Projektování ETICS, aneb jak lze předejít
chybám při provádění a v praxi
včetně související problematiky
výplní otvorů
Ing. Pavel Zeman, [email protected]
energetický auditor, autorizovaný inženýr, hlavní
specialista pro tepelnou techniku v TZÚS Praha
Co to je ETICS (vnější kontaktní zateplovací systém s
omítkou ) a legislativa
ETICS = evropskou legislativou stanovený výrobek
ETICS je specielní výrobek a nazývá se jako sestava „kit“ což
je přesně definovaná sestava komponentů, kterou je možno koupit
v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele a teprve
na stavbě se stává uceleným výrobkem.
Jako na každý stavební výrobek se i na ETICS vztahuje
Směrnice 89/106/EHS tj. posuzuje se 6 základních vlastností
(Mechanická odolnost a stabilita, Požární bezpečnost, Ochrana
zdraví a životního prostředí, Bezpečnost při užívání, Ochrana proti
hluku, Úspora energie a tepelná ochrana).
Posouzení shody ETICS (vnější kontaktní zateplovací
systém s omítkou )
Posouzení shody ETICS v ČR lze provést buď podle evropského
modulu shody, tj.dle NV č. 190/2002 Sb - ETA.
nebo podle národního systému, tj.dle NV č. 163/2002 Sb. ve
znění 312/2005 Sb – STO.
Při zpracování ETA i STO se v zásadě postupuje dle pokynů
ETAG 004
Součástí tohoto posouzení shody je, že “Výrobce ETICS“ musí
mít zavedený SystémŘízeníVýroby, který se při certifikaci a při
dohledu 1 x ročně prověřuje
Ke každému výrobku ETICS, tj. ke konkrétní sestavě „kit“ se
předává Prohlášení o shodě a Návod k užívání a údržbě
hotového výrobku ETICS
ETICS - a zákon 22/1997 Sb.
Současně je třeba zdůraznit, že dle zák.22/1997 Sb. je
povinnost umisťovat do stavby pouze certifikované výrobky s
„Prohlášením o shodě“
Co to znamená v případě ETICS, že je to pouze certifikovaná
skladba, ale navíc provedená (instalovaná do stavby)
předepsaným způsobem za předepsaných podmínek a
proškolenou firmou.
Specifikace certifikované skladby ETICS je určení přesné
skladby vybraných komponentů, tl. tepelné izolace, počtu a
umístění hmoždinek, určení povrchové úpravy a řešení detailů
dle definice a technického listu konkrétního ETICS a PD
Toto by měla řešit stavební dokumentace konkrétního objektu
a měla by být zpracovaná do potřebných detailů,
Pokud to neřeší, nebo musí být takto dopracovaná projektová
dokumentace při provádění ETICS na konkrétním objektu.
ETICS - a ČSN 73 2901
ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně
Tato norma určuje požadavky na provádění systémů ETICS
Specifikuje rozhodující operace při provádění:
obsah dokumentace pro přípravu a provedení
hodnocení a příprava podkladu
lepení desek tepelné izolace
kotvení hmoždinkami – cca 4/2011 vyjde ČSN 73 2902
provádění základní vrstvy
provádění konečné úpravy povrchu
přeprava a skladování
kontrola provádění
užívání a údržba
izolačních kompozitních systémů (ETICS)
Projektování (ETICS) v praxi
Většinou je představa, že se ETICS nemusí konkrétně projektovat a
že stačí napsat „bude zatepleno 10cm polystyrénu“ a dál si to
vyřeší na stavbě, takovéto projekty jsou nedostatečné
Stále je velmi malá informovanost investorů, projektantů,
provádějících stavebních firem, stavebních dozorů, organizací
prodávajících stavební materiály..
Bohužel stále velmi malá informovanost i kontrolních orgánů včetně
požadavků stavebních úřadů (nic nevyžadují pro zateplování
budov, protože ETICS je považován pouze za stavební úpravu ???)
