Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Gymnázium Sušice – Gate of learning
Ch-2 Organická chemie
(Anotace k sadě 20 materiálů)
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Označení
materiálu
Ch-2_01
Ch-2_02
Ch-2_03
Ch-2_04
Ch-2_05
Ch-2_06
Název
Anotace
Halogenderiváty
Prezentace je určena pro shrnutí chemie halogenderivátů v rozsahu SŠ,
pro zopakování základních reakcí jejich vzniku. Zdůrazněny jsou
chemické vlastnosti. Materiál je vhodné podle možností doplnit
reálným experimentem, například reakcí ethenu s chlorem.
Hydroxyderiváty
Prezentace je určena pro shrnutí chemie hydroxyderivátů v rozsahu SŠ,
pro zopakování základních reakcí jejich vzniku. V úvodu jsou
znázorněny hlavní zásady názvosloví těchto derivátů, nicméně je dobré
je doplnit dalšími příklady, např. z učebnice nebo sbírky příkladů.
Závěrečné doplnění reakcí může být využito k dílčímu zkoušení.
U reakcí označených vykřičníky je vhodné zmínit a zdůraznit odchylky
a zásady průběhu (Markovnikovo pravidlo, dílčí a úplná oxidace, jiný
typ reakce atd.).
Lipidy
Prezentace slouží k prohloubení znalostí a shrnutí tématu „lipidy“.
V úvodu jsou definovány reakce vzniku lipidů a výchozí látky.
Předpokladem zadání cvičení v této prezentaci je předchozí práce žáků
s libovolnou učebnicí (viz použité materiály). V příkladech lipidů je
možné zmínit i jiné oleje nebo vosky. Pro správnou funkci odkazů je
nutné připojení k internetu.
Klasifikace
hydroxyderivátů
Prezentace slouží k prohloubení znalostí o klasifikaci hydroxyderivátů
a opakování. V úvodním slidu je postřehové cvičení. Nechte jej jen tak
mimochodem asi dvě minuty nastavené a pak přepněte na otázku. Žáci
by si měli vybavit co nejvíce modelů. Zdůrazněte rozdíl mezi fenolem
a alkoholem, popište a vysvětlete na příkladech primární, sekundární,
terciární, jednosytný a vícesytný, nasycený i nenasycený alkohol.
Předpokladem zadání cvičení v této prezentaci je předchozí práce žáků
s učebnicí. Vzorce alkoholů nemusejí být jen strukturní, lze uznat i
vzorce racionální. Molekulové vzorce jsou v tomto případě nevhodné.
Ethery
Prezentace je určena pro shrnutí chemie etherů v rozsahu SŠ. Jsou
zmíněny základní reakce jejich vzniku. V úvodu jsou znázorněny
příklady názvosloví těchto derivátů. Doplnění názvů sloučenin může
být využito k dílčímu zkoušení. Izomerie jako příklad mezi ethanolem
a dimethyletherem je vysvětlena na vzorcích. Jsou zmíněny
nejvýznamnější rozdíly mezi těmito dvěma deriváty. U reakcí
označených vykřičníky v závěru je vhodné zmínit a zdůraznit odchylky
a zásady předpokládaného průběhu, např. význam katalyzátoru.
Aldehydy
Prezentace je určena pro objasnění a procvičení základního názvosloví
aldehydů v rozsahu SŠ.Použita jsou základní pravidla názvosloví,
odvozování názvů sloučenin z jejich vzorců. Jsou znázorněny hlavní
zásady názvosloví těchto derivátů, ale je dobré je doplnit dalšími
příklady, např. z učebnice nebo sbírky příkladů. U každého slidu se
jednotlivé části objevují postupně, není tedy problém se přizpůsobit
různému tempu studentů, nebo tempo podle libosti měnit.
U posledního vzorce této prezentace je uvedena dvojice nejpoužívanějších názvů s ohledem na další použití v kapitolách biochemie.
Sada 20 materiálů
Ch-2 Organická chemie
Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Gymnázium Sušice – Gate of learning
Poř.
číslo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Označení
materiálu
Ch-2_07
Ch-2_08
Ch-2_09
Ch-2_10
Ch-2_11
Ch-2_12
Název
Anotace
Ketony, názvosloví
Prezentace je určena k seznámení studentů s názvoslovím ketonů v
rozsahu SŠ. Naznačeny jsou v úvodu oba postupy systematického
tvoření názvů. Systematické názvosloví má svoje pravidla. Tato
pravidla jsou součástí samostatné práce studentů. Prezentace může být
použita v součinnosti s učebnicí chemie pro střední školy, nebo může
sloužit jako úvod do kapitoly karbonylových sloučenin. Řešení
v jednotlivých úkolech jsou názorná a příklady sloučenin jsou ty
nejzákladnější. U chinonu není třeba zmiňovat všechny varianty
izomerů.
