Obecní úřad Dolní Nětčice
753 54 Soběchleby
IČO: 00636207
-1Č.j.: EO/1/2012/Doh
Spisová zn.:
Z 1/12/Doh
Vyřizuje / Tel.
Dohnálek M.. / 724101531
E-mail: [email protected]
Dolní Nětčice
2012-04-26
Rozhodnutí
OÚ Dolní Nětčice se sídlem Dolní Nětčice č.p. 49 jako správní orgán věcně a místně
příslušný podle ustanovení § 147 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen o zákon evidenci obyvatel), po řízení
provedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), rozhodl takto :
Podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) a § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel, se na základě
návrhu pana Alexandera Ponomareva , Dolní Nětčice č.p. 90 , 753 54 Soběchleby
ruší
údaj o místě trvalého pobytu Milana Václavíka , narozen 27.8.1986 na adrese Dolní Nětčice
č.p. 49. V důsledku úředního zrušení trvalého pobytu jmenovaného je dnem nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel místem jeho
trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt úředně
zrušen, tj. OÚ Dolní Nětčice se sídlem Dolní Nětčice č.p. 49.
Odůvodnění :
Podáním návrhu pana Alexandera Ponomareva nar. 2.9.1986 (dále jen navrhovatel), bylo
v souladu s ust. § 44 správního řádu zahájeno řízení ve věci zrušení údaje o místě trvalého
pobytu v obecním bytě Dolní Nětčice č.p. 49, Milana Václavíka , narozen 27.8.1986.
Navrhovatel je nájemcem obecního bytu na základě smlouvy o nájmu bytu ze dne 2.1.2012
na adrese Dolní Nětčice č.p. 49. V podaném návrhu uvedl, že Milan Václavík je bývalý
nájemník obecního bytu a k trvalému pobytu byl přihlášen dle smlouvy o nájmu bytu. Milan
Václavík se z obecního bytu odstěhoval na konci prosince roku 2011, od této doby byt
neužívá a nezdržuje se v něm, nemá v bytě žádné osobní věci ani jiný majetek. V současné
době bydlí v Dolních Nětčicích u kamarádů, adresu pobytu navrhovatel nezná. Součástí spisu
je kopie smlouvy o nájmu bytu, dokládající oprávněnost k podání návrhu na zrušení údaje o
místě trvalého pobytu.
-2Č.j.: EO/1/2012/Doh
Spisová zn. : Z 1/12/Doh
Dne 9.4.2012 se před správní orgán osobně dostavil účastník řízení Milan Václavík.
Po seznámení se s předmětem jednání a po poučení vzal na vědomí, že dne 9.4.2012
bylo zahájeno správní řízení ve věci zrušení jeho údaje o místě trvalého pobytu na
adrese Dolní Nětčice č.p. 49. Účastníku řízení byla dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3) správního řádu. Milan Václavík do
protokolu potvrdil, že v předmětném domě na adrese Dolní Nětčice č.p. 49 bydlel na
základě smlouvy o nájmu bytu, kterou vypověděl k 31.12.2011 a odstěhoval se na
konci prosince 2011, od této doby v domě nebydlí a neužívá ho, nemá tam žádné
osobní věci ani jiný majetek. V současné době bydlí v Dolních Nětčicích u kamaráda,
nemá možnost si zvolit jiné místo trvalého pobytu. Milan Václavík byl seznámen se
spisem a s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci, vzal na vědomí, že jsou splněny
zákonné podmínky pro zrušení jeho údaje o místě trvalého pobytu na adrese Dolní
Nětčice č.p. 49 a neměl k tomu již žádné návrhy ani připomínky. Rozhodnutí ve věci
si převezme osobně u správního orgánu.
Dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o
místě trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu
nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci
obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.
Milan Václavík byl k trvalému pobytu na adrese Dolní Nětčice č.p. 49 přihlášen na základě
smlouvy o nájmu bytu. Vypovězením smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce užívací právo
k bydlení na adrese Dolní Nětčice č.p. 49 zaniká. Milan Václavík předmětný byt neužívá od
konce prosince roku 2011, což osobně potvrdil do protokolu a proti této skutečnosti nevznesl
námitek.
Po jednotlivém i vzájemném zhodnocení důkazních prostředků provedených ke zjištění
skutečností stanovených v ust. § 12 zákona o evidenci obyvatel dospěl správní orgán
k závěru, že tyto skutečnosti byly v řízení prokázány. Správní orgán proto rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
V souladu s ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel je místem trvalého pobytu Milana
Václavíka , narozen 27.8.1986 sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý
pobyt úředně zrušen, tj. OÚ Dolní Nětčice se sídlem Dolní Nětčice č.p. 49.
Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí končí v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. f)
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o občanských průkazech) platnost občanského průkazu s údajem o místě původního
trvalého pobytu. Dle § 14 odst. 1 písm. c) cit. zákona je povinností občana požádat o vydání
nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení jeho
platnosti. V případě, že fyzická osoba nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve
stanovené lhůtě, dopouští se dle § 16a odst. 1 písm. c) cit. zákona přestupku. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.
-3Č.j.: EO/1/2012/Doh
Spisová zn. : Z 1/12/Doh
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení na OÚ Dolní
Nětčice . Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů.
Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka řízení.
Miroslav Dohnálek
místostarosta obce
Rozdělovník:
1x Alexander Ponomarev nar. 2.9.1986.
1x Milan Václavík , narozen 27.8.1986
1x spis
Download

Rozhodnutí - Obec Dolní Nětčice