RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM
WACO WM868
WACO MiniColl
software pro automatický sběr a zpracování dat
z měřičů, snímačů, indikátorů a čidel
(rev.1)
WACO MiniColl: Uživatelská příručka k software (rev. 1.1)
Stránka 1
1 Úvod
Děkujeme vám za zakoupení sady systému UniMonitor. Tato sada je určena k měření
spotřeby běžně používaných energií a médií v domech a firmách, zejména vody,
plynu, elektřiny a tepla a k měření teploty vzduchu a vody. Do systému UniMonitor lze
začlenit i měření a monitorování dalších analogových nebo digitální hodnot (tlak,
vlhkost, osvětlení...), bez nutnosti úprav systému. Současně s měřením hodnot vám
systém poskytne i jejich zobrazování jak v grafické podobě, tak v podobě tabulkové a
to ve formě spotřeby daných médií anebo ve formě finančních nákladů na tato
média podle vámi zadaných cenových tarifů.
V tomto manuálu vám podrobně popíšeme, jakým způsobem lze připojit měřící
zařízení, jak správně nakonfigurovat program, měřidla hodnot, které měříte, a jak
zadat cenové tarify jednotlivých energií a médií tak, aby bylo možné spotřebu vyjádřit
nejen v objemových jednotkách ale i přímo v nákladech..
Zakoupená sada je předkonfigurována tak, aby bylo možné začít měření ihned po
připojení prvků k měřeným přístrojům, případně po instalaci teploměrů. Pro detailnější
konfigurace jednotlivých modulů jsou na CD přiloženy i podrobné manuály
konfigurace jednotlivých radiových prvků sady. Manuály jsou na CD uloženy
v elektronické podobě jako PDF soubory.
2 Obsah balení
Vámi zakoupená sada UniMonitor obsahuje následující prvky:
Název
Počet
Určení
Instalační CD
1
Instalace software "WACO MiniColl" a
elektronické verze manuálů
jednotlivých prvků sady UniMonitor.
Radiový adaptér k PC
"WACO USB GateWay"
1
Jednotka pro bezdrátovou komunikaci
PC s ostatními radiových moduly
systému WACO.
WACO SI/SA moduly
WACO RF teploměry
Manuál pro rychlé spuštění
dle
specifikace v
objednávce *
1
Radiové moduly pro připojení měřičů s
analogovým a pulsním výstupem.
(různé varianty)
Bezdrátové teploměry (různé varianty)
Tištěná verze manuálu pro rychlé
uvedení do provozu.
* počty a varianty (modifikace) bezdrátových modulů WACO SI/SA a bezdrátových
teploměrů závisí na tom, kolik a jakých veličin potřebujete měřit a monitorovat. Popis
jednotlivých variant modulů WACO najdete v Příloze č. 1 tohoto manuálu. Aktuální nabídku
modulů WACO najdete na WEBu výrobce systému, firmy Softlink s.r.o..
WACO MiniColl
Strana 2 / 19
3 Systémové požadavky
Pro korektní instalaci a spuštění software WACO MiniColl pro sběr vyhodnocování a
zobrazování telemetrických dat získaných prostřednictvím prvků sady UniMonitor je
požadováno:
Operační systém Windows XP/Vista;
1 GB paměti;
20 MB paměti pro instalaci a podle množství připojených jednotek a četnosti
načítání dat 500 MB – 1GB diskového prostoru na jeden rok;
Ovladače pro emulaci sériového portu přes USB kabel v případě, že již není
součástí operačního systému;
Pro instalaci jsou nutná uživatelská práva umožňující změny registrů systému
Windows a pro vytváření složek uvnitř složky Program Files.
4 Instalace
Instalace prvků sady UniMonitor je v tomto manuálu rozdělena do jednotlivých
postupných kroků tak, aby instalace a zprovoznění systému bylo rychlé a
bezproblémové. Doporučujeme vám dodržet pořadí jednotlivých kroků tak, jak je
dále popsáno, abyste předešli nečekanému chování systému a zprovoznění proběhlo
bez nepředvídatelných událostí.