Přestože „Zelená úsporám“ tuto informovanost přeci jen
pozvedla, nemělo by se stávat, že se zaměňují komponenty.
Hrozí pak havárie a navazující soudní spory - necertifikovaná
skladba = nesplnění zák.22/1997Sb. = vrácení dotací
Co je certifikát a co je Prohlášení o shodě
1. výrobce provede všechny potřebné zkoušky typu výrobku
2. pověřená osoba vystaví „Protokol o zkoušce typu“ a „Certifikát“
3. na základě „Protokolu o zkoušce typu“ a „Certifikátu“ si výrobce
deklaruje hodnoty vlastností svého výrobku v „Technickém listě“
4. výrobce vydá Prohlášení o shodě (prohlášení o vlastnostech
výrobku) současně s technickým listem s deklarovanými vlastnostmi.
Tím prohlašuje, že v technickém listě deklarované vlastnosti jsou
platné a výrobcem garantované.
5. dále pak ještě výrobce vydá rozsah použití a návod k užívání
6. z toho vyplývá, že zákazník pak musí vyžadovat:
- deklaraci konkrétních vlastností výrobku (technický list)
- prohlášení výrobce o shodě s deklarovanými vlastnostmi
- návod k užívání výrobku
7. zákazníkovi - není naprosto k ničemu vyžadovat Certifikát (nic
neříká a legislativně k doložení odpovědnosti není k ničemu)
Jak by měl postupovat investor při zateplení objektu
V předstihu si nechat zpracovat Energetické hodnocení objektu (nejlépe dle vyhl.
č.148/2007 Sb.=certifikace budov) = zmapování současného stavu
Vyžadovat projektové řešení (obsahující min. návrh konkrétních konstrukcí a
skladeb, včetně hodnocení statiky, stavební fyziky a požáru-již ve spolupráci s
dozorem) – nepodceňovat - vazba právní odpovědnost vlastníka objektu i na
případné dotace a pojištění
Při výběru provádějící firmy ověřit oprávnění firmy provádět navržený certifikovaný
systém ETICS - Vyžadovat garanci bezchybného provedení
V průběhu stavby provádět dozor investora najatým odborníkem – nepodceňovat
Při ukončení vyžadovat písemné doložení použitých materiálů do stavby včetně
dodržení technologického postupu stavebním deníkem a obdržení potřebného
„Prohlášení o shodě“ a návodu na údržbu
A nyní co by mělo obsahovat projektové řešení
Vazbu na celkové energetické hodnocení objektu (nejlépe dle vyhl. č.148/2007
Sb.=certifikace budov)
Dokumentovaný průzkum podkladu a okrajových podmínek
Navržení ETICS v konkrétní skladbě jako celek, tj. včetně stávající obvodové
konstrukce a vždy se započítáním tepelných mostů a vazeb
řešení základní skladby a kritických detailů
Písemné hodnocení požadavků: (alespoň minimální formou)
Statických (řešení kotvení) – sání větru (případně svislou sílu)
Tepelně technických (splnění ČSN 73 0540:2007, tj.min.dodržení požadovaných
prostupů tepla, vnitřních povrchových teplot a kondenzace v konstrukci)
Požárních (rozmístění izolantů ve vazbě na šíření požáru a únikové cesty)
Pokud deklarace ochrany proti hluku (hodnocení)
Již v projektu předepisovat provádění dle příslušných pokynů konkrétního
výrobce ETICS, s vazbou na ČSN 732901
Jak by měla postupovat prováděcí firma při zateplení objektu
systémem ETICS
Provádění na základě povolení (ohlášení, ….) – pokud jej stavební úřad vyžaduje
Provádění podle konkrétní projektové dokumentace ETICS vymezené přesnou skladbou
Důležitým bodem je zjištění stávajícího stavu, kvalita podkladu a okrajových
podmínek ve spolupráci s projektantem
Podmínkou provádění ETICS je proškolení pracovníků firmy o pravidlech instalace
konkrétního certifikovaného systému do stavby - existuje certifikace firem
prováděcích ETICS
Provádění dle příslušného technologického postupu a ČSN 73 2901. Vždy pouze v
certifikované skladbě navržené PD
Prováděcí firma musí mít vytvořený kontrolní systém a dodržovat ho (provádí záznamy
