Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Ústavu chemie
ZA ROK 2013
-1-
OBSAH:
Kontakt ............................................................................................................................................ 4
Ředitel ústavu .............................................................................................................................. 4
Zástupce ředitele ......................................................................................................................... 4
Tajemník...................................................................................................................................... 4
Sekretariát ústavu ........................................................................................................................ 4
Ostatní ......................................................................................................................................... 5
Profesoři................................................................................................................................. 5
Docenti................................................................................................................................... 5
Akademičtí pracovníci ........................................................................................................... 5
THP pracovníci ...................................................................................................................... 5
Doktorandi (PS, KS) .............................................................................................................. 6
Studijní programy na ústavu ........................................................................................................... 7
1. Bakalářské studijní programy............................................................................................... 7
1.1. Seznam bakalářských obhájených prací ...................................................................... 7
2. Navazující magisterské studijní programy ........................................................................... 7
1.2. Seznam obhájených diplomových prací ...................................................................... 7
3. Doktorské studijní programy ................................................................................................ 8
1.3. Seznam studentů a školitelů v DSP ............................................................................. 8
4. Absolventi doktorského studia na FT ................................................................................... 9
5. Ocenění ................................................................................................................................. 9
5.1. Bakalářské práce .......................................................................................................... 9
5.2. Diplomové práce.......................................................................................................... 9
6. Studentská soutěž ................................................................................................................. 9
Zapojení ústavu v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání ........................................ 10
Vědeckovýzkumná činnost ústavu ................................................................................................ 11
1. Práce publikované v impaktovaných vědeckých časopisech ve světovém jazyce ............. 11
2. Práce v odborném periodiku, které jsou obsaženy v databázi SCOPUS............................ 12
3. Příspěvky a články ve sbornících konferencí ..................................................................... 12
4. Vědeckovýzkumné zaměření ústavu/centra ....................................................................... 13
