KONTAKT
Ústav chemie přírodních látek
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
Budova A, 2. patro
Vedoucí ústavu: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Sekretariát: Irena Dražilová
Kontakt: [email protected], tel. 220 444 448
[email protected], tel. 220 444 260
Ústav chemie přírodních látek
STUDIUM
U nás studují studenti všech stupňů VŠ studia
Bakalářský studijní program
Chemie a analýza potravin
Zaměření Chemie přírodních látek
Magisterský studijní program
Chemie a analýza potravin
Obor Chemie přírodních látek
Doktorský studijní program
Chemie
Obor Organická chemie
Ústav chemie přírodních látek
VEDENÍ STUDENTŮ
U nás pracují i studenti jiných studijních programů
na projektech v rámci Studentské vědecké činnosti, na bakalářských a
diplomových pracích
Biotechnologie léčiv
Syntéza a výroba léčiv
Forenzní analýza
Ústav chemie přírodních látek
VÝUKA
Ochutnávka předmětů, které učíme
Bioorganická chemie přírodních látek
Jak příroda zařídila vznik životně důležitých sloučenin?
Učí se chemie od přírody?
Struktura a reaktivita
Jak ovlivňuje struktura látky její vlastnosti?
Proč je prostorové uspořádání molekuly důležité?
Izolace a separace molekul
Co uděláme se směsí látek, když chceme jen jednu?
Máme na výběr nějaké alternativy?
Vědecká komunikace
Jak mluvit a psát o vlastních výsledcích?
Jak můžeme zaujmout posluchače?
Identifikace přírodních látek
Jak poznáme, že je navržená struktura ta pravá?
Máme v baňce tu látku, kterou jsem chtěli?
Biologicky aktivní přírodní látky
Jsou všechny přírodní látky zdraví prospěšné?
A proč jsou vlastně biologicky aktivní?
Ústav chemie přírodních látek
CO SE STUDENT U NÁS NAUČÍ
Všechno, co sami umíme
Syntézu organických látek, jejich separaci a identifikaci
Laboratorní dovednosti v mikroměřítku
Analytické instrumentální metody ke kontrole čistoty
Měření a interpretaci spektrálních dat
Informatiku a práce s databázemi
Bioanalytické metody
Samostatně řešit problémy
Být součástí vědeckého týmu
Prezentovat a obhajovat vlastní výsledky a názory
Co od studenta očekáváme? Zájem o práci.
Ústav chemie přírodních látek
KDE SE ABSOLVENT UPLATNÍ
Výzkumné, vývojové, kontrolní a analytické laboratoře
Vědecká a vysokoškolská pracoviště
Výrobní podniky chemické, potravinářské, farmaceutické
Biochemické laboratoře, nemocnice
Státní správa, celní služba
Samostatné podnikání
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Hledání nových sloučenin s novými vlastnostmi
odvozených od přírodních látek
Chemie steroidů a biologicky aktivních látek
Chemie triterpenoidních supramolekul
Ligandy pro buněčné rozpoznávání
Glykomimetika
Molekulové modelování
Chemie nukleotidů a oligonukleotidů
Diagnostické a terapeutické nanosystémy
Analytické a bioanalytické metody
Forenzní analýza biologicky aktivních látek
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Chemie steroidů a biologicky aktivních látek
3
2
CD[mdeg]
0
-2
-3
380
400
420
440
460
480
Příroda kolem nás obsahuje nepřeberné množství chemických látek a existuje dokonce několik
vyhlášených cen, které slibují velké peníze tomu, kdo přinese jakoukoliv potravinu, ve které nebudou
žádné chemikálie.
Studovat chemickou podstatu přírodních dějů je veliké dobrodružství, které nabízíme
sdílet tak, jak si jej sami užíváme.
Izolujeme zajímavé látky z rostlin, obrábíme je a pátráme po jejich biologické účinnosti ale i po tom, kam
se v buňce snaží dostat a co tam dělají. Hledáme i to, jak se některé molekuly shlukují a mění tím své
makroskopické vlastnosti.
Wavelength [nm]
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Chemie triterpenoidních supramolekul
Zabýváme se přípravou a studiem vlastností a biologické aktivity nadmolekulárních útvarů, supramolekul.
Molekuly, které zkoumáme, jsou polyfunkční deriváty terpenoidů, které jsou schopny mnohonásobných
polárních a nepolárních interakcí nezbytných pro samoskladebné vlastnosti.
2
1
H
NH
NH
NH2
NH
H
H
H
HO
COOH
H
O
O
H2N
H
NH
NH
NH
H
O
Měřením difuzních
koeficientů pomocí NMR
H
O
Pozorováním pod mikroskopem
Jak poznáme,
že ke samoskladbě dochází?
Měřením UV spekter
Compound 1, day 1
2
100%
90%
0,20
2
1
80%
Absorbance
1
0,25
70%
0,15
60%
50%
0,10
40%
30%
0,05
20%
0,00
10%
850
900
950
1000
1050
1100
[nm]
0%
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Ligandy pro buněčné rozpoznávání
Dekodérem je protein (lektin)
Informace je zakódovaná v
oligosacharidu glykokonjugátu
Všechny životně důležité procesy v organismu jsou závislé na správném předání
informace mezi buňkami. Sacharidy díky svým unikátním vlastnostem fungují jako kódovací sloučeniny a lektiny
tyto kódy luští. Tak to je při napadení organismu patogenem, vyvolání imunitní odpovědi, nádorovém bujení či
kompatibilitě krevních skupin.
