MATERIÁLNÍ STRÁNKA SPRÁVNÍHO DELIKTU
Mgr. Marat Saber
Správní delikt
Protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem,
přičemž za takové jednání ukládá správní orgán trest stanovený
normou správního práva.
Formální stránka správního deliktu
naplnění znaků skutkové podstaty správního deliktu stanovené
zákonem
Materiální stránka správního deliktu
společenská nebezpečnost = porušení či ohrožení právem
chráněného zájmu
Správní delikty
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ)
- ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 3
- § 120 Správní delikty zadavatelů
- § 120a Správní delikty dodavatelů
§ 120 - Správní delikty zadavatelů
(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím
podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou
zakázku,
b) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění
stanovený tímto zákonem,
c)
uzavře smlouvu na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
podle § 146 odst. 1, ačkoli je podle tohoto zákona povinen toto oznámení uveřejnit,
d) uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1, § 110 odst. 6 nebo § 111 odst. 5
anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1,
e) zruší zadávací řízení v rozporu s § 84,
f)
nepořídí nebo neuchová dokumentaci podle § 109 nebo 155,
g) odmítne námitky v rozporu s § 110 anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s §
111, nebo
h) nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9
Materiální stránka správního deliktu
Nejvyšší soud sp. zn. 1 Tzn 2/96
Nejvyšší správní soud sp. zn. 5 As 104/2008
“… je-li naplněna formální stránka správního deliktu, je za běžných okolností
naplněna také materiální stránka deliktu.”
Nejvyšší správní soud sp. zn. 8 As 17/2007
„…Aby mohlo být určité protiprávní jednání klasifikováno jako správní delikt, musí
být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i materiální stránka
deliktu, a jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti ve
vztahu k porušené povinnosti, stanovené zákonem na ochranu odpovídajících
hodnot.”
“… Na těchto závěrech nemůže ničeho změnit skutečnost, že zákony upravující
správní delikty stricto sensu materiální stránku deliktu neupravují.“
Materiální stránka správního deliktu
Krajský soud v Brně sp. zn. 31Af 23/2012-40
„...Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální znaky skutkové podstaty
přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, které vylučují, aby takovým
jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti, nedojde
k naplnění materiálního znaku správního deliktu a takové jednání potom nemůže
být označeno za jiný správní delikt.“
Materiální stránka správního deliktu
-
Za běžných okolností je presumována
-
Absence MS závisí na individuálních (výjimečných) okolnostech případu
-
Katalog „chráněných zájmů“ – liší se
-
Argumentace absencí MS nadužívána účastníky SŘ
-
MS (společenská nebezpečnost) nebývá často v rozhodnutích zohledňována –
řídká rozhodovací praxe
-
Nejednoznačná výkladová praxe (např. u „uveřejňovacích“ deliktů)
Děkuji vám za pozornost.
Mgr. Marat Saber
Download

Aktuální přezkum – Materiální stránka správního deliktu