AC
VE OV
RZ NÍ
E
Návrh dopravního opatření
ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK
PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A
PR
ZÁPAD
Obsah
1)
2)
3)
4)
5)
Popis dopravního řešení ......................................................................................... 2
Linkové vedení ........................................................................................................ 7
Provozní parametry ................................................................................................. 9
Dopravce ................................................................................................................. 9
Termín realizace ..................................................................................................... 9
Zpracováno dne: 16. ledna 2015
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00
E-mail: [email protected]
Web: www.ropid.cz
Tel.: 234 704 590
Fax: 224 229 423
AC
VE OV
RZ NÍ
E
1) Popis dopravního řešení
V souvislosti se zprovozněním nového úseku metra A z Dejvic přes Veleslavín a Petřiny
k Nemocnici Motol a rovněž v návaznosti na vývoj metropolitní sítě linek Pražské integrované
dopravy od září 2012 dochází k úpravám autobusových linek v celé dotčené západní části Prahy.
Prodloužení metra A v oblasti Prahy 6 zasahuje svým významem komplexněji do vedení linek
povrchové dopravy, a proto se nabízí příležitost provést kromě nutných úprav souvisejících
s novým úsekem metra i další zlepšení nabídky veřejné dopravy pro cestující, které vychází
z připomínek cestujících a městských částí, ale také ze sledování sítě převážně pomocí
přepravních průzkumů.
Prodloužení trasy metra znamená v rámci systému veřejné dopravy i podtržení významu
kolejové dopravy ve městě, která se vyznačuje atraktivní rychlostí, vyšší přepravní kapacitou i
ekologickým rozměrem. V souladu s tím dochází tedy k přirozenému omezení těch autobusových
linek, které jsou s novou trasou metra v souběhu, například na Evropské ulici. Obsluhu lokalit při
Evropské ulici nacházejících se mezi stanicemi metra bude i nadále plnit tramvajová doprava
v krátkém intervalu a dostatečné kapacitě.
METROPOLITNÍ DOPRAVA V ZÁPADNÍ ČÁSTI PRAHY
PR
Navržené dopravní opatření v naprosté většině přináší zlepšení a zpřehlednění nabízené
dopravní obsluhy, případné omezení nabídky spojů je provedeno výhradně s ohledem na nízké
vytížení, případně se odvíjí od dalších opatření.
Rozvíjí a prohlubují se tak zásady a principy, na nichž metropolitní síť linek PID postupně
v předchozích letech vznikala:
• rozvoj a podpora rychlých tangenciálních tras, které poskytují nová a přímá spojení, a
tím pomáhají odlehčit přetíženým přestupním uzlům v širším centru města, vzniká například:
o nový metrobus 142 z Veleslavína přes Dědinu, Řepy až na Jihozápadní Město;
o metrobusová linka 191 k nákupním a administrativním komplexům u Anděla přiváží
cestující přímo také z Liboce, Dědiny a z oblasti letiště;
o linky metrobusů 142 a 174 zajišťují rychlé spojení Velké Ohrady nejen se stanicemi
metra B Nové Butovice a Luka, ale i k nové stanici metra A Nemocnice Motol,
na Břevnov a na Hradčanskou;
o dynamicky se rozvíjející území Řeporyjí jede přímo nejen na Luka k metru B, ale
také k obchodním centrům ve Stodůlkách a k Nemocnici Motol na metro A, a to díky
koordinovanému svazku linek 179, 301 a 352;
o Strahovským tunelem projíždí metrobusová linka 118 a zajišťuje tak nejrychlejší
přímé spojení několika významných přestupních oblastí, metrobus 118 bez přestupu
spojuje oblast Dejvické, Vítězného náměstí a Střešovic s administrativním centrem
Anděl a dopravními terminály Smíchovské nádraží a Budějovická.
• rozvoj dalších linek metrobusů, které jsou svým krátkým intervalem a rychlým přímým
vedením trasy mezi cestujícími stále oblíbenější, nově se metrobusy rozjíždí například:
o na Dědinu, kde se objevují hned dvě metrobusové linky 142 a 191;
o do Liboce linkou 191;
o v Řepích se k lince 180 přidává nově linka 142;
o Zličínem jedou úplně všechny spoje linky 180;
o i Malá Ohrada se dočkává svého metrobusu díky lince 142.
