Co je dulezite vedet
o nelegalnich drogach
?
• droga je látka působící na centrální nervovou
soustavu a může jí trvale poškodit
• přináší psychická, zdravotní a sociální rizika
(schizofrenie, epilepsie, abscesy, záněty osrdečnice,
bezdomovectví, úrazy, infekce žloutenek, HIV/AIDS,
smrt)
• vede k psychické a fyzické závislosti, kdy je člověk
schopen mnoha trestných činů (krádež, loupež,
prodej drog) k uspokojení své potřeby stále většího
množství drogy
• nelegální droga je NEBEZPEČNÁ nejen pro uživatele
samotné, ale i jeho okolí
proc drogy ne ?
Co říká o drogách trestní zákon? Co je trestné?
Kdokoliv, kdo vyrobí, doveze, vyveze, nabídne, zprostředkuje prodej, prodá, přechovává, opatří, proveze,
a pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo látky, z nichž se drogy vyrábí, bude
potrestán odnětím svobody nebo peněžitým trestem!
TRESTY: Odnětí svobody (uvěznění) je u zvlášť závažných zločinů až 18 let, ve vyjímečných případech
dokonce až 24 let!! Dalšími tresty může být peněžitý
trest, propadnutí majetku, zákaz činnosti (řízení mot.
vozidel aj.).
Zákon stanoví, co považuje za nebezpečné látky. Je
trestné tzv. „držení většího množství než malého“.
POZOR! I držení menšího množství je nedovolené,
je řešeno jako přestupek a v přestupkovém řízení je
rozhodnuto o výši peněžitého trestu
(až do výše 15 000 Kč)!
Je třeba před drogami chránit sebe i své blízké! Jak?
• Je třeba nepřipustit výrobu a distribuci ve svém okolí!
• Nebýt slepý k projevům užívání drog!
• Nahlásit příslušným orgánům veškeré své poznatky, obavy a podezření! Oznámení je v Duchcově možné
učinit přímo na Policii ČR (tel. č. 158), nebo i anonymně ve schránkách důvěry vybíraných Městskou Policií
umístěných v ul. Bří Čapků (budova Městské policie), ul. Masarykova (kino), Nemocnice (hlavní vchod) a ul.
J. Pešaty (vchod u ZŠ)
Aktivita probíhá v rámci projektu „Každej svého štěstí“ zaměřeného na prevenci drogové kriminality v příhraničí
financovaného Ministerstvem vnitra České republiky realizovaného Občanským sdružením Květina (www.oskvetina.cz)
Co je dulezite vedet
o nelegalnich drogach
?
• závislost na drogách vzniká nenápadně, začíná
experimentem a končí stavem, kdy člověk není
schopen se obejít bez určité látky a touha po ní
je tak silná, že je schopen porušit téměř všechny
normy společnosti, aby látku získal
• drogy jsou rizikový byznys pro výrobce a dealery,
chvilkový zážitek a riziko pro uživatele, pro všechny
trvalé nebezpečí
• drogy můžou být zpočátku dobrým přítelem,
později neúprosným nepřítelem
proc drogy ne ?
Co říká o drogách lidský rozum? Jak je možné se chránit?
Je třeba být sebevědomým a spokojeným člověkem, který je schopen problémy řešit jiným způsobem, než
užíváním drog. Droga může na začátku přinášet úlevu, radost, svobodu, vzrušení, později si vše vezme s
mnoha úroky zpět!
ODMĚNY: Odměnou je svobodný život, kdy je člověk
schopen přemýšlet o své přítomnosti a budoucnosti
bez vlivu látek, které jeho úsudek velkou měrou ovlivňují, nakonec berou schopnost přemýšlet o čemkoliv.
POHOV! Člověk, který se do problémů s drogami
dostane, nemusí být nutně ztracen. Existuje síť
poraden, které mohou pomoci jemu a jeho blízkým
situaci řešit, je však nutné začít HNED!
Je třeba před drogami chránit sebe i své blízké! Jak?
• je třeba si všímat změn projevů chování svých přátel, dětí a blízkých
• nebýt lhostejný k problémům druhých
• pokud budeš potřebovat pomoc, můžeš se obrátit na:
Kontaktní centrum pro drogově závislé
Asistent pro terénní kontakt
o. s. WHITE LIGHT I.
Doubravská 122/5, Teplice
tel. č.: 417 530 788, 602 414 911
[email protected]
Most k naději, o. s.
P. Jilemnického 1929, Most
tel.: 728 714 053
[email protected]
Aktivita probíhá v rámci projektu „Každej svého štěstí“ zaměřeného na prevenci drogové kriminality v příhraničí
financovaného Ministerstvem vnitra České republiky realizovaného Občanským sdružením Květina (www.oskvetina.cz)
Download

proc drogy ne