OpenOffice.org
WRITER
Jan Pomichálek
Michal Jiříček
Nakladatelství a vydavatelství
R
Vzdìlávání, které baví
www. c o mp u t e r m e d i a . c z
textový editor Writer
OpenOffice.org Writer
Autor: Jan Pomichálek, Ing. Michal Jiříček
Návrh vnitřního layoutu: Pavel Navrátil
Zlom a sazba: Petr Fajks
Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček
Jazyková úprava: PhDr. Dagmar Procházková
© Computer Media s.r.o., 2007
Vydání první
Všechna práva vyhrazena
ISBN: 80-86686-75-2
Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez písemného
svolení vydavatele.
Adresa:
Computer Media, s.r.o.
Hrubčická 495
798 12 Kralice na Hané
Česká republika
Telefon: +420 582 302 666
Fax:
+420 582 302 667
E-mail: [email protected]
Web: http://www.computermedia.cz
Zajímá nás Váš názor!
Líbí se Vám tato učebnice? Co v ní postrádáte? Tipy, postřehy a názory pište na adresu [email protected]
Děkujeme Vám.
Partnerským serverem této knihy je
www.iskola.cz
Nakladatelství a vydavatelství
R
www.computer media.cz
2
i škola.cz
Vaše elektronická škola
Obsah
Obsah
Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:....................................................................................... 8
POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU ........................................................................................................8
JAK PRACOVAT S KNIHOU? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? ..........................................................................9
OpenOffice.org .............................................................................................................................. 10
CO JE TO OPENOFFICE.ORG?................................................................................................................10
POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ ..................................................................................................................10
PROČ OPENOFFICE.ORG?......................................................................................................................10
NIKDO NENÍ DOKONALÝ...........................................................................................................................11
PŘECHOD NA OPENOFFICE.ORG..........................................................................................................11
KDE VZÍT OPENOFFICE.ORG?................................................................................................................11
Co je to Writer? .............................................................................................................................. 12
OPENOFFICE.ORG WRITER A JINÉ VERZE?.........................................................................................12
Spuštění Writeru ............................................................................................................................ 12
Prostředí Writeru ........................................................................................................................... 13
PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY .....................................................................................................................14
ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI TEXTOVÝM EDITOREM WRITER A WORD .................................................15
Ovládání Writeru ............................................................................................................................ 17
HLAVNÍ NABÍDKA ......................................................................................................................................17
RYCHLÁ NAVIGACE V DOKUMENTU ......................................................................................................18
STAVOVÝ ŘÁDEK ......................................................................................................................................18
Základní editace textu .................................................................................................................. 20
PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY .............................................................................................................20
BLOKY - OZNAČENÍ TEXTU .....................................................................................................................20
ZNAK, TYP PÍSMA.....................................................................................................................................21
VELIKOST PÍSMA ......................................................................................................................................23
ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE)............................................................................................................24
STYL ODSTAVCE ......................................................................................................................................25
Práce se soubory – dokumenty ................................................................................................... 26
NOVÝ TEXTOVÝ DOKUMENT...................................................................................................................26
ULOŽENÍ DOKUMENTU............................................................................................................................27
ULOŽENÍ POD JINÝM JMÉNEM - ULOŽIT JAKO ....................................................................................29
ŠABLONA DOKUMENTU ..........................................................................................................................29
OTEVŘENÍ EXISTUJÍCÍHO DOKUMENTU ...............................................................................................32
NASTAVENÍ CEST K SOUBORŮM............................................................................................................33
TLAČÍTKA ZPĚT A ZNOVU .......................................................................................................................33
MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ - LUPA .................................................................................................................33
KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU ...........................................................................................................................34
Rozšířená editace textu ................................................................................................................ 34
DETAILNÍ FORMÁT PÍSMA........................................................................................................................34
DETAILNÍ FORMÁT ODSTAVCE................................................................................................................39
Styl stránky .................................................................................................................................... 46
ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ....................................................................................................................................47
EDITACE TEXTU VE SLOUPCÍCH ............................................................................................................49
Tvorba odrážek a automatické číslování .................................................................................... 52
ODRÁŽKY ..................................................................................................................................................52
ČÍSLOVÁNÍ.................................................................................................................................................53
VÍCEÚROVŇOVÉ ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ - HIERARCHICKÉ SEZNAMY.............................................53
DODATEČNÁ UPRAVA ODRÁŽEK A ČÍSLOVÁNÍ.....................................................................................55
Tabulka ........................................................................................................................................... 55
VLOŽENÍ TABULKY ..................................................................................................................................56
3
textový editor Writer
ÚPRAVA TABULKY ....................................................................................................................................57
PRÁCE S ŘÁDKY A SLOUPCI V TABULCE ..............................................................................................58
SMAZÁNÍ TABULKY...................................................................................................................................59
VZORCE V TABULCE WRITERU ...............................................................................................................65
Schránka a operace se schránkou .............................................................................................. 66
ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+C) ........................................................................................67
VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+X) .............................................................................................. . 67
VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V) ............................................................................................... . 67
NĚKOLIK PRAVIDEL PRO PRÁCI SE SCHRÁNKOU ...............................................................................67
Grafika ve Writeru.......................................................................................................................... 67
VEKTOR, NEBO RASTR?..........................................................................................................................68
VLOŽENÍ OBRÁZKU Z EXTERNÍHO (VLASTNÍHO) ZDROJE..................................................................68
AUTOMATICKÉ TVARY WRITERU ............................................................................................................69
USPOŘÁDÁNÍ POŘADÍ OBJEKTŮ NA STRÁNCE DOKUMENTU ...........................................................74
ČÁRA OD RUKY ........................................................................................................................................75
TEXTOVÉ POLE.........................................................................................................................................75
OBJEKT TYPU BUBLINA..........................................................................................................................76
TVARY OBRAZCŮ .....................................................................................................................................76
PÍSMOMALBA............................................................................................................................................77
Operace s grafickými objekty ...................................................................................................... 78
UMÍSTĚNÍ A VELIKOST OBJEKTU ...........................................................................................................78
ROTACE A NAKLONĚNÍ OBJEKTU ..........................................................................................................78
ZAOBLENÍ HRAN.......................................................................................................................................78
ZMĚNA VELIKOSTI RŮZNÝCH TYPŮ OBJEKTŮ .....................................................................................79
PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU............................................................................................................................79
SMAZÁNÍ OBJEKTU..................................................................................................................................80
VÝBĚR OBJEKTŮ......................................................................................................................................80
ZAROVNÁNÍ OBJEKTŮ .............................................................................................................................80
SESKUPENÍ OBJEKTŮ .............................................................................................................................80
3D ROZMĚR VEKTOROVÝCH OBJEKTŮ.................................................................................................81
Pokročilá práce s rastrovou grafikou .......................................................................................... 82
FORMÁTOVÁNÍ RASTROVÉHO OBRÁZKU..............................................................................................82
OBTÉKÁNÍ OBRÁZKU TEXTEM ...............................................................................................................82
EDITOR OBRYSŮ ......................................................................................................................................84
OŘÍZNUTÍ RASTROVÉHO OBRÁZKU ......................................................................................................85
OHRANIČENÍ RASTROVÉHO OBRÁZKU ................................................................................................85
DALŠÍ ÚPRAVY OBRÁZKU ......................................................................................................................85
OBRÁZEK JAKO HYPERTEXTOVÝ ODKAZ ...........................................................................................87
OBRÁZKOVÁ MAPA ...................................................................................................................................87
Operace s dokumentem................................................................................................................ 88
ZOBRAZENÍ NETISKNUTELNÝCH ZNAKŮ V DOKUMENTU ................................................................. 88
HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ TEXTU V DOKUMENTU ..............................................................................89
OCHRANA DOKUMENTU HESLEM .........................................................................................................90
PROCHÁZENÍ DOKUMENTEM - NAVIGACE ...........................................................................................91
PRÁCE S VÍCE DOKUMENTY...................................................................................................................92
KOPÍROVÁNÍ TEXTU A DAT MEZI DOKUMENTY.....................................................................................92
VLOŽENÍ JEDNOHO DOKUMENTU DOVNITŘ DRUHÉHO .....................................................................93
Automatizace při tvorbě dokumentu ........................................................................................... 94
AUTOMATICKÉ OPRAVY V DOKUMENTU ...............................................................................................94
NĚKOLIK PRAVIDEL PRO POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÝCH OPRAV: .......................................................96
Kontrola pravopisu ........................................................................................................................ 96
JAK PROVÉST KONTROLU PRAVOPISU DOKUMENTU? ......................................................................96
ÚPRAVA SLOVNÍKU ..................................................................................................................................97
NASTAVENÍ JAZYKA SLOVNÍKU PRO KONTROLU PRAVOPISU ...........................................................98
4
Obsah
VÝCHOZÍ JAZYK PRO CELÝ DOKUMENT ...............................................................................................98
SLOVNÍK SYNONYM.................................................................................................................................99
DĚLENÍ SLOV ............................................................................................................................................99
AUTOMATICKÉ DĚLENÍ SLOV V ODSTAVCI............................................................................................99
AUTOMATICKÉ DĚLENÍ SLOV VE STYLU ODSTAVCE ...........................................................................99
RUČNÍ DĚLENÍ SLOV..............................................................................................................................100
Předtisková příprava a tisk dokumentu..................................................................................... 100
NÁHLED NA DOKUMENT – PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA........................................................................100
VOLBY TISKU NÁHLEDU ........................................................................................................................101
TISK NÁHLEDU .......................................................................................................................................102
ZAVŘENÍ NÁHLEDU ................................................................................................................................102
TISK DOKUMENTU ................................................................................................................................ 102
TISK POMOCÍ TISKOVÉHO OKNA .........................................................................................................102
TISKÁRNA................................................................................................................................................102
TISK DO SOUBORU ................................................................................................................................103
TISK OBLASTI .........................................................................................................................................103
POČET KOPIÍ ..........................................................................................................................................104
VLASTNOSTI TISKU................................................................................................................................104
Doplňkové funkce Writeru .......................................................................................................... 104
INICIÁLY ...................................................................................................................................................104
VLOŽENÍ SYMBOLU DO DOKUMENTU .................................................................................................105
Vkládání dalších objektů do dokumentu................................................................................... 105
VLOŽENÍ EXISTUJÍCÍHO SOUBORU POMOCÍ OLE..............................................................................106
GRAFICKÉ ÚPRAVY VLOŽENÉHO OLE OBJEKTU...............................................................................106
ÚPRAVY DAT PŘÍMO VE VLOŽENÉM OLE OBJEKTU ..........................................................................106
PROPOJENÍ OLE OBJEKTU S CÍLOVÝM SOUBOREM.........................................................................107
VYTVOŘENÍ NOVÉHO OLE OBJEKTU - PŘÍKLAD MATEMATICKÝCH ROVNIC A SYMBOLŮ ............107
VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH TYPŮ OLE OBJEKTŮ ..........................................................................................110
Sledování změn ve Writeru ......................................................................................................... 111
VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ SLEDUJÍCÍCH ZMĚNY V DOKUMENTU WRITERU .....................111
Navigátor ...................................................................................................................................... 112
Další užitečné nástroje Writeru .................................................................................................. 113
VLOŽIT RUČNÍ ZALOMENÍ .....................................................................................................................113
ZALOMENÍ ŘÁDKU .................................................................................................................................113
ZALOMENÍ SLOUPCE ............................................................................................................................113
ZALOMENÍ STRÁNKY .............................................................................................................................113
ZRUŠENÍ VOLBY ZALOMENÍ..................................................................................................................114
SEKCE .....................................................................................................................................................114
POZNÁMKA .............................................................................................................................................114
POLE - PROMĚNNÉ VE WRITERU.........................................................................................................115
ÚPRAVA FORMÁTU PROMĚNNÉ ...........................................................................................................115
Obsah a rejstřík ........................................................................................................................... 116
OBSAH.....................................................................................................................................................116
AKTUALIZACE OBSAHU .........................................................................................................................118
REJSTŘÍK ................................................................................................................................................118
VYTVOŘENÍ REJSTŘÍKU ........................................................................................................................118
VLOŽENÍ REJSTŘÍKU ............................................................................................................................118
KŘÍŽOVÝ ODKAZ ....................................................................................................................................119
Hromadná korespondence ......................................................................................................... 120
OBECNÝ POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE...............................................120
VYTVOŘENÍ VZOROVÉHO DOKUMENTU .............................................................................................120
Tisk obálek ................................................................................................................................... 123
POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ HROMADNÉHO TISKU OBÁLEK...................................................................124
5
textový editor Writer
Makra ve Writeru.......................................................................................................................... 125
ZÁZNAM – NAHRÁNÍ MAKRA.................................................................................................................125
SPUŠTĚNÍ MAKRA..................................................................................................................................126
DODATEČNÁ PRÁCE S MAKRY .............................................................................................................126
Export do PDF ............................................................................................................................. 127
POSTUP PŘI EXPORTU DOKUMENTU WRITERU DO PDF .................................................................127
Writer a internet ........................................................................................................................... 128
IMPLICITNÍ VYTVÁŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU VE WRITERU ...............................................128
BLOKOVÁNÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU ..........................................................................................129
MANUÁLNÍ VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z TEXTU.......................................................129
VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z RASTROVÉHO OBRÁZKU ..........................................129
VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU TYPU POŠTA A ZPRÁVY ................................................130
HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A ZÁLOŽKY ................................................................................................130
OBRÁZEK Z INTERNETU V DOKUMENTU WRITERU...........................................................................131
PŘÍMÉ ODESLÁNÍ DOKUMENTU WRITERU ELEKTRONICKOU POŠTOU..........................................132
Nápověda Writeru ........................................................................................................................ 133
PRÁCE S NÁPOVĚDOU WRITERU ........................................................................................................133
Nastavení Writeru ........................................................................................................................ 134
VOLBY NASTAVENÍ OPENOFFICE.ORG ...............................................................................................134
KATEGORIE OPENOFFICE.ORG ...........................................................................................................134
KATEGORIE NAČÍTÁNÍ / UKLÁDÁNÍ.......................................................................................................134
KATEGORIE JAZYKOVÁ NASTAVENÍ .....................................................................................................134
KATEGORIE OPENOFFICE.ORG WRITER ............................................................................................134
VLASTNÍ KONFIGURACE PROSTŘEDÍ WRITERU ................................................................................135
OPTIMALIZACE CHODU APLIKACÍ OPENOFFICE.ORG ......................................................................136
6
Obsah
Upozornění: Tato kniha popisuje program OpenOffice.org 2.1 Writer. Tento program můžete mít nainstalovaný
pod několika verzemi systému Windows (Windows 98, 2000, XP apod.). Otisky obrazovek v knize jsou vytvořeny
se vzhledem Windows XP. To znamená, že pokud používáte systém Windows XP s nastavenou maskou
„klasický“, mohou mít okna v horní části vizuálně odlišnou lištu a tlačítka umístěná vpravo v horní části okna
jinou podobu. Tato skutečnost nemá absolutně žádný vliv na obrazovku Writeru jako takovou a obsah oken se
v ničem neliší od obsahu oken na vašem počítači!
7
textový editor Writer
Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:
V knize naleznete několik značek, které mají svůj smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte,
zda je text důležitý, zda se jedná o poznámku, nebo na co si máte dávat pozor.
Poznámka: Tímto symbolem jsou v textu označeny poznámky, tedy text, který není nezbytně
nutný pro pochopení vysvětlovaného problému. Má za úkol pouze upřesnit nebo doplnit význam
textu, případně odkázat na jiné stránky s podobným tématem.
Tip: Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod
na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné možnosti řešení daného problému.
Upozornění: Tímto symbolem jsou v textu označena všechna upozornění. Varují před záludnými
překážkami a úskalími, na něž je nutné dávat pozor, a upozorňují na nebezpečí v programech
a na časté chyby v postupech.
Pamatujte: Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je dobré si zapamatovat
a znát. Většinou se jedná o základy probírané látky daného tématu. Bez znalosti těchto pasáží
obvykle není možné úspěšně pokračovat v dalším studiu.
POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU
Pro popis OpenOffice.org Writeru jsou v knize použity termíny, které se odkazují na konkrétní prvek. Jedná se
o následující:
Zatržítka – nabízejí uživateli k výběru určitou akci. Pokud je zatržítko „zafajfkováno“, funkce
je aktivní – v opačném případě nikoliv. Vždy v jednom seskupení několika zatržítek může být
zatrženo libovolné množství nezávisle na ostatních. Může vzniknout případ, kdy není zatržena
žádná volba, nebo jsou označeny všechny.
Přepínače – jsou obdobou zatržítka, ale s tím rozdílem, že v seskupení přepínačů může být
vždy pouze jediná (právě jedna) volba aktivní.
Přepínací nabídka – je určena ke zpřesnění většinou číselných hodnot. Klepnutím na šipku
nahoru se hodnota zvyšuje a šipkou dolů snižuje. Obvykle je možné dopsat konkrétní hodnotu
do nabídky i přímo.
Dialog – slouží k zadávání názvů, příkazů nebo čísel. Velmi často
se vyskytuje v systému i v této knize.
Rozevírací nabídka – umožňuje výběr z několika předdefinovaných hodnot (textových
i číselných), které budou zobrazeny po klepnutí na malou šipku dolů v pravé části
nabídky.
Záložky – zejména v konfiguračních oknech často používaný prvek. Záložky většinou blíže kategorizují obsah
okna. Mezi záložkami lze pohodlně přepínat myší. Aktivní záložka je vždy v popředí a částečně překrývá ostatní.
8
Jak pracovat s knihou
Poznámka autora: Tato kniha si klade za cíl seznámit žáky a studenty s aplikací OpenOffice.org Writer.
Přestože obsahuje popis všech důležitých oblastí Writeru, neobsahuje (a není cílem autora, aby obsahovala)
popis naprosto všech nabídek a možností, které Writer skýtá.
JAK PRACOVAT S KNIHOU? JAK JE KNIHA ČLENĚNA?
Kniha je členěna tematicky do samostatných kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, jak by měl začínající
uživatel do tajů tabulkového kalkulátoru OpenOffice.org Writer pronikat.
Ucelenost tématu v každé kapitole ale zároveň umožňuje přeskakovat jednotlivé kapitoly a vyhledat vždy
takovou informaci, která je v dané chvíli potřebná. Pokud se třeba momentálně chcete zabývat tiskem, stačí
vyhledat kapitolu o tisku a předtiskové přípravě a zde naleznete ucelený blok informací o tisku v aplikaci
OpenOffice.org Writer. Takové členění rovněž umožňuje velmi snadno přizpůsobit výuku Writeru podle potřeby.
Jinými slovy, není problém podle vlastních potřeb uspořádat jednotlivé kapitoly.
9
textový editor Writer
OpenOffice.org
CO JE TO OPENOFFICE.ORG?
OpenOffice.org je balík kancelářských programů pro použití doma, v úřadu, ve škole či v kanceláři - nebo
jinými slovy všude tam, kde potřebujete napsat dopis, upravit obrázek, vytvořit tabulku, prezentaci apod. Jedná
se o několik nejpoužívanějších kancelářských programů:
•
Writer - textový editor
•
Impress - prezentační manažer
•
Draw - program pro práci s grafikou
•
Calc - tabulkový kalkulátor
•
Base - databázový program
•
Math - editor rovnic
POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ
Pokud jste někdy stáli před problémem, jaký program pro psaní textu, tvorbu tabulek či třeba prezentací si na
svůj počítač nainstalovat, určitě jste při hledání narazili na programy, jakými jsou například Microsoft Word,
Microsoft Excel, 602Text, 602Tab a další. Jestliže jste hledali skutečně důkladně, pak nepochybně neunikl
vaší pozornosti ani balík s kancelářskými produkty OpenOffice.org.
Je velmi obtížné porovnávat jednotlivé balíky programů, protože rozdíly mezi nimi jsou pro běžného uživatele
velmi zanedbatelné. V zásadě lze říci, že všechny výše uvedené mají zhruba stejné funkce, téměř stejně se
ovládají a mají zhruba stejný vzhled.
PROČ OPENOFFICE.ORG?
A proč ne? I když to je asi odpověď, která vás jako náročnějšího uživatele asi moc neuspokojila. Tak tedy pěkně
popořádku. Proč byste tedy vlastně měli používat balík programů OpenOffice.org mezi tolika „podobnými“
kancelářskými balíky? Důvody jsou následující:
10
•
OpenOffice.org je volně šiřitelný a zdarma. Je to sice neuvěřitelné, ale je to skutečně tak. I dnes můžete
dostat něco kvalitního, což OpenOffice.org je, zcela zdarma. Nulová pořizovací cena je při zachování
vysoké úrovně a kvality natolik přesvědčivou výhodou, že právě to je oním nejpádnějším argumentem pro
jeho stažení a používání. To, že si například z internetu stáhnete nejaktuálnější lokalizovanou (českou) verzi
programu a máte jej legálně nainstalovaný ve vašem počítači, je více než dobrý pocit. Navíc pokud víte,
že konkurenční, zhruba stejně rozsáhlý balík programů stojí cca 10 000 Kč.
•
Silný, stabilní, kvalitní a spolehlivý nástroj. Výše uvedený argument vás může nahlodat v tom smyslu,
zda to, co je zdarma, může být vůbec kvalitní? Vězte, že určitě ano! OpenOffice.org totiž není nějakou
narychlo vytvořenou náhražkou pro fandy a nadšence, kteří nechtějí platit za „komerční software“, a tak si
vytvořili svůj vlastní. OpenOffice.org je dlouhodobě vyvíjený, ostře testovaný a plně funkční celek vzájemně
propojených aplikací, které svým rozsahem, možnostmi a počtem funkcí zcela konkurují velkým komerčním
balíkům.
•
OpenOffice.org v porovnání s ostatními kancelářskými balíky zabere podstatně méně místa.
Samotný instalační soubor i velikost dat na disku po instalaci jsou velmi malé. Je fakt, že v dnešní době
x-set gigabytových harddisků to nehraje příliš velkou roli, ale je alespoň vidět, že i rozsáhlý program plný
funkcí a možností lze udělat jako poměrně datově nenáročný balíček.
•
OpenOffice.org umí export do PDF. I kdyby tato funkce byla opravdu jedinou výhodou balíku
OpenOffice.org, už to stojí za to o OpenOffice.org uvažovat. Formát PDF je totiž celosvětově uznávaným
formátem pro elektronickou výměnu dokumentů. Pokud tedy někomu pošlete cokoliv v elektronické podobě
(dopis, tabulku, obrázek) ve formátu PDF, je velmi pravděpodobné, že i když nevíte, jaký má tento člověk
operační systém, textový editor či tabulkový kalkulátor, určitě si data bude moci přečíst.
•
Kompatibilita s MS Office. Možnou obavou, kterou ovšem tato skutečnost vyvrací, je kompatibilita
s balíkem MS Office. Jinými slovy, pokud již máte řadu dokumentů napsaných ve Wordu či tabulky vytvořené
v Excelu, nemusíte se bát, že s OpenOffice.org budete zcela „odříznuti od okolního světa“. OpenOffice.org
umí načítat a ukládat do většiny aktuálních verzí MS Office i jiných aplikací podobného typu. Pokud tedy
například přecházíte na OpenOffice.org z jiného programu, např. z MS Office, nejsou pochybnosti o datové
kompatibilitě rozhodně na místě.
•
Ovládání, na které jste zvyklí. Většina kancelářských balíků má velmi podobné ovládání. Nepsaným
standardem je, že například tlačítko B značí tučné písmo, jiné tlačítko je určeno pro změnu velikosti
a jiné pro změnu typu písma. Samozřejmě že OpenOffice.org se drží těchto zavedených standardů, a proto
Textové editory
veškeré typy ovládání konkrétních operací zavedené v jiných balících jsou i zde zachovány. Můžete si tak
být jisti, že pokud jste pracovali například s MS Office nebo 602PC Suite, bude práce s OpenOffice.org
v podstatě stejná jako s těmito aplikacemi. Nemusíte se tak bát, že OpenOffice.org je něco úplně jiného než
programy, na které jste byly zvyklí.
NIKDO NENÍ DOKONALÝ...
Nic na světě není dokonalé, proto považujeme za seriózní a objektivní zmínit zde i negativa při práci
s OpenOffice.org. Naštěstí jsou ale spíše „kosmetického charakteru“.
•
Kompatibilita s MS Office není vždy 100%. Zejména u velkých nebo rozsáhlých dokumentů či u složitých
záhlaví není převod mezi dokumenty MS Office a OpenOffice.org vždy ideální. U běžných nebo standardně
používaných dokumentů je však převod v podstatě bezproblémový.
•
Lehce vyšší nároky na RAM. Přestože instalační program i instalace jako taková jsou velmi úsporné,
nároky na paměť RAM jsou ve srovnání s tím relativně vyšší. U současných moderních počítačů se tímto
příznakem nemusíte vůbec zabývat, ale zejména u starších strojů s omezenou kapacitou RAM můžete
pocítit delší dobu startu jednotlivých aplikací a častější swapování (odkládání dat na disk).
•
Vzhled. Tento záporný argument možná není úplně podstatný a tvůrci OpenOffice.org se na mě budou asi
zlobit, ale je pravda, že vzhled ikonek, tlačítek a vůbec celkový vizuální dojem OpenOffice.org je slabší než
vzhled například MS Office. Samozřejmě se nejedná o nic tragického a to, že lišty a ikonky nejsou stínované
či že nabídky nejsou „přeplácané“ nejrůznějšími efekty, vůbec nevadí. Na druhou stranu je fakt, že v porovnání
s verzemi OpenOffice.org 1.x je vizuální vzhled verze 2.x o pořádný kus dále.
•
Absence vychytávek. To, co teď napíšu, asi rovněž příznivce Writeru lehce nadzvedne ze židle, ale napsat
to prostě musím, neboť si troufám tvrdit, že znám MS Office velmi dobře a mohu srovnávat. Zdá se mi totiž,
že MS Office má přece jen víc tzv. vychytávek. Například u barev není ve Writeru možné snadno namíchat
vlastní odstíny, některé operace v něm lze provést poněkud obtížněji nebo přes více kroků, než je tomu
například u MS Office.
PŘECHOD NA OPENOFFICE.ORG
Mnozí uživatelé, kteří chtějí používat programy OpenOffice.org, již mohou mít nějaké zkušenosti s jinými
kancelářskými programy a chtějí na OpenOffice.org pouze přejít. Dobrou zprávou je, že přechod například
z Wordu či Excelu na Writer či Calc je velmi snadný, neboť ovládání jednotlivých programů je velmi podobné.
Znamená to tedy, že pokud umíte pracovat s jiným kancelářským programem, pak se rozhodně při přechodu
na OpenOffice.org nemusíte učit pracovat s textovým editorem nebo tabulkovým procesorem úplně od začátku.
Spíš naopak, učíte se pouze změny a chápání lehce pozměněné logiky. Většina funkcí se provádí logicky
i principiálně stejně, dokonce velká část funkcí má u aplikací i velmi podobná tlačítka.
KDE VZÍT OPENOFFICE.ORG?
Možností jak získat OpenOffice.org je hned několik. Pokud máte k dispozici alespoň trochu „rozumné“ připojení
k internetu, můžete si aktuální lokalizovanou verzi stáhnout ze stránek http://www.openoffice.cz. Velikost
instalačních dat je zhruba od 70 do 100 MB (podle stahované verze).
Další možnou variantou je objednat si CD. Za jeho zaslání se platí manipulační poplatek, který je ale natolik
nízký, že ani tato varianta získání softwaru vaši kapsu rozhodně nezruinuje.
11
textový editor Writer
Co je to Writer?
Writer je vyspělý textový editor. Programy této kategorie jsou spolu s tabulkovými kalkulátory bezpochyby
jedny z nejpoužívanějších programů na světě. Prostřednictvím textového editoru můžete pohodlně vytvářet
rozsáhlé texty, formátovat odstavce, definovat vlastní odstavcové styly, vkládat do textu grafiku a tabulky,
kontrolovat pravopis, importovat data z dalších aplikací, převádět obsah dokumentu do PDF apod. Možností
je skutečně mnoho, a ač se to na první pohled nezdá, textový editor OpenOffice.org Writer je silný nástroj pro
zpracování a výstup dokumentů v elektronické i tištěné podobě.
OPENOFFICE.ORG WRITER A JINÉ VERZE?
Textový editor Writer je součástí programového balíku OpenOffice.org. V balíku je řada vzájemně propojených
programů, určených k nejběžnějšímu využití
počítačů doma, v kanceláři ve škole apod. V této
knize bude popisována verze Writeru, která je
součástí programového balíku OpenOffice.org 2.1.
Vývoj tohoto systému je poměrně dynamický,
a proto pokud máte nainstalovanou jinou verzi
(např. starší či nepatrně novější), neděste se, neboť
ovládání klíčových funkcí, možnosti programu
a struktury nabídek jsou ve všech verzích
v podstatě totožné. Používáte-li starší verzi,
rozhodně doporučuji přejít na nejnovější,
kterou můžete stáhnout z internetových stránek
http://www.openoffice.cz. Používáte-li novější
verzi, bude základ produktu nepochybně i nadále
stejný, jako je zde popsaná verze.
Spuštění Writeru
Po instalaci balíku Office se ikony všech nainstalovaných programů umístí do nabídky Start Programy OpenOffice.org 2.1.
1. Klepněte na tlačítko Start, umístěné v levé dolní části Windows
.
2. V rozevřené nabídce zvolte položku Programy a poté položku
OpenOffice.org 2.1.
3. Windows otevře nabídku s nainstalovanými programy. Zde
vyhledejte položku OpenOffice.org Writer a klepněte na ni.
Writer bude spuštěn.
Spuštění pomocí panelu snadného spuštění
Po instalaci OpenOffice.org jste si možná všimli,
že se do pravé části dolní lišty umístila ikonka
s logem OpenOffice.org . Pokud na ni klepnete
jednou pravým tlačítkem myši, zobrazí se nabídka
s položkami, připravenými k otevření nového
dokumentu odpovídajícího typu.
Stačí klepnout na Textový dokument a otevře se Writer
připravený s prázdným dokumentem pro editaci.
Pokud jste zkušenější uživatel, můžete použít
zástupce programu – ikonu, kterou si vytvoříte
na ploše operačního systému.
Poznámka: V případě, že máte nastaven operační systém s nabídkou Start ve stylu Windows XP,
bude mít položka Programy označení Všechny programy.
12
Prostředí textového editoru Writer
Prostředí Writeru
Po spuštění programu se zobrazí grafické rozhraní textového editoru Writer. Uvidíte zde pracovní plochu
určenou k editaci textu. Pro uživatele znalé práce v komerčním textovém editoru MS Word je grafické rozhraní
v základních rysech shodné.
Pracovní prostředí je podřízeno jednoduchosti a účelnosti. Přemíra funkcí nepotřebných pro běžné uživatele
je v základním nastavení redukována (uschována) do jednotlivých nabídek a podnabídek. Neruší tak uživatele
při práci s dokumentem. Právě zjednodušení základní nabídky umožňuje i začátečníkovi poměrně rychlou
orientaci v prostředí.
Určitou nevýhodu poznají uživatelé starších, méně výkonných počítačů, kdy spouštění Writeru trvá poměrně
dlouhou dobu. Poté je však práce již rychlá a intuitivní.
Hlavní nabídka Writeru je standardně umístěna v horní části textového editoru. V hlavní nabídce jsou
k dispozici všechny funkce textového editoru Writer. Tyto funkce jsou seskupeny podle tematických oblastí do
jednotlivých podnabídek. Klepnete-li levým tlačítkem myši na položku umístěnou v hlavní nabídce, rozevře
se nabídka do plné šíře tematicky seřazených položek. To např. znamená, že v nabídce položky Soubor se po
rozevření nacházejí jednotlivé položky s názvy Nový, Otevřít, Zavřít apod.
Do hlavní nabídky se lze také dostat bez pomoci myši. Stiskněte na klávesnici funkční klávesu F10 a volte
položky pohybem kláves se šipkami, které jsou umístěny mezi textovou a numerickou částí klávesnice.
Protože aktivovat určitou funkci prostřednictvím hlavní nabídky může být únavné, umístili tvůrci Writeru často
používané operace na tlačítka. Stačí klepnout na tlačítko a funkce je aktivována. Například pro změnu velikosti
písma není nutné projít složitou cestou nabídek, ale stačí jednoduše klepnout na správnou ikonu. Tlačítka, jež
spolu úzce souvisí, jsou logicky uspořádána do tzv. panelů nástrojů. Ty jsou umístěny pod hlavní nabídkou.
Aktuální počet panelů nástrojů a jejich momentální zobrazení je plně v rukou uživatele.
Titulní lišta s názvem souboru
Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci
a zavření okna aplikace
Hlavní nabídka Writeru
Panely nástrojů s ikonami
Vodorovné pravítko
Svislý posuvník
Svislé pravítko
Stránka
pracovní prostor pro editaci
dokumentu
Stavový řádek s informacemi
o dokumentu
Vodorovný posuvník
Tlačítka pro procházení
obsahem dokumentu
13
textový editor Writer
PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
Následující odstavce vás podrobně seznámí s obecnými pracovními postupy. Později bude v textu použit
stručnější pracovní postup.
Zatržítko
Jednoduchá volba. Klepněte jednou levým tlačítkem myši do pole zatržítka. Pole se (v případě,
že nebylo aktivní) označí. Dalším klepnutím zrušíte aktivní volbu zatržítka a políčko nebude
zatrženo. Aktivních může být více zatržítek současně.
Přepínač
Podobně jako u zatržítka klepněte na přepínací volbu jednou levým tlačítkem myši. Jedině ta
volba, na kterou jste klepli, bude aktivní. Všechny ostatní volby nejsou vybrány.
Přepínací nabídka
V přepínací nabídce zvolíte příslušnou hodnotu tak, že poklepáváte levým tlačítkem myši na
šipky, které jsou obvykle umístěny v pravé části nabídky. Ve většině případů lze hodnotu zadat
i tak, že klepnete levým tlačítkem myši rovnou do dialogu okna nabídky a pomocí klávesnice
potřebný údaj zadáte.
Rozevírací nabídka
1. Klepněte levým tlačítkem myši na šipku po straně rozevírací nabídky. Otevře se
nabídka s položkami.
2. V otevřené nabídce potvrďte požadovaný výběr opět jedním klepnutím levým tlačítkem
myši na vybranou položku.
Záložky
V okně se záložkami listujete tak, že klepnete jednou levým tlačítkem
myši na vybranou záložku. Tím aktivujete patřičný list záložky.
Položky v podnabídkách
1. Obecně platí, že pokud potřebujete otevřít položku
podnabídky, pak nejprve klepnete levým tlačítkem myši
na hlavní položku. Ta se otevře do nabídky jednotlivých
položek.
2. Klepněte opět levým tlačítkem myši na položku v otevřené
hlavní nabídce. Vyvoláte tím podnabídku.
3. V podnabídce vyberte klepnutím zvolenou položku.
Pozor, ne vždy je třeba na položku klepnout tlačítkem. Někdy stačí, když myší pouze najedete nad položku
a ona sama se pouhým najetím kurzoru myši rozevře. V takovém případě přesuňte kurzor myši na rozevřenou
podnabídku a pokračujte ve výběru.
Položky, které se otevírají po najetí myši samy, má Writer označeny malou šipkou vpravo od položky.
Pravé tlačítko myši
Kdy je vhodné použít pravé tlačítko myši? Je k něčemu potřebné?
Pravé tlačítko myši použijte tehdy, když potřebujete vyvolat základní nabídku položek
patřících do oblasti, které se to týká. Postupujte tak vždy, když nevíte, kde v hlavní
nabídce potřebné volby hledat.
K potřebným nástrojům se tak dostanete mnohdy i rychleji než standardním postupem
z hlavní nabídky.
14
Prostředí textového editoru Writer
Po klepnutí pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka nástrojů, které lze k dané oblasti Writeru použít.
Nabídka nástrojů
po klepnutí pravého
tlačítka myši
na obrázek vložený
na stránce Writeru
Nabídka nástrojů
po klepnutí pravého
tlačítka myši
na tabulku vloženou
na stránce Writeru
ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI TEXTOVÝM EDITOREM WRITER A WORD
Uživatelé, kteří doposud užívali komerční produkt MS Word, jistě postřehnou odlišnosti, kterými disponuje
editor Writer. Již na první pohled se jedná o odlišné grafické rozhraní textového editoru, než jaké má například
Word 2003. I přes tento fakt jsou v podstatě všechny pracovní postupy a nabídky jak Wordu, tak Writeru
ve standardním a obvyklém řazení.
Při základní práci tedy nedochází k žádným radikálním rozdílům, uživatel zvyklý na Word nepocítí podstatnější
obtíže při přechodu do prostředí editoru Writer.
Hranice textu na stránce dokumentu
První, co vás zaujme ve Writeru, je šedý tenký rámeček
ohraničující textovou část. Zvyk je železná košile. Komu
tedy bude přítomnost rámečku ve Writeru vadit, může
tuto vlastnost deaktivovat prostřednictvím nabídky Zobrazit
Hranice textu.
1. Pro zrušení a aktivaci rámečku klepněte levým tlačítkem
myši na hlavní nabídku Zobrazit. Otevře se podnabídka
s položkami.
2. Klepněte levým tlačítkem myši na položku Hranice textu.
Klepnutím zrušíte zatržení položky, a tedy hranici textu.
Opětovným klepnutím na volbu Hranice textu zatržení položky
opět obnovíte a tím obnovíte i orámování textové části.
15
textový editor Writer
Zobrazování panelů nástrojů
Dalším rozdílem je způsob, jakým jsou vkládány panely nástrojů. Pokud jste zvyklí na vkládání a odebírání
panelů nástrojů pomocí klepnutí pravého tlačítka myši na prázdnou plochu vedle panelů nástrojů, zde musíte
použít standardní postup Zobrazit Panely nástrojů Položka. Dlužno podotknout, že se nejedná o často
prováděnou operaci.
Upozornění: Po instalaci OpenOffice.org se některé pomocné panely nástrojů
automaticky aktivují po klepnutí myší na objekt. Například klepnete-li na vložený
obrázek, aktivujete tím na ploše lištu pro úpravu obrázku. Pokud lištu uzavřete
křížkem vpravo nahoře, nebude se příště automaticky objevovat na stránce
dokumentu, nýbrž ji budete muset
otevírat pomocí hlavní nabídky.
Tip: Pro snadnou a interaktivní práci s textovým editorem doporučuji po automatické aktivaci
panelu nástrojů tuto lištu ihned přesunout nad pravítko k ostatním lištám hlavní nabídky. Máte
pak jistotu, že se vám bude automaticky se standardní a formátovací lištou otevírat i lišta objektu,
s kterým právě pracujete. Po klepnutí mimo objekt se lišta sama zavře.
Formáty zobrazení dokumentu
Zde je patrný rozdíl oproti Wordu. Na ploše nejsou ikony pro rychlé přepínání změn zobrazení dokumentu.
Ve Writeru existuje pouze standardně nastavená možnost Formát tisku a pro
webové rozhraní formát Vzhled webu. Tato skutečnost ovšem není nikterak
na závadu, pro zjednodušení nabídek ji lze naopak označit jako přednost.
Ostatně práce s rozsáhlým dokumentem je v OpenOffice.org Writeru řešena
pomocí komfortní navigace. Detailněji se k zmíněným nastavením vrátíme v průběhu dalších kapitol.
Export do PDF
OpenOffice.org Writer umožňuje přímý export do PDF a HTML.
Data ukládá ve standardizovaném formátu OpenDocument, který
podporuje bezproblémové používání dokumentů XML.
Podokno úloh
OpenOffice.org Writer nemá panel, který je v komerčním textovém editoru Word nazvaný Podokno úloh.
Ukotvení objektu
Rozdílem je také Ukotvení objektu. Každý obrázek a objekt, který vložíte do textové editoru, můžete ukotvit
k oblasti v textu nebo ke stránce. Ukotvený prvek se pak při změně dokumentu pohybuje nebo zůstává na místě.
Forma ukotvení
Efekt
Jako znak
Ukotví vložený objekt v textu jako jeden znak. Je-li výška objektu větší než výška
písma, zvětší se výška celého řádku podle objektu, který jste jako znak ukotvili.
Ke znaku
Ukotví vložený objekt ke znaku.
K odstavci
Ukotví vložený objekt na aktuální odstavec.
Ke stránce
Ukotví vložený objekt k aktuální stránce.
Po vložení objektu, obrázku nebo rámce se v místě ukotvení
objeví ikona ukotvení
. Polohu daného prvku můžete
měnit jeho přetažením na jinou pozici. Pro změnu možností
ukotvení klepněte pravým tlačítkem myši na daný prvek
(objekt) a vyberte možnost z podnabídky Ukotvit.
Chování ukotveného objektu bude upřesněno v kapitole
Bitmapová a rastrová grafika.
16
Prostředí textového editoru Writer
Ovládání Writeru
Téměř každou operaci v textovém editoru Writer můžete provést několika způsoby – jednak pomocí myši a také
prostřednictvím klávesových zkratek. Z praktických důvodů budou vybrány jen ty nejvhodnější a nejefektivnější.
HLAVNÍ NABÍDKA
Do jednotlivých položek hlavní nabídky se dostanete
klepnutím levým tlačítkem myši. V otevřené nabídce
pak klepněte na potřebnou položku.
Pokud kurzor myši přejíždí přes označení jednotlivých
nabídek, aktivní nabídka se zbarví do modra a text se
změní na inverzní, tedy bílý. Takto označená položka
je pro vás informativní. Určuje, kde se nacházíte
s pozicí výběru a vizuálně pomáhá při rychlé práci
s výběrem potřebné položky.
Při nastavení kurzoru na položku Nový se automaticky
rozevře podnabídka a můžete dále vybírat jednotlivé
položky z této podnabídky.
PANELY NÁSTROJŮ S IKONAMI
Po instalaci kancelářského balíku OpenOffice.org 2.1 se ve Writeru pod hlavní nabídkou standardně umístí dvě
lišty s ikonami, tedy dva panely nástrojů. Panel Standardní je umístěn pod hlavní nabídkou a panel Formátování
je umístěn pod ním.
Panel nástrojů Standardní
Panel nástrojů Standardní je určen k rychlé základní práci s dokumentem tak, aby uživatel nemusel volit
z hlavní nabídky a položek podnabídek.
Panel nástrojů Formátování
Lišta panelu Formátování je určena pro základní práci s textem. Pomocí ikon v panelech nástrojů vyberete pouze
nejčastěji používané příkazy.
V případě potřeby doplnění další lišty – panelu nástrojů s jiným typem ikonek (například pro práci s 3D
objekty) – použijete volbu z nabídky Zobrazit Panely nástrojů 3D nastavení. Tato lišta se standardně umístí
do dolní části pracovní plochy editoru. Všimněte si také, že všechny položky v podnabídce Panely nástrojů mají
(v případě, že jsou použity na pracovní ploše Writeru) v levé části nabídky označení zatržítka. Máte tak
přehled o jednotlivých panelech na ploše textového editoru Writer.
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte levým
tlačítkem myši na položku Zobrazit.
2. V rozevřené nabídce poté klepněte na položku
Panely nástrojů.
3. Vyberte klepnutím levým tlačítkem myši
příslušnou podnabídku označující vybranou
lištu – panel nástrojů, např. 3D nastavení.
Manipulace s panely nástrojů
Jednotlivé panely nástrojů lze volně přesouvat a ukládat po celé pracovní ploše. Pokud máte pocit, že by vám
více vyhovovalo umístění po pravé části obrazovky, uchopte panel za levý (tečkami vyznačený) okraj. Stiskněte
levé tlačítko myši a za jeho stálého držení přesouvejte lištu do požadované
polohy na pracovní ploše. Po uvolnění stisku tlačítka myši bude lišta umístěna
na nové místo.
17
textový editor Writer
POSUVNÍK
Pro posuv stránky uchopte jezdec posuvníku tak, že na něj klepnete levým tlačítkem myši.
Se současně stisknutým tlačítkem myši posunujte jezdcem posuvníku směrem nahoru nebo dolů.
V případě vícestránkového textu se jednotlivé stránky na pracovní ploše přesouvají požadovaným
směrem. Obdobně jako se svislým posuvníkem se pracuje i s posuvníkem vodorovným, který se
nachází na dolní straně
pracovní plochy.
Poznámka: Velikost jezdce na posuvníku je daná zobrazením listu na pracovní ploše. V případě,
že list papíru je na pracovní ploše zobrazen celý, a nebude tedy (v případě jednoho listu) kam
pomocí posuvníku list posouvat, bude jezdec vyplněn po celé ploše posuvníku. V případě velkého
množství listů se velikost jezdce posuvníku patřičně zmenšuje.
RYCHLÁ NAVIGACE V DOKUMENTU
V dolní části svislého posuvníku je umístěna rychlá navigace
textového editoru.
Standardně navigace po klepnutí na tlačítko dvou šipek přesune
pracovní plochu o stránku před současně zobrazenou stránku,
nebo také za současně zobrazenou stránku. To určíte volbou šipek.
Přesune na předchozí stránku
Zobrazí panel Navigace
Přesune na následující stránku
Navigace je zvláště vhodná u objemného dokumentu, ve kterém
jsou vloženy tabulky, obrázky, poznámky, záložky apod. V takovém
případě prolistujete dokument nejen po stránkách, ale dle vámi
zvolených objektů, např. obrázků.
Práce s navigací
1. Klepněte jednou levým tlačítkem myši na střední tlačítko Navigace.
Rozevře se lišta Navigace.
2. Z nabídky v liště Navigace vyberte klepnutím levým tlačítkem myši příslušný objekt, např. Obrázek.
3. Pomocí poklepávání na šipky
obrázcích.
v panelu Navigace listujte v dokumentu po jednotlivých vložených
STAVOVÝ ŘÁDEK
Stavový řádek je umístěn při dolním okraji editoru Writer. Je většinou anonymní částí pracovní plochy,
které není věnována stálá pozornost, poskytuje však užitečné informace o dokumentu. Jedná se víceméně
o rekapitulaci základních režimů nastavení, se kterými pracujete.
Lupa - velikost zobrazené stránky
Číslo aktuální
stránky a celkový
počet stránek
Styl stránky,
standardně nastaven
na Výchozí
Režim vkládání
Režim hypertextového odkazu
Režim výběru
Strana
První informační políčko zleva ve stavovém řádku uvádí číslo aktuální stránky a celkový počet stránek právě
otevřeného dokumentu. Pokud poklepete dvakrát levým tlačítkem myši na oblast s čísly
stránek, otevře se propracovanější navigační nabídka Navigátor, o které se zmíníme později.
Styl stránky
Po informaci o počtu stránek je pro případ použití více stylů stránek uveden styl stránky,
standardně Výchozí.
18
Prostředí textového editoru Writer
Lupa - velikost zobrazené stránky
Třetí v pořadí na stavovém řádku je informace, s jakou velikostí je stránka na ploše zobrazena. Pokud klepnete
dvakrát levým tlačítkem myši na údaj zvětšení, otevře se okno Lupa pro změnu nastavení. Za údajem
zvětšení následují informační režimy - režim vkládání, výběru a režim hypertextového odkazu.
Režimy vkládání a přepisování
Režim, ve kterém píšete dokument, je standardně označen značkou INSRT. Jedná se o režim vkládání.
Klepnete-li levým tlačítkem myši na režim vkládání, změní se znaménko na OVER, což je režim přepisování.
•
Režim vkládání - text dodatečně vepisovaný do vytvořeného dokumentu bude s každým novým
znakem současně odsouvat text za kurzorem tak, aby tím uvolnil prostor pro dopisovaný text.
Tento režim je nastaven standardně.
•
Režim přepisování - v režimu přepisování se pracuje tak, že s každým nově napsaným znakem
se automaticky po pravé straně kurzoru jedno písmeno smaže.
Upozornění: V případě, že jste omylem přepnuli z režimu vkládání do režimu přepisování, bude
kurzor s každým nově napsaným písmenem ubírat písmeno z již napsaného textu. Stávající
text je tak přepisován textem novým! Tuto vlastnost režimu přepisování můžete změnit buď
stisknutím klávesy Insert na klávesnici, nebo přepnutím režimů ve stavovém řádku.
Režimy výběru
Režim výběru zobrazuje aktuálně používaný režim. STD je označení standardního režimu výběru, EXT je režim
rozšiřování a ADD označuje režim přidávání.
•
Režim výběru STD - standardní
režim, kdy volbu výběru textu
provedete
klepnutím
levým
tlačítkem myši na začátek textu
a se současně stisknutým levým tlačítkem myši označíte text. Pokud následně změníte volbu a označíte jiný
text, nebude již dřívější výběr aktivní.
•
Režim rozšiřování EXT - v tomto
1. klepnutí myši 2. klepnutí myši 3. klepnutí myši
režimu nebude provedený výběr
zrušen. K původně označenému
výběru tak bude s každým novým
klepnutím levého tlačítka myši
přidán nový výběr, a to právě
do klepnutím označeného místa. Pohybem kurzoru se současně stisknutým levým tlačítkem myši provedete
i zmenšení souvislého výběru textu.
•
Režim přidávání ADD - k již
označenému výběru se přidá
jiná vybraná část textu. Nejde
o souvislý výběr, ale o několik
jednotlivých výběrů.
1. označení myší
1. označení myší
... atd.
Režim hypertextového odkazu
Každým odkazem na e-mailovou adresu nebo www stránky vás může textový editor na takto odkazovanou
adresu přímo přesměrovat. Režim určuje, zda je hypertextový odkaz, např. www.openoffice.cz, aktivní, či ne.
V případě volby HYP se odkaz stává aktivním. To znamená, že pokud klepnete levým tlačítkem myši na odkaz,
budete na zvolený odkaz přesměrováni. Pokud tomu chcete zabránit, zvolte klepnutím na položku režim SEL.
Označení hvězdičkou
Hvězdička ve stavovém řádku vedle hypertextového odkazu určuje, zda je stránka uložena na pevný disk,
či ne. V případě, že se jedná o novou ještě neuloženou stránku nebo o pozměněnou a neuloženou stránku,
objeví se ve stavovém řádku informativní označení hvězdičkou. Pokud textový dokument uložíte na pevný disk,
hvězdička zmizí.
19
textový editor Writer
Základní editace textu
PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY
Základní klávesy
Při samotné editaci textu se bez klávesnice neobejdete. Základní využití kláves a jejich význam byste měli znát
a bezpečně je ovládat.
Klávesa
Význam klávesy
Enter
Odsadí odstavec, event. nadpis na další řádek.
Šipky
Přesunou kurzor v textu v naznačeném směru.
Insert
Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování. Pokud je aktivován režim vkládání,
bude nový text vložen mezi již existující text. Pokud bude aktivován režim přepisování,
pak nový text bude přepisovat již existující text od kurzoru doprava. O tom, jaký režim je
aktivován, informuje stavový řádek v dolní části Writeru.
Delete
Smaže znak vpravo od kurzoru.
Home
Nastaví kurzor na začátek řádku.
End
Nastaví kurzor na konec řádku.
Page Up
Přesun o jednu obrazovku nahoru.
Page Down
Přesun o jednu obrazovku dolů.
Backspace
Smaže znak vlevo od kurzoru.
Shift
Klávesa Shift se používá vždy s nějakou další klávesou. Umožňuje psaní velkých
písmen. Například Shift+A napíše velké A.
Tab
Přesune kurzor doprava na nejbližší tabulátorovou pozici. Každé následující stisknutí
Tab posune kurzor na další nastavený tabulátor doprava.
Caps Lock
Trvale aktivuje velká písmena (klávesu Shift). Aktivace je zobrazena svítící diodou
v pravém horním rohu klávesnice.
Num Lock
Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici. Aktivovaná numerická klávesnice má
opět vlastní indikátor. Numerickou klávesnici doporučuji mít neustále aktivovanou.
Pozn.: Zbývající klávesy - Alt, Esc apod. - mají stejný význam jako ve Windows.
Kurzor
V textovém editoru je kurzor důležitým prvkem. Je to svislá tenká blikající čára na řádku v ploše papíru. Tím,
že kurzor bliká, vám neustále ukazuje, kde se na ploše dokumentu právě nacházíte. Kdykoliv klepnete levým
tlačítkem myši v textu na pracovní ploše, přemístíte současně kurzor do této oblasti textu. Přesun kurzoru lze
provést také stisknutím šipek na klávesnici. Pomocí šipek na klávesnici
se přesouváte mezi textem po znacích a řádcích. Bez kurzoru by práce
v textovém editoru byla takřka nemyslitelná.
Bloky - označení textu
Při tvorbě textového dokumentu je vhodné postupovat tak, že nejdříve napíšete potřebný text a teprve pak v něm
budete případně provádět úpravy, tedy dále jej formátovat. Abyste mohli úpravy textu provést, musíte nejprve text,
který je pro úpravu určen, označit. Budete-li tedy upravovat jedno slovo, označte právě toto slovo. Označení provedete
tak, že klepnete jednou levým tlačítkem myši na začátek textu a se současně stisknutým tlačítkem přejíždíte
kurzorem až na konec potřebného označení. Poté uvolněte stisknutou klávesu. Označený text se stane inverzním,
je tedy bílý na černém pozadí, a je připraven k dalším úpravám. Tomuto označení se také říká „označit do bloku“.
Označení bloku textu pomocí myši:
1. Klepnutím levým tlačítkem myši nastavte kurzor na začátek textu, který chcete označit do bloku.
2. Současně se stisknutou klávesou myši přesuňte kurzor na konec označení do bloku.
3. Uvolněte levé tlačítko myši.
20
Základní editace textu ve Writeru
Označení bloku textu pomocí tlačítka myši a klávesy Shift:
1. Nastavte kurzor na začátek textu.
2. Stiskněte klávesu Shift.
3. Podržte stisknutou klávesu Shift a levým tlačítkem myši klepněte na konec označovaného textu. Namísto
myši můžete použít šipky na klávesnici.
Označení bloku textu pomocí tlačítka myši a klávesy Ctrl - výběr několika samostatných bloků:
1. Označte text pomocí myši.
2. Označte shodně pomocí myši další text za současného stisknutí a podržení klávesy Ctrl.
3. Po ukončení výběru textu uvolněte klávesu Ctrl. Bude označeno více výběrů.
Ve Writeru existují zjednodušené postupy pro často prováděná označení:
Co označit
Jak postupovat
Jedno slovo
Rychlé označení slova provedete tak, že klepnete dvakrát levým tlačítkem myši
na požadované slovo.
Jednu větu
Na text klepněte třikrát levým tlačítkem myši. Označíte tím celou jednu větu.
Odstavec
Pokud klepnete na libovolném místě v odstavci čtyřikrát, označíte celý odstavec.
Celý dokument
Celý dokument lze označit pouze tak, že klepnete levým tlačítkem myši v libovolném
místě v dokumentu. Poté stiskněte klávesu Ctrl a současně klávesu A (klávesová
kombinace Ctrl+A).
Označení bloku zrušíte klepnutím levým tlačítkem myši kamkoliv do textu.
Pravidlo:
•
Klepnutí myší = jedno stisknutí tlačítka myši. Pokud není přímo určeno kterého tlačítka, jedná se o levé
tlačítko myši.
•
Poklepání myší = dvojí stisknutí tlačítka myši (rychlost poklepání je nastavena operačním systémem
Windows v Ovládacích panelech).
Upozornění: Pozor na označený blok! Jestliže máte kdekoliv v dokumentu označený blok
a začnete například psát text, Writer smaže obsah bloku a nahradí jej tímto textem. Writer
to pochopí tak, že již označenou část textu nepotřebujete a že ji chcete nahradit novým,
právě psaným textem.
ZNAK, TYP PÍSMA
Znakem se rozumí písmeno, číslice i jiné libovolné znaky (např. závorka, označení procent, zavináč, rovnítko
apod.). Typ písma je komplet jednotlivých písmen abecedy, číslic a znaků, které mají shodný grafický tvar a jsou
ve všech stylech a velikostech písma vzhledově jednotné. Obecně se takovému typu písma říká font. Typ písma
je označen názvem daného písma. V každém počítači je několik standardních typů písma instalováno současně
se systémem či aplikacemi. Existuje však velké množství typů písma, které můžete instalovat samostatně.