• další nasazování kloubových vozů pro zvětšení kapacity zejména na linky metrobusů, což
zvyšuje pohodlí pro cestující, a má rovněž pozitivní vliv na ekonomiku provozu;
• zpřehlednění sítě pro cestující pomocí vhodného a co možná nejpřímějšího trasování
linek tak, aby byla docílena i optimální plošná obsluha území, rušení linky se automaticky
AC
VE OV
RZ NÍ
E
•
nerovná změně k horšímu, v drtivé většině případů je kapacita převedena do jiné linky,
například dosavadní linky 214 a 225 na Malé Ohradě nově jako metrobus 142, či spoje
midibusu 264 na Zličíně nově jako spoje metrobusu 180;
zlepšení spojení i v mimošpičkových obdobích, které se odvíjí ze stále rostoucího počtu
cestujících; posílení dopravy se projevuje zkrácením intervalů části metrobusových linek
v dopoledním období pracovního dne z 15 na 12 minut.
OBLAST SEVEROZÁPAD - PRAHA 6 a 17
Nový úsek metra A vzájemně propojuje jednotlivé oblasti Prahy 6, za stávající stanicí
Dejvická pokračuje přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do konečné stanice
Nemocnice Motol. Vzhledem k tomu, že se téměř celý nachází na území městské části Praha 6,
jsou na tomto území vybudovány i nové terminály návazné autobusové dopravy, které odlehčí
velmi exponovanému prostoru Vítězného náměstí. K terminálům u stanic metra Bořislavka
a Nádraží Veleslavín jsou tak zkráceny autobusové linky z dotčených směrů.
Ke stanici metra Bořislavka jsou nově přivedeny linky 131, 161 a 168 a dále také z Horoměřic
a Nebušic příměstské autobusové linky 312, 316 a 356. Mnoho nových přímých spojení ke
zdravotnickým zařízením především pro starší a zdravotně handicapované cestující ze Střešovic,
Petřin, Motola a Nových Butovic vzniká díky midibusové lince 168, jejíž trasa se od Nových
Butovic prodlužuje přes přestupní uzel Vypich na Polikliniku Petřiny, odkud pokračuje dále po trase
linky 216. Nově je obsloužena oblast ulice Na Větrníku s novou zastávkou Myslivečkova.
Metrobusová linka 131 je nově kromě stanice metra Hradčanská navázána i na stanici metra
Bořislavka, takže cestující mohou využívat spojení na metro rovnoměrněji do obou směrů, vzniklá
kapacitní rezerva umožňuje nepatrné prodloužení intervalu v ranní špičce ze 4 na 5 minut.
V oblasti Suchdola dochází ve víkendovém období ke zkrácení intervalu na lince 107 z 30 na
15 minut resp. 20 minut, čímž se také linka 107 stává plnohodnotným metrobusem. Vzhledem
ke vzájemné koordinaci je mírně upraven interval na lince 147.
PR
Veleslavín, Dědina, Ruzyň, Liboc, letiště
K novému terminálu veřejné dopravy u stanice Nádraží Veleslavín jsou zkráceny linky 108, 119
a 142, tedy linky jedoucí z oblasti letiště, Dědiny, Ruzyně, Liboce a Veleslavína.
Nejen Dědinu, kde se nově jezdí hned dvě metrobusové linky, čeká významné zlepšení
dopravní obsluhy. Nová metrobusová linka 142 jezdí častěji, než dosavadní linky 214 a 225,
přičemž je její trasa upravena pro rychlé spojení k metru A na Nádraží Veleslavín přímo
přes Vlastinu a Divokou Šárku. Rovněž směrem na Řepy a Jihozápadní město jede linka 142 přes
Ruzyň rychleji, a to tak, že je ze Sídliště Na Dědině vedena přímo přes zastávky Nádraží Ruzyně
a Staré náměstí. Zatímco dosud jezdila linka 225 v delších intervalech, protože byla linka 214
ukončena na Bílé Hoře, nově je linka 142 v celé své trase posílena na parametry metrobusové
linky (minimálně 6 resp. 7,5 minut ve špičce a 15 resp. 20 minut v ostatních obdobích). Dědina
i Ruzyň se tímto dočkává navýšení počtu spojů a významného zlepšení spojení díky
plnohodnotnému a rychlému propojení sídlišť a obytné zástavby Dědiny a Ruzyně s tramvajovou
tratí, obchodními centry a sídlišť v Řepích a Stodůlkách.
Metrobusová linka 191 si mezi cestujícími získává stále větší popularitu, a proto je její trasa
ještě více zatraktivněna. Prodlužuje se z Petřin přes Liboc a Dědinu až na letiště, kde nahrazuje
linku 179, přičemž cestou obslouží Obchodní centrum Šestka. Linka 191 poskytuje nejen rychlé
a přímé spojení k Andělu, ale také k oddechovému areálu Ladronka a na Strahov, pro obyvatele
Smíchova, Břevnova a Liboce se nově nabízí přímé spojení na letiště i k Obchodnímu centru
Šestka. Mezi OC Šestka a letištěm je v provozu pouze polovina spojů podobně, jako tomu bylo
linky 179.