5. Přístrojové vybavení ........................................................................................................... 13
Významná spolupráce ústavu ve výzkumu a vývoji ..................................................................... 14
a) Subjekty v ČR.................................................................................................................. 14
b) Zahraniční partneři .......................................................................................................... 14
Studentská vědecká a odborná činnost .......................................................................................... 15
Významné přednášky na FT .......................................................................................................... 16
Zapojení ústavu do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků ............................... 16
-2-
Habilitační řízení před Vědeckou radou FT a jmenování profesorem .......................................... 17
Významná ocenění ........................................................................................................................ 17
1. Organizace a uspořádání konferencí, symposia, workshopu ............................................. 17
2. Organizace a uspořádání olympiád, ostatních akcí ............................................................ 17
-3-
Kontakt
Sídlo ústavu:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická ve Zlíně
Ústav chemie (ÚCH)
Nám. T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín
Ředitel ústavu
Prof. Ing. Antonín KLÁSEK, DrSc. (do 31. 8. 2013)
Doc. Ing. Stanislav KAFKA, CSc. (od 1.9.2013)
Zástupce ředitele
Doc. Ing. Stanislav KAFKA, CSc. (do 31. 8. 2013)
Prof. Ing. Antonín KLÁSEK, DrSc. (od 1.9.2013)
Tajemník
Doc. Ing. Stanislav KAFKA, CSc. (do 31. 8. 2013)
Ing. Roman KIMMEL, Ph.D. (od 1.9.2013)
Sekretariát ústavu
Bc. Eva CHUDÁRKOVÁ
-4-
Ostatní zaměstnanci ústavu
Profesoři
Prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.
[email protected]
576 031 413
[email protected]
576 031 115
RNDr. Dalibor DASTYCH, Dr.
[email protected]
576 031 434
Ing. Roman KIMMEL, Ph.D.
[email protected]
576 031 432
Mgr. Monika ONDRÁŠOVÁ, Ph.D.
[email protected]
576 031 217
Ing. Zdeňka PRUCKOVÁ, Ph.D.
(MD)
Ing. Michal ROUCHAL, Ph.D.
[email protected]
576 031 432
Ing. Svatopluk SUKOP, CSc.
[email protected]
576 031 231
Mgr. Robert VÍCHA, Ph.D.
[email protected]
576 031 103
[email protected]
576 031 464
Docenti
Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
Akademičtí pracovníci
Lektor
Ing. Michal KOVÁŘ
Vědecko-výzkumný pracovník s pedagogickou činností
RNDr. Lenka DASTYCHOVÁ, Ph.D.
[email protected]
576 031 217
Ing. Zuzana KOZUBKOVÁ
[email protected]
576 031 003
Ing. Lenka TRHLÍKOVÁ
(MD)
Technický pracovník
THP pracovníci
Sekretariát:
Bc. Eva CHUDÁRKOVÁ
[email protected]
-5-
576 031 561
Laboratoře:
Ing. Ivana HASÁKOVÁ
[email protected]
576 031 231
Hana GERŽOVÁ
[email protected]
576 031 431
Alena MAČÁKOVÁ (do 18.2.2013)
[email protected]
576 031 202
Věra KYMLOVÁ (od 1.1.2013)
[email protected]
576 031 202
[email protected]
576 031 433
[email protected]
576 031 433
[email protected]
576 031 430
[email protected]
576 031 433
[email protected]
576 031 107
[email protected]
576 031 433
[email protected]
576 031 431
[email protected]
576 031 232
Doktorandi (PS, KS)
Ing. Eva ACHBERGEROVÁ
(prezenční forma studia)
Ing. Eva BABJAKOVÁ
(prezenční forma studia)
Ing. Petra BRANNÁ
(prezenční forma studia)
Ing. Andrea ČABLOVÁ
(prezenční forma studia)
Ing. Jarmila ČERNOCHOVÁ
(kombinovaná forma studia)
Ing. Jana HERMANOVÁ
(prezenční forma studia)
Ing. Zuzana KOZUBKOVÁ
(kombinovaná forma studia)
Ing. Alena MATELOVÁ
(prezenční forma studia)
Ing. Karel PROISL
(prezenční forma studia)
Ing. Ondřej RUDOLF
(kombinovaná forma studia)
Kulkarni Shantanu GANESH
576 031 433
(prezenční forma studia)
-6-
Studijní programy na ústavu
1. Bakalářské studijní programy