Text či jednotlivé znaky v textu můžete libovolně upravovat. Jedním z hlavních požadavků na textový editor
a jednou z možností editoru je právě změna typu písma.
Před změnou typu písma je nutné text (na který se bude změna vztahovat) označit do bloku. Změnu typu
písma docílíte výběrem v rozevírací nabídce, která se nachází v liště Formátování. V rozevírací nabídce je
v dialogu zobrazen název typu písma, který je v daný okamžik ve vašem dokumentu aktuální.
Změna typu písma
1. V panelu nástrojů Formátování klepněte levým tlačítkem myši na modrou
šipku po pravé straně rozevírací nabídky Název písma. Rozevře se výběr
všech typů písma, které máte v počítači. Výběr je seřazen abecedně
podle názvů typu písma. Ve výběru jsou uvedena pouze písma, která
jsou v počítači zastoupena - nainstalována.
21
textový editor Writer
2. V rozevřené nabídce Název písma opět klepněte na název požadovaného typu písma. Text označený
k úpravě se změní na požadovaný typ písma.
Pokud pracujete s několika typy písma, textový editor si tuto skutečnost
zapamatuje a umístí použitá písma v rozevírací nabídce hned na začátek
před ostatní abecedně setříděné názvy. Oddělí je linkou od seznamu
všech typů. Činí tak z praktického důvodu, abyste nemuseli často užívané
písmo vybírat zdlouhavě rolováním v abecedním seznamu nabídky.
Tip: Pokud potřebujete v rozevírací nabídce rychle najít
správný typ písma a znáte jeho název, stačí v dialogu nabídky
přepsat současný typ písma počátečním písmenem, kterým
název začíná. Writer automaticky přeskočí na název, který
jako první začíná na dané písmeno. Označte požadovaný typ
písma, nebo pokračujte druhým písmenem názvu, popřípadě
volbou pomocí šipek na klávesnici.
Základními a nejpoužívanějšími typy písem jsou Times New Roman (tzv. knižní písmo) a Arial (proporcionální
písmo). V nabídce jsou i typy písem, které obsahují místo čitelných znaků symboly, například Wingdings
(☺).
Příklady často používaných typů písem:
Times New Roman - toto je text písmem Times New Roman.
Arial - toto je text písmem Arial.
Arial Narrow - toto je text písmem Arial Narrow.
Courier New - toto je text písmem Courier New.
Odlišnosti jednotlivých typů písma
Jako příklad porovnejte tři základní typy písma Times New Roman, Arial a Courier New. Tato písma jsou
základem prakticky všech operačních systémů Windows. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Bezpatkové písmo
Navenek se jeví jako písmo technické. Má ostré rovné hrany. Porovnejte např. znak A nebo E - ve svém
zakončení mají tyto znaky hranaté ostré rohy. Písmo je navíc napsáno ve všech linkách stejně silně. Hlavním
představitelem takového písma je Arial. Tato kniha je napsána písmem Arial. Přišli jste na to? Tento typ
písma se používá hlavně k psaní formálních pracovních textů, návodů na použití, v technické dokumentaci
či u různých informativních nápisů.
Patkové písmo
Více ozdobné písmo. Porovnejte opět písmena A i E. Mají okraje zakončeny tzv. patkou. Všimněte si, že písmo
není stejně silné. Některé linky patkového písma jsou značeny tence a některé silně. Hlavním představitelem
patkového písma je Times New Roman. Dále pak to jsou hlavně písma, mající v názvu slůvko Antiqua .
Toto písmo se používá spíše při psaní osobní korespondence, pro grafické ztvárnění textu, ale i pro běžné
dokumenty.
Proporcionální písmo
Běžné písmo psané v textovém editoru je proporcionální. To znamená, že vzdálenost jednotlivých písmen
a mezer mezi těmito znaky se liší v závislosti na napsaném znaku. Například šířka a mezera po napsání
písmene M není stejná jako šířka písmene I včetně mezery.
Neproporcionální písmo
Písmo je přirovnáno k písmu psacího stroje. Všechny znaky včetně mezer jsou stejně široké. Tímto písmem
je právě zmiňovaný Courier.
Ozdobná a kaligrafická písma
Pro kompletnost musíme dodat, že v nabídce jednotlivých typů pravděpodobně narazíte na různá další ozdobná
písma a grafické znaky. Příkladem můžou být fonty
,
,
. Ozdobné
písmo použijete u různých netradičních pozvánek a oznámení.
22
Základní editace textu ve Writeru
Základní zásady použití typů písma v dokumentu
Pisatel začátečník se snadno pozná podle toho, jak pracuje s typem písma. Vidíte-li, že dokument přímo
hýří velkým počtem různých typů písma, nebo máte-li pocit, že pisateli jde spíše o výčet jednotlivých typů
písma než o samotný text, hovoří to o pisateli začátečníkovi nebo o jistém druhu nevkusu. Pravda je, že pro
technickou dokumentaci platí jiná pravidla než pro místní bulvární plátek.
Obecné pravidlo však zní, pokud možno nemíchat různé typy písma. Spíše se snažte v celém textovém
dokumentu volit úpravy pomocí stylu a velikosti jednoho typu písma.
Upozornění: V textovém editoru můžete použít pouze takové typy písem, které jsou
nainstalovány v operačním systému Windows.
VELIKOST PÍSMA
Práce s velikostí písma je v textovém editoru jednou z hlavních potřeb editace.
Základní velikost písma je daná číslicí, která označuje, kolik bodů je písmo velké. Před změnou
velikosti písma si nezapomeňte označit upravovaný text do bloku. Pro změnu velikosti písma
použijte rozevírací nabídku umístěnou v panelu nástrojů vedle typu písma. V rozevírací nabídce je
nastavena velikost textu právě označeného kurzorem, popřípadě velikost standardně nastaveného
textu. Není-li v rozevírací nabídce při označeném textu zadána velikost písma, znamená to, že máte
označen text, kde je použito více velikostí písma.
Nabídku velikosti písma otevřete klepnutím na modrou šipku v její pravé části
. Levým tlačítkem myši
označte klepnutím požadovanou velikost textu. Text bude upraven na zvolenou velikost.
Tip: Velikost textu z rozevírací nabídky nemusíte dodržovat striktně. Pokud potřebujete velikost
například 8,5 bodů, vepište tuto velikost přímo do dialogu na místo rozevírací nabídky. Označený
text bude upraven do požadované velikosti.
Použití velikosti písma
•
Velikost 8 bodů - je velikost doporučená jako minimální ještě čitelné písmo. Velikost písma 8 bodů
a menší není vhodná pro texty určené pro časté čtení. Také to určitě není vhodná velikost pro dokumenty
adresované seniorům, lidem se zhoršeným zrakem a dětem. Myslete na to při úpravě dokumentu.
•
Velikost 10-12 bodů - je standardní velikost písma používaná v běžné korespondenci. V závislosti na typu
písma může být použito i větší písmo.
•
Velikost 14 bodů a více - používá se hlavně pro nadpisy, upozornění, různé pozvánky, informační tabulky aj.
STYL PÍSMA
Téměř všechny typy písem mají tři základní styly - řezy. Tučné (B), Kurzívu (I) a Podtržené (U). Jednotlivé
řezy písem lze kombinovat, takže můžete dosáhnout například podtržené kurzívy nebo písma tučného
podtrženého.
Tučné
Před změnou stylu písma označte požadovaný text do bloku. V případě požadavku na tučné písmo pak
jednou levým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tučné . Ikona je umístěna v liště Formátování vedle rozevírací
nabídky velikosti písma. Označený text změní použitý styl na tučné. Ikona se podbarví světle na znamení,
že označené písmo má styl Tučné. Pokud klepnete opět levým tlačítkem myši na ikonu tučné, označené písmo
se opět zobrazí normálně.
Druhý způsob jak změnit styl písma na tučné je pomocí klávesové zkratky. Klávesová zkratka je Ctrl+B
(B je zkratka z anglického Bold – tučný). Po označení textu stiskněte klávesu Ctrl a se současně stisknutou
klávesou stiskněte navíc klávesu B a uvolněte. Do stavu před zvýrazněním písma se dostanete opět shodnou
klávesovou zkratkou.
23
textový editor Writer
Kurzíva
Změnu stylu Kurzíva provedete shodným způsobem jako změnu stylu na tučný. Označte text a klepněte levým
tlačítkem myši na ikonu Kurzíva . Text bude upraven v požadovaném stylu. Klávesová zkratka je v případě
kurzívy Ctrl+I (zkratka I značí slůvko Italic). Pokud potřebujete označit text tučně i kurzívou, klepněte postupně
levým tlačítkem myši na ikonu Tučné a pak na ikonu Kurzíva. Na pořadí nezáleží.
Podtržené
Vedle ikony Kurzívy se v panelu nástrojů nachází do třetice ikona Podtržené. Označený text podtrhnete tak,
že jednou levým tlačítkem myši klepnete na ikonu Podtržené . Pomocí klávesnice lze označený text podtrhnout
po stisku kláves Ctrl+U (U jako Underline).
V případě, že se změna stylu týká jednoho slova, nemusí být slovo označeno do bloku, ale stačí, aby se
v upravovaném slově nacházel kurzor. Označit však můžete i jedno písmeno nebo celý odstavec.
Styly písem je možno libovolně kombinovat, záleží pouze na vašem záměru při editaci textu.
Poznámka: Písmo označené stylem kurzíva je jinak čitelné, pokud je psáno patkovým
či bezpatkovým písmem. Patková písma zvláště u tučné kurzívy ztrácejí na své čitelnosti.
ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE)
Každý odstavec je možné zarovnat vzhledem k okrajům stránky. Existuje zarovnání na střed stránky, k pravému
a levému okraji a zarovnání oboustranné. Zarovnáváte-li odstavec, není nutné jej předtím označovat do bloku,
stačí stát kurzorem kdekoliv uvnitř odstavce a stisknout správné tlačítko. Čtyři tlačítka pro zarovnání odstavce
jsou k dispozici na panelu nástrojů Formátování.
Zarovnat vlevo
je standardní nastavení. V případě, že klepnete na ikonu Na střed
, bude odstavec textu
vycentrován do středu stránky. Chcete-li zvolit zarovnání k pravému okraji stránky, musíte klepnout levým
tlačítkem myši na ikonu Zarovnat vpravo . Klepnete-li levým tlačítkem myši na ikonu Do bloku , bude odstavec
po obou stranách listu zarovnán přesně ke kraji stránky.
Upozornění: V žádném textovém editoru nelze zarovnat část textu v řádku vlevo a část vpravo.
Zarovnání přísluší celému odstavci a jakákoliv kombinace zarovnání jen části odstavce není
standardním způsobem možná.
Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto
je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo. Toto je ukázka zarovnání vlevo.
Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed.
Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání na střed. Toto je ukázka zarovnání
na střed.
Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání
vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo. Toto je ukázka zarovnání vpravo.
Ukázka oboustranného zarovnání (do bloku). Ukázka oboustranného zarovnání (do bloku).
Ukázka oboustranného zarovnání (do bloku). Ukázka oboustranného zarovnání (do bloku).
Při zarovnání do bloku si však musíte dát pozor na vzhled dokumentu a na mezery mezi slovy. Textový editor
při zarovnání textu do bloku roztáhne řádek tak, aby text, který nevychází až na konec řádku, zarovnal.
V krajních případech tak vzniknou velké mezery mezi slovy. Pokud je odstavec po zarovnání do bloku na celé
stránce, jsou mezery přijatelné.
Při zarovnání do
Horší případ může nastat při zarovnání do bloku u úzkého sloupce textu a navíc při
použití nevhodné velikosti písma. To nastane například při obtékání textu kolem nějakého
objektu, kdy může vzniknout úzký prostor mezi okrajem objektu a tisknutelným okrajem
stránky. V případě, že je na první pohled mezera mezi textem nepřiměřeně veliká
(viz obr. vpravo), spočívá úprava textu v několika možnostech.
24
!
bloku je nutno dát
pozor na vzhled
d o k u m e n t u
a mezery mezi
slovy.
Základní editace textu ve Writeru
1. Nejjednodušší je úprava velikosti obrázku či obtékaného objektu. Stačí obrázek o malý kousek zmenšit,
zvětšit či posunout a textový editor upraví dokument do čitelnější podoby.
2. Někdy je vhodná úprava obsahu textu, tj. nahrazení slovního výrazu za jiný výraz, přidání textu či změna
slovosledu ve větě, prostě manipulace se samotným textem.
3. Třetí krajní možností je zásah do velikosti písma.
Typ, velikost, styl a zarovnání písma - síla kombinace…
Typ, velikost, řez a zarovnání písma jsou naprostými základy každého textového editoru. Přestože se jedná
o čtyři jednoduché funkce, jedná se zároveň i o čtyři nejpoužívanější funkce, které při zkombinování poskytují
uživateli širokou škálu možností, jež by například na běžném psacím stroji nebyly proveditelné.
STYL ODSTAVCE
Termínem odstavec se v textovém editoru rozumí souvislý nepřerušovaný tok textu, který je zakončen
stiskem klávesy Enter. Stiskem této klávesy vytvoříte zakončení souvislého textu, vznikne odstavec.
Odstavcem je nejen dlouhý text na mnoha řádcích. Jako odstavec se také chová například i pouhé jedno
slovo, které je zakončené stiskem klávesy Enter. Pomocí nastavení formátu odstavce zformátujete celý textový
dokument. Je zapotřebí vědět, jak se při nastavení odstavce bude chovat celý dokument.
Styl odstavce je souhrn všech nastavení, která jsou v odstavci použita. Tento souhrn vlastností lze
provést jedním příkazem a pojmenovat ho stylem.
Je styl odstavce důležitý?
Důvodů proč definovat styl odstavce je více. Prvním důvodem je zmiňovaný formát písma odstavce,
kdy nemusíte texty, které mají shodnou znakovou sadu, typ písma, velikost apod., neustále s každým
odstavcem nastavovat. Stačí styl jednou nastavit a nadále používat.
Hlavní výhodou je ale možnost dodatečně provádět změny stylu odstavce v jednotlivých parametrech použitého
stylu. Tato změna se poté aplikuje automaticky na celý dokument. Platí tedy, že pokud budete nadpisy později
měnit, například u velikosti znaku z použité velikosti 20 na velikost 12, stačí provést tuto změnu velikosti
v nastavení stylu. O změnu nadpisů se postará textový editor za vás.
Nemusíte u všech nadpisů provádět dodatečně změny a obávat se,
že opomenete jednotlivé nadpisy upravit.
Například textový dokument máte rozdělen na standardní text a na nadpis.
Nadpis použijete zarovnaný na střed, tučný, velikost 20, barva modrá. Pokud
použijete v textu dva či tři nadpisy, máte možnost každý samostatně upravit,
popřípadě použít kopírování formátu (o tom později). V případě, že jste
v textu použili větší množství nadpisů, nadefinujte si jednotný styl odstavců
(s použitím např. právě pro tyto nadpisy) tak, abyste nemuseli každý z těchto
nadpisů opakovaně formátovat zvlášť. Totéž pak můžete provést s vlastním
textem dokumentu, který za nadpisem následuje.
Do okna se styly se dostanete následovně:
1. V hlavní nabídce zvolte položku Formát.
2. Následně v podnabídce zvolte položku Styly a formátování.
Editor zobrazí samostatné okno Styly a formátování se seznamem všech
aktuálních stylů v dokumentu.
Jak konfigurovat existující styl?
Do centrálního okna pro konfiguraci stylu se ve Writeru dostanete klepnutím pravým tlačítkem myši na nějaký
styl a následně volbou položky Upravit.
Zobrazí se okno s velkým množstvím záložek, jež v sobě kombinuje veškeré možnosti
nastavení, které lze provést s písmem i odstavcem jako takovým. Jakékoliv nastavení
písma, zarovnání, ohraničení buněk apod. zde můžete v rámci jednoho stylu
nadefinovat a poté jediným klepnutím (aktivací stylu) použít.
Téhož dosáhnete, pokud klepnete přímo v odstavci pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete Upravit styl
odstavce. Otevře se konfigurační okno daného stylu, ve kterém můžete provést žádoucí změny.
25
textový editor Writer
Jak vytvořit styl?
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Formát.
2. V rozevřené nabídce vyberte klepnutím na položku Styly a formátování.
Writer zobrazí stejnojmenné okno.
3. Po klepnutí pravým tlačítkem myši v ploše okna vyberte z nabídky
možnost Nový.
4. Zobrazí se okno Styl odstavce, ve kterém je možné nastavit jeho kompletní formátování – tedy od nastavení
formátu písma přes zarovnání textu na stránce, hodnot prokladu znaků, efektů pro písmo, nastavení
tabulátorů, číslování řádků atd.
5. V poli Název záložky Organizátor
nejprve editujte název vámi
vytvářeného stylu. Z nabídky
Spojeno s vyberte již existující
styl, na kterém chcete založit
nový styl. Poté editujte potřebné
parametry v záložkách Písmo,
Efekty pro písmo atd.
Pokud bude aktivováno zatržítko
Automatická aktualizace, bude
automaticky aktualizováno formátování všech odstavců, na které
bude aplikován tento odstavcový styl. Změníte-li jakýkoliv parametr
v nastavení tohoto stylu, pak se tato změna (po potvrzení v okně Styl
odstavce) promítne přímo do textu daného odstavce.
Po nastavení všech potřebných parametrů klepněte na tlačítko OK.
6. Budete vráceni zpět do okna Styly a formátování. Všimněte si, že v seznamu
stylů přibyl vámi nově založený styl.
Nový styl je vytvořen a připraven k okamžitému použití.
Jak použít styl?
1. Klepněte kamkoliv do textu odstavce, na který hodláte aplikovat vámi volený odstavcový styl.
2. V hlavní nabídce Writeru vyberte klepnutím položku Formát. V rozevřené podnabídce klepněte
na položku Styly a formátování. V okně Styly a formátování vyhledejte styl a poklepejte na něj levým tlačítkem
myši. Styl bude okamžitě aplikován na odstavec.
Tip: Stejného výsledku dosáhnete, pokud použijete nabídku
Použít styl, která se nachází přímo na liště nástrojů Formát.
Z otevřené nabídky vyberte vámi volený styl; pokud ve výčtu
není, klepněte v nabídce na položku Více..., která zobrazí okno
Styly a formátování se všemi styly.
Rychlého zobrazení (či skrytí) okna Styly a formátování docílíte
rovněž stiskem klávesy F11.
Práce se soubory – dokumenty
NOVÝ TEXTOVÝ DOKUMENT
Spuštěním editoru Writer jste automaticky otevřeli nový textový dokument. Na titulní liště je
standardně označen Bez názvu1 – OpenOffice.org Writer.
Pokud potřebujete otevřít nový nebo další textový dokument, klepněte levým tlačítkem myši na ikonu
Nový v panelu nástrojů Standardní. Vytvoříte tak automaticky další prázdný dokument připravený k editaci
textu. Ten bude označen jako Bez názvu2 – OpenOffice.org Writer.
26
Základní editace textu ve Writeru
Další možnost jak vytvořit nový textový dokument je prostřednictvím hlavní nabídky:
1. V hlavní nabídce klepněte levým tlačítkem myši
na položku Soubor.
2. Z rozevřené nabídky vyberte první ikonu
v pořadí s názvem Nový.
3. V rozevřené podnabídce vyberte klepnutím
položku Textový dokument.
Třetí možností je použít klávesovou zkratku Ctrl+N:
Nový prázdný dokument rychle otevřete tak, že stisknete klávesu Ctrl a za jejího stálého držení krátce stisknete
klávesu N (klávesová kombinace Ctrl+N). Poté uvolněte obě klávesy - okamžitě bude založena nová stránka.
Ve všech třech případech se otevře vždy prázdná stránka určená k editaci textu. Každý nový dokument můžete
také v počítači samostatně uložit.
ULOŽENÍ DOKUMENTU
Každý dokument, který v textovém editoru vytvoříte a chcete jej uchovat
,musíte po dopsání textu a případném vytištění v počítači uložit.
V tomto případě byste tedy z dialogového okna (viz obr. vpravo) zvolili
tlačítko Uložit. Jestliže dokument nechcete dále editovat a mít jej uložený
na disku počítače, zvolíte tlačítko Neukládat. V tomto případě však
přicházíte o veškerý obsah tohoto dokumentu.
Proč ukládat dokument?
Dokument ukládáte proto, abyste mohli vytvořené texty v počítači na určeném místě skladovat pro případné
pozdější otevření a přečtení. Můžete také dodatečně provést jakékoliv opravy a úpravy vytvořeného dokumentu.
Obecně, pokud v počítači spustíte textový editor Writer, vytvoříte tím nový textový dokument. Jakákoliv práce
probíhající v takto nově otevřeném textovém editoru je ve skutečnosti uložena pouze dočasně v paměti
počítače. V momentě, kdy provedete uložení dokumentu, ukládáte tento dokument na pevný disk počítače,
tedy trvale.
Doporučuji text ihned po napsání prvních vět uložit. Dokument totiž můžete ukládat průběžně a současně
v dokumentu dále pracovat. Může se totiž stát cokoliv. Odejdete v práci od rozepsaného textu a váš kolega vám
neodbornou manipulací na PC dokument vymaže. Nebo dojde k výpadku energie či se prostě jen váš počítač
rozhodne stávkovat. Pokud v těchto případech nemáte text uložen, jako by neexistoval. Pamatujte tedy na jeho
prvotní uložení.
OpenOffice.org Writer disponuje funkcí ukládání informací pro tzv. obnovení dokumentu (v intervalech po
15 minutách). Jistá záchrana tu přeci jenom v některých případech je. Přesto si zvykněte ukládat text manuálně
(či pomocí klávesové zkratky) pravidelně vždy při napsání nějaké větší části textu a hlavně když odcházíte
od počítače.
Jak dokument uložit?
Dokument uložíte tak, že jednou levým tlačítkem myši klepněte na ikonu Uložit
.
Další způsob je uložení pomocí klávesové zkratky Ctrl+S. Stiskněte klávesu Ctrl
a za jejího držení stiskněte krátce klávesu S. Poté uvolněte obě klávesy.
Třetí možností je uložení dokumentu prostřednictvím hlavní nabídky:
1. V hlavní nabídce klepněte levým tlačítkem myši na položku Soubor.
2. V rozevřené nabídce Soubor vyberte položku Uložit.
První uložení
Po napsání části textu v editoru Writer proveďte uložení dokumentu. Protože se jedná o první uložení, je nutné
zadat jméno souboru a místo (resp. přesnou cestu), kam bude soubor uložen.
27
textový editor Writer
1. Zvolte jednu z nabídek uložení souboru (např. jednou levým tlačítkem myši klepněte na ikonu Uložit).
2. Writer zobrazí okno Uložit jako pro zadání všech nastavení.
Složka (adresář),
do které bude
soubor uložen
Ikona pro přechod
do nadřazeného
adresáře
Tlačítka pro rychlý přechod
do předdefinovaných složek
(adresářů). Jediným klepnutím
na některé z tlačítek se lze
snadno dostat např. do složky
Dokumenty, na plochu apod.
Název, pod
kterým bude
dokument uložen
Datový typ
souboru
Ikona pro vytvoření
podsložky – nové
složky (adresáře)
v právě aktuální
složce
Klepnutím na tlačítko
Uložit proběhne uložení
dokumentu.
Aktivace zatržítka zajistí
automatické doplnění přípony
souboru na konec názvu
souboru tak, aby odpovídal
typu souboru.
3. Zvolte kam textový dokument uložit, do jaké pracovní složky. To provedete v rozevírací nabídce Uložit do
v horní části okna. Writer nabízí standardně systémovou složku operačního systému Dokumenty. Je na
vás, zda použijete pro vytvořený dokument standardní nastavení, či jiné umístění. V případě, že vám chybí
podsložka, do které byste dokument uložili raději, můžete ji vytvořit přímo v okně Uložit jako. K tomuto účelu
použijte ikonu
pro vytvoření podsložky. Začátečníkům doporučuji ponechat složku dokumenty.
4. Zvolte název souboru, tj. vámi vytvořeného dokumentu. Nabídka pro volbu názvu je umístěna v dolní
části okna. Název vepište do dialogu prázdné rozevírací nabídky. Název volte výstižně a krátce. Můžete
použít jak mezery, tak háčky a čárky. V případě, že dokument bude tvořen pro umístění na webu, je nutné
v názvu dokumentu háčky, čárky i prázdné mezery vynechat.
5. Další volbou může být typ souboru. Typ souboru je určen příponou souboru. V případě, že je textový
dokument určen k editaci a tisku v počítači, ve kterém je vytvořen, nebo bude adresát otevírat dokument
ve shodné aplikaci OpenOffice.org Writer verze 2.x, použijte standardně nabízenou příponu. Typ souboru
ponechejte tak, jak je standardně nastaven, tedy .odt.
6. Klepněte na tlačítko Uložit. Dokument bude ve složce Dokumenty uložen jako První text.odt.
Od této chvíle se bude dokument nacházet na počítači ve zvolené složce a bude označen názvem, který se
objeví i v titulní liště namísto původního označení Bez názvu1, tedy například První text.odt. Přípona .odt značí,
že text je napsán jako Open dokument v OpenOffice.org Writer.
Tip: Doporučuji ve složce Dokumenty vytvořit jednotlivé podsložky, tematicky pojmenované podle
budoucího obsahu, např. Úkoly, Pracovní dopisy, Soukromé apod. To má výhody v rychlé orientaci
ve vytvořených souborech. Nevznikne chaotické hledání v jednom balíku všech dokumentů,
zvláště pokud by tyto dokumenty byly nazvány např. text1, text2 apod.
Poznámka: Složka Dokumenty je složka systémová. Operační systém má vytvořenou složku
Dokumenty a předpokládá, že jakékoliv vámi vytvořené soubory budete chtít do této složky ukládat.
Proto vám nabízí tuto složku nejen při ukládání souborů. Je tedy vhodné použít tuto složku jako
hlavní úložiště vytvořených souborů. Není to však pravidlo. Potřebujete-li ukládat dokumenty
na jiné místo, zvolte libovolnou složku a nasměrujte ukládání dokumentu do ní.
28
Základní editace textu ve Writeru
Druhé a další uložení
V případě, že ukládáte vytvořený dokument poprvé, chová se textový editor jinak, než když ukládáte textový
dokument, který byl již dříve uložen. To je logické. Textový dokument, který jste již jednou uložili, má definován
název souboru, umístění a další atributy. Každé další uložení dokumentu bude vlastně ukládat pouze změny,
které jste v dokumentu provedli od doby posledního uložení dokumentu.
Uložení pod jiným jménem - Uložit jako
Uložení souboru pod jiným jménem je běžný způsob jak si ulehčit práci při psaní nového souboru,
který je textově podobný dokumentu již někdy dříve editovanému. Tuto možnost využijete v případě,
že podobný textový dokument máte ve svém počítači vytvořen a uložen. Příkladem může být pozvánka
na akci, ve které chcete pouze pozměnit datum konání, adresu a některé body jednání. Potřebujete vlastně
„okopírovat“ část dokumentu pro novou pozvánku a současně původní dokument zachovat beze změn.
1. Otevřete původní dokument.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte levým tlačítkem myši na položku Soubor.
Otevře se další podnabídka.
3. Z podnabídky vyberte klepnutím levého tlačítka položku Uložit jako.
4. Otevře se již známé okno určené k uložení dokumentu. Zde v dialogu Název
souboru editujte nový název souboru.
5. Klepněte na Uložit.
Soubor, ve kterém budete provádět změny, bude uložen s novým názvem a současně
původně otevřený dokument zůstane beze změn. Změny, které nyní provedete, se
týkají již nového souboru.
POZOR! Mnoho uživatelů postupuje tak, že v dokumentu určeném jako vzor provede změny
a teprve pak zvolí nabídku Uložit jako. Tím uloží změny pod novým názvem dokumentu. Zde je
potencionální riziko smazání původního dokumentu. V zápalu práce se totiž může stát (a také
se mnohokrát stane), že zapomenete pozměněný dokument uložit pomocí nabídky Uložit jako,
ale navyklým způsobem provedete uložení změn pomocí klávesové zkratky Ctrl+S. Pak se
ovšem původní dokument přepíše a žádný nový nevznikne.
ŠABLONA DOKUMENTU
Jedná se o způsob jak využít dokument, ve kterém se při rutinní editaci opakuje stejný text či data. Jde o dokument,
který potřebujete „předchystaný“ v určitém stavu, jeho kopii určenou k vyplnění apod., tedy dokument, v němž
vyplníte pouze hlavičku, odstavec s daty nebo adresu příjemce. To vše je příklad šablony. Pro práci s takovýmto
opakovaně vyplňovaným dokumentem není vhodné jej neustále ukládat (například pomocí procedury Uložit jako)
ale je skutečně vhodnější vytvořit si takzvanou šablonu dokumentu.
Princip vytvoření a použití šablony je následující. Vzorovou ukázkou budiž například pozvánka na pravidelná
setkání. Nejprve vyhotovíte pozvánku bez dat. Ta se budou doplňovat vždy aktuálně podle skutečného termínu.
Můžete samozřejmě použít i stávající pozvánku, ve které smažete nepotřebná data, a naopak doplníte data nová.
Poté co máte vzorovou pozvánku vytvořenou, uložíte ji jako šablonu textového dokumentu, a to ve speciálním
formátu šablony.
V případě potřeby editace pozvánky (s aktuálními termíny) stačí jen otevřít předmětnou šablonu dokumentu,
doplnit potřebná data (místo a čas konání) a uložit, nyní již ovšem jako klasický dokument. Stačí zvolit jméno
textového souboru a nová další pozvánka je hotova.
V čem tkví kouzlo vykonaného? Po použití šablony máte uložený nový dokument s aktuálními daty skutečné
pozvánky a současně netknutou šablonu pro další použití. Šablona zároveň zůstala ve své původní podobě
- jakákoliv změna při použití šablony a při uložení do běžného dokumentu nemění charakter předchystané
šablony, která zůstává nezměněna na svém původní místě a ve svém nativním formátu šablony.
Prostředí balíku OpenOffice.org disponuje několika typy šablon, které jsou importovány při instalaci celého
prostředí v tzv. Průvodci šablon. Bohužel je jich pouze několik (a ještě typově zaměřených pouze na tvorbu
dopisu, faxu, prezentace či porady). Je to mimo jiné proto, že textových šablon mohou být miliony a tvůrci
Writeru by jen těžko mohli vytvářet šablony každému uživateli na míru.
29
textový editor Writer
Tip: Díky komunitě uživatelů balíku OpenOffice.org (ta je již velmi početná) vznikají kvalitně
zpracované uživatelské šablony, které můžete v prostředí jednotlivých součástí OpenOffice.org
uplatnit a případně dále modifikovat pro své účely. Stáhnout je můžete z internetové adresy
http://www.openoffice.cz/sablony2, kde jsou k dispozici i šablony pro starší verze balíku
OpenOffice.org.
V následujících odstavcích bude popsán postup implementace těchto uživatelských šablon do prostředí
OpenOffice.org.
Šablony v prostředí OpenOffice.org
Uživatelské šablony stažené z internetových stránek projektu OpenOffice.org jsou
ve stávajícím stavu typově rozčleněny do několika sekcí (viz. obr. vpravo) a jsou na
zdrojové internetové adrese v komprimovaném stavu ve formátu ZIP. Po stažení je
vhodným komprimačním programem rozbalte a umístěte do vámi zvoleného adresáře.
Můžete se přesvědčit, že šablony pro Writer jsou ve formátu *.ott a jsou zastoupeny
ve více adresářích těchto šablon.
Přehled koncovek šablon v prostředí OpenOffice.org:
Součást OpenOffice.org
Koncovka šablony
Součást OpenOffice.org
Koncovka šablony
OpenOffice org. Writer
*.ott
OpenOffice org. Draw
*.otd
OpenOffice org. Calc
*.ots
OpenOffice org. Impress
*.otp
Tyto šablony můžete buďto načítat z adresáře, do kterého jste je po stažení archivu ze zdrojové internetové
stránky dekomprimovali (rozbalili), anebo je postupně začlenit do interní systémové struktury šablon prostředí
OpenOffice.org. Tato procedura je sice poměrně pracnější, zajistíte tím ovšem uživatelsky komfortní otevírání
všech šablon (předinstalovaných i stažených či individuálně vytvořených) z jednoho místa.
Systémové začlenění šablon do prostředí OpenOffice.org
To, že uživatelské šablony pro textový editor Writer hodláte systémově začlenit do prostředí OpenOffice.org,
je opodstatněno tím, že typickým způsobem jak otevírat šablonu z prostředí OpenOffice.org je její načtení
prostřednictvím hlavní nabídky Soubor Nový Šablony a dokumenty.
Po klepnutí na tento příkaz se otevře okno Šablony a dokumenty. Již letmým prozkoumáním zjistíte, že pro
prostředí textového editoru Writer zde skutečně žádná z předinstalovaných šablon není.
Předpokládejme ovšem, že máte k dispozici individuálně stažené šablony pro Writer, uložené ve vám známém
adresáři na disku svého počítače.
Tlačítka pro rychlý
přechod mezi
jednotlivými kategoriemi
dokumentů:
- založením nového
dokumentu
- načtením šablony
- otevřením vlastních
dokumentů apod.
Prostřednictvím tlačítka
Procházet můžete
uživatelsky uspořádávat
(přidávat či mazat)
adresáře a šablony,
přejmenovávat je apod.
30
Zobrazí vlastnosti
(popis) dokumentu
nebo šablony.
Tlačítko pro přechod
z aktuálně otevřeného
adresáře o úroveň výš.
V tomto případě již
u šablon není možno
přecházet do výše
nadřazeného adresáře,
jste tedy v „kořenovém
adresáři“ šablon
aplikace OpenOffice.org.
Zobrazí náhled
na dokument
či šablonu.
Základní editace textu ve Writeru
Postup při přidávání vlastních šablon do struktury šablon OpenOffice.org:
1. Otevřete okno Šablony a dokumenty prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Soubor Nový Šablony
a dokumenty. Aktivujte (v případě, že tomu tak není) oblast šablon klepnutím na velké tlačítko Šablony
v levém sloupci okna.
2. V okně Šablony a dokumenty
klepněte na tlačítko Uspořádat,
které otevře okno Správa
šablon.
3. Nejprve budete chtít vytvořit
vlastní adresář, do kterého
budete chtít umístit odkaz na
uživatelskou šablonu Writeru.
Klepněte proto v okně Správa
šablon na tlačítko Příkazy
a z nabídky vyberte Nový.
Tímto krokem vytvoříte
v šablonách nový adresář.
Nezapomeňte také ještě
v levém sloupci okna Správa
šablon
upřesnit
název
nově vytvářeného adresáře
(naznačeno na obr. vpravo),
například na Uživatelské
šablony Writeru.
4. Označte nově vytvořený adresář šablon a opět v pravé části okna Správa šablon
klepněte na tlačítko Příkazy. Z nabídky vyberte možnost Importovat šablonu.
5. Příkaz otevře standardní okno Otevřít. Jeho prostřednictvím nalistujte adresář,
ve kterém máte uživatelské šablony Writeru. Všimněte si, že systém se skutečně
dotazuje na soubory šablon, v dolní části tohoto
okna v oblasti Soubory typu jsou koncovky šablon.
6. Označte požadovaný soubor se šablonou a klepněte
na tlačítko Otevřít. Cesta k příslušné šabloně bude doplněna
do systému šablon OpenOffice.org, a to do vámi vytvořeného
adresáře Uživatelské šablony Writeru (viz obrázek vpravo).
7. Obdobným způsobem můžete doplnit cesty k dalším
šablonám.
Vytvoření nového souboru pomocí šablony
Nový dokument můžete vytvořit prostřednictvím existující šablony následujícími dvěma způsoby:
A) nalistováním příslušného souboru šablony v adresářové struktuře disku;
B) použitím uživatelsky upravené systémové oblasti šablon OpenOffice.org.
A) Nalistování příslušného souboru šablony v adresářové struktuře disku:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Soubor Otevřít. V adresářové struktuře pevného disku nalistujte
příslušný adresář, kde máte uloženy vaše šablony.
2. Označte klepnutím ikonu požadované šablony a otevřete ji klepnutím na tlačítko Otevřít.
Šablona bude otevřena do dokumentu, ve kterém můžete ihned začít pracovat. Původní šablona zůstává
na svém místě pro další použití.
B) Použití uživatelsky upravené systémové oblasti šablon OpenOffice.org:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Nový Šablony a dokumenty.
31
textový editor Writer
2. V otevřeném okně Šablony a dokumenty poklepejte levým tlačítkem myši na adresář, ve kterém máte uloženy
šablony Writeru. Ihned poté se vám v tomto adresáři všechny šablony zobrazí.
3. Klepněte myší na předmětný soubor šablony. V pravé horní části tohoto okna máte možnost aktivací tlačítka
Vlastnosti dokumentu zobrazit informace o šabloně, pomocí vedlejšího tlačítka Náhled zobrazíte rozvržení
samotné šablony.
Seznam všech šablon v uživatelsky
upravené systémové oblasti šablon
prostředí OpenOffice.org.
Náhled na šablonu
4. Načtěte šablonu prostřednictvím tlačítka Otevřít.
Šablona bude otevřena do dokumentu, ve kterém můžete ihned začít pracovat. Původní šablona zůstává na svém
místě pro další použití.
Uložení vlastní šablony
Ve Writeru můžete vytvořit libovolné množství vlastních šablon. Šablony je výhodné používat u neustále
se opakujících tabulek, výkazů, častých formulářů atd. Vytvoření šablony je velmi jednoduché – vytvoříte
dokument běžným způsobem, ale uložíte jej ve speciálním formátu do speciálního adresáře (složky).
1. Vytvořte dokument, který bude sloužit jako nová šablona. Takový dokument obvykle obsahuje pouze obecné
náležitosti, jako je základní text nebo prázdné tabulky včetně jejich grafické úpravy. Neobsahuje však údaje,
které budou doznávat změny. Proto je šablona šablonou – údaje doplní uživatel až po načtení šablony
do běžného dokumentu Writeru.
2. Klepněte na Soubor v hlavní nabídce Writeru a tam zvolte položku Uložit jako. Otevře se standardní okno
pro ukládání souboru běžným způsobem.
3. V rozevírací nabídce Soubory typu zvolte položku Šablona
textového dokumentu OpenDocument (*.ott).
4. Nalistujte příslušný adresář, do kterého chcete šablonu
uložit.
5. Nyní stačí dopsat název, pod kterým bude šablona vystupovat ,
a klepnout na tlačítko Uložit.
OTEVŘENÍ EXISTUJÍCÍHO DOKUMENTU
1. Dokument můžete otevřít buďto prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Soubor Otevřít, nebo klepnutím
na ikonu otevírající se žluté složky
, která je umístěna jako druhá zleva na liště nástrojů Standardní.
2. Prostřednictvím okna Otevřít vyhledejte v adresářové struktuře příslušného disku požadovaný soubor
a otevřete jej přímo poklepáním myší na jeho název. Druhou možností je označení názvu souboru klepnutím
myší v okně Otevřít a jeho následné otevření (načtení) klepnutím na tlačítko Otevřít.
32
Základní editace textu ve Writeru
NASTAVENÍ CEST K SOUBORŮM
Jak již bylo uvedeno, programy OpenOffice.org se při ukládání a otevírání souborů automaticky nastavují
do složky Dokumenty na disku C. Tuto cestu lze ale ve Writeru změnit jednou provždy. Stačí v hlavní nabídce
Writeru klepnout na položku Nástroje, v rozevřené nabídce pak na Volby. V otevřeném okně klepněte v levém
sloupci na znaménko
u položky OpenOffice.org a v zobrazené struktuře pak na položku Cesty. V prostředním
okně vidíte aktuální implicitní nastavení cest ke všem typům dokumentů.
1. V případě, že chcete změnit nastavení cesty pro určitý
typ souborů aplikací OpenOffice.org, označte nejprve
v prostředním okně předmětnou oblast a poté klepněte
na tlačítko Upravit. Prostřednictvím okna Vybrat cestu nalistujte
cestu, která bude sloužit jako nová pro ukládání a otevírání
souborů. Cestu potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
2. Operaci nastavení cest dokončete v okně Volby klepnutím
na tlačítko OK. Nová cesta bude nastavena.
TLAČÍTKA ZPĚT A ZNOVU
Funkce Zpět a Znovu jsou velmi užitečnými prvky Writeru. Prostřednictvím funkce Zpět je možné vrátit nejen
poslední provedenou operaci, ale i x operací nazpět - to je obrovská výhoda! Tlačítko Zpět je rozděleno na dvě
oblasti - na „zkroucenou“ modrou šipku a rozevírací nabídku.
Každým klepnutím na modrou šipku
budete vráceni o jeden
krok zpět. Pokud chcete vrátit práci s Writerem o několik kroků,
klepněte na malou černou šipku u pravé části tlačítka směřující
dolů. Zobrazí se nabídka se seznamem posledních prováděných
operací. Pouhým klepnutím myši na některý z řádků vrátí Writer
všechny předcházející operace zpět - nebudete tak muset
mnohokrát po sobě klepat na šipku tlačítka Zpět.
Poznámka: Počet operací, o které je možné se vrátit, nelze přesně specifikovat - tento počet
závisí na paměti počítače, takže v některých případech se lze vrátit až na začátek práce
se souborem.
Opakem tlačítka Zpět je tlačítko Znovu
. Nachází se vpravo od tlačítka Zpět a má tvar zrcadlově obrácené šipky.
Anuluje operace provedené tlačítkem Zpět. Jeho použití je naprosto shodné s tlačítkem Zpět. Obě tlačítka výrazně
usnadňují práci s dokumentem. Jejich kombinací lze průběhem práce s dokumentem pohodlně procházet.
MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ - LUPA
V závislosti na nastaveném rozlišení obrazovky, počtu panelů nástrojů, velikosti písma v dokumentu a na mnoha
dalších parametrech se může zdát pohled na zobrazený papír na obrazovce příliš velký nebo malý. Procentuální
náhled na papír lze změnit prostřednictvím nástroje Lupa. Naleznete jej v pravé části panelu nástrojů Standardní.
Procentuální náhled je možné buď vybrat z nabídnuté číselné řady (která ale není příliš bohatá), nebo dopsat
33
textový editor Writer
požadované číslo přímo do dialogu Proměnný. Krok zvětšení nebo zmenšení lze nastavovat s přesností
na jedno procento. Zřejmě nejvhodnější nastavení je takové,
kdy je přes celou pracovní plochu Writeru vidět celá šíře
dokumentu. V tomto případě vyberte z rozevírací nabídky
možnost Šířka stránky. Dokument není ani příliš velký, ani příliš
malý (nejsou zbytečně prázdné okraje).
Okno Lupa je možné vyvolat také prostřednictvím hlavní
nabídky Writeru Zobrazit. V zobrazené nabídce klepněte
na položku Lupa.
Upozornění: Tato funkce je často mylně
zaměňována se zvětšováním a zmenšováním
písma! Není tomu tak! Jedná se o zvětšování
či zmenšování náhledu na dokument vzhledem
k obrazovce počítače. Na tisk nemá tato funkce
absolutně žádný vliv.
KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU
Může se stát, že v dokumentu je často použit jeden způsob zvýraznění slova. Dejme tomu, že důležitá slova
zvýrazníte tučnou podtrženou kurzívou a ještě k tomu odlišným typem písma - příklad. K provedení takové
operace bylo zapotřebí provést tři kroky - změnit typ písma, zvýraznit písmo a podtrhnout písmo. Jestliže
potřebujete v rozsáhlém dopise zvýraznit podobným způsobem více slov, bylo by časově velmi náročné,
kdyby se na každé slovo aplikovaly všechny tři změny zvlášť. Daleko jednodušší je použít funkci Štěteček
formátu. Tím se rozumí přenesení řezu, velikosti a typu písma z jednoho slova na jiné slovo nebo část textu
na panelu nástrojů Standardní.
v dokumentu. Ke kopírování formátu slouží ikona štětce
1. Klepněte na slovo, ze kterého bude formát kopírován.
2. Klepněte na ikonu štětce
s barvou .
na panelu nástrojů (formát se tím „namočí“). Ikona myši se změnila na kyblík
3. Nyní klepněte na slovo, které má být změněno podle
vzoru. Slovo se změní a postup je možné opakovat.
Pokud namísto klepnutí v bodě 3 na cílové slovo označíte určitou část textu do bloku, pak se změní vše, co bylo
v bloku označeno, na formát, ze kterého bylo kopírováno.
Prostřednictvím funkce kopírování formátu je možné
kopírovat i styly nadpisů a odstavců.
Rozšířená editace textu
V předchozí kapitole jste se seznámili se základní editací textu. Již umíte napsat dopis, změnit v něm typ
písma, velikost a zarovnat odstavec. Přestože se jedná o nejzákladnější a nejpoužívanější funkce Writeru,
je to pouhý zlomek toho, co Writer s textem skutečně dokáže. Nyní se zaměříme na detailnější nastavení
a možnosti formátu písma a odstavců.
DETAILNÍ FORMÁT PÍSMA
Veškeré možnosti, které lze s písmem jako takovým ve Writeru provádět, jsou k dispozici v okně Znak.
Okno Znak lze otevřít následovně:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Formát.
2. V rozevřené nabídce vyberte klepnutím položku Znak.
Upozornění: Nezapomeňte, že před vstupem do okna Znak je nutné
označit do bloku text, na který se veškeré změny budou vztahovat!
Obdobně lze okno Znak vyvolat i pravým tlačítkem myši. Pokud klepnete pravým
tlačítkem na označený text, zobrazí se nabídka položek. V ní klepněte levým tlačítkem myši na položku Znak.
34
Rozšířená editace textu ve Writeru
Okno Znak se skládá z několika záložek - Písmo, Efekty pro písmo, Umístění, Hypertextový odkaz a Pozadí, přičemž
největší možnosti modifikace textu nabízí právě záložka Písmo.
Záložka Písmo (OKNO ZNAK)
První záložkou v okně Znak je záložka Písmo. Zleva je to nabídka typu písma, uprostřed styl písma a vpravo
velikost písma. Změna každého z parametrů se provede klepnutím myši na vybranou položku ze seznamu.
Je ovšem pravda, že tyto parametry lze pohodlněji aktivovat přímo, a to pomocí tlačítek na panelech nástrojů
na liště Standardní.
Jelikož se jedná o základní funkce,
nemusíme první záložku detailně
rozebírat. V nabídce Písmo určíte
klepnutím na nabízené názvy, jakým
typem písma bude označený text
editován.
Velikost použitého
písma
Typ písma
Pokračujte nabídkou Styl písma.
Základním stylem písma je standardně
položka obyčejné. Pro případ, že
potřebujete v textu zviditelnit slovo,
odkaz či nadpis, použijte některé
z dalších položek, například tučné.
Obdobně lze upravit také Velikost
písma. Základní nastavení je tedy jako
v panelu nástrojů Formátování.Nastavení
písma, jeho stylu i velikosti je shodné
s volbou tlačítek v liště Formátování.
Styl (řez) písma
Volba Jazyk je umístěna pod základní nabídkou písma. V prostředí lokalizovaného Writeru je implicitně
nastavena na Česky. V případě, že texty píšete v jiném jazyce (např. anglicky či německy), je vhodnější
nastavit jazyk dané země, ve které cizojazyčný text píšete. Ne že byste text
nemohli napsat s použitím položky jazyka Česky, měli byste však v tomto
případě při zapnuté automatické kontrole pravopisu cizojazyčného textu
v dokumentu podtržena skoro všechna slova. Kontrola češtiny by dané výrazy
nenalézala ve své kontrolní databázi a text by vyhodnocovala jako chybný.
V případě, že jste zvolili jazyk Anglicky UK, budou při kontrole pravopisu
u volby položky zkontrolovány překlepy a chyby, jichž jste se při psaní
dokumentu v angličtině dopustili. Podmínkou kontroly pravopisu je, aby před
zvoleným jazykem byl index zatržítka
.
Rozevírací nabídka - volba jazyka
(spojená s kontrolou pravopisu)
Upozornění: Pokud editujete vícejazyčný dokument (například česky kombinovaně s anglickými
pojmy) a přepínáte mezi jazyky, může se stát, že text psaný
v jednom z těchto jazyků bude podtržený červenými
vlnovkami na znamení chyby. Je to způsobeno právě
kombinací nastavení jazyka v průběhu editace takového
textu. V tomto případě je zapotřebí označit v textu „vadný“ tvar, vyvolat okno Znak a opravit
v rozevírací nabídce příslušný kontrolní jazyk. Pak již bude kontrola pravopisu správně fungovat.
Záložka Efekty pro písmo (OKNO ZNAK)
Druhou záložkou v pořadí v okně Znak je záložka nazvaná Efekty pro písmo. Zahrnuje několik formátovacích
nabídek s možnostmi volby pomocí zatržítek.
Ve sloupci pod sebou jsou nejdříve tři rozevírací nabídky - Podtržení, Přeškrtnutí a Barva písma.
Volba Podtržení - klepnutím na volbu se rozevře nabídka s velkým množstvím různých
způsobů podtržení. Výběr uskutečníte tak, že klepnete v rozevřené nabídce na položku
zvoleného stylu, například Vlnka. Označený text se podtrhne dle aplikované volby.
Rozšiřující volbou podtržení textu je rozevírací výběr položky Barva a možnost zatržení
políčka Jednotlivá slova. Pokud zvolíte styl podtržení, automaticky aktivujete možnost
použít jinou barvu podtržení z rozevírací nabídky Barva.
35
textový editor Writer
V případě, že zatrhnete políčko Jednotlivá slova, budou podtržena pouze slova, nikoliv celý vybraný textový
řetězec (mezery zůstanou nepodtrženy).
Těchto nabídek lze využít v zejména případech, že kladete velký důraz na zvýraznění textu podtržením.
Například učitel může červeně podtrhnout slova, která nějakým způsobem korespondují s opravami v textu.
Rozevře se nabídka s velkým
množstvím různých způsobů podtržení.
Rozšiřující volbou je rozevírací výběr
položky Barva a možnost zatržení
políčka Jednotlivá slova.
Pokud použijete styl Přeškrtnutí,
aktivujete vedle rozevírací nabídky
opět zatržítko Jednotlivá slova.
Volbu barvy proveďte klepnutím
na rozevírací nabídku Barva písma.
Doplňující zatržítka
Velikost písma ovlivňuje celkový
vzhled písma.
Volba poslední rozevírací nabídky
- Reliéf a Rytina
Volba Přeškrtnutí písma - má obdobný význam jako podtržení.
V rozevírací nabídce zvolte příslušný styl přeškrtnutí. Poté již
můžete opět aktivovat zatržítko Jednotlivá slova. V tomto případě
nebude v dokumentu provedeno průběžné přeškrtnutí přes celý text,
nýbrž budou přeškrtnuta pouze jednotlivá slova (mezery zůstanou
nepřeškrtnuty).
Barva písma - u této volby byste možná očekávali, že bude zařazena v první linii, tedy
v záložce formátování písma. Její umístění však má své opodstatnění. Počítá se s tím,
že barva písma je standardně černá. Je to dáno využitím textového editoru. Volbu barvy
proveďte klepnutím na rozevírací nabídku Barva písma. Pokud se barva nachází v nabídce,
klepněte levým tlačítkem myši na barvu a označený text bude obarven. Samozřejmě
můžete libovolně kombinovat atributy všech rozevíracích nabídek.
Na obrázku vpravo je použito podtržení Dvojité (80% černou barvou) a přeškrtnutí Tučné
(světle červenou barvou).
Upozornění: Nezapomeňte při volbě barvy písma na to, jakým způsobem bude text šířen.
Pokud aplikujete na text různé barvy a budete jej tisknut na laserové černobílé tiskárně anebo
kopírovat černobílou kopírkou, mohou některé odstíny barev (na barevném monitoru či tiskárně
dobře rozlišitelné) vizuálně splývat ve stejný odstín!
Velikost písma - ovlivňuje celkový vzhled písma. Standardně napsaný text lze upravit
pro výsledný efekt velikostí. Není tím míněna velikost v bodech, ale vzájemná
velikost znaků v textovém řetězci. Volbu v rozevírací nabídce Velikost písma lze
provést klepnutím na rozevírací nabídku a výběrem jedné z položek opět klepnutím
levým tlačítkem myši.
Příklad:
TEXT NAPSANÝ STYLEM VELKÝCH PÍSMEN
Postřehy z praxe:
text napsaný stylem malých písmen
Malé kapitálky - jedná se o styl písma, který je
vhodný pro speciální účely. Mohl by být použit
na netradiční navštívenky, pozvánky, vizitky a pro
podobné grafické účely.
Text Napsaný Stylem Titulek
TEXT NAPSANÝ STYLEM MALÉ KAPITÁLKY
36
Rozšířená editace textu ve Writeru
Volba Reliéf je poslední volbou v rozevírací nabídce záložky Efekty pro písmo. Je možné
vybírat ze dvou položek - Reliéf anebo Rytina.
Příklad:
Poznámka: Pro lepší čitelnost ukázky je písmo navíc podbarveno šedě. Ve skutečnosti tomu tak u Reliéfu není.
Poznámka: Pro čitelnost textu je opět použito podbarvení, které není součástí stylu Rytina.
Výčet nástrojů záložky Efekty pro písmo zakončuje sada zatržítek Obrys, Stín, Blikající a Skryto. Jejich funkce
spočívá v možnostech dalšího zvýraznění textu.
Upozornění: Používejte tyto doplňkové efekty pro zvýraznění textu úměrně. Jinak tím způsobíte,
že text sice bude „hýřit“ množstvím znakových efektů, ale bude naprosto nepřehledný. A pokud
například přiřadíte části textu prostřednictvím zatržítka Skryto právě tento atribut, zůstane skryt
nejen před čtenáři, ale i před vámi. Nedoporučuji proto tuto funkci příliš v praxi využívat, mohli
byste si omylem skrýt (či následně vymazat) toto „prázdné místo“ a přijít o důležité části textu.
Ke schování dokumentu před zraky ostatních čtenářů slouží pokročilejší funkce.
Záložka Umístění (OKNO ZNAK)
Detailní umístění jednotlivých znaků v textu řeší záložka Umístění.
Zobrazte standardním postupem okno Znak. V něm aktivujte prostřední záložku s názvem Umístění.
Umístění znaků
Běžné
Horní index Dolní index
8.00 - 22.30 8.00 - 22.30
H2SO4
3
3 je 27
3312
H2SO4
V horní části naleznete tři přepínače.
Patří do bloku, který se souhrnně
nazývá (obdobně jako záložka)
Umístění. Přepínač Horní index
určitě často využijete při psaní
časového údaje. Přepínač Dolní index
pravděpodobně využijete spíše
jako atribut nějakého vzorečku.
Standardně je text nastaven na
přepínač Běžné. Připomeňme si
ještě, že přepínač má tu vlastnost,
že přepíná pouze z volby na volbu
(nelze použít více voleb současně).
Pomocí přepínací nabídky je
možné ještě upravit poměr písma
napsaného běžně a pomocí indexů. Pokud však potřebujete text psaný indexem pouze zvýraznit, použijte
například tučné písmo. Není to sice tak úplně čistě podle pravidel, ale jak se říká - účel světí prostředky.
Záložka Pozadí (OKNO ZNAK)
Pomocí nástrojů této záložky můžete upravovat pozadí textového řetězce. Nástroje záložky Pozadí, která se
nachází v okně Znak, netřeba nijak obšírně popisovat, jejich použití je velmi intuitivní.
1. Označte text do bloku a klepněte na tento označený text pravým tlačítkem myši.
2. V rozevřené nabídce vyberte klepnutím již levým tlačítkem položku Znak.
3. V okně klepněte na záložku Pozadí. V rozevírací nabídce vyberte požadovanou barvu.
4. Volbu potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
37
textový editor Writer
Plocha za textem se podbarví dle vámi zvolené barvy.