Oblastí Ruzyně i nadále projíždí linka 108, která zajišťuje místní vazby mezi Ruzyní, areály
v ulici U Prioru a Dědinou. Kromě spojení k tramvajové trati na Bílou Horu (linka 22) a tramvajové
trati na Divokou Šárku (linky 5 a 20) poskytuje i spojení ke stanici metra A Nádraží Veleslavín.
Současně dochází k navýšení nabídky cílových míst díky sloučení s linkou 264, kterou v jejím
stávajícím úseku na Sídliště Řepy plně zastupuje, nově se tedy cestující linky 108 přepravují až
k tramvajím do Řep. V úseku vedoucím Ruzyní je linka 108 v období ranní a odpolední špičky a
rovněž dopoledne posílena.
AC
VE OV
RZ NÍ
E
Břevnov, Řepy, Zličín
Oblast Patočkovy ulice na Břevnově je i nadále obsluhována linkami metrobusů 174 a 180.
Jelikož cestující z Řep či Motola mohou využít při cestě do Dejvic metro A ze stanice Nemocnice
Motol, je linka 180 odkloněna z Dejvické do uzlu Hradčanská společně s linkou 174, která v úseku
Vypich – Hradčanská jezdí ve špičkách pracovních dnů. Při cestě do Dejvic je možné využít také
pohodlného přestupu hrana-hrana u Vozovny Střešovice na linky 118 a 143 s velmi krátkým
souhrnným intervalem (ve špičkách i necelé tři minuty). Linka 174 tak cestujícím z Břevnova
nabízí nejen rychlé a přímé spojení k metru B na Nové Butovice, ale jízdu ukončí až na své Velké
Ohradě.
Linky 174, 179, 301, 352 a 380 směřující z Jihozápadního Města resp. Řep jedou kolem stanice
metra A Nemocnice Motol a jsou ukončeny v novém obratišti Vypich, kde se zároveň nachází
přestup na tramvajové linky 22 a 25 ve směru do centra města resp. na Letnou a na linku 191
ve směru na letiště resp. Strahov.
I pro cestující ze Zličína je poskytnuto přímé spojení ke stanici metra A Nemocnice Motol,
a to svou oblíbenou linkou 180. Navíc se cestující mohou těšit na všechny spoje této linky, tedy už
žádné ukončení v Řepích. Logicky tak spoje linky 180 nahrazují dosavadní malé autobusy linky
264 a na rozdíl od nich dojedou až k Obchodnímu centrum na Zličíně. Zvyšuje se tak přepravní
nabídka a zatraktivňují intervaly především ve špičkách pracovních dnů, jelikož je linka 180
metrobusová.
Obsluhu lokality kolem zastávky Lidečská přebírá místo linky 164 linka 380, která se však
prodlužuje ze Zličína až na Vypich kolem Nemocnice Motol, a tak i obyvatelé z přilehlého regionu
cestují k nové trase metra A i k tramvajím na Vypichu přímo. Zároveň se odlehčuje kapacitě
terminálu na Zličíně.
LINKOU 118 Z DEJVIC K ANDĚLU A NA PRAHU 4 RYCHLE A POHODLNĚ
PR
Vítězné náměstí v Dejvicích a Anděl na Smíchově, jakožto celoměstsky významné lokality a
centra svých městských částí a rovněž významné přestupní body veřejné dopravy, nově propojuje
skrz Strahovský tunel metrobus 118. Vzniká tím zatím bezkonkurečně nejrychlejší přímé
propojení veřejnou dopravou nejen zmíněných dvou lokalit, ale také dalších oblastí jako
například dopravních terminálů Na Knížecí a Smíchovského nádraží, ale i Podolí (Dvorce) a
stále dynamičtěji se rozvíjející administrativně-obchodní oblasti v okolí stanice metra Budějovická
a Brumlovky. Toto spojení odlehčuje přetížené trase metra C, tramvajové trati v Ječné ulici a
rovněž metru A mezi Můstkem a Dejvickou, kde dochází k nárazovému přeplňování. Linka 118
zastavuje před vjezdem do Strahovského tunelu také v zastávce Vozovna Střešovice pro
zajištění kvalitního přestupu hrana-hrana nejen z tramvají jedoucích z Petřin, Břevnova a Letné,
ale také z linek metrobusů 174 a 180. Díky zastávce Lihovar je umožněn další pohodlný přestup, a
to do celé jižní a jihovýchodní části Prahy a přilehlého regionu. Prodloužení linky 118 ze
Smíchovského nádraží směrem k Andělu a na Prahu 6 navíc umožní odlehčit vytížený terminál u
Smíchovského nádraží.
