Pro web
Pro PC
Pro integraci
STRUČNÝ PRŮVODCE NÁSTROJEM DHL TAS
(TRADE AUTOMATION SERVICE)
DHL TAS (Trade Automation Service) je užitečná sada online nástrojů s celními informacemi a požadavky.
Díky denně aktualizovaným databázím týkajících se mezinárodních úmluv o obchodu usnadňuje nástroj
TAS vyhledávání informací potřebných k importu a exportu zboží.
REGISTRACE
1. Přejděte na stránky tas.dhl.com.
2. Klikněte na možnost Register as a New User (Registrace nového uživatele).
3. Přečtěte si podmínky a klikněte na I Accept (Souhlasím).
4. Vytvořte si uživatelské jméno, heslo a vyplňte povinná pole,
pak klikněte na Continue (Pokračovat).
SPRÁVA ÚČTU
Po vytvoření nové zásilky nástroj TAS automaticky vyplní Vaše údaje.
– Na domovské stránce nástroje TAS klikněte na možnost Account Management (Správa účtu), kde lze zadat nebo změnit výchozí přepravní údaje
a nastavení zobrazení, například měnu a formát data.
Tip
Zákaznický účet DHL a účet TAS jsou zcela odlišné účty a jakékoliv změny provedené v účtu TAS se nijak nedotknou údajů Vašeho zákaznického účtu DHL.
7. Nezapomeňte přidat tuto komoditu do svého katalogu produktů kliknutím
na položku Add to Product Catalog (Přidat do katalogu výrobků) a vyplněním online formuláře Product Online Form, který se otevře. Klikněte
na tlačítko Save (Uložit). Kliknutím na křížek „X“ v pravém horním oknu
okno zavřete. Pak klikněte na příkaz Add to Shipment (Přidat k zásilce).
8. Kurzor umístěte do pole Total Quantity (Celkové množství) v části Products
to be Shipped (Přepravované produkty) a zadejte počet kusů. Přejděte do
pole Price Per Unit (Cena za jednotku) a zadejte hodnotu. Kroky 4–6 opakujte, dokud nezadáte údaje ke všem přepravovaným položkám.
9. V části Transportation Cost Inputs (Vstupy pro přepravné) uveďte celkovou
hmotnost zásilky (u vícekusové zásilky zadejte celkovou hmotnost všech
kusů) a zaškrtněte políčko Shipment Value Protection (Ochrana hodnoty
zásilky) pro automatický výpočet. Pak kliknutím na položku Get Transportation Cost (Spočítat přepravné) otevřete místní okno s názvem Service
and Transit Time (Služby a přepravní časy). Klikněte na přepínací tlačítko
vedle služby společnosti DHL Express, kterou chcete u této zásilky využít,
a klikněte na tlačítko Save (Uložit).
10. Posuňte se kurzorem dolů a klikněte na příkaz Save (Uložit).
REPORTY
VYTVOŘENÍ NOVÉ ZÁSILKY
1. V levém navigačním podokně klikněte na Shipment Services (Přepravní
služby), pak klikněte na New Shipment (Nová zásilka).
2. Pole Reference v části Shipment Details (Údaje o zásilce) se automaticky
vyplní číslicí, ale tu můžete podle své potřeby přepsat.
3. Vyplňte pole From (Shipper) (Od – odesílatel) a To (Receiver)
(Pro – příjemce).
U nové zásilky vytvořené v nástroji TAS lze zobrazit, vytisknout a uložit pět
různých reportů:
• All Reports – sloučí obsah všech reportů do jednoho kompletního
­referenčního dokumentu
• Restricted Party – informace o tom, zda jsou odesílatelé nebo příjemci
v seznamu zakázaných stran
• Landed Cost Estimate – obsahuje celní, daňové a jiné importní poplatky
4. V části Financial Details (Finanční údaje) zaškrtněte políčko Calculate My
Transportation Charges (Vypočítat přepravné). Tímto způsobem se zobrazí
seznam dostupných služeb společnosti DHL Express, včetně cen, podle
informací uložených v profilu Account Management (Správa účtu).
• Product Compliance – údaje o předpisech pro import a export pro Vaše
konkrétní zasílané komodity a země
5. V části Products to be Shipped (Přepravované produkty) klikněte na Add
(Přidat). Zobrazí se místní okno Add Product (Přidat produkt). V části
Product Details (Údaje o produktu) zadejte Description (Popis zásilky). Pak
klikněte na Select Country (Vybrat zemi) a vyberte zemi odeslání. V části
Classification Codes (Klasifikační kódy) zvolte typ kódu a klikněte na možnost Find Code (Vyhledat kód) na řádku Import nebo Export.