Připravujeme jednoduché i složité deriváty sacharidů, popisujeme jejich vlastnosti a pátráme po jejich schopnosti
přerušit komunikaci mezi patogenem (virus, baktérie, plíseň) a cílovou buňkou. Takové látky jsou perspektivními
léčivy.
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Glykomimetika
I když se se sacharidy setkáme
skoro na každém kroku, jejich
role v komunikačním systému
živých organismů na
molekulové úrovni byla
rozpoznána až poměrně
nedávno.
Přírodní sacharidy nemusejí
být úplně ideálními kandidáty
pro vývoj nových léčiv, proto
je výzkum významně zaměřen
na hledání jejich potenciálně
biologicky aktivních analogů.
Jak na to?
Nahradit kyslík skupinou CH2.
Jak to děláme?
Jako první na světě úspěšnou aplikací moderní
„cross-coupling“ reakce za tvorby C-C vazby v
cukerné chemii.
Jaký to má význam?
Nové postupy, nové látky, nové vlastnosti
Stabilita je předpoklad terapeutického využití
Baví nás to?
Ano, a vás to bude bavit také.
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Laboratoř molekulového modelování
• Studujeme detailní prostorové
1084,41
973,28
953,64
953,23
1067,70
1095,28
1104,29
1212,53
1137,75
1163,26
1246,16
1273,92
984,45
0,5
1332,18
1372,07
1,0
1235,21
1384,97
1316,15
1357,21
1304,03
1737,37
1,5
1288,39
2,5
2,0
1027,14
3,0
Absorbance
uspořádání bioorganických molekul a
jejich vlastnosti
• Zajímá nás i jejich dynamické chování
v roztoku
• Vysvětlujeme a předpovídáme
selektivitu důležitých organických
nebo enzymových reakcí
• Co neumíme syntetizovat, umíme
alespoň vymodelovat a předpovědět k
tomu spektrální a další vlastnosti
0,0
-0,5
6
10
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
W ave num bers (c m -1)
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Chemie nukleotidů a oligonukleotidů
Naše laboratoř je součástí pracovní skupiny Nukleotidů
a oligonukleotidů na ÚOCHB AV ČR, v.v.i.
Co zkoumáme?
Přípravu a biologické vlastnosti nukleotidů a nukleosidů,
v nichž je fosfátová vazba nahrazena fosfonátovou.
Jaké mají naše látky účinky?
ovlivnění replikace DNA
potlačení genové exprese
ovlivnění tlumení genů
1
2
inhibitory
důležitých enzymů
K čemu mají naše látky sloužit?
Ovlivnění životně důležitých dějů ve zdravých
i nemocných buňkách.
Ústav chemie přírodních látek
Kontakt: [email protected]
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Diagnostické a terapeutické nanosystémy
Ultracitlivé diagnostické nanosenzory
Systémy schopné dekódovat specifickou vazebnou interakci biomolekul a převést tuto informaci ve fyzikálně
měřitelnou veličinu. Nanosenzory jsou vhodné jako nástroj pro včasnou identifikaci nádorově specifických
molekul a buněk v tělních tekutinách.
Nádorově specifická molekula (protein,
nukleová kyselina) nebo buňka
Nanodiamantový
převodník
Nanodiamantový
převodník
Senzorové biomolekuly
(protilátky, sacharidy, peptidy, nukleové
kyseliny)
Cílené terapeutické nanosystémy
Cíleným zásahem v místě požadovaného léčebného účinku zvyšují jeho účinnost a snižují
nežádoucí vedlejší účinky.
Využíváme
Samoskladný
přirozené molekulárně specifické
2
Léčivo
liposomální nosič
rozpoznávací mechanizmy
Rekombinantní
liposomální vakcína
při konstrukci ultracitlivých
Směrující
nanosenzorů a cílených terapeutik a
biomolekula
imunoterapeutik.
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Analytické a bioanalytické metody
Vyvíjíme instrumentální a imunochemické metody
na stanovení nízkomolekulárních biologicky aktivních přírodních látek a
jejich analog pro vybrané disciplíny věd o životě (Life Sciences).
Zaměřujeme se zejména na oblasti
- endokrinologie a další lékařské vědy
- fytochemie
- analýza potravin a potravinových doplňků
- forenzní analýza
CH3 OH
1
2
CH3
H3C
OH
Psidium guayava
CH3
HN
O
CH3
Acca sellowiana
N
testosteron stanazol
přírodní
syntetický
Anabolické androgenní steroidy
Analýza isoflavonoidů v A. sellowiana
kombinací HPLC a imunoanalýzy
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU
Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Společné pracoviště Ústavu chemie přírodních látek, Ústavu organické chemie a Ústavu analytické chemie
Analýza
•
•
•
•
•
•
Důkaz intoxikace drogou
Odhalení dopingu
Farmakokinetika v klinických studiích
Metabolomika nových látek
Sledování hladin neurotransmiterů
Analýza bioaktivních látek z rostlin a hub
Syntéza
• 1Metabolity psychotropních
2 látek jako analytické standardy
•
Biokonjugáty sledovaných látek pro diagnostiku
•
Kanabinoidy - nová potencionální léčiva, analoga přírodních látek
•
Modulace metabolismu neurotransmiterů
Kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
www.bafa.vscht.cz
POZVÁNKA
Přijďte a přesvědčte se sami
1
2
Ústav chemie přírodních látek
Budova A, 2. patro
kontakt: [email protected]
Ústav chemie přírodních látek
Download

Presentace ústavu - Studuj na VŠCHT Praha