Příklad zapojení jednotlivých prvků sady UniMonitor
WACO MiniColl
Strana 3 / 19
4.1 Instalace radiového adaptéru WACO USB GateWay
Jako první vybalte ze sady prvek označený WACO USB GateWay. Tento prvek pracuje
jako radiový adaptér a zajišťuje radiovou komunikaci mezi PC a ostatními radiovými
prvky systému. Radiový adaptér se připojuje přímo do USB-portu PC, nebo přes
prodlužovací USB-kabel. Použití prodlužovacího kabelu je výhodné v tom případě,
pokud adaptér svým tvarem brání využívání sousedního USB-portu na PC, nebo
pokud chceme umístit adaptér na místo, kde je lepší příjem radiového signálu z
ostatních modulů. Jednotka WACO USB GateWay je napájena z USB portu PC, ke
kterému ji připojujete.
Připojení radiového adaptéru k PC je naznačeno na následujícím obrázku:
PC
WACO
USB GateWay
USB
Propojení PC a radiového adaptéru WACO USB GateWay
Při správném propojení dojde k vytvoření sériového portu. Zkontrolujte, zda byl sériový
port vytvořen a zapamatujte si jeho jméno. Vytvořený port naleznete při kliknutí
pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač, z menu vyberte Vlastnosti a Správce
zařízení, které zobrazí dostupný HW. Vytvořený port naleznete v sekci COM porty.
Jestliže je portů více a nevíte, který port se vytvořil, ponechte otevřené okno HW
zařízení, odpojte USB GateWay od PC, vyčkejte, až se obnoví okno HW zařízení.
Zapamatujte si COM-porty které jsou v seznam a poté znovu adaptér připojte. COM
port, o který se rozšíří seznam v okně HW zařízení je port pro spojení se radiovým
adaptérem. Zapište si tento port, budete jej potřebovat při konfiguraci softwaru.
Číslo COM portu
pro spojení:
………………………………………………………………………..
4.2 Instalace software WACO miniColl
Vložte instalační CD do PC, kam si přejete nainstalovat software pro sběr,
vyhodnocování a zobrazování telemetrických dat WACO MiniColl. V případě, že máte
nastaveno automatické spouštění, instalace se automaticky spustí. V případě, že
nemáte povolené automatické spouštění anebo se instalace nespustí, otevřete složku
CD, spusťte program install.exe a postupujte podle instrukcí instalačního programu.
Instalační program vás provede celou instalací, včetně vytvoření záložky na ploše,
složky ve Start menu a nainstaluje i příslušné dokumenty do složky vytvořené v menu
Start.
4.3 Instalace radiových modulů WACO pro připojení měřičů
Pro připojení jednotlivých měřičů a čidel slouží radiové moduly WACO s
pulsním/analogovým rozhraním (řada WM868-SI/SA) a bezdrátové teploměry pro
měření teploty v interiéru a v exteriéru řady WM868-TI/TE (dále "RF-prvky"). Přehled RFprvků, které lze používat v sadě WACO UniMonitor je uveden v Příloze č.1 tohoto
manuálu, včetně účelu a způsobu jejich použití a základních parametrů.
WACO MiniColl
Strana 4 / 19
Moduly jsou dodávány předkonfigurovány z výroby a pro jejich správnou činnost v
systému WACO UniMonitor není potřebná žádná další konfigurace. Návody k instalaci
modulů WM868-SI/SA a WM868-TI/TE, jejich parametry a způsob jejich připojení
k měřícím zařízením a čidlům jsou uvedeny v manuálech k jednotlivým typům modulů,
a najdete je na instalačním CD (ve formě PDF-souborů). Zde naleznete i popisy
specielních konfigurací jednotlivých modulů pro případ, že vám výrobní nastavení z
nějakého důvodu nevyhovují. RF moduly jsou nastaveny tak, aby zasílaly informaci o
měřených veličinách v intervalu 15 minut.
5 Konfigurace
Dříve, než začne systém načítat hodnoty, je nutné provést základní konfiguraci
systému. Teprve po nakonfigurování základních parametrů systému budete schopni
zobrazovat načtené údaje. Nezbytné konfigurace pro správné načítání hodnot je
konfigurace komunikace, přiřazení RF prvků do systému a přiřazení jednotlivých
měřidel k těmto RF prvkům. Organizační objekty a umístění měřidel v rámci těchto
objektů není nezbytnou součástí konfigurace. Konfigurace cenových tarifů není
povinná část konfigurace a lze ji doplnit podle potřeby.
Systém spustíte z menu WacoMiniColl, případně prostřednictvím zástupce na ploše
WacoMiniColl. Zobrazí se hlavní okno programu:
Jednotlivé sekce znamenají:
1.
2.
3.
4.
Organizačním strom – zobrazuje strukturu objektů a přiřazených měřidel
Pracovní oblast – zobrazuje grafy a data
Menu programu – zde je přístup k jednotlivým volbám systému
Typové záložky – podle typů měřidel a pro další zobrazení dat
WACO MiniColl
Strana 5 / 19
5.1 Konfigurace komunikace s WACO USB GateWay
Prvním krokem konfigurace je nastavení komunikace mezi adaptérem WACO USB
GateWay a softwarem WACO MiniColl. Tato konfigurace spočívá pouze v přiřazení
správného komunikačního portu. Při instalaci WACO USB GateWay jste si zaznamenali
komunikační port, který nyní nakonfigurujete do softwaru WACO MiniColl. Spusťte
program WACOminiCOLL.exe a v menu Systém zvolte Konfigurace a Konfigurace
systému.
V sekci Nastavení komunikace rozklikněte volbu Komunikační rozhraní a vyberte
komunikační port, který jste si zaznačili při instalaci WACO USB GateWay a uložte
konfiguraci tlačítkem Uložit. Stisknete-li tlačítko Zpět bez uložení, k žádnému uložení
konfigurace nedojde. Rychlost komunikace je v této verzi předkonfigurována a nelze ji
měnit. Během několika vteřin by mělo dojít k výměně informací mezi PC a WACO USB
GateWay a k navázání správné komunikace.
Stav komunikace se zobrazuje v levém dolním okně hlavního okna ve stavovém
řádku. V případě, že je komunikace v pořádku, je zde zobrazeno Komunikace
navázána, v případě, že komunikace nefunguje, je zde text Komunikace přerušena:
V konfiguračním okně naleznete několik dalších sekcí pro konfiguraci základního
chování systému. Zašedlé údaje nelze ve vaší verzi systému měnit. Více informací o
jednotlivých verzích software WACO MiniColl naleznete na webu firmy Softlink s.r.o.
WACO MiniColl
Strana 6 / 19
5.2 Přidání RF prvků do systému
Před přidáním jednotlivých modulů pro snímání dat z měřičů je třeba připojit data
k systému. Do připojení dat systém funguje, ale nezaznamenává žádné načtené
hodnoty z měřičů a čidel (dále "odečty"). Po připojení dat jsou zaznamenávány
odečty pro již nakonfigurované prvky. Připojit data a konfigurovat prvky je možné i
v případě, že komunikace je přerušena anebo modul WACO USB GateWay je
odpojen. Připojení dat k systému provedete kliknutím na menu Systém a Připojit.
V případě, že k systému jsou již připojena nějaká data (tj. jsou nakonfigurovány nějaké
RF-prvky), zobrazí se v sekci Organizační strom, tak jak ukazuje příklad na následujícím
obrázku:
V případě, že ještě neexistují žádné nakonfigurované prvky, je zobrazen pouze oddíl RF
moduly. Po připojení dat je možné začít s vlastní konfigurací.
"RF moduly" jsou moduly, které slouží pro sběr dat a je nutné je přidat dříve, než
přidáváme jednotlivé měřiče ("měřidla"). Na každý RF modul může být připojeno
několik různých měřidel, jak zobrazuje obrázek v kapitole Instalace. Bezdrátový
teploměr WM868-TI/TE je RF-prvek s integrovaným měřičem, takže z pohledu systému
je to jak RF modul, tak i měřidlo a je nutné ho přidat jak u RF modulů, tak i v sekci
měřidel.
Každý modul má uživatelské jméno, které je volitelné (kupříkladu "Vodoměr v šachtě")
a RF adresu (kupříkladu FFFF12C4), která je povinná. Každý modul má RF adresu
přidělenou z výroby, tato adresa je v rámci všech systémů WACO unikátní a nelze ji
měnit. Kromě údajů o stavu jednotlivých připojených měřidel poskytuje každý modul
několik servisních informací, které jsou dostupné v rámci systému a budou popsány
v kapitole Práce s programem. RF moduly mají v Organizačním stromu speciální oddíl
nazvaný RF moduly:
WACO MiniColl
Strana 7 / 19
Všechny RF moduly, které nakonfigurujete do systému jsou automaticky přidány do
tohoto oddílu. Jiné objekty nelze do tohoto oddílu přidávat nebo přesouvat. Zároveň
není možné přesouvat objekty z tohoto oddílu do jiných oddílu. Oddíl RF modulů nelze
odstranit a je vždy součástí Organizačního stromu.
