01| 2011
local
Česká republika
Hannover
Messe 2011
Hannover Messe je jednou
z nejvýznamnějších událostí
v oblasti technologií. Mezinárodní technologický
veletrh se koná ve dnech
4.–8. dubna 2011 v Hannoveru.
EasyHandling – až o 80 %
méně nákladů na konstrukci
Ekonomické řešení manipulačních úloh pomocí systému
EasyHandling firmy Bosch Rexroth
Platformou EasyHandling uzavírá firma Bosch
zjednodušuje automatizaci od základů. Easy-
Rexroth další vývojový krok na poli ekono-
Handling je více než jen pouhá stavebnice
mické automatizace manipulačních úloh. Per-
a ve výsledku pomáhá redukovat čas pro pro-
fektní souhra všech pohonů a řídicích technolo-
jekci, montáž a uvedení do provozu až o 80 %,
gií s lineárními systémy, standardizovanými
v závislosti na aplikaci.
mechanickými a elektrickými rozhraními, jakož
i s novými asistenty pro uvedení do provozu,
Pokračování na straně 2
Veletrh Hannover Messe
2011 je spojením třinácti
předních veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Motion, Drive &
Automation, Energy, Power
Plant Technology, Wind,
MobiliTec, Digital Factory,
ComVac, Industrial Supply,
CoilTechnica, SurfaceTechnology, MicroNano-Tec
a Research & Technology.
Pokračování na straně 2
Lineární technika a řízení
L2
Dokončení ze strany 1
Hlavními tématy veletrhu
Hannover Messe 2011 jsou
průmyslová automatizace,
energetická technika, technologie pohonu, průmyslové
subdodávky a služby, technologie budoucnosti. Partnerskou zemí veletrhu
Hannover Messe 2011 je
Francie.
Bosch Rexroth AG nabídne
návštěvníkům Hannover
Messe unikátní kombinaci
know-how z oblasti průmyslových aplikací a schopnost
použití mnoha technologií
pro řešení všech výrobků
z oblasti drive and control.
Veškerá řešení jsme schopni
řešit na místě, kdekoliv
na světě.
Navštivte naši veletržní
expozici a nechte nás Vás
překvapit a inspirovat.
Najdete nás
v hale 23, stánek
C19.
 www.hannovermesse.de
EasyHandling – až o 80 %
méně nákladů na konstrukci
Ekonomické řešení manipulačních úloh pomocí systému
EasyHandling firmy Bosch Rexroth
Firma Bosch Rexroth jako jediný výrobce dává
Dokončení ze strany 1
uživatelům k dispozici inženýrský nástroj,
Základ systému EasyHandling tvoří tři úrovně
v němž jsou již zahrnuta individuální elektrická
systémových řešení: basic, comfort a advanced.
a mechanická data.
Tato systémová řešení pokrývají všechny úrovně
Asistent systému EasyHandling pro uvedení
od mechatronických pohonů přes inteligentní
do provozu rozezná elektronický štítek motoru
osy až po přednastavená systémová řešení
IndraDyn a spojí data, po zadání sériového čísla
a umožňují ekonomickou úpravu konfigurace.
lineárního modulu, s mechanickými parametry.
EasyHandling
mechanické
To redukuje uvedení do provozu na zadání
jedno- a víceosé lineární systémy včetně pohonů
pouze několika málo údajů a zkracuje dříve
a pneumatických komponentů, jako např. dra-
potřebný čas až o 90 %.
páků, otočných modulů a také senzorů. Tím
Použitím standardizovaných spojovacích ele-
pokrývá všechny možné principy mechanických
mentů lze redukovat jejich výrobu zákazníkem
pohonů. Pomocí internetového konfigurátoru
až o 75%, což dále zjednodušuje konstrukci
významně zkrátíte projekci a detailní kon-
a montáž.
basic
obsahuje
strukci.
Pokyny k údržbě, závislé na době provozu,
Internetový konfigurátor
systému EasyHandling
zjednodušuje návrhy
manipulačních úloh
a tím snižuje náklady
na konstrukci až o 80 %.
Mechanické parametry jsou již uloženy
Servopohony firmy Bosch Rexroth s přednastavenými parametry rozšiřují paletu základních
os na variantu EasyHandling comfort.
Pomocí nově vyvinutého hardware schopného
zpracovat více protokolů nabízí pohony IndraDrive Cs možnost komunikace přes rozhraní SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP a EtherCat.
Alternativně je také možné vybavit pohony
obvyklými komunikačními rozhraními, jako
například PROFIBUS.
prodlužují trvanlivost
Ve třetí úrovni, EasyHandling advanced, integrovala firma Bosch Rexroth do manipulačního
systému odstupňované a přednastavené řízení
MotionLogic, které odpovídá EC 61131-3
a PLCopen.
Na základě předdefinovaných funkcí nahrazuje
nákladné programování rychlým konfigurováním.
U kartézských systémů přebírá řízení pohyby
řízené z bodu do bodu, jakož i vyhlazené a optimalizované manipulační křivky.
Díky uloženým mechanickým údajům od použité lineární osy udává software regulátoru
pohonu uživateli dobu provozu a pokyny
k údržbě, v závislosti na ujeté dráze. To zajišťuje například dodržení intervalů mazání.
Ve výsledku zvyšuje tato funkce životnost
a významně snižuje riziko výpadků a poruch.
Více informací na: www.boschrexroth.com
Tím v sobě varianta EasyHandling comfort spojuje maximální flexibilitu společně s jednoduchým uvedením do provozu.
Kontakt: Ing. Tomáš Man, Bosch Rexroth, ČR
Tel.: +420 548 126 351, E-mail: [email protected]
Foto: Bosch Rexroth CZ
Hannover
Messe 2011
drive & control local
MARKETING
L3
01|2011 CZ
Pozvánka na veletrh Amper 2011
Tradice a prestiž veletrhu Amper byla potvrzena zejména
počtem přihlášených vystavovatelů na letošní 19. mezinárodní
veletrh elektrotechniky a elektroniky. Na výstavní ploše brněnského výstaviště se představí na 580 vystavovatelů ze 23 zemí
světa. Předpokládaná čistá výstavní plocha činí 13.200 m² s využitím pavilonů P, F a G1.
Přijďte se podívat na novinky
ze světa elektrotechniky
a elektroniky a navštivte také
veletržní expozici společnosti
Bosch Rexroth v pavilonu F.
•
Elektrické servopohony
•
Řídicí systémy PLC a CNC
•
Přesné elektrické šroubovací systémy
•
Systémy pro odporové svařování
•
Pneumatické systémy
•
Hliníkový konstrukční systém
•
Montážní stoly a FiFo regály
opět souběžně s veletrhem Amper.
•
Paletkové a destičkové dopravníky
•
Lineární vedení a kuličkové šrouby
Jak již bylo zmíněno, letošní ročník veletrhu Amper se přesunuje
•
Hydraulické systémy
Po úspěšném uvedení veletrhu Optonika v loňském roce se tento
veletrh zaměřený na optickou a fotonickou techniku představí
z Prahy do Brna. Výstaviště Brno tak poskytuje vystavovatelům
kvalitní zázemí a služby. Díky přesunu do moravské metropole se
zvýšila účast zahraničních vystavovatelů, což přidává na atraktivitě veletrhu. Pořadatel veletrhu, společnost Terinvest, spol.
s r.o., připravila pro návštěvníky bohatý doprovodný program
především v podobě odborných konferencí a seminářů. Zajímavostí letošního ročníku je výstava elektromobilů a také premiéra
prezentačního robota jménem „Advee“. Samozřejmostí je účast
množství mediálních partnerů veletrhu.
Foto: Bosch Rexroth CZ
Nabízíme vše pro průmyslovou automatizaci
Společnost Bosch Rexroth je předním světovým výrobcem kom-
Přijďte se přesvědčit o našich možnostech a zájmu splnit Vaše
přání a navštivte naši veletržní expozici.
Amper Brno
29. 3.–1. 4. 2011
Pavilon F
Stánek F048
ponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů
od mechanických zařízení přes hydrauliku a pneumatiku až
po elektronické řídicí systémy.