Aldehydy, ketony,
chemické
vlastnosti
Prezentace provádí studenty nelehkou kapitolou chemických vlastností
karbonylových sloučenin. Vybrány jsou jen základní reakce, oxidace
a nukleofilní adice v rozsahu SŠ. Oba typy reakcí jsou prezentovány co
nejjednodušším způsobem, aby nebyl problém s pochopením
problematiky. Během prezentace se objeví několik úkolů. Při jejich
řešení mohou studenti vycházet z obecného zápisu, který je uveden
v horní části slidu. V závěru jsou pro reakce vybrány dva dvojsytné
aldehydy, které studenti znají z předchozí části, týkající se názvosloví
aldehydů. Prezentaci je možné doplnit experimentem oxidace ethanolu
za pomoci rozžhaveného měděného plíšku.
Sacharidy ZŠ,
opakování
Prezentace je určena pro procvičení chemie sacharidů v rozsahu ZŠ.
Pro zopakování vzniku, složení a výskytu základního zástupce
monosacharidů, glukosy. Prezentace je zaměřena na vzorce a modely
(jejich celkový přehled je jen pro zajímavost), výskyt glukosy
v běžných zdrojích a praxi s nimi spojenou. Obsah vychází z učebnic
pro devátý ročník ZŠ, případně z pracovních sešitů k těmto učebnicím.
Prezentaci je možné doplnit dalšími obrázky, vzorky látek nebo
běžnými zdroji sacharidů.
Karboxylové
kyseliny,
názvosloví
Prezentace je určena pro objasnění a procvičení základního názvosloví
karboxylových kyselin v rozsahu SŠ.Použita jsou základní pravidla
názvosloví, odvozování názvů kyselin z jejich vzorců. Jsou znázorněny
hlavní zásady názvosloví těchto derivátů, ale je dobré je doplnit
dalšími příklady, např. z učebnice nebo sbírky příkladů. U každého
slidu se jednotlivé úkoly objevují postupně, není tedy problém se
přizpůsobit různému tempu studentů, nebo tempo podle libosti měnit.
Je vhodné zmínit také vyšší karboxylové kyseliny v souvislosti s jejich
výskytem v lipidech.
Klasifikace
karboxylových
kyselin
Tématem prezentace je klasifikace karboxylových kyselin. V úvodu je
opakovací slide k názvosloví základních kyselin. V další části jsou
uvedeny na příkladech jednotlivé skupiny karboxylových kyselin.
Nutné je zdůraznit rozdíl mezi jednosytnou a vícesytnou, nasycenou a
nenasycenou, alifatickou a aromatickou kyselinou. Pro další orientaci
studentů v organické chemii a biochemii je nutné zmínit
charakteristiku vyšších kyselin. Předpokladem zadání cvičení v této
prezentaci je předchozí práce žáků s učebnicí. Vzorce kyselin nemusejí
být jen strukturní, lze uznat i vzorce racionální. Molekulové vzorce
jsou v tomto případě nevhodné.
Karboxylové
kyseliny, vznik a
chemické
vlastnosti
Prezentace provádí studenty kapitolou chemických vlastností
karboxylových kyselin. V úvodu jsou naznačeny základní reakce
vzniku těchto látek. Tyto reakce je možné doplnit reálným
experimentem, oxidací alkoholu pomocí rozžhaveného měděného
plíšku. V další části jsou reakce, potvrzující kyselý charakter těchto
sloučenin. Reakce s neušlechtilými kovy a alkalickými hydroxidy. Pro
reálný experiment je například vhodná reakce sodíku s kyselinou
octovou. Během prezentace se objeví několik úkolů. Ty mohou
studenti řešit s pomocí obecného zápisu, který je vždy uveden v horní
Sada 20 materiálů
Ch-2 Organická chemie
Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Gymnázium Sušice – Gate of learning
Poř.
číslo
Označení
materiálu
Název
Anotace
části slidu. V závěru jsou pro samostatnou práci vybrány typické
reakce karboxylových kyselin.
13.
14.
15.
16.
17.
18-
Ch-2_13
Ch-2_14
Ch-2_15
Ch-2_16
Ch-2_17
Ch-2_18
Deriváty
karboxylových
kyselin
Derivátů karboxylových kyselin je mnoho. Jejich klasifikace je obsáhlá
a není jednoduchá. V prezentaci jsou základní skupiny derivátů
v rozsahu SŠ. Prezentace kombinuje modely se strukturními vzorci.