Tento způsob volby barvy pozadí je však zdlouhavý.
Pro rychlou změnu barvy pozadí doporučuji provést
úpravu přímo z lišty Formátování ikonou Zvýraznění.
Upozornění: I v tomto případě platí
pravidlo přiměřenosti použití prvku Pozadí.
V opačném případě bude text značně
nepřehledný.
Tip: Pokud potřebujete zrušit aplikované
styly znaku, použijte položku Výchozí
formátování. Klepněte pravým tlačítkem
myši na označený text a ze zobrazené
místní nabídky vyberte právě položku
Výchozí formátování.
Náhledové okno
Výběr příslušného
odstínu barvy
Záložka Hypertextový odkaz (OKNO ZNAK)
Hypertextový odkaz textu, objektu nebo obrázku je vlastně interaktivní odkaz, ve kterém je definován
skok – přemístění z místa odkazu v textovém dokumentu na jinou oblast textu, na jiný textový dokument,
nebo dokonce do webového rozhraní internetového prohlížeče. Právě pomocí přesně definovaného umístění
se přesunete z textu na text, z dokumentu do dokumentu, z obrázku dokumentu na HTML stránku apod.
Hypertextový odkaz lze (mimo jiné) vytvořit ze záložky v okně Znak.
1. Nejprve známým způsobem
otevřete okno Znak (například
prostřednictvím hlavní nabídky
Writeru Formát Znak).
2. Označte text určený pro odkaz.
3. V okně Znak přejděte klepnutím
myší na záložku Hypertextový
odkaz. První a nejpoužívanější
volbou je dialog URL. Určuje, do
kterého místa je třeba odkazem
„přeskočit“. Pokud se odkazujete
hypertextem na dokument, který
se nachází kdekoliv na pevném
disku vašeho počítače, použijte
tlačítko
Procházet.
Následně
zvolte v zobrazeném okně Otevřít
dokument, na který se odkazujete.
Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
Text v dokumentu – nyní vlastně
již hypertextový odkaz (kterým se odkazujete na jiný dokument) změní styl písma. V prostředí Writeru je to
modré a podtržené písmo (v tabulkovém kalkulátoru Calc to je modrý text na šedém pozadí). Takto vizuálně
zobrazený styl textu hypertextového odkazu lze ovšem upravit.
Další změna nastane při přejetí kurzoru
nad označeným textem. Kurzor se
změní na ruku
a v bublinové
nápovědě se objeví nastavená cesta
na odkazované místo (viz obrázek).
Pokud klepnete na označený odkaz, budete z textového editoru přesměrováni na odkazem zvolený dokument.
V případě, že se jedná o dokument OpenOffice.org
Writer, budete navíc dotázáni, zda si přejete
opravdu provést tuto akci. Tento dotaz je součástí
pasivního zabezpečení před nepožadovaným
připojením na internet. Potvrďte klepnutím na Ano.
38
Rozšířená editace textu ve Writeru
Položky Název a Cílový rámec jsou doplňující funkce pro rozšíření možností tvorby webových stránek. Dialog Název
vloží ve značkovacím jazyce HTML do hypertextového odkazu název odkazu. Dialog Rámec určí, ve kterém rámci
se má odkaz otevřít. Standardně nevyplňujte.
Hypertextový odkaz není jen odkazem v rámci skoku z dokumentu na dokument, ale také přesunem ze stránky
na webové rozhraní internetu. Rovněž je možné se pomocí hypertextového odkazu pohybovat v rámci jednoho
dokumentu z titulků na odkazované kapitoly apod. Tlačítko Události vám nabídne, za jakých okolností bude
hypertextový odkaz spuštěn, zda automaticky při najetí nebo opuštění kurzoru myši na odkaz, nebo po klepnutí
myši. Podmínkou pro tuto funkci je mít na počítači nainstalované a funkční prostředí Java.
Upozornění: Nezapomeňte, že hypertextový odkaz je funkční pouze tehdy, pokud je
ve stavovém řádku aktivní režim hypertextového odkazu HYP
.
Zrušení hypertextového odkazu:
Vytvořený odkaz lze upravit a také zrušit. K tomuto účelu slouží pravé tlačítko myši. Klepněte pravým tlačítkem
myši na odkaz. Z rozevřené nabídky zvolte první položku Výchozí formátování. Hypertextový odkaz bude zrušen.
DETAILNÍ FORMÁT ODSTAVCE
Základní úpravu odstavce je možné provést prostřednictvím tlačítek na panelech nástrojů lišty Standardní.
Jedná se především o zarovnání k jednomu z okrajů, číslování, odrážení atd. Odstavce mohou mít ale i další
vlastnosti, které pomocí tlačítek nastavit nelze. Jedná se například mezeru před a za odstavcem, svazování
řádků a mnohé další parametry.
K detailnější konfiguraci odstavce slouží okno Odstavec, které můžete aktivovat následujícím způsobem:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Formát.
2. V otevřené podnabídce vyberte klepnutím položku Odstavec.
Writer zobrazí okno Odstavec, které je složeno z osmi záložek - Odsazení a proklad znaků, Zarovnání, Tok textu,
Číslování, Tabulátory, Iniciály, Ohraničení a Pozadí.
Záložka Odsazení a proklad znaků (OKNO ODSTAVEC)
V první záložce Odsazení a proklad znaků lze nejdříve provést editaci Odsazení, to znamená umístit text vzhledem
ke kraji pracovní plochy. Své nastavení zde má i první řádek.
1. Označte text do bloku. V okně
Odstavec aktivujte záložku Odsazení
a proklad znaků.
2. V přepínací nabídce Zleva zvolte
2,00 cm.
3. Totéž proveďte v přepínací nabídce
Zprava.
4. Aktivujte zatržítko Automaticky
a potvrďte změny klepnutím
na tlačítko OK.
Označený odstavec se „odsune“
od okraje pracovní plochy o dva
centimetry, a to jak zleva, tak i zprava.
Současně s tím se odsadil i první
řádek. Vše je patrné na posuvníku
pravítka (viz obrázek níže).
Odsazení zleva
o 2 cm
Odsazení zprava
o 2 cm
Vyzkoušejte si to na prvním řádku. Znovu označte odstavec
s odsazením zleva a zprava o dva centimetry. Zrušte zatržítko
Automaticky, zadejte ve volbě První řádek hodnotu -2,00 cm a potvrďte změny. Změna se v textu okamžitě projeví.
39
textový editor Writer
Při práci s těmito nastaveními
odstavce vám může být dobrým
pomocníkem vodorovné pravítko
umístěné v prostředí Writeru při
horním okraji stránky.
Předsazení
prvního řádku
Odsazení
odstavce zleva
Odsazení
odstavce zprava
Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm. Toto je příklad
+0,5 cm odstavce, který byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm. Toto je příklad odstavce, který +2 cm
byl odsazen zleva o 0,5 cm a zprava o 2 cm.Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva
o 0,5 cm a zprava o 2 cm.
Poznámka: Pokud budete zadávat odsazení v minusových hodnotách, nedojde k odsazení
směrem od okraje dovnitř, ale k tzv. předsazení, tedy vysunutí textu před okraj pracovní plochy
listu. Příklad předsazení vidíte na textu následujícího odstavce.
-0,5 cm
Toto je příklad odstavce, který byl odsazen zleva o -0,5 cm a zprava o 1 cm. Jak je vidět, záporné
odsazení zleva posune odstavec mimo standardní okraje stránky. Toto je příklad odstavce, který +1 cm
byl odsazen zleva o -0,5 cm a zprava o 1 cm. Jak je vidět, záporné odsazení zleva posune odstavec
mimo standardní okraje stránky.
Volba první řádek znamená, že první řádek v odstavci bude vzhledem
k levému okraji posunut směrem doprava. O jakou hodnotu, to nastavuje jeho
přepínač. Všechny zbývající řádky odstavce pak budou zarovnány normálně.
Tímto způsobem je zarovnán i tento odstavec (nastavení viz obr. vpravo).
Tento odstavec je nastaven tak, že první řádek odstavce bude zarovnán
normálně, ale všechny ostatní řádky odstavce budou posunuty
vzhledem k levému okraji směrem doprava (první řádek tedy bude
předsazen). Tímto způsobem je zarovnán i tento odstavec (nastavení
viz obr. vpravo).
Sekce Vzdálenost
Volby této sekce budou určovat vzdálenost mezi označenými odstavci.
Přepínací nabídka Nahoře určuje, jaká mezera bude vytvořena mezi prvním
řádkem aktivního odstavce a posledním řádkem předcházejícího odstavce.
Většina uživatelů řeší mezery mezi odstavci klávesou Enter. Kolikrát
stisknou Enter, taková bude mezera. Někdy ale tento způsob není možný.
Například mezera mezi nadpisem a odstavcem s následujícím textem může být ošetřena pouze nastavením
mezer. Přepínací nabídka Dole slouží ke stejnému účelu jako přepínací nabídka Nahoře, ale s tím rozdílem,
že nastavuje mezeru za odstavcem.
Rozevírací nabídka Řádkování, umístěná v pravém dolním rohu okna, je určena k nastavení řádkování.
Řádkováním se rozumí mezera mezi jednotlivými řádky v rámci jednoho odstavce. Standardní řádkování je
Jednoduché. Přednastavené řádkování je 1,5 řádku, Dvojité a Nejméně. Chcete-li nastavit řádkování uživatelsky
podle potřeby, použijte volbu Přesné. Jednotlivé položky výběru řádkování jsou:
40
•
Jednoduché - standardně nastavené (běžně používané) řádkování.
•
1,5 řádku - mezera mezi řádky je rozšířena o polovinu velikosti výšky písma.
•
Dvojité - svisle je mezi řádky mezera stejně vysoká jako v textu použité písmo.
•
Proporcionální - pomocí proporcionálního nastavení určíte svislou mezeru v procentech.
Mezera 100 % je stejná jako Jednoduché řádkování. U volby Proporcionální je aktivována přepínací nabídka. Volba
200 % je tedy shodná s volbou Dvojité.
•
Nejméně - mezery mezi řádky nastavte v přepínací nabídce na hodnotu v centimetrech (o kolik se má
minimálně vzdálenost mezi řádky nastavit). Použijete-li v označeném textu různě velké znaky, bude se
hodnota vztahovat k největšímu použitému znaku označeného textového řetězce.
•
Odstup prvního řádku - použijete v případě, že zadáváte nastavení mezery v centimetrech.
Rozšířená editace textu ve Writeru
•
Přesné - také zde nastavíte hodnotu v centimetrech zadáním v přepínací nabídce. Na rozdíl od předešlé
volby lze řádky ořezat. Může ovšem dojít k nežádoucímu stavu, kdy se řádek nevejde do mezery a „schová“
se za předešlý.
Tip: Jednoduchý způsob rychlého nastavení řádkování
spočívá v klepnutí pravým tlačítkem na označený text.
Z nabídky vyberte položku Řádkování a v podnabídce pak
jeden ze tří dostupných způsobů řádkování.
Poslední volbou záložky Odsazení a proklad znaků je sekce Registr. Jedinou možností je volba zatržítka Aktivovat.
Tato volba provede svislé zarovnání všech řádků (nikoliv mezer) na stejnou vzdálenost. Každý řádek bude
stejně vysoký. Pro tuto možnost je třeba mít nejprve aktivován tzv. registr. Aktivaci registru provedete takto:
1. Ze základní nabídky Formát zvolte v rozevřené nabídce položku Stránka.
2. Vyberte záložku Stránka a označte zaškrtávací políčko Registr. Zatržítko se nachází v sekci nazvané
Nastavení rozvržení.
Záložka Zarovnání (OKNO ODSTAVEC)
Záložka Zarovnání obsahuje standardní volby zarovnání textu. Obdobně toho dosáhnete
volbou příslušného nástroje pro zarovnání na liště Formátování. Zde proto jen stručně
připomeneme, jak se volba zarovnání chová.
Sekce Volby
Vlevo - zarovná odstavec k levé části pracovní plochy. Pravá část nebude vzhledem
k pravému okraji zarovnána.
Vpravo - je opakem zarovnání na levý okraj. Text tedy bude zarovnán k pravé straně
pracovní plochy.
Na střed - každý řádek bude vycentrován vzhledem ke středu stránky. Okraje nebudou zarovnány.
Do bloku - text je na stránce zarovnán z obou stran, tedy zleva i zprava.
Volba mezi zarovnáním se provádí klepnutím na zvolený přepínač.
V případě, že máte na přepínacím tlačítku zvolenu volbu Do bloku, je aktivována položka Poslední řádek. Tato
položka určuje možnost následného výběru, jakým směrem bude řádek na konci odstavce zarovnán. Volba se
provede klepnutím na rozevírací nabídku.
•
Volba Vlevo ukončí poslední řádek tak, že jej zarovná k levé straně celého odstavce.
•
Položka Na střed provede zarovnání posledního řádku ke středu mezi okraji odstavce. Je přitom úplně jedno,
jak je odstavec odsazen na stránce, zda zleva, či zprava, text bude zarovnán ke středu odstavce.
•
Položka Do bloku zarovná text na posledním řádku přímo násilně k oběma okrajům. To může mít
za následek velké mezery mezi znaky a slovy.
•
Rozpálit jedno slovo - pokud se na posledním řádku odstavce nachází jen jedno slovo, roztáhne se toto slovo
na celou šířku odstavce.
Sekce Svislé zarovnání textu
Definováním svislého zarovnání textu určíte, jakým způsobem bude
zarovnán text o různé velikosti znaku.
•
Automaticky - ve svislé podobě zarovnané písmo o velikosti 10 bodů a
•
Nahoře - volba zarovná text o velikosti 10 bodů
velikosti 16 bodů.
•
a 16 bodů takto.
Základní čára - volba provede zarovnání textu o velikosti 10 bodů a 16 bodů na shodnou linku.
•
Uprostřed - volba zarovná text o velikosti 10 bodů a
•
Dole - volba zarovná text o velikosti 10 bodů
16 bodů na střed vzhledem k velkým znakům.
a 16 bodů takto.
41
textový editor Writer
Záložka Tok textu (OKNO ODSTAVEC)
Další záložkou okna Odstavec je Tok textu. Je určena především pro dokumenty, které obsahují velké množství
textových informací. Nepatří sem jednodušší pozvánky, upoutávky a podobně, ale spíše vícestránkové
dokumenty, které jsou navíc psány ve sloupcích.
Sekce Dělení slov
OpenOffice.org Writer má velmi dobře propracované dělení slov. Pokud je v oblasti Dělení slov zatržena zaškrtávací
nabídka Automaticky, budou se jednotlivá slova na konci řádku dělit. Každé slovo, které se nachází ve slovníku,
disponuje interním algoritmem, podle kterého se bude na konci řádku dělit.
V přepínací nabídce znaky na
konci (začátku) řádku lze zvolit, kolik
minimálně znaků na konci nebo také
na začátku řádku má být zachováno.
Stačí doplnit číslici do dialogu okna.
V nabídce max. počet spojovníků za sebou
lze zvolit, kolik řádků za sebou může
být rozděleno pomocí dělení slov. Opět
je zapotřebí vepsat požadované číslo
do dialogu nebo hodnotu zvolit
poklepem v rozevírací nabídce.
Sekce Zalomení
Zlom textu je slangový výraz
pro
typografický
proces
sazby
(vkládání) textu v příslušném prostředí
softwaru pro zlom a sazbu. Zlom
ve svém konečném důsledku určuje,
jak má finální textový dokument vypadat.
Jedná se o to, jakým způsobem bude
ukončen odstavec na stránce (anebo ve sloupci), jak budou dělena slova na konci řádku apod. Text na stránce
musí působit celistvě, přehledně a srozumitelně.
Tok textu odstavce na stránce (ve sloupci) lze upravovat velmi specificky v sekci nazvané Zalomení.
Pokud zatrhnete položku Vložit, vyberte klepnutím v rozevírací nabídce Typ položku Stránka nebo Sloupec.
V rozevírací nabídce Umístění lze určit kde zalomení vložit. Standardně je zvolena položka Před. Druhou volbou
v rozevírací nabídce je položka Za.
Jak to vlastně funguje?
Pokud určíte v odstavci umístit zalomení stránky Před, bude odstavec odsunut na další stránku. Zvolíte-li
položku Za, bude následující odstavec (po tom, u kterého jste provedli toto nastavení) odsunut na další
stránku. Pokud označíte zaškrtnutím volbu Se stylem stránky, zvolíte v rozevírací nabídce styl stránky pro první
stránku po zalomení. Číslo stránky zadejte v případě, že chcete přiřadit číslo první stránce po zalomení.
Standardně je to 0.
Možnosti volby zalomení jsou natolik specifické, že je pro běžné textové dokumenty nebudete používat často,
a nejsou tedy standardně nastaveny jako aktivní.
Sekce Volby
Poslední sekcí v záložce Tok textu jsou Volby. Nastavují tok textu ve zlomu stránky. V případě zaškrtnutí políčka
Nedělit odstavec se označený odstavec na konci stránky přesune na následující stránku či sloupec a nebude
rozdělen. Aktivací zatržítka Ponechat s následujícím odstavcem textový editor „sváže“ současný a následující
odstavec dohromady.
Kontrola sirotků a vdov - poněkud specifické názvosloví bude zapotřebí osvětlit.
... tento text je v odstavci napsán tak, aby na konci
stránky zůstal sirotek.
Text tohoto řádku je sirotkem nového odstavce
strana 1
42
vdova.
Druhá stránka začíná jako vdova a vy pokračujete
novým odstavcem...
strana 2
Rozšířená editace textu ve Writeru
Jistě se vám několikrát stalo, že odstavec začal na konci stránky jedním řádkem a pokračoval pak dalšími
řádky na stránce nové. Terminologicky se jedná o tzv. „sirotka“. Dalším případem je, že následující stránka
začíná tzv. „vdovou“. Vdova je konec odstavce, který jedním řádkem (v mezním případě třeba i jen jedním
slovem) přesáhl na následující stránku. V obou případech jde o typografický prohřešek. Určitě jste se také
snažili tento text manuálně upravit tak, aby pokud možno tyto vady nezůstaly. Abyste nemuseli hlídat „sirotky
a vdovy“, můžete ve Writeru nastavit minimální počet řádků,
které se budou společně přesouvat na stránku.
V případě potřeby tedy aktivujte volbu Kontrola sirotků a vdov
a pomocí přepínací nabídky určete minimální počet řádků
v odstavci před zalomení stránky.
Záložka Tabulátory (OKNO ODSTAVEC)
Tabulátory jsou velmi užitečnou součástí Writeru. Je zajímavé, že právě nastavení a práce s tabulátory
je jedna z oblastí, kterou uživatelé nemají příliš rádi a často v nastavení tabulátorů chybují. Tabulátory dovolují
„zaaretovat“ text prostřednictvím zarážek na přesně definované pozici řádku.
Záložku Tabulátory najdete opět v okně Odstavec. Záložka zahrnuje tři základní sekce. První z nich je Umístění
neboli vzdálenost tabulátoru na stránce. Pokud máte méně zkušeností, je lépe držet se vodorovného pravítka
pracovní plochy. Volbu umístění tedy
berte jako orientační.
Každému
nastavenému
tabulátoru
můžete určit dva atributy. Na záložce jsou
označeny v sekcích Typ a Vyplnit znakem.
Typ určuje zarovnání tabulátoru neboli
pozici textu v závislosti na nastaveném
tabulátoru. Označení přepínače Vlevo,
Vpravo nebo Na střed zarovná text
po stisku tabulátoru na požadovanou
hodnotu. Přepínač Desítkově zarovná
čísla po volbě tabulátoru na desetinnou
čárku. V případě volby Desítkově máte
možnost doplňkovou volbou změnit
desetinnou čárku za jiný znak.
Vyplnit znakem určuje, jakým znakem
bude přechod tabulátoru vyplněn.
Upozornění: Ke každému odstavci se může vztahovat jiné nastavení tabulátorů! Mají-li být
nastaveny stejné tabulátory u několika odstavců, použijte před jejich nastavením označení
do bloku. Platí zde stejná pravidla jako při nastavování odsazení či předsazení. Pokud si přejete
nastavit tabulátory na prázdný řádek, stačí se předtím na daný řádek postavit kurzorem.
Writer nabízí tyto typy tabulátorů a zarážek:
Levý tabulátor (tabulátor Vlevo) - zarovná text od tabulátoru směrem doprava.
Pravý tabulátor (tabulátor Vpravo) - zarovná text vzhledem k tabulátoru doleva.
Středový tabulátor (tabulátor Na střed) - zarovná text vzhledem k tabulátoru na střed.
Desetinný tabulátor (tabulátor Desítkově) - bude zarovnávat text vzhledem k tabulátoru doleva, dokud
se nevyskytne desetinná čárka. Od desetinné čárky bude veškerý text zarovnávat doprava.
Nastavení tabulátoru prostřednictvím záložky Tabulátory:
1. Napište na volný řádek následující text: Jan Novák, stáj A, 23,56 a 1 a označte text do bloku.
2. Klepněte v hlavní nabídce Calcu na položku Formát a z nabídky vyberte položku Odstavec. V otevřeném
okně přejděte na záložku Tabulátory.
3. Do dialogu Umístění přepište číslo 2. Tím jste nastavili tabulátor na hodnotu 2 cm. Nastavení potvrďte
klepnutím na tlačítko Nový. Do umístění napište další hodnotu 6. Jelikož nyní potřebujete před tabulátorem
43
textový editor Writer
znak, použijte volbu přepínače. V tomto případě klepněte v oblasti Vyplnit znakem na tlačítko s atributem tečky.
Typ Vlevo zůstal standardně, můžete tedy pokračovat opět klepnutím na tlačítko Nový. Nyní zvolte umístění na
hodnotu 8.V přepínači Typ klepněte na Desítkově a volba znaku zůstává jako tečky. Potvrďte klepnutím na tlačítko
Nový. Jako poslední zadejte 10 cm, typ zvolte Vpravo a vyplnit znakem opět tečky. Potvrďte tlačítkem Nový a OK
a nastavení je hotovo.
4. Nastavte kurzor před „jméno“ a stiskněte tabulátor. Celý řádek se posune na hodnotu 2 cm. Přesuňte kurzor
na začátek slova „tým“ a stiskněte tabulátor. Formát se upraví dle vámi zvolené hodnoty druhého tabulátoru.
Pokračujte s přemístěním kurzoru na hodnotu času a stiskněte tabulátor a nakonec totéž proveďte
u umístění.
5. Pomocí klávesy Enter přejděte na další řádek, který je automaticky formátován jako řádek předchozí. Stačí
pouze zadat text a pomocí klávesy tabulátoru se přemístit na další pole.
Jan Novák
Kurzor
stáj A
23,56
Petr Novotný
stáj B
33,33
2
Jan Tříčtvrtečka
stáj C
34,25
3
1
Odsazení klávesou
Tab
Po použití tabulátorů by text mohl vypadat tak
,jak jej vidíte na obrázku vpravo.
V případě potřeby úpravy hodnot tabulátorů
vyvoláte záložku Tabulátory přímo poklepem
levým tlačítkem myši na pravítko.
Pro rychlou volbu tabulátoru můžete při psaní textu poklepat na pravítko v místě, kam potřebujete tabulátor
umístit, a volbu potvrdit. Stiskem tabulátoru pak následuje přemístění kurzoru na tuto určenou hodnotu. Je to
rychlý a jednoduchý způsob jak nastavit tabulátor.
Přímé použití pravítka při práci s tabulátory:
•
Pokud klepnete na pravítko jedenkrát levým tlačítkem myši, vytvoříte zarážku typu Vlevo. Pokud
potřebujete změnit typ zarážky na jiný, stačí pouze klepnout opakovaně levým tlačítkem myši
na značku typu zarážky (úplně vlevo před pravítkem) a zarážka se změní na další typ. Při druhém
klepnutí to tedy bude zarážka tabulátoru Vpravo, při třetím Na střed a při čtvrtém tabulátor typu
Desítkově (viz obr. vpravo).
•
Pokud poklepete na pravítko levým tlačítkem myši, otevře se okno Odstavec. Pokud jste klepli mimo
číselnou hodnotu pravítka, bude aktuální záložka Odsazení a proklad znaků. Jestliže klepnete dvakrát přímo
na číselnou hodnotu pravítka, vytvoříte zarážku a současně otevřete v okně
Odstavec záložku Tabulátory.
•
Pokud klepnete na pravítko přímo v místě symbolu aplikovaného tabulátoru
jedenkrát pravým tlačítkem myši, můžete v otevřené nabídce změnit typ
tabulátoru (viz obr. vpravo).
Odebrání tabulátoru:
Pokud nepotřebujete nebo nechcete mít na dalších řádcích nastaveny tabulátory, stačí poklepat na pravítko
a v otevřeném okně Odstavce na záložce Tabulátory klepnout na tlačítko Odstranit vše. Jednotlivé tabulátory můžete
odstranit tak, že je ve výčtu tabulátorů označíte klepnutím myší a poté stisknete tlačítko Odstranit. Alternativní
postup při odstraňování tabulátoru je prostřednictvím pravítka, a to tak, že vybraný tabulátor uchopíte kurzorem
myši a stáhnete jej pod pravítko. Ukazatel tabulátoru z pravítka zmizí - je odebrán ze seznamu tabulátorů.
Upozornění: Klávesa tabulátoru se nachází v levé části klávesnice nad klávesou Caps Lock.
V textu knihy je zmíněna jako Tab, na klávesnici ji však můžete mít označenou pouze dvěma
protilehlými šipkami
nad sebou.
Záložka Ohraničení textu a odstavce (OKNO ODSTAVEC)
V podstatě jde o ohraničení oblasti textu s rozšířenou volbou možností. V okně Odstavec naleznete záložku
s názvem Ohraničení. V sekci Uspořádání čar zvolíte, ve které části odstavce bude vybraný styl ohraničující čáry
použit. Můžete využít nabídky ikon v oblasti Výchozí a volit z nabízených variant anebo vybírat dle vlastního
44
Rozšířená editace textu ve Writeru
uvážení v interaktivní položce Uživatelem
definované. To znamená, že ohraničení
můžete provést klepnutím na oblast,
ve které bude ohraničující linka použita.
Každá linka může být v jiném stylu
nastavení.
Další možností ohraničení odstavce je
volba samotného stylu čáry v sekci Styl
a Barva.
Další volby v přepínací nabídce
- Vzdálenost k obsahu a Styl stínování - vám
pomohou dotvořit dílo do potřebného
finálního vzhledu.
1. Napište text, na který má být
aplikováno ohraničení. Text odsaďte
zleva i zprava o 3 cm. K odsazení
můžete použít například pravítko.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte
levým tlačítkem myši na položku Formát. Rozevře se nabídka, ze které zvolte položku Odstavec. Vyberte
záložku Ohraničení.
3. Zvolte Styl čáry (například 2,6 pt, dvě tenké linky).
4. Dále klepněte v oblasti nazvané Uživatelem definované na horní část bloku. Provede se ohraničení náhledu
vámi zvoleného stylu čáry. Totéž opakujte po pravé části oblasti Uživatelem definované. Opět se provede
ohraničení.
5. Nyní označte dolní část oblasti a změňte styl. Jako styl čáry vyberte čáru 6,55 pt. Dolní část oblasti se
automaticky upraví. Totéž proveďte u levé části bloku v poli Uživatelem definované. Potvrďte klepnutím levým
tlačítkem myši na OK.
Výsledek volby orámování by se měl podobat
ukázce vpravo.
Poznámka: Odstavec nemusí být pro ohraničení označen do bloku. Stačí, když se kurzor nachází
v odstavci určeném k ohraničení.
Ohraničení je možné upravovat mnohem jednodušeji. V případě, že použijete
jednotný styl čáry, klepněte v oblasti Výchozí na ikonu Ohraničení na všech
4 stranách. Text nyní bude ohraničen kolem dokola shodným stylem.
Kromě tohoto základního způsobu orámování textu můžete rovněž vybrané
volby Styl stínování
oblasti přiřadit stín pomocí pětice tlačítek
(včetně Vzdálenosti stínu a jeho Barvy).
V pravé části okna naleznete volbu Vzdálenost k obsahu. Pomocí rozevíracích nabídek
můžete individuálně nastavit vzdálenost mezi levým, pravým, horním a dolním
ohraničením a obsahem výběru (tedy znaky v oblasti). Zatržením volby Synchronizovat
docílíte aplikace stejné mezery mezi obsahem a ohraničením ze všech čtyř stran.
Pokud je potřeba navíc k ohraničenému rámečku doplnit stínování, použijte nabídku
sekce Styl stínování.
V neposlední řadě můžete za pomoci rozevírací nabídky Barva (a výběrem jejího
požadovaného odstínu) určit barvu jak lemovací čáry, tak i stínu.
Možností jak orámovat oblast textu je skutečně mnoho. Pamatujte však na pravidlo úměrnosti; text musí být
především přehledný.
Záložka Pozadí odstavce (OKNO ODSTAVEC)
Poslední záložka v okně Odstavec je Pozadí. Pozor, na rozdíl od volby pozadí v okně Znak jsou pro volbu
pozadí odstavce na výběr dvě možnosti, a to pozadí jako barva a pozadí jako obrázek.
45
textový editor Writer
Standardně je v rozevírací nabídce
nastavena volba Barva. K dispozici
je známá paleta barev, ve které
klepnutím levého tlačítka myši určíte,
jakou barvu bude mít pozadí celého
odstavce. V případě označení více
odstavců se podbarví více odstavců
současně.
Tlačítko Procházet slouží k vyhledání zdrojového
obrázku, který má být použit na pozadí odstavce.
Druhou volbou pozadí je Obrázek.
V záložce Pozadí klepněte myší
na rozevírací nabídku volby Jako.
Z rozevřené nabídky vyberte
položku Obrázek.
V sekci Typ máte možnost volby,
zda chcete umístit obrázek na
pozadí odstavce v módu Umístění
(volitelně ke stranám odstavce),
jako Oblast (roztáhne obrázek
na celou oblast odstavce) anebo
jako Dlaždice.
Náhled na volený
obrázek pozadí
Volba typu umístění
obrázku na pozadí
Zatržítko náhledu
Styl stránky
Každá stránka je napsaná dle určitého definovaného souboru nastavení,
tedy v určitém stylu. Styl stránky můžete samozřejmě podle svých potřeb
upravovat. Ke změně stylu stránek slouží okno nabídek Styl stránky.
Okno Styl stránky zobrazíte v hlavní nabídce Writeru klepnutím na položku
Formát. V rozevřené nabídce pak zvolte položku Stránka. Alternativní
možností je klepnout pravým tlačítkem myši na pracovní plochu dokumentu
Writeru a v rozevřené nabídce zvolit položku Stránka.
Oba způsoby otevřou okno Styl stránky, kde jsou umístěny jednotlivé záložky.
Záložka Stránka (OKNO STYL STRÁNKY)
První nastavení patří rozměru
stránky. Standardně je nastaven
běžný Formát listu papíru A4.
Samozřejmě můžete zvolit i jiný
formát, nemusíte pracovat jen
s listem o velikosti A4, ale také
například A3. Možnost takové
volby je přímo v rozevírací
nabídce položky Formát. Nabídka
Formát nabízí velké množství
standardních formátů. Jsou zde
k výběru také formáty obálek i další
méně používané varianty formátů.
Rozměr pracovní plochy však
můžete upravit sami za pomoci
přepínacích
nabídek.
Pokud
klepnete přímo do dialogových polí
nabídky Šířka a Výška a editujete
potřebný rozměr v těchto dialozích,
Formát „přeskočí“ na Vlastní. Můžete
nastavit rozměr až do hodnoty 119 x 119 cm. U takového rozměru byste nemohli provést výstup na tiskárnu,
museli byste použít výstup na speciální zařízení typu plotter.
46
Rozšířená editace textu ve Writeru
Přepínač Orientace papíru Na výšku nebo Na šířku zajistí „otočení“ listu na pracovní ploše Writeru. Orientace
Na šířku se dá s výhodou použít v případě, kdy tisknete text či tabulky, které by se při orientaci Na výšku nevešly
do požadované plochy (například diagramy, rozvrhy, pracovní postupy apod).
Zásobník papíru nechte nastaven standardně Z nastavení tiskárny.
Oblast přepínacích nabídek Okraje definuje nastavení okrajů rámečku pro editaci textu od okraje stránky.
Sekce Nastavení rozvržení
Tato sekce pouze upravuje standardní nastavení.
Volba Zrcadlit - toto rozvržení použijte, pokud chcete vytištěné stránky svázat jako
knihu. Levé a pravé okraje se změní na vnitřní a vnější okraje knihy. V rozevírací
nabídce můžete klepnutím na položku zvolit i nastavení Pouze pravé a Pouze levé. Volbu
Pouze pravé použijte u aktuálně nastaveného formátu stránky jen pro liché stránky.
Volba Pouze levé nastaví aktuální formát stránky pouze pro sudé
stránky.
Pomocí volby Formát číslování lze nastavit jiné číslování stránek.
Namísto stránky číslo 1 můžete nastavit označení stránky jako A
a podobně.
Pokud klepnete na políčko Registr pro jeho aktivaci, bude text
na stránce zarovnán ve svislém směru v rozestupech podle stylu,
který určíte v dialogu Referenční styl rejstříku.
Záložka Pozadí stránky (OKNO STYL STRÁNKY)
Nastavení Pozadí stránky je totožné s volbou pozadí odstavce (viz kapitola Pozadí odstavce, strana 45).
ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ STRÁNKY
Záhlaví a zápatí (resp. pata) tvoří velmi důležité prvky dokumentu. Všechno, co bude umístěno v záhlaví nebo
v zápatí, se bude objevovat na každé stránce dokumentu. Do záhlaví či zápatí se proto nejčastěji vkládají údaje
o stránkování dokumentu, datu vytvoření, název firmy, hlavička, logo apod. Záhlaví a zápatí může být na sobě
nezávislé, a dokonce je možné nastavit odlišné záhlaví u sudých a lichých stránek (viz předchozí odstavce).
Dialogové okno Styl stránky se záložkami Záhlaví a Zápatí je
možné zobrazit pomocí hlavní nabídky Writeru Formát Stránky.
Zde je to buďto záložka Záhlaví (pro možnost konfigurace záhlaví
stránky), anebo Zápatí (konfigurace zápatí stránky).
V případě, že aktivujete zatržítko Záhlaví zapnuto (Zápatí zapnuto),
doplní se na pracovní ploše stránky orámovaný prostor, který
určuje místo záhlaví (zápatí), kam budou vkládána potřebná
data a informační pole.
Oblast pro editaci
záhlaví
Textová část
dokumentu
Poznámka: Záhlaví (zápatí) můžete na stránce aktivovat také tak, že v hlavní nabídce Writeru
klepnete na příkaz Vložit a z nabídky pak vyberete buďto Záhlaví, nebo Zápatí, v podnabídce je to
pak volba Výchozí. Docílíte tak stejného stavu, jako bylo uvedeno výše, tedy vložíte na stránku
dokumentu oblasti pro editace záhlaví či zápatí (popřípadě obojí).
Záložka Záhlaví (OKNO STYL STRÁNKY)
Předpokládejme, že oblast záhlaví je na stránce aktivní (volba Záhlaví zapnuto).
Volba Stejný obsah vlevo / vpravo znamená, že záhlaví bude stejné na lichých i sudých
stránkách (pojem „vlevo“ je vztažen k sudé stránce, „vpravo“ ke stránce liché).
V případě, že se vytištěný dokument váže do vazby (ale i v případě specifického
požadavku běžného dokumentu), může nastat potřeba odlišit záhlaví sudých a lichých stránek různým textem.
V takovém případě musíte zrušit toto zatržítko a políčko ponechat neoznačené. Potom můžete různě označit
záhlaví lichých a sudých stránek. Standardně je zaškrtávací políčko zatrženo (aktivní).
47
textový editor Writer
Volba Levý okraj a Pravý okraj formátuje záhlaví dokumentu
směrem dovnitř dokumentu. Odsadí pole záhlaví z levé strany.
Nerozlišuje sudé a liché stránky. Všechny stránky, u nichž
v přepínací nabídce zvolíte například 2,00 cm, budou odsazeny
o 2 cm od kraje dokumentu.
Volba Mezery je třetí položkou sekce Záhlaví. Pomocí ní
formátujete vzdálenost textové plochy od záhlaví. Pokud bude
mezera 0,00 cm, bude se text záhlaví s textem dokumentu
vzájemně dotýkat. V opačném případě, kdy volíte větší
rozestup, bude záhlaví od textu více oddělené.
2 cm
0,5 cm
Levý okraj záhlaví
je odsazen o 2 cm
Mezera mezi záhlavím
a textovou plochou je 0,5 cm
Pomocí volby Výška lze přesně určit velikost, jakou bude textový editor
rezervovat pro záhlaví. Automatická úprava výšky pohlídá nastavení
výšky záhlaví vzhledem k obsahu například textu v záhlaví. Pokud
nebude velikost písma odpovídat výšce záhlaví a písmo by se
nevešlo do záhlaví celé, upraví se automaticky výška tak, aby text
v záhlaví byl zobrazen celý a znaky byly vidět.
Tlačítko Více nabízí otevření okna Ohraničení / Pozadí, prostřednictvím kterého můžete přiřadit záhlaví řadu
parametrů v podobě orámování čarami, přidání barvy či textury na pozadí záhlaví apod. Použití prvků
Ohraničení / Pozadí bylo podrobně objasněno v kapitole Ohraničení textu a odstavce a Pozadí odstavce
na stranách 44 - 46.
Úprava záhlaví
Záhlaví můžete dále upravovat tak, že vlastně vždy editujete
příslušnou oblast záhlaví na stránce. Vkládat můžete kromě
textu i obrázky (firemní dokumenty s logem) apod., záleží pouze
na kreativitě uživatele.
V případě, že potřebujete upravit parametry okrajů, vzdáleností
záhlaví od textu, výšku záhlaví apod., zobrazte okno Styl
stránky. Učiňte tak klepnutím pravým tlačítkem myši na stránce dokumentu a ze zobrazené nabídky zvolte
možnost Stránka.
Zrušení záhlaví
V případě, že záhlaví je již v dokumentu použito a vy je chcete zrušit,
je nutné buďto v položce Záhlaví zapnuto zrušit toto zatržítko, nebo
prostřednictvím hlavní nabídky Writeru klepnout na Vložit Záhlaví
a v podnabídce na (v tuto chvíli aktivní) volbu Výchozí.
Tímto krokem vlastně budete záhlaví deaktivovat, rušit je v dokumentu.
Další možností jak zrušit záhlaví je prostřednictvím okna Styl stránky,
ve kterém odznačíte zatržítko Záhlaví zapnuto.
Writer se vás nejprve dotáže, zda opravdu chcete tento krok učinit.
Stane se tak i tehdy, když nemáte v záhlaví vložené žádné informace.
Aktivní tlačítko je v tomto případě Ne. To z toho důvodu, abyste se omylem při rychlé práci v editoru „neuťukli“
a záhlaví nechtěně nesmazali.
Upozornění: Pozor, vymazání záhlaví je nevratnou
operací, kterou nelze vrátit do stavu před výmazem
pomocí funkce Zpět!
Záložka Zápatí (OKNO STYL STRÁNKY)
Použití nástrojů pro editaci zápatí je obdobné jako při editaci záhlaví. Samozřejmě budete pracovat se záložkou
Zápatí okna Styl stránky.
48
Rozšířená editace textu ve Writeru
Záložka Ohraničení (OKNO STYL STRÁNKY)
Ohraničení stránky provedete takto: buďto klepněte pravým tlačítkem myši na plochu stránky a z nabídky
vyberte položku Stránka, nebo použijte hlavní nabídku Writeru, v ní klepněte na položku Formát a v rozevřené
nabídce na položku Stránka.
V obou případech se otevře okno Stránka, v něm klepněte na záložku Ohraničení. Ohraničení stránky je obdobné
jako ohraničení odstavce (viz kapitola Ohraničení textu a odstavce na straně 44).
EDITACE TEXTU VE SLOUPCÍCH
Textový dokument je možné v textovém editoru editovat v podobě sloupců. Proč sloupce vytvářet?
Důvodů proč dokument zformátovat (zalomit do sloupců) je několik.
Jako první uveďme příklad, se kterým jste se jistě již setkali. Jde o obsáhlý text editovaný přes celý list papíru,
který je ještě umocněn malou velikostí písma. Při čtení takového textu dočtete řádek a jste ztraceni, nevíte,
kde navazuje řádek následující. Možná že jste začali číst stejný řádek třeba i dvakrát za sebou. To je jeden
z případů, kdy je evidentně nutné takový text zpřehlednit - například použitím sloupců. Čtenář musí mít při čtení
přehled a jistotu, jak text na sebe navazuje.
Druhý příklad je prostý, jedná se totiž o standardní úpravu textového dokumentu. Textový dokument oživíte,
když text zalomíte do sloupců a nadpis vložíte třeba přes dva sloupce. Je třeba si však uvědomit, že ne
do každého textu se sloupce hodí. Dopis, žádost, potvrzení a podobné dokumenty se zarovnávat do sloupců
nehodí (zde pro úpravu použijte spíše odsazení odstavce), naopak sazba odborných článků, bulletinu
či zpravodaje je pro použití sloupců jako stvořená .
Záložka Sloupce (OKNO STYL STRÁNKY)
Koncipovat text stránky ve sloupcích můžete prostřednictvím záložky Sloupce, která vám umožní nastavit
potřebný počet sloupců a další atributy zobrazení textu ve sloupci.
Pro čtyři a více sloupců zvolte počet
poklepáním v přepínací nabídce
nebo přepsáním hodnoty uvedené
v přepínací nabídce.
Častěji však použijete ikony, které jsou
přednastaveny pro vytvoření jednoho
až tří sloupců.
Položka Sloupec pouze označuje,
ve kterém sloupci budete v přepínací
nabídce provádět změny. Sloupec
označený jako č. 1 je první zleva a po
něm následují další. V případě volby
více sloupců než tří musíte „listovat“
mezi jednotlivými sloupci pomocí
šipek, které jsou v takovém případě
součástí okna.
Vzdálenost mezi sloupci můžete upravit
svislou linkou prostřednictvím sekce
Oddělovací čára. Je to vhodná úprava
přispívající k celkovému vzhledu
dokumentu. Čáry opticky rozdělí
jednotlivé sloupce a čtenář tím získá
jasný přehled o rozdělení textu
do sloupců.
Nabídky stylu oddělovací čáry (Čára), její výšky v porovnání s výškou sloupce
(Výška) a jejího zarovnání (Umístění).
V sekci Nastavení naleznete přepínací nabídku Sloupce. Ta vám poslouží v případě, že vám k formátování
stránky nebude stačit volba počtu sloupců pomocí předdefinovaných ikon. Pro čtyři a více sloupců zvolte počet
poklepáním v přepínací nabídce nebo přímým přepsáním
hodnoty v jejím dialogovém poli. Uvědomte si však, že více
sloupců neznamená úměru s přehledností. Pro běžnou editaci
textu stránky A4, na výšku se sloupci, vám budou stačit dva
až tři sloupce a k tomu poslouží právě přednastavené ikony.
49
textový editor Writer
A) Postup při použití sloupců u nového dokumentu:
1. Nejprve na záložce Sloupce nastavte požadovaný počet sloupců, případně parametry šířky a vzdáleností
sloupců od sebe a také parametry oddělovací čáry.
2. Potvrďte tlačítkem OK. Na stránce se následně vytvoří pole sloupců (včetně oddělovacích čar).
Stránka je připravena k editaci textu ve sloupcích.
B) Postup při použití sloupců u již existujícího textu dokumentu:
I stávající text dokumentu (editovaný standardním odstavcovým způsobem) je možné převést do sloupců.
1. Umístěte kurzor myši kamkoliv do stránky dokumentu.
2. Zobrazte okno Styl stránky a v něm záložku Sloupce. Definujte požadované parametry sloupců a klepněte
na tlačítko OK.
Původní text bude tímto
procesem překonvertován
do sloupců. Samozřejmě
že text do jisté míry ztratí
část ze svého původního
formátování; to bude platit
zejména o vložené grafice.
S tím je nutné počítat
a návazně formátování
textu a správné umístění
obrázků opravit a dokument
tak finalizovat.
Ukázka textu, který je
na stránce zformátován
do třech sloupců o šířce
5,35 cm. Sloupce jsou
odděleny mezerami
o šířce 0,50 cm a pro lepší
přehlednost je na mezeru
mezi sloupci aplikována
oddělovací čára 0,05 pt
s výškou 95 % výšky sloupců.
Přes dva sloupce
je aplikováno textové pole
s nadpisem.
Text zalomený ve sloupcích můžete pochopitelně dále formátovat, a to za pomoci veškerých formátovacích
nástrojů znaků i odstavce. Můžete jej také doplnit textovými poli, která mohou mít podobu velkého nadpisu,
přesahujícího i přes šířku více sloupců. O práci s grafikou a textovými poli pojednává kapitola Grafika ve Writeru
na straně 67.
Kombinovaná stránka se sloupci a bez nich:
Může se stát, že budete požadovat specifické formátování stránky, na které bude text editován zčásti klasickým
odstavcovým způsobem a zčásti ve sloupcích.
1. V dokumentu označte tu část textu, která má být zalomena ve sloupcích. Totéž platí případně i pro celé
odstavce.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Formát.
3. Z nabídky zvolte položku Sloupce.
Otevře se okno, které je velmi podobné záložce Sloupce
v okně Styl stránky. Je tu však drobný rozdíl. Při pravé straně
okna se objevila rozevírací nabídka Použít na. Pokud by
nebyl označen žádný text, byla by v nabídce pouze jediná
možnost volby - Styl stránky: Výchozí. Pokud jste však vybraný
text (určený pro zalomení do sloupců) označili, objeví se
v nabídce položka Výběr. Tato volba zaručí, že sloupce budou
použity pouze na vámi vybraný text (viz obrázek vpravo).
50
Rozšířená editace textu ve Writeru
Záložka Poznámka pod čarou (OKNO STYL STRÁNKY)
Poznámka pod čarou očísluje pozici na místě, kde jste zanechali kurzor. Současně na konci stránky v místě
zápatí vytvoří shodně očíslovaný prostor s kurzorem pro doplnění poznámky k danému textu.
Pokud máte v dokumentu aktivní zápatí, bude poznámka pod čarou umístěna mezi zápatím dokumentu
a textem dokumentu.
Okno Vložit poznámku pod čarou zobrazíte prostřednictvím příkazu
Vložit Poznámka pod čarou. Důležitá je především sekce Typ. Nabízí
dvě možnosti - volbu Poznámka pod čarou a volbu Vysvětlivka.
Sekce Číslování
Poznámka pod čarou je standardně číslována číslem, „jedničkou“
Otevře nabídku
počínaje. Tak tomu je při standardní volbě přepínacího tlačítka
speciálních znaků.
Automaticky. Pro volbu vlastního znaku musíte v přepínacím tlačítku
zvolit položku Znak. Buďto použijte znak přímo z klávesnice,
nebo klepněte na tlačítko
a za pomoci otevřeného okna Speciální znaky vložte příslušný znak.
Sekce Typ
Vysvětlivka se od poznámky liší tím, že má jiný styl číslování,
který je nezávislý na poznámce, a odkaz vysvětlivky není
uveden v dolní části stránky, ale na konci celého dokumentu
na samostatné straně.
Vysvětlivka je obdobným způsobem automaticky generována
atributem „malé písmeno i“ za aktivním kurzorem v textu. Shodně
jako poznámku pod čarou lze volbu změnit pomocí znaku
z klávesnice nebo pomocí speciálního znaku.
Takto je v textu zaznačena Poznámka pod čarou.
Takto je v textu označena Vysvětlivka.
Rozšířené možnosti s poznámkou pod čarou nabízí okno Styl
stránky. Již známým způsobem zobrazte okno Styl stránky a aktivujte záložku Poznámka pod čarou. Zde se dá nastavit
vzdálenost textu, čáry a poznámky vzájemně mezi sebou.
Sekce Oblast poznámek pod čarou
V oblasti přepínacích tlačítek
můžete zvolit z původní
standardní volby Ne větší než
oblast stránky volbu Maximální
výška zápatí. Zápatím se v tomto
případě rozumí poznámka pod
čarou, ne zápatí listu. Je tak
vlastně možné v této přepínací
nabídce zvolit maximální výšku
zápatí - prostoru pro poznámky.
Dále lze volbou Vzdálenost k textu
zvolit i rozestup - mezeru mezi
textem a poznámkou.
Sekce Oddělovací čára
V poslední sekci Oddělovací
čára jsou nastavovací prvky
sloužící k umístění oddělovací
čáry poznámek. Pomocí volby
Umístění,
Tloušťka a
Délka
nastavíte pozici oddělovací čáry (vlevo, na střed, vpravo, tloušťku v pt a délku poznámky v % šířky oblasti
stránky). Volba Vzdálenost k obsahu zápatí určí mezeru mezi čarou a poznámkou. Pokud by vzdálenost k textu
i k zápatí byla nulová, následovala by po textu ihned čára a poznámka pod čarou.
Pamatujte: Editace textu ve sloupcích má svá typografická pravidla. U standardního formátu A4
na výšku použijte maximálně tři sloupce. Dejte si rovněž pozor na velikost písma, které by právě
u tří sloupců mělo být maximálně (dle typu fontu) 10 - 11 bodů velké. Rovněž vkládaná grafika
by měla být (aby se do celkového konceptu sloupců hodila) spíše menších rozměrů.
51
textový editor Writer
Tvorba odrážek
a automatické číslování
Textový editor Writer disponuje poměrně rozsáhlým systémem automatického číslování a odrážkování
jednotlivých bodů (resp. řádků či odstavců). Přitom si uživatel může vybrat styl číslování, velikost číslic, styl
a podobu odrážek, způsob navazování jednotlivých bodů apod.
ODRÁŽKY
V textovém editoru je někdy třeba upravit text pomocí jednotlivých bodů. Takzvaná odrážka má za úkol
„odrazit“ text od okolí a zvýraznit tento text nějakým znakem. Příkladem může být výčet kladů nebo záporů,
pracovní postup a podobně.
Odrážky lze jednoduše aktivovat klepnutím na ikonu
Odrážky zap/vyp, která se ve Writeru
nachází na liště Formátování. Ihned poté je možné editovat text v odrážkách.
Aktivace odrážek a číslování přímo při psaní textu
Přímo při psaní textu je možné kdykoliv aktivovat systém automatických odrážek. Stačí na začátku řádku,
který má být prvním odráženým řádkem v seznamu, udělat pomlčku (-). Po dopsání odstavce, resp. po
stisknutí klávesy Enter, Writer „pochopí“, že se jedná o odrážky, a aktivuje automatické odrážení. To, že systém
pracuje s odrážkami, poznáte také podle aktivované
(zobrazené) lišty nástrojů Odrážky a číslování.
Toto řešení má ale určitá úskalí. Jednak omezuje
uživatele pouze na zmíněnou pomlčku a jednak odsadí odstavce za odrážkou směrem doprava podle
„vlastního“ klíče, nikoliv podle požadavků uživatele. Všechny tyto nedostatky lze ale dodatečně upravit.
Nastavení odrážek pomocí okna Odrážky a Číslování
Podstatně více možností v nastavení odrážek nabízí okno Odrážky a číslování.
Záložka Odrážky (OKNO ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ)
1. Označte do bloku oblast textu, na který budou nastaveny odrážky. Pravděpodobně se bude jednat
o několik řádků pod sebou (z toho plyne, že text, který má být odrážen, musí být nejprve napsán a odsazen
klávesou Enter bez odrážek).
2. V hlavní nabídce Writeru zvolte
položku Formát.
3. V otevřené podnabídce vyberte
klepnutím položku Odrážky
a číslování.
4. Writer zobrazí okno Odrážky
a číslování, které obsahuje
šest záložek. Pro nastavení
odrážek je důležitá záložka
Odrážky. Ta obsahuje osm oken
s různými typy odrážek. Pokud
vám vyhovuje přímo některý
z typů, stačí na něj klepnout
a následně klepnout na OK.
5. Odrážkování bude
na označeném textu.
vytvořeno
Záložka Obrázek (OKNO ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ)
Writer nabízí možnost vytvořit odrážku i ve tvaru obrázku. V okně Odrážky a číslování je to
čtvrtá záložka v pořadí s názvem Obrázek. Výběr lze provést klepnutím na jedno z 62 oken
s následným potvrzením tlačítkem OK.
52
Rozšířená editace textu ve Writeru
ČÍSLOVÁNÍ
Obdobně jako použití odrážek je i číslování odstavců velmi častou operací v textovém editoru.
Číslování můžete aktivovat klepnutím na ikonu
Číslování zap/vyp, která se ve Writeru nachází na liště
Formátování. Ihned poté můžete editovat text formátovaný číslovanými odrážkami.
Záložka Typ číslování (OKNO ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ)
1. Označte do bloku oblast textu, na který budou aplikovány číslované odrážky.
2. V hlavní nabídce Writeru zvolte položku Formát.
3. V otevřené podnabídce vyberte klepnutím položku Odrážky a číslování.
4. Pro nastavení číslovaných odrážek je důležitá záložka Typ číslování. Ta obsahuje osm oken s různými typy
číslování. Pokud vám vyhovuje přímo některý z typů, stačí na něj klepnout a následně klepnout na OK.
5. Číslování bude aplikováno na označený text.
VÍCEÚROVŇOVÉ ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ - HIERARCHICKÉ SEZNAMY
Se záložkami typu Odrážky a Obrázek vystačíte v běžném textovém dokumentu. Jak je to ale ve složitějších
případech? Zde již přichází na řadu využití víceúrovňových odrážek a číslování. Hovoříme také o tzv. hierarchických
seznamech. V editoru Writer je najdete pod záložkami Osnova a Umístění. Práce s víceúrovňovými odrážkami
vyžaduje trochu jiný styl práce, konkrétně se jedná o editaci textu první, druhé, třetí a další úrovně. OpenOffice.org
podporuje až devět úrovní osnovy v hierarchii.
Záložka Osnova (OKNO ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ)
Odrážky typu Osnova je možné aplikovat například takto:
1. Napište veškeré texty odrážek,
prozatím s běžným odsazením
klávesou Enter.
2. Označte tyto editované texty
odrážek do bloku.
3. Aktivujte v okně Odrážky a číslování
záložku Osnova a z ní vyberte
vhodný
typ
hierarchického
seznamu (zvolte například sedmý
v pořadí).
4. Potvrďte tlačítkem OK. Nechť
vás
nezmate
jednoduché
očíslování řádků, které jsou
prozatím všechny v první úrovni
očíslování.
5. Na příslušných řádcích (které
mají být nižší úrovně) přejděte
na jeho začátek a stiskněte klávesu Tab. Bude vytvořena číslovaná odrážka textu druhé úrovně. Postupujte
obdobně i u zamýšlených nižších úrovní číslování, vždy s použitím dalšího stisku klávesy Tab navíc.
Takto vytvoříte několikaúrovňový hierarchický seznam.
VLASTNÍ NÁVRH ODRÁŽEK A ČÍSLOVÁNÍ PRO RŮZNÉ ÚROVNĚ
V okně Odrážky a číslování se nachází záložka Umístění. Jejím prostřednictvím můžete vytvořit vlastní úrovně
číslování.
Záložka Umístění a Volby (OKNO ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ)
1. Nejprve vytvořte text pro aplikaci vlastní osnovy odrážek a číslování. Text označte do bloku a v záložce
Odrážky nebo Typ číslování zvolte typ odrážky (nebo číslování), jaký chcete použít pro označený výběr textu.
53
textový editor Writer
2. Poté přejděte na záložku Umístění. Klepněte na
jedničku, která se nachází v sekci Úroveň. Upravte
také nastavení Minimální mezery mezi číslováním
a textem, například na 0,32cm.
3. Obdobně postupujte s textem další úrovně.
Přejděte na záložku Umístění. Zde klepněte na
dvojku v sekci Úroveň. Upravte opět nastavení
Minimální mezery mezi číslováním a textem, shodně jako v předchozím případě na 0,32cm.