 Chemie a technologie potravin
1.1. Seznam bakalářských obhájených prací
Tabulka č. 1
Příjmení, jméno studenta
DOSTÁLOVÁ Tereza
PINĎÁKOVÁ Lucie
MOLNÁROVÁ Marianna
RYCHVALSKÁ Zuzana
ŽIVANOVIĆ Stefan
SRHOLCOVÁ Anna
Název práce
Syntézy chinolin-2,4(1H,3H)dionů s triazolovými kruhy
Příprava 3-halogen-2aminochinolin-4-olů a
studium jejich transformací
na 2,3-diaminochinolin-4-ol.
Studium nitrace 2aminochinolin-4-olu
Komplexní sloučeniny platiny
a léčba nádorových
onemocnění
Syntéza supramolekulárních
komponent na bázi
adamantanu a 1,2,3-triazolu
N-heterocyklické karbeny a
jejich antimikrobiální a
antimykotické vlastnosti
Vedoucí práce
Ing. Kimmel Roman, Ph.D.
Ing. Kimmel Roman, Ph.D.
Ing. Kimmel Roman, Ph.D.
Ing. Kovář Michal
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
RNDr. Dastychová Lenka,
Ph.D.
2. Navazující magisterské studijní programy
 Chemie a technologie potravin, obor Chemie potravin a bioaktivních látek
1.2. Seznam obhájených diplomových prací
Tabulka č. 2
Příjmení, jméno studenta
Bc. ACHBERGEROVÁ Eva
Bc. GERGELA David
Bc. KUČERA Martin
Název práce
Vedoucí práce
Sulfonované azosloučeniny
substituované 1-adamantylem:
syntéza a studium komplexace s
cyklodextriny
Příprava 6,9-disubstituovaných
purinů s adamantanovým
skeletem
Ing. Rouchal Michal, Ph.D.
Základní studium hydrolýzy,
alkoholýzy a aminolýzy 1acetyl-3-alkyliden-4,1benzoxazepin-2,5-dionů
Doc. Ing. Kafka Stanislav, CSc.
-7-
Ing. Rouchal Michal, Ph.D.
Bc. MATELOVÁ Alena
Syntéza a studium vlastností
funkčních komponent
supramolekulárních systémů na
bázi adamantanu
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
3. Doktorské studijní programy
 Chemie a technologie materiálů
 Chemie a technologie potravin
1.3. Seznam studentů a školitelů v DSP
Tabulka č. 3
Příjmení, jméno studenta
Název práce
Vývoj
vhodné
modifikace
Ing. ACHBERGEROVÁ Eva
Školitel
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
konzultant - Ing. Daniela
Šmejkalová, Ph.D.
Ing. BABJAKOVÁEva
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
Ing. BRANNÁ Petra
Ing. ČABLOVÁ Andrea
Ing. ČERNOCHOVÁ
Jarmila
Ing. HERMANOVÁ Jana
Ing. KOZUBKOVÁ Zuzana
Ing. MATELOVÁ Alena
hydrofobizované kyseliny
hyaluronové pro přípravu
teranostik
Studium mechanismu vzniku
derivátů isochroman-1-onu při
reakci acylchloridů
s benzylmagnesium halogeny a
případného využití této reakce pro
syntézu bioaktivních látek
Studium vlivu struktury na stabilitu
a uspořádání supramolekulárních
komplexů 1-adamantylových
ligandů a kavitandů na bázi
cyklodextrinů a cucurbiturilů
Syntéza a studium fyzikálněchemických vlastností 1adamantylbisbenzimidazoliových
ligandů pro supramolekulární
komplexy s kavitandy
Molekulární stavebnice
supramolekulárních polymerů
Syntéza a studium biologických
účinků purinových nukleosidů
substituovaných
1 - adamantylem
Cílená modifikace bioaktivních
látek
Nalezení vhodné a originální
modifikace kyseliny hyaluronové
pro nosičové systémy
-8-
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
Doc. Ing. et Ing. Kuřitka
Ivo, Ph.D. et Ph.D.
konzultant - Mgr. Vícha
Robert, Ph.D.
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
Prof. Ing. Klásek Antonín,
DrSc.
konzultant: Mgr. Vícha
Robert, Ph.D.
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
konzultant - Mgr. Gloria
Huerta-Angeles, Ph.D.
Ing. PROISL Karel
Ing. RUDOLF Ondřej
Kulkarni Shantanu GANESH
Syntézy sloučenin vycházející ze 4hydroxychinolin-2(1H)-onů a
studium jejich vlastností a
následných přeměn
Syntézy heterocyklů na bázi
chinolin-2,4-dionů a studium jejich
vlastností a následných přeměn
Synthesis and properties of 1adamantyl-bearing carbene
complexes
Doc. Ing. Kafka Stanislav,
CSc.
Prof. Ing. Klásek Antonín,
DrSc.
Mgr. Vícha Robert, Ph.D.
konzultant: RNDr.
Dastychová Lenka, Ph.D.
4. Absolventi doktorského studia na FT
Tabulka č. 4
Absolvent
Název práce
Školitel
Datum
ukončení
5. Ocenění
5.1. Bakalářské práce


