TEST + ŘEŠENÍ
PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE
bakalářský studijní obor Bioorganická chemie
2009
25 otázek
maximum: 60 bodů
1. Napište názvy anorganických sloučenin: (3 body)
Al(OH)3
Na2O2
[Cr(H20)6]Cl3
hydroxid hlinitý
peroxid sodný
chlorid hexaaquachromitý
2. Napište vzorce anorganických sloučenin: (3 body)
kyselina peroxodusičná
fosforečnan (tri)lithný
heptahydrát síranu železnatého
HNO4
Li3PO4
FeSO4 . 7H20
3. Doplňte názvy organických sloučenin: (4 body)
OH
p-bromfenol (4-bromfenol)
Br
O
F3C
C
C2H5
O
ethylester kyseliny trifluoroctové
OCH3
fenylmethylether (anisol)
H3C
H2
C
C
H
C
H
CH3
pent-2-en (2-penten)
4. Doplňte vzorce organických sloučenin: (4 body)
3-ethylcyklohexen
1
CH3
C
H2
diethylether
H3C
O
C
H2
CH3
C
H2
pyrimidin
N
N
kyselina akrylová
H2C
C
H
COOH
5. Vyčíslete následující rovnice: (6 bodů)
a) FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl
(2 + 1 → 2 + 1 + 2)
b) As + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO
(3 + 5 + 2 → 3 + 5)
c) Cr2O72- + Cl- + H+ → Cr3+ + Cl2 + H2O
(1 + 6 + 14 → 2 + 3 + 7)
6. Chemickými rovnicemi vyjádřete reakce: (4 body)
a) oxid vápenatý + oxid sírový
CaO + SO3 → CaSO4
b) oxid měďnatý + kyselina sírová
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
7. Která z uvedených molekul nemá polární charakter? Zakroužkujte. (2 body)
N2,
HCl, H2O, Cl2
2
8. Reakci fosforu s vodným roztokem NaOH vystihuje rovnice:
2P4 + 3NaOH + 9H2O → 3NaH2PO4 + 5PH3
Zodpovězte následující otázky, týkající se výše uvedené rovnice:
a) Co působí jako oxidační činidlo? (2 body)
b) Co působí jako redukční činidlo? (2 body)
P4
P4
9. Vyjádřete chemickou rovnicí hašení vápna: (2 body)
CaO + H2O → Ca(OH)2
10. Napište konjugované zásady k těmto kyselinám: (4 body)
OHNH3
HPO32Br-
a) H2O
b) NH4+
c) H2PO3d) HBr
11. Popište geometrický tvar, který budou mít následující molekuly: (2 body)
a) BCl3
b) CO2
pravidelný trojúhelník
lineární tvar
12. Nakreslete obecně strukturu: (2 body)
a) sekundárního aminu
R1
R2
N
H
b) terciárního alkoholu
R3
R2
C
OH
R1
13. Která z následujících sloučenin je opticky aktivní? Vyberte jednu z možností. (1 bod)
a)
H
C
O
H3C
b)
H3 C
C
CH
3
c)
H
H2N
C
CH3
Cl
14. Co je základní stavební jednotkou přírodního kaučuku? Napište název sloučeniny. (1 bod)
2-methyl-1,3-butadien (isopren)
15. Benzylchlorid je substituční derivát: (1 bod)
(vyberte jednu z možností)
a) benzenu
b) toluenu
c) kyseliny benzoové
d) fenolu
16. Napište strukturu acetaldehydu v jeho enol i ketoformě. (2 body)
O
OH
H2C
H3C
C
H
H
17. Ethylester kyseliny bromoctové je slzotvorný plyn, vyjádřete jeho přípravu z kyseliny
bromoctové chemickou rovnicí. (2 body)
O
BrH2C
C
O
+
BrH2C
C2H5OH
OH
+
C
O
H2O
C2H5
18. Jodoformová reakce slouží k: (1 bod)
(vyberte jednu z možností)
a) rozlišení ethanalu a methanalu
b) k výrobě nitrosloučenin
c) k důkazu anilinu
19. Od kterých dvou heterocyklů je odvozen vitamin B1 (thiamin)? Napište názvy sloučenin.
(2 body)
pyrimidin, thiazol
20. Nakreslete strukturní vzorec a napište název jedné z přírodních purinových a jedné
z pyrimidinových nukleobází. (4 body)
4
O
NH2
purinové báze:
N
N
NH
N
N
H
N
H
N
N
NH2
guanin
adenin
pyrimidinové báze:
O
NH2
NH
N
N
H
O
N
H
O
NH
O
thymin
cytosin
N
H
O
uracil
21. NAD+ a NADP+ řadíme mezi: (1 bod)
(vyberte jednu z možností)
a) hydrolázy
b) lyázy
c) oxidoreduktázy
d) lipázy
22. Pod názvem adenosin rozumíme: (1 bod)
(vyberte jednu z možností)
a) nukleosid tvořený adeninem a ribózou
b) nukleotid tvořený adeninem a ribózou
23. Jak nazýváme proces, při němž je tvořena mRNA? (1 bod)
transkripce
24. Které z následujících tvrzení je správné? Vyberte jednu z možností. (2 body)
a) Pepsin katalyzuje štěpení sacharidů při pH 8-9.
b) Pepsin katalyzuje štěpení bílkovin při pH 8-9.
c) Pepsin katalyzuje štěpení bílkovin při pH 1-2.
d) Pepsin katalyzuje štěpení sacharidů při pH 1-2.
25. Která z následujících sloučenin vzniká beta oxidací mastných kyselin? Vyberte jednu
z možností. (1 bod)
a) kyselina pyrohroznová
b) acetylkoenzym A
c) kyselina mléčná
5
Download

TEST + ŘEŠENÍ PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE