Chemie 8.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Přesuny, OV a PT
Pozorování, pokus a bezpečnost práce
Zařadí chemii mezi přírodní vědy.
předmět chemie,význam
Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů.
těleso,látka (vlastnosti látek)
Uvědomuje si a popíše rizika práce s chemikáliemi.
Seznámí se s laboratorním řádem a dodržuje ho.
bezpečnost práce, symboly
OV 1.1, OV 1.3
OV 1.2, OV 1.3
OV 1.2, OV 1.3
Směsi
Popíše rozdíl mezi směsí a chemickou látkou.
OV 2.1
Rozliší stejnorodé a různorodé směsi a uvede příklady.
OV 2.1
Rozliší druhy různorodých směsí, uvede jejich příklady ze života.
OV 2.1
různorodé a stejnorodé směsi
Uvede příklady stejnorodých směsí.
Používá správně a zařadí do textu pojmy, které se stejnorodých
směsí týkají, např. složka roztoku, rozpouštědlo a rozpuštěná látka,
zředěný a koncentrovaný roztok, atd.
Pokusem ověří vliv teploty, míchání a plošného obsahu na rychlost
rozpouštění.
Vypočítá složení roztoků (hmotnostní zlomek, procenta).
OV 2.1
OV 2.1
vznik a složení roztoků
OV 2.3
hmotnostní zlomek
OV 2.2
Pro vybrané příklady směsí navrhne způsob oddělení složek.
Uvede příklady oddělování složek směsí v běžném životě.
Sestaví jednoduchou aparaturu pro filtraci a destilaci a vysvětlí
princip funkce.
OV 2.4
oddělování složek směsí (usazování, odstřeďování, filtrace,
krystalizace, destilace a sublimace)
Vysvětlí princip usazování, krystalizace a sublimace.
OV 2.4
OV 2.4
OV 2.4
1
Chemie 8.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Zhodnotí význam vody a vzduchu pro život na Zemi.
voda a vzduch
Přesuny, OV a PT
OV 2.5, OV 2.6
Rozezná a uvede názvy vody v jednotlivých skupenstvích a přeměn
mezi nimi.
OV 2.5, OV 2.6
Rozliší prakticky vodu měkkou a tvrdou.
OV 2.5, OV 2.6
Vyjmenuje rozdíly a uvede příklady vody pitné, užitkové a odpadní.
rozdělení vody podle znečištění, podle obsahu rozpuštěných látek
OV 2.5, OV 2.6
Vysvětlí oběh vody v přírodě a jeho význam pro život.
oběh vody v přírodě
OV 2.5, OV 2.6
Popíše čistící operace při úpravě vody ve vodárnách.
úprava vody ve vodárnách
OV 2.5, OV 2.6
Vysvětlí pojmy teplotní inverze, smog, najde zdroje znečišťování
ovzduší v okolí.
vzduch – vlastnosti, složení, znečišťování, ozonová vrstva, kyselé
deště
OV 2.6
Najde informace o znečišťování ovzduší, provede sledování.
OV 7.2
Charakterizuje kyslík jako složku vzduchu nezbytnou pro hoření
látek, vysvětlí princip hašení. Zná číslo na IZS (hasiče).
OV 7.2
Podle zájmu se zapojí do projektů Tereza.
OV 7.2
Částicové složení látek a chemické prvky
Vysvětlí pohyb částic a přitažlivé síly mezi nimi v jednotlivých
skupenstvích.
Používá pojmy atom, molekula v souvislostech, rozezná v zápisu i
na modelech volné atomy, molekuly prvků a sloučenin.
OV 3.1
částicové složení látek (atomy, atomové jádro, obal; protony,
elektrony, valenční elektrony, neutrony; molekula, prvek, sloučenina)
Popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních
atomů.
Používá značky a názvy nejběžnějších prvků.
Vysvětlí, co udává protonové číslo, označí prvek protonovým
číslem.
OV 3.1
OV 3.2
chemické prvky a chemické sloučeniny (názvy a značky vybrných
prvků, protonové číslo, chemická a iontová vazba)
2
OV 3.3
OV 3.3
Chemie 8.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Správně zařazuje do souvislostí pojmy chemický prvek, sloučenina.
chemické prvky a chemické sloučeniny (názvy a značky vybrných
Pomocí tabulek určí druh vazby mezi atomy v molekulách a naznačí prvků, protonové číslo, chemická a iontová vazba)
vlastnosti těchto molekul .
Vlastními slovy vysloví a vysvětlí periodický zákon.
Popíše strukturu periodické soustavy prvků, vyčte z ní o prvcích
základní informace ( kov, nekov, polokov, prvky podobných
vlastností, vlastnosti na základě složení valenční vrstvy.
Popíše vlastnosti kovů, nekovů a polokovů obecně, z každé skupiny
zná významné zástupce, jejich vlastnosti a použití.
