Integrovaná strategie rozvoje území Místní
akční skupiny Podřipsko 2014 - 2020
1
Obsah
OBSAH ........................................................................................................................................................................ 2
1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO ........................................................................................................... 4
1.1
GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA .............................................................................................................................. 4
1.2
HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA ................................................................................................................................. 5
1.3
CESTOVNÍ RUCH ..................................................................................................................................................................... 8
1.4
LIDSKÉ ZDROJE.....................................................................................................................................................................13
1.5
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU...................................................................................................................................................13
1.6
SOCIÁLNÍ OBLAST ................................................................................................................................................................13
1.7
OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY.................................................................................................................................13
1.8
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ....................................................................................................................................................13
1.9
ZEMĚDĚLSTVÍ.......................................................................................................................................................................14
1.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...........................................................................................................................................................15
1.11 EKONOMIKA A TRH PRÁCE ................................................................................................................................................16
2. SWOT ANALÝZA ........................................................................................................................................... 16
2.1
SWOT ANALÝZA – PRIORITNÍ OSA CESTOVNÍHO RUCHU ..........................................................................................16
2.2
SWOT ANALÝZA – PRIORITNÍ OSA ROZVOJ OBCÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST .......................................................16
2.3
SWOT ANALÝZA – PRIORITNÍ OSA VZDĚLÁVÁNÍ PRO TRH PRÁCE...........................................................................16
2.4
SWOT ANALÝZA – PRIORITNÍ OSA ZEMĚDĚLSTVÍ A OSTATNÍ PODNIKÁNÍ............................................................20
2.5
SWOT ANALÝZA – PRIORITNÍ OSA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...........................................................................................20
3. STRATEGIE .................................................................................................................................................... 22
3.1
CESTOVNÍ RUCH A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.................................................................................................................22
3.1.1
Zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb ........................................................................................ 22
3.1.2
Zkvalitnění ostatní infrastruktury cestovního ruchu ............................................................................ 23
3.1.3
Zmapování kulturního a přírodního dědictví ........................................................................................... 24
3.1.4
Obnova kulturního dědictví .............................................................................................................................. 25
3.1.5
Regionální marketing.......................................................................................................................................... 25
3.2
ROZVOJ OBCÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST .......................................................................................................................26
3.2.1
Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti ............................................................................................. 26
3.2.2
Podpora sociálních a zdravotnických služeb a služeb veřejné správy ........................................... 26
3.2.3
Podpora zvýšení dostupnosti, zatraktivnění a oživení obcí ............................................................... 26
3.2.4
Podpora sociálního bydlení............................................................................................................................... 26
3.2.5
Aktualizace a tvorba územních plánů ......................................................................................................... 26
3.3
VZDĚLÁVÁNÍ PRO TRH PRÁCE...........................................................................................................................................27
3.3.1
Zvyšování kvality vzdělávání základního školství ................................................................................... 27
3.3.2
Vzdělávání pro trh práce – střední školství ............................................................................................... 28
3.3.3
Podpora ostatního vzdělávání ......................................................................................................................... 28
3.3.4
Sociální integrace ................................................................................................................................................. 29
3.4
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...........................................................................................................................................................29
3.4.1
Pozemkové úpravy ................................................................................................................................................ 29
3.4.2
Postupné zlepšování stavu krajiny a přírody ............................................................................................ 30
3.4.3
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury ............................................................................................ 32
3.4.4
Zkvalitnění nakládání s odpady ...................................................................................................................... 33
3.4.5
Udržitelné hospodaření s energií ................................................................................................................... 34
3.4.6
Zlepšování kvality ovzduší ................................................................................................................................. 35
3.5
ZEMĚDĚLSTVÍ A OSTATNÍ PODNIKÁNÍ ............................................................................................................................36
3.5.1
Podpora zemědělských, potravinářských a lesnických podniků ....................................................... 36
3.5.2
Podpora zakládání a rozvoje malých a středních podniků ................................................................. 37
2
3.5.3
3.5.4
Úspora energií malých a středních podniků .............................................................................................. 38
ICT v malých a středních podnicích............................................................................................................... 40
3
1.
1.1
ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO
Geografické vymezení Podřipska
Území Místní akční skupiny Podřipsko (dále jen „MAS“) se rozkládá na území dvou krajů.
Převážná část MAS leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje. Čtyři obce se nachází ve Středočeském
kraji. Tento přesah hranic krajů je z pohledu historického vývoje zcela logický. V oblasti s přirozeným
centrem v Roudnici nad Labem i u obcí v okolí města Štětí se projevují silné vazby na Prahu, resp.
Mělník. Tyto vztahy navazují na historický vývoj celé oblasti. Hranici mezi kraji, která zájmovým
územím prochází, je třeba vnímat pouze jako hranici administrativně správní. Nejedná se o hranici,
která od sebe nějakým zásadním způsobem odděluje problémy a charakteristiky, které se životem v
zájmovém území souvisejí.
Území MAS je tvořeno 30 obcemi a 3 městy. Celková výměra zájmového území MAS je 29 553
ha. Hlavním centrem Podřipska je obec s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Druhým
největším městem a obcí s pověřeným obecním úřadem je město Štětí, které je průmyslovým a
kulturním centrem obcí ve svém okolí. Do správního obvodu této obce druhého stupně přenesené
působnosti spadá i třetí město na území MAS. Tím je Hoštka, která získala status města v roce 2006.
Dalšími obcemi, které tvoří území MAS jsou: Bechlín, Bříza, Ctiněves, Černouček, Dobříň, Dušníky,
Horní Beřkovice, Hrobce, Jeviněves (okr. Mělník), Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Kyškovice,
Ledčice (okr. Mělník), Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mnetěš, Račice, Račiněves, Vědomice, Vražkov,
Záluží, Židovice, Brzánky, Vrbice-Vetlá, Straškov-Vodochody, Oleško, Černěves, Nová Ves (okr. Mělník)
a Vraňany (okr. Mělník).
Významný rozvojovým faktorem území MAS je jeho geografická poloha a přítomnost
významných dopravních cest. Na atraktivitě tohoto regionu má velký podíl relativní blízkost hlavního
města Prahy, která je dobře dostupná po dálnici D8. Velice příznivá je poloha Podřipska i z pohledu
železniční dopravy. Obě centra regionu leží na dvou ze čtyř hlavních železničních koridorů ČR.
Podřipskem tak prochází panevropský dopravní (železniční, silniční) koridor vedoucí z Drážďan, přes
Prahu a Budapešť do Bukurešti, Soluně nebo Istanbulu. Další velice silnou stránkou regionu je jeho
poloha z pohledu vodní dopravy, Podřipsko leží na vodní cestě mezinárodního významu. Území se
rozkládá jak na levém, tak i na pravém břehu řeky Labe. Další výhodou je blízkost mezinárodního
letiště Praha.
Jako méně výhodná se jeví poloha některých obcí z pohledu dostupnosti okresního města
Litoměřice. Štětsko trpí také svou periferní polohou z pohledu administrativně-správního členění.
V důsledku přítomnosti hranice krajů, klesá dopravní dostupnost města Mělník, ke kterému pojí město
Štětí již zmiňovaný historický vývoj.
Významnou přírodní dominantou je hora Říp, která se tyčí do výše 456 metrů nad mořem.
Podřipsko patří mezi nejúrodnější oblasti celé ČR. Řešené území se rozkládá v Polabské nížině, kde se
nachází kvalitní úrodné půdy a to hlavně černozemě a hnědozemě. Ne nadarmo je oblast, jehož
součástí je Podřipsko, nazývána „Zahradou Čech“. Jsou zde také výhodné klimatické podmínky,
klimatická oblast je teplá, suchá, zimy nejsou tak mrazivé, průměrná roční teplota je 9 – 10 ⁰C, díky
tomu se zde hojně daří zemědělství a to i plodinám jako jsou obilniny, chmel, kukuřice a jiná zelenina.
V poslední době však na většině polí tyto plodiny vytlačuje řepka olejka pro výrobu biopaliv.
Na rozdíl od zázemí obou hlavních měst, které je vyloženě zemědělského charakteru, jsou
Roudnice nad Labem i Štětí centry průmyslu. V Roudnici nad Labem má převahu průmysl strojírenský,
a průmysl chemický a potravinářský, zvláště výroba masa a masných výrobků. K městu Štětí se
přimyká rozsáhlý papírenský průmyslový areál, který vznikl po privatizaci bývalého národního
podniku SEPAP, který byl největším papírenským závodem ve střední Evropě.
4
1.2
Historické vymezení Podřipska
Počátky Roudnice nad Labem jsou spojeny s existencí brodu přes Labe. V místech, kde se
mohutný meandr řeky nejvíce přibližuje Řípu, překonávala vodní tok obchodní cesta do Lužice,
nejdůležitější komunikace protínající ve starých dobách Podřipsko. Své jméno dostala Roudnice podle
pramene rudě zbarvené vody, který zde dodnes vyvěrá. Nad brodem později vzniklo slovanské
hradiště, po té zde naši předkové vybudovali jeden z prvních kamenných hradů v českém knížectví.
Kolem hradu vzniklo město, které kníže a později král obdařil právem míle a dal tak zárodek vzniku
regionu Podřipsko. Nejstarší písemné zmínky jsou známy z druhé poloviny 12. století.
K prvnímu konkrétnímu vymezení Podřipska došlo po roce 1848, kdy se Roudnice nad Labem
stala okresním hejtmanstvím v rámci Litoměřického kraje. Štětí spadalo v této době do politického
okresu Dubá. Do tehdejšího roudnického okresu se tak začlenilo až po jeho zrušení. Roudnicko
(Podřipsko) si však statut okresu podrželo jen do roku 1960. Při územní reorganizaci v tomto roce
roudnický okres zrušen a Roudnice n. L. spolu se Štětím připadla k okresu Litoměřice a tím se stala
součástí nově zřízeného Severočeského kraje. Přestože si Roudnice nad Labem uchovávala postavení
regionálního centra, s přesunem většiny administrativy do nového okresního města se vazby
spádového území na Roudnici oslabovaly. U větších a vzdálenějších středisek docházelo k odstředivým
tendencím a počet obcí závislých na historickém centru se zmenšoval (dojížďka do škol, do
zaměstnání, za úřady, za kulturou atd.). Proto v porovnání s politickým okresem Roudnice nad Labem
(r. 1949) došlo v západní a severozápadní části k výraznému zmenšení spádového území. Vliv
Roudnice nad Labem slábl, v důsledku „osamostatnění“ Štětí a jeho okolí, také na východní části
regionu.
Historický vývoj, kdy spádové oblasti měst Roudnice nad Labem a Štětí patřily ke středním
Čechám, měl vliv i na dopravní a hospodářskou strukturu oblasti. Významné jsou tyto vazby z pohledu
zemědělství, kdy byla vystavěna železniční trať procházející regionem z Roudnice nad Labem do
Zlonic, která zajišťovala svoz zemědělských plodin do cukrovarů a mlýnů. Historické vazby na
středočeský region se v minulosti promítly v jednotlivých obcích i negativně, především v důsledku
dojížďky do zaměstnání vně spádovou oblast a následným snížením daňových výnosů potřebných pro
financování dalšího rozvoje Podřipska.
Pravobřežní část regionu, zejména obce v okolí Štětí, je od doby třicetileté války významně
ovlivněna německou kulturou. Druhá vlna přílivu německých obyvatel se datuje do r. 1939. Počáteční
období po druhé světové válce je charakterizováno vyvlastněním německých majitelů domů a
zemědělských usedlostí v okolních vsích a jejich následným odsunem. Do vysídlených vesnic a
městeček se vracela jednak česká menšina, vypuzená roku 1938, ale hlavně sem přicházeli čeští
bezzemci z vnitrozemí. V tomto období byla oblast Štětska převážně zemědělská. V roce 1956 došlo na
místě starého cukrovaru ke stavbě papírenského závodu, svého času největšího v Evropě, který
významně ovlivnil charakter regionu.