– Tyto reporty lze spustit kliknutím na karty v horní části stránky nebo na
odkazy v části Select A Service (Vybrat službu) v dolní části stránky.
6. V interaktivním nástroji pro klasifikaci vedle pole Search By (Hledat podle)
vyberte přepínací tlačítko nebo zaškrtněte políčko Advanced Search (Rozšířené hledání), zkontrolujte keyword (klíčové slovo) nebo pole HS Code (Kód
HS) a pak klikněte na Search (Vyhledat). Vyhledejte nejlépe odpovídající
popis produktu a klikněte na příslušné číslo hypertextového odkazu.
Pokračujte ve výběru popisu zboží, dokud nedojdete k výsledku Your final
classification is (Vaše konečná klasifikace je). Pak klikněte na možnost Select
This (Vybrat).
– Na domovské stránce přejděte k levému navigačnímu panelu a klikněte na
možnosti Shipment Services (Přepravní služby) a My Shipments (Moje
zásilky). Všechny akce, které lze u zásilky provést, jsou na stejném řádku
jako položky Reference Number (Referenční číslo) a Recipient (Příjemce).
Poznámka
Pokud je po kliknutí na možnost Add to Shipment (Přidat k zásilce) nutné
pro přesnější výpočet celkových přepravních nákladů doplnit další údaje, zobrazí se příslušná zpráva. Vyplňte další údaje a pak znovu klikněte na možnost
Add to Shipment (Přidat k zásilce).
• Shipment Documents – obsahuje skupinu dokumentů, které bude zřejmě
potřeba doložit k zásilce při jejím clení
ZOBRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH ZÁSILEK
V nástroji TAS lze zobrazit až 100 zásilek vytvořených za posledních 90 dnů.
ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ
Chcete-li zobrazit výsledky, klikněte na ikonu reportu ve sloupci požadovaného typu reportu.
Poznámka
Při kontrole zásilky se podívejte do horního pravého rohu reportu. Kliknutím na
příkaz View Updated Report (Zobrazit aktualizovaný report) se zobrazí
nejaktuálnější informace.
KOPÍROVÁNÍ ÚDAJŮ DO NOVÉ ZÁSILKY
Volba My Shipments (Moje zásilky) nabízí pohodlné uložení údajů pro pozdější vytvoření nového reportu nebo úpravu informací.
– Klikněte na příkaz Copy Data to New Shipment (Kopírovat údaje do
nové zásilky) a informace se automaticky vyplní do nového formuláře se
stejnou referencí, která bude doplněna o koncovku _Copy.
ODSTRANĚNÍ ZÁSILKY
– Volba My Shipments nabízí také možnost odstranit zásilku – Delete Shipment, a to z řádku referenčního čísla nebo názvu příjemce.
MOŽNOST POROVNÁNÍ
Porovnejte odhadované celkové přepravní náklady a zákonné požadavky na
přepravu u zásilek z různých zemí původu do jedné destinace. Dokážete se tak
lépe rozhodovat při výběru dodavatelů z různých zemí.
1. Přejděte dolů k levému navigačnímu panelu, klikněte na položky Comparative Services (Srovnávací služby) a New Comparison (Nové porovnání). Vyplňte požadovaná pole v části General Comparison Information
(Obecné informace pro porovnání).
2. V části Product to be Shipped (Přepravovaný produkt) zadejte hodnotu do
pole Product Description (Popis produktu) a klikněte na příkaz Find Code
(Vyhledat kód). V okně Interactive Classifier (Interaktivní klasifikace), které
se otevře, klikněte na Search (Vyhledat). Vyhledejte nejpřesnější popis
a klikněte na příslušný hypertextový odkaz. Pokračujte ve výběru popisů,
dokud nedojdete k výsledku Your final classification is (Vaše konečná
klasifikace je). Pak klikněte na možnost Select This (Vybrat). Dále zadejte
množství přepravovaných výrobků.
3. Informace lze zadat pro dva odesílatele. Chcete-li jich porovnat více
(až pět), klikněte na příkaz Add Shipper (Přidat odesílatele).
4. Posuňte se kurzorem dolů a klikněte na příkaz Save (Uložit).
Tip
U dodavatelů není nutné vyplňovat kód v poli Export HS . Jeho vyplněním však
dosáhnete přesnějšího výsledku.
