Komora podniků komerční bezpečnosti ČR
Propozice střelecké soutěže
O POHÁR KOMORY PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI
ČESKÉ REPUBLIKY
X. ročník
23. 5. 2013 Střelnice Vražkov
A. Všeobecná ustanovení:
Druh soutěže: střelecký víceboj 3 členných družstev a jednotlivců VPi a VRe.
Soutěže se mohou zúčastnit zástupci členských firem KPKB ČR a hosté.
Kategorie:
1.
2.
3.
4.
Řadoví strážní v klasickém zaměstnaneckém poměru.
Ženy a muži (hodnocení zvlášť ve všech výše uvedených kategoriích)
Družstva
Hosté
Pořadatel a organizátor: KPKBČR
Datum a místo konání: 23. 5. 2013 od 9.00 střelnice Vražkov u Roudnice nad Labem
Složení organizačního výboru:
Ředitel soutěže: Alois Beran
Tajemník soutěže: Jiří Nekovář
Hlavní rozhodčí: Jan Zahálka
Zdravotník soutěže: Kateřina Poludová, DiS.
Velitel střelnice a inspektor zbraní: Alois Beran
Složení soutěžního výboru:
Ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a technický delegát.
B. Technická a bezpečnostní ustanovení:
Soutěží se dle pravidel
Soutěžní discipliny:
1. Rychlostřelba na odjíždějící terč: na pokyn rozhodčího se závodník připraví na
palebnou pozici. Závodník uloží zbraň na stav a vedle zbraně zásobník obsahující
uvnitř 5 ks nábojů. Na povel ,,připravte se ke střelbě a následně pálit směr terč“
odmáčkne pojezd terče, založí zásobník do zbraně a po natažení zbraně vypálí 5 ran
směr terč. Tato disciplína není časově omezena. Počítá se součet zásahů.
2. Střelba na pevné cíle s časovým intervalem: na pokyn rozhodčího přistoupí ke stavu
na stůl odloží zbraň oddělenou od zásobníku. Na pokyn ,,připravte se ke střelbě“
uchopí zbraň založí zásobník s deseti náboji do zbraně a zbraň připraví ke střelbě.
Vyčká na tón z timeru a následně pálí na terče. Úkolem závodníka je zasáhnout 4x
gong, 3 poper ležící osoby a 3x poper klečící osoby
3.
OPEN po zaznění zvukového signálu závodník začíná se zbraní v pouzdře a na pokyn
rozhodčího se zásobníkem ve zbrani (náboj není v komoře). Provede cca tři úkroky
vpravo (může již vyjmout zbraň z pouzdra) směrem ke krytu, v pozici za krytem
nabije zbraň, (náboj v komoře) a střílí celkem 5 ran na terč z pozakrytu v co nekratším
časovém limitu. Za krytem se musí závodník reálně krýt. Očividné nekrytí se hodnotí
diskvalifikací závodníka. Hodnotí se přesnost zásahů, počet bodů s délkou času.
Bezpečnost soutěže: závodníci, instruktoři střelby a rozhodčí soutěže jsou povinni
používat v blízkosti palebné čáry a v dotčeném prostoru chrániče sluchu a ochranu očí. Při
pohybu se zbraní v ruce při řešení situace musí být prst očividně mimo spoušť a zbraň
vždy namířena směrem k terčům. Zásobníky a rychlonabiječe se vkládají do zbraní až na
povel rozhodčího. Po dostřílení je vyjmut zásobník nebo rychlonabiječ a závěr zůstává
v zadu. Bubínek revolveru vykloněn. Po kontrole rozhodčím a na jeho povel je závěr
shozen nebo (revolver) bubínek vložen a proveden výstřel jistoty směrem k terčům. Poté
je zbraň uložena bez zásobníku, rychlonabiječe do pouzdra. V případě závady selhání
zbraně při řešení střelecké situace závodník nechá zbraň namířenou směrem k terčům a
zvednutím paže a hlasitým zahlášením závada vyčká na příchod rozhodčího. Porušení
bezpečnostních pravidel soutěže, vede k diskvalifikaci závodníka pro danou situaci.