Stávající stav kulturního a přírodního dědictví:
Přírodní
Historické památky
zajímavosti
Bechlín
Kostel sv. Václava a zvonice
Vila A. Švagrovského
Bechlínská škola
Brzánky
Venkovské usedlosti č. p. 10,
18, 21, 22
Bříza
Ctiněves
Památný strom
Kaplička
Kostel sv. Matouše
5
Turistické
atraktivity
Černěves
Černouček
Dobříň
Dušníky
Horní Beřkovice
Dobříňský háj
Hoštka
Hrobce
Jeviněves
Kleneč
Kostomlaty
Řípem
Krabčice
Národní přírodní
památka Kleneč Hvozdík písečný
pod
Hora Říp
Biocentrum
Mrchový kopec |
Travčický les
Studánka
Nová Ves
Oleško
Račice
Račiněves
Roudnice
labem
Evangelický kostel
místní hřbitov (hrob E.
Špindlera a Kratochvíla)
Rotunda sv. Jiří
Kostel svatého Václava
Evangelický kostel
Budova školy
Evangelický kostel
pod
Mnetěš
Pískovna Dobříň
Muzeum kočárků
Kostel sv. Petra a Pavla
Kyškovice
Ledčice
Libkovice
Řípem
Libotenice
Kostel sv. Prokopa
Kostel sv. Bartoloměje
Fara
Obecná škola
Rodný dům Josefa Hory
Kaplička
Zámek Horní Beřkovice
Dřevěná zvonička
Kostel Svatého Otmara
Kaple Nanebevzetí Panny
Marie
Kostel Svatého Antonína
Paduánského
Kostel Svatého Jiří
Sloup Nejsvětější trojice
Kaple všech svatých
Selský dvůr č. p. 8
Secesní vila
Hradiště Hrádek
Pomník padlým
Zvonička
Kostel sv. Kateřiny
Kostel sv. Isidora
Galerie kraslic
Turistická stezka na
Říp
Zvonice
Kostel
nad
Kostel sv. Havla
Boží muka
Roudnický hrad a zámek
Kratochvílova rozhledna
Městská věž "Hláska"
6
Umělý vodní kanál
Pecharův ranč
Kostel Narození Panny Marie
Kostel sv. Václava
Kaple sv. Viléma
Starý židovský hřbitov
Špýchar a socha sv. Jana
Nepomuckého
Roudnické mosty
Zvonice
Socha sv. Vojtěcha
Morový sloup a socha sv.
Vavřince
Pomník Mistra Jana Husa
Kaple sv. Rozálie
Muzeum čs. opevnění
Roudnice n. L.
Chrám Českobratrské církve
evangelické
Kapucínský klášter
Straškov
Štětí
Vědomice
Regionální
biocentrum
Bažantnice
Busta Ervína Špindlera
Socha sv. Vojtěcha
Morový sloup se sochou sv.
Vavřince
Socha Jana Nepomuckého u
barokního Špejcharu
Socha Čechie se lvem
Socha mistra Jana Husa
Busta Maxe Dvořáka
Busta Josefa Hory
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Šimona a Judy
Farní budova
Kaple P. Marie
Sousoší T. G. Masaryka a
Eduarda Beneše
Školní statek - obytná
budova, brána, hospodářská
a správní budova
Vraňany
Vraňansko-hořínský
plavební kanál
Vražkov
Vrbice
Záluží
Kaple z roku 1763
Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Floriána
Roubenka č. p. 50
Kaple sv. Anny
Památný strom
lípa srdčitá
Památný strom
7
borovice lesní
Židovice
1.3
Boží muka
Cestovní ruch
Sledované území Podřipska patří mezi turisticky méně vyhledávané oblasti. K této skutečnosti
přispívá malé horizontální členění krajiny a struktura pozemků v regionu, kdy téměř tři čtvrtiny
pozemkového fondu tvoří zemědělská půda. Nejvýznamnějším symbolem a dominantou regionu je
národní kulturní památka hora Říp s Rotundou sv. Jiří postavenou v románském stylu. Atraktivitu
regionu dále zvyšuje relativně malá vzdálenost Prahy a historický charakter města Roudnice nad
Labem, kde se nachází řada zajímavých míst a vzácných památek. Mezi významné kulturní památky
tohoto města můžeme zařadit především Roudnický zámek, dále pak, Chrám narození Panny Marie,
kapli sv. Viléma, Hláska, Kratochvílova rozhledna, Galerie moderního umění, Karlovo náměstí a
Augustiniánský klášter. Zajímavým místem z pohledu cestovního ruchu se jeví veslařský kanál
v Račicích, který patří svým provedením mezi evropskou špičku a několikrát se na něm konalo i
mistrovství světa ve veslování a kanoistice. Toto sportovní zařízení nabízí širokou škálu vodních
sportů včetně ubytování a stravování. Významnou příležitost pro rozvoj cestovní ruchu na Podřipsku
skýtá páteřní cyklotrasa č. 2 (Labská), vedená po levém břehu Labe. Labská stezka je evropským
cykloturistickým fenoménem mající mezinárodní charakter. Je vedena na území několika zemí v rámci
Evropy (Rakousko, Německo) a několika krajů v rámci České republiky. Samotné Labe v sobě skrývá
další potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Díky společnému projektu obcí a měst ležících na Labi
byla obnovena pravidelná osobní lodní doprava. Na trase Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad
Labem – Štětí – Horní Počaply jsou provozovány lodě Porta Bohemica 1 a 2. Významnou součástí
služeb v oblasti cestovního ruchu je zajištění doprovodných aktivit, které by pobyt v regionu zpestřily
a oživily. Takovým lákadlem mohou být periodicky opakované události jako např. Festival dechových
orchestrů ve Štětí, zkráceně nazývaný FEDO nebo roudnická Air show.
Ve většině menších obcí regionu nalezneme převážně jen historické církevní stavby, na jejichž
obnovu není dostatek finančních prostředků. Důležitou roli v řešeném území hraje individuální
rekreace, k jejímuž rozvoji přispěl vývoj posledních let, tzv. socializace venkova, kdy v poválečném
období začala řada obcí ztrácet obytnou funkci, a pro tento druh rekreace se uvolnilo velké množství
objektů.
8
9
Využití železniční dopravy v oblasti cestovního ruchu zajišťuje členský subjekt Arakis &
Belleville. Jedná se o provoz sezonních víkendových historických motoráčků ve spolupráci s Klubem
železničních cestovatelů Doprava s.r.o. Tato turistická doprava je velkým lákadlem pro místní i pro
návštěvníky Podřipska. Motoráčky jsou vhodně provázány i s pravidelnými vlaky nabízející turistům
přípoje z blízkých i vzdálenějších lokalit.
Motoráčky jsou využívány i pro doplnění programu různých akcí konaných v Roudnici nad Labem či
okolí (Roudnické vinobraní, Řípská pouť, Zahájení turistické sezóny v Roudnici nad Labem a jiné).
Tento produkt turistického ruchu vznikl s cílem posílit a podpořit návštěvnost Podřipska jako
takového. Výhodou je návaznost na lodní i cyklobusovou dopravu a využití jiné dopravy než
individuální.
Trasy motoráčků:
Podřipský motoráček: Roudnice nad Labem - Libochovice (tato trasa je vedena po již zrušené trati tzv.
Budyňce, což představuje unikátnost jízdy) - Litoměřice a zpět
Středohorský motoráček: Roudnice nad Labem - Litoměřice - Lovosice - Třebenice - Most a zpět.
Zajímavostí na části trati Podřipského motoráčku je jízda po již zrušené trati. Zde během roku
neprojíždí žádný vlak. Podél této zrušené trati byly na jaře roku 2012 umístěny v okolí zastávek
informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.
Nezbytnou podmínkou pro zhodnocení územních předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu je
vybavení území turistickou infrastrukturou. Jde především o zajištění ubytovacích a stravovacích
10
kapacit v odpovídající kvalitě. V regionu není vybudována dostatečná síť cyklo a jiných stezek, která by
zde pomohla zdržet cykloturisty projíždějící po Labské stezce. Co se týče turismu, atraktivit s ním
spojených a související infrastruktury, region není dostatečně zmapován. Řešené oblasti také chybí
ucelená propagace Podřipska jako turistického regionu, chybí lehce přístupný a srozumitelný jednotný
informační systém. Region se také potýká s nízkou úrovní spolupráce mezi obcemi a jednotlivými
podnikateli v cestovním ruchu anebo mezi jednotlivými podnikateli, kteří v obavě před konkurencí
mezi sebou nespolupracují, čímž je rozvoj cestovního ruchu také omezen.
Současná situace ubytovacích zařízení na území MAS Podřipsko:
Kemp, tábořiště
Hotel, penzion
Bechlín
Brzánky
Bříza
Ctiněves
Černěves
Černouček
Dobříň
Dušníky
Horní Beřkovice
 Penzion Wanda
Hoštka
 Hotel a restaurace U LIŠKY
Hrobce
Jeviněves
Kleneč
Kostomlaty
pod Řípem
Krabčice
Kyškovice
Ledčice
Libkovice
pod  Penzion Libkovice pod Řípem
Řípem
Libotenice
Mnetěš
Nová Ves
Oleško
Račice
 Chatová osada
Račiněves
Roudnice nad labem
-
Straškov
Štětí
-
Vědomice
 RS Pod Lipou chatky
Kapacita
13
106
20
46
 Penzion Veronika
28
 Hotel SKIF
73






65
63
30
43
15
56
36
Amber Hotel Vavřinec
Hotel Koruna
Penzion Renda
Hotel Amálka
Penzion Oáza Štětí
Hotel Sport/Ubytovna
11
 Kanoistický klub
Vraňany
Vražkov
Vrbice
Záluží
Židovice
-
 Penzion Vašák Vědomice
 Sport Hotel BK Pod Lipou
 Ubytovna BK Pod Lipou
-
*) + možnost stanování a parkování karavanů
Počet stravovacích
zařízení
Bechlín
1
Brzánky
0
Bříza
0
Ctiněves
1
Černěves
0
Černouček
0
Dobříň
0
Dušníky
1
Horní Beřkovice
1
Hoštka
1
Hrobce
1
Jeviněves
1
Kleneč
0
Kostomlaty
pod
1
Řípem
krabčice
1
Kyškovice
0
Ledčice
1
Libkovice pod Řípem
0
Libotenice
1
Mnetěš
1
Nová Ves
2
Oleško
0
Račice
1
Račiněves
1
Roudnice nad labem
Straškov
1
Štětí
Vědomice
51
Vraňany
Vražkov
Vrbice
1
Na Zavadilce, Pizzeria Pod Lipou, Archa, fotbalisti, U Sumce
12
58*)
50
47
20
-
Záluží
Židovice
V součtu stravovacích zařízení jsou zahrnuta pohostinství, restaurace, zařízení nabízející venkovní posezení apod.
1.4
Lidské zdroje
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel regionu Podřipsko byl krajně nepříznivý. K významnému
poklesu počtu obyvatel došlo po 2. světové válce a tento stav pokračoval, i když už v menším tempu, až
do roku 1990. Na vývoji počtu obyvatel se rovněž promítla tzv. socializace venkova, v jejímž průběhu
ztratila řada obcí značnou část svých funkcí a nepřítomnost mnoha služeb v rámci občanské
vybavenosti znamenala nastolení trendu migrace obyvatel z venkovských oblastí do měst. Ve
sledovaném období tj. od roku 1992 do 2010 většina obcí zaznamenala populační přírůstek. Celkový
počet obyvatel regionu stoupl o cca. 8 %, a to i přesto, že nejlidnatější město Podřipska Roudnice nad
Labem zaznamenala do roku 2010 pokles počtu obyvatel o více než 500 obyvatel proti roku 1992.
Vysoký pokles počtu obyvatel
zaznamenaly i Horní Beřkovice,
pátá největší obec regionu.
Největší přírůstek obyvatelstva
zaznamenalo
Podřipsko
v posledních čtyřech letech.
Tento progresivní přírůstek
obyvatelstva svědčí pozitivním
vývoji situace a životní úrovně
v regionu.