Přesuny, OV a PT
OV 3.3
OV 3.3
periodický zákon
OV 3.3
periodická soustava prvků
OV 3.3
rozdělení prvků na kovy, nekovy a polokov, slitiny
OV 3.3
Chemické reakce a chemické rovnice
Rozezná ze zápisu i z popisu děje výchozí látky a produkty reakce.
výchozí látky a produkty
OV 4.1
Provede a pozoruje jednoduché chemické reakce.
chemický děj
OV 4.1
Vlastními slovy vyjádří a vysvětlí zákon zachování hmoty, použije ho
zákon zachování hmoty
při vyčíslování chemických reakcí.
OV 4.2
Zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické
reakce a správně je přečte.
jednoduché chemické rovnice
OV 4.2
Pokusem určí faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí.
rychlost chemických reakcí, vliv na rychlost chemických reakcí
OV 4.3
Pochopí pojem látkové množství.
Výpočtem převádí hmotnost látek a látkové množství.
Vypočítá molární hmotnost vybraných látek.
látkové množství
molární hmotnost
OV 4.2
OV 4.2
OV 4.2
Anorganické sloučeniny (dvouprvkové sloučeniny)
Pochopí pojem oxidační číslo, určí oxidační číslo prvků v
halogenidech.
halogenidy (názvosloví, oxidační číslo, významné halogenidy)
3
OV 5.1
Chemie 8.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Vytvoří vzorce halogenidů z jejich názvů, odvodí názvy halogenidů
z jejich vzorců.
Učivo
halogenidy (názvosloví, oxidační číslo, významné halogenidy)
Popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného.
Popíše vlastnosti a použití významných oxidů a posoudí vliv těchto
látek na životní prostředí.
Popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, bezpečné ředění jejich
koncentrovaných roztoků a způsob první pomoci při zasažení
lidského těla.
Zapíše z názvů kyselin vzorce a ze vzorců jejich názvy.
Vysvětlí vznik kyselých dešťů, jejich vliv na životní prostředí,
možnosti jejich omezení.
Posoudí vliv kyselin na životní prostředí.
Popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, jejich bezpečné
rozpouštění a první pomoc při zasažení lidského těla.
OV 5.1
OV 5.1
Určí oxidační číslo prvků v oxidech.
Vytvoří z názvů vzorce oxidů a naopak ze vzorců jejich názvy.
Přesuny, OV a PT
OV 5.1; PT EV
oxidy (názvosloví, oxidy síry, dusíku a uhlíku, kyselé deště, skleníkový
efekt, smog)
OV 5.1; PT EV
OV 5.1; PT EV
OV 5.1
kyseliny (bezkyslíkaté - kyselina chlorovodíková a sirovodíková;
kyslíkaté - sírová a dusičná; názvosloví kyselin)
OV 5.1
OV 5.1
OV 5.2
hydroxidy (hydroxid sodný, draselný a vápenatý; názvosloví
hydroxidů)
OV 5.1; PT EV
Rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH, změří
hodnotu pH univerzálním indikátorovým papírkem.
OV 5.3
Rozliší oxidy podle jejich reakce s vodou.
OV 5.3
Posoudí vliv kyselých dešťů na životní prostředí.
Provede a sleduje průběh neutralizace zředěných roztoků kyselin a
hydroxidů.
kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace (pH, idikátory pH, stupnice
pH; kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy; kyselé deště; neutralizace)
OV 5.3; PT 4.2
OV 5.3
Uvede příklady využití v praxi a vysvětlí první pomoc při zasažení
kyselinou nebo hydroxidem.
OV 5.3
Hodnocení: test, ústní zkoušení, pětiminutovky, praktický úkol, referát, vlastní hodnocení, projekt
4
Chemie 9.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Přesuny, OV a PT
Chemické reakce
S využitím oxidačních čísel rozpozná redoxní reakce.
OV 4.1
Vysvětlí pojem oxidace, redukce, oxidační a redukční činidlo.
OV 4.1
Uvede redoxní reakce z běžného života.
OV 4.1
Vysvětlí princip výroby kovů z rud.
OV 3.3
Popíše princip výroby železa a oceli, uvede jejich význam pro
hospodářství.
OV 3.3
Vysvětlí pojem koroze a uvede možnosti ochrany kovů před korozí.
redoxní reakce (oxidace, redukce; výroba železa a oceli; koroze;
elektrolýza; galvanický článek)
OV 3.3
Předpoví a ověří vliv různých činitelů na průběh koroze pokusem.
OV 3.3
Vysvětlí princip elektrolýzy a její využití.
OV 4.1
Popíše funkci jednoduchého galvanického článku.
OV 4.1
Vysvětlí rozdílný princip elektrolýzy a galvanického článku.
OV 4.1
Rozliší pokusem reakce endotermické a exotermické.
OV 7.2, OV 4.1
Uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv.
Vysvětlí dopad spalování paliv na životní prostředí.
Rozezná obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.
OV 6.2
energie a chemická reakce exotermické a endotermické reakce;
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie; fosilní paliva; průmyslově
vyráběná paliva)
Při skupinové práci vytvoří příspěvek do „konference“ o zdrojích
energie v současnosti a budoucnosti.