Kontakt: Michaela Vítek Měsíčková, Bosch Rexroth, ČR, Tel.: +420 548 126 103
E-mail: [email protected]
MONTÁŽNÍ TECHNIKA
L4
drive & control local
EcoShape
Svěží vítr inovace přináší na český trh trubkový konstrukční sys-
spojky je prakticky závislý od počtu a prostorového uspořádání
tém z hliníkové slitiny od společnosti Bosch Rexroth. Reaguje tak
trubek, které má spojit. To vede k nadměrným skladovým záso-
na požadavky uživatelů po jednoduché, rychlé a cenově příznivé
bám, co se šíře sortimentu týče. V neposlední řadě je to ekolo-
realizaci regálů, montážních stolů, materiálových a logistických
gické hledisko. Po ukončení životnosti zařízení je recyklace
vozíků ve výrobě.
opláštěných ocelových trubek problematická. V podstatě patří
do kategorie zvláštního odpadu, za jehož ekologickou likvidaci je
Současný stav techniky
třeba navíc zaplatit.
ocelové trubky opláštěné termoplastem jsou uživatelům dobře
Inovace jménem EcoShape
známé. Vedle svých nesporných výhod jakou je jednoduchost
Společnost Bosch Rexroth uvedla nedávno na trh trubkový kon-
konstrukce a rychlá montáž však mají i své nedostatky. Je to
strukční systém EcoShape, který si zachovává přednosti klasic-
zejména nízká pevnost spojů trubek, ve kterých po čase dochází
kých systémů a zároveň odstraňuje jejich nedostatky. Koncept
k omačkání plastové části pod kovovou spojkou. Spoje se uvol-
systému EcoShape je založen na hliníkovém trubkovém profilu
ňují a je třeba je dodatečně opět dotáhnout. Další nevýhodou kla-
s rybinovými drážkami po jeho obvodu. Složení hliníkové slitiny
sických trubkových systémů je příliš veliký počet rozličných
je stejné jako u desítky let osvědčených hliníkových Bosch-profilů
typů spojek potřebných ke spojení trubkových profilů. Typ
čtyřhranného průřezu – AlMgSi 0,5 F25. Povrch trubkového pro-
Foto: Bosch Rexroth CZ
Klasické konstrukční systémy založené na principu tenkostěnné
MONTÁŽNÍ TECHNIKA
L5
01|2011 CZ
1
2
3
6
4
5






1
2
3
4
5
6
Trubkový profil D28L
Trubkový profil D28L, N10
Různá tvarové spojení trubkových profilů
Použití adaptéru ke spojení různých konstrukčních systémů
Pracovní stůl kombinovaný z trubkového a klasického profilového systému
MTpro Layout Designer
filu tvoří tvrdá eloxovaná vrstva. V sortimentu jsou dva typy trub-
je výhodné využít velké pevnosti a tuhosti hliníkového profilu
kových profilů průměru 28 mm. První typ profilu je kruhového
čtvercového či obdélníkového průřezu. Kombinací systémů se
průřezu, uzavřený, se čtyřmi rybinovými drážkami symetricky
docílí optimální pevnosti konstrukce při maximální úspoře mate-
rozmístěnými po obvodu. Druhý typ trubkového profilu má tři
riálu.
drážky po 90° a navíc jednu standardní T-drážku velikosti 10 mm.
Příslušenství pro aplikace
Spojovací prvky
Vedle trubkových profilů a různých spojek jsou to závitové
Masivní spojovací prvky jsou vyrobeny ze slitiny zinku tlakovým
vložky, které umožňují připevnění výškově stavitelných nohou
litím. Vnitřní výstupky ve spojkách zajišťují pevnou polohu
a pojezdových kol pro mobilní aplikace. Kladičkové a válečkové
trubky ve spojce. Montáž spojek se provádí jednoduše šestihran-
dráhy pak v kombinaci s trubkovými rámy umožňují vytvářet
ným klíčem. Pomocí pouhých pěti typů spojek lze vytvořit prak-
FiFo regály, jednoduché gravitační dopravníky apod. Pomocí
ticky libovolné tvarové spojovací prvky, ať už pevné nebo úhlově
objímek lze připevnit k trubkovému rámu plošné výplně a reali-
stavitelné spojení pomocí kloubové spojky. Konstrukce spojek
zovat tak např. materiálové police pro ruční pracoviště.
umožňuje v podélném směru určitou délkovou toleranci trubkových přířezů. Trubkové profily je tak možné řezat ručně s jistou
Softwarová podpora
„nepřesností“ přímo na místě montáže.