1.5
1.6
1.7
Trávení volného času
Sociální oblast
Občanská vybavenost a služby
Nejvýznamnější součástí občanské vybavenosti je nabídka vzdělávání. V podřipském regionu
nalezneme několik základních škol, které jsou v obcích Horní Beřkovice, Hoštka, Libotenice (1.st.),
Mnetěš (1.st.), Ledčice (1 st.).
Mateřské školy jsou v těchto obcích: Dušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Ledčice, Mnetěš, Rohatce,
Vědomice, Vražkov, Vrbice.
V Roudnici nad Labem je 6 mateřských škol a 3 základní školy. Ve Štětí jsou 4 mateřské školy a 3
základní školy.
Střední školy jsou pouze v Roudnici nad Labem a ve Štětí a to:
● 3 střední odborná učiliště
● 4 střední odborné školy
● 1 gymnázium
Vyšší odborné školy existují v Roudnici nad Labem a ve Štětí.
1.8
Dopravní obslužnost
Hlavní dopravní tepnou regionu je dálnice D8, která propojuje hlavní město se severozápadem
republiky a dále pokračuje k německým hranicím směrem na Drážďany. Současně regionem prochází i
mezinárodní silnice E55, spojující sever Evropského kontinentu (město Helsingborg ve Švédsku)
s jihem (město Kalamata v Řecku).
13
Železniční doprava je zde významně zastoupena tratí č. 090 Praha – Kralupy nad Vltavou –
Děčín. Trať vede přes Vraňany, Hněvice, Roudnici nad Labem, Lovosice a Ústí nad Labem. Dvoukolejná
elektrizovaná celostátní trať je součástí 1. a 4. koridoru. Doprava na ní byla zahájena již roku 1850, až
od roku 1979 do roku 1986 probíhala elektrizace trati. Na přelomu 20. a 21. století byla trať
modernizována, takže zde mohou vlaky jezdit až rychlostí 160 km/h. Z Děčína pokračuje trať za
německé hranice, i proto zde každou hodinu jezdí mezinárodní spoj Praha – Ústí nad Labem – Děčín –
Drážďány. Celá trať zároveň leží v blízkosti řeky Labe, která je také významným způsobem dopravy.
Vodní doprava na Labi má dlouhou tradici. Voroplavba pro přepravu dřeva a dalších nákladů,
příležitostně i osob, byla na Labi stejně jako na dalších českých řekách provozována minimálně od
středověku. Po délce Labe má velký význam zejména nákladní doprava. V některých úsecích a letním
období je provozována i příležitostná a linková osobní doprava, převážně s turistickým a rekreačním
účelem, která však v české části Labe nemá tak dobré podmínky jako osobní vodní doprava na Vltavě.
Sdružení několika přílabských obcí zaštiťuje plavbu lodí Porta Bohemica, ta byla slavnostně
zahájena 1. května 2008 a pravidelný provoz byl spuštěn 8. května 2008. Loďe plují od jara do
podzimu po trase Ústí nad Labem (Vaňov) – Velké Žernoseky – Píšťany (U Mariny) – Lovosice –
Litoměřice – Roudnice nad Labem - Štětí. Na trase mají přibýt další přístaviště, například Litochovice,
Křešice - Nučnice, Libotenice a Libochovany. Uvažuje se i o prodloužení trasy do Drážďan.
Systém dopravní a technické infrastruktury je v podstatě funkční a nevykazuje kritické
hodnoty. Stav silnic III. třídy odpovídá jejich významu, vykazuje obvyklé problémy se směrovým a
prostorovým vedením. Tento stav neumožňuje bezpečný provoz pro cyklisty a chodce.
1.9
Zemědělství
Podřipsko patří mezi nejúrodnější
oblasti celé ČR. Řešené území se rozkládá
v Polabské nížině, kde se nachází kvalitní
úrodné půdy a to hlavně černozemě a
hnědozemě. Ne nadarmo je oblast, jehož
součástí je Podřipsko, nazývána „Zahradou
Čech“. Jsou zde také výhodné klimatické
podmínky, klimatická oblast je teplá, suchá,
zimy nejsou tak mrazivé, průměrná roční
teplota je 9 – 10 ⁰C, díky tomu se zde
zemědělství hojně daří a to i plodinám jako jsou obilniny, chmel, kukuřice a jiná zelenina. V poslední
době však na většině polí tyto plodiny vytlačuje řepka olejka pro výrobu biopaliv. Pro rozvoj
zemědělství v oblasti je příznivá jeho tradice, určitá historická zakořeněnost a především úrodnost
půdy. Mezi méně příznivé oblasti z pohledu zemědělské výnosnosti patří pouze katastry obcí
Kyškovice a Záluží.
I přes malý hospodářský vliv je zemědělství velice důležité pro krajinotvorbu a pro udržování
záplavového území. Podíl zemědělské půdy v regionu překračuje výrazně podíl jak na krajské tak i na
celorepublikové úrovni. V členění zemědělské půdy má dominantní podíl půda orná, jejíž podíl
dosahuje téměř 90 %. Významnější jsou také plochy chmelnic. Oblast je také typická svými úrodnými
poli, ovocnými sady a velmi kvalitním vínem.
Podél toku Labe se nachází několik desítek
hektarů vinic a to v několika obcích Brzánky, Hoštka, Kochovice, Kyškovice, Vetlá,
Židovice, Bechlín a Jeviněves. Zdejší oblast je
kromě jižní Moravy nejdůležitější vinařskou
oblastí v České republice. Podle pověstí sem
14
první vinou révu nechal z Burgundska a Champagne dovézt císař Karel IV. Od té doby se zde vínu daří
a pěstuje se zejména v centru Polabí kolem měst Litoměřice, Roudnice nad Labem nebo Mělník.
Největším pěstitelem je na Roudnicku šlechtická rodina Lobkowiczů, největší výsadba je zde ve viniční
poloze Sovice. Lesní půdy jsou na Podřipsku daleko za republikovým průměrem. Nezanedbatelný podíl
lesní půdy je především v obcích Vědomice, Libotenice, Černouček, Jeviněves, Štětí, Oleško a Černěves.
Transformace zemědělství po roce 1989 se stejně jako jinde v ČR zásadním způsobem promítla
do zaměstnanosti, majetkových vztahů a územně prostorového uspořádání tohoto sektoru. Před
rokem 1989 byly hlavním obhospodařovatelem velká zemědělská družstva a státní podniky.
V současné době obhospodařuje zemědělskou půdu řada samostatně hospodařících zemědělců.
Bohužel se zatím nedaří využít potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
1.10 Životní prostředí
Na území MAS Podřipsko se nacházejí významná ložiska štěrkopísků – Straškov, Račice, Předonín,
Kostomlaty pod Řípem, Štětí, Kyškovice - Vědomice, Podlusky - Roudnice, Račice - Dobříň, Černěves Chodouny, Černouček - Jeviněves, Straškov - Račiněves a Ledčice. Podřipsko je oblastí s výskytem
svahových pohybů a sesuvů. Jedná se o sesuvná území na úpatí Řípu a svahů Labe u Brzánek.
Podřipskem protéká největší česká řeka Labe. Labe je součástí IV. transevropského multimodálního
koridoru sítě TEN. Pro osobní rekreační a vyhlídkovou plavbu slouží přístavy ve Štětí a Roudnici nad
Labem. Kvalitou se labská voda nehodí pro odběry pro pitné účely ani k rekreačnímu využívání.
Podmíněně lze vodu využít pro technologické účely v průmyslu a pro energetické využití. Významným
zdrojem znečištění Labe na území MAS je Mondi Štětí a. s. Oblast Podřipska spadá do povodí Labe a
Ohře. Přítoky Labe jsou Libotenická a Dobříňská strouha, které se vlévají do řeky z levého břehu.
Levostranným přítokem Ohře je potok Čepel, do kterého se vlévají Vražkovský potok, Věšínská a
Račiněveská strouha. Záplavové území je vymezeno pro Labe a Čepel. V rámci MAS Podřipsko jsou
rozlitím Labe ohroženy obce Štětí, Záluží, Kozlovice, Brzánky, Kyškovice, Dobříň, Židovice, Černěves,
Hrobce a dále nábřežní části města Roudnice n. L. (ŽST) a sportovní areál Pod Lipou a ČOV na pravém
břehu ve Vědomicích. Čepel ohrožuje rozlitím obyvatele obcí Dušníky, Nové Dvory, Židovice a
Roudnice nad Labem (Podlusky). Kromě záplav z velkých toků je část území ohrožena lokálními
záplavami z přívalových dešťů. Jedná se zejména o oblasti v povodí Vražkovského potoka a oblasti
kolem Libkovic pod Řípem. Lokálními záplavami z přívalových dešťů jsou zasaženy obce: Brzánky,
Ctiněves, Libkovice pod Řípem a Vrbice. Nedostatečná kapacita dešťové kanalizace se při přívalových
deštích negativně projevuje v obcích Mnetěš a Vražkov. Jinak je Podřipsko bez větších vodních nádrží.
Pomineme-li různé návesní rybníky, koupaliště (Štětí, Straškov, Vědomice) nebo požární nádrže,
nachází se v oblasti pouze několik většinou bezejmenných (podle map) nádrží různé velikosti. Pro
vodní sporty je využíván vodní kanál v Račicích a ve Vědomicích vzniká nový sportovní kanál pro
provozování vodních sportů na divoké vodě, zvláště pak vodního slalomu. V území vznikají nové vodní
plochy po těžbě písků, zejména jezera mezi obcemi Dobříň, Záluží, Račice a Bechlín – část Předonín.
Většina území spadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Tato
oblast tvoří významnou přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod.
Kvalita ovzduší je na většině území dobrá. Zhoršená je kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví pouze ve Štětí. Mezi největší stacionární znečišťovatele ovzduší ve Štětí patří Mondi Štětí a. s. -energetika a celulózka, KERATECH GROUP, RENATEX CZ a. s. - chemické čištění,
TEXAL, a. s. - výkrm skotu Počeplice. Ve zbytku území se nachází dalších 14 velkých stacionárních
zdrojů znečištění ovzduší. Mezi nejvýznamnější liniové zdroje znečištění patří dálnice D8 a značně
zatížené komunikace ve Štětí a v Roudnici nad Labem.
Na území MAS Podřipsko se nacházejí staré ekologické zátěže ve formě skládek komunálního odpadu a
staré opuštěné nedostatečně zajištěné skládky po ukončení jejich provozu (Černouček, Ctiněves,
15
Vražkov, Libotenice, Rohatce, Roudnice nad Labem, Krabčice, Vrbice-Vetlá, Račiněves, Mnetěš,
Židovice, Bříza, Kostomlaty pod Řípem a Horní Beřkovice.
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou institutem územní ochrany přírody a krajiny, jsou určena pro
ochranu přírodovědecky nebo esteticky velmi významných nebo jedinečných lokalit. Na území
Podřipska se okrajově nachází velkoplošné ZCHVÚ - CHKO Kokořínsko (Štětí). Mezi maloplošné
ZCHVÚ patří národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky. Národní přírodní památka se nachází k.ú. Kleneč. Lokalita je rovněž součástí soustavy
botanicky významných území (IPA) a Evropsky významné lokality (EVL) v rámci soustavy Natura
2000. Kleneč je jedinou dochovanou původní lokalitou hvozdíku písečného českého. Přírodní rezervací
jsou mokřady Dolní Liběchovky. Přírodní památkou je i Radouň, významná lokalita s výskytem
chráněných rostlin. Další botanicky významným územím je lokalita je rovněž součástí soustavy
botanicky významných území (IPA) a Evropsky významné lokality (EVL) v rámci soustavy Natura
2000. Písčiny u Oleška je významnou lokalitou sinokvětu chrpovitého. Mezi lokality výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem patří Roudnice nad Labem (sysel
obecný), Na Kamenici, k.ú. Kyškovice (hvozdík písečný český), již zmiňované Kleneč, k.ú. Kleneč
(hvozdík písečný český) a Písčiny u Oleška, k.ú Libotenice (sinavět chrpovitý).
