CENTROPOL REALITY,s.r.o.
Společenská smlouva
(úplné znění dle Rozhodnutí jednatele ze dne 27.07.2011)
___________________________________________________________________________
Článek I.
Založení společnosti
Ing. Aleš Graf, r. č. 72 03 27/2934, bytem Ústí nad Labem, Nová Ves 1369 a Ing. arch.
Zdeněk Havlík, r. č. 53 07 28/032, bytem Ústí nad Labem, Brožíkova 140/8, zakládají společnost
s ručením omezeným podle obchodního zákoníku.
Článek II.
Obchodní firma
Obchodní firma společnosti zní: CENTROPOL REALITY, s. r. o.
Článek III.
Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01.
Článek IV.
Společníci
Jediným společníkem společnosti je Ing. Aleš Graf, r.č. 720327/2934, bytem Ústí nad Labem,
Nová Ves 1369.
Článek V.
Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je:
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Článek VI.
Základní kapitál a vklad společníka
1. Základní kapitál společnosti činí 15.000.000,--Kč, slovy:patnáctmilionůkorunčeských.
2. Jediný společník Ing.Aleš Graf se na tomto základním kapitálu účastní svým peněžitým
vkladem ve výši 15.000.000,--Kč, slovy:patnáctmilionůkorunčeských. Vklad byl zcela splacen, a to
společníkem Ing.Alešem Grafem ve výši 100.000,--Kč a společníkem Ing.arch.Zdeňkem
Havlíkem ve výši 100.000,--Kč na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídil správce vkladu
na firmu společnosti, nejpozději ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního
rejstříku, a dále byl společníkem Ing.Alešem Grafem ve výši 350.000,--Kč, 600.000,--Kč,
720.000,--Kč a 10.230.000,--Kč a společníkem Ing.arch.Zdeňkem Havlíkem ve výši 350.000,--Kč,
600.000,--Kč, 720.000,--Kč a 1.230.000,--Kč zcela splacen na účet u banky zřízený na firmu
společnosti, nejpozději ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku.
3. Společník, který ve lhůtě uvedené v odst. 2 nesplatí stanovenou hodnotu peněžitého vkladu,
je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky.
Článek VII.
Práva a povinnosti společníků
1. Každý společník má práva a povinnosti uvedené v obchodním zákoníku, zejména právo
účasti a hlasování na valné hromadě, právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním
zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
2. Valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět ve smyslu ust. § 121 obch.
zák. na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad
výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů.
Článek VIII.
Obchodní podíl
1. Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a
povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu
společnosti.
2. Společník může převést svůj obchodní podíl na společníka nebo na jinou osobu, a to vždy
bez souhlasu valné hromady. Pokud společník zamýšlí převést svůj obchodní podíl na osobu,
která není společníkem, musí svůj podíl nabídnout ostatním společníkům písemnou nabídkou.
Jestliže do jednoho měsíce od doručení písemné nabídky ostatní společníci svého přednostního
práva převzít obchodní podíl nevyužijí, může společník převést podíl na jinou osobu.
3. Obchodní podíl se dědí.
4. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice
společníka.
Článek IX.
Orgány společnosti
1. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Její působnost je určena ustanovením § 125
odst. 1 obchodního zákoníku. Do působnosti valné hromady dále patří jmenování, odvolání a
odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s likvidací.
Valná hromada je schopna usnášení, jsou–li přítomni všichni společníci. Valná hromada
rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská
smlouva vyšší počet hlasů.
Má–li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady
vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí
mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Obchodní zákoník stanoví, v kterých
případech se vyžaduje forma notářského zápisu.
2. Jednatelé
Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. Společnost má dva jednatele, kteří jednají
jménem společnosti samostatně. Činí–li jednatel jménem společnosti písemné úkony, podepisuje
je tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
Prvními jednateli společnosti jsou Ing.Aleš Graf, r. č. 72 03 27/2934, bytem Ústí nad Labem,
Nová Ves 1369 a Ing.arch.Zdeněk Havlík, r. č. 53 07 28/032, bytem Ústí nad Labem, Brožíkova
140/8.
Článek X.
Správce vkladu
Správou vkladů do vzniku společnosti byl pověřen Ing.Aleš Graf, r. č. 72 03 27/2934, bytem
Ústí nad Labem, Nová Ves 1369.
Článek XI.
Rezervní fond
Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok,
v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 %
z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován o 5 % z čistého zisku až do
dosažení výše 10 % základního kapitálu.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku.
3. První účetní období společnosti začíná dnem jejího vzniku a končí uplynutím kalendářního
roku, v němž společnost vznikla. Dalšími účetními obdobími jsou kalendářní roky.
4. Vztahy, které nejsou upraveny touto společenskou smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
__________________________
Ing. Aleš Graf, MBA
jednatel
Download

CENTROPOL REALITY,s.r.o.