Při plánování složitějších layoutů montážních pracovišť či regálů
Foto: Bosch Rexroth CZ
např. typu supermarket či průběžných regálů je projektantům
ESD není problém
a konstruktérům k dispozici MTpro Layout designer, který pod-
Pro tzv. antistatické ESD aplikace, kde je požadováno, aby kon-
poruje přímý export 3D modelů do všech běžných CAD programů
strukce zařízení definovaným způsobem odváděla elektrostatický
a automaticky generuje kusovník použitých dílů. Software dispo-
náboj, nejsou zapotřebí žádné speciální trubkové profily nebo
nuje zástavbovou logikou, která podporuje uživatele při sestavo-
spojky. Hliníkový trubkový systém EcoShape je vhodný jak pro
vání celých systémů. Sestavování metodou „táhni, pusť, uchop“
standardní tak antistatické aplikace. Vodivého spojení mezi trub-
maximálně usnadňuje práci s programem. MTpro Layout Desi-
kovými profily je docíleno prostým dotažením standardní spojky.
gner lze instalovat mimo jiné i na platformu Windows 7
(32 bit/ 64 bit).
Kombinace s klasickými profily
Pomocí tzv. adaptérů lze snadno kombinovat trubkový systém
s klasickým profilovým konstrukčním systémem všude tam, kde
Kontakt: Ing. Petr Žalud, Bosch Rexroth, ČR, Tel.: +420 548 126 363
E-mail: [email protected]
Pneumatické systémy
L6
drive & control local
Přesné a silné
 Rexroth v IS stroji na výrobu obalového skla.
Foto: Bosch Rexroth CZ
Řetězy Rexroth s vnitřním ozubením pro výrobu obalového skla a solárních článků
Pneumatické systémy
L7
01|2011 CZ
Plynulý chod a konstantní rychlost jsou rozhodující vlastnosti
pro dosažení vysoké kvality ve sklářské výrobě. To zamezuje vibracím při vakuovém nanášení a zajišťuje správné pokrytí solárních článků. Konstantní a rovnoměrný pohyb je důležitý i při
vysokých výrobních cyklech a teplotách, které jsou běžné při
výrobě skleněného zboží. Všechny tyto požadavky splňují řetězy
s vnitřním ozubením Rexroth, které jsou přesné a současně silné.
Pohonné ozubené řetězy umožňují rychlý a bezpečný pohyb
odnímacího mechanismu pro vykládání lahví po formovacím
procesu.
Řetězy s vnitřním ozubením Rexroth umožňují přesné polohování na dopravních pásech a bezpečný transport dutého skla,
jako jsou lahve nebo sklenice, v moderních IS (Individual
Section) strojích. Ozubené řetězy jsou optimálním řešením pro
 Odnímací mechanismus s ozubeným řetězem
pohon keramických válečků při dopravě skleněných solárních
destiček.
Řetězy jsou známé dlouhou provozní životností nehledě
na extrémní okolní podmínky sklářských provozů s teplotami
přes 600 °C nebo transportem ve vakuu.
Díky 2-dílné konstrukci spojek mají řetězy Rexroth výjimečně
plynulý chod s minimální hlučností. Odvalovací princip otočných
čepů, se vzájemným pohybem dvou profilovaných částí při otáčení, zajišťuje teoreticky téměř nulové kluzné tření.
Toto konstrukční řešení, používané u všech ozubených řetězů
Rexroth, snižuje ztráty, minimalizuje opotřebení a umožňuje
dosáhnout vysokých provozních rychlostí při zachování dlouhé
životnosti.
K rovnoměrnému, lehkému a přesnému chodu přispívá
i poměrně malý vstupní ráz, který se projevuje při náběhu řetězů
na ozubená kola.