Soustava Natura 2000 obsahuje dva základní typy lokalit – Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti.
Ptačí oblasti se na území MAS Podřipsko nenacházejí. Mezi Evropsky významné lokality patří hora Říp,
Kleneč, Libotenice (Oleško u Rohatců), Sovice u Brzánek, Bílé stráně u Štětí a Pahorek u Ledčic (suché
trávníky).
1.11 Ekonomika a trh práce
2.
2.1
SWOT ANALÝZA
SWOT analýza – Prioritní osa Cestovního ruchu
Silné stránky
- četnost kulturních a přírodních památek
- kulturní a historická významnost oblasti (zemědělství, vinařství, kraslice, Labe)
- přírodní a krajinný potenciál oblasti (Říp, církevní památky)
- velké množství zájmových organizací (spolky, kluby)
- bezprostřední blízkost D8 spojující územní působnost MAS Podřipsko s vyspělými oblastmi v
rámci cestovního ruchu (Praha)
- bezprostřední blízkost páteřní Labské cyklostezky (cyklostezka Drážďany - Praha)
- sezonní turistická železniční, cyklobusová a lodní doprava
- existence turistického portálu zaměřeného na Podřipsko a České středohoří
- existence Informačního centra v Roudnici nad Labem
- množství lokalit vhodných k rekreaci, relaxaci, sportu a poznávací činnost
Slabé stránky
- nedostatečná kapacita hromadných ubytovacích a stravovacích zařízení
- nedostatečná nabídka doprovodných turistických služeb (chybí prostory pro konání akcí i za
špatného počasí)
- nedostatečná úroveň propagace a informovanosti o nabídce v oblasti a jednotlivých
atraktivitách oblasti
- nedostatek místních tradičních suvenýrů a regionálních produktů
- nedostatek finančních prostředků na údržbu a obnovu kulturního dědictví
- nedostatek příležitostí pro zimní turistiku
16
Příležitosti
- možnost získání finančních prostředků z fondů EU, MMR
- nabídka nových služeb (kulturní a přírodní oblasti, infrastruktura, sportovní rekreační vyžití)
- rozšíření stávajících služeb (kulturní a přírodní oblasti, infrastruktura, sportovní rekreační
vyžití)
- vznik nových zařízení a center pro podporu cestovního ruchu
- vznik nových tras a cyklostezek v návaznosti se stávajícími trasami a cyklostezkami
- zvýšení počtu turistů a posílení ekonomiky oblasti
- navýšení sezónní zaměstnanosti
- obnova nevyužitých prostor k rozšíření kapacity hromadných ubytovacích a stravovacích
zařízení; prostor ke konání kulturních akcí
- potenciál využití řeky Labe jako atraktivity
- rozvoj spolupráce se zahraničními partnerskými obcemi
- navázání spolupráce s dalšími MAS, spolupráce v rámci turistické oblasti
- využití zemědělského potenciálu pro rozvoj agroturistiky, hipoturistiky a vinařské turistiky
-
průmyslový turismus
využití sportovních areálů pro kempování v obcích – nízkonákladové ubytování
Ohrožení
- oslabení stávající nabídky služeb v cestovním ruchu vedoucí k zániku či ztrátě funkčnosti
- podcenění významu cestovního ruchu
- nevyužití dotačních titulů státu a EU
- odliv návštěvníků do okolních regionů
2.2
SWOT analýza – Prioritní osa rozvoj obcí a občanská vybavenost
Silné stránky
- Bohatý výběr z kulturních akcí, které jsou soustředěny do center Roudnice nad Labem a Štětí,
které přitahují i návštěvníky ze vzdálenějších míst
- Dostatek sportovních zařízení v regionu, spolková činnost
- Velké množství kulturních památek
- Zdravotnické služby zajištěny dostatečnou sítí lékařů s důrazem na Podřipskou nemocnici
- služby pro sociálně vyloučené občany na dobré úrovni
Slabé stránky
- neucelená nabídka kulturních akcí
- dostatek kulturních památek, které neumíme „prodat a udělat jim reklamu“ (často nejsou v
povědomí ani místních obyvatel)
- nezájem o sport, děti nejsou vedené k aktivnímu trávení volného času
- žádná podpora leaderů vedoucích zájmové kroužky a spolky
- Slabá nebo nulová spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a obcemi, boj o finance
- Žádné hlubší sepětí s regionem
- Chybí bezbariérovost
- Chybí služby pro rodiny s dětmi se zdravotním či mentálním postižením
- Nedostatečné služby pro seniory
- Nedostatek malometrážních bytů se sociálním nájemným
17
-
Tolerance lehkých drog
Příležitosti
- vzdělávací programy zaměřené na regionální dějiny
- „živé obrazy“ z dějin při různých kulturních akcích
- navázání spolupráce mezi obcemi ve vytváření dalších sportovních zařízení
- spolupráce s dalšími MAS v rámci rekreace
- zlepšení společenského vyžití (například i vytvořením zázemí pro seniory – pořádání různých
besed a kroužků)
- Využití prostor škol k pořádání těchto besed pro seniory a další občany
- podpora sociálního podnikání
Ohrožení
- postupná ztráta významu sportovních zařízení, doprovázená jejich dublováním ve městech a
obcích, stávají se prodělečnými
- zánik zbytkového významu regionálních tradic
- žádná finanční podpora spolkové činnosti
- nevyužití dotačních titulů státu v sociální politice
- nulové investice do bytových fondů
2.3
SWOT analýza – Prioritní osa vzdělávání pro trh práce
Silné stránky
- Ustálená, odpovídající a kvalitní nabídka středního školství
Slabé stránky
- Nedostatečná kapacita předškolních zařízení
- Snižování zájmu o učňovské školství
- Nedostatečná kvalita zázemí a vybavení předškolních zařízení a základních škol
- Nepříznivý sociální status učitelů
- Nedostatečná spolupráce středních škol a firem
- Nízká nabídka možnosti dalšího vzdělávání v jednotlivých obcích regionu
- Nutnost dojíždění dětí z menších obcí i do základních škol (v některých případech)
Příležitosti
- Prostor pro využití stávajícího školství dle potřeb trhu práce
- Využití nových informačních technologií
- Zlepšení vzdělávání učitelů.
- Orientace místních základních škol i na oblast dalšího vzdělávání (jazykové kurzy,
rekvalifikační kurzy, apod.)
Hrozby
- Riziko odchodu perspektivních obyvatel za vzděláním, zejména z obcí se špatnou dopravní
obslužností a nedostatečnou vybaveností základními službami
- Hrozba zrušení venkovských ZŠ a MŠ - Legislativní změny
18
2.4
SWOT analýza – Prioritní osa Zemědělství a ostatní podnikání
Silné stránky
- existence významných zdrojů nerostných surovin
- výskyt mezinárodně významné vodní cesty Labe
- kvalitní kulturní prostředí dané přítomností kulturních památek, NKP Říp, MPZ (Roudnice n.
L.), dochovanou venkovskou architekturou vysoké kvality a archeologických nalezišť
- příznivé půdní a klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
- tradice rostlinné výroby, zejména v oblastech chmelařství, vinařství, ovocnářství a zelinářství
- vysoký podíl zemědělské půdy signalizuje vysoký potenciál území pro zemědělské
hospodaření
- výskyt zemědělských půd nejvyšší třídy ochrany
- hustá silniční síť v regionu
- kvalitní dopravní napojení většiny obcí na dálnici D8 ve směru na Prahu a Ústí nad Labem
- kvalitní dopravní napojení na železnici - trať 090 Kralupy nad Vltavou – Děčín hl.n., na
regionální tratě (095, 096)
- dobrá dostupnost Roudnice nad Labem
- existence cyklotras dálkového a celostátního významu
- silná centra průmyslové a zemědělské výroby
- tradice průmyslové (papírenské) výroby a zemědělského hospodaření
Slabé stránky
- existence zastavěného území sídel v aktivní zóně záplavového území toků Labe
- výskyt oblastí se sníženou retenční schopností území - oblasti lokálních povodní
- snížená prostupnost krajiny z důvodu absence cest a pěšin v krajině
- lokálně zánik tradiční živočišné výroby v důsledku útlumu a rozpadu velkokapacitního
zemědělství, s tímto jevem souvisí i velké množství opuštěných zemědělských areálů v území
- nedořešené vlastnické vztahy k půdě a pozemkové úpravy
- nedostatečné parametry a kvalita silnic III. třídy
- dlouhodobě nižší úroveň vzdělanosti
- nedostatečně využitý potenciál cestovního ruchu a rekreace
- vysoká míra nezaměstnanosti v některých sídlech, rostoucí riziko nezaměstnanosti u
některých skupin obyvatelstva
- nedostatek pracovních příležitostí ve venkovských sídlech
- vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) ve venkovských sídlech
- nízký počet obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním ve venkovských sídlech
- existence brownfields
Příležitosti
- využití nadregionálně významného surovinového potenciálu štěrkopísků
- využití energetického potenciálu cementářských surovin a jílovitých vápenců, vápenických a
cementářských surovin
- podpora získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů
- realizace úspor energií malých a středních podniků
19
-
stabilizace obyvatel ve venkovských sídlech a uvážlivě rozvíjet výrobní funkce, tak aby nedošlo
k nevratným změnám v přírodním a krajinném prostředí
rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot v
území
podpora obnovy kulturních památek
ochrana kvalitních zemědělských půd
navázat na vinařskou, chmelařskou a ovocnářskou tradici
diverzifikace činností zemědělských podniků
využití brownfields
nabídka ploch bydlení pro příliv ekonomicky aktivního obyvatelstva a podnikajících subjektů
podpora vzniku nových pracovních míst ve službách a v malých a středních podnicích
podpora malých a středních podniků v progresivních oblastech jako ICT
Ohrožení
- zábory kvalitních zemědělských půd a smíšených lesů, zejména v souvislosti s těžbou
štěrkopísků
- tlak na zvyšování těžby surovin za účelem exportu
- tvorba rozsáhlých vodních ploch – proměna krajiny v okolí Labe
- zrychlený povrchový odtok v důsledku neuváženého zpevňování ploch
- využívání velmi kvalitních půd I. a II. třídy ochrany k nezemědělským účelům, zejména pro
výstavbu a těžbu
- snižující se rentabilita tradiční zemědělské výroby v regionu (vinařství, chmelařství,
ovocnářství)
- intenzivní obhospodařování půdy přispívající k nekontrolovatelnému zrychlení přívalových
vod a vodní erozi v území
- ohrožení půdy větrnou erozí
- snižování ekonomické síly obyvatel
- omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu
v některých obcích
- růst množství nevyužívaných zemědělských objektů ve venkovských sídlech
- záměr vedení vysokorychlostní trati (VRT) Podřipskem
2.5
SWOT analýza – Prioritní osa Životního prostředí
Silné stránky
- existence zdrojů kvalitních podzemních vod
- dobrá kvalita ovzduší na většině území Podřipska
- existence maloplošných zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit
- existence botanicky významných lokalit a lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů národního významu
- existence památných stromů
- kvalitní kulturní prostředí dané přítomností kulturních památek
- příznivé půdní a klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu
- tradice rostlinné výroby, zejména v oblastech chmelařství, vinařství, ovocnářství a zelinářství
- výskyt zemědělských půd nejvyšší třídy ochrany
Slabé stránky
- silné zatížení Podřipska těžbou štěrkopísků
20
-
dopravní zatížení, prašnost, destrukce krajiny
existence zastavěného území sídel v aktivní zóně záplavového území toků Labe
výskyt oblastí se sníženou retenční schopností území - oblasti lokálních povodní
zhoršená kvalita ovzduší ve Štětí
zhoršená kvalita ovzduší a zvýšená hluková zátěž vzhledem k průjezdu silniční a železniční
dopravy
neúplná a nerovnoměrná síť prvků ÚSES
snížená prostupnost krajiny z důvodu absence cest a pěšin v krajině
převažuje území s maximálním narušením přírodních struktur a území nadprůměrně
využívané
nízký podíl trvalých travních porostů
nízké a nerovnoměrné rozmístění lesů
absence kanalizace a ČOV v některých sídlech
absence plynofikace v malých sídlech
existence starých ekologických zátěží
Příležitosti
- využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
- realizace protipovodňových opatření na řece Labi
- budování protipovodňových a protierozních opatření v povodích malých a drobných vodních
toků
- revitalizace malých vodních toků - zvýšení odtokové bezpečnosti vodních toků a tím snížení
rizika povodní
- výstavba nových vodovodů, kanalizací a ČOV
- získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů
- likvidace starých ekologických zátěží
- zvýšení ekologické stability podporou funkčnosti ÚSES
- vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci vody v krajině
- zvětšování členitosti úrovně terénu niv, a tím podpora jejich příznivých účinků v době povodní
- obnova historických cest v krajině dle původního katastru
- stabilizace obyvatel ve venkovských sídlech a uvážlivý rozvoj výrobních funkcí, tak aby
nedošlo k nevratným změnám v přírodním a krajinném prostředí
- ochrana historických center sídel, zeleně ve veřejném prostoru a cenné nezastavitelné plochy
sadů
- ochrana kvalitních zemědělských půd
- navázat na vinařskou, chmelařskou a ovocnářskou tradici
- realizace protierozních opatření
- využití mimoprodukční funkce zemědělství při tvorbě krajiny a ochrany ŽP
Ohrožení
- podcenění problematiky rekultivace může vyústit ve vznik bezcenných ploch charakteru
brownfields
- zábory kvalitních zemědělských půd, zejména v souvislosti s těžbou štěrkopísků
- zátěž životního prostředí vlivem těžby surovin
- riziko záplav - návrhy zastavitelných území zasahují do aktivní zóny i rozlivové zóny
záplavového území Labe
- riziko povodní z přívalových dešťů (bleskových povodní) v povodích malých a drobných
vodních toků
21
-
3.