podle KZP, případně do stavebního deníku)
Prováděcí firma musí být schopna řešit systémové detaily ETICS (musí mít vazbu na
projektanta)
Prováděcí firma po skončení díla předává „Prohlášení o shodě“ a „Návod k údržbě a
ošetřování zateplovacího systému – např. interval nátěrů, kontroly poškození a jejich
opravy“
Bod kontroly
Obsah kontroly
Projektové řešení
Existuje stavební povolení (ohlášení, …), existuje konkrétní
Zápis kontroly
stavební deník (SD)
projekt ETICS (minimálně konkrétní určení použité skladby a
hodnocení statické, tepelně technické a požární)
Příprava podkladu
Byl podklad hodnocen odpovědnou osobou, byl očištěn, byla
stavební deník nebo
systému
hodnocena jeho pevnost pro instalaci systému a byla
samostatný zápis do
hodnocena jeho rovinnost
KZP s odkazem ve SD
Byla zkontrolována konkrétní skladba komponentů ETICS
stavební deník
Konkrétní skladba
použitých do konkrétní stavby dle projektu a certifikované
skladby
Lepení desek
Byla prováděna kontrola plochy a rozmístění lepicí hmoty na
stavební deník nebo
tepelné izolace
deskách tepelné izolace (po obvodu a v místě kotvení
samostatný zápis do
hmoždinkami), tloušťka desek tepelné izolace, úprava spár mezi
KZP s odkazem ve
deskami, dodržování vazeb desek v ploše a na nároží, kolem
stavebním deníku
oken, rovinnost vnějšího povrchu, dodržení původních
dilatačních spár
Příklad KZP = listu prověrky pro systém řízení výroby
Bod kontroly
Obsah kontroly
Kotvení
Byla prováděna kontrola typu, délky, počtu a umístění dle PD a
stavební deník nebo
hmoždinkami
výtažných zkoušek na objektu po postavení lešení (namátkově
samostatný zápis do
kontrola pevnosti uchycení hmoždinek v podkladu po instalaci)
KZP s odkazem ve SD
Provádění
Bylo kontrolováno osazení detailů vyztužení, nárožních a
stavební deník nebo
základní
dilatačních lišt, osazení síťoviny do již naneseného tmelu a
samostatný zápis do
vrstvy
dodržování přesahů skleněné síťoviny, minimální krytí skleněné
KZP s odkazem ve
síťoviny 1mm oboustranně, minimální tloušťka základní vrstvy dle
stavebním deníku
Zápis kontroly
stanovení v ETA (většinou 3 až 4mm) nebo v technologickém
předpisu provádění, celková rovinnost
Provádění
Byly dodrženy okrajové podmínky při provádění (teplota, vlhkost,
stavební deník nebo
konečné
zastínění, vítr), byla kontrolována struktura a barevnost v celé
samostatný zápis do
povrchové
ploše (pozor na rastr lešení, …)
KZP s odkazem ve SD
Bylo předáno prohlášení o shodě a návod k užívání a údržbě
stavební deník
úpravy
Předání díla
Příklad KZP = listu prověrky pro systém řízení výroby
A ještě postup technického dozora při zateplení objektu
systémem ETICS
Vlastní dozor investora je velmi důležitý a je vhodný již od záměru zateplit = je to
investorem placený odborník dohlížející na celý průběh od povolení přes projekt
až ke konečné realizaci
Spolupracuje s projektantem
Kontroluje dodávku projektem navržené certifikované skladby
Kontroluje dle technologického postupu jednotlivé fáze provádění konkrétního
ETICS
Je vhodné vyžadovat sebekontrolu provádějící firmy dokumentovaným prováděním
= vyplňovaný KZP a SD, fotodokumentace)
Zapisuje zjištěné skutečnosti do SD
Kontroluje oprávnění prováděcí firmy instalovat konkrétní ETICS do stavby
(proškolení od „výrobce certifikovaného ETICS“ - jmenovitě)
Kontroluje dodržení okrajových podmínek dle technologického postupu při
provádění
Vyžaduje doklady (prohlášení o shodě, návod k údržbě a SD) při předání díla se
stanovením záruky
Navrhuje případnou kontrolu termovizí (v topném období) v případě pochybností,
jako doložení kvality provedení
A nyní ještě něco k problematice výplní otvorů.