5.2. Diplomové práce


6. Studentská soutěž
 Cena Jean-Marie Lehna za chemii: Ing. Karel Proisl postoupil mezi 12 finalistů.
-9-
Zapojení ústavu v programech mezinárodní spolupráce ve
vzdělávání
Tabulka č. 5 - Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program
Erasmus
Studijní
Pracovní
pobyt
stáž
Počet projektů
Počet vyslaných
studentů
Počet přijatých
studentů
Počet vyslaných
ak. pracovníků
Počet přijatých
ak. pracovníků
- 10 -
Ceepus
Freemovers
Vědeckovýzkumná činnost ústavu
1. Práce publikované
světovém jazyce
v impaktovaných
vědeckých
časopisech
ve
[1] ROUCHAL Michal; MATELOVÁ Alena; Pires de Carvalho Fabiana; BERNAT Robert;
GRBIĆ Dragan; Kuřitka Ivo; BABINSKÝ Martin; MAREK Radek; ČMELÍK Richard;
VÍCHA Robert: Adamantane-bearing benzylamines and benzylamides: Novel building blocks
for supramolecular systems with finely tuned binding properties towards β-cyclodextrin.
Supramolecular Chemistry, 2013, roč. 25, č. 6, s. 349-361, ISSN 1061-0278.
[2] TUPÝ Michael; MĚŘÍNSKÁ Dagmar; SVOBODA Petr; KALENDOVÁ Alena;
KLÁSEK Antonín; ZVONÍČEK Josef: Effect of water and acid-base reactants on adhesive
properties of various plasticized poly(vinyl butyral) sheets. Journal of Applied Polymer
Science, 2013, roč. 127, č. 5, s. 3474-3484, ISSN 0021-8995.
[3] KLÁSEK Antonín; RUDOLF Ondřej; ROUCHAL Michal;
LYČKA Antonín;
RŮŽIČKA Aleš: Reaction of 4-hydroxy-2-quinolones with thionyl chloride-preparation of
new spiro-benzo[1,3]oxathioles and their transformations. Tetrahedron, 2013, roč. 69, č. 2, s.
492-499, ISSN 0040-4020.
[4] KAFKA Stanislav; PROISL Karel; KAŠPÁRKOVÁ Věra; URANKAR Damijana;
KIMMEL Roman; KOŠMRLJ Janez: Oxidative ring opening of 3-hydroxyquinoline2,4(1H,3H)-diones into N-(α-ketoacyl)anthranilic acids. Tetrahedron, 2013, roč. 69, č. 51,
s. 10826-10835, ISSN 0040-4020.
[5] RUDOLF Ondřej; ROUCHAL Michal; LYČKA Antonín; KLÁSEK Antonín: Pinacol
rearrangement of 3,4-dihydro-3,4-dihydroxyquinolin-2(1H)-ones: An alternative pathway to
viridicatin alkaloids and their analogs. Helvetica Chimica Acta, 2013, roč. 96, č. 10, s. 19051917, ISSN 0018-019X.
[6] SLOBODIAN Petr; ŘÍHA Pavel; OLEJNÍK Robert; KOVÁŘ Michal; SVOBODA
Petr: Thermoelectric properties of carbon nanotube and nanofiber based ethylene-octene
copolymer composites for thermoelectric devices. Journal of Nanomaterials, 2013, roč. 2013,
č. neuvedeno, ISSN 1687-4110.
[7] RUDOLF Ondřej; MRKVIČKA Vladimír; LYČKA Antonín; ROUCHAL Michal;
KLÁSEK Antonín: Reaction of some 2-quinolone derivatives with phosphoryl chloride:
Synthesis of novel phosphoric acid esters of 4-hydroxy-2-quinolone. Journal of heterocyclic
chemistry, 2013, roč. 50, č. SUPPL.1, s. E100-E110, ISSN 0022-152X.
[8] DOLEŽÁLKOVÁ Iva; JANIŠ Rahula; BUŇKOVÁ Leona; SLOBODIAN Petr; VÍCHA
Robert: Preparation, characterization and antibacterial activity of 1-monoacylglycerol of
adamantane-1-carboxylic acid. Journal of food biochemistry, 2013, roč. 37, č. 5, s. 544-553,
ISSN 0145-8884.