 Ozubený řetěz Rexroth
Co se týká dopravních řetězů, významnou úlohu má Rexroth inovativní laserové svařování čepů s podpěrnými články, díky kterému mají boční strany řetězů hladký povrch. Mezi řetězem
Nejlepší příklad je řetěz HPC (High Power Chain), který kontinu-
a bočním vedením nevzniká zbytečný prostor, což je důležité při
álně dosahuje vyššího hnacího výkonu při rychlostech přes
přechodu součástí na řetěz a ze řetězu. Při vysokém počtu naklá-
50 metrů za sekundu, resp. cca 180 km za hodinu. Současně řetě-
dacích a odkládacích procesů se tímto způsobem významně zvy-
zové pohony generují mnohem méně hluku při vysokých rych-
šuje provozní bezpečnost. Hladké boky řetězů zabraňují rizi-
lostech a srovnatelných parametrech než například ozubené
kům, která se projevují u konvenčně nýtovaných řetězů, jako je
řemeny.
zaseknutí a zlomení čepů.
Navíc je to jediný proces, kde jsou otočné čepy permanentně
fixovány ve vnějších článcích s konstantní tloušťkou, a proto
Foto: Bosch Rexroth CZ
řetězy nepotřebují relativně silné ochranné články.
Zlepšené kinematické vlastnosti a další optimalizace tvaru
článků jsou důležité pro zvýšení dynamické pevnosti ozubených řetězů.
Kontakt: Ing. Tomáš Bořil, Bosch Rexroth, ČR, Tel.: +420 548 126 355
E-mail: [email protected]
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
L8
drive & control local
Elektrohydraulické řízení
přítlaku běhounů ktm
1
2
Elektrohydraulické řízení běhounů KTM bylo realizováno
Funkční vorek elektrohydraulického systému byl instalován
v rámci projektu IMPULS FI-IM5/149 za finanční podpory z pro-
na zkušebním stroji KTM 400 na zkušebně partnera PSP Engine-
středků Státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva prů-
ering a.s. – viz obr. 6.
myslu a obchodu.
V rámci výše uvedeného výzkumně-vývojového projektu byl
Na tomto zařízení bylo prováděno experimentální ověřování
nově řešen systém regulovaného řízení přítlaku běhounů strojů
elektrohydrauliky regulačního systému v rámci mletí typických
KTM, který je představen na obr. 1.
materiálových vzorků. Na základě experimentu lze definovat
Pro regulaci přítlačné síly dvojice hydraulických válců mlecích
následující závěry:
běhounů byly použity regulační redukční ventily DREBE6X.
BOSCH REXROTH, jak je vyobrazeno na modelovém schématu
•
Funkční řešení elektrohydraulického regulačního systému
s proporcionálními redukčními ventily DREBE6X.. je
dle obr. 2.
aplikovatelné pro nízkofrekvenční systémy (z pohledu
Pro uvedenou strukturu elektrohydraulického systému bylo
budicích sil) a pro dosažení chyby řízení síly v rozsahu
v rámci spolupráce s partnerem VŠB-TU Ostrava provedeno
8–10 % ze zadané veličiny – viz obr. 5.
simulační modelové řešení. Byl sestaven matematický model
(viz obr. 3) elektrohydraulického systému přítlaku a pro zadané
•
Pro systémy s vyšší silovou budicí frekvencí (nad cca 8 Hz!)
silové a kinematické parametry zkušebního stroje KTM 400 byly
budou dle teoretické analýzy aplikovány rychlé regulační
simulovány kritické funkční stavy celého zařízení (viz obr.4).
ventily 4WRSEH6 nebo 4WRSPH6 BOSCH REXROTH
s digitálními regulátory HNC100. Přesnost řízení síly bude
Výsledky simulace potvrdily použitelnost daného regulačního
dle předpokladu dosahovat hodnot 2–3 % ze zadané
systému pro frekvenci budicí síly f0= 6–10 Hz.
hodnoty.
01|2011 CZ
3
4
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
L9
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
L 10
drive & control local
5
V rámci řešení předmětného projektu výzkumu a vývoje IMPULS
 6 Modelové pracoviště KTM-zkušebna PSP Engineering a.s.
byla vytvořena nová metodika návrhu regulačního elektrohydraulického systému strojů KTM vč. ověřeného simulačního
řešení chování systému. Tato skutečnost umožňuje rychlý
a poměrně přesný projektový návrh analogických systémů technologických zařízení!
Kontakt: Ing. Otakar Ožana, OCHI INŽENÝRING, spol. s r.o.