4. Důležitým návazným krokem
je přesun na záložku Volby, na
které je nutno upravit některé
parametry vnořené úrovně.
Pro úroveň 2 ověřte, zda volba
Číslování odpovídá stylem
číslování úrovni 1. Upravte
volbu Zobrazit úrovní. Přiřaďte jí
hodnotu 2.
Podobně postupujte i u dalších
hlouběji vnořených úrovní.
5. Tímto jste definovali vlastní
osnovu, která bude použita v odrážkách a číslování na první, druhé a případně na dalších úrovních.
Co se týká některých z nezmiňovaných voleb - položka Zarovnání číslování (záložka Umístění) má jako jediná
volby hodnot v rozevírací nabídce. Rozevírací nabídka nabízí volby položek Vlevo, Na střed
a Vpravo. Položka určuje pozici, v jaké bude odsazena značka číslování před textem. Pomocí této
volby určíte pouze, v jaké vzdálenosti bude číslování předsazeno. Volba Vpravo umísťuje odrážku
k textu a volba Vlevo naopak oddaluje odrážku od textu.
Pokud byste aktivovali zaškrtávací políčka Relativní (záložka Umístění), budou všechny
zvolené úrovně vzájemně mezi sebou odsazeny ve stejné vzdálenosti jako volba
odsazení prvního stupně.
Záložka Volby neřeší vzdálenosti mezi jednotlivými úrovněmi, nýbrž rozšířenou volbu znaků. Ve volbách lze
nastavit vlastní styly odrážek, číslování a bitmap. Použití prvků záložky Volby naznačuje další příklad.
1. V záložce Volby zvolte (klepnutím na jedničku v sekci Úroveň) volbu první úrovně.
2. Pro první úroveň vyberte z rozevírací nabídky Číslování typ Odrážka.
3. Pracovní plocha záložky se upraví
pro zvolenou volbu odrážky. Zde
klepněte u položky Znak na tlačítko
, prostřednictvím kterého se
otevře okno pro vkládání speciálních
symbolů. Vyberte nějaký symbol,
například nekonečno. V okně náhledu
se objeví znak nekonečno.
4. Nyní zvolte druhou úroveň formátu
- klepněte na číslo 2 v sekci
Úroveň. Jako číslování vyberte
v rozevřené nabídce položku
.
5. V případě potřeby doplňte číselné hodnoty do dialogu před a za (míněno znakem / číslem odrážky). Můžete
přitom změnit i předdefinovanou tečku na jiný znak.
6. Nezapomeňte upravit volbu Zobrazit úrovní, zvolte hodnotu 1.
7. Třetí úrovni zkuste přiřadit obrázek. Nyní klepněte v oblasti Úroveň na číslo 3. Položka
Číslování má v rozevírací nabídce jako jednu z položek volbu Obrázek. Pokud zvolíte
obrázek, záložka vám nabídne tlačítko Vybrat. Klepněte na ně a zvolte položku
Ze souboru (pro vlastní obrázek) nebo volbu Galerie (pro seznam obrázků Galerie
OpenOffice.org).
54
Rozšířená editace textu ve Writeru
9. Pro případ změny velikosti ještě zbývá doplnit hodnoty Šířka a Výška.
V případě zaškrtnutí políčka Zachovat poměr pak stačí změna pouze
jedné z hodnot a obrázek druhou hodnotu rozměru přizpůsobí k rozměru
hodnoty první.
Náhled na takto upravený text formou vlastního návrhu odrážek vidíte vpravo.
Berte prosím s rezervou významovost takto koncipovaných odrážek, jedná se
především o naznačení možností.
Jiný způsob jak provést číslování je
volba v standardním okně Odstavec
ze záložky Číslování. V případě,
že chcete na konci označených
odstavců začít číslovat od začátku,
zatrhněte klepnutím pole Restartovat
v tomto odstavci. V případě pokračování
číslování toto pole nezatrhujte.
Doplňující volbou je zatržení políčka
Začít číslem - zvolte, od jakého čísla
chcete s číslováním pokračovat.
Kombinací při vytváření odrážek
a číslování tohoto typu je skutečně
mnoho, vyzkoušejte je na svém
konkrétním příkladu.
Dodatečná úprava odrážek a číslování
Kdykoliv v průběhu další práce se můžete k editaci textu formátovaného do odrážek a číslování vrátit.
Jednoduše klepněte myší do libovolného z odrážkovaných řádků. V okamžiku umístění kurzoru do tohoto
řádku se objeví paletka Odrážky a číslování, která tak představuje velmi pohodlné zobrazení nástrojů pro práci
s odrážkami.
Tlačítka O úroveň výše / níže přesunou odrážkovaný řádek
(včetně jeho podčástí) o úroveň výše (níže).
Odrážka zap/vyp
a Číslování zap/vyp
aktivuje a vypíná
režim odrážek.
Vypnout číslování zruší
u textu formátování
odrážek a číslování,
převede text do
obyčejné podoby.
Vyvolá okno Odrážky
a číslování.
Tlačítka O úroveň
výše / níže umožní
přesunout zvolenou
úroveň odrážky do
vyšší (či nižší ) úrovně.
Ikona Vložit
nečíslovanou
položku vloží pod
řádek odrážky nový
řádek, který nebude
uvozen číslem.
Ikony Přesunout nahoru / dolů
a Přesunout nahoru / dolů včetně podčástí
umožní změnu pozice odrážkovaných
řádků směrem nahoru (či dolů), a to
včetně jejich případných podčástí.
Tabulka
Tabulka je běžnou součástí textového dokumentu. Do tabulky můžete jednoduše zadávat informace, které by
pro přehlednost musely být řešeny jinými funkcemi - například odrážkami, číslováním a tabulátory. Vzorovým
příkladem může být technologický postup, typový štítek, rozvrh hodin, jídelníček apod. Vše, co potřebujete řešit
prostorově na ploše stránky, můžete také vložit do tabulky.
Tabulka se skládá z orámované plochy, která je zvoleným počtem řádků a sloupců rozdělena na jednotlivé
buňky. Princip tabulky je takový, že pracujete buď s tabulkou jako s celkem, nebo s jednotlivou buňkou tabulky,
do které vkládáte samostatný text, objekty apod.
V případě tabulky jako celku řešíte například orámování tabulky, podbarvení tabulky apod., nebo naopak
pracujete s jednotlivou buňkou tabulky. Text či objekt vložený do buňky pak upravujete vzhledem k buňce,
nikoliv k tabulce.
55
textový editor Writer
Vložení tabulky
Tabulku vložíte z hlavní nabídky Writeru nebo pomocí ikony umístěné na panelu nástrojů Standardní.
A) Vložení tabulky pomocí ikony Tabulka:
Tímto způsobem vložíte tabulku o velikosti 3 x 3 buňky.
1. Klepněte levým tlačítkem myši na ikonu
Tabulka a podržte vteřinu stisknuté
tlačítko myši na ikoně. Objeví se interaktivní nabídka vložení tabulky o implicitní
velikosti 3 x 3 buňky.
2. Přejeďte myší se stisknutým levým tlačítkem po mřížce tabulky - postupně budete
zahrnovat do výběru vkládání jednotlivé buňky. Poznáte to tak, že buňka, která je
zahrnuta ve výběru myší, zmodrá. Zahrňte takto do výběru tři řádky a tři sloupce. Uvolněním levého tlačítka
myši bude tabulka vložena na místo kurzoru na stránce.
Pokud potřebujete tabulku s větším počtem než 3 x 3 buňky, není
nic jednoduššího. Označte myší buňky i přes nabízenou hranici
3 x 3 buňky. Prostě přetáhněte kurzor myši přes nabízený okraj tabulky.
Tabulka se bude při pohybu myší rozevírat jak do šířky, tak do délky.
Nebude tedy problém zvolit tabulku o velikosti 20 x 30 buněk.
V případě, že chcete zrušit akci vkládání tabulky, je zapotřebí (ještě
v průběhu výběru buněk z mřížky tabulky) stisknout klávesu Esc. Tabulka tím nebude na pozici kurzoru vložena.
Poznámka: Při tvorbě tabulky z ikony můžete využít malou černou šipku
po pravé straně
ikony Tabulka. Rozdíl je pouze v tom, že zde přejíždíte tabulku s uvolněným levým tlačítkem myši.
K vložení tabulky na stránku dojde až po stisku levého tlačítka myši. Odpadá zde také nutnost
použití tlačítka Esc při rušení operace vkládání tabulky (stačí pouze klepnout myší kamkoliv
mimo prostor mřížky).
Tip: Pokud budete mít označen text do bloku, stačí klepnout levým tlačítkem myši na ikonu
Tabulka a text bude automaticky orámován jednoduchou „jednobuněčnou“ tabulkou. Kurzor myši
bude připraven pro editaci na řádku následujícím po tabulce.
B) Rozšířené možnosti vložení tabulky:
Okno pro vložení tabulky zobrazíte klepnutím levým tlačítkem myši na ikonu Tabulka, nebo z hlavní nabídky
Tabulka Vložit Tabulka anebo také stiskem kláves Ctrl+F12.
V hlavní nabídce Tabulka klepněte na položku Vložit. V otevřené podnabídce klepněte na položku Tabulka.
Otevře se okno s názvem Vložit tabulku.
Dialogové pole pro úpravu názvu
tabulky
Volba počtu řádků a počtu
sloupců tabulky
Volba Nadpis vloží do tabulky
záhlaví.
Zopakuje záhlaví tabulky
na počátku další strany, jestliže
tabulka přesahuje více stran.
Počet řádků pro záhlaví tabulky
Ohraničení tabulky
Volba Nerozdělovat tabulku
povolí tabulce vyplnit maximálně
jednu stranu dokumentu.
Otevře dialogové okno Automatický formát, kde můžete
vybrat předdefinované rozvržení pro tabulku.
Dialog Název má nastavenu hodnotu Tabulka a pořadové číslo tabulky. Upřesněte název tabulky tak, abyste měli
podle názvu přehled, o jakou tabulku se jedná. Název Tabulka2 je sice hezký, ale asi vám o datech v tabulce
nic neřekne. Přehled o jednotlivých objektech v dokumentu bude důležitý zejména při práci s tzv. Navigátorem
(princip objasňuje kapitola Navigátor na straně 112).
56
Rozšířená editace textu ve Writeru
Sekce Velikost
V sekci nazvané Velikost zvolte poklepáním na šipky v přepínacích nabídkách počet sloupců a řádků. Tím zvolíte
celkový počet buněk tabulky.
Sekce Volby
V sekci Volby jsou zaškrtávací nabídky. Zatržítko Nadpis označí první řádek v tabulce jako záhlaví tabulky.
To znamená, že text v prvním řádku tabulky bude současně zastupovat záhlaví tabulky. Zatržítko Opakovat
nadpis bude první řádek v tabulce (která je rozdělena na více stránek) automaticky opakovat na dalších
stránkách jako záhlaví tabulky. V rozevírací nabídce navíc můžete určit, kolik Prvních řádků bude mít záhlaví
tabulky. Volba Nerozdělovat tabulku znamená pouze vytvořit tabulku na jednu stránku.
Ohraničení tabulky
Tabulka je implicitně nastavena jako ohraničená (viz nastavení zatržítka Ohraničení v okně
Vložit tabulku). To znamená, že můžete dále volit styl a barvu čáry okrajů buněk. V případě,
že zrušíte zatržítko Ohraničení, bude tabulka vytvořena, ale nebude ohraničena čarou. Při práci s tabulkou je
takové ohraničení buněk sice naznačeno, ale nebude tištěno. Podíváte-li se na tabulku v Náhledu strany
,
uvidíte sice objekty a texty v ní umístěné, ale samostatnou tabulku neuvidíte (nemá aktivní ohraničení).
Automatický formát tabulky
Uživatelé většinou přivítají, pokud jsou k dispozici nástroje, které značně zjednodušují a zefektivňují každodenní
rutinní práci s prostředím editoru. Jedním z nich je tvorba tabulky prostřednictvím předdefinovaných schémat.
Ta zahrnuje tzv. automatický formát, který je k dispozici v okně Vložit tabulku.
1. Již známým způsobem zobrazte okno Vložit tabulku. Nejprve v tomto okně definujte
potřebný počet řádků a sloupců (popřípadě další parametry tabulky).
2. Poté klepněte na tlačítko Automatický formát.
3. Otevře se další okno s názvem Automatický formát. Výběrem položky v nabídce Formát a jejím potvrzením
provedete grafické přednastavení tabulky dle zvoleného formátu.
Předdefinovaná schémata
tabulek
Náhledové okno zobrazující
vybrané schéma tabulky
Tlačítko Více zobrazí
(či skryje) doplňkové
volby - zatržítka okna
Automatický formát,
prostřednictvím kterých
lze ovlivnit možnosti
formátování tabulky.
4. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a tabulka je vytvořena.
ÚPRAVA TABULKY
S tabulkou lze poměrně dobře manipulovat a provádět v ní úpravy. Nejprve si pro práci s tabulkou a buňkami
vytvořte standardním způsobem tabulku o velikosti 3 x 3 buňky.
Editace textu v buňce
Klepněte levým tlačítkem myši do prostřední buňky ve druhém řádku a druhém sloupci. Napište libovolné
slovo, například Sobota. V tomto okamžiku je text Sobota v prostřední buňce standardně zarovnán vlevo.
Proveďte zarovnání textu na střed, a to tak, že v panelu nástrojů Formátování klepnete na ikonu Na střed
.
Text bude zarovnán na střed. Práce s textem v buňce je obdobná jako práce s textem na stránce.
57
textový editor Writer
Chování textu v buňce
Text v buňce se zalamuje v řádku. Pokud je text vepsaný do buňky širší než buňka, bude se zalamovat podle
šířky buňky na další řádek. Neovlivní tedy samotnou buňku (ta si podrží svoji šířku, ale bude se na stránce
rozšiřovat směrem dolů podle počtu textem vytvořených řádků). Text buňky se rovněž nebude „přelévat“
do sousední buňky tabulky.
Vložení obrázku do tabulky
Velmi jednoduché je i vložení obrázku do buňky.
1. Klepněte kurzorem myši do buňky, kam budete vkládat obrázek, a proveďte vložení obrázku, například
prostřednictvím příkazu hlavní nabídky Writeru Vložit Obrázek Ze souboru. Pomocí okna Vložit obrázek
nalistujte příslušný soubor obrázku a vložte jej do buňky klepnutím na tlačítko Otevřít.
2. Podle velikosti obrázku provede editor Writer úpravu jeho velikosti i velikosti
samotné buňky. Velikost obrázku můžete samozřejmě sami ovlivnit. Označte
obrázek a myší uchopte některý z tzv. úchopných bodů. Za stálého držení levého
tlačítka myši upravte pohybem úchopného bodu velikost obrázku. Manipulaci
s grafickými objekty se věnuje kapitola Operace s grafickými objekty, str. 78.
PRÁCE S ŘÁDKY A SLOUPCI V TABULCE
Přestože jste věnovali konceptu tvorby tabulky náležitou pozornost, může se stát, že bude potřeba přidat,
nebo ubrat řádky či sloupce anebo některé buňky v tabulce sloučit nebo naopak některé buňky rozdělit.
Přidání řádků do tabulky
1. Vytvořte standardním způsobem tabulku s počtem 3 x 3 buňky.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, za kterou budete
přidávat další vložené řádky. Vůbec nevadí, jsou-li sousední
buňky vyplněny textem. Z nabídky zvolte položku Řádek.
3. V rozevřené podnabídce vyberte klepnutím levého tlačítka myši
položku Vložit.
4. Otevře se okno Vložit řádky. V přepínací nabídce vyberte množství
(tedy počet) řádků, které potřebujete vložit, a potvrďte klepnutím
na tlačítko OK.
Touto volbou se přidá do tabulky požadovaný počet řádků. Řádky, které
byly již vytvořené, se v tabulce odsunou níže a řádky právě přidané se
vloží mezi kurzor a původní řádky. Pokud byste jako umístění v přepínací
nabídce zvolili položku Před, řádky by se umístily nikoliv pod buňku
s kurzorem, nýbrž nad buňku, ve které je kurzor.
Odstranění řádků z tabulky
Obdobným způsobem, jak se řádky do tabulky přidávají, se dají z tabulky i odstranit.
1. Klepněte do buňky odstraňovaného řádku pravým tlačítkem myši. Otevře se nabídka, z ní vyberte položku
Řádek.
2. V rozevřené podnabídce vyberte klepnutím levého tlačítka myši
položku Odstranit.
3. Řádek, ve kterém byl umístěn kurzor, se odstraní a tabulka
se zmenší o patřičný počet buněk.
Podobným způsobem, jak odstraňujete řádky, můžete odstranit i sloupce. Na rozdíl od řádku se ale (za předpokladu
volby Sloupec Odstranit) odstraní ten sloupec, ve kterém se nacházel kurzor.
Přidání sloupců do tabulky
Obdobně, jako jste přidali do tabulky řádky, lze přidat i sloupce. Pouze ve druhém kroku namísto položky Řádek
zvolte položku Sloupec Vložit.
58
Rozšířená editace textu ve Writeru
Rozdělení buněk v tabulce
Trošku jiným způsobem jak přidat řádky nebo sloupce je rozdělení řádku či sloupce na více buněk. Spíše
však než na řádky a sloupce se následující volba použije na rozdělení jednotlivých buněk.
1. Opět nejprve vytvořte tabulku velikosti 3 x 3 buňky.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši do prostřední buňky. Z nabídky
vyberte položku Buňka.
3. V podnabídce klepněte levým tlačítkem myši na položku Rozdělit.
4. Zobrazí se okno s názvem Rozdělit buňky. V přepínací nabídce zvolte potřebný počet buněk,
na kolik jich bude editovaná buňka rozdělena. Ponechte 2.
5. Klepnutím na ikonu Směr vodorovně / svisle vyberte, zda se
buňka rozdělí na sloupce, či na řádky. Vyberte ikonu Svisle
a potvrďte opět klepnutím na tlačítko OK. Prostřední buňka
bude v takovémto případě rozdělena na dva sloupce.
Pokud byste označili všechny buňky v řádku a použili položku
Rozdělit ve směru vodorovně, přidali byste do tabulky další řádek
s buňkami.
Označení více buněk, řádků, sloupců
Sousední dvě buňky označíte tak, že klepnete levým tlačítkem myši do první buňky a se současně stisknutou
klávesou myši přejedete kurzorem do sousední buňky. Po uvolnění tlačítka myši budou tyto dvě buňky inverzně
černě zbarvené, což značí, že jsou vybrány. Při označování buněk v tabulce jich bude označeno tolik, přes kolik
přejedete kurzorem myši. Nezáleží na tom, zda se jedná o sloupce, či o řádky.
Pokud potřebujete označit najednou celý sloupec (či celý řádek), nastavte kurzor myši
nad sloupec (v případě řádku vedle řádku). Kurzor myši se změní na černou šipku.
Pokud klepnete na levé tlačítko myši, bude označen buď celý sloupec, nebo řádek.
Pokud neuvolníte tlačítko myši a přejedete se stisknutým tlačítkem do sousedního
sloupce (či řádku), bude označeno tolik sloupců, nad kolika přejedete myší. V případě
řádků pak tolik, vedle kolika řádků takto označenou šipkou přejedete.
Jiný způsob jak označit řádek nebo sloupec je klepnout na buňku
pravým tlačítkem myši a provést volbu Řádek Vybrat. Z nabídky
vyberte položku Řádek a z podnabídky pak klepněte na položku Vybrat.
Řádek, ve kterém je aktivní kurzor, bude označen. Obdobně to platí i pro
sloupec, místo na položku Řádek pouze klepnete na položku Sloupec.
Sloučení více buněk tabulky do jedné
Při tvorbě tabulky vzniká potřeba nejen rozdělit jednu buňku na více buněk, ale často také sloučit více buněk
do buňky jedné. Rovněž v tomto případě musíte buňky nejdříve označit.
1. Vytvořte tabulku velikosti 3 x 3 buňky.
2. Označte všechny tři buňky prvního řádku a na označených
buňkách klepněte pravým tlačítkem myši. V otevřené nabídce
vyberte položku Buňka. V následně zobrazeném podmenu
klepněte na položku Sloučit. Celý řádek bude sloučen do jedné
buňky, ostatní neoznačené buňky tabulky zůstanou netknuty.
Smazání celé tabulky
Během editace dokumentu s tabulkami může přijít na řadu potřeba jejich výmazu.
1. Označte celou tabulku myší nebo pomocí kláves Ctrl+A.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na takto označenou tabulku
a z nabídky vyberte možnost Řádek. V zobrazené podnabídce pak
klepněte na volbu Odstranit. Tabulka bude okamžitě smazána.
59
textový editor Writer
Pravděpodobně vás automaticky napadne označit tabulku a poté na klávesnici stisknout klávesu Delete.
Takto byste ovšem vymazali pouze obsah tabulky, tabulka s prázdnými buňkami by však zůstala na stránce dále.
Vyzkoušejte a uvidíte, že tomu tak je.
!
Pokud byste chtěli smazat tabulku tímto způsobem, museli byste současně s označením tabulky označit ještě
jeden řádek před nebo za tabulkou. V takovém případě pak stiskem klávesy Delete tabulku opravdu smažete,
samozřejmě současně s označeným řádkem.
PANEL NÁSTROJŮ TABULKA
V případě, že máte při práci s tabulkou aktivní panel nástrojů Tabulka, lze výše popsané úkony s řádky a sloupci
provádět i prostřednictvím tohoto panelu. Za pomoci ikon v panelu nástrojů Tabulka lze provádět i další operace.
Po klepnutí do existující tabulky se v prostředí Writeru automaticky aktivuje panel nástrojů Tabulka. Záleží na vás,
zda jej ponecháte v podobě plovoucí lišty či jej přesunete mezi ostatní panely, které se v horní části pracovní
plochy Writeru nacházejí. V případě přesunu lišty máte zaručeno, že se bude při práci s tabulkou aktivovat vždy
ve stejném prostoru, kde je mezi ostatními panely nástrojů fixována, tedy trvale umístěna.
Barva čáry (ohraničení) - slouží
k nastavení barvy čáry ohraničující
tabulku.
Ohraničení - slouží k nastavení
způsobu ohraničení tabulky.
Volba Sloučit buňky
a Rozdělit buňky
Ikona Barva pozadí - slouží
k nastavení pozadí buněk
tabulky.
Styl čáry - nastavuje styl
čáry rámující tabulky.
Celkem - možnost
editace výpočtového
vzorce v buňce tabulky
Ikona Tabulka vloží
tabulku do dokumentu.
Ikona Nahoře, Na střed
(svisle) a Dole slouží
k nastavení pozice
textu v buňce tabulky.
Volba Optimalizovat
slouží k rovnoměrnému
rozložení sloupců
/ řádků a k nastavení
optimální výšky řádku
a optimální šířky
sloupce v tabulce.
Vložit řádek / sloupec
Odstranit řádek / sloupec
Otevře okno Vlastnosti tabulky.
Otevře okno Automatický
formát tabulky.
Seřadit - otevře
okno s možnostmi
nastavení řazení
dat / textu v buňce
tabulky.
Řada nástrojů editace tabulky již byla probrána v předchozích odstavcích, kdy byla (k jejich aktivaci) buď
využita hlavní nabídka nástrojů Writeru, nebo byl nástroj aktivován z nabídky po klepnutí pravým tlačítkem
myši na příslušnou část tabulky. Panel nástrojů Tabulka tyto pracovní operace sdružuje na liště v podobě ikon.
Následující odstavce přiblíží ty nástroje editace tabulky, které doposud nebyly probrány.
Záložka Ohraničení tabulky (OKNO FORMÁT TABULKY)
Tabulka je sice v základní podobě vytvořena, ale je třeba ji dále upravit také vzhledově a rozměrově. Nejprve
upravte ohraničení tabulky.
1. Klepněte pravým tlačítkem
myši na libovolnou buňku
ve vytvořené tabulce.
2. V otevřené nabídce zvolte
položku Tabulka. Otevře se okno
Formát tabulky.
3. Klepnutím myší vyberte záložku
Ohraničení. Zde již standardním
způsobem zvolíte ohraničení
tabulky. Pro ohraničení tabulky
nejprve zvolte Styl a Barvu
čáry. Na vhodný styl čáry
klepněte levým tlačítkem myši,
barvu vyberte z rozevírací
nabídky shodně klepnutím
na požadovanou barvu.
60
Rozšířená editace textu ve Writeru
V sekci Uspořádání čar (ve volbě Výchozí) klepněte levým tlačítkem myši na druhou ikonu v pořadí, tedy ikonu Pouze
vnější ohraničení. Tím aplikujete zvolený styl čáry po celém obvodu tabulky. Shodným způsobem lze ohraničit pouze
řádky tabulky, všechny buňky, nebo naopak editovat tabulku bez ohraničení.
Tabulka nemusí sestávat z jednoho stylu čáry, ale každá strana může být například různě barevně ohraničena.
Umístění čáry můžete provést v takovém případě i jednotlivě. Zvolte styl a barvu čáry a v sekci Uspořádání čar
v náhledu tabulky nazvané Uživatelem definované klepněte levým tlačítkem myši přímo na přesné umístění čáry.
Pokud jako styl čáry zvolíte -žádná-, nebude orámování tabulky tištěno, tabulka zůstane bez ohraničení.
Upozornění: Pokud v části Vzdálenost k obsahu nastavíte hodnoty, které budou rozměrově
přesahovat rozměr buňky (tedy součet mezer mezi okrajem buňky a textem bude větší než
rozměr buňky), nebude v takto upravených buňkách možné editovat text!
Celou tabulku lze zvýraznit i použitím stínu. Tato možnost je umístěna v dolní části záložky Ohraničení
s označením Styl stínování. Je zde možné nastavit Umístění, Vzdálenost a Barvu stínu.
Pokud deaktivujete zatržítko Sloučit styl sousedících čar, pak čáry tabulky
mohou být v místě vzájemného spojení přerušeny. Neplatí to ovšem
u všech stylů čar. Jednotlivá sloučení a jejich vzájemné propojení musíte
nejprve vyzkoušet (viz obrázek vpravo).
Pokud nechcete zobrazovat tabulku nejen v tištěné podobě nebo náhledu
stránky, ale dokonce ani na stránce v prostředí Writeru, klepněte pravým
tlačítkem myši v tabulce a v zobrazené nabídce zvolte položku Hranice tabulky.
Pokud nebude volba zatržena, nebude vidět ani ohraničení. Nejprve však musíte
nastavit tabulku bez ohraničení, tedy Styl čáry musí být nastaven na volba -žádná-.
Upozornění: Pozor, tuto volbu neviditelného orámování tabulky používejte s rozmyslem!
Zpětné převedení ohraničení tabulky do viditelné podoby může činit drobné obtíže. Neviditelné
orámování tabulky ji značně znepřehledňuje a degraduje na prostý text. Zvláště uživatel,
který dokument netvořil (pouze jej čte) to bude vnímat jako nepřehledný koncept kombinace
běžného textu. Data neviditelné tabulky pak bude považovat spíše za text odsazený pomocí
tabulátorů.
Záložka Pozadí (OKNO FORMÁT TABULKY)
Tabulku jste vytvořili, ohraničili a je třeba ji také upravit podbarvením buďto jednotlivých buněk, nebo i celých
řádků tabulky. Na pozadí je možno vložit i obrázek.
A) Pozadí buněk
1. Vytvořte tabulku. Poté klepněte
pravým tlačítkem myši na
libovolnou buňku v tabulce.
2. V rozevřené nabídce klepněte
levým tlačítkem myši na položku
Tabulka, tím se otevře okno
Formát tabulky. Téhož stavu (tedy
otevření tohoto okna) docílíte
i klepnutím na ikonu Vlastnosti
tabulky
, která se nachází
na panelu nástrojů Tabulka.
3. V okně Formát tabulky klepněte
na záložku Pozadí. V rozevírací
nabídce Jako ponechte Barva.
V rozevírací nabídce Pro zvolte
položku Buňka.
4. Vyberte levým tlačítkem myši
požadovanou barvu a potvrďte
tlačítkem OK.
Pokud v oblasti Pro vyberete položku Řádek, bude celý řádek (ve kterém je kurzor myši) obarven zvolenou barvou.
61
textový editor Writer
B) Pozadí tabulky
Označte celou tabulku - buďto myší, nebo pomocí kláves Ctrl+A. Kurzor musí být umístěn v tabulce.
Poté jako v předešlém způsobu otevřete okno Formát tabulky. Nyní zvolte v rozevírací nabídce Pro
položku Tabulka. V tom případě bude celá tabulka obarvena barvou, kterou následně zvolíte.
C) Obrázek na pozadí tabulky
Nemusí to být vždy jen barva, podle které bude pozadí tabulky zbarveno. OpenOffice.org Writer nabízí
i možnost vytvořit na pozadí buňky a tabulky obrázek. Většinou se bude jako obrázek hodit nějaký vzor tapety
nebo povrchu materiálu.
1. V okně Formát tabulky na záložce Pozadí vyberte v rozevírací nabídce Jako položku Obrázek.
2. V rozevírací nabídce Pro zvolte jednu z voleb buňka, řádek nebo tabulka, pro kterou bude volba platná.
3. Nyní vyberte obrázek, který bude umístěn na pozadí tabulky. Klepněte na tlačítko
Procházet. Otevře se standardní okno Hledat obrázek. Vyberte a vložte na pozadí
tabulky požadovaný obrázek poklepem na soubor či tlačítkem Otevřít.
4. V přepínací nabídce zvolte Typ, jakým bude obrázek v tabulce zobrazen.
Volba Dlaždice je vhodná pro případ, že je obrázek malý a vejde se vícekrát na pozadí. Tato volba tedy vloží
obrázek tolikrát vedle sebe a pod sebou, aby byla obrázky vyplněna celá tabulka.
Volba Oblast natáhne obrázek přesně do rámečku bez ohledu na velikost rámečku a tabulky a také bez
ohledu na proporcionalitu obrázku. Obrázek pak bude podle velikosti tabulky deformován.
Volba Umístění vloží obrázek vzhledem k pozici tabulky tak, jak určíte v náhledu na tabulce u přepínací nabídky.
Klepnete-li na prostřední značku, bude obrázek umístěn
ve středu tabulky bez ohledu na to, zda se do tabulky
vejde. V případě, že se obrázek do tabulky nevejde celý,
bude zobrazena pouze část obrázku. Přesahující část se
nezobrazí (bude oříznuta), a naopak chybějící část zůstane
bez podkladu obrázku. Totéž platí například pro levý horní
roh. Klepnete-li na levý horní roh, bude s okrajem tabulky
lícovat horní a levá část tabulky nebo buňky. Velikost
obrázku zůstane opět zachována podle originálu. Pokud
bude obrázek na podkladu širší, nebude přečnívající část
přes buňku nebo tabulku viditelná.
Použití volby Umístění při vkládání obrázku na pozadí tabulky naznačuje následující obrázek.
Vraťme se zpět k výběru obrázku na pozadí. Pokud vybíráte obrázek,
máte možnost aktivovat zatržítko Odkaz. Pokud je zaškrtnete, bude
se zobrazení požadovaného obrázku na pozadí odkazovat přímo
do adresáře, ve kterém je obrázek uložen. Obrázek tedy nebude
součástí dokumentu, jeho součástí bude pouze odkaz - cesta k obrázku. To má samozřejmě své výhody,
ale i nevýhody.
Výhodou je, že datový objem textového dokumentu se prakticky nezvětší. Zvětší se pouze o určení
odkazované cesty na obrázek. Naopak v případě, že není zaškrtnuta volba Odkaz, je obrázek vložen přímo
na pozadí tabulky. Součástí textového dokumentu je v takovém případě i samotný obrázek, proto se datový
objem textového dokumentu zvětší o velikost, jakou v dokumentu vložený obrázek zabírá.
Pokud však počítáte s přesunem dokumentu na jiný počítač (ať již pomocí výměnného média,
nebo elektronickou poštou), museli byste (v případě, že jste zaškrtli políčko Odkaz) zaslat i samotné
obrázky. Příjemce takového dokumentu by musel mít na svém počítači zcela shodnou adresářovou
strukturu jako vy, tedy včetně cesty k tomuto obrázku (což je evidentně nemožné). Tento uživatel by
pak zřejmě musel manuálně synchronizovat cesty k obrázku. Také se vám může stát, že zapomenete
na provázanost cesty obrázku s dokumentem a nevědomky přejmenujete či přesunete obrázek
do jiného adresáře, nebo přesunete adresář, ve kterém se obrázek nachází. Při otevření dokumentu
pak nebude odkaz k obrázku správně fungovat, protože v cestě odkazu či obrázku nastaly změny.
62
Rozšířená editace textu ve Writeru
Proto u běžného dokumentu (hlavně v případě jeho přenosu na jiný počítač) zatržítko Odkaz raději nezaškrtávejte
a vkládejte obrázek přímo do dokumentu (v tomto případě na pozadí tabulky).
Tip: Máte-li důvod použít u velkého množství obrázků volbu Odkaz, vytvořte si adresář,
ve kterém je (pro použití v dokumentu) budete ukládat. Tento adresář umístěte nejlépe do stejného
adresáře, ve kterém bude dokument. V případě nutnosti synchronizace cest k obrázkům budete
tyto daleko lépe dohledávat, než kdyby byly obrázky ukládané v desítkách různých adresářů
na různých discích.
Základní nastavení tabulky - záložka Tabulka (OKNO FORMÁT TABULKY)
Pokud klepnete na záložku Tabulka, máte možnost provést základní úkony spojené s tabulkou.
O dialogu Název již byla řeč. Tak
jako obrázky a grafy, tak i tabulky
lze pojmenovat výstižným názvem.
To se hodí u obsáhlých dokumentů
s množstvím tabulek, kdy tak máte
usnadněnou orientaci v nich. Název
je textovým editorem standardně
předvyplněn na Tabulka1, Tabulka2
apod. V obsáhlém dokumentu plném
tabulek toto názvosloví samozřejmě
není praktické. Proto je účelné
každou tabulku pojmenovat tak, aby
název vystihoval např. její obsah.
V případě, že máte jednoduchý
dokument, ve kterém je použita
jen jedna tabulka, můžete klidně
ponechat implicitní název Tabulka1.
Oblastí, které bude více zapotřebí
(co do možného nastavování
parametrů tabulky), je přepínací
nabídka Šířka. Standardně je šířka tabulky nastavena přes celou šířku stránky, což však nemusí v řadě případů
vyhovovat. Pokud v záložce Tabulka budete chtít Šířku změnit, musíte změnit parametry Zarovnání, což je sekce
v pravé části okna Formát tabulky. Implicitní nastavení přepínací nabídky Zarovnání je na hodnotě Automaticky.
V takovém případě se nedá se šířkou tabulky pracovat. Pro možnost úpravu šířky tabulky přepněte v sekci
Zarovnání nastavení na položku Ruční.
Šířku tabulky pak můžete zadat přímo vepsáním hodnoty do dialogu přepínací nabídky Šířka nebo vepsáním hodnoty
vzdálenosti od hranice textu na stránce pomocí voleb Vlevo, Vpravo, Nad a Pod. Tyto volby jsou naprosto provázané,
jakákoliv změna v přepínací nabídce u položek Šířka nebo Vlevo a Vpravo se automaticky promítne v potřebném
poměru u zbývajících položek záložky Tabulka.
Pokud například zadáte v nabídce Šířka hodnotu
6 cm, automaticky se upraví položky Vlevo a Vpravo
na hodnotu 5,5 cm. Pokud změníte hodnotu Vlevo
na 1 cm, Šířka tabulky se upraví – roztáhne na hodnotu
10,5 cm. Vpravo zůstane na hodnotě 5,5 cm.
Zaškrtávací políčko Relativní umožňuje zadávat
hodnoty v procentech.
Jednotlivé volby nastavení
vzdálenosti tabulky jsou
provázané, tzn. zadání po jedné
hodnoty se automaticky upraví
hodnoty zbývající.
Sekce Zarovnání
Bylo již objasněno, co znamená zarovnání Automaticky. Následující řádky popisují jednotlivé typy zarovnání
tabulky:
•
Zarovnání Automaticky je implicitně nastavenou hodnotou pro vkládání tabulky.
•
Zarovnání Ruční znamená, že zarovnání tabulky na stránce volíte manuálně z obou stran dokumentu.
•
Volba zarovnání Vlevo a Vpravo provede umístění tabulky k hranici textu na levé nebo na pravé straně.
Hodnota v takovém případě bude na zvolené straně 0 cm a nebude aktivní. To znamená, že pokud vytvoříte
63
textový editor Writer
tabulku, přepnete zarovnání na hodnotu Vlevo a nastavíte šířku 4 cm,
nebude hodnota vlevo aktivní a bude mít nulovou hodnotu. Přepínací
nabídka vpravo bude mít hodnotu 13 cm.
•
Hodnota Zleva má jinou funkci priorit. Pokud zvolíte zarovnání Zleva
a zadáte šířku tabulky 4 cm a vlevo také 4 cm, bude tabulka široká 4 cm
a umístěná 4 cm od levého okraje hranice textu. V případě zarovnání
Zleva však má přednost šířka tabulky.
•
Zarovnání tabulky Na střed je vcelku jasné. Určíte šířku tabulky
a zarovnáte ji na střed stránky.
Nastavení hodnot při použití
Zarovnávat tabulku vzhledem ke stránce nemusíte jenom určením zarovnání Vlevo. Samotná volba
vzdálenosti vlevo a vpravo, ale také vzdáleností Nad a Pod. V tomto případě vzdálenosti Vlevo není aktivní a má
hodnotu 0,00cm, tabulka tedy bude
je to míněno jako zarovnání nejen k okraji stránky, ale hlavně nad textem úplně při levém okraji hranice textu.
a pod textem. Pokud zvolíte v rozevírací nabídce Nad například 2 cm, bude
mezera mezi textem či okrajem stránky nad tabulku a samotnou tabulkou dva centimetry.
Parametry sloupců - záložka Sloupce tabulky (OKNO FORMÁT TABULKY)
Velikost a umístění tabulky je možné nastavit, ale jak je to se sloupci v tabulce? Parametry sloupců lze
v tabulce upravovat ve stejnojmenné záložce Sloupce okna Formát tabulky. Zadáváte zde šířku jednotlivých
sloupců v tabulce. Dialog Zbývající místo udává hodnotu prázdného místa vedle tabulky. Hodnota je automaticky
určena po zadání šířky tabulky, se kterou je provázána. Pokud je tabulka přes celou šířku stránky (od levé
po pravou hranici textu), je hodnota Zbývající místo rovna 0.
Jednotlivé
sloupce
jsou
očíslovány číslem sloupce
a jsou připraveny k úpravě.
Pokud při zarovnání tabulky
změníte přepínač v záložce
Tabulka na Automaticky, pak
při změně hodnoty Šířka
sloupce v záložce Sloupce se
šířka sloupce nebo sloupců
po pravé straně automaticky
přepočítá tak, aby se součet
všech šířek sloupců shodoval
s šířkou tabulky. Zatržítka
Přizpůsobit
šířku
tabulky
a Rovnoměrně rozložit sloupce
nebudou dostupná.
Zachovává současnou šířku tabulky,
když změníte šířku sloupce.
Údaj o zbývajícím
místě vedle tabulky
Zadávání šířky jednotlivých
sloupců v tabulce
Posun na vybrané
sloupce tabulky.
Pokud ale máte tabulku
zarovnanou
jinak
než
Automaticky, máte v záložce
Sloupce tato zatržítka k dispozici. Jestliže klepnutím levého tlačítka myši označíte zatržítkem položku Přizpůsobit
šířku tabulky, máte možnost pracovat s každým sloupcem samostatně. Šířka tabulky se pak upraví podle součtů
šířek všech sloupců, tak jak jste ji navolili. Ještě je zde možnost označit zatržítkem položku Rovnoměrně rozložit
sloupce, která má za úkol při změně šířky jednoho sloupce o určitou hodnotu upravit všechny ostatní sloupce
o tutéž hodnotu.
Všimněte si, že tabulka neřeší vůbec hloubku tabulky nebo výšku řádků tabulky. To je dáno tím, že tabulka jako
taková se upravuje pouze volbou sloupců a šířky buněk a tabulky. Výška tabulky je relativní. Jak obsah buňky
ovlivní výšku buňky a tabulky, záleží jen a jen na samotném obsahu jednotlivých buněk. V případě, že jsou
rozdílné hodnoty obsahů buněk v řádku, výška se upraví automaticky podle nejvyšší buňky v tomto řádku.
Zalomení tabulky a textu - záložka Tok textu (OKNO FORMÁT TABULKY)
V okně Formát tabulky jste za pomoci záložky Tok textu schopni upravit přednastavení tabulky. Standardně je
stránka nastavena tak, že se stránka s textem vůči tabulce nezalamuje. Pokud je však potřeba, aby se po vložení
tabulky zalomil text stránky, musíte aktivovat zatržítko Zalomení.
64
Rozšířená editace textu ve Writeru
1. Aktivujte zatržítko Zalomení, tím aktivujete zalomení stránky.
2. Přepínací tlačítko ponechte na Stránka a Před. Nastavení potvrďte
klávesou OK.
Pokud máte stránku s textem a tabulkou, volba Před vloží zalomení stránky nebo sloupce před tabulku.
V případě, že v přepínací nabídce přepnete na volbu Za, bude text, který následuje za tabulkou, odsunut
na další stránku.
Další volby zaškrtávacích políček jsou natolik intuitivní, že není
třeba se o nich detailně rozepisovat. Jedná se například o rozdělení
tabulky a řádků přes stránky a sloupce, dále je zde možnost
opakování nadpisu (neboli záhlaví tabulky). Vše určíte klepnutím
myší na zaškrtávací políčka jednotlivých položek.
Netradiční umístění textu v tabulce
Může se stát, že budete v tabulce potřebovat napsat text nejen vodorovně, ale i svisle nebo zarovnat text vůči
buňce na jinou pozici. K tomu vám poslouží rozevírací nabídky Směr textu a nabídka Svislé zarovnání, obojí na
záložce Tok textu.
1. Vytvořte tabulku. Do jedné z buněk vložte text Nadpis. Zarovnejte text do bloku.
2. Aktivujte okno Formát tabulky, v něm pak záložku Tok textu. Z rozevírací
nabídky Směr textu zvolte možnost Zprava doleva (svisle). Text bude upraven
ve svislém směru.
3. Svislé zarovnání zvolte v rozevírací nabídce Na střed.
Všimněte si, že když jste změnili tok textu, i ikony zarovnání
a odsazení v liště nástrojů Formátování se změnily na svisle
orientované.
Volba rozevírací nabídky Svislé zarovnání umístí text v buňce na pozici jinou než standardně
Nahoře. Pozice Na střed provede zarovnání textu ve svislé rovině do středu tabulky.
VZORCE V TABULCE WRITERU
Tabulka Writeru disponuje nejenom funkcí formátování a rozdělení textu v buňkách, ale i schopností provádět
základní výpočty.
Abyste byli schopni vložit do buňky tabulky vzorec, je zapotřebí vyvolat panel vzorců stiskem klávesy F2.
Po stisku této klávesy se v prostředí Writeru (pod lištou nástrojů Formátování) zobrazí další lišta s řádkem
pro vložení vzorce. Panel vzorců vypadá podobně jako
panel v tabulkovém kalkulátoru OpenOffice.org Calc,
ovšem s daleko menším množstvím funkcí výpočtů.
Nabídka základních funkcí výpočtů
Výpočet musí vždy začínat rovnítkem! Za rovnítkem
editujte samotný vzorec výpočtu, například =(25/11)*7.
Po potvrzení stiskem klávesy Enter nebo zelené ikony zatržítka Použít
do buňky v místě kurzoru.
Řádek vzorců
bude vypočtená hodnota umístěna
Poznámka: Pokud najedete myší na hodnotu výsledku a posečkáte
s kurzorem chvíli na výsledné hodnotě, objeví se u výpočtu bublinová nápověda
s poznámkou, jaký výpočet se na tomto místě prováděl.
Samozřejmě je možné provádět i podstatně složitější výpočty, než jaký je uveden v předchozím příkladu. Nutno
ovšem podotknout, že textový editor není prioritně určen pro složité výpočty a funkce v tabulkách - pro ty je
určen tabulkový kalkulátor OpenOffice.org Calc. Vzhledem k tomu, že textový editor Writer je určen především
pro práci s textem, bude vám základní podoba použití výpočtů a funkcí v tabulce jistě postačovat.
Každá buňka tabulky má své označení. Vzorec vytvořený v tabulce se odvolává na hodnoty, které jsou umístěny
právě v jednotlivě označených buňkách. Označení buněk je dáno písmenem a číslicí. Písmeno označuje,
v kterém sloupci se buňka nachází (sloupce jsou označovány postupně zleva doprava od písmene A). Řádky
jsou standardně označeny číslicí a označují, ve kterém řádku se
buňka nachází. Řádky jsou číslovány odshora.
65
textový editor Writer
Výpočty v tabulce
Vytvořte tabulku 4 x 4 buňky. Klepněte do buňky v prvním sloupci zleva a v prvním řádku. Stiskem klávesy F2
aktivujte panel vzorců. Adresa aktivní buňky je A1 (zkontrolujte pohledem na okénko pozice buňky). Panel vzorců
zrušte opět stiskem klávesy F2 nebo klávesou Esc.
1. Vepište do buňky A1 číslo 11, do buňky B1 číslo 22 a do buňky C1 číslo 33. Pozor, mezi buňkami nelze
přeskakovat pomocí klávesy Enter (jak je tomu u Calcu), musíte použít klávesy šipek nebo klávesu
tabulátoru, popřípadě klepněte levým tlačítkem myši.
2. Klepněte do buňky D1, kde bude proveden vlastní výpočet. Výpočtem bude sečtení
hodnot všech tří výše uvedených buněk. Nejprve stiskněte klávesu F2 a klepněte
(s vteřinovým podržením tlačítka myši) na ikonu Vzorec. Otevře se nabídka funkcí
výpočtů. Vyberte položku Celkem a uvolněte tlačítko myši. Zatím se zdánlivě nic neděje,
pouze v řádku vzorců přibyl za rovnítkem název funkce sum.
3. Nyní klepněte levým tlačítkem myší do buňky A1 a za současného stisku
tlačítka myši přesuňte kurzor přes buňku B1 do buňky C1. Poté uvolněte
tlačítko myši. V dialogu lišty se již označil kompletní vzorec =sum<A1:C1>.
Nyní již jen stačí potvrdit vložení vzorce do buňky D1 stiskem klávesy
Enter - výpočet tímto bude hotov. Pokud se změní hodnoty buněk A1
až C1, vzorec bude nadále funkční a celkový výsledek v buňce D1 automaticky přepočte.
Upozornění: Možná jste si všimli, že syntaxe zápisu vzorce je ve Writeru odlišná od formy
zápisu vzorce v tabulkovém kalkulátoru. Jsou zde například použity hranaté závorky < >, kdežto
v tabulkovém kalkulátoru jsou to výhradně závorky typu ( ). Je to prostě zvolený způsob zápisu
vzorce ve Writeru, který není totožný s formou zápisu v Calcu.
Tip: Výpočet lze provádět také kombinací, např. =sum <A1:A3>+<D8:E8> apod. Navíc při
sčítání nemusíte volit funkci sum, ale stačí pouze přejet myší přes požadované buňky. Buňky
můžete i kombinovat, např. =sum<A1:A2>+<A3> apod. Vzoreček vždy doplňujte o znaménka,
závorky apod.
Schránka a operace se schránkou
Program OpenOffice.org Writer umí (podobně jako většina programů pro Windows) pracovat se schránkou.
Schránka je něco jako odkládací prostor „někde“ v počítači, kam je možné dočasně uložit data, o kterých víte,
že je budete v budoucnu potřebovat. Do schránky je například možné dočasně uložit odstavec či obrázek,
o kterých víte, že je budete potřebovat na jiném místě.
Při práci se schránkou se používají pouze tři operace:
•
Zkopírování dat do schránky - zkopíruje označenou část dokumentu do schránky. Označená data nadále
zůstanou součástí dokumentu.
•
Vyjmutí dat do schránky - přenese označenou část dokumentu do schránky. Dojde k vyjmutí dat
z původního dokumentu, data budou již pouze ve schránce.
•
Vložení dat ze schránky - vloží data ze schránky na aktuální pozici.
Zkopírování dat do schránky
Ctrl+C
Vyjmutí dat do schránky
Ctrl+X
66
Ze schránky je možné data vložit
na jakoukoliv pozici v dokumentu
bez ohledu na to, jakým způsobem
byla data do schránky vložena.
Ctrl+V
Grafika ve Writeru
ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+C)
Zkopírováním dat do schránky se rozumí vytvoření kopie označeného textu, obrázku nebo jiných dat ve schránce.
Přitom to, co bylo do schránky zkopírováno, zůstane v dokumentu na původní pozici nezměněno.
1. Označte do bloku textovou oblast, případně obrázek nebo jakýkoliv jiný objekt v dokumentu, který má být
vložen do schránky.
2. Klepněte na ikonu dvou stránek papíru. Nachází se uprostřed panelu nástrojů Standardní. Nechcete-li
používat myš, je možné použít klávesovou kombinaci Ctrl+C.
Data jsou vložena do schránky.
VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+X)
Vyjmutím dat do schránky se rozumí přenesení označeného textu, obrázku nebo jiných dat do schránky, přitom
to, co bylo do schránky vyjmuto, se od tohoto okamžiku již v dokumentu nenachází. Data jsou nyní pouze
ve schránce.
1. Označte do bloku textovou oblast, případně obrázek nebo jakýkoliv jiný objekt v dokumentu, který má být
vložen do schránky.
2. Klepněte na ikonu nůžek. Nachází se uprostřed panelu nástrojů Standardní. Nechcete-li používat myš,
je možné použít klávesovou kombinaci Ctrl+X.
Data jsou vyjmuta do schránky.
VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V)
Ať již byla data do schránky umístěna jakýmkoliv způsobem, vložením dat na aktuální pozici se rozumí
umístění obsahu schránky do dokumentu. Přitom data ve schránce zůstávají i nadále (po vložení).
1. Nastavte se kurzorem v dokumentu na pozici, kam má být vložen obsah schránky.
2. Klepněte na ikonu tašky s papírem. Nachází se uprostřed panelu nástrojů Standardní vedle ikony dvou
papírů vpravo. Nechcete-li používat myš, je možné použít klávesovou kombinaci Ctrl+V.
Writer vloží obsah schránky na aktuální pozici.
NĚKOLIK PRAVIDEL PRO PRÁCI SE SCHRÁNKOU
•
Schránka může obsahovat prakticky libovolný typ dat z Writeru (text, graf, obrázek).
•
Délka textu, resp. velikost dat ve schránce není omezena. Do schránky je možné vložit jedno slovo stejně
pohodlně jako 200 stran.
•
Obsah schránky nelze přímo editovat nebo jinak měnit.
•
Schránka v rámci programu Writer zachovává veškerou grafickou úpravu textu, tabulek, obrázků a všeho,
co do ní bylo vloženo. Pokud je přes schránku kopírována rozsáhlejší oblast, zůstanou zachovány velikosti
písem, rozvržení obrázků apod.
•
Schránka je prostředkem Windows, nikoliv konkrétního programu. Tato skutečnost zabezpečuje přenos dat
v rámci několika programů.
•
Schránka je virtuální paměť, to znamená, že s vypnutím počítače nebo jeho restartováním se obsah
schránky smaže!
Grafika ve Writeru
Spolu s příchodem zpracování textu na počítači se zvýšily i obecné nároky na úroveň tvorby dokumentu.
Již nestačí editovat text, zvětšit písmo a nastavit čáry. U firemních nebo školních dokumentů se předpokládá
například přítomnost vloženého loga, obrázků, schémat apod. To všechno jsou grafické prvky, které mohou být buď
vytvořeny přímo prostředky Writeru, nebo vloženy do dokumentu v podobě obrázku z jiného zdroje.
Součástí programového balíku OpenOffice 2.1 je i program pro práci s grafikou - OpenOffice.org Draw. Často
se vám ale přihodí, že potřebujete na stránku dokumentu pouze vložit obrázek nebo fotografii. V takovém případě
samozřejmě můžete provést základní grafické úkony a funkce s obrázkem i v OpenOffice.org Writer.
67
textový editor Writer
Vkládání obrázků a grafických objektů
Obrázek je typickým grafickým objektem. Do dokumentu je možné vložit obrázky ze dvou obecných zdrojů Writeru:
a) Automatické tvary. Součástí balíku OpenOffice.org je sada obrázků - automatických tvarů. Je možné je
kdykoliv vložit do dokumentu.
b) Z externího (vlastního) zdroje. Do dokumentu Writeru je možné vložit prakticky jakýkoliv grafický obrázek.
Podmínkou je, aby byl uložen ve formátu, který Writer podporuje. Tímto způsobem je možné do dokumentu
„dostat“ například naskenovanou fotografii, logo firmy apod.
VEKTOR, NEBO RASTR?
Obrázky lze obecně rozdělit do dvou skupin, podle toho, jakého typu obrázek je. Jedná se o obrázky vektorové
anebo rastrové.
•
Vektorové obrázky jsou složeny z křivek. To znamená, že obrys každého objektu, každá čára a vůbec
všechno, co se na obrázku nachází, je matematicky počítáno a složeno z čar a křivek. Výhodou vektorového
obrázku je zachovaná ostrost a oblost hran při jakémkoliv zvětšení. Nevýhodou je omezená vypovídací
schopnost vektorové grafiky (např. vektorová fotografie není možná). Příkladem vektorového obrázku
je jakýkoliv automatický tvar na liště nástrojů Kresba.
•
Rastrový obrázek se celý skládá z bodů, které jsou poskládány jeden vedle druhého. Jednotlivé body
jsou velmi malé a mají různou barvu, a proto je lidské oko vidí jako obrázek. Výhodou rastrového obrázku
je velká vypovídací schopnost, nevýhodou je snížení kvality při zvětšování. Klasickým příkladem rastrového
obrázku je například naskenovaná fotografie.
Formát rastrové grafiky a jeho podpora ze strany Writeru
Rastrovou grafiku (tedy například fotografii) lze v počítači uložit v několika formátech. Je na vás a na vstupním
zařízení, jaký formát zvolíte. Například pokud máte digitální fotoaparát, který pracuje s formátem JPG,
nemusíte o volbě formátu dále přemýšlet. S vkládáním grafiky do Writeru zřejmě nebude v tomto formátu
problém. Pouze si při fotografování musíte uvědomit, jaké rozlišení snímků zvolit. Pokud máte jako vstupní
zařízení skener, jistě budete mít na výběr, v jakém formátu oskenovanou fotografii uložit. Právě pro práci
s fotografií je nutné vybrat, zda se jedná o kvalitu na úkor objemu dat, nebo o nějaký kompromis mezi objemem
dat a kvalitou obrázku, který má být do dokumentu vložen.
Programy balíku OpenOffice.org skutečně podporují řadu grafických
formátů (viz obrázek vpravo). Následující popisné řádky přibližují
některé z typických a velmi často používaných formátů rastrové grafiky.
•
TIFF, TIF - nekomprimovaný formát o vysoké kvalitě. Má velký objem
datového souboru. Je vhodný pro fotografie nejvyšší kvality za cenu
velkého objemu dat.
•
BMP - formát je podobný předchozímu formátu TIFF.
•
JPEG, JPG - nejuniverzálnější formát pro tvorbu fotografií. Formát
se ztrátovou kompresí, který není tak datově objemný jako TIFF,
ale právě na úkor výsledné kvality obrazu.
•
GIF - formát často používaný při tvorbě tlačítek, teček, drobných
piktogramů apod. s primárním využitím ve webové grafice. Je tvořen
maximálně 256 barvami a má minimální nároky na objem dat.
Podporuje průhlednost.
•
PNG - je to sice méně známý, ale velmi kvalitní formát
nekomprimované rastrové grafiky. V současnosti se stává nativním
formátem grafiky řady moderních aplikací. Má široké využití,
od webové až po profesionální grafiku.