REPORTY
U srovnávacích služeb lze v nástroji TAS zobrazit, vytisknout a uložit
tři různé reporty:
• Summary – sloučí obsah všech reportů do jednoho kompletního
­referenčního dokumentu
• Landed Cost Estimate – obsahuje celní, daňové a jiné importní poplatky
• Product Compliance – údaje o předpisech pro import a export pro Vaše
konkrétní zasílané komodity a země
– Srovnávací reporty lze spustit kliknutím na karty v horní části stránky nebo
na odkazy v části View Comparative Reports (Zobrazit srovnávací reporty)
v dolní části stránky.
ZDROJE NÁSTROJE TAS
Tariff Nomenclature), včetně definic a související procentuální výše celních
poplatků.
1. Klikněte na možnost Interactive Classifier (Interaktivní klasifikace),
vyplňte pole a klikněte na příkaz Search (Vyhledat).
2. Vyhledejte nejlépe odpovídající popis komodity a klikněte na příslušný
hypertextový odkaz. Pokračujte výběrem popisů, dokud nedojdete ke
konečné klasifikaci.
Poznámka
Chcete-li upravit výsledky hledání, klikněte na hypertextový odkaz ve sloupci
Current Selection Hierarchy (Hierarchie aktuálního výběru).
KNIHOVNA OBCHODNÍCH DOKUMENTŮ
Přístup ke stovkám povinných celních dokumentů v několika různých jazycích konsolidovaných do jedné knihovny pro snadné hledání.
1. Klikněte na položku Trade Document Library (Knihovna obchodních
dokumentů) nebo na hypertextový odkaz příslušné dovozní nebo
vývozní země.
2. Zobrazí se skupina dokumentů. Pročtěte si jejich názvy a klikněte na název
dokumentu v podobě hypertextového odkazu. V novém okně se zobrazí
soubor PDF.
Poznámka
Pokud je okno prázdné, bude zřejmě potřeba obnovit stránku čtení
souborů PDF.
ADRESÁŘ
Práci s nástrojem TAS si můžete usnadnit a zrychlit uložením kontaktů do
adresáře.
1. Začněte například přidáním aktuálních kontaktů z jiných aplikací. Exportujte kontakty uložením do souboru ve formátu CSV.
2. V nástroji TAS klikněte na příkaz Import v levém navigačním panelu.
Zobrazí se okno Address CSV File Upload (Nahrát CSV soubor s adresami).
Kliknutím na volbu Choose File (Vybrat soubor) vyberte soubor a klikněte na příkazy Open (Otevřít) a Import, nebo
– Zadávejte kontakty postupně a po kliknutí na Add (Přidat) vyplňte příslušná pole. Pak klikněte na příkaz Save (Uložit).
KATALOG PRODUKTŮ
Uložením zboží a výrobků do katalogu produktů budou Vaše informace
o nich vždy přesné.
1. Začněte například přidáním aktuálních produktů uložených v jiných
aplikacích. Exportujte seznamy z aplikací a uložte je do souborů ve
formátu CSV.
2. V nástroji TAS klikněte na příkaz Import v levém navigačním panelu.
Zobrazí se okno CSV File Upload (Nahrát soubor CSV). Kliknutím na volbu
Choose File (Vybrat soubor) vyberte soubor a klikněte na příkazy Open
(Otevřít) a Import, nebo
Nástroj TAS nabízí rychlý přístup k obchodním informacím díky samostatným nástrojům a zdrojům, včetně interaktivní klasifikace, knihovny dokumentů, adresáře, katalogu výrobků a dalších.
– Zadávejte komodity postupně a po kliknutí na Add (Přidat) vyplňte příslušná pole. Pak klikněte na příkaz Save (Uložit).
– K těmto nástrojům získáte přístup z domovské stránky nástroje TAS kliknutím na položku TAS Resources (Zdroje TAS).
KONTAKT
INTERAKTIVNÍ KLASIFIKACE
Rychlý přístup ke klasifikačním kódům Vašich komodit (zboží nebo výrobky).
Klasifikace poskytuje kódy ECCN (Export Control Classification Number),
HS (Harmonized System), Schedule B nebo AHTN (ASEAN Harmonized
www.dhl.com
© 2014 DHL I nternational G mbH. All rights reserved. 04/11/14 PT03714A
Chcete-li nás kontaktovat, klikněte na možnost Contact Us (Kontakt) v pravém horním rohu. Pak vyberte divizi, jejíž pomoc požadujete, a zemi, ve které
se nacházíte.
Download

Referenční příručka služeb DHL Trade Automation Services