V Příloze č. 2 naleznete tabulku, do které si můžete předpřipravit rozdělení RF modulů
pro snadnější zadávání do systému. Modul WACO USB GateWay se do systému
nekonfiguruje.
Vlastní přidání RF modulu je možné dvěma způsoby. První způsob je kliknutím na volbu
Moduly v hlavním menu a dále Nový RF modul:
V případě, že zvolíte tento způsob, dojde k otevření okna, které vám umožní zadat RF
modul.
Druhý způsob je kliknutím pravým tlačítkem myši v sekci Organizačního stromu a
v následném menu zvolit Přidej sousední tak jak ukazuje následující obrázek:
WACO MiniColl
Strana 8 / 19
V případě, že použijete tento způsob, dojde nejprve k otevření výběrového okna, ve
kterém zvolte RF modul a stiskněte tlačítko Přidej objekt.
Opět dojde k otevření okna pro zadání vlastního RF modulu. V rámci tohoto okna
můžete vyplnit údaje potřebné pro správnou funkci RF modulu.
Nejprve zvolte v nabídce Zvolte typ přidávaného modulu, typ modulu jaký modul
přidáváte. Můžete si vybrat z možnosti Teploměr, což je speciální verze RF modulu
anebo obecný modul SI/SA. Dále vyplňte pole Adresa modulu. Do tohoto pole
napište RF adresu přidávaného modulu ve formátu 0xnnnnnnnn. RF adresa je na
každém modulu uvedena na výrobním štítku a má vždy 8 znaků. Nakonec vyplňte
pole Název modulu. Toto pole je volitelné a jedná se o uživatelský název modulu, který
slouží pro uživatelský popis modulu. V případě, že toto pole nevyplníte, systém
automaticky doplní název typu modulu. Po vyplnění klikněte tlačítko Přidat modul.
Modul se přidá do systému a zároveň automaticky dojde k vytvoření servisních
měřidel, která monitorují systémová data RF modulu. Servisní informace pro každý RF
modul poskytují informace o:
•
•
•
•
stavu baterie
síle signálu
vnitřní teplotě modulu
čase posledního odečtu zaznamenaného modulem WACO USB GateWay
Modul se automaticky přidá do oddílu RF moduly v sekci Organizačního stromu a
v případě, že je připojený modul WACO USB GateWay, dojde do 15 minut k prvnímu
načtení. Jakým způsobem zobrazíte servisní informaci o daném modulu je popsáno
v kapitole Práce s programem, oddíl Zobrazení RF modulů a servisních informací.
TIP
Máte-li připojenou WACO USB GateWay alespoň 15 minut, je možné zjistit
všechna radiová zařízení, která jsou v dosahu, tedy i ta, která jste ještě
nenakonfigurovali. Tato zařízení zobrazíte kliknutím na menu Systém a v něm
na Konfigurace, Konfigurace programu. V sekci Dostupná zařízení jsou
všechna radiová zařízení v dosahu WACO – sběrné jednotky.
WACO MiniColl
Strana 9 / 19
5.3 Přidání měřidel připojených na RF prvky do systému
Měřidlo přidáme do systému pomocí okna Přidání nového měřidla, které vyvoláme
kliknutím pravého tlačítka myši na libovolném objektu, ke kterému chceme dané
měřidlo přidat:
Název měřidla – zde uveďte název měřidla, pod kterým bude měřidlo
zobrazováno;
Výrobní číslo – Informativní údaj pro upřesnění identifikace měřidla;
Měřená jednotka – základní jednotka, ve které měřidlo měří hodnoty;
Korekční konstanta – korekční konstanta pro doladění zobrazovaných hodnot;
Násobitel, Dělitel – společně s dělitelem slouží k převodu hodnot z jednotky
WACO do základní měřené jednotky. Příklad je uveden v Příloze č. 3;
Zvolte přípojný modul – zde zvolíte RF modul, ke kterému je zvolené měřidlo
připojeno;
Zvolte přípojný bod – zde zvolíte číslo vstupu na zvoleném RF modulu, ke kterému
je připojené dané měřidlo. První 4 vstupy jsou digitální, následující 4 jsou
analogové a další (devátý) vstup je digitální teploměr;
WACO MiniColl
Strana 10 / 19
Počáteční stav měřidla – zde zadejte hodnotu měřidla, kterou ukazovalo v době
připojení modulu;
Typ měřidla – zde zvolte typ měřidla podle toho jaký charakter mají výstupní
hodnoty. Spojité hodnoty jsou hodnoty, které mají charakter průběžně se měnící
veličiny (kupříkladu tlak, teplota...), absolutní hodnoty mají charakter zvyšujícího
se stavu "počitadla" (kupříkladu stav vodoměru, plynoměru...);
Typ hodnoty – zvolte typ hodnoty, podle tohoto typu se bude měřidlo zobrazovat
v příslušných záložkách;
Cenový tarif – v případě, že si přejete přidělit cenový tarif, zvolte ze seznamu.
5.4 Konfigurace umístění – konfigurace organizačních objektů
Organizační objekty slouží pro lepší orientaci v rozmístění jednotlivých měřidel.
Organizační objekty mají pouze název a je možné je organizovat do hierarchické
struktury. Objekt je možné přidat obdobným způsobem, jakým se přidává měřidlo,
tedy kliknutím pravým tlačítkem myši v sekci Organizačního stromu otevřete menu a
zvolte Přidej sousední nebo Přidej podřízený, tak jak ukazuje následující obrázek.
V okně, které se otevře zvolte jako typ Organizační objekt a zadejte jeho jméno.
Volba Přidej sousední umístí objekt na stejnou úroveň jako objekt, na kterém jste volbu
přidání vyvolali, volba Přidej podřízený umístí nový objekt o úroveň nižší, než je objekt
na kterém jste volbu přidání vyvolali. Objekty a měřidla je možné v hierarchii
Organizačního stromu přesouvat uchopením a přetažením myší z jednoho místa
hierarchie na jiné. Objekty není možné přesouvat do sekce RF modulů.
5.5 Konfigurace plateb za media
V Konfiguraci plateb za média je možné nakonfigurovat cenové tarify a následně je
přiřadit jednotlivým měřidlům. Tarify je možné pojmenovat uživatelskými jmény. Počet
tarifů není omezen, to znamená, že i pro různá měřidla stejného typu je možné je
možné použít rozdílné tarify. Do vlastní konfigurace se dostaneme výběrem menu
Systém a v tomto menu výběrem Konfigurace a v tomto menu výběrem Konfigurace
plateb za media. Vstup do této konfigurace je znázorněn na následujícím obrázku:
WACO MiniColl
Strana 11 / 19
Výběrem menu se dostaneme do okna uvedeného na následujícím obrázku, ve
kterém je možné vytvářet a editovat ceny medii a ukládat je jako tarify pod
uživatelsky definovanými jmény. V rámci systému je možné použít již stávající tarify jako
šablonu pro tarif nový.
Význam jednotlivých polí je následující:
Nakonfigurovaný tarif – slouží k výběru již existujícího tarifu anebo k zadání tarifu
nového
Název tarifu – v tomto poli se zobrazuje název tarifu, tento název je volitelný
Cena za jednotku – určuje cenu za spotřebovanou jednotku. Jednotkou se
rozumí jednotka, ve které počítá měřidlo, kterému chceme tarif přidělit.
Například cena za kWh u elektroměru.
Interval záloh – interval v jakém se platí zálohy pro daný tarif anebo žádné
zálohy
Placená záloha – hodnota měsíční zálohy
Paušální část platby – zde se uvádí část platby, kterou uživatel platí měsíčně bez
ohledu na spotřebované množství, například poplatek za vedení, měřicí přístroj
atd.
Zúčtovací cyklus, Počátek cyklu a Konec cyklu nelze v této verzi konfigurovat.
Tlačítkem Uložit jako nový se založí nový tarif, u kterého se definuje Název tarifu.
Tlačítkem Uložit změnu se modifikuje tarif s novým názvem tarifu a tlačítkem Zpět bez
uložení se vrátíme do hlavního okna bez provedení jakékoliv změny.
6 Práce s programem
Systém spustíte z menu WACO MiniColl, případně prostřednictvím zástupce na ploše
WACO MiniColl. Zobrazí se hlavní okno programu:
WACO MiniColl
Strana 12 / 19
Jednotlivé sekce znamenají:
1
2
3
4
Organizačním strom – zobrazuje strukturu objektů a přiřazených měřidel
Pracovní oblast – zobrazuje grafy a data
Menu programu – zde je přístup k jednotlivým volbám systému
Typové záložky – záložky pro zobrazení dat uspořádané podle typů měřidel
Proveďte připojení dat, tak jak bylo popsáno v kapitole Konfigurace programu. Od
tohoto okamžiku jsou veškeré hodnoty zaznamenávány do patřičných souborů podle
nakonfigurovaných měřidel. Kliknutím na objekt typu "měřidlo" v sekci Organizačního
stromu se otevře příslušná záložka, odpovídající typu měřidla v pracovní oblasti.