Programové součásti
OpenOffice.org načítají řadu
grafických formátů
VLOŽENÍ OBRÁZKU Z EXTERNÍHO (VLASTNÍHO) ZDROJE
Vkládání obrázku z externího zdroje je pravděpodobně nejčastější způsob vkládání obrázků vůbec. Ať již
potřebujete vložit logo školy, obrázek z dovolené, či nějaký jiný obrázek, musí splňovat následující podmínky:
68
Grafika ve Writeru
•
Měl by být uložen nejlépe přímo ve vašem počítači (resp. na disku počítače). Není to sice nutná podmínka,
ale pro pozdější případnou aktualizaci obrázku je tato varianta vhodnější.
•
Neměl by být příliš velký (rozumí se svou velikostí na disku, nikoliv velikostí šířky a délky). Příliš velký
obrázek by totiž zbytečně zvětšoval velikost souboru s tabulkou.
•
Musí být ve formátu, který Writer umí načíst. Writer verze OpenOffice.org 2.x bezpečně zvládá tyto standardní
formáty: JPG, JPEG, BMP, GIF, PCX, TIF, TGA, PNG a několik dalších, méně používaných formátů.
Upozornění: Nižší verze balíku OpenOffice.org nemusí import některých grafických formátů
korektně zvládat.
Pokud obrázek splňuje všechny výše uvedené podmínky, je možné jej vložit do dokumentu:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Vložit.
2. V otevřené podnabídce vyberte položku Obrázek.
3. Zobrazí se další podnabídka, v ní klepněte na druhou položku shora – Ze souboru.
4. Writer zobrazí okno Vložit obrázek.
Adresář (případně další
podadresáře) souborů
s obrázky, které je možné
vložit do dokumentu.
V tomto případě obsahuje
adresář Gallery soubory
(a také další podadresáře)
s grafikou.
Přepíná mezi různými
formami zobrazení ikon.
Přejde o adresář výše
(umožňuje procházení
stromovou strukturou
adresářů směrem ke
kořenovému adresáři).
Náhled na vybraný
soubor s grafikou.
Volby typu souboru, které
budou v okně Oblasti
hledání zobrazeny.
Aktivní zatržítko Náhled
zobrazí grafiku souboru
v náhledovém okně.
Pomocí tlačítka Otevřít bude
obrázek vložen do dokumentu.
5. Jedná se o stejné okno, jaké Writer zobrazuje při otevírání souborů. Zde je třeba najít ve stromové struktuře disku
požadovaný soubor s obrázkem.
Poznámka: Po standardní instalaci balíku OpenOffice.org 2.1 se nachází ukázková galerie
obrázků (rastrové grafiky) na cestě C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\Share\Gallery.
6. Vyberte klepnutím nalezený soubor. Klepněte na tlačítko Otevřít a obrázek bude vložen do tabulky.
Popis změny velikosti a dalších operací s obrázkem najdete v části Operace s grafickými objekty na str. 75.
AUTOMATICKÉ TVARY WRITERU
Writer umožňuje vložit do tabulky celou škálu předdefinovaných tvarů, čar, křivek, bublin, obdélníků a jiných
objektů. Všechny tyto prvky se nazývají automatické tvary a jsou snadno přístupné z panelu nástrojů Kresba
(Zobrazit Panely nástrojů Kresba).
69
textový editor Writer
Zde je příklad obrázku, jenž byl poskládán z automatických tvarů:
.GRSDN]GHDVLE\GOt?
Panel nástrojů Kresba obsahuje typově několik sekcí předdefinovaných automatických tvarů.
Některé z nich mají vedle symbolu ikony malou černou šipku. Po klepnutí na tuto
šipku zvolené sekce tvarů se zobrazí nabídka s obsahem konkrétních grafických
objektů. Například kategorie Základní tvary obsahuje různé obdélníky, n-úhelníky,
čtverce, obličej, atd. (viz obr. vpravo).
Jak přenést automatický tvar do dokumentu Writeru?
Dejme tomu, že budete chtít mít v tabulce automatický tvar pod názvem „veselý
obličej“.
1. Klepněte na malou černou šipku u tlačítka
Kresba.
Tvary symbolů na panelu nástrojů
2. Po klepnutí na tuto šipku se zobrazí nabídka s obsahem grafických objektů Tvary
symbolů. Vyhledejte piktogram s podobou „smajlíka“ ☺. Klepněte na tuto ikonu.
3. Nabídka zmizela a kurzor myši se změnil na kříž.
4. Nastavte se myší v dokumentu Writeru na pozici, která bude tvořit pomyslný levý
horní roh budoucího tvaru, a stiskněte a držte levé tlačítko myši.
5. Se stále stisknutým tlačítkem táhněte myší směrem k budoucímu pravému dolnímu
rohu budoucího tvaru. Při „natahování“ si můžete všimnout, jak se vytváří a deformuje
automatický tvar, který jste vybrali.
6. Jakmile budete s velikostí a poměrem stran automatického tvaru (veselého obličeje)
spokojeni, uvolněte levé tlačítko myši.
Automatický tvar je vytvořen a umístěn do tabulky. Tímto způsobem je možné vytvořit v tabulce všechny
zbývající automatické tvary z nabídky.
Nejčastěji používaným druhem automatických tvarů je čára, obdélník a elipsa. Proto jsou tyto
objekty umístěny přímo na panelu nástrojů Kresba postupně zleva na této liště. Pro jejich použití
tedy není nutné procházet nabídkami paletek tvarů.
Tip: Jak vyrobit kružnici? V automatických tvarech lze poměrně snadno vyrobit prakticky jakoukoliv
elipsu. Jak ale vytvořit skutečnou kružnici? Stačí použít automatický tvar pro elipsu, ale při tažení
myší (předchozí postup, bod č. 5) držte ještě stisknutou klávesu Shift. V bodě 6 pak nejprve
uvolněte tlačítko myši a teprve potom klávesu Shift. Tím bude vytvořena skutečná kružnice.
Změna parametrů u některých automatických tvarů
U vybraných automatických tvarů je možné měnit některé jejich části. Děje se tak prostřednictvím speciálních
žlutých úchopných bodů (mají je pouze některé automatické tvary).
Klepnete-li na již vytvořený automatický tvar „veselý obličej“, který jste
vytvořili v předchozím příkladu, pak se u čáry úst obličeje zobrazí malý
žlutý bod. Stačí na něj nastavit myš, stisknout a držet levé tlačítko a pouhým
pohybem (dolů) lze z úsměvu vyrobit zamračení.
70
Grafika ve Writeru
Můžete rovněž měnit některé z dalších vlastností těchto objektů - například barvu či lemovací čáry. Klepněte
na tvar pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte:
•
nástroj Čára - pro změnu vlastností čáry tvaru;
•
nástroj Oblast - pro změnu barvy výplně tvaru;
•
nástroj Text - pro přidání textového popisku vybraného tvaru.
Nutno zmínit, že ne u všech tvarů jsou všechny tyto editační nástroje použitelné.
ČÁRA
Nejjednodušším vektorovým tvarem ve Writeru je čára. V panelu nástrojů Kresba klepněte levým tlačítkem myši
na ikonu Čára. Kurzor myši změní vzhled do podoby kříže s čarou
.
Kurzorem myši klepněte na místo (a držte stisknuté levé tlačítko myši), kde čáru
začnete tvořit. Za stálého držení levého tlačítka myši natahujte tvořící se čáru
až na místo, kde bude linka ukončena. Uvolněním tlačítka myši ukončíte její editaci
- čára bude vložena na stránku dokumentu.
Manipulace s vytvořenou čarou
Čára je ve své základní podobě vytvořena. Jak s ní ovšem pracovat dál? Vysvětleme si několik základních
operací, které se ostatně budou u ostatních objektů opakovat.
Přemístění čáry
Čáru označte klepnutím levým tlačítkem myši. Po označení se aktivují oba konce
(tzv. úchopné body) čáry. Nastavte na čáře kurzor myši tak, aby se změnil
na nitkový kříž
. Uchopte takto změněným kurzorem čáru a vlečte ji za stálého
držení levého tlačítka myši po ploše stránky. Po uvolnění tlačítka myši je čára
umístěna - přesunuta.
Úprava délky čáry
Úpravu provedete jednoduše. Čáru nejprve označte klepnutím levého tlačítka myši.
Poté přesuňte kurzor myši na jeden z úchopných bodů (zelených čtverečků), uchopte
jej a za stálého držení levého tlačítka myši jím pohybujte. Čára se bude prodlužovat
tak dlouho, dokud neuvolníte klávesu myši.
Upozornění: Po uvolnění tlačítka myši na novém místě zůstane kurzor ve stavu označování
objektů, který není určen pro psaní. Chcete-li pokračovat v editaci textu, musíte poklepat levým
tlačítkem myši na plochu s textem - kurzor se opět změní na stav umožňující editaci textu.
Tip: Pokud chcete natáhnout linku přesně vodorovně nebo pod úhlem 45°, podržte při tvorbě
linky současně s levým tlačítkem myši stisknutou klávesou Shift. Pokud však toto zvolíte u již
dříve vytvořené linky, protáhne se linka přesně směrem, kterým byla původně nadefinovaná.
Úprava vlastností vytvořené čáry
U vytvořené čáry můžete velmi jednoduše definovat základní nastavení přímo z panelu nástrojů. Klepnutím na čáru
se lišta Formátování automaticky nahradí lištou Vlastnosti kresby.
Na pozadí
Styl čáry
Tloušťka čáry
Barva čáry
Rotovat
Na popředí
Vytvořenou čáru upravíte za pomoci nástrojů lišty Vlastnosti kresby. Označte čáru klepnutím myší a poté
klepněte na rozevírací nabídku Styl čáry. Z otevřené nabídky vyberte klepnutím styl čáry podle potřeby.
Podobně vyberte v přepínací nabídce Tloušťka čáry její tloušťku. Pokud
vám předdefinované hodnoty nevyhovují, vepište hodnotu tloušťky přímo
do pole přepínací nabídky. Prostřednictvím rozevírací nabídky Barva čáry
přiřaďte čáře požadovanou barvu.
71
textový editor Writer
Rozšířené možnosti úpravy vlastností čáry
Při pokročilé editaci dokumentu se může stát, že vám nepostačí základní nabídka
nástrojů pro editaci čáry v podobě lišty Vlastnosti kresby - budete potřebovat
rozšířenou nabídku nástrojů. V tom případě klepněte pravým tlačítkem myši
na čáru a ze zobrazené nabídky vyberte položku Čára. Otevře se okno Čára.
Okno sestává ze tří záložek - Čára,
Styly čar a Styly šipek. Zřejmě
nejvíce využívanou bude právě
záložka Čára. V ní můžete definovat
jednotlivé základní vlastnosti čáry
(Styl, Barva, Šířka a Průhlednost).
Pokud rozevřete nabídku Styl čar ve
vlastnostech čáry, máte k dispozici
řadu
předdefinovaných
stylů
čáry. Volba Spojitý je standardně
přednastavena. Tímto stylem je
označena typická nepřerušovaná
čára. V případě, že použijete
položku Neviditelná, nebude čára
skutečně vidět, nicméně bude
na daném místě dokumentu
stále vložena.
Záložka Styly čar skrývá doplňkové
nastavení čáry a prostřednictvím
záložky Styly šipek můžete
definovat zakončení čáry (šipkou, čtvercem, kótovací čarou apod.). Použití těchto voleb je velmi intuitivní
a snadné.
OBDÉLNÍK, ČTVEREC, ELIPSA, KRUH
Shodným způsobem, jakým jste vytvořili linku, vytvoříte ohraničený objekt - křivku, obdélník, kruh a ostatní
základní tvary.
1. Klepněte levým tlačítkem myši na ikonu Obdélník
kříž a doplní o atribut obdélníku
.
v panelu nástrojů Kresba. Kurzor se změní na nitkový
2. Kurzor myši nastavte na místo na pracovní ploše, kde má být vytvořen obdélník. Stiskněte
levé tlačítko myši a (za jeho stálého držení) přesunujte kurzor po stránce dokumentu.
Při jeho posunu můžete sledovat postupné „kreslení“ obdélníku. Při uvolnění tlačítka myši
se jeho tvorba ukončí a obdélník bude vložen na stránku.
3. Vznikne uzavřený objekt, který je standardně ohraničen čarou a vyplněn barvou. Tento objekt můžete dále
upravovat - natahovat, rozšiřovat apod.
Úprava nakresleného tvaru – obdélníku, čtverce, elipsy a kruhu
1. Klepněte levým tlačítkem myši na obdélník, čímž se stane aktivním (je vybrán pro další editaci). Ve středech
stran a také v rozích bude ohraničen úchopnými zelenými body.
2. Uchopte kurzorem myši libovolný úchopný bod a táhněte jím požadovaným směrem
(stranové úchopné body umožní vodorovný či svislý pohyb, rohové pak pohyb
ve všech směrech).
Pro posun obdélníku na jinou pozici (bez změny velikosti) klepněte levým tlačítkem myši na libovolnou část
plochy v obdélníku (mimo úchopné body) a se stisknutým levým tlačítkem myši jej přesuňte na jinou pozici
na stránce.
Tip: Pokud potřebujete editovat čtverec (nikoliv obdélník), či pokud potřebujete kruh namísto
elipsy, stiskněte (a držte) při tvorbě objektu klávesu Shift! Dodatečné úpravy velikosti obdélníku,
čtverce, kruhu i elipsy se zachováním vzájemných proporcí a poměru stran provedete také
pomocí klávesy Shift.
72
Grafika ve Writeru
Rozšířené možnosti úpravy vlastností obdélníku, čtverce, elipsy a kruhu
Obdobně jako u čáry i u těchto objektů můžete měnit a doplňovat jejich jednotlivé
vlastnosti. Jelikož se jedná o uzavřený objekt, zvolte v nabídce (otevřené po klepnutí
pravým tlačítkem myši na objekt) položku Oblast.
Okno Oblast má sedm záložek (Oblast, Stín, Průhlednost, Barvy, Přechody, Šrafování a Bitové
mapy).
Pod záložkou Oblast naleznete volby pro nastavení barevné výplně obdélníku.
Z přepínací nabídky Vyplnit vyberte požadovanou barvu. Rozevírací
nabídka je standardně nastavena na položce Barva. Kromě výplně
v podobě barvy můžete volit i výplň typu Přechod, Šrafování, Bitová mapa.
Pokud však nechcete na objekt aplikovat žádnou výplň, použijte
z rozevřené nabídky Vyplnit volbu Žádné.
Potřebujete-li, aby byl objekt zvýrazněn
stínem, aktivujte záložku Stín. Volby nastavení
stínu aktivujete klepnutím na zatržítko
Použít stín. Nastavovat lze Barvu stínu, jeho
Umístění, Vzdálenost od objektu a Průhlednost.
V náhledovém okně bude vaše nastavení
interaktivně zobrazeno.
Záložka Průhlednost. Volbou režimu průhlednosti
a typu přechodu docílíte zajímavých efektů.
Pokud přepnete na volbu Žádná průhlednost
,bude tvar samozřejmě neprůhledný. Pakliže
aktivujete zatržítko Průhlednost, budete moci nastavit procento průhlednosti. Tvar
bude stejnoměrně průhledný po celé ploše. Volba Přechod nabízí zajímavá nastavení
průhlednosti podle rozšiřujících atributů zadaných v přepínacích nabídkách.
Záložka Barvy. Zde, na rozdíl od záložky Oblast, definujete vlastní barvy. Definice vlastních barev může být
užitečná v případě, že nevystačíte se standardní paletou barev. Vlastní barvy namícháte použitím volby RGB
(Red - červená, Green - zelená a Blue - modrá), nebo volby CMYK (Cyan - azurová, Magenta - purpurová, Yellow
- žlutá a Black - černá).
Záložka Přechody obsahuje velké množství předdefinovaných barevných přechodů i s možností jejich úprav. Stačí
klepnout na předdefinovaný styl a pomocí
jednotlivých nabídek provést úpravy.
Pomocí záložky Šrafování můžete objekt
vyšrafovat. Použití šrafování spadá
například do oblasti tvorby technických
schémat.
Poslední je záložka Bitové mapy. Zde
můžete jednak z předdefinované
nabídky zvolit výplň, která spadá do
oblasti bitmapové grafiky. Doplňkově
máte rovněž možnost editovat vlastní
bitmapový
vzorek
či
importovat
bitmapový obrázek z vlastních zdrojů.
Obdobným postupem (jako u tvorby obdélníku) vytvoříte také elipsu. Zaměňte pouze na nástrojové liště
Kresba tvorbu objektu Obdélník na objekt Elipsa
. V případě, že budete chtít vytvořit pravidelný kruh,
stiskněte a držte při tvorbě tvaru elipsy klávesu Shift.
Poznámka: Po označení objektu myší se v oblasti nástrojových lišt Writeru vymění lišta
Formátování za lištu Vlastnosti kresby. V rámci zrychlení práce s orámováním či výplněmi objektů
můžete použít přednastavené možnosti nabídek této lišty.
73
textový editor Writer
Přidání textu do objektu typu obdélník, čtverec, elipsa, kruh...
V některých případech možná budete potřebovat vložit text dovnitř grafických objektů typu obdélník, čtverec, elipsa
apod. Tyto objekty většinou disponují možností přímého vložení textu, nemusíte tedy na ně aplikovat textová pole
(o kterých bude ještě zmínka). OpenOffice.org Writer disponuje rozsáhlými možnostmi jak přímo ve vytvořeném
objektu formátovat tento text.
1. Standardním způsobem vytvořte obdélník, upravte jeho barvy, tvar a ohraničení.
2. Pak poklepejte levým tlačítkem myši na plochu obdélníku. Kurzor se změní na tvar pro psaní textu.
3. Napište potřebný text.
Další úpravy textu v objektu:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tento objekt s vytvořeným textem.
3. Z otevřené nabídky vyberte položku Text. Otevře se okno pro úpravy textu se stejnojmennou záložkou.
4. V okně Text vyberte zatržítko Přizpůsobit do rámce a potvrďte. Text se upraví do celého objektu. V případě,
že bude objekt pootočen, bude i samotný text v objektu nakloněn dle jeho pozice.
Pokud zarovnáváte text k okraji
objektu (nemusí to být nutně
obdélník, ale i libovolný jiný tvar),
použijte volbu Ukotvení textu.
Definované umístění a poloha textu v objektu
Pro přesnou specifikaci umístění
pak můžete použít volbu Vzdálenost
k ohraničení. Zde vepište přímo
hodnotu v centimetrech, nebo určete hodnotu klepáním na šipku v přepínací nabídce vzdálenosti.
Animaci textu z druhé stejnojmenné záložky ponechám zcela vaší fantazii. Tato nabídka však v běžném
textovém dokumentu nenachází praktické využití.
USPOŘÁDÁNÍ POŘADÍ OBJEKTŮ NA STRÁNCE DOKUMENTU
Při práce s grafickými objekty a také s textem se určitě dostanete do situace, kdy bude jeden objekt překrývat
text anebo se budou objekty překrývat navzájem. V tomto případě budete potřebovat nastavit jednotlivé objekty
a text do vrstev nad sebe a pod sebe. Tím vlastně určíte, který objekt či text bude nahoře, a bude tak překrývat
ostatní objekty či text. Zde to asi bude chtít trochu vlastní představivosti s rozmístěním jednotlivých objektů
na stránce.
Uvědomte si, že toto rozdělení je dáno dvěma atributy. Jedním z atributů je text a druhým je vektorový
či bitmapový objekt. Vždy budete umísťovat jednotlivé objekty vzhledem k textu. Nejprve je potřeba určit,
zda objekt posunout za text, nebo před text. Textový editor Writer toto řeší umístěním zvoleného objektu volbou
Na pozadí, či naopak volbou Na popředí.
Volbu Na pozadí / Na popředí můžete k danému objektu aktivovat jednak přímo z lišty Vlastnosti kresby nebo tak,
že klepnete na objekt pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete volbu Uspořádat Na popředí / Na pozadí.
Přenesení objektu za text / před text dokumentu
1. Označte levým tlačítkem myši objekt, který přesunete
na pozadí textu.
2. V nástrojové liště Vlastnosti kresby klepněte myší
na ikonu Na pozadí.
3. Objekt bude přesunut za text, který jej bude překrývat.
Tato volba asi nebude příliš častá, snad jen při kombinaci
průhlednosti objektu - jako „podklad“ pod text.
74
Objekt na popředí překrývá text. Volba Na popředí
tedy není v tomto případě dostupná, objekt může být
přesunut pouze Na pozadí textu.
Grafika ve Writeru
Obdobně budete postupovat při přesunutí objektu nad
editovaný text, tedy v případě, že bude text tento objekt
překrývat. Pouze místo tlačítka Na pozadí použijete tlačítko
Na popředí.
Obdobně je to se vzájemnou polohou více grafických
Označený objekt je na pozadí textu, a je tedy možné jej
objektů vůči sobě. Zde použijte volbu Přenést do popředí
přenést pouze do popředí.
a Odsunout do pozadí. Příkladem mohou být opět dva
velikostně rozdílné obdélníky. Pokud tyto dva objekty umístíte na sebe, pravděpodobně se stane, že obdélník
který je větší, zakryje ten menší. Menší obdélník je proto nutné umístit před obdélník větší.
1. Označte větší obdélník klepnutím levým tlačítkem myši.
2. V panelu nástrojů Vlastnosti kresby zvolte ikonu Odsunout
do pozadí.
3. Větší obdélník se odsune pod obdélník menší.
Volbu Uspořádat lze alternativně pro potřebné úpravy vyvolat i tak,
že pravým tlačítkem myši jednou klepnete na objekt a ze zobrazené
nabídky vyberete položku Uspořádat. V podnabídce se objeví
rozšířené možnosti pro přesun objektů Přenést blíž a Odsunout dál.
ČÁRA OD RUKY
Tento prvek již spadá do oblasti pokročilé editace grafiky v dokumentu Writeru. Postup editace
čáry od ruky - křivky je obdobný jako u všech předcházejících objektů.
1. V liště Kresba klepněte na ikonu Čára od ruky
s atributem křivky
.
. Kurzor se změní na nitkový kříž
2. Se současně stisknutým levým tlačítkem myši natahujte čáru zvoleným
směrem. Až do doby, než uvolníte tlačítko myši, vlastně tvoříte křivku.
3. Nyní je nutné provést úpravy (obdobně jako u běžné
čáry), a to buď prostřednictvím lišty Vlastnosti kreslení,
nebo tak, že na křivku klepnete pravým tlačítkem myši
a z nabídky zvolíte položku Čára.
4. Pokud se vám kresba čáry od ruky nepovedla ideálně, nezoufejte. Máte k dispozici „pomocnou ruku“
v podobě ikony Body
. Pomocí této ikony lze provádět v různých objektech různé úpravy, například
využít ji k úpravě zaoblení rohů. V tomto případě lze provést úpravu jednotlivých bodů, ze kterých
se vytvořená křivka skládá. Chce to jen trochu trpělivosti,
ale výsledek za to stojí - docílíte tím vyhlazení tvaru
celé křivky.
Úpravu proveďte klepnutím levým tlačítkem myši na ikonu
Body. Na pracovní ploše se aktivuje lišta Upravit body. Té si do
jisté míry nemusíte všímat, tedy pokud nebudou zapotřebí
velké úpravy. Stačí vždy uchopit levým tlačítkem myši aktivovaný bod určený k úpravě křivky
a tažením bodu na patřičné místo jej přemístit.
Všimněte si, že pokud uchopíte aktivní bod, přidá editor k tomuto bodu další pomocné
aktivní body, tzv. vahadla. Ta slouží k detailním deformacím segmentu křivky.
TEXTOVÉ POLE
Již jsme se zmínili o tom, že do většiny grafických objektů Writeru lze doplnit text. Ne vždy je však
potřeba doplnit objekt o text, ale naopak je potřeba do textu zakomponovat text jiný. K tomuto
účelu je předurčen objekt typu textové pole. Nejjednodušším způsobem, jak vložit textové pole
do dokumentu je klepnout na ikonu Text z lišty Kresba.
1. Levým tlačítkem myši klepněte na ikonu Text
. Kurzor se změní na nitkový kříž s atributem kurzoru
.
2. Na potřebném místě pracovní plochy vytvořte imaginární obdélník (bude to pouze prostor pro text,
bez kresby objektu). Tento prostor vytvoříte shodně jako obdélník. Se současně stisknutým levým
tlačítkem myši přetáhněte kurzor do oblasti, kde bude textové pole ukončeno, a uvolněte tlačítko myši.
75
textový editor Writer
3. Vzniklá plocha není ohraničena čarou, ale jemně šrafovaným okrajem.
Vlevo nahoře bliká kurzor pro tvorbu textu. Vložte do pole alespoň část
zamýšleného textu. Teprve touto editací skutečně vkládáte textové pole
na stránku dokumentu.
4. Se vzniklým textem pracujte dále jako s objektem.
Takto vytvořenou textovou plochu lze plně využít pro textová políčka, popisky, pole s adresou a jiná potřebná
označení. Klepnete-li na textové pole levým tlačítkem myši, vyvoláte standardní nabídku Vlastnosti kresby
s nástroji umožňujícími změny jeho parametrů. V případě potřeby změny textu poklepejte levým tlačítkem myši
v textovém poli. Okno se upraví do podoby editace. Proveďte požadované změny a klepněte myší mimo pole.
OBJEKT TYPU BUBLINA
Jedná se o jistou analogii textového pole. Odlišnost je v tom, že od hrany bubliny vede čára, která
může pomyslně směřovat k nějakému místu v dokumentu. Bublina tak vlastně může být vizuálním
popiskem tohoto místa.
1. Klepněte levým tlačítkem myši na ikonu Bubliny
nitkového kříže s atributem bubliny
.
, která se nachází na liště Kresba. Kurzor má tvar
2. Obdobně (jako u obdélníku) za stálého držení levého tlačítka myši
natáhněte bublinu na pracovní ploše. Po uvolnění tlačítka myši dojde
k vytvoření bubliny na ploše stránky.
3. V případě potřeby zaoblete rohy bubliny (pomocí ikony Body).
4. Budete-li požadovat v bublině text, poklepejte levým tlačítkem myši na ploše bubliny. Editujte text.
Pro úpravu textu v bublině (například jeho vycentrování) poklepejte opětovně levým tlačítkem myši
na bublinu a použijte zarovnání na střed.
Zkuste také trochu experimentovat. Změňte pomocí
nástrojů Styl čáry, Barva čáry apod. (lišta nástrojů
Vlastnosti kresby) vzhled bubliny.
Pokud klepnete pravým tlačítkem myši na bublinu
a z nabídky zvolíte Umístění a velikost, otevře se
okno Bubliny. Úpravu typu bubliny (včetně jejích dalších
parametrů) lze provést v záložce Bublina.
V neposlední řadě můžete změnit i styl šipky.
Po opětovném klepnutí pravým tlačítkem myši
na bublinu vyberte z nabídky položku Čára. Prostřednictvím nabídek okna Čára editujte potřebné změny.
TVARY OBRAZCŮ
Abyste nemuseli pracovat pouze s objekty, jako je čtverec, kruh či obdélník, je ve Writeru přichystána řada
předdefinovaných obrazců. Tyto základní automatické tvary jsou v liště
Kresba rozděleny na Základní tvary, Tvary symbolů, Blokové šipky, Vývojové
diagramy, Bubliny a Hvězdy.
Jejich použití si můžete vyzkoušet například na objektech typu Základní tvary.
1. Klepněte myší na šipku vedle ikony Základní tvary
.
2. V rozevřené nabídce klepněte na ikonu tvaru Krychle.
3. Standardním způsobem vložte vybraný tvar na pracovní plochu.
Rovněž u těchto tvarů můžete (například prostřednictvím lišty Vlastnosti kresby) dále
upravovat jejich vzhled.
Nadstandardní je zde možnost objekt interaktivně upravovat. Všimněte si, že po vytvoření
požadovaného tvaru (nebo po jeho označení po vytvoření) se u něj objeví žlutý úchopný
bod. Pokud stiskem levého tlačítka myši chytnete a držíte tento bod, můžete jím pohybovat
ve směru dostředném, ale i opačném. Tímto posouváním úchopného bodu upravujete objekt
do jiného tvaru.
Samozřejmě i u těchto typů objektů platí použití stisku klávesy Shift pro vytvoření
rovnoměrného tvaru, například již zmíněné krychle.
76
Grafika ve Writeru
PÍSMOMALBA
Prostřednictvím tlačítka Galerie písmomalby
na panelu
nástrojů Kresba lze do dokumentu vložit trojrozměrné
písmo, které se vzhledem k Writeru chová jako jakýkoliv
jiný grafický objekt (např. jako obrázek).
1. Klepněte na tlačítko písmomalby.
2. Writer zobrazí okno Galerie písmomalby s možností
výběru stylu ozdobného písma. Klepnutím myši
vyberte jeden z nabízených stylů a potvrďte jej
tlačítkem OK.
3. Text v předdefinované podobě je umístěn do
dokumentu. Pro jeho změnu poklepejte myší na
vložený objekt písmomalby. Uprostřed něj se otevře pole s možností
změny tohoto textu. Po ukončení editace klepněte mimo objekt 3D textu
- tento bude aktualizován dle vámi pozměněného textu.
Pokud na již vytvořený 3D text písmomalby klepnete jednou levým tlačítkem
myši, Writer zobrazí panely nástrojů Písmomalba (například změna tvaru,
zarovnání a rozestup znaků písmomalby) a 3D nastavení (modifikace 3D hloubky písma, jeho rotace, hloubka
textu, osvětlení atd.).
Okno galerie
písmomalby
Stejná výška písmen
písmomalby
Tvar písmomalby
Zarovnání textu
Zapnutí / potlačení
3D rozměru textu
Rotace textu
písmomalby
Rozestup písma textu písmomalby
Směrová orientace
textu písmomalby
Hloubka textu
písmomalby
Osvětlení textu
písmomalby
Povrch textu
písmomalby
Barva 3D
rozměru textu
písmomalby
Klepnutím pravým tlačítkem na objekt 3D text písmomalby
můžete rovněž ze zobrazené nabídky volit jednotlivé editační
nástroje tohoto typu textu. Jedná se o obecné nástroje
i nástroje doplňující panely Písmomalba a 3D nastavení.
Přenese objekt do popředí
(před ostatní objekty)
či do pozadí (za ostatní
objekty). Volba Na pozadí
znamená, že se objekt
přesune pod rastr buněk.
Nastavení způsobu
obtékání textu kolem
objektu 3D písma
Forma ukotvení objektu
Práce s objektem
prostřednictvím schránky
Poznámka: Omezte použití textu písmomalby pouze na střídmé grafické zvýraznění
(např. nadpisu či prvku, který má vizuálně upoutat pozornost uživatele) dokumentu Writeru.
77
textový editor Writer
Operace s grafickými objekty
V následujících odstavcích bude souhrnně popsána manipulace a důležité operace s grafickými objekty.
Za grafický objekt lze považovat veškerou grafiku obsaženou v dokumentu Writeru. Může to být například
vložený rastrový obrázek, čára, automatický tvar, trojrozměrný text písmomalby atd.
Metody uvedené v následujících odstavcích jsou pro všechny grafické objekty stejné, resp. univerzální.
Základní pravidlo při práci s grafickými objekty
Pokud chcete měnit parametry nebo vlastnosti jakéhokoliv grafického objektu, klepněte na něj pravým tlačítkem
myši a v otevřené nabídce zvolte příslušný nástroj. Otevře se okno, jež obsahuje veškeré konfigurační možnosti,
které lze s objektem provést.
Umístění a velikost objektu
1. Nejprve označte vytvořený objekt klepnutím pravého tlačítka myši.
2. V otevřené nabídce klepněte na položku Umístění a velikost.
3. Otevře se stejnojmenné okno Umístění a velikost.
Okno má tři záložky - Umístění
a velikost, Rotace, Naklonění a poloměr
rohu. Patrně nejčastěji používané
volby jsou k dispozici právě
na záložce Umístění a velikost. Zde
upravte hodnoty na potřebné
rozměry a potvrďte.
Šířku nastavte na hodnotu 8,00cm
a výšku na 4,00cm. Poté klepněte
na zatržítko Zachovat poměr.
Nyní máte obdélník nadefinovaný
na
přesnou
velikost.
Pokud
budete potřebovat jeho velikost
změnit, můžete buďto změnu
provést myší, nebo opět zadat
v okně Umístění a velikost jiný
rozměr. Protože jste označili
zatržítko Zachovat poměr, stačí
provést změnu jedné z velikostí .
Velikost druhé strany se automaticky upraví v daném poměru.
Rotace a naklonění objektu
V případě potřeby lze v příslušných záložkách zadat rotaci, naklonění objektu a zaoblení hran.
Patrně nejjednodušším způsobem provedete rotaci objektu prostřednictvím ikonky Rotovat,
která se nachází na liště nástrojů Vlastnosti kresby.
1. Označte vytvořený obdélník klepnutím myši a poté klepněte myší na ikonu Rotovat
..
Úchopné body se změní na červené. Ve středu objektu se objeví značka středu rotace.
Podle této značky se bude objekt otáčet.
2. Přesuňte kurzor myši na pravý horní úchopný bod (změna vzhledu kurzoru na
stálého držení levého tlačítka myši otáčejte obdélníkem do požadované polohy.
) a za
3. Uvolněním tlačítka myši bude objekt otočen do požadované polohy.
Zaoblení hran
1. Již známým způsobem vytvořte obdélník a ponechte jej označen.
2. Následně aktivujte klepnutím ikonu Body z lišty nástrojů Kresba. Barva úchopných bodů
obdélníku se změní na světle modré a v levém horním rohu přibude jeden větší úchopný bod.
78
Grafika ve Writeru
3. Na tento bod nastavte kurzor myši tak, aby se změnil na tvar ruky.
4. Za stálého držení levého tlačítka myši posouvejte bodem od rohu
dovnitř objektu. Po uvolnění tlačítka myši získá objekt zaoblení.
Upozornění: Pokud budete mít trvale aktivovánu ikonu Body
v liště Kresba (bude se jevit
jako zamáčknutá), bude každý vytvořený objekt automaticky nastaven právě do tohoto režimu
úpravy objektu.
ZMĚNA VELIKOSTI RŮZNÝCH TYPŮ OBJEKTŮ
Operace změny velikosti již byla zmíněna v kapitole, která se vázala k tvorbě jednoduchého tvaru ve Writeru
- k čáře. Zde je zmíněna ještě jednou, a to u různých typů grafických objektů.
1. Klepněte na obrázek jednou levým tlačítkem myši (aby se zobrazily úchopné body).
Rastrový obrázek
Automatický tvar
Trojrozměrný text Písmomalby
Čára
2. Nastavte se myší nad některý úchopný bod tak, aby se tvar myši změnil na tvar oboustranné šipky
(viz obrázek krychle - pravý dolní roh tohoto obrázku a jeho úchopný bod).
3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši.
4. Táhněte směrem dovnitř obrázku - obrázek se bude zmenšovat (pokud byste táhli směrem ven, obrázek by
se zvětšoval).
5. Po dosažení požadované velikosti uvolněte levé tlačítko myši a obrázek bude mít novou velikost.
Upozornění: Při změně velikosti velmi záleží na tom, který úchopný bod použijete. Pokud
například u obrázku použijete jeden z rohových úchopných bodů za současného stisku klávesy
Shift, pak se obrázek bude zvětšovat nebo zmenšovat v měřítku – poměr stran zůstane
zachován. Pokud ale použijete jeden z bodů na některé ze stran obrázku, bude se zvětšovat nebo
zmenšovat právě jen tato strana – dojde tak k deformaci obrázku a poměru jednotlivých stran.
Poznámka: Zejména u vkládání rastrových obrázků se beze změny velikosti neobejdete.
Obrázky totiž Writer vkládá do dokumentu většinou přes celou stránku, což je málokdy
vyhovující. V těchto případech musí být obrázek téměř vždy zmenšen.
PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU
Ať již se jedná o jakýkoliv grafický objekt, téměř vždy po jeho vložení do dokumentu je třeba přemístit jej
na jinou pozici. Writer dokáže pracovat s grafickými objekty poměrně pohodlně, a proto není problém přemístit
jeden objekt na jakékoliv jiné místo na stránce.
1. Klepněte na objekt pravým tlačítkem myši tak, aby se zobrazily úchopné body.
2. Nastavte se doprostřed grafického objektu tak, aby se u myši zobrazil
křížek na všechny strany (viz obr. vpravo).
3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši.
4. Se stále stisknutým levým tlačítkem táhněte směrem, kterým potřebujete
objekt přesunout. Objekt bude tažen současně s myší.
5. Na požadované pozici uvolněte levé tlačítko myši – přesun je dokončen.
79
textový editor Writer
SMAZÁNÍ OBJEKTU
Delete
Smazání jakéhokoliv grafického objektu (včetně textového pole) je naprosto
nenáročná operace. Jednoduše objekt označte tak, aby byly vidět jeho úchopné
body, a následně stiskněte na klávesnici klávesu Delete.
VÝBĚR OBJEKTŮ
Je-li v dokumentu na stránce více objektů a potřebujete-li vybrat pouze některé z nich, použijte
z lišty Kresba nástroj Vybrat. Jedná se o ikonu se symbolem šipky .
Volba Vybrat je rovněž vhodným způsobem jak označit více objektů dohromady a provádět
u nich hromadně změnu (barvy, stylu apod). Existují dva základní způsoby jak označit více objektů pro další
zpracování; tyto se dají vzájemně kombinovat.
Předpokladem je existence více grafických objektů na stránce dokumentu Writeru (čtverce, kruhy apod).
1. Označte klepnutím levým tlačítkem myši jeden z objektů, například obdélník.
2. Stiskněte na klávesnici klávesu Shift, držte ji stisknutou a opětovně klepněte na druhý obdélník.
Za pomoci stisku této klávesy se k prvně vybranému přidal i další
obdélník. Bez použití klávesy Shift byste provedli změnu výběru
z prvního obdélníku na druhý. Takto jsou označena oba obdélníky
dohromady.
3. Obdobným způsobem, jako je uvedený v bodě 2, můžete dle
potřeby zahrnout do výběru i další objekty.
Poznámka: Pokud jste do výběru zahrnuli omylem i objekt, který nemá být s ostatními vybrán,
použijte pro jeho „odznačení“ klávesu Shift. Tím, že ji stisknete (a podržíte) a klepnete na daný
objekt, tento bude z výběru vyjmut. Totéž platí pro dodatečné přidání dalšího objektu k již výběru
provedenému.
ZAROVNÁNÍ OBJEKTŮ
Jak zarovnat text již víte, ovšem jak je to se zarovnáním nakreslených vektorových objektů? Určitě se naskytne
situace, kdy budete potřebovat označené objekty zarovnat vzájemně vůči sobě. Potřebujete například,
aby objekty pod sebou nebo vedle sebe byly zarovnány v podélné ose.
1. Vytvořte čtverec o straně 2 cm a kruh o průměru 1 cm. Pro lepší orientaci zvolte barvu kruhu bílou.
2. Klepněte tlačítkem myši na nástroj Vybrat
. Zahrňte do výběru oba objekty - čtverec i kruh.
3. Klepněte na vybrané objekty pravým tlačítkem myši. Objeví se
nabídka, v ní vyberte klepnutím levým tlačítkem myši položku
Zarovnání a v podnabídce klepněte na požadovanou volbu
zarovnání. V tomto případě zvolte Na střed.
4. Zopakujte bod 3 s tím rozdílem, že v podnabídce klepnete na položku
Doprostřed.
Nyní jsou oba objekty vůči sobě zarovnány jak ve vodorovném, tak ve svislém
směru. Vyzkoušejte volbu zarovnání na Vlevo a Nahoře, určitě zaregistrujete rozdíl. Zarovnání se nemusí týkat
pouze jednoho objektu uvnitř objektu druhého, příklad je uveden pouze pro ilustraci.
SESKUPENÍ OBJEKTŮ
Ruku v ruce s vytvořením a zarovnáním objektů vzniká potřeba tyto objekty spojit. To z toho důvodu, aby se při
přesunutí chovaly jako jeden celek a aby nenastal případ, že pracně zarovnáte několik objektů a následným
přesunutím na jiné místo (po jednom) je budete muset skládat znovu.
Seskupení objektů v jeden zajišťuje volba Seskupit, jejíž ikona se nachází na panelu Vlastnosti
kresby. Alternativním způsobem je klepnout pravým tlačítkem myši na označené objekty
a vybrat volbu Seskupit Seskupit z nabídky a podnabídky.
1. Vytvořte dva libovolné objekty a oba označte.
2. Klepněte levým tlačítkem na ikonu Seskupit
80
.
Grafika ve Writeru
Poté již můžete s těmito sloučenými objekty pracovat jako s jedním objektem. Velice pohodlně lze takový objekt
přemisťovat, jako celek jej kopírovat apod. Jakékoliv změny se týkají současně všech objektů ve skupině.
Pro úpravu objektu ze skupiny, nebo pro zrušení skupiny klepněte v liště na ikonu Zrušit
skupinu. Vizuálně je to stejná ikona, pouze je lemována červenou přerušovanou linkou
a nachází se vlevo od ikony nástroje Seskupit. Alternativní cestou je klepnout pravým tlačítkem
na seskupené objekty a vybrat volbu Seskupit Zrušit skupinu z nabídky a podnabídky.
Povšimněte si, že kromě volby Zrušit skupinu se v podnabídce nachází také volba Upravit
skupinu. Ta je vhodná pro rychlou úpravu jednoho objektu ve skupině.
3D ROZMĚR VEKTOROVÝCH OBJEKTŮ
Některé grafické objekty, se kterými Writer pracuje, mohou mít přidánu tzv. plastičnost.
Po použití tohoto efektu získá objekt realističtější 3D tvar v prostoru. Volbu Plastičnost
můžete na objekt aplikovat prostřednictvím stejnojmenné ikony
, která se nachází
na posledním místě na liště Kresba.
Všimněte si, že ikona Plastičnost
se aktivuje pouze při editaci tvarů (tvar musí být označen). Nechť vás
nepřekvapí, že tento nástroj nelze použít u všech objektů - například na obyčejný předdefinovaný obdélník
či elipsu volbu Plastičnost použít nelze.
Vytvoření krychle
1. Prostřednictvím ikony Základních tvarů (lišta Kresba) vložte na stránku čtverec a nechte jej pro další úpravy
označen.
2. V liště Kresba klepněte na ikonu Plastičnost zap/vyp.
3. Čtverec bude promítnut do prostoru a stane se z něj krychle.
Další práce s 3D tvarem
Všimněte si, že po vytvoření 3D objektu (použitím funkce Plastičnost) přibyla v prostředí Writeru lišta
3D nastavení pro pokročilou práci s objektem. Byla popsána
již při práci s Galerií písmomalby.
Pokud by se tato lišta neobjevila automaticky po označení
3D objektu, lze ji aktivovat standardním způsobem z hlavní nabídky Writeru Zobrazit Panely nástrojů
3D nastavení. Vynecháme-li první ikonu, jíž jsme Plastičnost aktivovali, následují možnosti otáčení a další
práce s objektem.
Naklonění (rotace) 3D tvaru
Pomocí nástrojů Naklonit dolů / nahoru a Naklonit doleva / doprava
v prostoru libovolně otáčet.
můžete 3D tvarem
Hloubka a směr 3D tvaru
Jednou z možností jak získat prostorovost tvaru je určit hloubku a směr,
kterým bude linie hloubky pokračovat. Opět stačí použít příslušné nástroje
lišty 3D nastavení.
Ikona Hloubka
otevře nabídku pro určení rozměru hloubky
v centimetrech. Ikona Směr
pak otevře nabídku pro zadání, kterým
směrem má hloubka pokračovat.
Osvětlení a povrch objektu 3D tvaru
Dalšími z rozšířených možností jsou volby Osvětlení a Povrch.
je možno zadat, z které strany bude objekt nasvícen
V případě Osvětlení
a na které straně má být stín.
U volby Povrch
jde o možnost volby drátěného modelu, se kterým
se na slabších počítačích lépe pracuje, jelikož nemusí vykreslovat povrch
a stíny, a dále o volbu různých materiálů, které by měly simulovat lesklejší
a matnější povrchy. Vyzkoušejte v praxi.
81
textový editor Writer
Upozornění: Lišta 3D nastavení se automaticky aktivuje po klepnutí myší na vytvořený 3D
objekt. Po ukončení editace tohoto objektu lišta automaticky zmizí. Pokud po editaci 3D objektu
neklepnete kurzorem na pracovní plochu, ale místo toho nejdříve uzavřete lištu 3D nastavení,
například klepnutím na křížek vpravo nahoře, lišta zmizí. Pro další zobrazení této lišty nestačí
označit 3D objekt pro úpravy. Musíte použít volbu z hlavní nabídky Writeru Zobrazit Panely
nástrojů 3D nastavení.
Tip: Lištu 3D nastavení přidejte k lištám Standardní či Formátování. Bude zde mít trvalé místo a nebude
vám překážet na pracovní ploše dokumentu. V případě, že budete pracovat s 3D objektem, bude
lišta aktivní, v opačném nikoliv.
POKROČILÁ PRÁCE S RASTROVOU GRAFIKOU
Jednou z možností uplatnění grafiky v textovém editoru Writer je použití rastrové (bitmapové) grafiky,
zjednodušeně řečeno fotografií či oskenovaných obrázků. Bitmapovou grafiku vložíte na stránku prostřednictvím
příkazu Vložit Obrázek Ze souboru.
Tato procedura je podrobně popsána v kapitole Vložení obrázku z externího (vlastního) zdroje na str. 68.
Formátování rastrového obrázku
První operací, která následuje po vložení rastrového obrázku, je jeho zformátování na stránce. Obrázek totiž
po vložení nebude jistě umístěn a zarovnán právě tak, jak potřebujete. Pro změny formátu je nutné použít okno
Obrázek. Okno zobrazíte (jako obvykle) dvěma způsoby:
•
poklepáním levým tlačítkem myši na rastrový obrázek;
•
klepnutím na obrázek pravým tlačítkem myši a výběrem položky Obrázek z nabídky.
Nejdříve je potřeba přiřadit obrázku určitou nezávislost na běžném textu stránky. Rastrový obrázek je totiž
na stránku vkládán jako znak textového řetězce, proto s ním lze vůči textu jen velmi těžko manipulovat.
Takto vložený obrázek je sice možné v textu použít, ale absence pokročilých prvků jeho formátování a způsobů
zobrazení vás jistě neuspokojí. Proto je nutné přistoupit k jeho dodatečnému formátování, kterému se říká
Obtékání textu.
Jedna ze záložek okna Obrázek má právě název Obtékání textu.
Obtékání obrázku textem - záložka Obtékání obrázku (OKNO OBRÁZEK)
Záložka má tři oblasti. První oblast Nastavení nabízí několik ikon s formátem, jaký bude při obtékání textu kolem
obrázku použit.
Žádné - znamená standardní nastavení v podobě, jak se obrázek po vložení na stránku chová. Text je
pouze nad a pod vloženým obrázkem.
Vlevo - vložený obrázek je obtékán textem po jeho levé straně. Nezáleží na umístění obrázku na
stránce. Ať posunete obrázek kamkoliv, vždy bude obtékán pouze z levé strany.
Vpravo - stejná funkce, pouze zrcadlově obrácená. Vložený obrázek bude obtékán vždy pouze po své
pravé straně.
Rovnoběžně - nejčastější způsob volby obtékání textu. Obrázek bude obtékán ze všech stran. Opět
nezáleží na tom, kde se obrázek nachází vzhledem k textu.
Přes - při této volbě nebude obrázek obtékán textem vůbec. Bude překrývat svou plochou text, který
bude schován pod obrázkem. Existuje i volba umístění obrázku na pozadí, pod text. Není však
nabízena jako ikona pro obtékání textu, nýbrž jako zaškrtávací políčko Na pozadí (na stejné záložce
vpravo dole).
Optimální - tato volba sama provede optimální obtékání textu v závislosti na tom, kde se obrázek
na stránce nachází. Pokud bude na pravé straně dokumentu, bude textem obtékán zleva, a opačně.
Vzdálenost - je mezera mezi vloženým obrázkem a textem. Vizuálně totiž nevypadá dobře, když se text dotýká
vloženého obrázku. V případě, že zvolíte nastavení obtékání textu kolem obrázku, musíte určit i mezeru mezi
obrázkem a textem, který jej obtéká.
82
Grafika ve Writeru
1. Klepněte do přepínací nabídky Vlevo a vepište požadovanou hodnotu, například 0,5 (označení měřítka
nevyplňujte).
2. Stiskněte klávesu Tab pro přemístění do přepínací nabídky Vpravo. Opět vepište hodnotu 0,5 a potvrďte.
Nastavení typu obtékání
obrázku textem:
• Žádné - implicitní nastavení
při vkládání obrázku.
• Vlevo - obrázek bude
obtékán textem z levé strany.
• Vpravo - obrázek bude
obtékán textem z pravé strany.
• Rovnoběžné - obrázek bude
textem obtékán ze všech stran.
• Přes - obrázek nebude
textem obtékán a bude text
překrývat.
• Optimální - volba provede
automaticky obtékání v závislosti na pozici obrázku
na stránce dokumentu.
Nastavení vzdálenosti
obtékajícího textu od obrázku
Doplňková nastavení
obtékání. Např. Na pozadí
přesune vybraný objekt
na pozadí (tato volba je
dostupná, jen je-li vybráno
obtékání typu Přes).
Volba Obrys - text obtéká
přesně nepravidelný tvar
objektu (tato volba není
dostupná, je-li vybráno
obtékání typu Přes).
Při tomto nastavení bude text obtékat obrázek (pokud bude tento umístěn na levou stranu dokumentu) po pravé
straně s mezerou 5 mm. V případě, že přemístíte obrázek na střed, bude jej text obtékat z obou stran, s mezerou
mezi textem a obrázkem 5 mm.
Obtékání obrázku textem lze také provést přímo pomocí pravého tlačítka myši. V takovém případě se nemusí
jednat jen o rastrovou grafiku – obrázek, ale také o objekt vytvořený pomocí
vektorové grafiky.
1. Klepněte na obrázek pravým tlačítkem myši.
2. Z nabídky vyberte položku Obtékání textu. Otevře se podnabídka, ze které zvolte
příslušnou volbu obtékání textu.
Doplňkové volby obtékání:
•
Volba zatržítka První odstavec nastaví vzdálenost mezi
texty tak, že po vložení obrázku a stisku klávesy Enter
bude nový odstavec zarovnán pod obrázek nezávisle
na umístění obrázku a textu nad odstavcem.
•
Volba zatržítka Na pozadí přesune obrázek z popředí
před textem na pozadí za text. Tato volba je aktivována
pouze při volbě ikony Přes. V případě nastavení
průhlednosti může obrázek sloužit jako decentní
podkladová bitmapa, na které je text dobře viditelný.
Enter
Doplňková volba obtékání
První odstavec
•
Volba zatržítka Obrys obtéká text těsně kolem tvaru
objektu. Detailněji je tato problematika popsána v následující kapitole Editor obrysů.
•
Pouze vně. Tato volba je k dispozici po označení zatržítka Obrys a je shodná s volbou Obrys, avšak pouze
při kombinaci a nastavení obrysů prostřednictvím Editoru obrysů (viz kapitola Editor obrysů na straně 84).
Upozornění: Pozor, volba Obrys pomocí pravého tlačítka myši a zobrazené nabídky je viditelná
pouze v případě, že máte zvolen některý z aktivních typů obtékání (nikoliv typ Bez obtékání)!
83
textový editor Writer
Editor obrysů
Jedná se o obtékání způsobem, který obrázku individuálně nastavuje uživatel. Nastavení obrysu se provádí
v okně Editor obrysů.
Okno Editor obrysů můžete zobrazit dvěma způsoby:
•
prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Formát Obtékání textu Upravit obrys (obrázek musí být označen);
•
klepnutím pravým tlačítkem myši na obrázek a výběrem položky Obtékání textu Upravit obrys.
Postup při použití editoru obrysu:
1. Vložte do textu rastrový obrázek. Klepněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte položku
Obrázek. Zobrazíte tím stejnojmenné okno. V něm aktivujte záložku Obtékání textu.
2. V nastavení obtékání zvolte pouze Rovnoběžně a potvrďte tlačítkem OK.
3. Nyní klepněte na obrázek pravým tlačítkem myši a z otevřené nabídky vyberte
položku Obtékání textu. V ní klepněte na podnabídku Upravit obrys, čímž se
otevře okno Editor obrysů.
4. Klepněte například na ikonu Elipsa
a pomocí levého tlačítka myši vytvořte
na obrázku vhodný výřez. Po uvolnění
tlačítka myši bude označená oblast
obrázku zvýrazněna.
5. V případě, že chcete upravit vybranou
oblast či korigovat její umístění, klepněte
na ikonu šipky
v okně Editor obrysů.
Následně klepněte na vybranou oblast
obrázku, čímž se v ní aktivují úchopné
body. Jejich prostřednictvím můžete
upravit rozměr oblasti či ji přemisťovat
na výslednou pozici.
6. Klepněte na ikonu zeleného zatržítka
pro potvrzení volby. Uzavřete okno
Editor obrysů.
Nyní bude na pracovní ploše provedeno
obtékání pouze zvolené části obrázku
určeného v editoru obrysů.
Tip: Pokud vložíte více obrysů (oblastí výběru) do jednoho
obrázku, dosáhnete zajímavého efektu, kdy se oblasti
vzájemně prolínají.
Výsledná podoba úpravy obrysu
obrázku a jeho obtékání textem
Panel nástrojů Rámec
Pokud klepnete levým tlačítkem myši na vložený rastrový obrázek, objeví se v oblasti nástrojových lišt Writeru
lišta Rámec. Jestliže se automaticky nezobrazí, použijte standardní způsob volby nabídky Zobrazit Panely
nástrojů Rámec.
Základní typy obtékání. Zleva Vypnout obtékání,
Obtékání stránky a obtékání Přes text.
Rozevírací nabídka
Použít styl
Volby zarovnání
Styl čáry
Volby ohraničení
Barva pozadí
Barva čáry
(ohraničení)
Typ ukotvení objektu
Přenést do popředí
/ Odsunout do pozadí
V liště Rámec jsou k dispozici základní typy obtékání (bezprostředně za rozevírací nabídkou Použít styl).
Za ikonami typů obtékání jsou volby zarovnání, ohraničení, výplně a nakonec uspořádání a ukotvení.
84
Grafika ve Writeru
Oříznutí rastrového obrázku - záložka Oříznout (OKNO OBRÁZEK)
Pod záložkou Oříznout naleznete řadu užitečných nástrojů, pomocí kterých můžete dále ovlivňovat vložený
obrázek na stránce.
1. Poklepejte na obrázek dvakrát myší. Otevře se opět okno Obrázek.
2. Vyberte záložku označenou jako Oříznout. V ní je důležitá volba přepínací nabídky Oříznout.
Přepínací nabídka Oříznout je standardně nastavena na pozici Zachovat měřítko. Je to ve většině případů
vložených obrázků vlastně žádoucí, jelikož to má vliv na výsledný obraz.
Sekce Oříznout
Pokud je vložen obrázek včetně
částí, které nechcete v textu
použít,
stačí
v
přepínacích
nabídkách Vlevo, Vpravo, Nahoře
a Dolní „ubrat“ část obrázku. Tím
dojde k oříznutí obrázku o právě
zvolené okraje. Zadáte-li například
v přepínací nabídce Dolní hodnotu
1,00cm, bude z obrázku zvolená
část 1 cm odstraněna. Nejedná
se o nevratnou záležitost, pouze
se oříznutá část obrázku nebude
v dokumentu zobrazovat. Pokud
by zároveň byla použita volba
Zachovat velikost obrázku, obrázek
by se deformoval. Zůstal by sice po
oříznutí ve stejném rozměru (byl by
oříznut o určenou plochu), ale na
úkor roztažení zbylého obrázku
do původního rozměru.