3.1
vybudování vysokorychlostní železniční tratě v blízkosti obcí
pokles podílu hromadné dopravy vůči dopravě automobilové
návrat k vytápění pevnými palivy v důsledku zhoršující se ekonomické situace obyvatel
snižování druhové rozmanitosti v krajině - ohroženy jsou navržené, dosud nevyhlášené lokality
s mimořádnou hodnotou
zrychlený povrchový odtok v důsledku neuváženého zpevňování ploch
snižování retenčního potenciálu krajiny v důsledku vytváření nových liniových bariér
snižující se rentabilita tradiční zemědělské výroby v regionu (vinařství, chmelařství,
ovocnářství)
intenzivní obhospodařování půdy přispívající k nekontrolovatelnému zrychlení přívalových
vod a vodní erozi v území
ohrožení půdy větrnou erozí
narůstající objem dopravy v centru Roudnice nad Labem, kde je zatím jediný most přes Labe
v regionu
STRATEGIE
Cestovní ruch a trávení volného času
3.1.1 Zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb
Globálním cílem tohoto opatření je zkvalitnit služby ubytování a stravování s cílem udržet
návštěvníky v regionu více než 1 den.
Proto, aby byl turismus v oblasti rozšířen, je zapotřebí mít k dispozici ubytovací a stravovací zázemí.
Tím je myšlena síť ubytovatelů a stravovacích zařízení, které jsou nezbytným předpokladem.
Současná úroveň ubytovacích a stravovacích služeb je zde nedostatečná, neodpovídá současným
požadavkům a potřebám a vyžaduje kapacitní rozvoj a modernizaci. Tvoří tak určitý handicap v rozvoji
cestovního ruchu. V Českém Středohoří a Podřipsku se nachází pouze 12% z celkového počtu
hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v kraji.
Na územní působnosti MAS Podřipsko se v současné době nachází 16 HUZ. Celková ubytovací kapacita
ubytovacích zařízení je 769 míst (v 8 obcích z celkem 33 obcí).
Chybí možnosti ubytování v kempu (ostatní regiony mají a hrozí tak odliv podobně orientovaných
klientů k nim); shodná situace je u přístaviště pro malá plavidla se zázemím, které zcela chybí
(nejbližší Kralupy nad Vltavou, Píšťany). Vzhledem k poloze území MAS Podřipsko je zde velký
potenciál ve využití řeky Labe.
Z tohoto přehledu je patrné, že ubytovací kapacity pro možnosti turistického vyžití jsou nedostačené.
V praxi vzniká problém zejména při větších akcích neregionálního charakteru, například Roudnické
vinobraní, FEDO Štětí a další, kdy musí být hostům nabízeno ubytování i ve vzdálenějších zařízeních
nebo jsou využívány kapacity školských domovů apod., výjimečně i tělocvičny nebo ubytování
v rodinách. Zkvalitněním a rozšířením těchto služeb je předpokladem pro zvýšení potenciálu
cestovního ruchu v oblasti Podřipska. Se zvýšením ubytovací úrovně lze předpokládat nárůst zájmu o
vícedenní pobyty.
Taktéž koncentrace stravovacích zařízení je v porovnání s ostatními regiony kraje nižší. Stravovací
zařízení na vyšší úrovni patří především k výše zmíněným hotelům a několik restaurací podobné
úrovně nalezneme ještě v centrech Roudnice nad Labem a Štětí. V ostatních místech - obcích s
působností v MAS Podřipsko se jedná spíše o stravovací zařízení nižší kategorie. Pro rozvoj turismu
22
není nutný vyšší standart restaurací, ale jejich vhodné služby. Tedy nabídka jídel vhodných pro rodiny
s dětmi a sportovce nebo schopnost obsloužit větší skupiny, nabídka hotových jídel, vhodný výběr
jídel, zejména pro pěší nebo cykloturisty. Možnost venkovního posezení, umístění kol a nekuřácké
prostory. V regionu jsou i zařízení, které tuto nabídku splňují nebo se u cyklotrasy č. 2 přímo na tuto
skupinu zaměřují.
Specifické cíle:
-
Specifickým cílem je celkové zapojení ubytovacích a stravovacích zařízení v jednotlivých
obcích MAS do koncepce rozvoje cestovního ruchu
Specifickým cílem je podpora stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení
Specifickým cílem je obnova zaniklých ubytovacích a stravovacích zařízení
Specifickým cílem je podpora marketingu ubytovacích a stravovacích zařízení
Specifickým cílem je obnovit podvědomí turistů o kvalitních službách místních ubytovatelů a
stravovacích zařízení v území MAS.
Specifickým cílem je návrat k regionálním produktům a potravinám (vinařské produkty,
zemědělské produkty)
Aktivity:
- zmapování zájemců z řad ubytovatelů a stravovatelů
- dostatečná motivace pro dosažení cíle zkvalitnění těchto služeb
- dostatečná propagace a reklama služeb na území MAS Podřipsko
- výstavba, rekonstrukce a provoz restauračních stánků a mobilních zařízení
- výstavba, vybudování a provoz kempů, tábořišť
- činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné související činnosti
3.1.2 Zkvalitnění ostatní infrastruktury cestovního ruchu
Globálním cílem tohoto opatření je zkvalitnit ostatní infrastruktury cestovního ruchu. Navázání
a vzájemné propojení stávajících infrastruktur s nově plánovanými a budovanými.
Turistické trasy
Hlavní dominantu Podřipska tvoří hora Říp. Na horu Říp vede v současné době hned několik
turistických tras, protínající několik dotčených členských obcí. Modrá trasa na horu Říp vychází obce
Hoštka, protíná Vetlou, obec Vědomice a pokračuje do Roudnice nad Labem. Z Roudnice nad Labem
(přes náměstí a Kratochvílovu rozhlednu) pak pokračuje přes obce Vesce a Rovné na Říp. Další
variantou je trasa červené barvy. Tato trasa začíná v Roudnici nad Labem, pokračuje přes Krabčice,
Rovné až na Říp. Odsud dále pokračuje v trase Ctiněves, Jeviněves, Mlčechvosty, Vepřek, Nové
Ouholice, Hleďsebe, Nelahozeves do Kralup nad Vltavou. Trasa žluté barvy je vedena z obce Vražkov a
na hoře Říp navazuje na červenou trasu.
V rámci projektů MAS Podřipsko je snaha vytvořit zde turistickou trasu s tématem "víno, řemesla,
Labe". Jedná se o stezku - trasu, která si klade za cíl propojit spolupráci s MAS Vyhlídky, vedoucí přes
obce Vědomice, Kyškovice, Brzánky, Kochovice, Vetlou - Sovici, Hoštku, Štětí, Počeplice a Roudnice nad
Labem. Hlavním záměrem jejího vybudování je především vedení cyklistů a turistů po levé straně
břehu řeky Labe a přiblížení územního i historického potenciálu.
Území MAS Podřipsko má výhodnou polohu v rámci dostupnosti hl. města Prahy, která je umocněna
polohou dálnice D8. Vzdálenost Roudnice nad Labem - Praha je přibližně 50 km, což můžeme
považovat za velký potenciál turistického zájmu o toto místo.
23
S Prahou je území MAS Podřipsko spojeno také pomocí "Labské magistrály". Prochází zde Labská
cyklostezka č. 2 podél řeky Labe spojující Drážďany s Prahou. Jedná se o páteřní cyklostezku, na
kterou navazují po celé její délce další cyklostezky. Trasa této cyklostezky je Drážďany - Hřensko Děčín - Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem - Mělník - Praha.
Přímo dotčené obce této cyklostezky jsou Černěves, Vědomice, Roudnice nad Labem, Dobříň, Záluží,
Račice, Štětí.
V obci Záluží se z Labské cyklostezky odpojuje cyklostezka s číslem 0201, vedoucí dále přes Račice, a v
obci Hněvice se opět připojuje na zmíněnou Labskou cyklostezku.
Z Roudnice nad Labem v současné době vede také trasa podél břehu řeky Labe směrem do obcí
Židovice, Hrobce, Libotenice, která však nemá průjezdné všechny úseky, které jsou potřeba dokončit.
Trasa je tak vedena po běžných silničních komunikacích.
V rámci turistické silniční dopravy zde působí Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří a Podřipska.
Tento Cyklobus nabízí sezónní víkendové vyjížďky do okolních turistických atraktivit. Je provozován
členským subjektem Arakis & Belleville s.r.o., s provozovnou v Roudnici nad Labem ve spolupráci a
spolufinancování obcí a měst.
Tento produkt nabízí aktivní trávení volného času i dovolené pro klienty cestovního ruchu ve městě.
Lodní doprava pro turistické účely je v této oblasti zastoupena Labskou paroplavební společností.
Přepravu zajišťuje loď Porta Bohemica I v trase Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem Štětí a zpět.
Loď je využívána též pro různé příležitosti a slavnosti (např. FEDO Štětí, Jarmark Štětí, Roudnické
vinobraní a jiné). V Roudnici nad Labem je k dispozici půjčovna loděk a šlapadel v přístavu
Immramovský Marine, s.r.o. V Roudnici nad Labem se nachází letiště pouze místního významu. Nabízí
sportovní a rekreační létání.
Specifické cíle:
- Specifickým cílem je vybudování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
- Specifickým cílem je udržení, obnova a podpora stávajících infrastruktur cestovního ruchu
- Specifickým cílem je vybudování a udržení nových infrastruktur s navázáním stávajících
infrastruktur cestovního ruchu
- Specifickým cílem je vzájemná propojenost jednotlivých infrastruktur (propojenost a nabídka
okruhů sestávající se ze silniční, lodní i vlakové dopravy)
- Specifickým cílem je vzájemná spolupráce a marketingové propojení jednotlivých organizací a
subjektů v rámci turistické dopravní obslužnosti, včetně turisticky doplňujících produktů
- Specifickým cílem je podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- Specifickým cílem je rozšíření sítě informačních center
Aktivity:
- vybudování, výstavba a údržba nových turistických tras, cyklotras, cyklostezek
- obnova neudržovaných a nevyužívaných cyklotras nebo tras k tomuto účelu využitelných
3.1.3 Zmapování kulturního a přírodního dědictví
Globálním cílem tohoto opatření je zmapování kulturního a přírodního dědictví.
V rámci této oblasti jsou myšleny kulturní a přírodní památky, resp. turistické zajímavosti atraktivní
pro turisty.
24
Ve sledovaném území MAS Podřipsko nalezneme velký počet kulturních, přírodních, církevních
památek a zajímavostí. Důležité je však jednotně zmapovat a vytvořit jednotný seznam. Na základě
tohoto seznamu dojde k popisu a posouzení technického stavu památek a následně postupnému
obnovení.
Majiteli památek jsou vesměs obce, které však nedisponují s dostatečným finančním zajištěním pro
jejich údržbu.
V případě, že majitelem není obec, není většinou soukromý majitel znám, a je nutné tyto informace
zjistit. Teprve po dohodě s majitelem je možné památky zajistit v rámci údržby či zatraktivnění.
Specifické cíle:
- Specifickým cílem je vytvoření kompletního seznamu kulturních a přírodních památek na
území MAS Podřipsko a jejich majitelů.
Aktivity:
- sestavení uceleného seznamu památek
- popis a posouzení stavu památek
- zjištění majitelů památek, v případě, že není majitelem obec
3.1.4 Obnova kulturního dědictví
Globálním cílem tohoto opatření je obnova kulturního dědictví, na jehož základě se může
rozšiřovat také cestovní ruch. Zatraktivnění památek je předpokladem pro zvýšení
turistického ruchu na Podřipsku a obcích samotných.
Specifické cíle:
- Specifickým cílem je obnova, rekonstrukce a údržba historických staveb, kulturních památek a
obdobných turistických zajímavostí.
Aktivity:
- provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
pro využití v cestovním ruchu
- rekonstrukce kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
pro využití v cestovním ruchu
- udržení provozu kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
pro využití v cestovním ruchu
- propagace a reklama kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických
zajímavostí pro využití v cestovním ruchu
- pořádání akcí pro širokou veřejnost spojené s cestovním ruchem
3.1.5 Regionální marketing
Globálním cílem tohoto opatření je vytvořit jednotný a ucelený systém marketingu, zaštiťující
veškeré produkty cestovního ruchu na Podřipsku.
V rámci ucelení regionálního marketingu je zapotřebí webového propojení turistických lokalit, a to
nejen na území MAS Podřipsko. Webové informační portály je nutno propojit pomocí aktivních odkazů
a nabídek turistických cílů, produktů cestovního ruchu, ubytovatelů a restauratérů, nabídek
regionálních akcí a výletů.
Je zde nutnost zavést globální propagaci Podřipska:
25
-
-
-
tištěné reklamy (inzerce a tiskové zprávy) v regionálních a turistických periodických
materiálech (regionální deníky, Roudnické noviny, 5+2, Polabské noviny aj.);
webová propagace zaměřená na placené kampaně, spolupráci s jinými weby (reciproké)
(Google kampaň, výměna odkazů s turistickými a informačními portály, s partnery z řad
ubytovatelů a restauratérů, s provozovateli kulturních či přírodních památek, s provozovateli
nabízející produkty v rámci cestovního ruchu aj.);
rozhlasová propagace (rozhlasová kampaň v regionálních rádiích aj.)
tisk a distribuce vlastních vydaných materiálů (informační materiály, letáky, či noviny,
distribuce zajištěna vlastními zdroji či zadáním distribučním firmám, spolupráce s informačními
centry v regionu aj.)
účast na veletrzích, konferencích či výstavách na téma "cestovní ruch" (výstavy a veletrhy
konané v ČR i v zahraničí)
Specifické cíle:
- Specifickým cílem je zavedení jednotného funkčního řízení (portálu)
- Specifickým cílem je propagace regionu Podřipska pomocí tiskovin, inzerce, informativních
letáků
- Aktivní se podílení na výstavách o cestovním ruchu, podílení se na spolupráci s ostatními
regiony, MAS či destinacemi
Aktivity:
- jednotný portál pro propagaci Podřipska a propojenost již existujících a fungujících portálech
- inzerce v regionálních tiskovinách, na reklamních bannerových či výlepových plochách na
území MAS Podřipsko i s regiony sousedícími
- výroba a tisk propagačních materiálů
- informační noviny obsahující informace ohledně možností o turistických atraktivitách a
aktivitách
- distribuce informačních materiálů do okolních regionů a oblastí v rámci cestovního ruchu
3.2
Rozvoj obcí a občanská vybavenost
3.2.1 Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti
Globálním cílem v této oblasti je obnova regionálních tradic Podřipska, nastartování podřipské
identity a hrdosti. Důraz je kladen dále na podporu oživení spolkové činnosti.
3.2.2 Podpora sociálních a zdravotnických služeb a služeb veřejné správy
Globálním cílem v této oblasti je zajistit dostupnou zdravotnickou péči (Podřipská nemocnice) a posílit
sociální služby pro seniory a pro rodiny s postiženými dětmi.
3.2.3 Podpora zvýšení dostupnosti, zatraktivnění a oživení obcí
Globálním cílem je zde zvýšit kvalitu života místního obyvatelstva s důrazem na zlepšení občanského
vybavení těchto obcí a diverzifikaci ekonomických aktivit.
3.2.4 Podpora sociálního bydlení
Globálním cílem v této oblasti je posílit chráněné bydlení pro seniory a mladé či neúplné rodiny.
3.2.5 Aktualizace a tvorba územních plánů¨
Globálním cílem v této problematice je vytvoření takových územních plánů, ke kterým se budou moci
občané vyjádřit a budou korespondovat s jejich potřebami.
26
3.3
Vzdělávání pro trh práce
3.3.1 Zvyšování kvality vzdělávání předškolního a základního školství
Předškolní vzdělávání se v některých obcích potýká s nedostatečnou kapacitou, která by reagovala na
silnější populační ročníky. Tento fakt vede ke tlaku na zřizovatele - obce, aby kapacity navyšovaly nebo
vznikala nová zařízení. Zde je prostor i pro jiné formy předškolního zařízení, které vyplývají z nových
legislativních úprav. Příkladem mohou být dětské skupiny, hlídací služby apod.
Změna životního stylu a stále větší tlak na ekonomický výkon rodičů vede k tomu, že se vrací po
porodu potomka stále dříve do zaměstnání. To ovšem vytváří poptávku po zařízeních pro děti od 2 (1)
do 3 let věku, např. mateřská centra, hlídací služby atd.
Uspokojení poptávky po předškolním vzdělávání je pro region Podřipsko velmi významný a MAS bude
plně podporovat rozvoj optimální sítě organizací a aktivit vedoucí k uspokojení poptávky po těchto
službách. V opačném případě by to znamenalo možný odliv obyvatelů Podřipska z regionu nebo
zvyšování některých jejich nákladů, např. doprava apod.
Ekonomickou efektivnost a hospodárnost předškolních zařízení (případně i objektů základních škol) je
možné zvyšovat využíváním jejich prostor mimo běžný provoz. Příkladem může být využití pro další
vzdělávací, kulturní a sociální aktivity nebo veřejné akce. MAS Podřipsko chce podporovat optimální
využití a rozvoj stávajících zařízení, případně i vznik nových zařízení.
Podporované aktivity
- Vznik hlídacích služeb.
- Zakládání dětských skupin, mateřských center pro děti do 3 let věku.
- Využívání prostor předškolních zařízení i pro jiné účely.
- Opodstatněný vznik nových kapacit mateřských škol.
- Spolupráce předškolních zařízení s ostatními organizacemi a subjekty.
- Zlepšování kvality předškolního vzdělávání.
Zásobník projektů
Základní školy
Strategické cíle
Hrozby, kterým čelí základní školy na vesnicích, jsou částečně jiné, než je tomu v případě škol
městských (Roudnice nad Labem a Štětí). Tzv. vesnické školy čelí existenčním problémům, které
plynou jednak z legislativní nejistoty, ale také z nižší konkurenceschopnosti vůči školám městským. Ty
nabízejí lepší zázemí, vybavení nebo kvalitu výuky, např. cizích jazyků. MAS Podřipsko bude
podporovat vesnické základní školy, které se mají stát kulturním a společenským centrem obcí. Měla
by se posílit komunitní funkce škol, kdy se školy stávají prostředím pro rozvíjení spolupráce
s mimoškolním prostředím (veřejná správa, NNO, podniková sféra, veřejnost) i s ostatními školami vzdělávacími institucemi. MAS Podřipsko bude podporovat zlepšení materiálního vybavení a zvýšení
kvality vzdělávacího procesu základních škol v regionu.
Podporované aktivity
- Zachování vesnických základních škol.
- Podpora funkce základních škol jako komunitních center.
- Zvyšování kvality základního školství prostřednictvím zlepšení materiálního vybavení a
zvýšení kvality vzdělávacího procesu.
Zásobník projektů
27
-
Mobilní ICT učebna.
Rodilý mluvčí pro více základních škol.
3.3.2 Vzdělávání pro trh práce – střední školství
MAS Podřipsko si dává za cíl udržet a dále zlepšovat možnosti vzdělávání v regionu. Zřizovateli
středních škol jsou především kraje, soukromé a církevní subjekty. V regionu Podřipsko je ustálená
nabídka středního školství. Nacházejí se zde střední odborné školy, učiliště a gymnázium. Všechny
střední školy jsou umístěny v Roudnici nad Labem a ve Štětí, což je příznivé i z hlediska dojíždění žáků
a dostupnosti. MAS Podřipsko bude podporovat spolupráci středních škol a firemního sektoru tak, aby
docházelo k efektivnímu ovlivňování vzdělávacího procesu a tím se zvyšovala uplatnitelnost
absolventů na trhu práce. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání povede k žádoucímu zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání u absolventů. MAS Podřipsko bude podporovat i další opatření, která
pomohou ke zlepšení ekonomicko - hospodářské situace v regionu.
Podporované aktivity
- Zlepšování kvality středního školství.
- Spolupráce středního školství a firemního sektoru, veřejné správy i dalších typů
organizací.
- Podpora středních škol jako center dalšího vzdělávání a celoživotního učení.
Zásobník projektů
3.3.3
Podpora ostatních typů vzdělávání
Terciární vzdělání
V regionu Podřipsko působí dvě vyšší odborné školy (v Roudnici nad Labem a ve Štětí), které svým
významem tento region přesahují. MAS Podřipsko bude podporovat spolupráci terciárního školství s
ostatními stupni škol, ziskovým, neziskovým i veřejným sektorem. Velký význam má přitom
spolupráce terciárního školství a vědy.
Podporované aktivity
- Spolupráce terciárního školství s ostatními stupni škol, ziskovým, neziskovým i veřejným
sektorem.
Zásobník projektů
Další vzdělávání
V dalším vzdělávání je cílem vytvořit funkční prostředí pro další vzdělávání, které umožní získávat
potřebné znalosti a kompetence a které systematicky nabídne aktualizované vzdělávací programy pro
vzdělavatele, veřejnou správu, podnikovou sféru a NNO.
Podporované aktivity
- Vznik funkčního prostředí pro další vzdělávání.
- Podpora vzdělávacích programů dalšího vzdělávání.
- Podpora středních škol jako center dalšího vzdělávání.
Zásobník projektů
Celoživotní učení
Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje
systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, včetně propojení těchto jednotlivých částí
28
systému do systému celoživotního učení. Především střední školy by se měly stát centrem
celoživotního učení. Nejenom na vesnicích pak mohou tuto roli do určité míry hrát i školy základní,
veřejně přístupné knihovny, spolky nebo soukromé instituce.
Podporované aktivity
- Podpora středních škol, vesnických základních škol, knihoven, spolků a soukromých
institucí jako center celoživotního učení.
Zásobník projektů
- Univerzity třetího věku.
3.3.4
Sociální integrace
3.4
Životní prostředí
3.4.1
Pozemkové úpravy
Globálním cílem tohoto opatření je vyřešení problematiky vlastnických vztahů
pozemků a jejich racionální prostorové uspořádání takovým způsobem, který
napomůže zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství zajištěním přístupnosti
pozemků a zamezením devastace zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí a
bude mít kladný vliv na zajištění ekologické stability krajiny a zvýšení biodiverzity.
Stejně jako ve zbytku České republiky prošla krajina na Podřipsku působením člověka
složitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V
důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak došlo k zániku polních cest, přirozených
liniových prvků a dalších přírodních a krajinotvorných elementů. Neudržované a
nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí a
skutečným užíváním půdy. Došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci
zemědělského půdního fondu vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení
krajinného rázu. Existence velkých honů znemožňuje vlastníkům, soukromým zemědělcům
přístup na jejich pozemky. Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně
pozemky užívat. Z krajiny vymizely pěšiny a cesty. Bez vyřešení vlastnictví pozemků není
možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochraná či krajinotvorná opatření.
Pozemkovými úpravami chceme komplexně řešit celé území jednotlivých obcí. Předmětem
tohoto opatření je prostorové i funkční uspořádání pozemků, jejich scelování nebo dělení a
zabezpečení tak jejich přístupnosti a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech chceme uspořádat vlastnická
práva a související věcná břemena. Současně zajistíme podmínky pro zlepšení životního
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické
stability krajiny. Při provádění pozemkových úprav tak dojde k racionálnímu prostorovému
uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také
k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu.
Prostřednictvím tohoto opatření bude řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové
držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny.
Opatření také nepřímo napomůže rozvoji podnikání a bude mít nesporný efekt v oblasti
udržitelného rozvoje krajiny.
29
Strategické cíle:
- Obnova osobního vztahu lidí k půdě, krajině a místu, ve kterém žijí a o který se starají.
- Restrukturalizace pozemků a rozvoj půdního potenciálu.
- Zlepšení infrastruktury včetně zajištění přístupnosti pozemků.
- Umožnění lepšího využití úrodné zemědělské půdy.
- Podpora zemědělství tradičního odvětví Podřipska.
- Zlepšení životního prostředí a krajiny.
- Zvýšení ekologické stability krajiny.
- Zabránění vodní a větrné erozi.
Podporované aktivity:
- Geodetické projekty:
a. Zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce
prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,
b. vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu
pozemkových úprav,
c. vyměřování pozemků na základě § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů.
- Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových
úprav:
d. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků,
e. realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu,
f. realizace vodohospodářských opatření sloužící k neškodnému odvedení
povrchových vod a ochraně území před záplavami,
g. realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické
stability krajiny.
3.4.2
Postupné zlepšování stavu krajiny a přírody
Globálním cílem tohoto opatření je zamezení devastace zemědělského půdního fondu
vodní a větrnou erozí, zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability
krajiny.
Tohoto cíle chceme dosáhnout jednak péčí o přírodní a přírodě blízké biotopy a ohrožené
rostlinné a živočišné druhy. První oblast podpory bude proto umožňovat ochranu biologické
rozmanitosti jak na úrovni stanovišť, tak na úrovni ochrany ohrožených druhů rostlin a
živočichů.
O posílení ekologické stability krajiny budeme dále usilovat zejména vytvářením a obnovou
krajinných prvků, budováním prvků územních systémů ekologické stability a zvyšováním
stability lesních ekosystémů. Tato oblast podpor tedy napomůže k realizaci chybějících prvků
územních systémů ekologické stability, regeneraci a zlepšení druhové a věkové skladby lesů a
zvýšení počtu krajinných prvků.
30
Další oblastí podpory je zvyšování retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů
povodňových situací a sucha opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a krajiny,
obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochrany proti vodní erozi.
Poslední oblast podpory je zaměřena na udržitelný rozvoj obcí Podřipska prostřednictvím
zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěných
územích, zakládání zelených prstenců kolem sídel, výsadbu vegetace na místě odstraněných
starých zátěží. Cílem je podporovat vznik a obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí,
která umožní existenci ostrůvků relativně nenarušené přírody v sídlech jako protiváhy
umělého sídelního prostředí s převážně dekorační či izolační zelení, a tudíž vítaného
rekreačního prostoru s významnou osvětovou a výchovnou funkcí, zejména pro mládež a děti
školního a předškolního věku.
Strategické cíle:
- Obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a
živočišných druhů.
- Zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních
systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu
lesních půd.
- Náprava v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných
zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině, zvyšování retenční schopnosti
krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha.
- Zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v
zastavěných územích a odstranění nevyužívaných staveb a dalších zátěží z chráněných
území.
Podporované aktivity:
- opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především
prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro
jejich další existenci,
- opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky
ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích,
vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,
- realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav
zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
- příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
- zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních
stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč.
polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
- realizace opatření k ochraně proti vodní erozi, jejímž hlavním účelem je retence a
zasakování vody do půdy a snížení erozní ohroženosti pozemků a větrné erozi
(založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).
- budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb
nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží,
- výstavba poldrů nebo soustavy poldrů
31
-
-
3.4.3
podpora přirozených rozlivů v nivních plochách
opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové
skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel Podřipska k přírodě
(individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách
vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin
stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a
komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k obnově a
rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v
urbanizované krajině),
zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené
v územně plánovací dokumentaci
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
Globálním cílem tohoto opatření je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a
zlepšení jakosti dodávek pitné vody pro obyvatelstvo.
Pro Podřipsko je charakteristická rozdílná úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti
základní vodohospodářské infrastruktury. Proto prioritním úkolem tohoto opatření je
rozšíření a zkvalitnění systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod zejména
v menších obcích a odlehlých místních částech obcí (měst), kde tato infrastruktura chybí
nejčastěji. To bude mít za následek snížení působení plošných a bodových zdrojů znečištění a
eutrofizace povrchových vod. Dalším úkolem je zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní
pitnou vodou rozšířením vodovodních sítí sloužících veřejné potřebě a rekonstrukcí sítí
stávajících; stejně tak je nezbytná i rekonstrukce řady úpraven vod.
Strategické cíle:
- Rozšíření a zkvalitnění systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod.
- Zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou.
Podporované aktivity:
- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV včetně zavedení odstraňování
dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s
platnými předpisy ČR i EU,
- výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě
zejména v menších obcích nebo odlehlých místních částech obcí, kde vodohospodářská
infrastruktura zpravidla nejčastěji chybí,
- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících
zejména menší obce nebo odlehlé místní části obcí, kde vodohospodářská
infrastruktura zpravidla nejčastěji chybí,
- výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a
souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě zejména v menších obcích nebo
odlehlých místních částech obcí, kde vodohospodářská infrastruktura zpravidla
nejčastěji chybí,
32
3.4.4
Zkvalitnění nakládání s odpady
Globálním cílem tohoto opatření je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce
odpadů a zvýšení využívání odpadů.
Stále malý podíl odpadů je materiálově a energeticky využíván. Na Podřipsku není dostatek
nových recyklačních a zpracovatelských kapacit, chybí zařízení na energetické využívání
odpadů a nejsou vybudovány regionální integrované systémy nakládání s odpady. V prostředí
tržního hospodářství není zajištěna konkurenceschopnost výrobků vyrobených z odpadů,
rovněž oddělené shromažďování odpadů není dostatečné. Specificky problémovými oblastmi
jsou nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné odpady, výrobky zpětného odběru, do jisté
míry i komunální odpady apod. Stále se účinně neprosazuje prevence vzniku odpadů,
převažuje odstraňování odpadů, zejména skládkování, nad využíváním a recyklací odpadů.
Bude nutné investovat do nových zařízení pro využívání a recyklaci odpadů a stávající
zařízení rozšiřovat a modernizovat.
Smyslem tohoto opatření je snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na
základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci
odpadů, systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů
odpadů (baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, použité oleje,
biologicky rozložitelné odpady), snižování množství odstraňovaných odpadů (definice těchto
pojmů vyplývají ze zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění). Opatření dále podporuje
technologie k využívání druhotných surovin získaných z odpadů a projekty vedoucí ke
snižování měrné produkce nebezpečných odpadů, včetně zařízení k nakládání s nimi.
Strategické cíle:
- snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu,
- maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů,
- minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s
odpady.
Aktivity:
- integrované systémy nakládání s odpady:
a. regionální systém pro mechanicko-biologickou úpravu (MBÚ) komunálních
odpadů (KO),
b. zařízení na energetické využití KO (ZEVO).
-
systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:
c. systémy pro separaci a svoz odpadů,
d. systémy pro separaci a svoz bioodpadů,
e. sběrné dvory,
f. překladiště a sklady KO,
g. systémy pro separaci nebezpečných KO,
h. systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;
33
-
zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci
odpadů:
i. třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi,
j. zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
k. zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů,
l. zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů,
m. zařízení na úpravu elektroodpadů,
n. kompostárny.
-
rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:
o. rekultivace starých skládek.
3.4.5
Udržitelné hospodaření s energií
Globálním cílem tohoto opatření je udržitelné využívání zdrojů energie, zejména
obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie.
Hlavním problémem hospodaření s energií je na Podřipsku nedostatečné využívání OZE a
pomalé prosazování úspor energie. Systém investičních podpor je vzhledem k disponibilním
finančním prostředků nedostatečný. Malé povědomí veřejnosti o přednostech OZE a úspor
energie a nedostatečné investice tak mohou nastartovat problém s plněním cílů dle státních
politik.
V rámci tohoto opatření je třeba prosazovat úspory energie a zvýšit využití OZE v neziskové
sféře (objekty rozpočtové sféry, veřejné účelové zařízení, obecní objekty apod.). Udržitelné
využívání zdrojů energie (OZE) a realizace úspor energie bude přispívat k šetrnému využívání
přírodních zdrojů, k diverzifikaci nabídky energie a snižování energetické náročnosti a tím k
udržitelnému rozvoji. Ve svém důsledku napomůže ke snižování zátěže životního prostředí,
neboť vyšším využíváním OZE a realizací úspor energie lze nahradit spalování fosilních paliv
(neobnovitelných zdrojů) se všemi negativními vlivy.
Rozhodující potenciál využívání energie z OZE je v oblasti tepla. Výroba a využívání tepla z
obnovitelných zdrojů energie představuje nákladově efektivní řešení pro dosažení
stanovených politických cílů; systém podpory přispěje ke konkurenceschopnosti tohoto
ekologicky přijatelného řešení. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě
elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla.
Strategické cíle:
- zvýšení kapacity pro výrobu tepla a elektřiny z OZE,
- zvýšení využití odpadního tepla a úspor energie,
- snížení spotřeby energie na vytápění,
- náhrada spalování fosilních paliv a snížení znečištění životního prostředí.
Podporované aktivity:
- instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla, resp. pro
možnost přitápění,
- instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny na střechy budov,
34
-
-
3.4.6
instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody,
instalace kotlů na biomasu a systémů využívajících biomasu pro výrobu elektřiny, pro
dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, event. v kombinaci s výstavbou centrální
výrobny paliv včetně technologické linky,
instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie
z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod.,
instalace systémů pro dodávku tepla včetně přípravy teplé vody, pro dodávku
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny s využitím geotermálních systémů,
Zlepšování kvality ovzduší
Globálním cílem tohoto opatření je zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí základních
znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně
šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických
úspor.
Oblast podpory je zaměřena na snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, zejména
koncentrací prachových částic (PM10 a PM2,5) a polycyklických aromatických uhlovodíků.
Důvodem jsou nezanedbatelná zdravotní rizika pro populaci, která plynou z vysokých hodnot
koncentrací těchto znečišťujících látek na některých místech regionu Podřipska. Takovéto
projekty budou přijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaženy v příslušném programu ke
zlepšení kvality ovzduší, který je zpracován a přijat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.
Opatření je dále zaměřeno na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, zejména těch,
které se podílejí na acidifikaci a eutrofizaci a na tvorbě sekundárních prachových částic a
troposférického ozonu. Významné je i snížení emisí primárních prachových částic. Důvodem
jsou nezanedbatelná environmentální a zdravotní rizika.
Strategické cíle:
- snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích procesů,
- snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů
včetně CZT,
- snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením prašnosti z plošných zdrojů,
- snížení emisí VOC u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a snížení emisí dalších
znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
- snížení emisí amoniaku u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Podporované aktivity:
- snížení emisí a energetické úspory u budov, vyjma budov určených k bydlení:
a. pořízení nízkoemisního zdroje,
b. pořízení nízkoemisního zdroje a současná realizace energetických úspor,
- snížení emisí prostřednictvím nových energetických systémů:
a. nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje v nových lokalitách a
rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za
výstavbu nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové
rekonstrukci zdroje včetně rozvodů, například z důvodu přechodu z parního na
teplovodní systém,
35
-
-
-
-
b. rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě,
snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů:
a. výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od
průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních
koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci,
b. pořízení strojů a zařízení určených ke snížení prašnosti z plošných zdrojů.
rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt
emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní,
imisní limity nebo technické a další podmínky provozu, které tyto limity nahrazují,
technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší
(např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či
termooxidačních jednotek),
opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
3.5
Zemědělství a ostatní podnikání
3.5.1
Podpora zemědělských, potravinářských a lesnických podniků
Globálním cílem tohoto opatření je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství,
potravinářství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v těchto odvětvích.
Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a
lesnických podniků. Primární sektor na Podřipsku v současné době téměř nevytváří nová
pracovní místa, protože zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských podniků je velmi
nízký. Se snižováním zemědělské výroby, především některých výrob náročných na ruční
práce (chmel, ovoce, zelenina apod.), klesá i potřeba sezónních pracovníků. Zemědělské
podniky na Podřipsku se často potýkají se špatným stavem zemědělských staveb a
nevyhovujícím technologickým vybavením. Tyto skutečnosti pak mají vliv nejen na
konkurenceschopnost těchto podniků, ale i na welfare chovaných zvířat a bezpečnost potravin
tedy především hygienu výroby potravin. Podpora modernizace zemědělských podniků bude
spočívat ve stavebních investicích a v investicích do jejich technologického vybavení. Investice
do rostlinné i živočišné výroby tak pomohou zvýšit nejen její efektivitu a produktivitu, ale i
ochranu životního prostředí a ekologický přístup podniků. Možným řešením špatného vývoje
zaměstnanosti v zemědělství je stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím
diverzifikace činností zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem.
Diverzifikace činností zemědělců tak pomůže udržet a vytvořit nová pracovní místa na
venkově a udržet nebo zvýšit příjem hospodářství.
Potravinářské podniky na Podřipsku se potýkají s nízkou produktivitou práce, nízkým
stupněm inovací, nízkým podílem produkce s vyšší přidanou hodnotou a nedostatečnou
úrovní finalizace produktů včetně marketingového zaměření. Zlepšení konkurenceschopnosti
potravinářského odvětví spočívá v podpoře výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoji
nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpoře marketingu zemědělských výrobků a
rozvoji inovací v rámci zemědělsko–potravinářské výroby.
Lesnictví na Podřipsku se potýká s nízkou úrovní investic a zastaralým a technicky
nevyhovujícím vybavení lesnických podniků. Podpora je zaměřena na podporu rozvoje
dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci
lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podpora bude směřovat
36
ke zlepšení lesnické techniky, která v současné době nesplňuje požadavky moderních
technologií a nejsou tak splněny předpoklady pro konkurenceschopné hospodaření.
Konkrétně se jedná o pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a
chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a
zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví
ekologickými technologiemi. Také přispěje k vytváření a udržení stávajících malých provozů,
které s sebou přinesou vytvoření pracovních míst pro nekvalifikované i kvalifikované
pracovníky ve venkovských oblastech a zvýšení podílu lokálního zpracování dřevní suroviny
(dojde ke zkvalitnění technického vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v
lesním hospodářství).
Strategické cíle:
- Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních
faktorů.
- Zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí.
- Zlepšení zpracování a marketingu surovin.
- Využívání tržních příležitostí díky inovacím.
- Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj
nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit
Podporované aktivity:
- stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní,
drůbeže a včel)
- stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
- stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování, skladování, balení,
značení a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů
- pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest,
- pořízení strojů a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů,
- technologické a stavební investice do provozoven na zpracování dřeva,
- stavební a technologické investice vedoucí k diverzifikaci činností zemědělských
podniků
- stavební a technologické investice do výroby tvarovaných biopaliv
3.5.2
Podpora zakládání a rozvoje malých a středních podniků
Globálním cílem tohoto opatření je zvýšení konkurenceschopnosti nezemědělských
malých a středních podniků a zvýšení tak zaměstnanosti a stability venkovského
prostoru na Podřipsku.
Sociální struktura a sociální kapitál Podřipska současně se strukturou zástavby zdejších
vesnic vytváří významný potenciál pro rozvoj ekonomických činností (volné pracovní síly,
nevyužité budovy). Tato oblast podpory je proto zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti
malých a středních podniků mimo primární sektor pomocí podpory zavádění moderních
technologií zajišťujících jejich konkurenceschopnost či další expanzi. Podporována bude také
rekonstrukce, nákup, odstranění a výstavba podnikatelských budov, tzn. bude možné žádat o
37
dotaci ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti od přípravy projektu přes
výstavbu, rozvoj i regeneraci nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na
rekonstrukci nemovitostí.
Smyslem poskytované podpory je podnícení zakládání a urychlení rozvoje malých a středních
podniků schopných realizovat významnější projekty, které pomohou vytvářet nové pracovní
příležitosti. Nižší nezaměstnanost a rozvoj bohaté hospodářské struktury nezemědělských
aktivit pak povedou ke zvýšení stability venkovské prostoru na Podřipsku.
Rozhodujícím hlediskem pro poskytnutí podpory bude zaměření podniků a kvalita jejich
podnikatelských záměrů. Podporovány budou firmy s inovačním potenciálem, které by jinak
těžko získávaly zdroje na zahájení a rozjezd svého podnikání. Podporovány budou nejen
drobná řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků,
sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.) a služby pro
hospodářství (např. opravy strojů a zařízení), ale inovativní projekty v oblasti nových
technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
Strategické cíle:
- Rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
- Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit,
- Zlepšení přístupu zejména začínajícím drobným podnikům k finančním zdrojům,
- Zvýšení zájmu o podnikání,
- Usnadnění vstupu novým subjektům do podnikání,
- Podpora realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů
s kratší historií
Podporované aktivity:
- náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním
uživatelem
- výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí;
- náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatentovaných
know-how
- projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt);
- příprava území - hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd. - inženýrské sítě a
účelové komunikace, náklady na publicitu spojenou s projektem, nákup nemovitostí
atd.
3.5.3 Úspora energií malých a středních podniků
Globálním cílem tohoto opatření zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
realizací energetických úspor a využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
Energetická náročnost je indikátorem vyspělosti hospodářství, zvláště pak průmyslu. Snižování
energetické náročnosti indikuje úspěšnost strukturálních změn a modernizaci průmyslu. Snižování
energetické náročnosti, ať přímé či nepřímé (materiálové), je pro průmysl na Podřipsku jedním z
klíčových faktorů dosažení vyšší konkurenceschopnosti. V současné globální ekonomice vykazuje trh
s energetickými komoditami dlouhodobé nejistoty nejenom v cenové stabilitě, ale i v dostupnosti
některých surovin a materiálů.
38
Toto opatření se proto zaměří na podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a
obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma přímé podpory spaloven). Smyslem
poskytované podpory je snížení energetické náročnosti na jednotku produkce při zachování
dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, snížení spotřeby fosilních
primárních energetických zdrojů a podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití obnovitelných
zdrojů energie a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Záměrem je též využít významný
potenciál energetických úspor.
Bude podporována výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z
obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem
využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dále bude podporována modernizace stávajících
zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie,
zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v
rozvodech elektřiny a tepla a využití ztrátové energie v průmyslových procesech. Dalším typovým
projektem je zlepšování tepelně technických vlastností budov (s výjimkou rodinných a bytových
domů) a zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla.
Předmětem podpory bude také výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a
druhotných zdrojů energie.
Strategické cíle:
- Snižování energetické náročnosti firem
- Zvyšování úspor energií
- Zvýšení účinnosti užití energií
- Zvýšení užívání obnovitelných zdrojů energie
- Zvýšení užívání druhotných zdrojů energie
Podporované aktivity:
- Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů:
-
a. výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z
obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
b. rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných a
druhotných zdrojů energie,
c. výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů
energie.
Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie:
a. modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich
účinnosti,
b. zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
c. modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla,
d. zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a
bytových domů,
e. využití odpadní energie v průmyslových procesech.
f. zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a
tepla.
39
3.5.4 ICT v malých a středních podnicích
Globálním cílem tohoto opatření je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních
podnikatelů prostřednictvím podpory zavádění progresivních ICT.
K opatřením majícím bezprostřední vliv na zvyšování konkurenceschopnosti podniků snižováním
nákladů a zvyšováním efektivity podnikatelských činností patří jak zavádění a využívání ICT, tak
využívání nabídky služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie.
Poskytovaná podpora bude proto směřovat do oblasti rozvoje informačních a komunikačních
technologií a širšího uplatnění a využívání ICT v podnicích a do rozvoje vybraných strategických
služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie.
Smyslem tohoto opatření je proto podpora realizace investic do nových moderních technologií,
upevnění pozice takto podpořených podniků na trhu a tím přispění k udržení a růstu zaměstnanosti.
Podpora má dále za cíl přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím
kvalitativně vyššího využití potenciálu informačních a komunikačních technologií v těchto podnicích,
přispívat k rozvoji informační a znalostní společnosti.
Typovými projekty bude zavádění a rozšiřování informačních systémů potřebných při vývoji nových
výrobků nebo majících dopad na vnitřní efektivitu podniků, zdokonalování technické infrastruktury či
outsourcing informačních systémů. V oblasti strategických služeb budou podporovány projekty typu
tvorby nových IS/ICT řešení a aplikací, centra pro návrh a implementaci IS/ICT, centra sdílených
služeb, centra zákaznické podpory, centra oprav high-tech výrobků a technologií.
Strategické cíle:
-
rozvoj informačních technologií a podporu intenzivního využívání ICT v podnikání,
zvýšení konkurenceschopnosti podniků podporou využití ICT v podnikání,
rozvoj informační a znalostní společnosti
Podporované aktivity:
- Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity
podniků:
a. implementace ERP/ERM včetně konfigurace a přizpůsobení optimalizovaným
procesům a organizační struktuře;
b. implementace manažerských, řídících, taktických a znalostních IS (např.
Business Inteligence, Knowledge Management);
c. implementace IS řešení pro podporu podnikové administrativy a řízení jakosti
(např. zavedení paperless office, správa dokumentů, archivace dat, podpora ISO
procesů);
d. implementace řešení pro virtuální pracovní místa (např. home office,
teleworking);
e. implementace služeb datového centra poskytujícího služby IS více
podnikatelským subjektům.
- Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování efektivity
dodavatelsko-odběratelských vztahů:
a. implementace IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se
zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů,
zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, Call Centre,
elektronický prodej),
40
-
-
b. implementace IS řešení podporujících automatizaci a řízení vztahů s dodavateli
(elektronický nákup, elektronické akce, řízení zásob).
Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a
programového vybavení:
a. napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů,
b. kvalitativní zvýšení zabezpečení IS,
c. kvalitativní zvyšování dostupnosti a spolehlivosti technické infrastruktury,
d. podpora elektronického podnikání a elektronického styku se státní správou.
Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí
v podnicích.
41
Download

Název zakázky: