DROGY A ZÁKON
Projekt „Prevence drogové kriminality v oblasti drog“ je realizován v rámci projektu Prevence
drogové kriminality v příhraničí financovaného ministerstvem vnitra
ÚVODEM, ANEB K ČEMU JE TATO BROŽURA
Tato brožura si klade za cíl seznámit uživatele drog i neuživatele se zákony platnými
na území České republiky. Drogy jsou zde mimo zákon. V podstatě uvádíme několik
užitečných rad, jak se nedopouštět kriminální činnosti, a také informace o
negativních dopadech a rizicích při užívání drog. Dále se například dozvíte, jaké
sankce hrozí řidičům, u nichž se prokáže užití marihuany či jiných drog, a také třeba
jaké tresty hrozí těm, kteří mají drogy u sebe, nebo s nimi obchodují.
Bereš drogy? Hazarduješ se svým zdravím a riskuješ závislost. Máš u sebe drogy?
Dealuješ? Pěstuješ? Pokud ano, dopouštíš se nelegální činnosti, za kterou ti hrozí
trest. Respektujeme životní cestu každého, respektujeme chuť zkusit nějakou
zakázanou látku, respektujeme i toho, kdo je na drogách závislý. Na druhou stranu to
rozhodně neschvalujeme! Chceme ovšem upozornit na všechna rizika, která hrozí
každému, kdo přijde s drogami do styku.
NELEGÁLNÍ DROGY A LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY VE
ZKRATCE
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
Vaříš pervitin? Prodáváš jej kamarádům? Dělíš se s lidmi na tanečních akcích o svou
marihuanu či extázi? Tak se toho vyvaruj. Dopouštíš se totiž nelegální výroby a
distribuce drog, za což tě v lepším případě čeká peněžitý trest, v tom horším až pět
let za mřížemi. Až deset let vězení tě pak čeká v případě, že něco podobného spácháš
jako člen organizované skupiny, proviníš se vůči dítěti mladšímu patnácti let nebo
vyjde najevo, že jsi byl v minulosti kvůli drogám již trestán. Je lepší si nezahrávat. Na
první pohled to může být velká sranda. Hudba, tanec a drogy, které tě propojí s
ostatními. Nakonec se ale probudíš do zlého snu, v němž tvůj kamarád neodhadl sílu
drogy a zkolaboval. V případě, že jsi mu drogu opatřil, máš problém. Za těžkou újmu
na zdraví ti hrozí až dvanáct let. Skončí-li to smrtí, dokonce osmnáct.
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
Máš u sebe „narkosáčky“ plné marihuany? Schováváš si „pořádnou“ kostku hašiše?
Nebo snad jakoukoliv jinou nelegální drogu v množství větším než malém?
Tak v takovém případě ti nemusí pomoci ani to, že máš drogu jen pro vlastní potřebu.
Propadnutí věci, je to nejmenší, co se ti může stát. Ve hře je i pobyt ve vězení. A to
po dobu jednoho roku. V případě, že množství, které soud uzná jako větší než malé,
překročíš mnohonásobně, může být trest až pětiletý. V případě dalších látek,
například pervitinu, jsou postihy ještě tvrdší. A pozor. I když máš látku v množství
menším než malém, nejsi z obliga. V takovém případě je to přestupek a minimálně
pokuta tě nemine, a to až 15 tisíc Kč.
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
Máš ve skleníku rostliny konopí? Pokud soud rozhodne, že je pěstované množství
větší než malé, dopouštíš se trestného činu, za který ti hrozí přinejmenším peněžitý
trest nebo šest měsíců za mřížemi. Dokonce rok vězení, pak hrozí pěstitelům hub s
obsahem Psilocybinu. A pozor. V případě, že množství větší než malé překročíš
mnohonásobně, můžeš očekávat tresty ještě mnohem tvrdší. Například i pět let za
mřížemi.
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a
jedu
Aby ses dopouštěl drogové kriminality, nemusíš mít u sebe v podstatě žádné hotové
drogy. Stačí už jen to, že máš prostředky či přísady ve větším množství, z nichž se
drogy vyrábějí. Těmto prostředkům se říká v zákoně tzv. prekursory. Mohou to být
například léky s obsahem pseudoefedrinu sloužící k výrobě pervitinu, jako jsou
například: Paralen Plus, Modafen, Modafed, Cirrus, Claritine Active, Sudafed, apod.
Takové léky se v lékárnách v ČR vydávají výhradně na občanský průkaz v maximálním
množství 900 miligramů účinné látky na osobu. Takže pozor! Máš-li toho víc,
dopouštíš se trestné činnosti a můžeš mít problém se zákonem.
Šíření toxikomanie
Nabádáš kamaráda na večírku, aby si dal „práska“ marihuany, nebo třeba „lajnu“
něčeho ostřejšího? Dopouštíš se tak šíření toxikomanie, za což ti hrozí až tři roky ve
vězení. Podporuješ-li šíření drog jako člen organizované skupiny, pobízíš osoby mladší
patnácti let, nebo využíváš k takovému chování sdělovacích prostředků – včetně
internetu, Facebooku a dalších sociálních sítí, hrozí ti až pětiletý trest za mřížemi.
DROGY A JEJICH NEGATIVNÍ ÚČINKY
Drogy – tedy omamné a psychotropní látky, obecně ovlivňují biochemické procesy v
mozku a navozují různé stavy změněného vnímání a prožívání reality. Právě tyto
stavy mohou být velice nebezpečné. Kromě pocitů euforie a slasti může snadno dojít
například k dezorientaci, stihomamům, bludným představám a halucinacím,
změnám vnímání prostoru a času, ale také k úzkostem a dokonce k takzvané
toxické psychóze, která může dovést člověka až k sebevraždě. Všechny tyto stavy
ovlivňují chování osoby pod vlivem drog a může tak dojít k mnoha nebezpečným
situacím (dopravní nehody, úrazy, agresivní chování, dehydratace, vyčerpání
organismu, apod.).
Dalším a nejzávažnějším rizikem při užívání drog je předávkování při užití vysoké –
životu nebezpečné - účinné látky. Dále pak nevhodná a nebezpečná kombinace
různých druhů drog a užívání látek, u nichž lze jen velmi těžko odhadnout jejich
účinnost. Tato rizika mohou vést k ohrožení života a dokonce k úmrtí.
DROGY, ZÁVISLOST A NEŽÁDOUCÍ SOCIÁLNÍ DOPADY
Užívání drog se dělí do několika kategorií. Za prvé se jedná o příležitostné
experimentování – zejména při neformálních společenských akcích (koncerty,
diskotéky, párty, apod.). Při tomto užívání hrozí rizika popsaná v předchozím
odstavci.
Další kategorií je pak takzvané rizikové užívání. Jedná se v podstatě o časté užívání
mnohdy i několikrát týdně. Zde hrozí kromě výše popsaných rizik i dlouhodobější
negativní psychické a fyzické projevy – např. snížení imunity organismu, selhání
ledvin či jater, srdeční problémy, nesoustředěnost, podrážděnost, poruchy paměti,
deprese, rozvoj dalších závažných psychických problémů (paranoia, schizofrenie,
apod.), a také může dojít k získání závislosti.
Samotná závislost na drogách přináší celou škálu zdravotních, psychických a
sociálních rizik nejen pro závislého, ale i pro jeho okolí. V podstatě se jedná o
spirálu potřeby drogy, shánění drogy či prostředků na drogy – mnohdy za hranicí
zákona, a rizikové užívání.
Kromě přenosu závažných infekčních onemocnění (HIV, Hepatitida B, C, Syfilis, atd.)
způsobeného například sdílením použitých stříkaček či nechráněným sexem, je
závislý ohrožen nezaměstnaností, dluhy, sociálním vyloučením, chudobou či
bezdomovectvím. Zároveň tito lidé ztrácejí běžné společenské vazby a v na vrcholu
jejich hodnotového žebříčku bývá právě ona droga, kolem níž se točí úplně vše v
životě závislého. Tito lidé se pak v tomto důsledku dopouštějí mimo jiné
majetkové, ale i násilné trestné činnosti, za kterou jim hrozí tresty odnětí svobody
dle Trestního zákoníku ČR. V případě závislosti je rovněž velmi obtížné z této spirály
vystoupit a vrátit se do běžného života, což někomu může trvat několik let a jinému
se to nemusí podařit vůbec.
DROGY A ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Za spáchání dopravního přestupku "Řízení vozidla bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich
vlivem" je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému. Jedná se tedy o jeden
z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením
blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve
správním řízení pak hrozí sankce 2.500 – 20.000 Kč. Za spáchání tohoto přestupku se
udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel) od 6 měsíců do 1 roku.
Za spáchání přečinu "Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové
látky)" je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení
řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem. V trestním řízení pak hrozí sankce
Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest. Za spáchání tohoto přečinu se obvykle
udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel) na 1-10 let.
Řidič se vystavuje zadržení řidičského průkazu (dle § 118 b zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu) v následujících případech:
řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
odmítl se na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn
alkoholem,
odmítl se na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška byla pozitivní,
podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
odmítl se na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření, není-li ovlivněn
jinou návykovou látkou.
Řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu
Alkohol sice nespadá mezi nelegální návykové látky, nicméně za volantem se na něj
vztahuje prakticky nulová tolerance. Znamená to, že zjistí-li policejní dechová zkouška
ovlivnění řidiče alkoholem, jedná se o přestupek, kdy řidiči může být uložena pokuta
ve výši od 2.500 Kč až do 20.000 Kč a uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel na dobu od 6 měsíců až do 12 měsíců. Je-li hladina
alkoholu vyšší než 0,3‰, řidič přichází o 7 bodů z bodového systému. Je-li hladina
alkoholu vyšší než 1‰, jedná se o trestný čin (přečin), za který řidiči navíc hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Řízení motorových vozidel pod vlivem marihuany
Marihuana negativně ovlivňuje tzv. kognitivní funkce v mozku. I přesto, že můžete
mít pocit vysoké koncentrace, může dojít k tříštění pozornosti, kdy se řidič zaměří na
činnost, která ho odvádí od řízení vozidla. Prodlužuje se tak reakční doba a při
nečekaných událostech je riziko nehody mnohem pravděpodobnější.
Obsah THC ve slinách a v moči lze policejními testery a lékařským vyšetřením
vypozorovat až do jednoho týdne od posledního užití. Při pozitivním testu hrozí řidiči
zákaz činnosti ztráta 7 bodů z bodového systému, zákaz řízení (viz výše) a dále
přestupkové řízení či soud na základě vyhodnocení míry aktuální nezpůsobilosti řidiče
policistou a míry tzv. intoxikace (aktuálního vlivu návykové látky) lékařem.
Řízení motorových vozidel pod vlivem pervitinu či amfetaminů
Metamfetamin a amfetaminy odbourávají u řidiče zábrany, opět mění jeho tzv.
kognitivní funkce – především odhad vzdálenosti a rychlosti. Často tak dochází k
chybným vyhodnocením dopravních situací a především k nutkání k rychlé a rizikové
jízdě, která ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Tyto látky negativně
ovlivňují soustředění řidiče. Řidič pod jejich vlivem může mít například pocit, že
vnímá dopravní situaci na třech vzdálených křižovatkách současně, nicméně je jeho
pozornost tříštěna a odvedena od situace, v níž se zrovna nachází. Obsah amfetaminů
lze opět zjistit policejními testery a následně lékařským vyšetřením až tři dny od
posledního užití těchto látek. Při pozitivním testu hrozí řidiči zákaz činnosti ztráta 7
bodů z bodového systému, zákaz řízení (viz výše) a dále přestupkové řízení či soud na
základě vyhodnocení míry aktuální nezpůsobilosti řidiče policistou a míry tzv.
intoxikace (aktuálního vlivu návykové látky) lékařem.
ZÁVĚR
Věříme, že Vám budou tyto informace užitečné. Zdali se podle nich zařídíte, je sice
pouze na Vás, ale doporučujeme si se zákonem nezahrávat a stejně tak se zdravím
Vás i Vašeho okolí.
UŽITEČNÉ KONTAKTY PRO CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍKY
Centrum na podporu integrace cizinců v Liberci
Hanychovská 622, 460 10 Liberec; tel.: +420 482 313 064, +420 608 119 885; e-mail:
[email protected]; www.integracnicentra.cz
Centrum na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s. Kontakty: www.centrumcizincu.cz
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem tel.: +420 475 216 536
Odbor Cizinecké policie ČR
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Nám. Dr. E. Beneše 584/24
460 31 Liberec 1
Telefon: 974 461 829
Fax: 974 461 828
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Územní odbor Most
Adresa: Václava Řezáče 224, 434 75 Most
Telefon: 974 438 111
e-mail: [email protected]
Velvyslanectví Polské republiky v Praze
Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1 Tel.: (+420) 257 099 500 Fax: (+420) 257 530 399
E-Mail: [email protected]
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Vlašská 19 118 01 Praha 1 (Malá Strana)
Tel.: (+420) 257 113 111
Britské velvyslanectví v Praze
Thunovská 14, 118 00, Praha 1 e-mail: [email protected]
Tel.: +420 257 40 2111
Velvyslanectví Ruské Federace v České Republice
Nám. Pod kaštany 1, 160 00, Praha 6
Tel.: (+420) 233 374 100, 233 371 545
e-mail: [email protected], [email protected]
Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
Charlese de Gaulla 29, 160 00, Praha 6
Tel.: + 420 222 995 100, + 420 227 020 200
e-mail: [email protected]
web: http://czechia.mfa.gov.ua
Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky
Plzeňská 214/2578, 150 00, Praha 5
e-mail: [email protected]
Tel.: +420 257 211 792
web: www.vietnamembassy-czech.org
O NÁS
Sdružení Most k naději (MONA) je právnickou osobou, která vznikla v roce 1995
registrací u MV ČR. Samotný vznik organizace byl motivován zhoršující se situací v
oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS, dále pak sociálně vyloučenými
komunitami a lokalitami, včetně rozmachu sociálních patologií v nejpostiženějších
částech severočeského regionu. Aktuálně poskytuje MONA své služby na celém
území Ústeckého a Libereckého kraje, kde provozuje síť K-Center pro uživatele drog v
Mostě, Žatci, České Lípě a Liberci a dále terénní drogové programy s pokrytím celého
Libereckého kraje, Mostu, Bíliny, Duchcova, Litvínova a dalších měst Ústeckého kraje.
V rámci těchto služeb nabízí terénní pracovníci uživatelům drog čisté injekční
stříkačky, zdravotní materiál, sociální poradenství, zprostředkování léčby závislosti a
další služby.
Kromě služeb pro uživatele drog provozujeme i další projekty.
Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP)
Program následné péče Centra pro rodinu a následnou péči poskytuje služby v
oblasti sociálního poradenství a následné péče pro lidi závislé na návykových látkách,
lidi ohrožené závislostí a jejich blízké.
Odborné sociální poradenství v Bělušicích
Projekt reaguje na současnou situaci osob propouštěných z výkonu trestu odnětí
svobody, jejichž situace je na trhu práce velice nepříznivá. Tato skutečnost způsobuje
u mnoho z nich nemožnost získat legální zaměstnání a zajistit legálním způsobem
svou obživu, po velmi krátké době opětovně propadají do kriminálních struktur,
drogové či jiné závislosti. Hlavním cílem projektu je předcházení sociálnímu vyloučení
u těchto osob důrazem především na prevenci sociálně patologických jevů včetně
prevence kriminality.
Dům na půl cesty
Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby pro osoby do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby,
které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Linka duševní tísně
Linka duševní tísně představuje první pomoc lidem, kteří se octnou v problémech.
Závažnost témat, s jakými se na naše pracoviště obracejí, je často vysoká: pomáháme
jim hledat cesty z domácího násilí, ze vztahových potíží, odvracíme je od
sebevražedných tendencí, učíme je vyrovnávat se s krizemi a hledat nový smysl
života.
Služby sociální prevence
Tato služba je poskytována osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené
skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu
života.
KONTAKTY NA MONA
Program Prevence drogové kriminality v oblasti drog
Koordinátorka: Bc. Lenka Acs Holakovská, DiS., tel.: +420 725 457 260,
e-mail: [email protected]
Ředitel MONA Lubomír Šlapka, tel.: 602 338 092, e-mail: [email protected]
Webové stránky: www.mostknadeji.eu
MOST K NADĚJI, o.s.
Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO:
63125137
P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1
e-mail: [email protected]
www.mostknadeji.cz
Copyright 2013
Most k naději, o.s.
Všechna práva vyhrazena
Vydavatel: MONA
Redakce: Pech Pavel, Acs Holakovská Lenka, Stich Jiří
Počet výtisků: 4000
Download

DROGY A ZÁKON - Most k naději