Sekce Měřítko
Volby sekce Měřítko vám pomůžou upravit rozměr vloženého obrázku na vhodnou velikost. Například obrázek
svými rozměry neodpovídá vašim představám. Má původní velikost, která zabírá na pracovní ploše zbytečně
velký prostor. V takovém případě můžete zkusit upravit jeho velikost například na 50 % šířky a 50 % výšky.
Poměr stran bude zachován bez deformací a můžete přitom tuto volbu kombinovat i s oříznutím obrázku.
1. V oblasti Měřítko přímo vepište číslovku 50 do přepínací nabídky Šířka.
2. Stiskem klávesy Tab se přesuňte do nabídky Výška, kde opět pouze přepište
původní hodnotu na hodnotu 50 a potvrďte tlačítkem OK.
Velikost obrázku je pouze informativní a lze ji samozřejmě měnit pomocí změny šířky a výšky v přepínací
nabídce Velikost obrázku. Pomocí tlačítka Původní velikost nastavíte zpět původní rozměry obrázku před těmito
úpravami.
Ohraničení rastrového obrázku - záložka Ohraničení (OKNO OBRÁZEK)
Další možností úpravy rastrového obrázku je jeho ohraničení. Veškeré volby se skrývají pod záložkou Ohraničení.
Záložka Ohraničení rastrového obrázku je obdobou stejné záložky, jaká je například zastoupena v okně Odstavec.
Ohraničení orámuje obrázky, které tak (zvláště pokud by splývaly s barvou pozadí stránky) mohou být
zvýrazněny. Pokud jste navyklí na volbu pomocí ikon v panelu nástrojů, je základní volba ohraničení možná
přímo z lišty Rámec.
Další úpravy obrázku - záložka Typ (OKNO OBRÁZEK)
Základní možné úpravy obrázku spočívají ve změně velikosti, orámování a hlavně obtékání textu. Volby jsou
k dispozici opět v okně Obrázek pod záložkou Typ.
Záložka Typ je rozdělena do několika sekcí. První s názvem Velikost nabízí úpravu rozměru obrázku. Pokud zde
označíte zaškrtávací políčko Zachovat poměr, můžete v přepínací nabídce Šířka a Výška měnit libovolně hodnoty
85
textový editor Writer
s tím, že druhý rozměr se
automaticky upravuje daným
poměrem šířky a výšky sám.
Přesný rozměr strany je vhodné
určit v případech, kdy vedle sebe
či pod sebe ukládáte více obrázků
a potřebujete, aby měly shodný
rozměr strany.
Pokud byste aktivovali zatržítka
Relativní, bude Šířka a Výška obrázku
určena v procentech šířky tiskové
oblasti stránky.
Sekce Umístění
V této sekci naleznete pokročilé
možnosti, jak přesně (dle pozic
ve volbách rozevíracích nabídek)
umístit obrázek na pracovní ploše.
Například pokud bude volba
rozevíracích nabídek Vodorovně
a Svisle označena v obou případech
Na střed, upraví umístění obrázku na pracovní ploše přesně na střed oblasti. V umístění
vodorovném i svislém lze přesně určit, k jakému objektu bude obrázek zarovnán.
V náhledovém okénku vpravo můžete pro kontrolu sledovat zelený rámeček umístění
obrázku; je-li jeho umístění v pořádku, můžete je potvrdit klepnutím na OK.
Sekce Ukotvení
Ještě nebyla zmínka o ukotvení. Ikony kotvy v dokumentu (po vložení obrázku) jste si však
jistě všimli již dříve. Každý obrázek s sebou neustále nese ikonu kotvičky. Ukotvení obrázku
je velmi dobré pro představu, kde máme obrázek fixován vzhledem k textu. Navíc jsou zde
různé volby, kam obrázek ukotvit.
•
Ukotvení Ke stránce zajistí, že obrázek nebude putovat po celém
dokumentu, ale zůstane na stránce, na kterou patří. Nevýhodou je stav,
kdy pracujete na rozsáhlejším dokumentu. V případě velkých změn
v textu dokumentu nebude obrázek přenesen na jiný list.
•
K odstavci - ukotví obrázek k libovolnému odstavci. Přesunem odstavce
z místa na místo přetahujete i obrázek. Jde o předdefinovanou volbu.
•
Ke znaku - ukotví obrázek ke znaku textu.
•
Jako znak - ukotví obrázek jako znak. V případě, že je větší než znak,
upraví velikost řádku podle obrázku.
Upozornění: Velký pozor si dávejte při mazání odstavce a znaku; může se stát, že obrázek je
k nim ukotven! Smazáním textu automaticky zmizí i takto ukotvený obrázek (který jste původně
ovšem zamýšleli v textu zachovat). Této skutečnosti si při editaci textu nemusíte vůbec všimnout.
Další možnosti nastavení rastrového obrázku - záložka Volby (OKNO OBRÁZEK)
Nástroje záložky Volby mají za úkol určovat pomocné atributy obrázku. Název obrázku zvolte vhodně tak, abyste
při prohlížení dokumentu pomocí Navigátoru mohli listovat právě podle názvů obrázků.
Alternativní text je určen pro případ použití dokumentu pro webové rozhraní. Alternativní text pomáhá
(při vypnutí grafiky ve webovém prohlížeči) určit, jaký obrázek se v části dokumentu nachází. Stačí editovat text
typu „logo firmy“, „obrázek výrobku“ a podobně. Při najetí myší na obrázek dokumentu ve webovém prohlížeči
se u kurzoru objeví alternativní text.
Předchozí odkaz a Další odkaz jsou odkazy na rámce při tvorbě webového rozhraní pomocí rámců. Tato oblast
webového rozhraní přesahuje rámec textového editoru jako takového a je spíše vhodná pro práci s webovým
rozhraním. Standardně nevyplněno.
86
Grafika ve Writeru
Zatržítka Zamknout - Obsah / Umístění / Velikost po zatržení zaručí, že se s daným obrázkem
nebude moci hýbat a měnit jeho velikost.
Zatržítko Tisk je standardně označeno a zajišťuje, že obrázek bude při tisku tohoto dokumentu
vytištěn.
Obrázek jako hypertextový odkaz - záložka Hypertextový odkaz
(OKNO OBRÁZEK)
Jedná se o funkci vhodnou pro webové rozhraní. URL je dialog
pro určení hypertextového odkazu. Pokud zadáte cestu na
konkrétní webovou stránku typu http://www.jmenoserveru.cz,
bude obrázek fungovat jako skutečný odkaz na tyto stránky
- otevře webový prohlížeč a zobrazí HTML stránku.
Hypertextový odkaz však nemusí odkazovat pouze na web. Můžete použít i odkaz pro otevření dokumentů
z disku počítače (uložených na
lokálním nebo i síťovém disku).
Hypertextový odkaz tohoto typu
určíte pomocí tlačítka Procházet.
Musíte postupně projít celou adresářovou strukturou až k cílovému dokumentu, dokument vybrat a jeho
výběr potvrdit. Tím se vlastně do pole URL vloží cesta k jeho umístění na daném disku počítače. Po klepnutí
na obrázek s tímto odkazem se pak bude otevírat předmětný dokument.
Dialog Název pojmenuje hypertextový odkaz vlastním názvem. Dialog Rámec je odkaz na rámec, ve kterém
bude cílový soubor v aktuálním HTML dokumentu otevřen.
Obrázková mapa
Textový editor Writer disponuje i nástrojem, pomocí kterého je schopen připravit obrázek tak, že jej rozdělí
na několik částí, z nichž každá může obsahovat vlastní hypertextový odkaz. Tyto odkazy pak nezávisle
na sobě otevírají jednotlivé dokumenty či přesunují uživatele na různá místa v rámci jednoho dokumentu.
Takto připraveným obrázkům se říká obrázková mapa. Příkladem může být fotografie s několika výrobky,
na které se vážou jednotlivé hypertextové odkazy. Obrázková mapa bývá jakousi vstupní branou, která
uživatele směruje již do konkrétních oblastí (na jednotlivé dokumenty či místa dokumentu).
Určitou nevýhodou (zvláště pokud je obrázková mapa větší) je to, že se jedná o datově větší soubor, zvláště
pokud není dále optimalizován pro přenos po internetu. Datově objemná grafika (mezi niž může spadat
i nevhodně připravená obrázková mapa) pak výrazně zpomaluje načítání stránky a prodlužuje čekací dobu
nutnou k jejímu plnému načtení.
Poznámka: Profesionální tvůrci webových stránek by určitě použili jiné prostředí pro přípravu
a hlavně optimalizaci webové grafiky, pro kterou se prostředí Writeru skutečně příliš nehodí.
Nicméně Writer disponuje rozsáhlými schopnostmi práce s grafikou, které nejsou u textových
editorů samozřejmostí a v případech přípravy nenáročné grafiky a propojení dokumentů
například v rámci firemního intranetu může docela dobře posloužit.
Obrázková mapa by měla být sestavena tak, aby se dalo
z obrázku vytušit, kde budou jednotlivé hypertextové
odkazy vloženy. Uživatel, který na obrázkové mapě přejíždí
kurzorem, pozná ohraničení také podle tvaru kurzoru. Je-li
kurzorem klasická šipka, není na daném místě vložen
hypertextový odkaz. Naopak pokud se kurzor změní ze
šipky na ukazující ruku, budete po klepnutí na tento odkaz
přemístěni na jiný dokument (či část stejného dokumentu).
Je vhodné odkaz doplnit o popisek týkající se například
adresy, kam budete přesměrováni.
Tvorba obrázkové mapy:
1. Klepněte pravým tlačítkem na obrázek, který má vystupovat jako obrázková mapa.
2. Z nabídky vyberte položku Obrázková mapa. Otevře se okno Editor obrázkových map.
87
textový editor Writer
3. Na obrázku v okně Editor
obrázkových map označte
příslušnou oblast (oblasti),
na kterou má být aplikován
funkční hypertextový odkaz.
Označení oblasti provedete
tak, že klepnete například
na ikonu obdélníku
, která
se nachází v panelu nástrojů
editoru. Pak již obvyklým
způsobem jako při kreslení
objektu vyznačte obdélník
na obrázku.
URL adresa hypertextového odkazu
Editace vhodného popisku odkazu
4. Zadejte hypertextový odkaz
v dialogu Adresa a v dialogu
Oblast obrázku, na které bude
Text doplňte informativní text
funkční hypertextový odkaz.
popisku ke kurzoru. V případě
rámců ponechte standardní
volbu nebo určete cílový
rámec. Hypertextový odkaz je vytvořen.
5. Obdobným způsobem pokračujte na obrázku další oblastí s dalším hypertextovým odkazem.
Poznámka: Podobně jako u běžného hypertextového odkazu obrázku nemusí být odkazem
pouze URL adresa skutečné www stránky serveru v internetu, ale můžete rovněž zadat cestu
k dokumentu uloženému na disku počítače. Zde to budete mít trochu složitější, neboť v okně
Editor obrázkových map není k dispozici tlačítko Procházet, pomocí kterého byste v adresářové
struktuře vybrali příslušný dokument, na nějž by se hypertextový odkaz odvolával. V tomto
případě budete muset vědět, kde se dokument nachází, a cestu k němu dopsat ručně do pole
Adresa, například C:\Dokumenty\typograficky_seminar.pdf. Zpětné lomítko \ vložíte pomocí klávesové
kombinace Ctrl+Alt+Q. Leckdy může být cesta k dokumentu poměrně dlouhá, záleží, jak hluboko
v adresářové struktuře příslušný dokument je (případ umístění dokumentu na síťovém disku).
Upozornění: Obrázková mapa bude fungovat pouze v případě, že bude
ve stavovém řádku Writeru aktivní režim hypertextového odkazu HYP.
Operace s dokumentem
Textový editor Writer disponuje širokou škálou funkcí, pomocí kterých je možné již vytvořený dokument dále
upravovat, přeuspořádávat, vyhledávat v něm, nahrazovat klíčová slova nebo slovní spojení, provádět dodatečné
změny vlastností stránek a mnoho dalších. Obecně lze říci, že napsáním dokumentu nemusíte skončit. Hotový
dokument může být pouhým polotovarem pro další práci.
ZOBRAZENÍ NETISKNUTELNÝCH ZNAKŮ V DOKUMENTU
Během psaní textu vytváří textový editor spoustu značek, o kterých sice nevíme, ale které jsou pro dokument
velmi důležité. Jedná se například o to, na kterém místě byla stisknuta klávesa Enter, kde bylo použito
zalomení odstavce, kde se nachází „tvrdá“ mezera apod. Všechny takové značky lze zviditelnit klepnutím
na jedno jediné tlačítko na panelu nástrojů Standardní. Jedná se o ikonu Řídicí znaky
připomínající řecké
písmeno pí s bříškem na levé straně.
Po klepnutí na ikonu
se celý dokument zobrazí se všemi pomocnými značkami, které se v dokumentu
nacházejí. Svou značku má každá mezera, tvrdá mezera, každé použití klávesy Enter, tabulátor,
poznámka, zalomení, oddíl, komentář atd. - prostě vše.
Vidět text se všemi značkami je dobré zejména tehdy, když nevíte, proč Word například „nechce“ umístit text
tak, jak chcete vy, nebo co brání odskočení textu, proč je někde v textu mezi řádky tak velká mezera apod.
88
Operace se stránkou a dokumentem
Jakmile uvidíte, které prvky v textu jsou, snadno poznáte, že například velká mezera není vinou mnohokrát
stisknuté klávesy Enter, ale příliš velkého odsazení odstavce.
HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ TEXTU V DOKUMENTU
Hledání textu v dokumentu
Čím delší a obsáhlejší je textový dokument, tím je orientace v něm obtížnější. V takových situacích přijde vhod
funkce Najít a nahradit, která dokáže v dokumentu nalézt zadaný textový řetězec, slovo nebo několik slovních
spojení podle zadaného vzoru, a kterou má Writer poměrně velmi dobře propracovánu.
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Úpravy.
2. V otevřené nabídce vyberte klepnutím položku Najít a nahradit.
3. Writer zobrazí okno Najít a nahradit. V horní části je
dialog Hledat, do něhož zadejte hledaný text. Může
to být jedno slovo, více slov nebo jen část jednoho
slova. Na rozsahu nezáleží.
4. Klepněte na tlačítko Najít. V případě, že chcete
vyhledat všechny případy výskytu zadaného
řetězce znaků, pak klepněte na Najít vše.
Pokud se hledané slovo (řetězec znaků) v dokumentu
vyskytuje, Writer je najde a označí. Přitom okno Najít
a nahradit zůstane stále na obrazovce, a to proto,
aby bylo možné najít další slova.
Můžete si vybrat další postup:
•
Jste-li s hledáním spokojeni a nalezené slovo a jeho
pozice vyhovuje vašim požadavkům, je možné okno
zavřít.
•
Nejste-li s hledáním spokojeni a chcete vyhledat
další slovo v dokumentu, které odpovídá zadání
(či místu vyhledání v dokumentu) v dialogu Hledat,
klepněte opětovně na tlačítko Najít.
5. V případě, že chcete vyhledaný výraz (či všechny výrazy) nahradit výrazem jiným, vhodnějším, zapište
tento nový výraz do dialogu Nahradit za a klepněte na tlačítko Nahradit (či v případě hromadného nahrazení
původního tvaru novým na Nahradit vše).
6. Zatržítka Rozlišovat velikost a Pouze celá slova mohou dále zpřesňovat a ovlivňovat proceduru hledání
a nahrazování.
Při hledání může mít okno Najít a nahradit dva režimy - jednoduchý a rozšířený. Pokud je uživatel v jednoduchém
režimu, má k dispozici pouze dialogy Hledat a Nahradit za pro zadání slova, které bude hledáno (případně
nahrazeno novým tvarem). Do rozšířeného režimu přejde okno Najít a nahradit po klepnutí na tlačítko
. K dispozici bude několik zatržítek, která nabízejí doplňkové funkce hledání. Ve většině případů
vám však bude stačit standardní vyhledávací procedura okna Najít a nahradit.
Prostřednictvím tlačítek
a
můžete definovat doplňkové
vlastnosti hledaného textu; mechanismus hledání se pak zaměří právě na tyto určené
charakteristiky formátovaného textu, například na typ písma či jeho styl, efekty a tok textu
apod. (viz obr. vpravo - volby okna Atributy.)
89
textový editor Writer
Speciální hledání a nahrazování pomocí rozšířených atributů
Pokud byste například chtěli veškerý text, který je napsaný písmem velikosti 11, fontem Arial, tučnou podtrženou
kurzívou nahradit třeba písmem Times New Roman, velikost 12, kurzívou, byl by postup následující:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Úpravy a následně v otevřené podnabídce vyberte klepnutím nástroj
Najít a nahradit.
2. Writer zobrazí známé okno Najít a nahradit.
3. Pokud není okno zobrazeno v rozšířené
podobě, klepněte na tlačítko Více voleb.
Zobrazí se další možnosti hledání.
4. Nastavte kurzor do dialogu Hledat.
5. V dolní části okna klepněte na tlačítko
Formát a poté i na tlačítko Atributy a pomocí
jimi zobrazených oken nastavte atributy
písma hledaného textu.
6. V těchto oknech je třeba nastavit takové
parametry písma, podle kterých bude
provedeno vyhledávání. To znamená font
Arial, tučná podtržená kurzíva, velikost 11.
7. Klepněte na OK a budete vráceni zpět do
okna Najít a nahradit. V případě, že chcete
tento text pouze vyhledat, můžete klepnout
na tlačítko Najít (Najít vše). Příslušné znaky
s parametry Arial, tučná podtržená kurzíva,
velikost 11 budou nalezeny a v textu
dokumentu zvýrazněny.
Pro dialog Hledat byly pomocí tlačítka
Formát (zobrazeného okna Formát
textu/Najít) a tlačítka Atributy (okna
Atributy) nastaveny parametry,
podle kterých má být nalezen takto
formátovaný text v dokumentu.
Po klepnutí na tlačítko Najít vše
byl všechen takto formátovaný text
nalezen a zvýrazněn na stránce.
8. Pokud budete chtít realizovat záměnu
parametrů písma výše vyhledaného textu na písmo typu Times New Roman, velikost 12 a kurzívu, pak nejprve
v okně Najít a nahradit umístěte do dialogu Nahradit za kurzor myši a poté obdobným způsobem zadejte
parametry pomocí oken zobrazených klepnutím na tlačítka Formát a Atributy. Nastavované parametry vždy
v příslušném okně potvrďte. Po potvrzení parametrů budete vráceni zpět do okna Najít a nahradit.
9. Po klepnutí na tlačítko Nahradit (Nahradit vše) bude jednak text se zadanými parametry (pro dialog Hledat)
nalezen a vzápětí také (dle parametrů zadaných pro dialog Nahradit za) nahrazen.
Upozornění: Může se vám stát, že v příštím hledání (a nahrazování) hledáte úplně jiné slovo,
o kterém bezpečně víte, že se v dokumentu nachází, a Writer jej tvrdošíjně odmítá najít. Je
to způsobeno zřejmě tím, že máte stále nastavené podrobné atributy z minulého hledání
(prostřednictvím oken otevíraných tlačítky Formát a Atributy), a to jak pro dialog Hledat, tak i pro
dialog Nahradit za. Nezapomeňte tedy klepnout na tlačítko
(nachází se v rozšířeném
režimu okna Najít a nahradit) pro odstranění vyhledávacích kritérií formátů. Provedete to u dialogu
Hledat i Nahradit za tak, že umístíte kurzor do předmětného pole dialogu a poté vždy klepnete
na tlačítko Bez formátu. Pak již bude hledání a nahrazování opět bez problémů fungovat.
OCHRANA DOKUMENTU HESLEM
Writer disponuje prostředky, pomocí kterých je možné dokument uzamknout pod heslem tak, aby ten,
kdo heslo nezná, s ním nemohl pracovat. Tuto funkci Writeru využijete například tehdy, sdílíte-li jeden počítač
s ostatními uživateli a nechcete, aby se dostali právě do tohoto dokumentu. Pak jej můžete právě tímto
způsobem zabezpečit.
Při ukládání dokumentu zaškrtněte zatržítko Uložit s heslem. Při ukládání budete vyzváni k zadání hesla - heslo
musí být dlouhé minimálně pět znaků. Při opětovném otevírání tohoto dokumentu musíte nejprve zadat
správné heslo, teprve pak bude dokument otevřen.
1. Klepněte v hlavní nabídce Writeru na položku Soubor.
2. Z nabídky vyberte položku Uložit jako. Nezapomeňte aktivovat zatržítko Uložit s heslem.
90
Operace se stránkou a dokumentem
3. Nalistujte příslušný adresář, do kterého má být dokument
uložen, editujte jeho název a poté klepněte na tlačítko
Uložit.
4. V následujícím kroku již budete dotázáni na zadání hesla
pro dokument. Co se týká zásad pro tvorbu hesla - nezadávejte
heslo s obecně známou informací – datum narození, jméno
partnera či dětí, svého psa apod. Heslo by mělo být delší
a sestávat z více variant – velká a malá písmena,
číslice a znaky. Vhodnější je ovšem vynechat některé
pletoucí se znaky jako Y a Z, které se na klávesnici
mohou omylem zaměňovat. Kombinací těchto
zásad můžete dosáhnout žádoucího výsledku,
tzv. bezpečného hesla. Příkladem vhodně
nastaveného hesla může být heslo [email protected]*+.
Je jasné, že pokud si heslo napíšete na štítek
a přilepíte na monitor (či klávesnici), pak jste zaheslováním provedli celkem zbytečnou práci.
Pozor, systém rozlišuje velká a malá písmena!
5. Všichni uživatelé, kteří budou načítat tento zaheslovaný dokument, budou muset pro jeho otevření zadat
správné heslo. V opačném případě jejich pokus o obejití hesla skončí chybovým hlášením Writeru - dokument
se neotevře.
Upozornění: Je potřeba si také uvědomit, že textový editor je zabezpečen na běžné (spíše
nižší) úrovni zabezpečení a bohužel jsou k dispozici softwarové nástroje, které dokážou heslo
takto ošetřeného dokumentu zobrazit. V případě citlivých či strategických dat by vám s jejich
ochranou mohla pomoci přístupová práva k jednotlivým diskům (příklad počítačové sítě
v zaměstnání) nebo speciální kryptovací programy, které budou splňovat požadavky
na utajení informací a bezpečné uložení dokumentů.
PROCHÁZENÍ DOKUMENTEM - NAVIGACE
Writer umožňuje procházet dokumentem i jinak než klávesou Page Up nebo Page Down, případně
posuvníkem. Dokument je možné procházet i „skokově“ po určitých typech objektů, například po obrázcích,
nadpisech atd. Writer „skočí“ na nejbližší další objekt - tedy obrázek, poznámku, nadpis… a poté na další
a opět další.
Chcete-li se v dokumentu pohybovat tímto způsobem, pak to nejsnadněji umožní dvojité šipky
umístěné v pravém dolním rohu Writeru. Šipky směřující nahoru umožní skok k začátku dokumentu,
zatímco šipky směřující dolů umožní skok směrem ke konci dokumentu.
Ovšem pozor, ještě před tím, než na některou z šipek klepnete, je nutné nastavit, po jakých typech
objektů se budete pohybovat. K tomu slouží tlačítko s tečkou
umístěné právě mezi dvěma šipkami. Klepněte na ně. Zobrazí se okno
Navigace s ikonami objektů, pomocí kterých je možné dokumentem
„skokově“ procházet. Jakmile na kteroukoliv ikonu nastavíte myš,
zobrazí se její název v prostoru pod ikonami. Vybrat můžete pole,
komentáře, oddíly, nadpisy atd. Vyberte jeden z nabídnutých prvků,
po kterém si přejete v dokumentu pohybovat - klepněte na něj myší.
Již prostřednictvím okna Navigace se můžete za pomoci jeho dvojitých šipek po dokumentu „skokově“
po vybraných objektech pohybovat. Druhou možností je uzavření okna Navigace a použití dvojitých šipek
umístěných v oblasti navigace v pravém dolním rohu Writeru.
Tip: Tato funkce je aktivní například i při vyhledávání. Pokud poslední vyhledávací operací
v dokumentu bylo klasické hledání textu, potom po klepnutí na některou
z dvojitých šipek znovu aktivujete vyhledání posledního hledaného slova.
A to i přesto, že okno pro hledání / nahrazování již není zobrazeno.
Pro provedení hledání tímto způsobem pouze v okně Navigace aktivujte
klepnutím objekt Opakovat hledání.
91
textový editor Writer
PRÁCE S VÍCE DOKUMENTY
V textových editorech je naprosto běžné, že uživatel má současně otevřených několik dokumentů a pracuje
s nimi. A proč otevírat hned několik dokumentů současně? Například:
•
Můžete zpracovávat zprávu od tří kolegů, z nichž každý dodal vlastní verzi v samostatném souboru.
•
Vytváříte nový dokument, který má být reakcí na jiný dokument (například odpověď na dopis), a je proto
nutné vidět oba dokumenty najednou nebo mít alespoň oba dokumenty rychle „po ruce“.
•
Potřebujete vytvořit článek, který čerpá z mnoha zdrojů - jiných dokumentů.
V rámci dvou a více otevřených dokumentů lze vyhledávat, sestavovat z nich nové dokumenty, kopírovat,
přesouvat, mazat apod. Rovněž je naprosto běžné, ba přímo se doporučuje, aby uživatelé textových editorů
stejné texty co nejvíce kopírovali a aby stejné pasáže co nejméně, resp. vůbec znovu neopisovali. Pravidlo
č. 1 při práci s počítačem a textovým editorem zvlášť je následující: „Jestliže je nějaký text již jednou v počítači,
nikdy více by se do něj neměl znovu přepisovat.“ Důležité je umět využít a hlavně použít již existující text.
OTEVŘENÍ VÍCE DOKUMENTŮ
Soubor ve Writeru je možné otevřít několika způsoby, jak již bylo popsáno v kapitole Otevření souboru
- dokumentu (viz str. 32). Pokud již jeden dokument otevřený je, pak druhý a každý následující
se otevírá stejně jako ten první. Buď prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Soubor Otevřít,
nebo poklepáním na ikonu Otevřít
na liště Standardní. Další alternativou otevření dokumentu
může být i poklepání na jeho ikonu kdekoliv v okně Windows či v Průzkumníkovi.
2x
Poznámka: Otevřené dokumenty OpenOffice.org 2.1 (tedy i dokumenty Writeru) se chovají
jako samostatný otevřený objekt. To znamená, že každý dokument má na hlavním panelu
(u dolního okraje obrazovky) vlastní ikonu. Dále se každý dokument při přepínání mezi programy
zobrazuje rovněž jako samostatný objekt.
PŘEPÍNÁNÍ MEZI DOKUMENTY
Seznam všech dokumentů, které jsou ve Writeru otevřeny, získáte
klepnutím na položku Okno v hlavní nabídce Writeru. V otevřené
nabídce bude pod čarou zobrazen seznam všech momentálně
otevřených dokumentů. Dokument, který je právě aktivní, je u levé
strany označen černou tečkou.
Na obrázku vpravo jsou otevřeny tři dokumenty, přičemž právě aktivní
je dokument Rozbor aplikace OpenOffice.org Writer
Tip: Mezi dokumenty, resp. z jednoho dokumentu do jiného se lze přepnout právě pomocí
hlavní nabídky Writeru - klepnutím na položku Okno a poté klepnutím na název toho souboru,
na který si přejete přepnout. V rámci více
dokumentů se můžete přepínat také klávesovou
zkratkou Alt+Tab. Stiskem Alt+Tab vyvoláte okno
se seznamem běžících aplikací a pak za stálého
držení klávesy Alt se opakovaným klepnutím na
klávesu Tab v tomto panelu přesunujete na další
ikony v pořadí zleva doprava. Po uvolnění stisku těchto kláves se aktivuje právě ta aplikace
(okno), na kterou byl přesunut označovací rámeček při posledním stisku klávesy Tab.
Alt+Tab
KOPÍROVÁNÍ TEXTU A DAT MEZI DOKUMENTY
Kopírování části jednoho dokumentu do druhého je velmi jednoduché. Používá se k tomu téměř výhradně schránka.
1. Přepněte se do dokumentu, ze kterého má být provedeno kopírování.
2. Označte v něm do bloku oblast textu, která má být zkopírována do jiného dokumentu.
3. Na panelu nástrojů klepněte na ikonu pro vložení dat do schránky
92
. Tím je text přenesen do schránky.
Operace se stránkou a dokumentem
4. Nyní je nutné přepnout se na dokument, do kterého má být text zkopírován. V hlavní nabídce Writeru
klepněte na položku Okno a v otevřené podnabídce zvolte v seznamu pod čarou ten název dokumentu,
do kterého má být text vložen. Touto operací se přepnete do jiného dokumentu.
5. Nyní se již v cílovém dokumentu nastavte kurzorem na pozici, kam má být text zkopírován.
6. Na panelu nástrojů klepněte myší na ikonu pro vložení dat ze schránky
pozici kurzoru.
. Text bude vložen na aktuální
VLOŽENÍ JEDNOHO DOKUMENTU DOVNITŘ DRUHÉHO
Může se vyskytnout případ, kdy celý obsah jednoho dokumentu potřebujete vložit dovnitř dalšího dokumentu.
Například při sestavování nějaké zprávy, na které pracuje více lidí ve více souborech a výsledkem má být jeden
ucelený dokument.
Vkládaný dokument nemusí být před vložením otevřený. Otevřený musí být pouze dokument, do kterého
má být vložení provedeno.
1. V dokumentu, do kterého má být vložení provedeno, se nastavte kurzorem na místo, kde bude začátek
vloženého dokumentu.
2. V hlavní nabídce Writeru zvolte Vložit a následně v otevřené podnabídce
klepněte na Soubor.
3. Writer zobrazí okno Vložit soubor. Zde ve stromové struktuře disku nalezněte soubor, který má být do dokumentu
vložen, a klepněte myší na tlačítko Vložit v pravé dolní části okna.
Otevřený dokument Vyrocni_zprava,
do kterého má být vložen další
dokument Writeru
Okno Vložit s označeným souborem
Rozbor. Ten bude vložen na pozici kurzoru
dokumentu Vyrocni_zprava po klepnutí
na tlačítko Vložit.
4. Text z vkládaného dokumentu se vloží na aktuální pozici kurzoru.
5. Takto upravený dokument můžete uložit - bude se nadále chovat jako jeden celek a nikde nebude poznat, že je
složen ze dvou nezávislých dokumentů.
Tím je vložení dokumentu z jiného dokumentu dokončeno. Podobným způsobem lze spojit prakticky neomezený
počet jinak vzájemně nezávislých dokumentů Writeru.
Pamatujte: Vždy když se vkládá jeden dokument do druhého, vkládaný dokument přizpůsobí
svůj formát a vlastnosti stránky tomu dokumentu, do kterého je vkládán! Například pokud
je vkládaný dokument naležato formátu B5 a dokument, do kterého se vkládá, je formátu A4,
výsledný dokument bude mít formát A4.
93
textový editor Writer
Automatizace při tvorbě dokumentu
Většina vyspělých textových editorů disponuje prvky automatizace, které mají za úkol především usnadňovat
práci uživatelům. Jedná se zejména o automatické opravy častých chyb a o automatické doplňování často se
vyskytujících úseků textu.
AUTOMATICKÉ OPRAVY V DOKUMENTU
Zkuste si ve Writeru napsat slovo vytovřeno - záměrně je napište nesprávně tak, jak je zde uvedeno. Uvidíte,
že se vám to nepodaří, protože jakmile toto slovo dopíšete a uděláte za ním mezeru, Writer vás opraví a změní
původní slovo na slovo vytvořeno. Stejně tak zkuste napsat odací list namísto oddací list - překlep bude opět
okamžitě opraven.
Jak je to možné? Writer má ve své databázi stovky slov, ve kterých uživatelé dělají časté překlepy, a vedle
nich jsou uvedeny správné tvary. Jakmile při psaní textu dopíšete jakékoliv slovo, Writer je zkontroluje,
a pokud zjistí, že odpovídá chybnému slovu, okamžitě provede opravu z databáze. Uživatel si často oprav ani
nevšimne, a tak mnohdy ani neví, že při psaní udělal chybu, kterou Writer bleskově opravil. Takto prováděná
kontrola pravopisu probíhá takzvaně na pozadí.
Pokud se stane, že napíšete slovo, které editor nemá ve svém interním slovníku, automaticky je neopraví, nicméně
se vám to pokusí naznačit. Toto neznámé slovo (na znamení, že je nezná) podtrhne červenou vlnovkou. Pozor,
nemusí to být ale vždy chyba, může se jednat o opomenutou mezeru mezi slovy a hlavně
o příjmení a neznámé názvy, které prostě ve slovníku chybí. Writer tedy podtrhne
například mídlo, protože je chybně napsáno, nebo třeba bflmpsvz protože to je „nesmysl“. Podtrhne ale také
např. Tříčtvrtečka, přestože to může být například příjmení. Prostě tato slova nemá ve svém slovníku.
Textový editor nemůže číst vaše myšlenky. Pokud se uklepnete a napíšete slovo, které jste sice napsat nechtěli,
ale slovo ve skutečnosti existuje, zůstane textovému editoru utajeno, že tento text jako věta nedává žádný
smysl. Pro příklad nemusíme chodit daleko, například slova kůl a kůň nebo důl a dům (a mnoho dalších)
nejsou podtržena, protože jsou napsána správně, i když ve větě dávají naprosto jiný smysl. Proto ani kontrola
pravopisu textovým editorem vás neochrání před všemi překlepy a hrubými chybami.
Do zmíněné databáze slov je možné se dostat a případně některá slova přidat či odebrat.
Jak se dostat do databáze automatických oprav?
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Nástroje a v otevřené podnabídce
vyberte klepnutím Automatické opravy.
2. Writer zobrazí okno Automatické opravy, a to v zobrazení záložky Nahradit. Okno
je rozděleno na tabulku se dvěma sloupci. Právě zde se nachází kompletní
seznam slov, která databáze
automatických oprav obsahuje.
Writer automaticky při psaní
textu zaměňuje slova v levém
sloupci za slova v pravém
sloupci.
Do databáze můžete jakékoliv
spojení často chybně psaného
slova dopsat. Chybný tvar vepište
do dialogového pole Nahradit,
správný tvar do dialogového pole
Za. Poté stačí klepnout na tlačítko
Nový a při příštím výskytu (editaci)
vadného tvaru by měla automaticky
proběhnout jeho oprava na tvar
správný.
Z databáze lze ale velmi snadno
jakékoliv slovní spojení odstranit. Stačí požadované slovo vyhledat a klepnout na ně tak,
aby se zobrazilo v políčku Nahradit a jeho správný tvar v políčku Za. Poté stačí klepnout
na tlačítko Odstranit v pravé části okna. Slovo bude z databáze odstraněno.
94
Operace se stránkou a dokumentem
Upozornění: Jistě jste si všimli, že nástroje a nastavení okna Automatické opravy jsou situovány
ve více záložkách. Do jejich nastavení ovšem nedoporučuji nezkušeným uživatelům příliš
zasahovat; nevhodné změny v konfiguraci mohou vést k nefunkčnosti automatických oprav!
Záložka Volby (OKNO AUTOMATICKÉ OPRAVY)
Pomocí nastavení záložky Volby je možné určit a definovat některé standardní opravy a nahrazení. Jednou
z těch důležitějších je volba Každé první písmeno věty bude velké. Znamená to, že po každé tečce, která se objeví
v textovém editoru, se následující text automaticky opraví tak, že každé první písmeno tohoto následujícího
slova bude změněno na velké. V jistých ohledech to může být vhodný mechanismus oprav, je však nutné
si uvědomit, že automatické
opravy tohoto typu skutečně
budou „opravovat“ za každou
tečkou malé písmeno na velké.
Příklad: obrázek.Gif.
Máte tedy možnost se buďto smířit
s tím, že si budete hlídat velká
písmena za tečkami (a veškeré
zkratky dávat do výjimek,) nebo
volbu Každé první písmeno věty bude
velké zrušit.
Ale i v případě, že zrušíte zatržítko
volby Každé první písmeno věty
bude velké, musíte být na pozoru,
aby se nestalo, že po dokončení
věty omylem opravdu začnete
malým písmenem. Pak by vám
textový editor zase při provádění
automatických
oprav
příliš
nepomohl.
Záložka Výjimky (OKNO AUTOMATICKÉ OPRAVY)
Pomocí záložky Výjimka určíte zkratky nebo kombinace slov, které nemá OpenOffice.org automaticky
nahrazovat.
Sekce Zkratky (ne před velkým písmenem)
V záložce Výjimky klepněte do dialogového pole Zkratky (ne před velkým písmenem), zapište zkratku a tečku
(například .gif, .jpg nebo URL adresa http://www.jmenoserveru.cz apod.) a poté klepněte na Nový.
Tím Writeru zabráníte, aby automaticky
zvětšil první písmeno slova, které
následuje po tečce na konci zkratky.
Sekce Slova se dvěma počátečními
velkými písmeny
Zadejte slovo nebo zkratku, která
začíná dvěma velkými písmeny
a u které Writer nemá měnit velikost
písmen. Např. zadejte PC a zabráníte
změně PC na Pc.
Seznam slov nebo zkratek, které
začínají za tečkou anebo dvěma
velkými písmeny a které se nemají
automaticky opravovat, je uveden
v poli pod dialogovým polem pro
jejich přidání. Chcete-li některé z nich
odstranit, vyberte (označte) je v tomto výčtovém poli a klepněte na tlačítko Odstranit.
95
textový editor Writer
Záložka Dokončování slov (OKNO AUTOMATICKÉ OPRAVY)
Za zmínku stojí záložka Dokončování slov. OpenOffice.org si pamatuje slova,
která jsou velmi často používána. Pokud později napíšete první tři znaky
zapamatovaného slova, OpenOffice.org automaticky slovo dokončí.
Několik pravidel pro používání automatických oprav
•
Každé slovo je ve Writeru kontrolováno automatickými opravami vždy v okamžiku, kdy je za slovem udělána
mezera.
•
Z předchozího plyne, že pokud slovo opravíte dodatečně a neprovedete za ním podruhé mezeru,
pak znovu „neprojde“ automatickými opravami, a tudíž opraveno nebude.
•
Automatické opravy nemají nic společného s podtrháváním chyb v textu červenou vlnovkovou čarou.
Podtrhávání zabezpečuje funkce Kontrola pravopisu, která má úplně jinou databázi slov a s automatickými
opravami nesouvisí.
Kontrola pravopisu
Skutečnost, že Writer kontroluje pravopis, jste jistě postřehli již po několika napsaných slovech. Jestliže je slovo
napsané špatně, Writer je podtrhne červenou vlnovkovou čarou. Pokud je slovo správně, není nijak označeno.
Jak Writer kontroluje pravopis?
Writer je jenom program. Není inteligentní, aby dokázal odvozovat jazykové poučky a na jejich základě
říci, jaké „i“ se ve slově skutečně napíše. Writer má ve své databázi obrovské množství slov ve správných
tvarech. Celá kontrola probíhá tak, že Writer každé napsané slovo porovná s databází. Pokud najde v databázi
stejné slovo, jaké je napsané v dokumentu, pak slovo nepodtrhne. Pokud ale v databázi nenajde slovo, které je
napsané v dokumentu, pak toto slovo podtrhne a označí za gramaticky nesprávně napsané.
Podle tohoto algoritmu si jistě uděláte úsudek, že takováto kontrola zdaleka nemůže odhalit, zda naši psi vili
nebo naši psi vily, ale alespoň jste upozorněni, pokud napíšete běžné slovo nesprávně nebo s překlepem.
Rovněž lze předpokládat, že všechna méně tradiční jména, názvy měst, obcí, ulic, odborné názvy, pojmy
a speciální tvary budou podtrženy, přestože jsou gramaticky napsané správně.
Zejména u delších dokumentů je prakticky vyloučeno, aby byl dokument bez jediné chyby. Ne snad proto,
že by uživatel nezvládl dokument bez chyby napsat, ale proto, že dokument bude zcela jistě obsahovat
alespoň jedno slovo, které v databázi Writeru není, ale přitom je napsáno správně.
Předpokladem pro automatické rozpoznávání chybných tvarů je mít zapnutou automatickou kontrolu pravopisu.
Nejsnáze to zajistíte klepnutím (aktivováním) na ikonu Automatická kontrola
pravopisu v liště nástrojů Standardní. To, že je tato kontrola skutečně aktivní,
poznáte jednoduše - napište na řádek ve Writeru například slovo qwze
a pokračujte dál v editaci mezerou. Pokud se slovo qwze podtrhne, automatická
kontrola pravopisu je aktivována.
Jak provést kontrolu pravopisu dokumentu?
Prvotní kontrola pravopisu spočívá nepochybně ve vizuální kontrole podtržených slov uživatelem. Nicméně
Writer nabízí poměrně silnější nástroj ke korekcím a kontrole pravopisu v celém dokumentu.
1. Nastavte se kurzorem na začátek dokumentu nebo na místo, odkud chcete pravopis začít kontrolovat.
2. Stiskněte klávesu F7 nebo klepněte na liště nástrojů na ikonu
Kontrola pravopisu
. Další alternativou jak spustit kontrolu
pravopisu v dokumentu je hlavní nabídka Writeru s volbou Nástroje
Kontrola pravopisu.
3. Writer začne kontrolovat pravopis v dokumentu. Zastaví se na slově,
které podle něj není správné, a zobrazí okno Pravopis a gramatika. Toto okno je hlavním oknem pro kontrolu
pravopisu v celém textovém editoru. Pomocí něj můžete „projít“ celým dokumentem a u každého chybného
slova určit, jaký bude jeho správný tvar.
96
Operace se stránkou a dokumentem
Chybný tvar je zvýrazněna
tučně a červeně
Přeskočí nalezené chybné slovo
a přejde na další chybné slovo.
Bude toto slovo vždy přeskakovat.
Napříště již toto slovo nebude
považovat za chybné.
Přidá toto slovo do databáze
správných slov. Od tohoto okamžiku
již slovo nebude označováno
za chybné, a to ve všech budoucích
dokumentech.
Zamění toto slovo za slovo vybrané
z návrhů.
Bude vždy v budoucnu zaměňovat
toto slovo za slovo vybrané
z návrhů.
Nabídka slov, která by mohla
tvořit alternativu chybného slova
Přidá chybné slovo i slovo vybrané v návrzích do automatických oprav. To znamená,
že kdykoliv později bude chybné slovo opraveno automaticky bez dotazu kontroly pravopisu.
V levé horní části se chybné slovo zobrazí tučným písmem a červenou barvou. Hned pod tímto dialogem
jsou návrhy, které Writer vybral jako možné náhrady chybného slova. Existuje několik možností jak od této
chvíle dál postupovat:
•
Vybrat některý z návrhů a klepnout na tlačítko Nahradit. V ideálním případě je jeden z nabídnutých
návrhů správný. Pak není nic jednoduššího než klepnout na tento návrh a dále následně klepnout
na tlačítko Nahradit.
•
Opravit chybné slovo ručně. Pokud je slovo skutečně chybné, ale Writer nezobrazil v seznamu návrhů
ani jeden správný návrh, je možné opravit chybné slovo ručně. Stačí klepnout do dialogu Není ve slovníku
přímo do červeně zvýrazněného slova a zde přímo chybu opravit - přepsat text na správný. Po provedené
opravě je nutné klepnout na tlačítko Nahradit, aby se změna projevila i v dokumentu.
•
Writer označil slovo chybně - je možné pokračovat. Pokud Writer označí za chybné takové slovo,
které je napsané správně, stačí klepnout na tlačítko Ignorovat jednou. V takovém případě je ale nutné brát
v úvahu, že příště bude stejné slovo označeno opět za chybné.
•
Writer označil slovo chybně - dále ať již toto slovo neoznačuje. Pokud Writer označí za chybné
takové slovo, které je napsané správně, a pokud již nechcete, aby kdykoliv příště takové slovo za chybné
označil, stačí klepnout na tlačítko Ignorovat vždy.
•
Ať Writer opravuje tento častý překlep automaticky. Pokud často provádíte v jednom slově stejný překlep,
může jej Writer opravovat automaticky. Stačí, když klepnete na tlačítko Automatická oprava, a slovo bude
zaneseno do automatických oprav.
•
Jedná se o tvar, který je správný a je žádoucí jej přidat do databáze slovníku.
Může to být případ příjmení nebo názvů měst, která slovník nezná, které by však Writer
v dalších kontrolách neměl rozpoznávat jako nesprávné tvary. Klepněte na tlačítko Přidat
a z nabídky slovníků vyberte ten s názvem standard [vše].
4. V případě, že kontrola pravopisu proběhne až do konce a v dokumentu
již nejsou nalezeny další chyby, nahlásí textový editor ukončení kontroly.
Úprava slovníku
Může se vám stát, že omylem přidáte do slovníků pravopisně a gramaticky
správných slov tvar nesprávný, například sisel. Samozřejmě že od této chvíle by kontrola pravopisu tohoto
slova přestala fungovat. Nesprávně přidaný tvar odstraníte z databáze vlastního slovníku takto:
1. Prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Nástroje Volby otevřete okno Volby a v něm
v levé části vyhledejte položku Jazyková nastavení, klepněte na symbol znaménka
a zvolte nástroj Pomůcky při psaní.
97
textový editor Writer
2. V oblasti nazvané Uživatelem definované
slovníky jsou všechny slovníky editoru
OpenOffice.org Writer.
3. Označte
slovník
standard [vše]
a klepněte na tlačítko Upravit. Otevře
se okno Upravit vlastní slovník. V dialogu
Slovo vyhledejte vadný tvar a klepnutím na tlačítko Odstranit je z databáze tohoto slovníku odstraňte.
Poznámka: V uživatelem definovaných slovnících se nachází položka IgnoreAllList [vše]. V něm
jsou pouze dočasně uloženy veškeré výrazy, které jste při kontrole pravopisu potvrdili volbou
Ignorovat.
Nastavení jazyka slovníku pro kontrolu pravopisu
Je logické, že pro každý jazyk musí mít Writer vlastní slovník - databázi slov, podle kterých je pravopis
kontrolován. Podle toho, který slovník (resp. která databáze) je právě aktivován, jsou slova podtrhávána.
Ve Writeru lze slovníky nastavovat, a dokonce je možné, aby pro každou část textu v dokumentu platil jiný
slovník (například pro případ, že by jeden odstavec v českém dokumentu byl doplněn anglicky psaným textem).
Než spustíte kontrolu pravopisu u takto vícejazyčně psaného textu, musíte nejprve pro jednotlivé oblasti textu
(psané v tom kterém jazyce) nastavit správný kontrolní jazyk editoru.
1. Označte část textu, která je psána v jednom jazyce, do bloku a na označený text klepněte pravým tlačítkem
myši.
2. Z nabídky vyberte Znak, čímž se otevře se okno se stejnojmenným názvem.
3. Aktivujte záložku Písmo a rozevírací nabídky Jazyk vyberte příslušný kontrolní jazyk
(u českého textu Česky). Volbu potvrďte tlačítkem OK.
4. Obdobně postupujte u cizojazyčně napsaného odstavce. V případě, že se jedná
o anglicky psaný text, vyberte jako příslušný kontrolní jazyk angličtinu a potvrďte
tlačítkem OK.
Ubezpečte se, že v obou případech vybíráte jazyk,
který je schopen provést skutečnou kontrolu pravopisu.
Poznáte to podle symbolu zeleného zatržítka s indexy
písmen
před daným jazykem.
5. Poté již můžete spustit kontrolu pravopisu, přičemž
každý z takto editovaných odstavců bude kontrolován
jiným kontrolním jazykem (a s ním spřaženou kontrolní
databází slov). K případně nalezeným chybám budou
nabízeny vhodné tvary příslušného jazyka.
6. Je samozřejmé, že pokud je text editován pouze v jednom jazyce, nastavíte pro jeho kontrolu pouze jeden
kontrolní jazyk.
Výchozí jazyk pro celý dokument
Další možností jak zajistit aktivaci (a případnou změnu) příslušného jazyka je nastavení tzv. výchozího jazyka
pro celý dokument. Může to být změna trvalého charakteru, kdy Writer bude každý dokument posuzovat
podle vámi změněného kontrolního jazyka, nebo změna dočasná, kdy změněný jazyk bude platit pouze
pro současně otevřený celý dokument.
1. V hlavní nabídce Writeru vyberte položku Nástroje. V otevřené nabídce klepněte myší na položku Volby, čímž
se otevře stejnojmenné okno.
2. V okně poklepejte na položku Jazyková nastavení.
V rozevřené podnabídce pak klepněte na položku Jazyky.
3. Pomocí rozevírací nabídky zvolte jiný Výchozí jazyk pro
dokumenty.
Volbu lze rozšířit zatržítkem Pouze pro současný dokument.
V takovém případě bude změna jazyka platná pouze pro aktuálně otevřený dokument Writeru a další
otevřený dokument bude opět nastaven na původní kontrolní jazyk (v lokalizovaném prostředí OpenOffice.org
standardně na Česky).
98
Operace se stránkou a dokumentem
Slovník synonym
Kromě toho, že Writer disponuje databází slov v podobě slovníků, má ještě databázi synonym, tedy slov
stejného či podobného významu. Pokud se například v dokumentu bude vyskytovat stále jedno a totéž slovo
a budete-li ho chtít nahradit jiným slovem stejného významu, může vám „poradit“ právě Slovník synonym.
1. Nejprve v textu označte slovo (například slovo potvrdit), ke kterému chcete nalézt synonymum.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte levým tlačítkem myši na položku Nástroje a z otevřené nabídky
vyberte položku Jazyk.
V
další
podnabídce
vyberte Slovník synonym.
Alternativní (a rychlejší)
způsob
je
klávesová
kombinace Ctrl+F7.
3. V obou případech se otevře
okno Slovník synonym.
4. Ve sloupci Slovo vidíte vámi
zadaný tvar (a pod ním
i jeho Význam), v pravém
sloupci Nahradit pak máte na výběr jedno či více synonym (v případě slova potvrdit to jsou čtyři nabízená
synonyma - ratifikovat, schválit, zpečetit a stvrdit).
DĚLENÍ SLOV
V případě editace dokumentu budete možná potřebovat rozdělit na konci řádku slovo pomlčkou. Pokud je text
psán na standardním listu papíru a není zalamován do sloupců, není ve většině případů potřeba text dělením
slova upravovat. Textový editor OpenOffice.org Writer upraví mezery mezi slovy v řádku tak, aby na konci řádku
poslední slovo nemusel rozdělit.
Pokud se však jedná u užší prostor sloupců a větší velikost písma (anebo také dlouhé slovo ve sloupci),
je pravděpodobné, že se takový text bude muset na konci řádku rozdělit, zvláště pak pokud je text zarovnán
do bloku. V takovém případě vám OpenOffice.org Writer může nabídnout automatické dělení slov.
Automatické dělení slov v odstavci
1. Prostřednictvím hlavní nabídky Writeru zvolte položku Formát
a z otevřené nabídky možnost Odstavec. Otevře se okno
stejnojmenného názvu.
2. V okně Odstavec klepněte na záložku Tok textu.
3. V sekci Dělení slov označte zaškrtnutím zatržítko Automaticky.
4. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
Automatické dělení slov ve stylu odstavce
Dělení slov můžete aktivovat také ve stylu odstavce. Pokud máte ve Writeru zachovány standardní volby
nastavení, bude styl odstavce nastaven na Výchozí.
1. Klepněte v odstavci pravým tlačítkem myši
a z nabídky vyberte položku Upravit styl odstavce.
Otevře se okno Styl odstavce Výchozí. V něm aktivujte
záložku Tok textu.
2. Pod záložkou Tok textu je na prvním místě opět sekce
Dělení slov. Zde aktivujte zatržítko Automaticky.
Nepleťte si prosím tyto dvě možnosti nastavení
automatického dělení slov, nelze je vzájemně
kombinovat! Zvolte buďto dělení slov v odstavci,
anebo dělení slov ve stylu odstavce.
99
textový editor Writer
Ruční dělení slov
Může se stát, že si potřebujete v textu (který není rozdělen) pomoci pomlčkou sami. V takovém případě
klepněte myší mezi slabiky slova v místě, kde potřebujete text rozdělit, na klávesnici stiskněte klávesu Ctrl
a se současně stisknutou klávesou Ctrl stiskněte klávesu pomlčky. V optimálním případě se text rozdělí
podle vaší potřeby, v opačném případě se text nerozdělí a v textu zůstane pomlčka. Nevadí, pomlčku smažte
a zkuste ji vložit mezi jiné dvě slabiky v textu.
Důvod proč pomlčka musí být vložena s pomocí klávesy Ctrl je ten, že klávesa Ctrl „umí“ pomlčku (v případě,
že slovo není rozděleno) při tisku schovat. Může se totiž běžně stát, že kvůli ovladačům různých tiskáren
na různých počítačích (na kterých je dokument tištěn), samotnému nastavení tiskárny, změně a úpravě textu
nebo formátu stránky, se text rozloží trochu jinak, než jak byl původně formátován. Pokud by byla pomlčka
vložena bez použití klávesy Ctrl, zůstala by po vytištění zobrazena stále. V textu by pak vypadalo slovo
původně rozdělené samostatnou pomlčkou třeba tak-hle. O to jistě nestojíte.
Naopak pomlčku, kterou jste upravovali pomocí stisknuté klávesy Ctrl, sice v textu uvidíte, ale v náhledu na tisk
už nebude a slovo bude nepřerušeno.
Ukázka ručního dělení slov v textu. Vlevo je editační režim Writeru a slovo rozdělené pomlčkou se stiskem
klávesy Ctrl a bez jejího stisku. Vpravo pak náhled na text dokumentu s ručním rozdělením slov, jak by
vypadal při tisku.
Pokud jste rozdělili slovo ručně vloženou pomlčkou, pak při použití automatického dělení slov nebude v tomto
slově dělení použito. Ruční dělení má v tomto případě přednost.
Předtisková příprava a tisk dokumentu
Jednou ze základních (a velmi často používaných) operací textového editoru je vytištění vytvořeného
dokumentu na tiskárně.
NÁHLED NA DOKUMENT – PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA
Složitější a dlouhé dokumenty se obvykle nevejdou na jednu stránku. Ještě předtím než dokument vytisknete,
se můžete podívat na to, jak přesně bude na papíře vypadat, na kolik papírů se vlastně vejde a zda by nebylo
možné například rozšířit okraje apod. Náhled zobrazíte těmito způsoby:
•
klepnutím na ikonu lupy s papírem
•
prostřednictvím hlavní nabídky Writeru - položka Soubor Náhled strany.
Náhled strany;
Po otevření náhledu se zobrazí listy papíru tak, jak budou vypadat při tisku. V náhledu strany je vidět, zda je
text na ploše správně a podle představ rozvržen. V režimu náhledu je k dispozici panel Náhled tisku.
Rozsáhlý dokument Writeru
zobrazený v náhledu
100
Panel nástrojů určený
k nastavení parametrů stránky
před tiskem.
Je možné použít například:
- listování stránkami dokumentu
- zvětšení či zmenšení náhledu
na stránku dokumentu
- zobrazení přes celou obrazovku
apod.
Předtisková příprava a tisk
Poznámka: Pokud se v režimu náhledu dokumentu automaticky neaktivoval panel nástrojů
Náhled tisku, musíte jeho lištu doplnit pomocí nabídky Zobrazit Panely nástrojů Náhled tisku.
Po klepnutí na ikonu
Náhled strany se Writer přepne do speciálního režimu. Řadu dosud dostupných funkcí
nebude možno použít.
První stránka a Poslední stránka - tlačítka
pro přechod na první a poslední stránku
dokumentu
Předchozí stránka a Další
stránka - tlačítka pro listování
stránkami dokumentu
Zvětšit a Zmenšit - tlačítka pro zvětšení a zmenšení
pohledu na dokument. Mezi nimi je dialog pro přesné
zadání velikosti zobrazení stránky v náhledu.
Náhled - více stránek
Tlačítko Celá obrazovka zobrazí náhled dokumentu
přes celou obrazovku
monitoru.
Tisk náhledu
a Volby tisku
náhledu
Tlačítko Zavřít náhled uzavře náhled na dokument.