Důraz je položen na vzorce obecné. U substitučních derivátů je prostor
pro vysvětlení pozic α, β, γ, s ohledem na význam jednotlivých
kategorií AMK v biochemii. U posledního slidu této prezentace by
studenti měli být schopni sami zástupce derivátů zařadit.
Nitrosloučeniny,
názvosloví
Prezentace je určena pro objasnění vzniku a procvičení základního
názvosloví nitrosloučenin v rozsahu SŠ. Použita jsou základní pravidla
názvosloví, odvozování názvů sloučenin z jejich vzorců. Jsou
znázorněny hlavní zásady názvosloví těchto derivátů, ale je dobré je
doplnit dalšími příklady, např. z učebnice nebo sbírky příkladů.
U každého slidu se jednotlivé části objevují postupně, není tedy
problém se přizpůsobit různému tempu studentů, nebo tempo podle
libosti měnit.
Aminy, klasifikace
a názvosloví
Prezentace je určena pro objasnění a procvičení základního názvosloví
aminů v rozsahu SŠ.Použita jsou základní pravidla názvosloví,
odvozování názvů sloučenin z jejich vzorců. Jsou znázorněny hlavní
zásady názvosloví těchto derivátů, ale je dobré je doplnit dalšími
příklady, např. z učebnice nebo sbírky příkladů.
U každého slidu se jednotlivé části objevují postupně, není tedy
problém se přizpůsobit různému tempu studentů, nebo tempo podle
libosti měnit. Na posledním slidu jsou příklady triviálních názvů
některých aminů, které je možné doplnit názvy systematickými.
Aminy, vznik,
vlastnosti
Prezentace je určena pro objasnění a procvičení základních vlastností
aminů a jejich vzniku v rozsahu SŠ. Vznik a chemické vlastnosti
těchto derivátů nejsou oblíbenou kapitolou organické chemie.
V prezentaci je proto maximálně využita názornost a modelové
znázornění. Přehled všech reakcí je uzavřen několika jednoduchými
úkoly. Ty mohou být využity k procvičování nebo zkoušení.
Dusíkaté deriváty,
opakování
Prezentace je určena pro zopakování a procvičení reakcí aminů
a nitrosloučenin v rozsahu SŠ. Na několika reakcích jsou procvičeny
redukce, nitrace a vznik soli. V další části je odvození vzorců z modelů
látek. Na několika slidech je procvičování názvosloví, odvozování
vzorců sloučenin z jejich názvů. Vše je možno je doplnit dalšími
příklady, např. z učebnice nebo sbírky příkladů. U každého slidu se
jednotlivé části objevují postupně, není tedy problém se přizpůsobit
různému pracovnímu tempu studentů, nebo tempo měnit.
Heterocykly
shrnutí
Prezentace je určena pro zopakování a procvičení heterocyklických
sloučenin v rozsahu SŠ. Na několika stránkách jsou zopakovány
vzorce vybraných heterocyklů. Procvičování názvosloví formou
tvoření vzorců sloučenin. Není podmínkou znalost systematického
názvosloví heterocyklů. Sloučeniny jsou uspořádány do skupin podle
příbuznosti. Vše je možno je doplnit dalšími příklady, např. z učebnice
nebo sbírky příkladů. U každého slidu se jednotlivé části objevují
postupně, není tedy problém se přizpůsobit různému pracovnímu
Sada 20 materiálů
Ch-2 Organická chemie
Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Gymnázium Sušice – Gate of learning
Poř.
číslo
Označení
materiálu
Název
Anotace
tempu studentů, nebo tempo měnit.
19.
20.
Ch-2_19
Ch-2_20
Isoprenoidy
Isoprenoidy (terpeny) jsou látky zajímavé a běžné v každodenním
použití a potřebách člověka. Jejich chemická struktura není složitá,
i když tak na první pohled vypadá. Tato prezentace se zaměřuje na
základní charakteristiku terpenů, jejich rozdělení a zdroje. Důraz je
kladen na monoterpeny, jejich vzorce a strukturu. V závěru je cvičení
na postřeh a základní orientaci v tématu.
Isoprenoidy II
Po prvním díle prezentace isoprenoidů zaměřené na monoterpeny se
tato věnuje dalším víceisoprenoidním látkám. Zmíněny jsou především
látky se kterými se mohou studenti setkat v běžné praxi. V úvodu
prezentace je opakování věnované rozdělení a struktuře isoprenoidů.
U polyterpenůje zdůrazněn rozdílmezi jednotlivými možnými izomery.
V závěru je jednoduché cvičení na základní orientaci v tématu.
Sada 20 materiálů
Ch-2 Organická chemie
Download

Ch-2 Organická chemie