Pracovní oblast je při prvním zobrazení vyplněna grafem pro aktuální den, tak jak
ukazuje následující obrázek:
Oblast 1. zobrazuje období, za které jsou zobrazována data. Je možné vybrat
z předkonfigurovaných intervalů, případně zvolit v seznamu hodnotu Zvolený interval,
čímž dojde k zpřístupnění sekce 2.
WACO MiniColl
Strana 13 / 19
Oblast 2. umožňuje zvolit interval, za který si přejeme zobrazovat data. Volte nejprve
Interval od a poté Interval do tak, abyste vždy zadali nejprve vyšší hodnotu data a
poté hodnotu nižší.
Oblast 3. zobrazuje všechna měřidla daného typu. V případě více měřidel je aktuální
měřidlo (tj. měřidlo, které se nachází ve vybraném organizačním objektu) uvedeno na
prvním řádku a vlevo od názvu je zaškrtnutý zaškrtávací box. Ostatní měřidla (tj
měřidla stejného typu v ostatních organizačních objektech) jsou uvedena dále a
nezaškrtnuta. V případě, že si přejete v grafu zobrazit další měřidlo, zaškrtněte
zaškrtávátko a měřidlo bude přidáno do grafu jako další graf. Tímto způsobem je
možné porovnávat hodnoty více měřidel ve stejném časovém období.
Oblast 4. a 6. je přepínač typu zobrazení. Kliknutím na tuto ikonu v oblasti 4. zobrazíte
v pracovní oblasti (oblast 5.) graf, kliknutím na ikonu v oblasti 6. zobrazíte v pracovní
oblasti tabulky hodnot. Tímto způsobem můžete podle potřeby přepínat mezi
tabulkovým a grafickým zobrazením.
Oblast 5. je vlastní pracovní oblast grafu/tabulky, ve které se zobrazují odečtené
hodnoty.
6.1 Práce s daty
V grafu se zobrazují hodnoty, získané odečtem měřidel buď jako sloupcové hodnoty,
jedná – li se o hodnoty absolutní, anebo jako křivka, jedná-li se o hodnoty spojité.
Hodnota x grafu, je vždy časová osa, která se mění podle zvoleného časového úseku.
Hodnota y grafu je hodnota jednotkách daného měřidla, a rozsah se automaticky
vypočítává z hodnot za daný časový úsek. V grafu je možné určitý úsek zvětšit.
Zvětšení úseku provedeme tak, že kurzorem myši vybereme počátek oblasti, kterou si
přejeme zvětšit a s přidrženým levým tlačítkem myši vybereme oblast směrem vpravo
dolů. Resetování na původní zobrazení provedeme označením libolného místa uvnitř
grafu a s přidržením pravého tlačítka myši tažením vlevo a nahoru. Resetování zvětšení
je možné provést na libovolné oblasti grafu. Přidržením pravého tlačítka myši a
posouváním myši nahoru nebo dolů je možné pohybovat grafem směrem k větším
nebo menším hodnotám.
V případě, že si přejete zobrazit v grafu místo absolutních hodnot raději přírůstkové
hodnoty (změny oproti předchozí hodnotě), zrušte zaškrtávátko v poli Absolutní
hodnoty.
Kliknutím na ikonu v řádku Tabulka (oblast 6. v předchozím obrázku), se místo grafu
zobrazí sekce tabulek, ve které se nachází tabulka Odečtů a tabulka Odběrů:
WACO MiniColl
Strana 14 / 19
Tabulka Odečtů zobrazuje provedené odečty pro daný časový úsek, který byl vybrán
v sekci grafu. V tabulce se vždy nachází datum a čas odečtu, odečtená hodnota a
rozdílová hodnota oproti předchozímu měření.
Tabulka Odběrů zobrazuje normované hodnoty za zvolený časový úsek do
jednotného intervalu, podle zvoleného časového úseku. V této tabulce je vždy
zobrazen časový interval, normované množství za tento časový interval a v případě,
že má dané měřidlo přiřazený tarif, tak i finanční hodnota, odpovídající danému tarifu
a odebranému množství.