- 11 -
2. Práce v odborném periodiku, které jsou obsaženy v databázi SCOPUS
[1] BABJAKOVÁ Eva; BARTOŠ Petr; VÍCHA Robert: 2-(Adamantan-1-yl)-1,3-bis(4methylphenyl)propan-2-ol. Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online,
2013, roč. 69, č. 1, s. o108 sup1-9, ISSN 1600-5368.
[2] KAFKA Stanislav; PEVEC Andrej; PROISL Karel; KIMMEL Roman; KOŠMRLJ Janez:
4-Hydroxy-1-methyl-3-phenylquinolin-2(1H)-one. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online. 2013, roč. 69, č. 2, s. o231, sup1-7, ISSN 1600-5368.
[3] GERGELA David; ROUCHAL Michal; BARTOŠ Peter; VÍCHA Robert: N-Benzyl-9isopropyl-9H-purin-6-amine. Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online.
2013, roč. 69, č. 6, s. o954-o955, ISSN 1600-5368.
[4] KOZUBKOVÁ Zuzana; BABJAKOVÁ Eva; BARTOŠ Petr; VÍCHA Robert: 4(Adamantan-1-yl)-2-(4-fluorophenyl)quinoline. Acta Crystallographica Section E - Structure
Reports Online, 2013, roč. 69, č. 6, s. o882, ISSN 1600-5368.
3. Příspěvky a články ve sbornících konferencí
[1] BABJAKOVÁ Eva, BRANNÁ Petra, ROUCHAL Michal, VÍCHA Robert: Preparation
and supramolecular properties of ligands with (2-(1-adamantyl)ethyl)imidazolium binding
site. . 15 Österreichische Chemietage 2013. September 23 - 26, 2013, Graz/Austria. PO-107
[2] ČABLOVÁ Andrea, ROUCHAL Michal, VÍCHA Robert: Gas-phase ragmentation of
cucurbit[7]uril complexes with selectively 2h-labeled bisimidazolium salts. 15
Österreichische Chemietage 2013. September 23 - 26, 2013, Graz/Austria. PO-104
[3] HERMANOVÁ Jana; ROUCHAL Michal; VÍCHA Robert: Synthesis of novel purine
ribonucleosides bearing adamantane moiety.
15 Österreichische Chemietage 2013.
September 23 - 26, 2013, Graz/Austria. PO-118
[4] MOKREJŠ Pavel, KREJČÍ Ondřej, SUKOP Svatopluk: Stanovení molekulových
hmotností keratinových hydrolyzátů. 65. zjazd chemikov 9. - 13. 9. 2013, Vysoké Tatry Tatranské Matliare. In: ChemZi, 2013, roč. 9, č. 1, s. 226-227. ISSN 1336-7242
[5] PROISL Karel, URBÁNEK Pavel, KUŘITKA Ivo, KOŠMRLJ Janez, URANKAR Damijana,
KAFKA Stanislav: Spectral properties of selected indolylbenzoxazinones. 15th Blue Danube
Symposium on Heterocyclic Chemistry. September 1 – 5, 2013. Poster 62. Hlaváč J., Potáček
M. (editoři): Book of Abstracts, ISBN 978-80-263-0502-6.
[6] PROISL Karel, KOŠMRLJ Janez, URANKAR Damijana, KAFKA Stanislav: Novel scaffolds
based on anthranilic acid. 15th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry.
September 1 – 5, 2013. Oral communication 9. Hlaváč J., Potáček M. (editoři): Book of
Abstracts, ISBN 978-80-263-0502-6.
- 12 -
[7] PROISL Karel, KUČERA Martin, URANKAR Damijana, KOŠMRLJ Janez, KAFKA Stanislav:
Unexpected reactivity of 1-acetyl-3-alkylidene-4,1-benzoxazepine-2,5-diones toward
nucleophiles. 48. konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii "Liblice 2013". November 1 – 3, 2013. Oral communication OC 5. Program – Book of
Abstracts, s. 19.
4. Vědeckovýzkumné zaměření ústavu/centra