OBLAST JIHOZÁPAD - PRAHA 5 a 13
Nová trasa metra A sice končí ve stanici Nemocnice Motol, ale pro městské části Praha 5 a
Praha 13 má rovněž svůj dopravní význam. Aby obyvatelé především z Jihozápadního Města a
Stodůlek cestovali rychle a pohodlně k novým stanicím metra, je navržena řada následujících
opatření, která vychází ze stávajících linek, na které jsou již zvyklí.
AC
VE OV
RZ NÍ
E
Smíchov, Homolka, Šmukýřka
Jak již bylo výše zmíněno, nově nabízí metrobusová linka 118 pro obyvatele Smíchova rychlé a
přímé spojení s Vítězným náměstím v Dejvicích skrz Strahovský tunel. Linka rovněž zastavuje
v zastávce Vozovna Střešovice pro umožnění přestupu na Letnou, Břevnov, do Holešovic apod.
Linka 167 i nadále zajišťuje tradiční spojení nemocničních areálů v Motole a sídliště Homolka
s oblastí Plzeňské ulice a Andělem. Vzhledem k tomu, že je na lince nově umožněn přestup na
metro u Nemocnice Motol, část cestujících z Homolky již nemusí jet k Andělu a dále přestupovat
ve směru na Prahu 6, ale mohou využít právě nového metra A. Díky této možnosti a z ní
vyplývajícího rovnoměrnějšího využití autobusů v obou směrech jsou mírně upraveny intervaly na
lince 167 v pracovní den (ráno 6 minut, dopoledne 12 minut a odpoledne 7,5 minut), intervaly jsou
to natolik krátké, že linka 167 zůstává plnohodnotným metrobusem.
Z přepravních průzkumů vyplynulo, že obyvatelé Šmukýřky a Cibulky linku 123 i nadále hojně
využívají, dokonce jsou překračovány standardy obsaditelnosti, proto je pro cestující připraveno
posílení linky 123 v odpolední špičce pracovního dne, kdy je zkrácen interval na 7,5 minut místo
dosavadních 10 minut.
PR
Velká Ohrada, Stodůlky
I pro cestující z Jihozápadního Města je připraveno několik zlepšení ve spojení především do
Řep, na Dědinu a Veleslavín a samozřejmě též k nové stanici metra u Nemocnice Motol a
k přestupnímu uzlu na Vypichu.
Obyvatelé sídliště Velká Ohrada i nadále cestují přímo k metru B na stanice Luka a Nové
Butovice. Ve směru na Nové Butovice sice linku 235 nahrazuje linka 174, ta však neskončí na
Nových Butovicích, jak tomu je dnes u linky 235. Nově jede dál přes Motol, kde je umožněn
přestup na tramvaj a dále přes Nemocnici Motol (metro A) až na Vypich (tramvaje 22+25 a linka
191 směr letiště). Ve špičkách pracovního dne obsluhuje navíc Břevnov a končí u stanice metra
Hradčanská. Linka 174 má nadále parametry metrobusu včetně nasazení kloubových vozů, takže
k žádnému omezení ve spojení na Nové Butovice nebo do Motola nedochází. Naopak ti, kteří
směřují z Velké Ohrady do Motola a na Vypich cestují o několik minut rychleji. Dalším příjemnou
záležitostí je, že z Velké Ohrady na Nové Butovice jede nově i metrobus linky 142, takže nejen
místní cestují k metru každých 7 10 minut i večer a o víkendu.
Zrušením linek 214 a 225 nedochází k žádnému omezení nabídky spojů, naopak! Linky 214
a 225 jsou sloučeny do jedné plnohodnotné metrobusové linky 142, čímž i Malá Ohrada přivítá
svůj metrobus! Linka 142 při cestě z Nových Butovic projíždí jak Velkou tak i Malou Ohradu a
dále pokračuje z velké části po stávající trase linky 225 kolem metra B Luka přes Řepy a Dědinu
až k Nádraží Veleslavín. Velká i Malá Ohrada má tak nadále spojení v krátkém intervalu i ke
stanici metra Luka. Napřímení trasy v Ruzyni, kde linka 142 jede přímo ze Starého náměstí na
Sídliště Na Dědině, má za následek významné zrychlení spojení s Dědinou a Ruzyní.