OV 2.6
OV 6.2; PT 4.2
přesun z F - OV 4.5
OV 6.2, OV 2.6
5
Chemie 9.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Přesuny, OV a PT
opakování a rozšíření učiva 8.ročníku ('R) ( vlastnosti látek;
bezpečnost práce v laboratoři; směsi; oddělování složek směsí; voda a
vzduch; částicové složení látek)
OV 1.2
Anorganické sloučeniny
Využívá znalosti a dovednosti z 8.ročníku při komplexních
úlohách.
Rozšiřující učivo:
Vysvětlí pojem nukleonové číslo.
Uvede význam využití izotopů.
Zvoleným způsobem (vzorec, logická úvaha) vypočítá hmotnost
reaktantu nebo produktů z chemické rovnice.
Rozšiřující učivo:
nukleonové číslo, izotopy; chem. prvky a chem. sloučeniny; chemické
reakce; zákon zachování hmotnosti; chemické rovnice)
výpočty z chem. rovnic; halogenidy; oxidy; kyseliny; hydroxidy;
neutralizace
Připraví jednoduchým způsobem sůl.
OV 4.2
OV 5.1
Provede neutralizace velmi zředěných roztoků kyseliny a hydroxidu,
uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů, zapíše
soli (vznik solí; názvy a vzorce síranů dusičnanů, uhličitanů,
chemickou rovnici.
fosforečnanů)
Správně zařadí látky do skupin soli.
OV 5.1
OV 5.1
Vytvoří z názvů vybraných solí vzorce a se vzorců názvy.
OV 5.1
Vysvětlí rozdíl mezi měkkou a tvrdou vodou.
OV 7.3
Uvede příklady využití vybraných solí.
Vysvětlí význam průmyslových hnojiv a jejich vliv na životní
prostředí.
OV 7.3; PT4.2
využití solí (průmyslová hnojiva; stavební pojiva)
Vyjmenuje nejdůležitější stavební pojiva a vysvětlí jejich využití.
OV 7.3
OV 7.3
6
Chemie 9.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Přesuny, OV a PT
Organické sloučeniny
Rozliší anorganické a organické sloučeniny.
OV 6.1
Uvede vzorce, názvy a využití nejjednodušších uhlovodíků.
OV 6.1
Vysvětlí vznik a využití produktů při zpracování ropy.
uhlovodíky (alkany, alkeny, alkiny, areny; ropa a její zpracování)
Na internetu a v literatuře vyhledá největší havárie způsobené
ropou, ropnými produkty a zemním plynem.
OV 6.2, OV 7.1
Vysvětlí pojem „derivát“ obecně a u chem.látek.
Na příkladu vysvětlí pojem uhlovodíkový zbytek a funkční skupina.
OV 6.3
deriváty uhlovodíků (halogenderiváty; alkoholy; karbonylové
sloučeniny; karboxylové kyseliny; estery)
Z každé skupiny derivátů uvede 2 – 3 nejjednodušší příklady a jejich
využití.
Vysvětlí, čím se liší plasty a syntetická vlákna od ostatních látek.
Uvědomuje si výhody a nevýhody jejich využití.
OV 6.1; PT 4.2
OV 6.3
OV 6.3
plasty a syntetická vlákna (plastické hmoty – polyethylen,
polypropylen, polyvinylchlorid, polystyren; syntetická vlákna –
polyamidová, polyesterová)
OV 7.1
OV 7.1
Porovná vlastnosti přírodních látek a plastů a syntetických vláken.
OV 7.1
Zařadí cukry, tuky a bílkoviny mezi deriváty uhlovodíků.
OV 6.4
Uvede jejich význam pro život.
Sleduje podle jejich obsahu potraviny.
přírodní látky (cukry; tuky; bílkoviny; vitamíny; fotosyntéza)
Vysvětlí průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi.
OV 6.6
OV 6.6
OV 6.4, OV 6.5
7
Chemie 9.ročník
Rozpracované očekávané výstupy žáka
Učivo
Přesuny, OV a PT
Chemie a společnost
Vysvětlí pojem chemizace.
OV 7.1, OV 7.3
Vyhledá nejvýznamnější chemické závody v ČR.
Na příkladech uvede význam recyklace odpadů.
Na příkladech uvede produkty chemických výrob, které člověku
slouží, ale také jej ohrožují.
OV 7.1, OV 7.3
chemizace; chemické výroby; léčiva; detergenty; drogy; ochranné
látky; výživa; chemie a životní prostředí
OV 7.1, OV 7.3
PT 4.3, PT 4.4
Porovná pozitiva a negativa chemizace a navrhne další řešení.
OV 7.1, OV 7.3
Zamyslí se, jak sám může životnímu prostředí pomoci.
OV 7.1, OV 7.3
Rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných látek.
havárie s únikem nebezpečných látek ( látky výbušné, hořlavé,
toxické; zásady chování při úniku nebezpečných látek; improvizovaná
ochrana při úniku nebezpečných látek)
Hodnocení: test, ústní zkoušení, pětiminutovky, praktický úkol, referát, vlastní hodnocení, projekt
8
OV 7.2
Download

Chemie 8.ročník