Pokud je vybráno více měřidel, v grafu se zobrazují hodnoty všech vybraných měřidel.
V tabulkovém způsobu zobrazení se však vždy zobrazuje pouze ta tabulka, která
odpovídá hodnotám pro aktuální měřidlo uvedené v prvním řádku v oblasti 3.
pracovní oblasti tak, jak je popsáno v úvodu kapitoly Práce s daty.
6.2 Editace objektů, RF modulů a měřidel
Editaci objektů, RF modulů a měřidel je možné provádět výběrem objektu v sekci
Organizačním strom vybráním objektu a kliknutím pravého tlačítka myši. Tím dojde
k otevření menu daného objektu a volbou Editovat vlastnosti otevřete příslušné okno
editace vlastností, podle typu objektu, který jste označili. Výběr objektu provedete tak,
že na něj kliknete myší. Vybraný objekt, se kterým pracujete, je v rámci Organizačního
stromu zvýrazněn.
Editační okno zvoleného objektu je stejné jako okno pro zadávání nového objektu,
jednotlivé parametry jsou načteny a vyplněny aktuálními hodnotami, se kterými
systém pracuje.
6.3 Zobrazení RF modulů a záložka servisních informací
RF moduly zobrazíte kliknutím na libovolný radiový modul. Systém vám otevře záložku
Servisní, ve které je přehled všech nakonfigurovaných radiových modulů podle
radiových adres a dále zobrazí název RF modulu a základní servisní parametry, tedy:
•
•
•
•
WACO MiniColl
stav baterie
síla signálu
vnitřní teplota procesoru
datum a čas, kdy nastal poslední známý odečet
Strana 15 / 19
Tyto hodnoty se nezobrazují historicky, ale pouze aktuální stav, jaký byl při posledním
odečtu údajů z daného WACO RF modulu. Měřidla servisních hodnot se vytvoří
automaticky při zadání radiového modulu do systému.
7 Zálohování a export dat
V případě, že si přejete zálohovat data, případně používáte některý se zálohovacích
systémů v rámci operačního systému, do záloh zahrňte adresář dat, který se nachází
ve složce:
C:\Program files\Softlink\WacoMiniColl\prgdata
Zde se nachází 4 datové soubory, které názvem odpovídají obsahu:
odecty.xml obsahuje veškeré odečty měřidel;
objects.xml obsahuje objekty, které se zobrazují v rámci hierarchického uspořádání
v oblasti Organizačního stromu;
pocitadla.xml obsahuje detailní informace o měřidlech;
tarify.xml obsahuje jednotlivé tarify a jejich detaily.
Stejné soubory je možné použít i pro import do jiných systému nebo programů. Jedná
se o standardní soubory ve formátu XML a definice jednotlivých polí je součástí tohoto
XML souboru. Před exportem a zálohováním se doporučuje ukončit program tak, aby
nedocházelo ke změnám souborů v průběhu zálohování anebo exportu.
8 Závěrečné informace
Aktuální informace o systému UniMonitor a o možnostech jeho využití najdete na
webových stránkách výrobce:
http://www.softlink.cz/
V případě zájmu o jakékoli další informace, související se systémem UniMonitor, se
rovněž můžete obrátit na výrobce rovněž telefonicky, nebo písemně.
Kontaktní adresa:
SOFTLINK s.r.o.
Tomkova 409
278 01 Kralupy nad Vltavou
Česká republika
Telefon: 315 707 111
Fax::
315 707 200
e-mail: [email protected]
WACO MiniColl
Strana 16 / 19
Příloha č. 1
Přehled komponentů systému UniMonitor
Software WACO MiniColl je počítačový program pro sběr, zpracování a vizualizaci dat
z měřičů spotřeby energie a médií (elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů) a dalších
měřících přístrojů a čidel (teploměrů, tlakoměrů, vlhkoměrů...). Software pro OS
Windows XP/Vista/7 pro řízení sběru dat z modulů systému WACO (WM868-R2/R4/MM,
WM868-SI/SA, WM868-TI/TE).
WACO USB GateWay WM868-RFU slouží jako bezdrátový adaptér pro připojení
počítače s programem WACO MiniColl k síti WACO. Modul pracuje jako externí VF
modulátor/demodulátor k PC. Modul je připojen k PC pomocí portu USB, přes který je
modul i napájen.