Vzhledem k velmi nízkému využití ve Starých Stodůlkách jede linka 137 z Nových Butovic místo
linky 164 do obratiště Bavorská, čímž je zajištěna obsluha skladových areálů v ulici Bavorská.
Současně je linka v úseku od Waltrovky až na Bavorskou v dopoledním období a o víkendu
celodenně posílena z 60 na 30 minut.
Řeporyje, Radotín, Zbraslav
Oblast Řeporyjí prochází v posledním desetiletí velmi dynamickým rozvojem charakteristickým
nejen výstavbou mnoha nákupních center, ale především rezidenční výstavbou. Tento vývoj je
provázen i neustálým nárůstem počtu cestujících, pro které již linky dosavadní 230, 256, 249, 301
a 352 nedostačují. Základní obsluhu Řeporyjí nově přebírá místo linky 249 linka 179, která
společně v jednom koordinovaném svazku s linkami 301 a 352 a neposkytuje spojení pouze
k metru B na Luka, ale nově zajišťuje spojení přes stanici metra A Nemocnice Motol
až na Vypich. Pro cestující z Řeporyjí je tedy připraveno spojení přes Staré Stodůlky a kolem
obchodních center u ulice Bucharova pohodlně až k metru A, a také k tramvajím v Plzeňské ulici
a na Vypichu. Do Třebonic zajíždí vybrané spoje linky 179 v rozsahu stávající linky 249, takže
PR
AC
VE OV
RZ NÍ
E
výše uvedená nová spojení využijí i cestující z Třebonic. Linky 179, 301 a 352 jsou v ranní špičce
souhrnně posíleny na interval 5 minut.
Linka 230 společně s linkou 255 (sloučená s linkou 256) zajišťuje doplňkové spojení se stanicí
metra Luka, přičemž nově jedou z Řeporyjí přes ulici Jáchymovská, ve které by měla vzniknout i
nová zastávka pro obsluhu zdejší rezidenční zástavby. Obě linky jsou z důvodu svého
doplňkového charakteru obsluhovány midibusy.
Linka 255 je nově vedena od Radotína dále po trase linky 256, kterou až do Řeporyjí
plnohodnotně zastupuje. Autobusová linka 255 tak vzájemně propojuje Zbraslav, Radotín,
Řeporyje a Stodůlky.
Na základě vyhodnocení provozu a s ohledem na provozní komplikace je linka 294 nahrazena
linkami 192 a 194. Linka 192 zajistí spojení z Malostranského náměstí k Nemocnici Pod Petřínem
a linka 194 nadále propojuje oblast Staroměstské se stanicí metra Florenc.
AC
VE OV
RZ NÍ
E
2) Linkové vedení
108 SÍDLIŠTĚ ŘEPY – Škola Řepy – Ke Kaménce – Za Slánskou silnicí – Bazovského –
Slánská – Nevanova – K Trninám – Šedivého – Selských baterií – Bílá Hora – BÍLÁ HORA –
Bílá Hora – Ruzyňský hřbitov – ... – NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN – ... – NOVÉ VOKOVICE
(v úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v provozu pouze v ranní a odpolední špičce
pracovního dne vybrané spoje, v úseku Sídliště Řepy – Bílá Hora v pracovní dny v provozu
pouze každý druhý spoj)
118 SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – DEJVICKÁ – Kafkova – Prašný most – Vozovna Střešovice –
Anděl – Na Knížecí – Plzeňka – Smíchovské nádraží – Lihovar – … – SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV
(v úseku Smíchovské nádraží – Depo Kačerov v ranní špičce pracovního dne vložené spoje)
119 DEJVICKÁ – Horoměřická (T) – Sídliště Červený Vrch (Z) – NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN –
Divoká Šárka – ... – LETIŠTĚ
131 BOŘISLAVKA – Sušická (T) – Hanspaulka – ... – HRADČANSKÁ
137 NA KNÍŽECÍ – ... – U WALTROVKY – ... – Bucharova – Nárožní – Nová Kolonie – Mládí –
Kovářova – SÍDLIŠTĚ STODŮLKY – K Fialce – K Hájům – Mototechna – BAVORSKÁ
(v úseku U Waltrovky – Bavorská v provozu pouze vybrané spoje, v úseku Nové Butovice –
Bavorská v ranní a odpolední špičce vložené spoje)
142 NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN – Divoká Šárka – Vlastina – Sídliště Na Dědině – Ciolkovského –
Nádraží Ruzyně – Staré náměstí – Jiviny – Reinerova – Řepský hřbitov – Za Slánskou silnicí
– Bazovského – Slánská – Bílý Beránek – Bavorská – Lýskova – Stodůlky – Vackova – Luka
– Amforová – Píškova – Červeňanského – Ohradské náměstí – Červeňanského – Nad
Malou Ohradou – Bašteckého – Píškova – Malá Ohrada – Ovčí Hájek – NOVĚ BUTOVICE
161 DEJVICKÁ – Horoměřická – BOŘISLAVKA – Jenerálka – ... – NEBUŠICE
164 zrušena (nahrazena linkou 137 a 380)
PR
168 (NOVÉ BUTOVICE – … – Nemocnice Motol – Na Šafránce – NEMOCNICE NA HOMOLCE
– Šafránecká – Vypich (Z) – Vypich – Nad Markétou – Koleje Větrník (T) – Myslivečkova* –)
POLIKLINIKA PETŘINY – Vojenská nemocnice – U Vojenské nemocnice – Talichova –
Náměstí Před Bateriemi – Norbertov – Sibeliova – Vozovna Střešovice – Macharovo náměstí
– Pod Vyhlídkou – Starodejvická – BOŘISLAVKA
(v úseku Nové Butovice – Poliklinika Petřiny v provozu pouze v pracovní dny cca 5:00 –
21:00)
174 (HRADČANSKÁ – … – Vypich (T)) – VYPICH – … – Šafránkova – Bucharova – … –
Amforová – Nušlova – Nové Butovice – Ovčí hájek – Malá Ohrada – Píškova – … – VELKÁ
OHRADA
(v úseku Hradčanská – Vypich v provozu pouze v ranní a odpolední špičce pracovního dne)
179 NOVÉ BUTOVICE – … – Nušlova – TŘEBONICE – K Třebonicům – Ve Výrech –
ŘEPORYJSKÉ NÁMĚSTÍ – Náměstí U Lva – Slatinová – Raichlova – Amforová – Luka –
Kulturní dům Mlejn – Mládí – Nová Kolonie – Nárožní – Bucharova – Šafránkova – … –
Vypich – Nad Markétou – ... – CIOLKOVSKÉHO – … – LETIŠTÉ – VYPICH
(v úseku Třebonice – Řeporyjské náměstí v provozu pouze vybrané spoje)
AC
VE OV
RZ NÍ
E
180 DEJVICKÁ – Kafkova – HRADČANSKÁ – Prašný most – … – Vypich (T) – … – SÍDLIŠTĚ
ŘEPY – Sídliště Řepy – … – ZLIČÍN – OBCHODNÍ CENTRUM ZLIČÍN
(v úseku Sídliště Řepy – Zličín ve špičkách pracovního dne v provozu pouze každý druhý
spoj)
(v úseku Zličín – Obchodní centrum Zličín o víkendu celodenně vložené spoje a v ranní
špičce pracovního dne v provozu pouze každý druhý spoj)
191 NA KNÍŽECÍ – … – PETŘINY – Petřiny – Libocká – Litovický potok – Divoká Šárka (T) –
Divoká Šárka – Vlastina – Sídliště Na Dědině – CIOLKOVSKÉHO – Dlouhá míle –
OBCHODNÍ CENTRUM ŠESTKA – K Letišti – Terminál 3 – Na Padesátníku – U Hangáru –
Schengenská (Z) – Terminál 2 – Terminál 1 – LETIŠTĚ
(v úseku Obchodní centrum Šestka – Letiště v provozu pouze každý druhý spoj mezi cca
8:00 – 21:00, v ostatních obdobích v provozu každý druhý spoj v úseku Ciolkovského –
Letiště)
192 MALOSTRANSKÉ NÁM – Šporkova (T) – NEMOCNICE POD PETŘÍNEM
(Linka je v provozu celotýdenně cca do 20:00 hod.)