syntéza heterocyklických sloučenin s chinolinovým jádrem a studium jejich reaktivity

příprava a reakce derivátů adamantanu

příprava a studium supramolekulárních komplexů derivátů adamantanu a kavitandů

nové heterocykly obsahující atom fosforu

komplexní sloučeniny derivátů imidazolu

N-heterocyklické karbeny a jejich komplexní sloučeniny
5. Přístrojové vybavení
Instrumentální zázemí ústavu
Na ústavu chemie je přístrojové vybavení laboratoře instrumentální analýzy. Vedle
plynového chromatografu s hmotnostním detektorem SHIMADZU GCMS QP2010 ústav
využívá FID-GC Shimadzu 2010 a iontovou past ESI/APCI-IT-MS AmaZon od firmy
Bruker-Daltonics. Pro elementární analýzu slouží přístroj Thermo Electron Corporation Flash
EA 1112 Series v konfiguraci CHNS/O. Součástí laboratorního vybavení jsou i mikrováhy
Mettler MX-5, které váží s přesností na 1×10-6 g. Pro stanovování termodynamických
parametrů supramolekulárních komplexů je k dispozici titrační mikrokalorimetr VP-ITC od
firmy MicoCal.
Další vybavení
Ústav chemie disponuje kompletním vybavením pro laboratorní organickou syntézu,
včetně práce s organokovovými sloučeninami. Součástí laboratorního vybavení jsou např.
rotační vakuové odparky s vakuovými vývěvami VACUUBRAND, bodotávky Kofler,
sušárny Venticell, ultrazvuková čistička Teson, výrobník ledu, membránová vývěva KNF,
odstředivka Hettich, muflová pec, magnetické míchačky, aj.
Dále bylo zřízeno pracoviště pro práci za sníženého tlaku a v inertní atmosféře dusíku
nebo argonu, kde ve speciálních aparaturách je možno provádět operace s látkami citlivými na
kyslík, vzdušnou vlhkost, oxid uhličitý nebo dusík. Reakce s takto citlivými látkami jsou
- 13 -
zpravidla prováděny ve Schlenkových nádobkách s teflonovým ventilem nebo kohoutem.
Jako zdroj vakua slouží olejová vývěva.
Významná spolupráce ústavu ve výzkumu a vývoji
a) Subjekty v ČR
1) s vybranými ústavy Akademie věd ČR:


Fysiologický ústav AV ČR Praha – měření hmotnostních spekter
Ústav analytické chemie AV ČR, Brno – měření hmotnostních spekter.
2) s vysokými školami, zejména:






Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně – vedení doktorských,
diplomových a bakalářských prací:
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně – měření NMR spekter a
rentgenová krystalografická měření
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – testování biologické
aktivity připravovaných látek
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Katedra obecné a anorganické
chemie – rentgenové strukturní analýzy
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice-Rybitví – měření NMR spekter
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - reakce
cyklo-trifosfazenů v plazmatu
3) partneři v ČR:


b) Zahraniční partneři
 Fakulta chemie a chemické technologie, Univerzita v Ljubljaně, Slovinsko – měření
NMR spekter, hmotnostních spekter s vysokým rozlišením a rentgenová
krystalografická měření
- 14 -

