Konference ORSEC
16..9.2010
16
Aktuálně ke vzdělávání
pracovníků v oboru bezpečnosti
Kateřina Poludová,DiS.
manažer vzdělávání dospělých
Trivis--Centrum profesní přípravy,s.r.o.,Libčická 399/8,Praha 8
Trivis
www.trivis.cz
Lidé jsou rozhodující veličinou každé organizace.
Jejich schopnost realizovat pracovní úkoly a řešit
problémy,které při jejich realizaci vzniknou, stejně jako
schopnost učit se novým postupům a řídícím metodám,
nelze nahradit sebelepší technikou….
Lidský faktor se stal rozhodujícím činitelem úspěchu či
neúspěchu organizace.
Kultivovaný člověk dokazuje svou vzdělanost zpětnou
vazbou – co přijal,to vydává…a to platí i pro oblast
bezpečnostního průmyslu.
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší
odborná škola prevence kriminality a krizového
řízení Praha s.r.o.
Střední školy veřejnoprávní
poskytují úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru
vzdělání
Veřejnoprávní ochrana
4letá denní forma vzdělávání (kód 68 - 42 - M/002)
určená pro žáky s ukončenou povinnou docházkou
2letá denní nástavbová forma vzdělávání (kód 68 - 42 - L/503)
určená pro absolventy SOU s délkou studia minimálně 3 roky (pouze v Praze)
3letá dálková nástavbová forma vzdělávání (kód 68 - 42 - L/503)
určená pro předchozí kategorii uchazečů vzdělávání. Je organizována formou 24
jednodenních studijních soustředění, zpravidla po dvou v každém měsíci (celkem 220
konzultačních hodin v roce)
Trivis - Vyšší odborná škola,Glowackého
555/6,Praha 8
poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s
maturitou ve tříleté denní a čtyřleté dálkové formě
vzdělávání ve vzdělávacích programech
Prevence kriminaltity (kód 68 - 42/N001)
Vzdělávací program všestranně připravuje studenty na
psychicky a fyzicky náročnou činnost na úseku prevence
kriminality spojenou s bojem proti zločinu zejména s
problémy při její konkrétní realizaci v oblasti protidrogové
prevence, využití moderních technických metod
souvisejících s ochranou osob a majetku.
Krizové řízení (kód 68 - 42 - N/002)
Vzdělávací program připravuje studenty po stránce
teoretické a praktické pro výkon činnosti na úseku
krizového řízení při vyhlášení krizových stavů v případě
živelních pohrom, ekologických a průmyslových havárií
nebo jiných mimořádných událostí, které ohrožují životy,
zdraví a majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
Absolventi VOŠ získávají titul DiS. (diplomovaný
specialista).
Rekvalifikační programy společnosti TRIVIS :
akreditované na základě § 108 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení
k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a
v souladu s § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů pod č.j. 6 272/06272/06-20/199.
Rekvalifikační program bezpečnostní manažer se skládá ze tří na
sebe navazujících tématických školení, zaměřených na :
1.
2.
3.
4.
Po
zásady a postupy ochrany organizace
ochranu informací a utajovaných skutečnost
řešení mimořádných událostí
manažerské dovednosti
absolvování kurzů obdrží absolvent certifikát o rekvalifikaci na
pracovní činnost manažer bezpečnostního a krizového řízení .
Kurzy pro soukromé bezpečnostní služby a vlastní ochranné
služby organizací
Základní kurz pro pracovníky fyzické ochrany soukromých bezpečnostních služeb
Jednodenní kurz pro zaměstnance odboru bezpečnosti a ochrany organizace.
organizace.
Dvoudenní kurz pro zaměstnance odboru bezpečnosti a ochrany organizace
Dvoudenní specializovaný kurz sebeobrany a vedení boje z blízka.
Specializovaný kurz pro zásahové skupiny PCO
Jednodenní kurz se specializací na právní problematiku.
Specializované kurzy pro pracovníky přepravy cenných zásilek
Specializovaný kurz pro pracovníky osobní ochrany osob (bodyguard)
Zdokonalovací kurzy pro pracovníky soukromých bezpečnostních služeb
Jednodenní kurz zaměstnanců recepcí
Kurz operátoru kamerových systémů
Lidský faktor a kamery……
KURZ OPERÁTORŮ KAMEROVÝCH
SYSTÉMŮ
Za kamerou je vždy člověk….
TRIVIS - Centrum profesní přípravy,s.r.o.
pořádá již mnoho let
„Kurz operátorů kamerových systémů “
ve spolupráci s Odborem prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR a za
laskavého svolení starosty města Slaný
pana RNDr. Ivo Rubíka.
Co se operátor u nás naučí ?
Osnova jednotlivých zaměstnání :
1. Právní minimum
a) právní aspekty ochrany práv a svobod občanů
b) právní aspekty činnosti zaměstnance
c) právní aspekty instalace a využívání kamerového
systému
d) základní teoretická východiska pro právní kvalifikaci
trestného činu, přestupku
e) právní aspekty zákroků na místě činu, § 28 a § 29 tr.
z., § 76 odst. 2 tr. řádu.
f) místo činu a neodkladné úkony
g) právní a taktické aspekty využití záznamů pro policejní
a soudní praxi.
Co se operátor u nás naučí ?
2. Psychologie
a) psychologické požadavky na pracovníky
obsluhy systému
b) problematika soustředění a ovládání chování
za standardní situace a krizové situace
c) příznaky přípravy a pokusu protiprávního
jednání a reakce na něj
d) etika práce - zásah do soukromí občanů apod.
Co se operátor u nás naučí ?
3. Technické možnosti kamerových systémů
a) praktická cvičení v ovládání kamerového
systému
4. Taktika zákroků
a) taktika zákroku z hlediska koordinace sil
a prostředků
b) součinnost s PČR, lékařskou pohotovostní
službou, hasiči
c) místo činu
d) organizace pracoviště
e) nezbytná dokumentace
Co se operátor u nás naučí ?
5. Praktická cvičení
a) vyhodnocení a postupy podle
skutečných záznamů /MP Slaný/
b) zkouška
c) závěrečný pohovor
d) předání certifikátu
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKŮ
Dnem 20.1.2009 vstoupily v platnost zákonné kvalifikační požadavky pro podnikání
a výkon povolání v oblasti ochrany majetku a osob a služby soukromého detektiva .
V rámci činnosti Trivis - Centra profesní přípravy realizujeme
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON
FYZICKÉ OSTRAHY.
V součinnosti s Hospodářskou komorou ČR a Komorou podniků komerční
bezpečnosti ČR organizujeme i zkoušky odborné způsobilosti.
.
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky ve spolupráci s
dalšími vzdělávacími organizacemi se snaží zvýšit kvalitu a úroveň služeb
poskytovaných svými členy také vzdělávacími aktivitami – kurzy,semináře, vydávání
metodických pomůcek – filmy,interaktivní výukový program apod.
Snaží se také o prosazení myšlenky, že nízká cena služby na úkor kvality není
dobrou cestou.
Proškolený zaměstnanec je nejlepší přidaná hodnota nabízených bezpečnostních
služeb.
Národní soustava povolání
Trh práce a jeho potřeby se objektivně mění.
V závislosti na potřebách společnosti, výroby a služeb vznikají nová
povolání, jiná se adaptují do nových podmínek nebo zanikají např. pracovník IT na druhé straně
koželuh nebo uhlíř, který pálí uhlí v milířích.
Národní soustava povolání je otevřený seznam (databáze) všech
povolání, typových pozic a malých jednotek práce, která reálně odráží
situaci na trhu práce. Současně uvádí celou řadu informací o daném
povolání,
popisuje činnosti vykonávané v daném povolání,
určuje kvalifikační požadavky a obecné předpoklady pro jeho výkon
a celou řadu statistických a dalších údajů
Integrovaný operační program – koordinátor MPSV ČR – garant Sektorové
rady HK ČR – správa projektu TREXIMA spol. s r.o.
Další návaznosti
Integrovaný systém typových pozic (ISTP) jehož jádro tvoří kartotéka
typových pozic (KTP)
bližší informace: www.nsp.cz
16
Národní soustava povolání
Národní soustava povolání
Návaznost na NSP - Integrovaný systém typových pozic (ISTP) jehož jádro
tvoří kartotéka typových pozic (KTP), která je rovněž základem NSP
Národní soustava kvalifikaci (NSK) - projekt MŠMT- NÚOV
NSK je veřejně přístupnou a aktuální databází kvalifikací (úplných a dílčích
získaných absolvováním školního a mimoškolního vzdělávání – zákon č.