194 FLORENC – Bílá Labuť – Petrské náměstí – Truhlářská (Z) – Hradební – Haštalské náměstí
(T) – U Staré školy (T) – Masná (Z) – Pařížská (T) – Staroměstské náměstí (Z) – Mariánské
náměstí (Z) – STAROMĚSTSKÁ (T)
(Linka je v provozu celotýdenně cca do 20:00)
214 zrušena (nahrazena linkou 108 a 142)
216 zrušena (nahrazena linkou 168)
218 zrušena (nahrazena linkou 191)
225 zrušena (nahrazena linkou 142)
230 SÍDLIŠTĚ STODŮLKY – … – Náměstí U Lva – LUKA – Vackova – Jáchymovská* –
Řeporyjské náměstí – … – HOLYNĚ – … – KLUKOVICE – … – FILMOVÉ ATELIÉRY
(v úseku Stodůlky – Holyně v provozu pouze v ranní a odpolední špičce pracovního dne)
235 zrušena (nahrazena linkou 142 a 174)
PR
249 zrušena (nahrazena linkou 179)
255 LUKA – Vackova – Jáchymovská* – Řeporyjské náměstí – Zahrádky – Zmrzlík – Zadní
Kopanina – Maškův mlýn – Cikánka – Lomy – U Lomů – Cementárna Radotín – V Sudech –
Safírová – Prvomájová – NÁDRAŽÍ RADOTÍN – … – ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(v úseku Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí v provozu vložené spoje)
256 zrušena (nahrazena linkou 255)
264 zrušena (nahrazena linkou 108)
294 zrušena (nahrazena linkami 192 a 194)
301 SÍDLIŠTĚ STODŮLKY – VYPICH – Šafránecká – Nemocnice Motol – Motol – Šafránkova –
Bucharova – Nárožní – Nová Kolonie – Mládí – Kulturní dům Mlejn – Luka – … – CHÝNICE
312 DEJVICKÁ – Horoměřická – BOŘISLAVKA – Jenerálka – ... – LICHOCEVES
316 DEJVICKÁ – Horoměřická – BOŘISLAVKA – Jenerálka – ... – HOLUBICE
347 ZLIČÍN – ... – Vypich (T) – ... – MOTOL
AC
VE OV
RZ NÍ
E
352 SÍDLIŠTĚ STODŮLKY – VYPICH – Šafránecká – Nemocnice Motol – Motol – Šafránkova –
Bucharova – Nárožní – Nová Kolonie – Mládí – Kulturní dům Mlejn – Luka – … –
JINOČANY, NÁMĚSTÍ
356 DEJVICKÁ – Horoměřická – BOŘISLAVKA – Jenerálka – ... – STATENICE
380 ZLIČÍN – VYPICH – Šafránecká – Nemocnice Motol – Motol – Hlušičkova – Bílý Beránek (T)
– Lidečská – Na Radosti (Z) – Zličín – ZLIČÍN – ... – BEROUN, AUTOBUSOVÁ STANICE
H2
zrušena (nahrazena linkou 168)
*pracovní název zastávky
Linky, u kterých je navrženo zkrácení intervalu v sedle PD na 12 minut:
118, 180 a 191
3) Provozní parametry
Viz přiložena tabulka
4) Dopravce
PR
Název Dopravce
Původní stav
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 105, 107, 108, 118, 119,
a.s.
131, 137, 147, 161, 164,
168, 174, 179, 180, 191,
216, 225, 230, 235, 249,
294, 301, 312, 347, 352
ARRIVA
Střední
Čechy 264
(BOSÁK BUS spol. s r.o.)
STENBUS s.r.o.
218
ČSAD MHD Kladno, a.s.
316, 356
ARRIVA PRAHA s.r.o.
255, 380
5) Termín realizace
6. duben 2015
123,
167,
214,
256,
Nový stav
105, 107, 108, 118, 119, 123,
131, 137, 142, 147, 161, 167,
168, 174, 179, 180, 191, 192,
301, 312, 347, 352
230
194, 316, 356
255, 380
Provozní parametry – DOPRAVNÍ PODNIK HL.M. PRAHY, a.s.