Tel.: +420 595 956 189, E-mail: [email protected], www.ochi.eu
5
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
L 11
01|2011 CZ
Nový pohon pro drcení komunálního
odpadu v SAKO a.s. Brno
Na základě zpřísněných legislativních a technických požadavků
na provoz zařízení pro energetické využívání odpadů se společnost SAKO Brno, a. s. rozhodla pro zásadní přestavbu a modernizaci spalovny v Brně. Projekt rekonstrukce spalovny řeší komplexní nakládání s komunálními odpady jak ve městě Brně, tak
především v Jihomoravském kraji a zároveň naplnění materiálového a energetického využívání odpadů a omezení skládkování
biologicky rozložitelných odpadů. Energetické využití odpadů
tedy představuje využití jejich energetického potenciálu a tím
dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin
a energií (fosilních paliv) a je tak zajištěna vysoká úroveň péče
o životní prostředí (Waste-to-Energy).
Drtiče komunálního odpadu
s pohony Hägglunds od společnosti
Bosch Rexroth, spol. s r. o.
1
Hlavním dodavatel technologie pro modernizaci spalovny je
sdružení společností Constructions Industrielles de la Méditeranée – CNIM, Société Anonyme a Siemens s. r. o. , která vybrala
společnost ODES s. r. o. z Jaroměře, jako hlavního dodavatele
technologie drcení velkoobjemového odpadu.
Společnost ODES patřící mezi největší výrobce a dodavatele
technologie recyklace odpadů v rámci České republiky, použila
2
3
pro stávající projekt pohonu drtiče komunálního odpadu,
pohony Hägglunds od společnosti Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Společný návrh a řešení provedla na základě zkušeností již z dřívější spolupráce při realizaci projektů v České republice, tak
 1 Instalovaný drtič ve společnosti SAKO Brno, a.s. ve zkušebním provozu
 2 Drtič řady DRU – H – 2400, Výkon drtiče 10-20 t/h
 3 Hydromotor řady CB280, geom.objem 17,6 L/ot a max. krout.moment 98 kNm
Foto: Bosch Rexroth CZ
i v zahraničí.
Pohon drtiče komunálního odpadu je realizován pomocí hydro-
Systém je standardně vybaven „automatickou reverzací pohonů“,
statických pohonů Hägglunds. Na základě přesně stanovených
které jednak chrání zařízení při přehlcení materiálem a jednak
parametrů, byl navržen drtič řady DRU-H-2400. Toto řešení
umožňuje bez zásahu obsluhy rozdrcení i větších a houževnatěj-
navíc optimálně řeší i využití energie (instalovaného el. příkonu
ších materiálů, které se můžou dostat během drcení do drtící linky.
200kW) v závislosti na množství drceného odpadu.
Instalace pohonu a uvádění do zkušebního provozu byla zahá-
Instalovaný drtič DRU-H-2400 je dvourotorovým drtičem, kde
jena na přelomu roku 2009/2010 naší společností. Momentálně
každý rotor je nezávisle poháněn jedním pomaluběžným hydro-
je zařízení stále v „zkušebním provozu“, naše společnost zajiš-
motorem řady Compact CB280. Hydromotory jsou poháněny
ťuje technickou podporu a provádí pravidelné servisní prohlídky
z hydraulické stanice typu PEC602, která obsahuje tandemové
zařízení. Po ukončení zkušebního provozu a předání zařízení
čerpadlo velikosti 250+250cm3/ot a jeden 200kW elektromotor.
provozovateli, společnosti SAKO a. s. , bude podepsána servisní
Toto řešení umožňuje optimální využití instalovaného příkonu
smlouva mezi provozovatelem a naší společností.
elektromotoru, pro každý rotor v závislosti na zatížení drtiče,
resp. v závislosti na druhu drceného materiálu a nastavení požadovaného výstupného výkonu samotného drtiče v t/h.
Kontakt: Ing. Karol Lichtenberg, Bosch Rexroth, ČR, Tel.: +420 548 126 255
E-mail: [email protected]
Mobilní hydraulické systémy
L 12
Oslavy…
Rok 2010 byl pro společnost
Bosch Rexroth ve znamení oslav
20. výročí jejího založení v České
republice. Toto významné výročí
jsme oslavili nejenom se zaměstnanci a jejich rodinami na „Family
Day“, ale především se zákazníky
společnosti. Oslavy probíhaly
v týdnu, kdy se konal Mezinárodní
strojírenský veletrh. Pro zákazníky
byly připraveny „Customer days“
v sídle společnosti, kde byl kromě
exponátů Bosch Rexroth a funkčních strojů partnerů společnosti
připraven také doprovodný
program a občerstvení. Bylo
možné využít „shuttle bus“, který
jezdil každou hodinu na brněnské
výstaviště a zpět. V rámci MSV
měli návštěvníci možnost shlédnout výstavní expozici v pavilonu
F, na volné ploše K na ně čekalo
překvapení v podobě pneumobilů, které vznikly ve spolupráci se
studenty VUT Brno.