Význam tlačítek okna s náhledem na dokument:
Tlačítko
Název tlačítka
Význam
Předchozí stránka
Další stránka
Umožní listování dokumentem po stránkách.
První stránka
Poslední stránka
Umožní přejít na první nebo poslední stránku v dokumentu.
Náhled - více stránek Nastavíte počet stránek, kolik se jich současně zobrazí v náhledu.
Zvětšit / Zmenšit
Pomocí tohoto tlačítka je možné zvětšit nebo zmenšit náhled.
a procento zobrazení Do dialogu můžete zadat přesnou hodnotu velikosti zobrazení
stránek v náhledu.
Celá obrazovka
Umožní zobrazit stránku dokumentu přes celou obrazovku
monitoru. Toto zobrazení se ukončí opětovným klepnutím
na tlačítko Celá obrazovka.
Tisk náhledu
Volby tisku náhledu
Tisk náhledu - vytiskne náhled na aktuálně navolené tiskárně.
Volby tisku náhledu - ovlivňují parametry tisku stránek z náhledu.
Zavřít náhled
Uzavře náhledový režim na dokument a přepne zpět do normálního
režimu tabulkového kalkulátoru.
Náhled na více stránek
K aktivaci náhledu na více stránek na ploše slouží ikona Náhled - více
stránek, která má dvě možnosti použití:
•
Při klepnutí přímo na ikonu se otevře okno Více stránek pro určení,
v kolika řádcích a sloupcích bude na obrazovce monitoru provedeno
zobrazení stránek.
•
Klepnete-li vedle ikonky na malou šipku, otevře se mřížka s buňkami, které symbolizují
počet stránek v náhledu. Kolik buněk v mřížce myší vyberete, tolik stránek určíte pro
zobrazení v náhledu.
Volby tisku náhledu
Ne vždy je nutné tisknout celé stránky na samostatný list papíru. Pro přehled může postačit vytištění náhledu
několika stran na jeden list papíru. K nastavení parametrů tohoto kontrolního tisku slouží ikona Volby tisku
náhledu
, která se nachází na liště Náhled tisku.
Klepnutím na ikonu Volby tisku náhledu otevřete okno Volby tisku. Pokud v sekci Distribuce v přepínací
nabídce Řádky a Sloupce nastavíte hodnotu 2, pak budete mít na stránce vyobrazeny 2 x 2 stránky, což je počet,
101
textový editor Writer
který může při tisku
na kvalitní tiskárně
vyhovovat.
V sekci Okraje nastavte
číselnou hodnotu pro
prázdné
místo
na
krajích stránky a v sekci
Vzdálenost obdobným
způsobem
nastavte
rozestupy jednotlivých
stránek mezi sebou.
Zápis těchto hodnot
realizujte buď prostřednictvím přepínacích nabídek, či přímo zapsáním číslovky do dialogů přepínacích nabídek.
V případě, že zvolíte tisk pouze dvou stránek (tedy v sekci Distribuce bude nastaveno Řádky: 1, Sloupce: 2),
zvolte v sekci Formát přepínač tisku Na šířku. Pak v náhledu uvidíte, že se stránka „převrátí naležato“,
aby se lépe využila plocha při tisku stránky.
Tisk náhledu
Pomocí ikony Tisk náhledu
vyvoláte standardní okno Tisk jako při tisku dokumentu. Rozdíl však spočívá
v tom, že v tomto případě tiskárna vytiskne nastavený náhled prostřednictvím okna Volby tisku.
Zavření náhledu
Pro návrat do běžného režimu Writeru klepněte na tlačítko Zavřít náhled.
TISK DOKUMENTU
Dokument je možné vytisknout dvěma způsoby:
a) Přímo tisknout celý dokument. Pokud si přejete vytisknout celý dokument (tzn. všechny jeho stránky) a již
jste pomocí náhledu zkontrolovali správné zalomení a rozvržení, můžete ve Writeru použít tlačítko tiskárny
na panelu nástrojů Standardní. Po stisknutí tlačítka dojde automaticky k vytištění celého dokumentu na tiskárně,
která je v systému nainstalovaná jako výchozí.
b) Tisknout pomocí tiskového okna. Jestliže je třeba vytisknout pouze některé stránky nebo je nutné změnit
typ tiskárny před tiskem, pak nezbývá než tisknout prostřednictvím nabídky - viz další odstavec.
Tisk pomocí tiskového okna
1. V hlavní nabídce Writeru vyberte položku Soubor.
2. V otevřené nabídce vyberte klepnutím položku Tisk.
3. Writer zobrazí okno Tisk, kde je možné detailně nakonfigurovat způsob tisku (viz odstavce níže).
4. Po nastavení a úpravě všech parametrů klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna
V horní části okna Tisk lze prostřednictvím rozevírací nabídky Název vybrat tiskárnu, na které bude dokument
vytištěn. Zobrazují se zde všechny nainstalované tiskárny - ať již fyzicky připojené k počítači, nebo i tiskárny
sdílené prostřednictvím lokální počítačové sítě.
Okamžitě po zvolení tiskárny se pod jejím názvem zobrazí aktuální stav tiskárny. Pokud byste v tomto okamžiku
klepnuli na tlačítko Storno v dolní části okna místo na OK, pak by se celý dokument přestránkoval a přizpůsobil
té tiskárně, kterou jste zvolili.
U každé tiskárny lze zobrazit
i její aktuální nastavené vlastnosti,
a to pomocí tlačítka Vlastnosti.
Writer po jeho stisknutí zobrazí
systémové nastavení tiskárny tak,
jak je můžeme vidět i ve Windows.
102
Předtisková příprava a tisk
Zde je možné vybrat typ tiskárny, na které
se bude tisknout.
Tlačítko pro aktivaci okna
s detailním nastavením
vybrané tiskárny.
Umožňuje tisknout v jazyce tiskárny
do souboru na disku.
Nastavení počtu kopií
Zejména u dlouhých dokumentů je důležitá
volba rozsahu tištěných stránek.
Pomocí tlačítka Volby zobrazíte doplňující
nastavení parametrů tisku.
Zatržítko Seřadit. Pokud je při tisku
více kopií zatrhnete, bude zachováno
pořadí tištěných stránek od první po
poslední. Až poté bude tištěna druhá
kopie.
Prostřednictvím tlačítka Volby a okna Možnosti tiskárny můžete pomocí zatržítek ovlivnit
tisk řady součástí dokumentu (obrázky, tabulky, apod.).
Aktivace zatržítka Tisknout černě způsobí, že i barevný text bude tištěn vždy černě.
Pokud bude v sekci Stránky aktivní pouze volba Levé stránky, budou tištěny jen sudé
stránky. Pokud bude aktivní jen volba Pravé stránky, budou tištěny pouze pravé
(tedy liché) stránky dokumentu.
Sekce Poznámky nabízí různé režimy tisku poznámek (pokud jsou součástí dokumentu).
Standardně je předvolen přepínač Žádné.
Tisk do souboru
V některých případech je žádoucí netisknout dokument Writeru přímo prostřednictvím tiskárny, nýbrž tisknout
takzvaně do souboru. To znamená, že místo toho, aby se data fyzicky přemístila z počítače přes kabel tiskárny
na tiskárnu (a vytiskla na papír), jdou tytéž tiskové informace do souboru na pevný disk počítače. Proč tisknout
do souboru, když jsou data již na disku vytvořena?
Typické využití tisku do souboru:
•
Počítač bez tiskárny. Například - k počítači, na kterém jste vytvořili dokument, není připojena tiskárna.
Ta je však připojena k jinému počítači, na kterém pro změnu není nainstalován textový editor. Předmětný
tiskový soubor tedy vytvoříte na prvním počítači, poté jej zkopírujete do druhého počítače s tiskárnou
a dokument prostřednictvím této tiskárny vytisknete.
•
Vytvoření tzv. postskriptu. Pokud vytisknete dokument do souboru tiskárny, která „umí“ postskript, vznikne
postskriptový obraz dokumentu. S takovým dokumentem jako celkem lze dále pracovat a exportovat jej
do řady jiných formátů.
Postup tisku do souboru:
1. Aktivaci tisku do souboru provedete označením zatržítka Tisk do souboru. Tisk potvrďte tlačítkem OK.
2. V následujícím kroku (prostřednictvím okna Uložit jako) nalistujte příslušný adresář, ve kterém má být soubor
uložen, zadejte název souboru a uložení potvrďte tlačítkem Uložit. Všimněte si, že tento soubor bude mít
koncovku *.PRN.
Tisk oblasti
V sekci nazvané Tisk oblasti se nacházejí tři přepínací tlačítka. Standardně je označena
volba Vše. Při potvrzení tisku s volbou Vše bude vytištěn kompletně celý dokument, tedy
všechny stránky dokumentu najednou.
103
textový editor Writer
Pokud potřebujete tisknout jen některé stránky, aktivujte volbu Stránky.
Jednotlivé stránky, které chcete tisknout, oddělte například středníkem:
5;7;18, rozsah několika za sebou jdoucích stránek zadejte například takto:
7-22. Použít lze i kombinace obojího, tedy například: 4;15;51-66;72.
Volba Výběr je aktivní pouze tehdy, máte-li nějaký text označen před tiskem do bloku nebo máte-li označen
nějaký grafický objekt, tabulku, obrázek apod. Tato volba umožní vytisknout pouze tuto označenou část
dokumentu.
Počet kopií
Tuto přepínací nabídku použijete, pokud tisknete více kopií jednoho dokumentu. Stačí vepsat do dialogu
přímo číslici počtu kopií. Pokud tisknete dokument většího rozsahu, doporučuji nejprve vytisknout jednu kopii
a provést kontrolu nebo provést pečlivou kontrolu náhledu tisku. V opačném případě se může stát, že vytisknete
velké množství dokumentu a pak například zjistíte chybu a tisk musíte opakovat.
Zatržítko Seřadit umožní provést
kompletní tisk stránek tak, jak jdou
za sebou od první až po poslední
stránku. Teprve až poté se opět bude
tisknout první stránka druhé kopie.
Bez aktivace zatržítka budou vytištěny
nejprve všechny první stránky,
pak druhé stránky atd.
Průběh tisku dvou kopií dokumentu bez aktivace funkce Seřadit (obr. vlevo) a při
jejím použití (obr. vpravo). To, jak bude tisk probíhat, naznačují obrázky stránek.
Vlastnosti tisku
Tlačítko Vlastnosti vyvolá okno Možnosti tiskárny, prostřednictvím kterého můžete definovat další specifická
nastavení tisku dokumentu. Rozsah těchto nastavení se může lišit podle typu instalované tiskárny.
Typickým (a častým) příkladem použití okna Možnosti tiskárny je potřeba tisknout pouze liché
či jen sudé stránky. Zatržítka, která takto požadovaný tisk dokumentu ovlivňují, mají trochu
nezvyklý název (z pohledu na rozevřenou knihu to však je snadno představitelné). Pro tisk
sudých stránek je to zatržítko Levé stránky, pro tisk lichých pak zatržítko Pravé stránky.
Upozornění: Pozor, při změně tiskárny nebo při přenosu dokumentu na jiný počítač se
v souvislosti s tiskem může objevit jeden významný problém. Writer vždy do jisté míry přizpůsobuje
vzhled stránky podle typu nainstalované tiskárny. Přestože velikost stránky, všechny okraje
a všechny parametry zůstávají stejné, je velmi pravděpodobné, že stejný dokument bude
po vytištění vypadat na každé tiskárně mírně odlišně. Například řádky z konce jedné stránky
budou přetékat na druhou, nebo naopak. Tento zákeřný fakt je dán tzv. ovladačem tiskárny.
Ovladač tiskárny je něco jako program, který má každá tiskárna jiný a který se stará o přechod dat
z počítače do srozumitelného jazyka tiskárny. Z výše uvedených důvodů je tedy dobré vytvářet
zejména složitější a delší dokumenty s takovou nainstalovanou tiskárnou ve Windows, na které
bude dokument nakonec vytištěn.
Doplňkové funkce Writeru
Writer nabízí celou řadu různých operací. Je velmi nepravděpodobné, že byste při běžném psaní dopisu
nebo při tvorbě rozsáhlejšího textu použili všechny funkce, které jsou ve Writeru k dispozici. Writer ve svých
nabídkách, záložkách a konfiguračních oknech obsahuje tolik nastavení, variant a možností, že většina
uživatelů o všech ani neví, natož aby je použila. V této kapitole se budeme zabývat těmi funkcemi, které nejsou
v běžné praxi příliš často používané, ale které se v určitých případech mohou hodit.
INICIÁLY
ento odstavec obsahuje na první pohled jednu zvláštnost. Jeho první písmeno „T“ je zvětšené tak, jak to
bývá u starších nebo noblesnějších knih či jak si to pamatujeme z pohádkových knížek. Pokud budete
potřebovat takový efekt někdy použít, Writer má pro něj vytvořenou samostatnou funkci - Iniciálu. Ta ve své
podstatě pouze převede první písmeno z odstavce do textového rámu a tento rám nechá obtékat. Celý proces
byste dokázali pomocí textového rámu vytvořit i sami, ale proč dělat složitě něco, co jde jednoduše?
T
104
Doplňkové funkce Writeru
1. Nejprve napište odstavec, u kterého má být použita iniciála.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Formát Odstavec.
3. Writer zobrazí okno Odstavec, v němž nejprve aktivujte záložku Iniciály a zatržítko Zobrazovat iniciály.
4. Po aktivaci zatržítka Zobrazovat
iniciály můžete nastavovat tyto
její atributy. Atribut Počet znaků
ovlivňuje to, kolik písmen
bude v takovéto iniciále
zformátováno. Obvykle to
bývá jeden znak. Počet Řádků
určuje, na kolika řádcích bude
iniciála použita. Třetím prvkem
nastavení iniciály je Vzdálenost
k textu, která určuje odsazení
textu od iniciály. Jedná se
vlastně o odsazení pouze
řádků s iniciálou, nikoliv celého
odstavce.
Možností jak nastavit zobrazení
iniciály je více. V propagačním
materiálu či brožuře apod. může být zajímavá i volba zatržítka Celé slovo, při jehož aktivaci bude iniciálou
každé první slovo odstavce.
5. Po nastavení všech parametrů klepněte na OK. Iniciála bude vytvořena.
VLOŽENÍ SYMBOLU DO DOKUMENTU
Kamkoliv do dokumentu můžete vložit některý ze symbolů, které Writer nabízí. Zde je příklad několika z nich:
Uvedené symboly nejsou obrázky, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o běžné znaky, resp. o font
Wingdings, který je určen právě k obohacení dokumentu těmito a podobnými značkami.
Nejjednodušší způsob výběru a vložení symbolu je prostřednictvím okna Speciální znaky.
1. Klepněte na položku Vložit v hlavní nabídce Writeru.
2. V otevřené podnabídce klepněte na
položku Speciální symbol - Writer zobrazí
okno Speciální znaky.
3. V rozevírací nabídce Písmo zvolte typ
písma Wingdings.
4. Uprostřed okna se zobrazí čtverečky
se symboly. Jestliže na některý symbol
klepnete jednou levým tlačítkem myši,
zobrazí se v pravém rohu okna jeho
náhled (včetně klávesové zkratky,
pomocí které lze tento znak rovněž
vložit do dokumentu). Pokud na symbol
klepnete dvakrát, bude do dokumentu
vložen.
Vkládání dalších objektů do dokumentu
Nejčastějším typem objektu, který je do dokumentu vkládán, je bezesporu obrázek. A to buď v podobě klipartu,
nebo externího rastrového obrázku. Writer má ale podobně jako další programy z balíku OpenOffice.org
možnost vložit do dokumentu i jiné typy objektů, například tabulky z Calcu, rovnice, data z jiných aplikací apod.
Všechny tyto jmenované prvky jsou pro Writer externí typy objektů, které jsou obvykle vytvářeny v jiném modulu
a následně do dokumentu Writeru pouze vloženy.
105
textový editor Writer
VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ DO DOKUMENTU
PROSTŘEDNICTVÍM POLOŽKY OLE
Vložení existujícího souboru pomocí OLE
Pokud chcete do vámi vytvořeného textového dokumentu Writeru vložit například tabulky vytvořené programem
OpenOffice.org Calc, nastavte ve Writeru kurzor na pozici, kam budete chtít tabulku z Calcu vložit.
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Vložit.
2. V otevřené nabídce vyberte položku Objekt. Otevře se
podnabídka položek.
3. Klepněte na položku OLE Objekt. Otevře se okno Vložit objekt OLE.
4. V okně je standardně označen přepínač Vytvořit nový. Změňte volbu přepínače na Vytvořit ze souboru.
5. Klepnutím na tlačítko Hledat
otevřete standardní okno
Otevřít. Vyberte soubor
pro vložení a klepněte
na tlačítko Otevřít. Budete
vráceni do okna Vložit objekt
OLE, ve kterém potvrďte
operaci tlačítkem OK.
6. Do dokumentu bude vložena oblast s daty, která byla
vytvořena v programu OpenOffice.org Calc – například
tabulka.
Tabulka je ohraničena jako grafický objekt a lze ji jako objekt
také dále upravovat.
Grafické úpravy vloženého OLE objektu
(OKNO OBJEKT)
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt. Z otevřené nabídky vyberte položku Objekt,
čímž otevřete stejnojmenné okno. Pomocí dostupných záložek je zde možné provést
základní úpravy objektu (Obtékání textu, Ohraničení, Pozadí apod.). Tato problematika již
byla probrána v dřívějších kapitolách.
Úpravy dat přímo ve vloženém OLE objektu
Editace dat objektu OLE (který je vložený na stránce dokumentu Writeru) je možná po klepnutí pravým
tlačítkem myši volbou položky Upravit ze zobrazené nabídky. Alternativním způsobem je poklepání levým
tlačítkem myši na vložený OLE objekt.
Tímto krokem otevřete OLE objekt do editačního režimu, ve kterém můžete provádět změny v jeho datech.
V otevřeném OLE objektu můžete provádět změny
v datech. Protože objekt je propojen se zdrojovou aplikací
(v tomto případě s tabulkovým kalkulátorem Calc), budou
po změně hodnot funkční i přepočtové vzorce, které
vám tak vytvoří aktuální obraz vloženého OLE objektu.
Porovnejte změnu levé části tabulky OLE objektu
se stejnou tabulkou před prováděním úprav.
Protože jste v okně Vložit objekt OLE neaktivovali
zatržítko Odkaz na soubor (viz obr. výše), nemají
změny vliv na zdrojový soubor Calcu. Ten zůstane
netknutý, uložený na svém původním místě.
Změny hodnot
Přepočet
ve vzorci dle
změny hodnot
Pokud byste však chtěli uložit soubor včetně
změn, které jste ve Writeru provedli, klepněte (ve stavu, kdy OLE objekt není aktivní pro úpravy, ale je pouze
vložen na stránce) pravým tlačítkem myši na objekt a zvolte klepnutím položku Uložit kopii jako.
106
Doplňkové funkce Writeru
Otevře se standardní okno pro uložení
dokumentu. V dialogu Uložit jako typ
bude nabídnut jako typ souboru sešit
OpenDocument (.ods) - tedy typ souboru
pro sešit Calcu. Stačí jen zadat název ukládaného souboru a potvrdit tlačítkem Uložit. Tímto způsobem vlastně
prostřednictvím OLE objektu (vloženého ve Writeru) aktualizujete data s propojením na tabulkový kalkulátor
a ukládáte již ve formátu samotného Calcu.
Propojení OLE objektu s cílovým souborem
Pokud vložíte objekt pomocí přepínače Vytvořit ze souboru a zatržítkem označíte položku Odkaz na soubor,
bude vložený OLE objekt (například tabulka Calcu) propojen se zdrojovým souborem (tj. sešitem Calcu)
- nebude se tedy jednat o kopii objektu v textovém dokumentu. To znamená, že pokud se bude OLE objekt
ve Writeru odkazovat na nějakou tabulku či
graf Calcu a bude zajištěno propojení k těmto
zdrojovým souborům, pak po aktualizaci
dat zdrojových souborů bude ve stejném
stavu (tedy s totožnými daty) i vložený OLE
objekt ve Writeru. Právě aktivní zatržítko Odkaz na soubor zajistí synchronizaci dat mezi zdrojovými soubory
a OLE objektem Writeru.
Upozornění: Pozor, při tomto způsobu propojení dat neprovádějte manuálně úpravy dat
ve vloženém OLE objektu, nýbrž pouze ve zdrojové aplikaci (tedy například Calcu)! Rovněž
je nutné pamatovat na to, že jakékoliv přesunutí zdrojového souboru na jiné místo na disku
nebo jeho přejmenování způsobí ztrátu vazby OLE objektu vloženého ve Writeru. Při otevírání
tohoto dokumentu ohlásí
Writer chybu, dokument sice
otevře, ale pochopitelně
již nenačte OLE objekt
s neexistující vazbou.
Při otevírání dokumentu s vloženými OLE objekty Writer nejprve zkontroluje
správnost cest ke zdrojovým souborům a v případě, že jsou cesty zachovány,
se vás zeptá na aktualizaci odkazů. V případě, že je chcete aktualizovat
v tomto kroku, klepněte na tlačítko Ano. Vložené OLE objekty ve Writeru
budou tímto automaticky aktualizovány dle zdrojového souboru (například
tabulky či grafu Calcu).
Manuální aktualizaci OLE objektu ve Writeru (po změnách provedených ve zdrojovém soboru - tabulce či grafu
Calcu) provedete takto:
1. Klepněte na položku Nástroje v hlavní nabídce Writeru.
2. V otevřené podnabídce pak klepněte na položku
Aktualizovat Aktualizovat vše.
OLE objekt vložený ve Writeru je propojen se zdrojovým souborem
sešitu Calcu. Příkaz Nástroje Aktualizovat Aktualizovat vše
provedl synchronizaci dat. Porovnejte vzhled buňky Karel s obrázky
na str. 106 (právě jí se aktualizace týkala).
Vytvoření nového OLE objektu - příklad matematických rovnic a symbolů
Zatím jste do dokumentu vkládali pouze objekty, které již byly vytvořeny, Writer však umožňuje také vkládání
nových objektů. Mohou to být všechny typy, které lze vkládat jako OLE objekt.
Typickým příkladem může být vložení matematického vzorce do dokumentu Writeru.
Při zpracování různých matematických nebo fyzikálních úloh na počítači se většinou nelze obejít bez speciálních
značek (
apod.). Ve Writeru můžete většinu jednodušších zápisů vzorců doplnit přímo (Writer k tomu
využívá vazby k aplikaci Math instalované jako další součást programového balíku OpenOffice.org 2.1) nebo celý
vzorec editovat právě v aplikaci Math a importovat jej poté do Writeru.
107
textový editor Writer
V případě matematického vzorce (symbolu) jej můžete vkládat dvěma způsoby; oba vás nasměrují do stejného
stavu jeho editace. Vzorec tedy můžete vkládat takto:
•
prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Vložit Objekt OLE Objekt (bude probráno dále);
•
prostřednictvím hlavní nabídky Writeru Vložit Objekt Vzorec (přímé otevření modulu tvorby vzorce).
Postup při vložení matematického vzorce jako objektu OLE:
1. V hlavní nabídce Writeru
klepněte na Vložit Objekt
OLE Objekt.
2. Writer zobrazí již známé
okno Vložit objekt OLE.
3. Ponechte aktivní přepínač
Vytvořit nový a v dialogovém
okně Typ objektu zvolte
Vzorec OpenOffice.org 2.1.
4. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
5. V dolní části Writeru se zpřístupní poměrně rozměrné editační pole pro zápis vzorce.
Nápověda k aplikaci
pro tvorbu vzorců Math
Klepnutím na ikonu Kurzor pro vzorce v panelu
nástrojů lze zapnout nebo vypnout kurzor ve vzorci.
Je-li kurzor ve vzorci aktivní, potom je část vzorce,
ve které je umístěn kurzor v okně Příkazy, označena
tenkým okrajem.
Otevře dialog Symboly, kde si můžete vybrat
symbol, který chcete vložit do vzorce.
Editační pole s kurzorem
aplikace Math pro zápis vzorce
Panel s výběrem
matematických symbolů
Upozornění: Hned v úvodu je nutné zmínit fakt, že zápis vzorců je realizován za pomoci
vlastních funkcí, symbolů a formátovacích vlastností aplikace Math.
Tip: Začátečníkům přijde jistě vhod nápověda programu Math, která disponuje rozsáhlým
pojednáním o tvorbě vzorců, jejich formátování a syntaxi jejich zápisu. Tuto nápovědu můžete
aktivovat přímo ve Writeru právě v okamžiku po zadání příkazu pro vložení vzorce, kdy máte
k dispozici dolní editační pole spolupracující aplikace Math. Po klepnutí na ikonu nápovědy
bude tato otevřena v samostatném okně. Pokud vyberete odkaz Referenční tabulky vzorců,
zobrazíte tabulku zápisu vzorců a symbolů. V jejím levém sloupci je uvedena forma zápisu
daného symbolu, kterou použijete při zápisu v editačním poli vzorce. Použití nápovědy včetně
syntaxe zápisu matematických vzorců vidíte na ukázce na následující straně nahoře.
108
Doplňkové funkce Writeru
Například součet druhé odmocniny ze čtyř a čtvrté odmocniny
ze čtyř zapíšete jako sqrt 4+nroot{4}{4}.
Přímo v průběhu editace pak můžete pozorovat výslednou
podobu vzorce na stránce Writeru.
6. Další syntaxe vzorců můžete do editačního pole vkládat
prostřednictvím hlavní nabídky Writeru
Zobrazit Výběr. Writer zobrazí paletu
Výběr, kde je v horní části nad čarou
nabídka skupin funkcí, pod čarou pak
jednotlivé funkce zvolené skupiny.
7. Po zvolení skupiny vyberte příslušnou
funkci a klepnutím myší ji dosaďte
do
vzorce.
Nezapomeňte
přímo
v řádku editovaného vzorce dosadit
místo implicitní syntaxe (je inverzně
zvýrazněna) skutečné hodnoty.
8. Pokračujte obdobným způsobem dál
v editaci předmětného vzorce až do jeho
zakončení.
V případě, že funkce není k dispozici,
vytvářejte ji přímo v editačním poli
vzorce.
9. Využít můžete rovněž i tzv. Katalog
symbolů , jehož ikona se nachází na nástrojové liště Writeru. (Pozor, nezaměňujte s funkcí běžné sumy
Calcu!). Ikona katalogu symbolů je k dispozici pouze v případě editačního režimu vkládání matematického
vzorce. Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí nevelké okno s názvem Symboly.
Pomocí něj můžete do vzorce
dosazovat
specifické
znaky
a symboly řecké abecedy.
V případě potřeby můžete tyto
symboly dále upravovat v dalším
okně po klepnutí na tlačítko Upravit.
Do textového pole můžete vepisovat
libovolný text a čísla a tak libovolně
upravovat a měnit konečnou podobu
vzorce nebo značek, které jsou
do pole vloženy. Rovněž každá
značka se chová jako jakýkoliv znak,
takže ji lze i pohodlně smazat. Do jednoho textového pole můžete přidat libovolné množství matematických
symbolů.
109
textový editor Writer
10. Po dokončení editace rovnice klepněte myší mimo editační pole vzorce. Editační pole zmizí, textové pole
se stane běžně nepřístupným a lze pokračovat v práci na dokumentu Writeru.
Poznámka: Po opuštění editačního pole se vzorec stane pro normální editaci nepřístupným.
Aby bylo možné vzorec kdykoliv později upravit nebo změnit, stačí na jeho oblast dvakrát
klepnout levým tlačítkem myši. Poté se opět v dolní části Writeru zobrazí editační pole vzorce
a text i symboly uvnitř vzorce lze bez problémů editovat.
Vkládání dalších typů OLE objektů
Writer umožňuje vložení celé řady dalších OLE objektů. O jaké se jedná, se dozvíte
z podnabídky bezprostředně po klepnutí na příkaz Vložit Objekty:
•
Zásuvný modul - (Vložit Objekt Zásuvný modul) - je software, který rozšiřuje
možnosti a funkce webového prohlížeče.
•
Zvuk - (Vložit Objekt Zvuk) - vkládá zvukový soubor.
•
Video - (Vložit Objekt Video) - vkládá soubor videa.
•
Applet - (Vložit Objekt Applet) - je program v jazyce Java.
•
Vzorec - (Vložit Objekt Vzorec) - vkládá matematický vzorec (symboly) do textu. Tato volba je přímější
cestou pro vložení matematického vzorce jako objektu OLE (viz zmínka dříve).
•
Graf - (Vložit Objekt Graf) - vkládá graf. Také u tohoto způsobu vložení grafu platí, že je to rychlejší
způsob jeho vložení jako OLE objektu. Graf nemusíte mít vlastně ani vytvořený. Má-li to být jednoduchý graf,
stačí takto vložit objekt tohoto typu a ten pak upravit jako OLE objekt přímo po vložení do Writeru.
Vložení dalších typů OLE objektů je možné naznačit na vložení grafu:
Varianta tvorby jednoduchého grafu bude vycházet z tabulky, která vytvořena přímo
ve Writeru.
1. Vytvořte nejprve ve Writeru zdrojovou tabulku dat pro tvorbu grafu.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Vložit Objekt Graf.
3. Otevře se okno Automatický formát grafu (1-4). K výběru oblasti grafu pomocí
kurzoru
myši
slouží
dialog Oblast. Klepněte
myší do rohové buňky
s daty tabulky a za stálého
držení levého tlačítka myši
Oblast dat pro tvorbu grafu vyberete označením
přejeďte úhlopříčně daty
buněk přímo ve zdrojové tabulce ve Writeru.
v tabulce až na opačnou
krajní buňku. Dialog Oblast
se označí volbou buněk.
Např: <Tabulka1.A1:C4>.
4. Poté již klepněte na
tlačítko Další >>. Okno
Automatický formát grafu
nabídne Typ grafu a také
náhled grafu. Pokračujte
tlačítkem Další >>.
5. V dalších krocích nastavujte jednotlivé parametry grafu (osy,
legendu, popisky os apod.), po nastavení prvku vždy pokračujte
tlačítkem Další >>. Tvorbu grafu dokončete tlačítkem Vytvořit.
Graf bude vložen na místo kurzoru na stránce jako OLE objekt. Jako
s objektem s ním můžete také dále pracovat.
Tip: Pokud označíte nejprve oblast buněk v tabulce
a teprve poté zvolíte příkaz Vložit Objekt Graf, budete
mít v okně Automatický formát grafu (1-4) již dialog Oblast
vyplněný datovou řadou.
110
Doplňkové funkce Writeru
Sledování změn ve Writeru
Ve Writeru je k dispozici funkce pro sledování změn v textových dokumentech. Sledují se téměř všechny
změny, které jsou běžně prováděné při korekturách dokumentu. Jsou to například přidání, změna či úprava
textu a běžné formátování.
Pro to, aby byly ve Writeru změny sledovány, je nutné samotnou proceduru nejprve
aktivovat. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Úpravy a z rozevřené nabídky
vyberte položku Sledování změn. Pod ní se rozevře podnabídka s položkami Záznam,
Zamknout záznamy, Zobrazit, Přijmout nebo odmítnout, Sloučit dokument.
Pokud potřebujete v uloženém dokumentu sledovat změny po vytvoření dokumentu,
zatrhněte v nabídce položku Záznam a případně také položku Zobrazit. Pokud bude
zatržena položka Zobrazit, bude text všech následujících změn napsán v jiném stylu
než ve stylech dokumentu a současně se po levé straně dokumentu bude vytvářet svislá čára na znamení
doplněné části dokumentu. Formát textu a svislé čáry lze upravovat prostřednictvím nastavení prostředí,
do kterého se dostanete příkazem Nástroje Volby OpenOffice.org Writer Změny.
1. Pro úpravy nastavení prostředí OpenOffice.org vyberte v hlavní nabídce Writeru Nástroje Volby.
2. V okně Volby klepněte na položku OpenOffice.org Writer a v rozevřené podnabídce stromové struktury voleb
vyberte klepnutím položku Změny.
3. V rozevíracích nabídkách můžete formátovat změny vložení a odstranění textu, změny atributů textu a také
zjistit, které řádky byly změněny. Označeny nebudou pouze změny čísel ve vzorcích.
Význam jednotlivých funkcí sledujících změny v dokumentu Writeru
Položka Záznam aktivuje pozici, od které se bude zaznamenávat změna v textovém
dokumentu. Položka Zobrazit pak aktivuje pomocí formátu zobrazení veškeré změny
od doby záznamu.
Může nastat stav, kdy si nepřejete, aby nastavení změn někdo dále upravoval.
To můžete ovlivnit uzamknutím procedury sledování změn, a to prostřednictvím příkazu Úpravy Sledování
změn Zamknout záznamy. V následně zobrazeném okně zadejte a potvrďte minimálně pětimístné heslo, jež
bude chránit proceduru sledování změn před nepovolanými uživateli dokumentu, kterým se nepodaří bez
znalosti hesla dodatečně manipulovat se záznamy.
Jinou možností je situace, kdy máte textový dokument k připomínkovému řízení a každý, komu jste dokument
poslali, provede v dokumentu nějaké změny. Pokud je chcete přijmout (nebo naopak odmítnout) a chcete
také zajistit finalizaci aktuální verze dokumentu, nebudete porovnávat každý dokument zvlášť, nýbrž nejdříve
provedete sloučení jednotlivých verzí rozeslaného dokumentu a současně se sloučením provedete volbu
přijetí nebo odmítnutí úprav. K tomu slouží volba Přijmout nebo odmítnout.
111
textový editor Writer
Postup při sledování přijímání / odmítnutí změn v dokumentu:
1. Otevřete původní textový dokument. V hlavní nabídce Writeru zvolte příkaz Úpravy Sledování změn.
2. V podnabídce klepněte
na
položku
Sloučit
dokument. Otevře se
okno Vložit. Vyberte
dokument se změnami
a potvrďte. Jestliže
nedošlo k pozdějším
změnám
původního
dokumentu, kopie se
sloučí s originálem.
3. Otevře se okno Přijmout
nebo odmítnout změny
se změnami oproti
původnímu dokumentu.
Vyberte text a potvrďte
změny klepnutím na
tlačítko Přijmout, nebo naopak zrušte tlačítkem Odmítnout. Dokument nesmí mít v tomto případě zamčeny
záznamy.
Upozornění: Pozor, pokud by však byl původní (výchozí)
dokument později upraven (a lišil se tak textově od těch, které byly
předány dalším uživatelům k dopracování připomínek), zobrazí
Writer chybové hlášení o neúspěchu sloučení!
Porovnat dokument:
Obdobné je porovnání dokumentu. Stane se, že máte dva dokumenty, které jsou na pohled shodné,
a nevíte, zda u nich nedošlo v textu k nějakým změnám. Porovnejte dokumenty klepnutím na položku Porovnat
dokument.
1. Z hlavní nabídky Writeru vyberte klepnutím myší položku Úpravy.
2. V rozevřené nabídce klepněte na položku Porovnat dokument. Otevře
se okno Vložit.
3. Označte dokument k porovnání a potvrďte. Otevře se okno Přijmout nebo odmítnout změny.
4. Obdobně jako při sledování změn se rozhodněte mezi volbou Přijmout nebo Odmítnout.
Navigátor
Navigátor symbolizuje v prostředí aplikací OpenOffice.org všestranně
užitečného pomocníka. Ten uživateli napomáhá při orientaci
ve velkém množství objektů, které jsou v dokumentu obsaženy.
Typickým příkladem je rozsáhlý dokument Writeru, ve kterém může
být jeho použití velmi efektivní. Podstatou navigátora je možnost
rychlého pohybu v dokumentu po jeho jednotlivých součástech.
Navigátora nejrychleji aktivujete klepnutím na příslušnou ikonu
,
která se nachází na liště nástrojů Standardní, nebo v hlavní nabídce
Writeru klepněte na Úpravy a z otevřené nabídky vyberte možnost
Navigátor.
Otevře se samostatné okno Navigátor. V něm jsou pod sebou
seřazeny jednotlivé součásti dokumentu v tzv. kategoriích (nadpisy,
tabulky, textové rámce, obrázky, OLE objekty, sekce, hypertextové
odkazy, rejstříky či poznámky), prostřednictvím kterých je možno
se v něm pohybovat. Jsou seřazeny v pomyslné stromové struktuře.
V případě, že je u příslušné kategorie znaménko , znamená
112
Doplňkové funkce Writeru
to, že kategorie obsahuje alespoň jeden objekt, který je součástí dokumentu. Poklepete-li myší na objekt,
přesunete se přímo na místo v dokumentu, kde se objekt nachází (nemusíte jím tedy složitě listovat
a hledat jej pohledem).
Další z možných navigací je listování po stránkách tlačítky Předchozí stránka a Další stránka
nebo pomocí Přepínací nabídky stránek. Pro rychlý přechod mezi stránkami vepište přímo číslo
stránky do pole přepínací nabídky a potvrďte. V případě označení obrázků rozevře nabídku použitých obrázků.
Další užitečné nástroje Writeru
VLOŽIT RUČNÍ ZALOMENÍ
Pokud potřebujete zalomit text jinak než běžným způsobem, použijte ruční zalomení.
V hlavní nabídce Writeru klepněte levým tlačítkem myši
na položku Vložit. Otevře se podnabídka, v ní klepnutím vyberte
položku Ruční zalomení. V otevřeném okně Vložit zalomení se
nacházejí tří přepínací nabídky podle typu zalomení a rozevírací
nabídka stylu.
Zalomení řádku
Přepínací nabídka Zalomení řádku převede text, který se
v řádku nachází po pravé straně kurzoru, na další řádek.
Rozdíl oproti stisknutí klávesy Enter je v tom, že se text nebude
na novém řádku chovat jako nový odstavec. Rozevírací nabídka
Styl není v tomto případě použitelná. Znamená to tedy, že text takto zalomený má nadále stejný styl odstavce,
který se tímto zalomením vlastně nezměnil.
Tip: Klávesovou kombinací pro zalomení řádku je Shift+Enter (při stisknuté klávese Shift
stiskněte krátce Enter).
Zalomení sloupce
Pokud se nacházíte v textu, který je sestaven z více sloupců, můžete přenést text (nacházející se na libovolném
místě za kurzorem) na začátek dalšího sloupce. Stávající
sloupec, ve kterém se nachází kurzor, pak bude směrem
dolů prázdný. Pro přehled o tom, že byl použit tento způsob
zalomení, bude horní část zalomeného sloupce označena
čarou. Čára je viditelná, nebude však tištěna. Zalomení
sloupce také nemá funkční rozevírací nabídku Styl. Pokud
byste se „uklepli“ a zvolili omylem namísto zalomení řádku
zalomení sloupcem, pak byste provedli zalomení na nový odstavec. A naopak, pokud byste namísto zalomení
sloupce provedli zalomení řádku, nestalo by se nic jiného než zalomení řádku ve sloupci. Nový odstavec
by nevznikl.
Zalomení stránky
Stejně jako zalomení sloupce, pracuje i zalomení stránky. Klepnete-li v okně Vložit zalomení na přepínač Zalomení
stránky a potvrdíte-li volbu tlačítkem OK, bude text nacházející se za kurzorem zalomen celý na další stránce.
Tip: Klávesovou kombinací pro zalomení řádku je Ctrl+Enter (při stisknuté klávese Ctrl stiskněte
krátce Enter).
Pokud ale chcete současně se zalomením stránky použít jiný styl, musíte postupovat ručním zalomením. Opět se
text na nové stránce (na znamení ručního zalomení) označí netisknutelnou čarou, umístěnou v horní části stránky.
Pokud vyberete jiný styl zalamované stránky a určíte jiné číslo stránky, bude mít každá stránka přiřazeno jiné
číslování i styl.
113
textový editor Writer
Zrušení volby zalomení
Zrušit volbu zalomení je velmi snadné. Kurzor nastavte na začátek takto zalomeného textu a klepněte
na klávesu Backspace. Dostanete se na původní řádek před zalomením. Druhou možností je stisknout
klávesu Delete, když máte kurzor nastaven v řádku, který předchází řádku ručního zalomení.
SEKCE
Možnost úpravy textu do sekcí má význam tehdy, když chcete jednotlivé odstavce upravit v jiném režimu.
Například text pozicovat do sloupců, vložit jej jako odkaz z jiného dokumentu, zabezpečit text heslem apod.
1. Označte text, který bude použit jako sekce.
2. V hlavní nabídce klepněte na položku Vložit. Z podnabídky vyberte klepnutím
položku Sekce. Otevře se okno Vložit sekci.
Standardní úpravy formátování
textu jsou uloženy v jednotlivých
záložkách okna Vložit sekci. První
záložka se nazývá Sekce a nabízí
možnosti typické pro tuto funkční
oblast.
Nová sekce Sekce1 je standardně
navržený název – označení sekce.
Pokud potřebujete vložit jako odkaz
jiný dokument, použijte klepnutím
myší zatržítko Odkaz. Pokud
zatrhnete odkaz, zpřístupní se
nabídky dialogových polí této
části okna. Obvyklým postupem
pak bude klepnutí na ikonu s třemi
tečkami a výběr dokumentu, který
si přejete jako odkaz vložit. Při
zaškrtnutí zatržítka DDE můžete
z různých souborů v počítači vkládat
tzv. parametrizované odkazy.
Text můžete chránit proti neoprávněnému zápisu (výmazu) tak, že označíte příslušná zatržítka Zamknout a S heslem.
Budete vyzváni k zadání a uložení hesla. Poté již neoprávněný uživatel nebude mít možnost měnit či smazat takto
chráněný text. Zabezpečený text poznáte podle šedých vodorovných linek, které v odstavci lemují tento text z horní
a dolní strany.
Možnosti nastavení sekcí jsou poměrně rozsáhlé, určitě jednotlivé kombinace vyzkoušejte.
V případě potřeby změny či odstranění některých voleb sekce (včetně odstranění
jejího zaheslování či změny hesla) je postup následující:
1. Nejprve zobrazte Navigátora (pokud není na ploše Writeru aktivní).
2. Vyhledejte v něm položku Sekce a v ní po klepnutí na znaménko
vyhledejte
předmětnou sekci. Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte
položku Upravit.
3. V zobrazeném okně Upravit sekce editujte potřebné změny. V případě, že budete chtít některá
nastavení rušit (včetně deaktivace hesla) a sekce je zaheslována, budete nejprve dotázáni
právě na zadání platného hesla. Změnu hesla provedete klepnutím na tlačítko se třemi
tečkami
.
4. Odstranění této sekce provedete v okně Upravit sekce klepnutím na tlačítko Odstranit.
5. Klepnutím na tlačítko OK budou změny u sekce (případně její odstranění) provedeny.
POZNÁMKA
Pro zadání poznámky k předmětnému textu v dokumentu můžete použít nástroj Poznámka. V hlavní nabídce
Writeru klepněte na Vložit a z nabídky vyberte položku Poznámka. Otevře se okno Vložit poznámku.
114
Doplňkové funkce Writeru
V okně můžete zadat libovolný text poznámky.
Poznámka se objeví na místě kurzoru a je označena
pouze malým žlutým políčkem. Standardně nejsou
poznámky tištěny.
Poznámku v textovém editoru zobrazíte poklepem
na žluté políčko. Otevřete okno Upravit poznámku
a pomocí šipek vlevo/vpravo můžete (v případě, že
je v dokumentu více než jedna poznámka) mezi
jednotlivými poznámkami dokumentu listovat.
Rychleji a přehledněji však lze v poznámkách listovat
prostřednictvím Navigátoru.
Poznámku lze zrušit tak, že nastavíte kurzor před
poznámku a dvakrát stisknete klávesu Delete. Poznámku lze smazat také v Navigátoru označením poznámky
a stiskem klávesy Delete.
POLE - PROMĚNNÉ VE WRITERU
Již v kapitole Záhlaví a zápatí (str. 47) byla zmínka o tom,
že můžete do dokumentu vkládat čísla stránek, počet stránek
a další atributy. Nemusí to však být jen do oblasti záhlaví
či zápatí. Tzv. proměnné, kterých je celá řada, lze vložit i do
samotného textu dokumentu.
Proměnné naleznete v hlavní nabídce Writeru, pod položkou Vložit Pole.
1. V hlavní nabídce klepněte na položku Vložit.
2. Z otevřené nabídky klepnutím vyberte položku Pole. Otevře se podnabídka s několika
položkami proměnných.
Klepnutím na položku Datum vložíte do dokumentu v místě
kurzoru aktuální datum. Podmínkou samozřejmě je, že máte
v operačním systému počítače nastaveno správně datum
a čas. Totéž platí i pro položku Čas. Pokud na ni klepnete levým
tlačítkem myši, vloží se aktuální čas do dokumentu.
Upozornění: Pozor na přepínání a aktivaci
mezi položkami Vložit Pole a Zobrazit
Názvy polí. Pokud klepnete v nabídce
Zobrazit na položku Názvy polí, bude se
text proměnné chovat trochu jinak (viz obr.
vpravo). Názvy polí lze také aktivovat / deaktivovat klávesovou zkratkou Ctrl+F9.
Máte-li tedy v textovém editoru aktivní volbu Zobrazit
Názvy polí (poznáte to podle zeleného zatržítka
u volby Názvy polí v nabídce Zobrazit) a vložíte-li do
dokumentu pole Datum nebo Čas, bude v textu místo data
zobrazen text Datum (neměnný), popřípadě Čas (neměnný).
Pokud se však podíváte na Náhled strany , bude v textu
v místě vložení pole zobrazeno skutečné aktuální datum (či čas) dané systémem počítače.
Pro větší přehlednost je vložená proměnná zvýrazněna šedým podkladem. Tuto vlastnost zvýraznění můžete
ovlivnit, tedy potlačit či zpětně aktivovat, a to volbou Zobrazit Stínování polí. Alternativním postupem je stisk
klávesové kombinace Ctrl+F8. Tato vlastnost se týká pouze obrazovky, při tisku dokumentu nebo v Náhledu
strany bude použit standardní formát data (času) bez zvýraznění šedého podkladu. Pro změnu barvy šedého
podkladu proměnné upravte nastavení prostřednictvím volby Nástroje Volby OpenOffice.org Vzhled.
Úprava formátu proměnné
Formát, ve kterém je proměnná použita (například datum vložené do dokumentu), můžete upravit tak,
že poklepete myší přímo na toto vložené pole. Otevře se okno Upravit pole: Dokument.
115
textový editor Writer
Úpravu formátu data nebo času
provedete volbou v poli Vybrat.
Zvolíte-li například u času formát
Čas (neměnný), zůstane čas v původní
podobě tak, jak byl vložen. Při volbě
Čas se bude pole proměnné času
automaticky aktualizovat po stisku
klávesy F9, při opětovném otevření
dokumentu a podobně. Pole Datum
se při tomto typu nastavení chová
obdobně jako pole Čas.
Obsah a rejstřík
U delších dokumentů, zejména publikací, brožur nebo obsáhlejších zpráv, je většinou zapotřebí vytvořit obsah
dokumentu a případně také rejstřík. Writer obě funkce podporuje a poměrně snadno dokáže automaticky sestavit
jak obsah, tak rejstřík.
OBSAH
Základním předpokladem pro správné vygenerování obsahu je dobře upravený dokument. Jedná se zejména
o použití stylů v dokumentu - Writer generuje obsah podle stylů. U složitějších dokumentů se používání stylů
předpokládá, nicméně pokud jste styly přesto nepoužívali, můžete je aplikovat dodatečně. Obsah bývá většinou
vložen na začátku publikace (dokumentu), obvykle na samostatné stránce.
Postup při generování obsahu z dokumentu je následující:
1. Nastavte kurzor na místo, kde bude v již hotovém dokumentu začínat obsah.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku
Vložit. V otevřené nabídce vyberte položku
Rejstříky a tabulky. Otevře se podnabídka,
v ní opět vyberte klepnutím položku Rejstříky
a tabulky.
3. Otevře se okno Vložit Rejstřík / tabulku. V tomto okně zformátujete vzhled budoucího obsahu:
116
•
Jako Nadpis je v dialogu označen standardně text Obsah, který můžete ponechat či upravit.
•
Typ v rozevírací nabídce určuje i jiné typy vkládaných dat než Obsah. Ponechte typ Obsah.
•
Rozevírací nabídka Vytvořit rejstřík / tabulku pro - Celý dokument patří samozřejmě oblasti obsahu. Co se
týká počtu úrovní - zde můžete nastavit, až do jaké úrovně bude obsah tříděn.
Doplňkové funkce Writeru
Značky rejstříku obsahu
Volbou, která je standardně při tvorbě obsahu zatržena,
je položka Značky rejstříku. Jejím prostřednictvím máte
možnost nastavit, jaký text bude obsah dokumentu
zobrazovat. Pokud chcete například označit v obsahu
dokumentu názvy jednotlivých kapitol, označíte
značkou rejstříku tyto kapitoly a vytvoříte tak
obsah dokumentu podle značek.
1. Označte text (název kapitoly), který chcete
vložit do rejstříku.
2. V hlavní nabídce Vložit klepněte na položku
Rejstříky a tabulky. V podnabídce klepněte myší
na volbu Položka.
3. Otevře se okno Vložit položku rejstříku. Jako
Rejstřík nastavte volbu Obsah - do dialogu
Položka se vloží vámi označený text. Potvrďte
tlačítkem Vložit. Tento postup zopakujte
u všech nadpisů.
Další styly vytvářeného obsahu
V okně Vložit rejstřík / tabulku naleznete v oblasti sekce Vytvořit z velké množství nastavení.
1. Například nadpisy kapitol, které chcete vložit do obsahu dokumentu, vložíte za pomoci vytvořených stylů
nadpisů. Nadpisy vytvořte podle úrovní. Maximální počet úrovní je (hlavně z důvodu přehlednosti
obsahu) 3. Tuto hodnotu nastavte v přepínací nabídce při pravém okraji okna.
2. Poté klepněte na tlačítko se
třemi tečkami
, které je
vpravo vedle zatržítka Osnova.
Otevře se okno Číslování osnovy,
ve kterém můžete upřesnit názvy
jednotlivých úrovní obsahu,
a to prostřednictvím rozevírací
nabídky Styl odstavce. Domnívám
se, že názvy typu Nadpis 1,
který bude zastupovat první
úroveň obsahu, dále Nadpis 2
(pro druhou úroveň obsahu)
a konečně pro třetí úroveň
obsahu Nadpis 3 jsou výstižné,
ovšem docela dobře použitelné
jsou i názvy úrovní typu Obsah 1,
Obsah 2 a Obsah 3.
3. Volby potvrďte tlačítkem OK.
4. Pokud nyní v okně Vložit rejstřík / tabulku klepnete na tlačítko
se třemi tečkami
, které je vpravo vedle zatržítka Další styly,
otevřete okno Přiřadit styly.
5. Nyní již stačí označit příslušný styl (Nadpis 1...) a pomocí
tlačítek
nastavit úroveň stylu. Potvrďte
tlačítkem OK.
Nyní máte vytvořeny styly obsahu (nebo značky rejstříku),
popřípadě obojí.
Pokud nyní v okně Vložit rejstřík / tabulku potvrdíte veškerá nastavení tlačítkem OK,
vytvoříte v místě kurzoru na stránce dokumentu obsah (viz obrázek vpravo).
117
textový editor Writer
Aktualizace obsahu
Pokud pokračujete v psaní dokumentu nebo v něm měníte některé pasáže (včetně nadpisů), změní se
pochopitelně i samotný vložený obsah. Protože se tím stávající obsah liší od změn, které v textu dokumentu
dále probíhaly, je nutné tzv. aktualizovat obsah.
Obsah se chová jako pole s proměnnou. Poznáte to i podle odlišného (šedého) zbarvení pozadí textu, které
se samozřejmě při tisku neobjeví.
1. Klepněte v hlavní nabídce Writeru na položku Nástroje.
2. V otevřené nabídce vyberte položku Aktualizovat a v podnabídce položku Aktualizovat vše.
Obsah dokumentu se zaktualizuje, přesně podle změn, které proběhly v textu dokumentu.
REJSTŘÍK
Tvorba rejstříku je založena na podobném principu jako tvorba obsahu dokumentu. Rozdíl spočívá v tom,
že u rejstříku je třeba nejprve v dokumentu označit ta slova, která budou součástí rejstříku. Následně při
generování rejstříku pak Writer všechna označená slova v celém dokumentu „uspořádá“ tak, aby pro čtenáře
vznikl abecedně seřazený seznam takových slov - tedy rejstřík.
Vytvoření rejstříku
1. Označte slovo, které chcete přiřadit do databáze slov v rejstříku.
2. V hlavní nabídce Writeru zvolte příkaz Vložit Rejstříky a tabulky Položka.
3. Otevře se okno Vložit položku rejstříku. V okně v rozevírací nabídce vyberte Abecední rejstřík.
4. Jako Položka bude v dialogu zobrazeno
vámi označené slovo (v tomto případě slovo
Traktor). Pokud byste potřebovali úpravu
rejstříku provést podle dalších indicií, jako
například Motorová vozidla, museli byste
toto slovní spojení napsat do dialogu První
klíč. Pokud by další slovo rejstříku bylo
například Vlečka, napsali byste do dialogu
První klíč indicii Nemotorová vozidla. Pak by
volba rejstříku probíhala vždy podle tohoto
klíče. Nejdříve by byly v rejstříku uvedeny
výrazy s prvním klíčem rejstříku výrazů
Motorová vozidla a odkazem na stránky
a pak by následoval rejstřík výrazů oblasti Nemotorová vozidla.
Druhý klíč je obdobou klíče prvního, provádí další rozčlenění podle klíče rejstříku.
5. Zatržítko Hlavní položka zvýrazní odkaz na stránku s textem odlišně (tučně) od dalších položek rejstříku.
6. Zatržítka Použít pro všechny podobné texty zajistí, že při opakování výrazu v dokumentu bude výraz přidán
automaticky do rejstříku.
Vložení rejstříku
1. Klepněte na místo v dokumentu, kam si přejete vložit rejstřík.
2. V hlavní nabídce Writeru zvolte příkaz Vložit Rejstříky a tabulky
Rejstříky a tabulky. Otevře se okno Vložit rejstřík / tabulku.
3. V rozevírací nabídce Typ vyberte položku Abecední rejstřík
(který jste vytvořili v předchozích krocích) a potvrďte klepnutím
na tlačítko OK.
Ukázka abecedního rejstříku
pojmů vytvořeného Writerem
118
Doplňkové funkce Writeru
Poznámka: Má-li být rejstřík skutečně užitečný, měl by mít tyto parametry:
•
Měl by být obsáhlý. Při označování slov skutečně nepodceňujte (v závislosti na rozsahu
dokumentu) množství označených výrazů. Standardně jsou jich desítky až stovky.
•
Měl by vyplývat z rozsahu dokumentu. U příliš krátkých dokumentů je možná účelnější
vhodně vytvořený obsah.
•
Měl by mít dobře volené výrazy, které se v textu nacházejí a které mají vypovídací schopnost.
•
Určitě by neměl kopírovat obsah dokumentu.
KŘÍŽOVÝ ODKAZ
Křížový odkaz nepřímo souvisí s obsahem a rejstříkem. Používá se většinou u rozsáhlejších dokumentů,
jež čítají řádově desítky stran. Křížový odkaz je vlastně značka na určité pozici dokumentu, na kterou se můžete
odkazovat v jakékoliv jiné části dokumentu.
Například - název kapitoly se bude jmenovat Specifikace DCR125-564/1. Pokud kdekoliv v textu použijete
tento název, máte možnost zvolit odkaz na kapitolu Specifikace DCR125-564/1 a současně máte jistotu,
že pokud se odkazovaný název v textu změní, nemusíte v odkazech název přepisovat, postačí pouze
aktualizace klávesou F9.
Postup při tvorbě křížového odkazu:
Předpokládejme, že někde v dokumentu je pojednání týkající
se podrobností problematiky Specifikace DCR125-564/1.
Na tento podrobný popis vlastně bude směřovat odkaz.