Pracovní den X
číslo
linky
Sobota 6
dopoledne
odpoledne
T
i
i
i
S
20
20
Neděle +
dopoledne
odpoledne
T
i
i
20
M
30
X // 6,+
dopoledne
odpoledne
T
i
i
večer
i
30
M
30
30
30
30
AC
VE OV
RZ NÍ
E
ráno
105
107
108
118
119
123
131
137
142
147
161
164
167
168
174
179
S
20
20
20
S
30
30
S
30
30
K
2-6
3-7
3-6
K
15
15
K
20
15
20
K
2-6
3-7
3-6
K
30
30
K
30
20
20//30
M
10(20)((30))
15(30)((-))
10(20)((30))
M
30((-))
30((-))
M
30((-))
30((-))
30((-))
M
12(24)
30
15(30)
M
30(-)
30(-)
M
30(-)
30(-)
30(-)
K
6(3)
12
7,5
K
15
15
K
20
15
20
K
6(3)
15
7,5
S
15
15
S
20
15
20
K
5
7,5
6
K
7,5
7,5
K
10
7,5
10
K
5
7,5
6
K
7,5
7,5
K
10
7,5
10
S
7,5
15
7,5
S
15
15
S
20
15
20
S
7,5
15
10
S
15
15
S
20
15
20
S
4-5
12
6
S
10
12
S
15
10
15
S
4
12
6
S
10
12
S
15
10
15
S
4(30)((10))
7,5(30)
4(30)((15))
S
7,5(30)
7,5(30)
S
10(60)
7,5(30)
10(60)
S
4(30)
7,5(60)
4(30)
S
7,5(60)
7,5(60)
S
10(60)
7,5(60)
10(60)
S
6
15
7,5
S
15
15
S
20
15
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
12
15
12
S
30
30
S
30
30
20//30
S
12
15
12
S
30
30
S
30
20
20//30
S
12
30
15
S
20..40
20..40
S
30..60
20..40
60
S
12
30
15
S
20..40
20..40
S
30..60
20..40
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
30(10)
30
30(15)
M
30
30
M
60
30
30
K
6
12
7,5
K
15
15
K
20
15
20
K
5
10
6
K
15
15
K
20
15
20
M
30
30
30
M
60
60
M
60
60
60
M
30
30
30
-
-
-
-
-
-
-
K
6
15
7,5
K
15
15
K
20
15
20
K
6
15
7,5
K
15
15
K
20
15
20
S
5..20(20)
15..30(60)
6..20(20)
S
15..30(60)
15..30(60)
S
20..40(60)
15..30(60)
20..40(60)
S
6(12)
15(30)
7,5(15)
S
15(30)
15(30)
S
20(40)
15(30)
20(40)
20(10)
15(7,5)
20
S
180
K
S
6(12)
12
7,5
S
K
S
15(7,5)
15(7,5)
S
K
S
K
6(12)
15
7,5(15)
K
15(7,5)
15(7,5)
K
20(10)
15(7,5)
20
K
6(12)
12(24)
7,5(15)
K
15(30)
15(30)
K
20(40)
15(30)
20(40)
M
6(12)
15
10(20)
20
7,5(15)
15
M
15
20
15
20
M
20
20
15
20
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
12
30
15
S
30
30
S
40
30
40
216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
30
30
30
M
60
60
M
60
60
60
225
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
12
30
15
S
30
30
S
40
30
40
230
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
30
30(60)((-))
30
M
30(60)((-))
30(60)((-))
M
30(60)((-))
30(60)((-))
30(60)((-))
235
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K
6
15
7,5
S
15
15
S
20
15
20
249
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
20
60
20
S
60
60
S
60
60
60
256
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
30..60(60)
60(120)
60
S
30..60(60)
30..60(60)
S
120
30..60(60)
120
294
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
30
30
30
M
30
30
M
30
30
-
S
20..60
120
60
S
vs
vs
S
vs
vs
vs
S
20..60
120
60
S
vs
vs
S
vs
vs
vs
S
15..30
60
30
S
120
120
S
120
120
60//120
S
15..30
60
30
S
120
120
S
120
120
60//120
S
60
60..120
60
S
120
60(120)
S
120
60(120)
60//120
S
60
60..120
60
S
120
60(120)
S
120
60(120)
60//120
S
20
60
20
S
60
60..120
S
120
60
60..120
S
20
60
20
S
60
60..120
S
120
60
60..120
191
K
S
PR
192
K
301
312
347
352
-
K
-
Provozní parametry – OSTATNÍ DOPRAVCI
Pracovní den X
číslo
linky
dopoledne
odpoledne
i
i
i
T
Neděle +
dopoledne
odpoledne
i
i
T
X // 6,+
dopoledne
odpoledne
i
i
večer
i
AC
VE OV
RZ NÍ
E
T
Sobota 6
ráno
218
230
255
264
194
316
356
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
M
15
30
30
30(60)((-))
15
30
S
M
60
30(60)((-))
30
30(60)((-))
S
M
60
30(60)((-))
30
30(60)((-))
30(60)((-))
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
20(60)
30(120)
20(60)
M
30(60)
30(60)
M
30(120)
30(60)
30(120)
M
20
30
20
M
30
30
M
30
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M
20
30
20
M
30
30
M
30
30
30
M
30
30
30
M
30
30
M
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
10
60
15
S
60..90
60
S
60..90
60
30..60//120
S
10
60
15
S
60..90
60
S
60..90
60
30..60//120
S
10..20
60
15
S
60..120
60
S
60..120
60
60//120
S
10..20
60
15
S
60..120
60
S
60..120
60
60//120
S
15..30
60
30..60
S
120
120
S
120
120
120
S
15..30
60
30..60
S
120
120
S
120
120
120
PR
380
-
Download

V.A ZÁPAD - Nebušice