Rok 2011 je pro nás opět rokem
jubilejním. Jako jedna z divizí
skupiny Bosch oslavujeme
v letošním roce 125 let od vzniku
firmy, kterou založil Robert Bosch.
Zároveň uplynulo 150 let od narození zakladatele. Bosch Group má
tedy opět důvod k oslavám…
drive & control local
Pojezd MUV 74
Staré tóny v novém aranžmá
 Kolejové vozidlo MUV 74.001
 Funkční schéma pojezdu
Hydrostatický pohon vozidla s dieselovým moto-
odporech a dosahování maximálních tažných sil
rem na dvě nápravy – běžný systém nasazený
už při rozběhu vozidla kladly velké požadavky
a vyráběný ve světě v tisících exemplářích pro
na použitý řídicí systém RC4-4 a jeho následné
stavební, manipulační, komunální a jiné stroje.
odladění.
Těžko hledat slova a zkratky, neboť na toto téma
Úkolem tohoto řídicího systému bylo rovněž soft-
toho bylo už skutečně hodně řečeno a napsáno.
warové zajištění ochrany hydraulického pohonu
Žádné rekordy – nejmenší, největší, nejrychlejší,
a hnacího diesel motoru proti přetížení, dále pro-
nejpomalejší, nejsilnější, ale přece zajímavé vozi-
tiprokluzový systém ASR, systém matematického
dlo.
zpracování mezních podmínek pohonu a jedno-
Pohon MUV 74 představuje standardní kombi-
duché ovládání pro obsluhu s využitím systému
naci čerpadla A4VG 125 a motory A6VM107
automotive využitím kontinuální změny převo-
s elektronickým řízením prostřednictvím řídi-
dového poměru podle proměnlivých zátěžových
cího systému Bodas ve verzi RC4-4, podpořená
podmínek. Právě to vytváří z MUV 74 zajímavé
snímači otáček, tlaku, teploty s ovládáním
užitkové vozidlo, dnes ještě ojedinělé svým systé-
po drátě od potenciometrického úhlového ovla-
mem pohonu v podmínkách českých drah.
dače.
V rámci zkoušek prototypu se zcela potvrdily
výhody hydrostatického pohonu univerzálního
Vydavatel českého vydání:
Motorové univerzální drážní vozidlo s maximální
drive & control local
je informačním bulletinem
Bosch Rexroth, spol. s r. o.,
Těžební 2, 627 00 Brno,
Tel.: 548 126 111,
Fax: 548 126 112.
přepravní rychlostí 60 km/hod, s možností manipulace s materiálem do hmotnosti 3 tun s hydraulickou rukou a tažnou silou pro přípojné vozidlo
e-mail: [email protected],
do hmotnosti 25 tun.
http://www.boschrexroth.cz
Specifické podmínky na dráze, způsob jízdy,
velké setrvačné hmoty při minimálních valivých
drážního vozidla, což je dobrým předpokladem
nejen pro zahájení výroby těchto strojů, ale také
inspirujícím příkladem pro jiné výrobce této
techniky.
Firma Bosch Rexroth má s vývojem a realizací
hydraulického systému pohonu tohoto druhu
velmi bohaté zkušenosti a je připravena spolupracovat při vývoji a stavbě dalších následovatelů
tohoto „pionýrského“ drážního vozidla.
Kontakt: Ing. Miroslav Jurík, Bosch Rexroth, ČR
Tel.: +420 548 126 292, E-mail: [email protected]
Foto: Bosch Rexroth CZ
společnosti Bosch Rexroth AG.
Řídicí software je
přizpůsobený charakteru
a funkcí aplikace
Impressum
Download

Drive&Control local - Bosch Rexroth, spol. s r.o.