Studentská vědecká a odborná činnost
Tabulka č. 6
Účastník
Název přednášky
- 15 -
Vedoucí
Ústav
Významné přednášky na FT
Tabulka č. 7
Ve
spolupráci
FT UTB,
prof. Mgr. Jiří
Degradace 1,2,3-trichlorpropanu
Zlínská
Damborský, Dr. (PřF MU organismy upravenými proteinovým a
pobočka
Brno)
metabolickým inženýrstvím
ČSCh
FT UTB,
prof. Ing. Václav Švorčík, Funkcionalizované polymery pro
Zlínská
DrSc. (VŠChT Praha)
elektroniku a tkáňové inženýrství
pobočka
ČSCh
FT UTB,
Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Povrchové vlastnosti nanostrukturovaných Zlínská
Ph.D.
materiálů
pobočka
ČSCh
Přednášející
Název přednášky
Datum
konání
23. 1. 2013
25. 4. 2013
25. 4. 2013
Zapojení ústavu do řešení projektů podporovaných
z účelových prostředků
Tabulka č. 8
Počet projektů
Poskytovatel / Typ projektu
Grantová agentura ČR
standardní projekt
postdoktorský projekt
doktorský projekt
Grantová agentura AV ČR
MŠMT ČR
2B
IGA
Ostatní resorty mimo MŠMT ČR
MPO ČR – řešitelé, spoluřešitelé
Ostatní - Podpora výzkumné činnosti
Mezinárodní VV spolupráce
ME – KONTAKT
ostatní (6. a 7. RP)
2
- 16 -
Habilitační řízení před Vědeckou radou FT a jmenování
profesorem
Tabulka č. 9
Příjmení, jméno, titul
Ústav
Obor
Přednáška
Jmenování
před
s účinností
VR UTB
od
ve Zlíně
Významná ocenění


1. Organizace a uspořádání konferencí, symposia, workshopu


2. Organizace a uspořádání olympiád, ostatních akcí
 Krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C, 8. 4. 2013
 Krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A, 6. 12. 2013
 Pokusy na dětech, 5.10.2013. - V rámci Dne Zlínského kraje organizovala FMK, FT a
za Ústav chemie Ing. Michal Kovář akci „Pokusy na dětech“ , kde v laboratoři 202
proběhly ukázky efektních chemických pokusů veřejnosti a hlavně dětem i s jejich
aktivní účastí.
- 17 -
 Akce pro děti mateřských škol, 15.5.2013 a 19.6.2013 – Navštívily Ústav chemie děti
z mateřské školy Kúty a z mateřské školy Sokolská ve Zlíně. V laboratoři bylo pro ně
připraveno zábavné chemické dopoledne. Děti se nejprve seznámily s periodickou
tabulkou prvků formou puzzle a pomocí pexesa se dozvěděly, jaké pomůcky používají
chemikové v laboratoři. Poté na děti čekala návštěva laboratoře a pokusy. Děti odhalily
tajemnou chemii, kdy psaly tajným inkoustem a sledovaly, jak shoří papír a nezanechá
popel. Nevěřícně sledovaly tzv. chemické zranění, které některým nahánělo strach, ale
šlo opravdu jen o pokus. Postupně díky pokusům děti zjistily, že chemie je hodně
barevná ( barevné indikátory) a viděly, jak se připraví oxid uhličitý, kterým se podařilo
nafouknout balónek. Ovšem nejatraktivnější byla asi chemie ohnivá – pokus Faraonův
had,
který
se
vinul
z hořícího
popela,
děti
sledovaly
s nadšením.
A posledním pokusem byla příprava tzv. sloní pasty, která vypěnila do gigantických
rozměrů. Dětem se akce rozhodně líbila a bylo vidět, že takto podaná chemie je baví.
Organizátorem akcí byli Mgr. Monika Ondrášová, Ph.D. a Ing. Michal Kovář za pomoci
paní Věry Kymlové a studentů Ing. Karla Proisla a Ing. Evy Babjakové.
- 18 -
Zpracoval:
Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
Bc. Eva Chudárková
Celkem 18 stran.
Vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav chemie.
Výroční zpráva neprošla redakční ani jazykovou úpravou.
- 19 -
Download

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta