Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo
SPIS. ZN.:
Č.J.:
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ
OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:
SMUZN Výst.4728/2014-Hb
MUZN 37788/2014
DATUM:
28.5.2014
Mgr. Radoslav Habrdle
515 216 358
[email protected]
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.4.2014 podal
Vodafone Czech Republic a. s., IČO 25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha,
kterého zastupuje Suntel Group, s.r.o., IČO 60753447, Březnická 5602, 760 01 Zlín
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení
na stavbu:
rekonfigurace základnové stanice 30050_ ZNLKV_Lukov u Znojma
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 v katastrálním území Lukov nad Dyjí.
Stavba obsahuje:
Rekonfigurace stávající základnové stanice spočívá v instalaci nové panelové antény na nový
anténní nosič P3,v přidání MW spoje na nový anténní výložník P4 a ve výměně technologického
kabinetu a to vše umístěno uvnitř věže kostela.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Martin Dřímal
(ČKA 03409); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po zahájení stavby
b) Po dokončení stavby
4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka.
Č.j. MUZN 37788/2014
str. 2
7.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název bude stavebnímu úřadu písemně
oznámen před zahájením prací.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č. 424/2013 MěÚ Znojmo, odboru školství,
kultury a památkové péče, č.j.: MUZN 61962/2013, ze dne 17.10.2013:
- Nebude proveden žádný destruktivní zásah do památkové podstaty kostela, včetně zásahů bouracích a
nevratných, kromě instalace a uchycení nové technologie a výměny žaluzií za makrolon ve stejném
tvaru a barevnosti
- Před započetím prací bude svolána, na místě samém, konzultační schůzka za účasti OŠKaPP MěÚ
Znojmo, NPÚ Brno, zhotovitele a investora.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Vodafone Czech Republic a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 18.4.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Další podklady pro rozhodnutí:
- Kopie katastrální mapy
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Závazné stanovisko OŠKaPP a SNP Podyjí
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníky řízení stanovil stavební úřad dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a jsou jimi stavebník, tj. Vodafone Czech Republic a.s., a vlastník
stavby, tj. Římskokatolická farnost Lukov u Znojma.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Č.j. MUZN 37788/2014
str. 3
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Mgr. Radoslav Habrdle
referent odboru výstavby
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 2.5.2014.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Suntel Group, s.r.o., IDDS: 65zjbiv
Římskokatolická farnost Lukov u Znojma, Lukov, 669 02 Znojmo 2
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36
Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Znojmo, Pražská 83 6, Znojmo
Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02
Znojmo 2
Správa Národního parku Podyjí, IDDS: 5qur2qf
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk
ostatní
Městys Lukov, IDDS: zmva2x7
Download

Vodafon - povolení antény