1. Nejprve označte do bloku text, na který povede odkaz.
2. Poté klepněte v hlavní nabídce
Writeru na položku Vložit Pole a v otevřené podnabídce
na Jiné. Otevře se okno Pole.
3. V okně Pole aktivujte záložku
Odkazy. V sekci Typ označte volbu
Nastavit odkaz a poté umístěte
kurzor do dialogového pole
Název a vepište do něj název
odkazu; v našem případě to
bude Specifikace DCR125-564/1.
Potvrďte tlačítkem Vložit. Tímto
jste vlastně nastavili cíl odkazu.
4. V dalším kroku nastavíte odkaz samotný. Přesuňte se v dokumentu na text, ze kterého má právě vést odkaz
k jeho cíli (tedy k podrobnostem Specifikace DCR125-564/1). Vložte do řádku, odkud má vést odkaz, kurzor myši
nebo označte část textu / slovo, které má být odkazem. V případě, že byste chtěli označit celé slovo, upravte
jeho znění tak, aby mělo stejný název, jako je název cíle odkazu v poli Výběr. Jinak byste je totiž právě
názvem cíle odkazu přepsali. Na tuto skutečnost si dejte pozor a zohledněte ji při sestavování křížového
odkazu. Poté opět otevřete příkazem Vložit Pole Jiné okno Pole a aktivujte záložku Odkaz.
5. V sekci Typ označte volbu
Vložit referenci a v sekci Formát
vyberte Odkaz. V prostředním
sloupci Výběr pak vyberte právě
cíl odkazu (ke kterému bude
směřovat odkaz, tedy volbu
Specifikace DCR125-564/1). Pokud
jako formát zvolíte namísto
Odkaz jiný typ, např. Stránka,
bude vloženo číslo stránky.
Potvrďte tlačítkem Vložit.
119
textový editor Writer
6. Tímto jste vytvořili odkaz na zvolené místo v dokumentu. Podobným způsobem můžete dokument doplnit o další
odkazy (vázané k cíli odkazu) a zpřístupnit tak pohodlným způsobem čtenáři důležité pasáže dokumentu.
A jak odkaz na místo v textu funguje? Pokud v textu, kde se nachází
odkaz, přejedete kurzorem myši přes odkaz, kurzor se změní na
ruku a objeví se název odkazu. Klepnete-li tlačítkem myši na odkaz,
budete přesměrováni na cíl (na který jste se odkazovali).
Vhodné může být i doplnění odkazu z popisné statě (ve které je umístěn cíl odkazu) zpět na stránku, ze které
odkaz vychází. Čtenář tak nemusí pracně listovat (mnohdy hodně dozadu) na místo, ze kterého vycházel
odkaz, při nastavení „zpětného“ odkazu mu postačí jedno klepnutí myši.
Hromadná korespondence
Dejme tomu, že budete chtít jeden dopis se stejným textem poslat padesáti různým adresátům. Možná si
řeknete, že stačí jeden dopis vytisknout padesátkrát, vložit do obálek a odeslat na padesát adres… Aby to ale
nebylo tak jednoduché, budete chtít, aby v pravém horním rohu každého dopisu (kam se obvykle píše adresa
příjemce) byla jiná adresa - a to vždy adresa toho příjemce, kterému dopis dojde. Vznikne tak padesát dopisů
se stejným textem, ale jinou adresou v hlavičce. Jak na to?
Právě pro tyto a podobné účely je textový editor vybaven užitečnou funkcí, tzv. hromadnou korespondencí.
Jejím prostřednictvím je možné tisknout například hromadné dopisy pokaždé s jinou adresou příjemce, dopisní
obálky s odlišnou adresou, adresní štítky podle zadaného vzoru a spoustu dalších.
Co je potřeba pro to, aby mohla být použita hromadná korespondence?
•
Hlavní část dopisu nebo dokumentu musí být pro všechny adresáty stejná.
•
Databázi adres osob musíte mít k dispozici v elektronické podobě, nejlépe v tabulce Calcu či Writeru,
databázi OpenOffice.org Base nebo jiném vhodném databázovém souboru.
Obecný postup při vytváření hromadné korespondence
1. Vytvoření zdroje dat. Zdrojem dat se rozumí například databáze adres. Nejvýhodnější je vytvořit tuto
databázi v prostředí Writeru, a to formou běžné tabulky.
2. Vytvoření vzorového dopisu, štítku nebo jiného vzorového dokumentu. Vzorový dopis je běžný dokument
jako každý jiný. V dokumentu se předpokládá vynechané místo pro údaje načtené posléze z databáze.
3. Nastavení vstupních údajů ze zdroje dat do vzorového dopisu. Pokud je vytvořen vzorový dopis a zároveň
již existuje databáze, pak již je zpravidla známo, jaké položky z databáze budou v dopise použity. Například
zda to bude jméno, příjmení, nebo i adresa atd. Tyto údaje (nebo spíše názvy těchto položek) se speciálním
postupem umístí do dokumentu.
4. Sloučení dat. Sloučení dat je poslední operace v procesu hromadné korespondence. Dojde ke spárování
vzorového dopisu a údajů z databáze.
Poznámka: Body č. 1 a č. 2 v předchozím postupu je možné prohodit. U prvních dvou bodů
na pořadí nezáleží.
Postup při vytváření hromadné korespondence je poměrně rozsáhlý a začátečníkům se může
zdát složitý. Každopádně v celém postupu je tolik možností jak provést každou konkrétní operaci,
že není absolutně možné zmínit zde všechny. Proto bude popsán pouze nejčastěji používaný
způsob, jenž je zároveň i jedním z nejjednodušších.
Vytvoření vzorového dokumentu
Vzorový dokument je normální dokument. Jediný rozdíl spočívá v tom, že bude obsahovat místa se speciálními
odkazy, které určují, jaké položky databáze a na jaké místo v dokumentu se budou exportovat. Tedy například,
kde bude umístěno jméno a zda vůbec se bude exportovat jméno, nebo pouze příjmení apod.
Vytvořte dopis či pozvánku na nějakou akci. V horní části dokumentu vynechejte místo pro budoucí adresu,
která bude exportována z tabulky adres. Stačí vynechat na začátku dokumentu pár řádků stiskem klávesy Enter.
Soubor tohoto dokumentu ponechte otevřený, vzápětí jej využijete v sestavení hromadné korespondence.
120
Doplňkové funkce Writeru
V hlavní nabídce Writeru Nástroje klepněte na položku Průvodce hromadnou korespondencí. Otevře se stejnojmenné
okno, jehož prostřednictvím budete v osmi krocích provedeni procedurou tvorby hromadné korespondence.
Každý krok představuje poměrně jednoduše spravovanou část postupu.
1. Prvním krokem je výběr počátečního dokumentu. Jeho volbu potvrďte tlačítkem Další >>.
a) Standardně je přednastavena volba Použít
aktuální dokument. Tuto volbu využijete
nyní při tvorbě hromadné korespondence
v případě, že máte již pozvánku vytvořenu
a z ní hromadnou korespondenci vytváříte.
1.
b) Volba Vytvořit nový dokument by vytvořila pro
hromadné rozesílání nový dokument Writeru.
c) Při volbě přepínače Začít s existujícím
dokumentem můžete pomocí tlačítka
Procházet a volby Otevřít přejít na již vytvořený
a uložený dokument.
d) Přepínač Začít ze šablony je prakticky shodný
s předešlým bodem, pouze otevíráte
šablonu dokumentu.
2. Druhým krokem je volba typu dokumentu.
Ponechte jako typ dokumentu Dopis a potvrďte
tlačítkem Další>>.
2.
3. Důležitý je třetí krok. Má název Vložit blok s adresou.
a) V případě, že není databáze zatím aktivní, zvolte tlačítko Vybrat databázi kontaktů. Pokud je databáze
s adresami již nabídnuta z předchozí volby hromadné korespondence a vy chcete nyní změnit databázi
kontaktů za jinou, pak zvolte Vybrat jinou databázi kontaktů.
Po klepnutí na tlačítko Vybrat databázi kontaktů se otevře stejnojmenné okno. V případě, že jste vytvořili
databázi již dříve, vložte ji nyní v tomto okně pomocí tlačítka Přidat nový zdroj dat, např. Adresy.csv.
V případě, že jste zdroj dat zatím nevytvářeli, je nyní čas zdroj dat – databázi
kontaktů – vytvořit. Učiňte tak v okně Vybrat databázi kontaktů klepnutím na tlačítko
Vytvořit. Otevře se okno Nová databáze kontaktů. Doplňte potřebné údaje, popřípadě
známé údaje do předem připravených dialogů. Je jasné, že budete vyplňovat jen
ty údaje, které potřebujete pro korespondenci, ostatní pole mohou zůstat prázdná.
V případě častého rolování mezi dialogy
použijte tlačítko Přizpůsobit.
3.
Po doplnění informací o adresátovi v okně
Nová databáze kontaktů se klepnutím na tlačítko
Nový přemístíte na druhý záznam další osoby.
Současně se v tomto okně v dolní části objeví
u položky Zobrazit číslo záznamu číslice 2.
Po naplnění záznamů jimi můžete procházet
pomocí navigačních tlačítek.
V případě, že již máte databázi adres k dispozici
(poznáte to podle toho, že v okně Vybrat databázi
kontaktů bude minimálně jedna obsažena) a chcete
pouze u této stávající databáze doplnit další záznamy
osob, označte tuto databázi, použijte tlačítko Upravit
a pokračujte v editaci záznamů.
Pokud jste ukončili vkládání potřebných adres, potvrďte
práci s oknem Nová databáze kontaktů tlačítkem OK. V případě, že se jedná ještě o neuloženou databázi
kontaktů, budete vyzváni k jejímu uložení. Předdefinovaným typem souboru pro uložení je Databáze kontaktů
OpenOffice.org (csv). Zvolte název
databáze a uložte ji na zvolené
místo v počítači klepnutím
na tlačítko Uložit.
121
textový editor Writer
b) Databázi máte vytvořenou a také
uloženou. Po jejím uložení se otevře
okno Vybrat databázi kontaktů. Zvolte
příslušnou databázi a potvrďte OK.
Stále se nacházíte v třetím kroku
tvorby hromadné korespondence
Vložit blok s adresou. Nyní můžete
upravit vzhled adresy dle
vašich potřeb klepnutím na
tlačítko Více. Otevře se okno
Vybrat blok s adresou. Pomocí
tlačítka Nový vytvořte nové
řazení dat v adrese, případně
pouze upravte řazení záznamů
ve stávající adrese klepnutím
na tlačítko Upravit.
4. Ve čtvrtém kroku můžete vytvořit oslovení adresátů. Zde lze
za pomoci záznamů databáze zvolit, zda bude použita adresa
včetně oslovení, či bez něj. Toto lze provést označením zatržítka
Tento dokument by měl obsahovat oslovení, případně zatržítka Vložit
personalizované oslovení. Pokud jste v textu dokumentu editovali
sami obecné oslovení adresátů, pak tato zatržítka deaktivujte.
4.
5. V kroku č. 5 můžete dále upravit pozici adresy v dokumentu,
a to v sekci Umístění bloku s adresou.
V sekci Umístění oslovení upravte i případné
oslovení (v případě, že jste v kroku č. 4
použili zatržítka pro aktivaci oslovení za
pomoci databáze). Na obrázku vpravo vidíte,
že možnost Umístění oslovení není k dispozici,
protože v kroku č. 4 nebyla provedena
aktivace oslovení z databáze.
5.
6. Šestý krok tvorby hromadné korespondence
nabízí úpravu samotného dokumentu před
jeho finalizací. Pokud tedy klepnete na
tlačítko Upravit dokument, přepnete se
dočasně z režimu průvodce hromadnou
korespondencí do režimu editace
dokumentu, čímž máte umožněnu
práci na žádoucích změnách v jeho
textu. Změny v dokumentu se projeví
u všech generovaných kopií všech adresátů. Pro ukončení editace
změn v dokumentu klepněte na tlačítko Zpět k průvodci hromadnou
korespondencí a pokračujte postupem k následnému kroku klepnutím
na tlačítko Další >>.
7. Krok sedm vygeneruje jednotlivé
dokumenty všem adresátům.
Bude tak vytvořen soubor
v potřebných kopiích, tedy
například
čtyřicetistránkový
dokument. Samozřejmě ještě
můžete provést dodatečnou
editaci textu u jednotlivých
kopií (v případě, že u určitého
adresáta to vyžaduje individuální
doplnění). Můžete také pomocí
tlačítka Najít hledat adresáta.
Po ukončení nastavení klepněte
na tlačítko Další >>.
122
6.
7.
Doplňkové funkce Writeru
8. Prostřednictvím posledního, osmého kroku uložíte, vytisknete, případně odešlete hotovou hromadnou
korespondenci. Volba Uložit počáteční dokument slouží pro případ, že nepotřebujete ukládat pozvánku
se všemi vygenerovanými adresami; v podstatě uložíte pouze text dokumentu samotného. Přepínací
nabídka
Uložit vygenerovaný
dokument poslouží k uložení
dokumentu s adresami. Při
aktivaci tohoto přepínače máte
k dispozici ještě rozšířené volby,
zda uložit dokument jako jeden
vícestránkový soubor, nebo
tolikrát, kolikrát byl na různé
adresy databáze rozeslán. Další
volbou
přepínacího
tlačítka
je
Vytisknout
vygenerovaný
dokument,
pomocí
kterého
dokumenty všem adresátům
vytisknete. Poslední možností
je Odeslat vygenerovaný dokument
elektronickou poštou adresátům e-mailem na jejich platnou e-mailovou adresu.
8.
Hotový vygenerovaný dokument hromadné
korespondence ve stavu kroku č. 8 po volbě
Uložit počáteční dokument
Povšimněte si, že v oblasti adresy jsou
jednotlivá pole záznamů zvýrazněna šedou
barvou, což v tomto případě znamená
databázové položky vytvořeného adresáře
kontaktů pro hromadnou korespondenci.
Mezi jednotlivými kroky tvorby hromadné korespondence se můžete pohybovat zpět a dopředu. Na první pohled
se zdá tento postup dosti složitý a zdlouhavý. Pokud však často píšete velké množství korespondence jednotlivým
adresátům, jeví se tento postup jako vysoce efektivní řešení vedoucí k urychlení práce s korespondencí.
Po vyzkoušení postupu a pochopení principu vytváření hromadné korespondence se práce s tvorbou
dokumentu více standardizuje a nebude se zdát tak krkolomnou jako na začátku.
Pamatujte: Velikost tabulky není nijak omezena počtem řádků a sloupců. Záznam může být
libovolně dlouhý. Pokud jste tvorbě této databáze adres věnovali pozornost (a hlavně čas)
a doplnili jste do databáze velké množství adres, nezapomeňte si pro jistotu provést její zálohu
na vhodné zálohové médium - například CD či DVD.
Tisk obálek
Současně s dokumenty hromadné korespondence se nabízí i možnost hromadné přípravy a tisku obálek
s adresou příjemce i odesílatele. Obálku je možné umístit před první stránku dokumentu, může být tedy tištěna
jako první list a poté budou následovat jednotlivé listy dokumentu.
Na obálku lze napsat adresu přímo, nebo použít i databázi adres. Je to rychlý způsob jak adresátům (a třeba
i současně s dokumentem) vytisknout sadu obálek.
123
textový editor Writer
Postup při přípravě hromadného tisku obálek
1. Založte nový dokument Writeru. Z nabídky Vložit zvolte položku Obálka. Zobrazí se stejnojmenné okno,
prostřednictvím kterého se provádí konfigurace přípravy a tisku obálek. Okno Obálka je tvořeno záložkami
Obálka, Formát a Tiskárna.
2. V každé záložce zvolte potřebná data a nastavení. V záložce Obálka naleznete pole pro vložení Adresáta
a Odesílatele. Nejprve můžete editovat adresu odesílatele (zatržítko a pole Odesílatel), ta bude stejná
na všech kopiích obálek.
3. Co se týká adresátů - v případě
jednoho
adresáta
můžete
jeho jméno a kontaktní údaje
editovat přímo v poli Adresát.
Vzhledem k tomu, že opodstatněný je především hromadný
tisk obálek, je žádoucí, aby
bylo pole adresáta naplněno
automaticky z existující databáze adres. K tomuto účelu
lze využít databázi adres, která
byla použita při přípravě dopisů
hromadné korespondence.
Z rozevírací nabídky Databáze
nejprve
vyberte
aktuální
databázi adres a totéž proveďte
prostřednictvím nabídky Tabulka.
V rozevírací nabídce Pole
databáze se po výběru databáze
a tabulky zpřístupní jednotlivá pole záznamů (Titul, Jméno, Příjmení atd.). Postupně vybírejte ty, které mají být
součástí pole Adresát, do něhož každou z těchto položek vždy vložte pomocí tlačítka s šipkou
.
4. Jakmile budete hotovi s přidáním kontaktů adresátů, můžete nastavovat prvky
záložky Formát a Tiskárna.
Pod záložkou Formát naleznete nastavovací prvky, pomocí kterých jednak
přesně umístíte na obálce pole odesílatele i adresáta a také vyberete Formát
obálky. Vámi měněné hodnoty nastavení můžete průběžně sledovat na náhledu,
který je umístěn v pravém dolním rohu okna Obálka.
Záložka Tiskárna nabízí prvky přesného umístění obálky na tiskovém
archu papíru, nastavení Orientace obálky při tisku a také možnost
nastavení tiskárny samotné.
5. Pakliže ukončíte konfiguraci jednotlivých prvků obálky, můžete se
rozhodnout mezi finalizací - vložením sestavy obálky formou založení
nového dokumentu s obálkou (tlačítko Nový dok. v okně Obálka) - anebo
vložením sestavy do stávajícího dokumentu (tlačítko Vložit). Po zvolení
jedné z těchto možností dojde k vytvoření sestavy obálky v dokumentu Writeru.
6. Určitě neujde vaší pozornosti, že v případě naplnění pole adresáta z databáze kontaktů
jsou jednotlivé záznamy zvýrazněny šedou barvou. Právě to naznačuje propojení těchto
záznamů s databází. Nechť vás nezmate, že tyto položky jsou pouze v obecném tvaru
<Jméno>, <Příjmení> atd. Je to v pořádku, jedná se o vytvoření obecné sestavy, jednotlivá
jména adresátů budou tištěna až při hromadném tisku kopií obálek.
7. Nyní vám již nic nebrání v možnosti
hromadného tisku takto připravené sestavy
obálek. Klepněte na tlačítko Tisknout soubor
přímo
(případně prostřednictvím hlavní
nabídky Writeru Soubor Tisk). V případě
hromadného tisku obálek následně Writer
zobrazí okno s dotazem, zda chcete
tisknout sérii. Tento dotaz potvrďte tlačítkem Ano.
124
Makra ve Writeru
8. Po odsouhlasení dotazu se zobrazí okno Hromadná korespondence. V něm je v tabulce výčet všech osob,
které jsou členy daného databázového souboru kontaktů.
Zrušení filtru výběru adresátů
Nastavení rozsahu
tisku adres.
Výchozí filtr - možnost nastavení
filtru pro zobrazení (a tisk) obálek
jen vybraných adresátů.
V tomto případě nebudou tištěny
obálky adresátky Novotná
a všech, kteří bydlí v Brně.
Podmínka not like je ve významu
„nezobrazit vše, co je uvedeno
v poli Hodnota“.
Okno má k dispozici i řadu nástrojů a filtrů jak ovlivnit
výsledný tisk obálek co se týká jednotlivých osob.
Pokud nebudete filtr aplikovat, budou vytištěny
obálky všem osobám, které jsou členy této
databáze kontaktů.
9. V případě, že jste spokojeni s výběrem adresátů
pro tisk jejich obálek, klepněte na tlačítko OK
v okně Hromadná korespondence. Zobrazí se okno
Tisk, ve kterém ještě můžete nastavit parametry tisku
tiskárny. Po klepnutí na tlačítko OK v okně Tisk se již
spustí tisk obálek na zvolené tiskárně.
Tisková sestava
obálek bude při
tisku zobrazovat již
konkrétní jména
a adresy jednotlivých
osob.
Přípravou a finalizací hromadné korespondence a tisku obálek máte elegantně vyřešen problém jak přichystat
podklady v podobě dokumentů a také jejich vytištění (včetně obálek) všem adresátům. Nepochybně to může
značnou měrou přispět k zefektivnění vaší rutinní písemné agendy.
Makra ve Writeru
V mnoha programech se můžete setkat s pojmem makro a OpenOffice.org Writer není v tomto ohledu
výjimkou. Co to vlastně makro je? V případech, kdy provádíte často stále obdobnou posloupnost instrukcí
pomocí mnoha jednotlivých kroků, můžete tuto posloupnost uzavřít do jednoho kroku - makra. Makro pak
ve Writeru začne po jeho aktivaci postupně provádět nadefinované instrukce, a to na jeden jediný povel
uživatele. Například - automatizuje složitější úpravy textu, zjednoduší vyhledávání a zaměňování slovních
spojení nebo stylů apod. Možností jak makra využít je mnoho. Záznam makra ve Writeru vyžaduje samozřejmě
znalosti textového editoru.
Záznam – nahrání makra
Je několik způsobů jak makro vytvořit. Je možné makro napsat jako program nebo je jednoduše nahrát.
Nahráním makra se rozumí zaznamenání všech operací a kroků, které uživatel uskuteční od okamžiku
spuštění nahrávání makra až do okamžiku ukončení nahrávání. Vše, co provedete v průběhu nahrávání, systém
programu zaznamená. Každé klepnutí myší na jakoukoliv nabídku, každé označení textu do bloku, jakékoliv
stisknutí tlačítka, napsání písmene či stisk libovolné klávesy na klávesnici budou v makru zaznamenány.
125
textový editor Writer
To však také znamená, že pokud při nahrávání makra uděláte v průběhu nahrávání chybu, zaznamená se
do makra i chyba a záznam je pak chybný. Doporučuji nejdříve vyzkoušet nanečisto posloupnost jednotlivých
úkonů, případně si jednotlivé úkony nejprve zapsat.
1. Klepněte na položku Nástroje Makra.
2. V otevřené podnabídce klepněte na položku Zaznamenat
makro. Writer spustí záznam a na pracovní plochu vloží okno Zaznamenat
s tlačítkem Zastavit nahrávání.
3. Proveďte patřičné postupy a jednotlivé operace. Nejprve pro
jednoduchost a vyzkoušení v dokumentu např. označte text
a změňte typ, velikost, barvu a tvar písma.
4. Klepněte
na
Zastavit nahrávání.
tlačítko
5. Otevře se okno Makra
v OpenOffice.org Basic
s nabídkou kam dané
makro uložit. V dialogu
Název makra napište název
a uložte na vámi určené
místo,
například
do
stávající knihovny Standard
- Module1 v makrech
označených jako Moje
makra. Pomocí tlačítek po
pravé straně můžete přidat
novou knihovnu maker
a nové moduly, do kterých budete makra v případě používání ukládat. Potvrďte tlačítkem Uložit.
Spuštění makra
1. Označte text určený pro aplikaci makra.
2. Klepněte v hlavní nabídce na Nástroje Makra. Otevře se podnabídka, ze které
vyberte položku Spustit makro. Otevře se okno Výběr makra.
3. V okně Výběr makra vyberte patřičné makro.
4. Tlačítkem Spustit provedete aktivaci operací vytvořeného makra.
Makro lze spustit také na základě
jednotlivých událostí. Takovou událostí
může být:
•
načtení objektu;
•
přechod kurzorem přes objekt;
•
klepnutí myší na objekt apod.
Jen pro úplnost zmínka
k předchozím řádkům - ve vlastnostech
jednotlivých objektů, např. obrázku,
je záložka Makro. V záložce Makro lze
nastavit aktivaci makra na základě
události. V případě spuštění makra
pomocí obrázku se o jeho aktivaci pravděpodobně postará obrázek vloženého tlačítka či ikony, který po zvolené
události (např. klepnutí myší na obrázek, najetí kurzoru na obrázek a podobně) provede jednotlivé operace makra.
Dodatečná práce s makry
1. V hlavní nabídce Nástroje klepněte na položku Makra.
2. Z rozevřené nabídky vyberte klepnutím položku Správce maker a v rozevřené podnabídce položku
OpenOffice.org Basic. Otevře se okno Makra v OpenOffice.org Basic shodné jako po skončení nahrávání makra.
126
Export do PDF
3. Pomocí tlačítka Přiřadit přiřadíte
klávesové zkratky nebo události
jednotlivým typům maker. K úpravě
makra lze použít tlačítko Upravit.
Po klepnutí na Upravit se otevře
dialogové okno OpenOffice.org Basic
s možností editace makra.
Pokud klepnete na tlačítko
Organizátor, otevře se okno
Organizátor maker s možností
úprav a mazání knihoven,
maker a dialogů.
Okno OpenOffice.org Basic
pro přímou editaci makra
Export do PDF
Formát PDF (Portable Document Format) je všeobecně pokládán za standardní formát elektronického
dokumentu a je velmi rozšířen.
Jeho hlavní předností je, že není vázán na operační systém (načtou jej jak počítače s operačním systémem
Windows, tak i počítače s Linuxem či systémem Solaris, ale i počítače Apple s operačním systémem MacOS).
Dalším faktem hovořícím pro rozšíření formátu PDF je i to, že jeho korektní a vždy stejné zobrazení
není závislé (tak jako řada aplikací) například na ovladačích v operačním systému instalovaných
tiskáren. Ty jsou u jednotlivých typů tiskáren jiné a někdy podstatnou měrou ovlivňují formátování
textu (jistě se vám již někdy stalo, že hotový dokument vám stejný textový editor zobrazil jinak
na dvou počítačích s různými tiskárnami). Totéž samozřejmě platí i pro různé verze editorů a formáty,
ve kterých dokument ukládají a tyto pak vzájemně mezi sebou někdy s obtížemi načítají.
S těmito problémy se obecně u dokumentu PDF nesetkáte. PDF lze tedy zobrazit a vytisknout na jakékoliv
platformě při zachování původního formátování. Navíc zobrazení PDF dokumentu podporují i všechny známé
prohlížeče webových stránek, takže je to ideální formát dokumentu, který je možno sdílet po internetu.
K jeho zobrazení potřebujete pouze aplikaci, která je schopna jej načíst. Tou je komerční editor PDF Adobe
Acrobat či jeho volně šiřitelná verze Adobe Acrobat Reader, který dokáže formát PDF pouze načítat bez
možnosti jeho editace (což ovšem úplně postačuje).
Schopnost exportovat editovaný dokument do PDF formátu mají i jednotlivé součásti balíku kancelářských
aplikací OpenOffice.org (tedy například i Writer nebo Calc).
Postup při exportu dokumentu Writeru do PDF
Výchozím stavem je hotový editovaný dokument Writeru, který je potřeba převést do formátu PDF.
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na Soubor a z nabídky vyberte možnost Exportovat do PDF.
2. Writer nejprve otevře okno Export, prostřednictvím kterého nalistujte vhodné místo (adresář), kam dokument
PDF uložíte. V dialogu Název souboru doplňte název, pod kterým bude soubor PDF uložen.
3. V následujícím kroku otevře Writer konfigurační okno s názvem Volby PDF, které nabízí řadu nastavení
ovlivňujících výstup formátu PDF.
127
textový editor Writer
Mezi volbami záložky Obecné naleznete například
nastavení rozsahu exportovaných stran, nastavení
kvality komprese obrázků (jako součásti vytvářeného
dokumentu PDF), export editovaných poznámek
z prostředí dokumentu Writeru (či Calcu) apod. Volba
Rozsah určuje, zda budete exportovat obsah všech listů
(volba Vše), či zda definujete export obsahu vybraného
listu (volba Stránky).
Zajímavou schopností exportu je možnost ochrany
dokumentu PDF zašifrováním a omezením oprávnění se
zabezpečením heslem.
Volby naleznete na
záložce
Bezpečnost.
Můžete pak omezit
možnosti tisku, úprav
či kopírování obsahu
vygenerovaného PDF.
4. Klepnutím na tlačítko
Export se spustí vlastní
konverze dokumentu.
Výsledkem exportu je
pak hotový dokument
ve formátu PDF.
Alternativou tohoto postupu je možnost klepnout na ikonu Přímý export do PDF , která se nachází ve Writeru
na liště nástrojů Standardní. V tomto případě se však již nezobrazuje konfigurační okno formátu Volby PDF,
export proběhne přímo dle implicitně nastavených hodnot prostředí OpenOffice.org.
Writer a internet
OpenOffice.org má široké možnosti propojení jednotlivých aplikací na internet. Například v textovém editoru
Writer (ale i tabulkovém kalkulátoru Calc) lze běžně používat hypertextové odkazy na internet.
To znamená, že budete-li při editaci dokumentu Writeru odkazovat čtenáře na určitou adresu (která se
nachází na internetu), stačí pak čtenáři, aby na tento vámi vložený hypertextový odkaz prostě jen klepnul.
Ihned poté se spustí prohlížeč internetu a zobrazí příslušnou stránku, na kterou se dokument odkazoval
hypertextovým odkazem. Dokument může mít i odkazy na konkrétní objekty internetu (například obrázky)
a možností může být i vytvoření hypertextové vazby typu poštovní e-mailová adresa. Pak stačí klepnout
na tento odkaz a otevře se program – poštovní klient – pro odesílání a příjem pošty.
Spolupráce Writeru a internetu ale nespočívá pouze v tom, že Writer „umí“ hypertextové odkazy. Writer totiž „umí“
uložit vytvořený list nebo rovnou celý sešit ve formátu HTML, tedy přímo ve formátu pro internetový prohlížeč.
Začátečníci tak mohou bez jakékoliv znalosti HTML tagů vytvořit alespoň jednoduchou HTML stránku.
Na druhou stranu, HTML stránky vytvořené ve Writeru nebudou pracovat s dynamickými součástmi typu
zatržítek, nabídek či přepínačů a nemusí být rovněž správně zobrazeny v prohlížečích. Berte proto vytváření
internetových stránek ve Writeru skutečně „s rezervou“.
IMPLICITNÍ VYTVÁŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU VE WRITERU
Po instalaci je textový editor Writer nastaven tak, že při psaní internetové adresy nebo e-mailové adresy
„pochopí“, že se jedná o hypertextový odkaz do internetu a po jeho vložení na stránku adresu zvýrazní
a vyrobí z ní hypertextový odkaz.
Zkuste v dokumentu napsat jakoukoliv internetovou adresu. Podmínkou je, aby adresa začínala tak, jak má,
tzn. buď http://, nebo www. Jakmile adresu dopíšete, Writer ji okamžitě změní na internetový (respektive
hypertextový) odkaz. Text bude modrý, zvýrazněný podtržením, a pokud na text nastavíte šipku myši,
změní se na symbol ruky, kterou jistě znáte z prohlížeče. Příklad: http://www.computermedia.cz.
Stejným způsobem lze vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu. Opět stačí napsat e-mailovou adresu
kamkoliv do dokumentu a po jejím dopsání ji Writer změní na hypertextový odkaz. Příklad: [email protected]
128
Writer a internet
Blokování hypertextového odkazu
Často není v dokumentu žádoucí, aby se informace o adrese na webovou stránku (nebo informace o e-mailovém
kontaktu) měnily implicitně na hypertextový odkaz, nýbrž mají zůstat napsány jako běžný text. Úprava vzhledu
na standardní se nachází v oblasti automatických oprav.
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Nástroje. Z nabídky
vyberte volbu Automatické opravy.
2. Otevře se okno Automatické opravy. Klepněte na záložku Volby.
3. V záložce Volby zrušte zatržítka Rozpoznání URL a potvrďte OK.
Poté budou hypertextové odkazy psány jako standardní neaktivní text.
Poznámka: Writer (na rozdíl od Calcu) umožňuje deaktivovat a zpětně aktivovat hypertextový odkaz
prostřednictvím stavového řádku. Pokud bude ve stavovém řádku symbol HYP, bude hypertextový
odkaz aktivní (tedy po klepnutí na něj budete přesměrováni
na cíl hypertextového odkazu), pokud to ale bude symbol SEL,
odkaz nebude funkční.
Manuální vytvoření hypertextového odkazu z textu
Hypertextový odkaz můžete přidávat řadě běžných součástí dokumentu Writeru. Z předchozích odstavců již víte,
jakým způsobem může Writer automaticky rozpoznat v textu zápis hypertextového odkazu, kdy z něj aktivní
odkaz „vyrobí“ sám. Předpokladem je automatické rozpoznání zápisu URL adresy a index HYP ve stavovém
řádku Writeru.
Hypertextový odkaz však můžete z textu vytvořit i manuální cestou. Budete například chtít, aby text Odkaz
na webovou stránku společnosti XY byl aktivním hypertextovým odkazem na webové stránky zmíněné
společnosti. Jak na to, když tento text není URL odkazem, což také Writer rozpoznal a nevytvořil z něj
hypertextový odkaz?
1. Nejprve předmětný text označte do bloku.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte na příkaz Vložit a z nabídky vyberte Hypertextový odkaz (nebo na liště
nástrojů Standardní klepněte na ikonu hypertextového odkazu
).
3. Writer otevře okno Hypertextový odkaz. Typickým příkladem může být vložení hyperlinku na běžnou webovou
stránku; jako Typ hypertextového odkazu tedy zvolte přepínač Web. Do pole Cíl doplňte platnou URL adresu
stránky, na kterou se má dokument Writeru odkazovat. Protokol http:// nemusíte vypisovat, systém jej doplní
sám. Dialog Rámec a pole Text a Název nemusíte vyplňovat.
4. Po klepnutí na tlačítko Použít je hypertextový odkaz na text
vložen a aktivován, což můžete pozorovat na změně barvy
textu a zvýraznění podtržením. Po najetí kurzorem myši
a klepnutí na odkaz budete přesměrováni na cíl odkazu,
v tomto případě na webovou stránku.
Vytvoření hypertextového odkazu z rastrového obrázku
Hypertextový odkaz lze ve Writeru vytvořit například i z rastrového obrázku. Postup při tvorbě tohoto odkazu
je velmi podobný předchozímu postupu.
1. Vložte rastrový obrázek do textového dokumentu a označte jej.
2. V hlavní nabídce Writeru klepněte na příkaz Vložit a z nabídky vyberte
Hypertextový odkaz (nebo na liště nástrojů Standardní klepněte na ikonu
hypertextového odkazu
).
3. Dále postupujte jako v bodě 3 při tvorbě hypertextového odkazu z textu.
129
textový editor Writer
Vytvoření hypertextového odkazu typu Pošta a zprávy
Dalším příkladem je volba poštovní e-mailové adresy jako hypertextového odkazu. Význam spočívá ve vytvoření
vazby z existujícího dokumentu Writeru na (v systému instalovaný a předvolený) poštovní program. Hypertextový
odkaz typu Pošta a zprávy pak prostřednictvím tohoto dokumentu (po klepnutí myší na odkaz) automaticky spouští
e-mailového klienta a otevírá okno pro vytváření e-mailové zprávy. Zároveň vkládá odkazem definovanou
e-mailovou adresu (popřípadě předmět zprávy) do řádku adresáta. Uživateli pak stačí doplnit text zprávy
a odeslat ji na e-mail adresáta.
Dalo by se říci, že předdefinováním tohoto odkazu má uživatel dokumentu zjednodušenou práci při odesílání
e-mailu, který reaguje na věcné informace dokumentu Writeru.
1. Nejprve v okně Hypertextový odkaz klepněte v jeho levém sloupci na ikonu Pošta a zprávy.
2. Do pole Příjemce vepište platnou e-mailovou
adresu příjemce, např. mailto:info@firmaxy.cz.
Stačí opět zadat pouze adresu e-mailu
a textový editor doplní značku mailto:. Do pole
Předmět můžete zadat odkaz, který se vloží
do zprávy.
3. Další postup (a rozhodnutí jakým způsobem vložit
hypertextový odkaz) je obdobný jako ve výše
popisovaných případech.
Poštovní program spuštěný prostřednictvím
hypertextového odkazu typu Pošta a zprávy
Hypertextový odkaz typu
Pošta a zprávy
Po klepnutí na vytvořený hypertextový odkaz se již spustí předvolený e-mailový klient (Outlook, Outlook
Expres, Mozilla Thunderbird apod.). V něm můžete doplnit text zprávy a odeslat ji pak adresátovi.
Na obrázku výše vidíte ukázku, kdy se po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu Writeru spouští
poštovní klient s otevřeným oknem editace e-mailové zprávy.
Hypertextové odkazy a záložky
Pokud se hypertextovým odkazem potřebujete odkázat na nějaký nadpis, stránku, tematickou oblast apod.,
označte začátek takové oblasti záložkou, která bude jednoznačně pojmenována. Na tuto záložku se pak
můžete odkázat hypertextovým odkazem.
Záložky ovšem nemusíte využívat pouze pro hypertextové odkazy, mohou vám také posloužit pro rychlý přechod
v dokumentu pomocí Navigátoru. Můžete tak procházet celým dokumentem pomocí vhodně koncipovaných
a rozmístěných záložek.
1. V textu dokumentu označte do bloku slovo či pasáž textu (na kterou bude
aplikována záložka). Může to být například odkaz ze strany 1 na záložku
vloženou v textu na straně 2.
2. Ve Writeru zvolte příkaz Vložit Záložka.
130
Writer a internet
3. Otevře se okno Vložit záložku. Do dialogu vepište
vhodný název této záložky (například Text na straně 2)
a potvrďte tlačítkem OK.
4. Nyní přejděte kurzorem na část dokumentu,
ze kterého se budete chtít hypertextem odkazovat
na tuto vytvořenou záložku. Místem odkazu může být
například začátek kapitoly, nadpis, obrázek a podobně.
V našem případě to může například část textu na straně 1, ze kterého bude směřovat hypertextový odkaz
na záložku na straně 2. Označte předmětnou část textu na straně 1 do bloku.
5. V hlavní nabídce Writeru klepněte na příkaz Vložit a z nabídky vyberte Hypertextový odkaz (nebo na liště
nástrojů Standardní klepněte na ikonu hypertextového odkazu
).
6. V otevřeném okně Hypertextový odkaz klepněte v levém svislém pruhu na ikonu Dokument.
7. Nyní bude zapotřebí vybrat cíl odkazu. To učiníte prostřednictvím sekce
Cíl v dokumentu, kdy klepnete na tlačítko , které se nachází vpravo vedle
dialogového pole Cíl.
8. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře malé okno s názvem Cíl v dokumentu.
V něm klepněte na znaménko u objektu Záložky a vyberte tu, která má
název Text na straně 2.
Pak již jen stačí výběr záložky potvrdit tlačítkem Použít - odkaz na ni bude
doplněn v okně Hypertextový odkaz do dialogu Cíl.
9. Potvrďte nastavení cesty k cíli záložky klepnutím na tlačítko Použít. Poté již můžete okno Hypertextový odkaz
uzavřít pomocí tlačítka Zavřít.
Hypertextový odkaz pomocí záložky v dokumentu je tímto vytvořen a je funkční. Podobným způsobem
(a třeba i zpět na místo, ze kterého bylo odkazem k záložce směřováno) můžete doplnit vhodně umístěnými
záložkami celý dokument.
Poznámka: Pokud se odkazujete na záložku, která je umístěna v jiném dokumentu, doplňte
nejprve v okně Hypertextový odkaz cestu k dokumentu pomocí volby cesty tlačítkem Otevřít soubor.
Samozřejmě také jako
Cíl v dokumentu doplňte
odkaz na záložku.
Obrázek z internetu v dokumentu Writeru
Dokument Writeru může obsahovat i obrázek, který může být vložen přímo z internetového serveru, a může se
tak on-line aktualizovat. Daný dokument Writeru tak může mít vždy vloženu aktuální verzi obrázku. Typickým
příkladem může být meteorologická mapa počasí, která je součástí textu dokumentu a je neustále aktualizována.
Předpokladem on-line aktualizace takového obrázku
v dokumentu je ovšem aktivní připojení k internetu právě
v okamžiku, kdy s tímto dokumentem pracujete.
1. Nejprve zjistěte skutečnou adresu obrázku, který je
součástí webových stránek daného serveru. Nikoliv
tedy URL adresu stránky HTML, ale skutečnou URL
adresu obrázku. Tu zjistíte tak, že na zobrazený obrázek
v prohlížeči klepnete pravým tlačítkem myši a z nabídky
vyberete položku Vlastnosti. V následně zobrazeném
okně pak máte možnost zjistit aktuální URL adresu
obrázku. Tato procedura je velmi podobná jak
u internetového prohlížeče Microsoft Internet
Explorer, tak u prohlížečů Mozilla / Firefox či Opera.
131
textový editor Writer
Prohlížeče mohou mít v této nabídce k dispozici i nástroj Kopírovat adresu obrázku;
v tomto případě ji nemusíte kopírovat z okna vlastností obrázku.
2. Zkopírujte tedy URL adresu obrázku do schránky.
Upozornění: Ať vás nepřekvapí - tato úplná adresa může být v některých případech velmi dlouhá,
například http://www.chmu.cz/meteo/sat/avhrr/data/200703281150_NOAA18/200703281150_
NOAA18_CE_RGB124.jpg (Pozn.: tady se jedná o obrázek předpovědní mapy počasí.)
Vybírejte takové obrázky, u kterých se dá očekávat neměnící se URL adresa, v opačném případě
při otevření dokumentu s vloženým obrázkem s pozměněnou URL adresou nebude tento obrázek
zobrazen.
3. Nastavte v dokumentu kurzor na místo obrázku
a v hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Vložit
Obrázek Ze souboru.
4. Po zobrazení standardního okna Vložit obrázek
vložte ze schránky úplnou přesnou adresu odkazu
do dialogu Název souboru. Potvrďte tlačítkem Otevřít.
On-line obrázek je velmi efektivním odkazem a v dnešní době poměrně již dostupného připojení k internetu
(zvláště v zaměstnání) nebude většinou problém s aktualizací takto vloženého obrázku.
Přímé odeslání dokumentu Writeru elektronickou poštou
Vytvořený dokument můžete odeslat e-mailem přímo z prostředí textového editoru OpenOffice.org Writer.
Je však zapotřebí mít funkčně nastavený program pro odesílání a příjem elektronické pošty, e-mailového klienta.
Dokument můžete odeslat e-mailem buďto jako původní soubor Dokument OpenOffice.org (tedy soubor .odt),
v tomto případě zvolte příkaz Soubor Odeslat Dokument jako zprávu elektronické pošty (nebo Email jako
OpenDocument text), nebo jej před odesláním překonvertovat do PDF formátu - v tomto případě zvolte příkaz
Soubor Odeslat Email jako PDF.
V obou případech by se vám měl otevřít předvolený e-mailový program (tedy například Outlook, Outlook
Expres, Mozilla Thunderbird apod.), jehož přílohou bude soubor dokumentu, buďto ve formátu Dokument
OpenOffice.org, nebo ve formátu PDF.
Ukázka přímého odesílání dokumentu
Writeru prostřednictvím e-mailového klienta
Mozilla Thunderbird
132
Nápověda ve Writeru
Nápověda Writeru
OpenOffice.org má nápovědu propracovanou na velmi dobré úrovni. Dostanete-li se do situace, kdy budete
potřebovat pomoci vyřešit nějaký problém, či nevíte, jak daná součást aplikace pracuje, použijte nápovědu.
V nápovědě se rovněž dozvíte podrobnější informace o tématech, která jsme v této učebnici zmínili jen letmo,
nebo pojednání o ostatních programech balíku OpenOffice.org.
PRÁCE S NÁPOVĚDOU WRITERU
Nápovědu můžete v aplikacích OpenOffice.org spustit třemi způsoby:
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte levým tlačítkem myši na položku
Nápověda. Otevře se nabídka, ve které můžete vybírat z několika položek.
Vyberte položku Nápověda.
2. Rychlejší způsob spuštění nápovědy provedete stiskem klávesy F1, což
přímo otevře okno nápovědy.
3. Nápovědu rovněž spustíte klepnutím na ikonu
vpravo na liště Standardní.
, která se nachází úplně
Okno nápovědy je rozděleno na levý pruh s navigací a vyhledáváním pojmů a okno s textem nápovědy.
Navigace je navíc rozčleněna do záložek, kdy každá záložka hledá nápovědu různým stylem. Výsledek
vyhledání nápovědy je však totožný.
Lišta s ovládacími tlačítky (pohyb vpřed
a vzad v nápovědě, návrat na první stránku
tématu, tisk, přidání záložky nápovědy
a vyhledání pojmu v zobrazené stránce
tématu nápovědy)
Obsah nápovědy
dle témat
Jmenný rejstřík nápovědy.
Poklepáním myší na pojem
se zobrazí text nápovědy.
Okno se zobrazeným
tématem nápovědy
Hledání pojmů
v nápovědě
Seznam záložek
v nápovědě
•
Záložka Obsah má nápovědu členěnou tematicky po oblastech. Každá oblast se skládá z dalších tematicky
členěných podoblastí. Výsledkem práce by mělo být postupné propracování se až na konečné téma nápovědy.
•
Záložka Rejstřík pracuje s textovým dotazem. Pokud například pracujete s tabulkou a potřebujete radu,
vepište do dialogu Hledaný výraz slovo „tabulka“ a potvrďte stiskem klávesy Enter. V okně navigace se objeví
nadpisy stránek s nápovědou, které se týkají práce s tabulkou. Poklepáním myší na tento název se v okně
nápovědy zobrazí popis nápovědy.
•
Záložka Najít je obdobou Rejstříku. Po vepsání klíčového slova do dialogu se označí ty listy nápovědy,
ve kterých se hledané slovo nachází. Současně se hledané slovo v těchto listech nápovědy inverzně
zvýrazní. Pomocí zaškrtávacích políček Pouze celá slova a Hledání pouze v nadpisech je možné dotaz upřesnit.
•
Záložky můžete použít v případech, kdy se budete vracet častěji k listu nápovědy, ale nebudete chtít
nápovědu znovu vyhledávat. Pokud si například list Styly ve Writeru chcete založit pro příští otevření
nápovědy, použijte ikonu Přidat k záložkám. Stačí na ni klepnout levým tlačítkem myši, vzápětí jste vyzváni
k uložení pod definovaným názvem, který můžete pozměnit. Potvrďte tlačítkem OK. Pod Záložkami bude
tato položka (v podobě záložky) připravena pro budoucí opětovné zobrazení tématu této nápovědy.
133
textový editor Writer
V případě, že chcete nepotřebnou záložku odstranit, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a z nabídky
vyberte položku Odstranit. Text tématu zůstává samozřejmě součástí nápovědy. Odstraněna je pouze
záložka.
Obdobnou nabídku nápovědy získáte rovněž po klepnutí myši v hlavní nabídce Writeru na položku Nápověda
Podpora.
Nastavení Writeru
Writer je již poměrně rozsáhlým programem a jako takový má pochopitelně celou řadu možností a nastavení.
Veškeré konfigurační nabídky a volby jsou naštěstí shromážděny na jednom místě, a to v okně Volby.
1. V hlavní nabídce Writeru klepněte na položku Nástroje.
2. Zde v rozevřené nabídce vyberte klepnutím Volby.
3. Writer zobrazí konfigurační okno Volby, které obsahuje osm základních kategorií uspořádaných ve stromové
struktuře. V každé z nich jsou pak jednotlivé položky, prostřednictvím kterých se již realizuje příslušné
nastavení a chování aplikací balíku OpenOffice.org.
Vzhledem k velkému množství funkcí a skutečně detailnímu nastavení (jednotlivých položek je na 40) budou
zmíněny pouze ty nejpodstatnější.
VOLBY NASTAVENÍ OPENOFFICE.ORG
Kategorie OpenOffice.org
Prostřednictvím položek kategorie OpenOffice.org můžete určit obecná nastavení pro práci s OpenOffice.org,
například údaje o uživateli, ukládání, tisk, cesty k důležitým souborům a adresářům a výchozí barvy.
•
Za zmínku stojí především položka Cesty. S její pomocí můžete definovat místa (adresáře), do kterých
budou ukládány dokumenty aplikací OpenOffice.org, ve kterých jsou uloženy předinstalované obrázky
galerie, zálohy, šablony apod. Tato problematika již byla zmíněna v kapitole Nastavení cest k souborům
na straně 33.
•
Další oblastí nastavení, o které je důležité se zmínit, je Bezpečnost. Pokročilí uživatelé textového editoru
Writer mohou v dokumentech používat pro zefektivnění práce makra, která mohou pocházet (obecně řečeno)
z důvěryhodných a méně důvěryhodných zdrojů (při přenášení dokumentů, například prostřednictvím e-mailu).
Zde narážím na problematiku možné přítomnosti nežádoucí sekvence kódu, která může být v makru obsažena
(je naprogramována v makrojazycích současných moderních kancelářských balíků). V tomto případě se
jedná o tzv. makroviry, které mohou při aktivaci spouštět nežádoucí procesy v operačním systému počítače.
Klepnutím na tlačítko Zabezpečení maker máte možnost nastavit úroveň bezpečnosti při načítání (otevírání)
dokumentů, které právě makra obsahují.
Kategorie Načítání / Ukládání
Pomocí nástrojů této oblasti je možné ovlivnit načítání a ukládání dokumentu.
•
Volba Microsoft Office umožní při zatržení políčka [L] načtení dokumentů balíku kancelářských aplikací
Microsoft Office a při zatržení políčka [S] uložení dokumentů do formátu aplikací Microsoft Office. V případě
textového editoru je to Microsoft Word, u tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel a u prezentačního
manažeru program Microsoft PowerPoint.
•
Volba HTML kompatibilita zajistí základní nastavení hodnot filtrů při uložení textového editoru do formátu HTML.
Kategorie Jazyková nastavení
•
Prostřednictvím sekce Jazyková nastavení můžete pro dokumenty Writeru zvolit výchozí jazyk, nastavit
kontrolu pravopisu, synonym a dělení slov.
Kategorie OpenOffice.org Writer
Kategorie OpenOffice.org Writer již nabízí prvky nastavení, které se vážou k Writeru samotnému.
•
134
V případě, že budete chtít ovlivnit zobrazení či redukovat některé z prvků prostředí Writeru (úchyty,
posuvníky, pravítka apod.), můžete tak učinit prostřednictvím nabídky Zobrazit.
Nastavení Writeru
•
Obdobně můžete ovlivnit chování Writeru v sekci Pomůcky pro formátování. Jsou to například konce odstavců,
mezery, tabulátory apod.
•
V sekci Tisk pak můžete ovlivnit způsob tisku řady částí (objektů) dokumentu Writeru, například to,
zda budou tištěny obrázky, tabulky, kresby, pozadí, poznámky v textu apod.
VLASTNÍ KONFIGURACE PROSTŘEDÍ WRITERU
Pokud pracujete často v textovém editoru Writer, máte další možnost jak si přizpůsobit jeho pracovní prostředí.
Pracovní prostředí, tedy hlavní nabídka Writeru a panely nástrojů jsou standardně nastaveny tak, aby se
většina uživatelů dokázala rychle v editoru zorientovat a efektivně s ním pracovat.
Hlavní nabídku nebo rozsah zobrazení panelů nástrojů však lze upravit dle individuálních potřeb uživatele.
K tomu slouží volby zobrazení prvků prostředí, které jsou umístěny v nabídce Nástroje Přizpůsobit.
V hlavní nabídce Writeru Nástroje klepněte na položku Přizpůsobit. Otevře se stejnojmenné okno.
Záložka Nabídky
Prostřednictvím záložky Nabídky můžete nastavit vlastní rozsah položek hlavní nabídky Writeru.
V záložce Nabídky klepněte myší
na tlačítko Nový. Otevře se okno
Nová nabídka.
Novou nabídku si můžete v dialogu
Název nabídky pojmenovat vlastním
názvem a přesunout ji pomocí
ikony šipek (jsou po pravé straně
dialogu) na požadovanou pozici
hlavních nabídek.
Poté v sekci nazvané Obsah nabídky
vyberte tlačítkem Přidat jednotlivé
položky, které bude vaše nově
vytvořená nabídka obsahovat.
Která nabídka bude na prvním
(a dalších) místech, lze opět nastavit
šipkami po pravé straně přepínací
nabídky s položkami. Pokud
označíte položku a klepnete na
šipku nahoru, budete položku přesouvat směrem na začátek
vytvářené nabídky, a naopak šipkou dolů přemístíte položku
v podnabídce položek dolů.
V rozevírací nabídce Uložit do určíte, zda bude nastavení
platné pro tento dokument, nebo pro Writer obecně.
Volby potvrďte tlačítkem OK.
V případě, že si nebudete jisti změnami, stačí klepnout
na tlačítko Obnovit a vše bude obnoveno do původního
nastavení.
135
textový editor Writer
Záložka Klávesnice
Její nástroje umožňují přiřazení klávesové zkratky pro některou ve Writeru často používanou funkci či proceduru.
Klávesovou zkratkou může být stisknutí nějakého funkčního tlačítka, např. F8, PageUp, End, Ctrl, Shift apod. Další
možností může být i kombinace kláves, např. Ctrl+Shift+B.
1. V okně Přizpůsobit vyberte klepnutím záložku Klávesnice. Záložka má dvě hlavní sekce - Zkratky a Funkce.
2. V dialogu Kategorie označte kategorii, ve které se nachází potřebná funkce, jíž chcete přiřadit zkratku.
3. V dialogu Funkce klepněte na funkci, které přiřadíte klávesovou zkratku.
4. V sekci Zkratky si pak vyberte volnou nepoužívanou zkratku, např. Ctrl+Shift+B, a klepnutím na tlačítko
Změnit přiřaďte této zkratce požadovanou funkci. V okně klávesy se pak tato zkratka aktivuje. Potvrďte
klepnutím na tlačítko OK. Obnovení zkratek na původní hodnoty provedete klepnutím na tlačítko Obnovit.
Záložka Panely nástrojů
Pomocí nástrojů okna Přizpůsobit můžete rovněž „vytvořit“ vlastní panel nástrojů, a to tehdy, pokud vám
nebudou vyhovovat vlastní panely nástrojů.
1. V záložce Panely nástrojů klepněte na tlačítko Nový, čímž se otevře okno Název. V něm zvolte vhodný název
tohoto nového panelu. Po potvrzení tlačítkem OK přibude v rozevírací nabídce panelů.
2. Volbu nastavení panelu nástrojů upřesníte tlačítkem Panel nástrojů. Otevře se nabídka, v ní zvolte například
Pouze ikony.
3. Do sekce Obsah nástrojové lišty přidávejte tlačítkem Přidat jednotlivé příkazy, které pak budou součástí tohoto
nového panelu nástrojů.
4. Jednotlivé úpravy rozmístění příkazů v liště proveďte klepnutím na tlačítko Upravit.
Návrat k původnímu nastavení provedete klepnutím na tlačítko Obnovit.
Záložka Události
V záložce Události lze přiřadit Makro k určitému typu události, například tisku dokumentu. Přiřazené makro se
automaticky spustí, kdykoliv nastane zvolená událost.
OPTIMALIZACE CHODU APLIKACÍ OPENOFFICE.ORG
Tip: Zrychlete líný OpenOffice.org! Zdá se vám, že se prostředí OpenOffice.org 2.1 na vašem
počítači pomalu spouští? Zde je pár tipů jak běh tohoto prostředí zrychlit - souvisí právě
s položkou voleb OpenOffice.org. V první řadě můžete ovlivnit zvětšení cache (vyrovnávací
paměti). Ve stromové struktuře OpenOffice.org vyberte Paměť. Zde změňte v oblasti Grafická
vyrovnávací paměť u položky Použít pro OpenOffice.org hodnotu na 64 MB a u položky Paměť na objekty
hodnotu na 8 MB. Další možnost vede přes zákaz Javy (tedy pokud ji nepotřebujete). Její načítání
trvá relativně dlouho. Javu zakážete opět ve volbách OpenOffice.org, tentokrát pod položkou Java.
Zde zrušte zatržení Použít běhové prostředí jazyka Java (JRE). Změny se uloží ve všech aplikacích
kancelářského balíku OpenOffice.org, takže je nemusíte nastavovat u každé zvlášť.
136
Download

textový editor Writer