Všichni účastníci této soutěže jsou povinni řídit se ustanoveními těchto propozic a
řádem střelnice.
C. Organizační ustanovení:
Soutěž je určena všem zaměstnancům a majitelům členských firem KPKBČR, kteří se
řádně přihlásí k prezentaci před zahájením soutěže a předloží příslušné doklady
(přihlášku, průkaz totožnosti, vlastníci zbraně zbrojní průkaz a průkaz zbraně).
Startovné činí 300,- Kč na účastníka. Za každou firmu mohou závodit nejvýše 3 závodníci
v družstvu, počet družstev za společnost je neomezen. Závodníci budou před začátkem
závodu seznámeni hlavním rozhodčím s pravidly bezpečnosti závodu a s procedurou
střeleckých situací.
Účast potvrďte telefonicky, e-mailem nebo poštou formou vyplněné přihlášky
s doručením k pořadateli soutěže do 15. 5. 2013, nejpozději při prezenci.
Veškeré informace o soutěži sdělí ředitel soutěže na tel. 605 899999 a e-mailu
[email protected] nebo na adrese organizačního výboru-KPKB ČR.
Soutěž se koná na střelnici v obci Vražkov u Roudnice nad Labem/.mapku najdete na
www.strelnicevrazkov.net
Prezence účastníků probíhá od 09.00 do 10.00 hod. v objektu střelnice, při prezenci si
účastník vylosuje pořadí na startu. Jednotlivé discipliny se střílí současně na 3 střeleckých
pozicích.
Občerstvení: organizační výbor zajišťuje oběd a 2 nealkoholické nápoje zdarma
závodníkům a hostům na základě přidělených konzumačních lístků účastníků soutěže.
Zdravotní zabezpečení: zdravotník a pohotovostní vozidlo pořadatele soutěže.
Protesty se podávají písemně do rukou hlavního rozhodčího spolu se vkladem 200,- Kč,
který při neoprávněném protestu propadá ve prospěch pořadatele.
Před a po dobu soutěže je soutěžícím zakázáno konzumovat alkohol a jiné omamné látky.
Ocenění: závodníci v jednotlivých kategoriích na 1. -3. místě obdrží pohár, medaile,
diplom a věcnou cenu, družstvo na 1. – 3. místě obdrží pohár KPKB ČR, medaile, diplom
a věcné ceny.
Všichni účastníci se účastní soutěže na vlastní odpovědnost, na vlastní nebezpečí a na
vlastní (firemní) náklady.
Každý závodník používá k soutěži vlastní střelivo. Pokud střelivo nemá, je možné si jej
zakoupit přímo na střelnici.
D. Časový plán soutěže:
09.00 – zahájení prezence+losování startovních čísel+přejímky zbraní
10.00 – poučení účastníků o bezpečnosti soutěže a místních bezpečnostních pravidlech
10.05 – zahájení soutěže
12.30 – předpokládané ukončení plnění soutěžních disciplin
12.45 – předpokládaný čas zveřejnění listiny předběžných výsledků
13.15 – předpokládaný čas vyhlášení výsledků
13.30 – předpokládaný čas ukončení soutěže
...........................................
.....................................
Ředitel soutěže: Beran Alois
Hlavní rozhodčí: Zahálka Jan
Přihláška závodníka, instruktora střelby a vedoucího výpravy
1. Název firmy:
2. Jmenný seznam účastníků soutěže:
(jméno a příjmení, datum narození, osobní identifikační číslo zaměstnance, údaj o
formě jeho účasti na soutěži-kategorie, pozice viz nadpis)
3. Kapitán družstva:
Download

zde - kpkbčr