WM868-RFU
Radiové moduly WM868-SI/SA slouží pro připojení až čtyř měřených prvků s pulsním
digitálním výstupem typu bezpotenciálový kontakt (SI), nebo s analogovým výstupem
(SA) s rozsahem hodnot 4÷20 mA, nebo 0÷10 V. Hodnoty se načítají do čítačů
jednotlivých vstupů v paměti modulu a v nastavitelných intervalech (10 sekund až
desítky hodin) jsou stavy čítačů odesílány na sběrný počítač s programem WACO
MiniColl. Moduly jsou vyráběny v těchto variantách:
WM868-SI-B2
WM868-SA-B2
WM868-SISA-B2
WM868-SI-B7
WM868-SA-B7
WM868-SISA-B7
- 4 vstupy typu SI, interní baterie 2,2 Ah (životnost až 5 let)
- 4 vstupy typu SA, interní baterie 2,2 Ah (životnost až 5 let)
- 2 vstupy SI + 2 vstupy SA, interní baterie 2,2 Ah (životnost až 5 let)
- 4 vstupy typu SI, interní baterie 7 Ah (životnost až 10 let)
- 4 vstupy typu SA, interní baterie 7 Ah (životnost až 10 let)
- 2 vstupy SI + 2 vstupy SA, interní baterie 7 Ah (životnost až 10 let)
WM868-SI/SA
Bezdrátové teploměry WM868-TI/TE slouží pro měření pokojové nebo vnější teploty a
automatický bezdrátový přenos naměřených hodnot na sběrný počítač s programem
WACO MiniColl. Moduly jsou vyráběny v těchto variantách:
WM868-TI - slouží pro měření teploty v interiérech. Rozsah měřených teplot je (0 ÷
70) °C, s rozlišením 0,1 °C a přesností 1 °C. Modul je napájen interní
baterií 2 Ah s životností 5 let;
WM868-TE - slouží pro měření venkovní teploty. Rozsah měřených teplot je (-25 ÷
70) °C, s rozlišením 0,1 °C a přesností 2 °C. Modul je napájen interní
baterií 7 Ah s životností 10 let. Modul je prachotěsný a vodotěsný.
WM868-TI
WACO MiniColl
WM868-TE
Strana 17 / 19
Příloha č. 2
RF adresa
WACO MiniColl
Tabulka modulů a měřidel
Název
Měřidlo
Strana 18 / 19
Příloha č. 3
Příklad konfigurace měřidla
Nastavení násobitele a dělitele slouží k zavedení převodu počtu impulzů na počty
základních jednotek měřidla, tak jak byla definována při zadávání měřidla do
systému. Nastavení korekční konstanty slouží k doladění přesnosti daného měřidla.
Příklad č.1
Do systému jste zadali měřidlo typu vodoměr se základní jednotkou metr krychlový.
Snímač vodoměru měří podle dokumentace 1 impulz na 10 litrů. To znamená, že
jeden impulz je 0,01 metru krychlového. Pro přepočet tedy nastavíme násobitel na 1
a dělitel na 100. Tím dosáhneme toho, že příchozí impulzy se přepočítají na metry
krychlové .
Kdyby výše uvedený vodoměr měl ukazovat v litrech a jeho snímač by posílal 1 impulz
na 10 litrů, nastavili bychom pro přepočet násobitel na 10 a dělitel na 1.
Příklad č.2
Do systému jste přidali teploměr a základní jednotkou jsou stupně Celsia. Teploměrný
modul zasílá hodnoty v desetinách stupňů, takže pro přepočet na základní jednotku je
třeba vydělit přijatou hodnotu deseti. Tedy nastavíme násobitel na 1 a dělitel na 10.
Příklad č. 3
Do systému jste přidali teploměr. Teplotu, udávanou tímto teploměrem můžete
porovnat s kalibračním teploměrem, umístěným na stejné místo. Po porovnání můžete
rozdíl mezi teplotami vložit jako hodnotu korekční konstanty, která se přičte nebo
odečte od každé naměřené hodnoty. Pokud například teploměr ukazuje 25 stupňů, a
kalibrační (externí) teploměr ukazuje 24,6 stupně, jako korekční konstantu vložíte
hodnotu -0,4, čímž sesouhlasíte hodnotu naměřenou s hodnotou kalibračního
(externího) teploměru.
WACO MiniColl
Strana 19 / 19
Download

CEM Business