. Stravování a občerstvení v průběhu
konání vlastní soutěže je zajištěno na farmě i na chatě
MS.
Psům je vstup do ubytovacích prostor povolen. Psi se
však nesmí pohybovat bez dozoru vůdce, nesmí vstupovat
do vnitřních prostor stájí pro koně a do výběhu s koňmi.
Vůdce je povinen zabránit volnému setkání psa s koňmi
(hrozí újma na zdraví zvířat a lidí!!!).
Vůdce plně zodpovídá i zde za škody způsobené jeho
psem.
Zkoušky jsou veřejnosti přístupné, účast hostů a
přátel kynologie je vítána.
Všem účastníkům soutěže přejeme příjemný pobyt a
hodně úspěchů.
„Barvářům, myslivosti a kynologii Zdar !!!“
STUPAVA
14
GPS: 49°6'57.372"N, 17°15'3.534"E
15
Místo srazu
Chata MS Stupava
16
17
Download

Soutěž barvářů