Co je pak potřeba vyžadovat v praxi, když součástí
zateplení je i výměna výplní otvorů.
1.Projektově řešený návrh fyzického osazení okna
včetně připojovací spáry z hlediska statického
Zmapování navazujících konstrukcí do nichž se okno osazuje tj.
ostění po obvodu okna
Navržení rozměru okna s členěním tak, aby okno jako celek mělo
potřebnou plochu zasklení pro osvětlení
Vypracování detailů osazení do špalet, parapetu i nadpraží
Specifikovat mechanické kotvení ve vztahu k dilatacím a druhu
navazujících konstrukcí
Přesně definovat připojovací spáru (rozmezí šířky a všechny
vrstvy)
2.Projektově řešený návrh připojovací spáry a okolí
okna z hlediska tepelné techniky
Tepelně technické řešení zateplení navazujících konstrukcí do nichž se
okno osazuje tj. stanovit konkrétní vnitřní povrchové teploty (teplotní
faktor vnitřního povrchu fRsi ) a průběh kondenzace.
Navržení rozměru okna s členěním tak, aby okno jako celek mělo
deklarovanou hodnotu „U“ (počítá se konkrétně pro každé okno)
Navrhovat okno s uvažováním zda je pod oknem zdroj tepla či nikoli
Uvažovat již v návrhu s případnými žaluziemi a jejich vazbou na
povrchové teploty
Jasně vyspecifikovat pro uživatele okrajové podmínky (rozmezí
vnitřní teploty a vlhkosti), které je nutno dodržovat, aby nedocházelo
ke kondenzaci a následně plísním
3.Jasně definovat koordinaci se subdodavatelskou
firmou
Předání požadavků stanovených na okna v PD na
subdodavatele včetně předání detailů zabudování –
nepodceňovat – shodnost s PD
Vyžadovat poskytnutí technologického a montážního postupu pro
montovaná okna
Vyžadovat seřízení a kontrolu funkce před předáním celé
instalace oken
Vyžadovat předání prohlášení o shodě a návodu k užívání a
údržbě oken i konkrétní místnosti ( pozor na plynové spotřebiče
a přívod vzduchu)
A nakonec ještě, jaké jsou možnosti kontroly termovizí
na zabudovaných oknech (případně ve spojení s
vytvořením podtlaku jsou netěsnosti výraznější)
Co se dá termovizí ověřit:
Kvalita zabudovaného zasklení – ukazuje na rosení v ploše skla
Tepelné mosty v okolí distančního rámečku – rosení po obvodu
zasklení
Tepelné mosty v zabudování do ostění – kvalita provedení
připojovací spáry
Netěsné seřízení kování – zvýšená infiltrace funkčními spárami
Nyní pár příkladů zajímavých poruch
Příklady zajímavých poruch zateplovacích systémů
Příklady zajímavých poruch zateplovacích systémů
Použití kvalitních cihel a neodborné provedení ???
Použití kvalitních cihel a neodborné provedení ???
Použití kvalitních cihel a neodborné provedení ???
Použití kvalitních cihel a neodborné provedení ???
Špatně provedené zapěnění PU pěnou ???
Termovizní snímek špatného zapěnění PU pěnou ???
Děkuji za pozornost
Ing. Pavel Zeman,
energetický auditor MPO, autorizovaný inženýr v oboru
pozemních staveb a energetického auditorství,
auditor ISO 9001
hlavní specialista pro tepelnou techniku v TZÚS
Email: [email protected]
Download

Stáhnout - Akademie zateplování