179/2006 Sb.) pro výkon práce.
(kvalifikace je popsána v istp na několika stranách velmi podrobně – pro PeO)
Cesta se uzavírá
Výkon jakékoliv práce je vázán na splnění kvalifikačních a
obecných předpokladů
Každé povolání je spojeno se stupněm vzdělání, získaného
počátečním (školním) vzděláváním nebo dalším vzděláváním kvalifikací (úplnou resp. dílčí)
18
Je přesně definováno:
co je koncesovaná živnost ostraha majetku a osob
bezúhonnost jako podmínka vydání koncese
stanoví podmínky provozování živnosti:
kvalifikaci provozovatele
povinnost zajistit, aby činnosti vykonávali pouze zaměstnanci odborně a
zdravotně způsobilí.
Legislativně zmocňuje stanovit vyhláškou:
Ministerstvo vnitra - obsah a rozsah kvalifikace pro provozování živnosti a
způsob ověřování viz. § 31a 4. (3)
Ministerstvo zdravotnictví – podmínky zdravotní způsobilosti viz § 31a (3)
19
Standard dle NSP
Strážný (kód: 6868-008008-E)
Autorizující orgán:
Ministerstvo vnitra Platnost standardu:
od
19.6.2009 do
neomezeně Skupina oborů:
Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání:
Pomocný bezpečnostní pracovník
Odborná způsobilost
Kliknutím na název odborné způsobilosti se zobrazí kritéria, kterými se způsobilost hodnotí a ověřuje. Podrobnější
informace naleznete v hodnoticím standardu.
NázevÚroveň
Název
Úroveň Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob2 Obsluhování technických bezpečnostních systémů2
Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a
vymezenými osobami2 Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti2 Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a
branách2 Kontrolní činnost ve střežených objektech2 Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích2 Provádění
jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob2 Používání
věcných bezpečnostních prostředků2 Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách2
Autorizované osoby
Odborná způsobilost
POZOR, odborná způsobilost zrušena nebyla neboť ji určují přílohy ŽZ č. 3 a 5 viz. níže.
3) Odst. 58 a 59 čl. VII nově definují prokázání odborné způsobilosti pro držitele koncesí
(podnikatele) tj. příloha č. 3 ŽZ:
Odbornou způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob prokazuje:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v
oboru,
nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována,
nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost
strážný
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
Odborná způsobilost
Odbornou způsobilost u živnosti Služby soukromých detektivů prokazuje:
a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe
v oboru, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v
oboru,
nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo
jiný
doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
podle
zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována,
nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro činnost
detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších
předpisů)
ZRUŠENO
4) Odst. 67 a 68 čl. VII je podnikatel povinen prokázat, že výkon živností „ostraha majetku
a osob“ a „služby soukromých detektivů“ zajišťuje pouze fyzickými osobami splňujícími
odbornou způsobilost - příloha č. 5 ŽZ:
Odborná způsobilost
Odborná způsobilost pro výkon těchto činností zní:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o
odborné
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
zvláštních právních
předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo
e) dílčí kvalifikace pro činnost strážný/detektiv koncipient podle zvláštního právního
předpisu (zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č.
18/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů)
Odborná způsobilost
Dále upozorňujeme, že podle bodů 2. a 3. přechodných ustanovení
zákona č. 155/2010 Sb. části VI. je podnikatel, kterému ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské
oprávnění pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby
soukromých detektivů“,
povinen nejpozději ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona zajistit a na
žádost živnostenského úřadu doložit naplnění požadavků na
odbornou způsobilost podle příloh ŽZ 3. a 5.
Tzn., že přechodné období se prodloužilo do 31.7.2012.
Pokud podnikatel v uvedené lhůtě splnění podmínek
odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí
řízení o zrušení živnostenského oprávnění.
27
Děkuji za pozornost
Kateřina Poludová,DiS.
manažer vzdělávání dospělých
Trivis--Centrum profesní přípravy,s.r.o.
Trivis
Libčická 399/8
181 00 Praha 8
tel:233554786¨¨
tel:233554786
602250686
Download

017_Aktuálně ke vzdělávání pracovníků v oboru bezpečnosti