Subdodavatel a prokazová
prokazování kvalifikace
prostř
prostřednictví
ednictvím subdodavatele
Definice subdodavatele
-
Obecně
Obecně subdodavatel
V pojetí
pojetí ObchZ
-
Mgr. Tomáš Machurek
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
-
-
V pojetí
pojetí NOZ
-
V pojetí
pojetí ZVZ
V pojetí
směrnic
pojetí evropských smě
Praha – září 2013
2
Obecná
Obecná definice subdodavatele
•
•
Subdodavatel – (v nejširším slova smyslu) jakýkoli subjekt, prostřednictvím
kterého poskytuje dlužník (dodavatel, zhotovitel hlavního, primárního plnění)
určitou dílčí část plnění věřiteli (objednateli)
Určujícím znakem subdodavatele - nevystupuje ve vztahu k objednateli
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
Subdodavatel dle ObchZ
•
ObchZ přímo nedefinuje obsah pojmu subdodavatel
•
Obecně je možnost plnit závazek prostřednictvím jiné (třetí) osoby připuštěna
v § 331 ObchZ:
„Plní-li dlužník svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám, nestanoví-li
tento zákon jinak.“
•
Plnění závazku prostřednictvím subdodavatele je dále výslovně umožněno v
úpravě smlouvy o dílo v § 538 ObchZ:
„Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla
nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl
sám.“
vhodné pamatovat na úpravu ve smlouvě, pokud Z omezuje rozsah subd. dle §
44 odst. 6 ZVZ
3
4
Vztah mezi dodavatelem a
subdodavatelem dle ObchZ
•
•
Vztah mezi dodavatelem a subdodavatelem = vztahem smluvním
Odpově
Odpovědnost subdodavatele
•
ObchZ neupravuje subdodavatelskou smlouvu jako zvláštní smluvní typ
•
smlouva innominátní, stejně jako smlouva o dílo, smlouva kupní apod.
•
Zásada volnosti smluvních vztahů  obsah subdodavatelské smlouvy je
výhradně na vůli dodavatele a jeho subdodavatele
•
Za plnění závazku prostřednictvím subdodavatele odpovídá dodavatel 
podstatnou součástí subd. smlouvy je úprava odpovědnostního vztahu
subdodavatele
Subdodavatel není odpovědný věřiteli (objednateli - zadavateli) - nositelem
odpovědnosti je vždy dlužník (dodavatel) - § 331, 538 ObchZ, není-li ve smlouvě
uzavřené mezi dlužníkem (dodavatelem) a věřitelem (objednatelem-zadavatelem)
dohodnuto jinak

výběr subdodavatele a obsah subd. smlouvy je výhradně věcí
dodavatele a subdodavatele - objednatel-zadavatel nemůže do tohoto
vztahu nijak zasahovat (není-li s dodavatelem sjednáno jinak)
5
6
Odpově
Odpovědnost subdodavatele za
poskytnuté
plnění - judikatura
poskytnuté plně
•
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 29 Odo 50/2001:
•
Z ustanovení § 538 obch. zák. lze systematickým a teleologickým výkladem dovodit závěr, že
zavinění subdodavatele při provádění díla je bez dalšího třeba přičítat i zhotoviteli. Účelem
uvedeného ustanovení je, chránit objednatele před tím, že by odpovědnost jeho zhotovitele byla menší,
jestliže bude provádět dílo pomocí subdodavatelů, než bude-li je provádět sám, a že objednatel by
musel uplatňovat případná práva z odpovědnosti vůči subdodavatelům, vůči kterým není ve
smluvním vztahu. Z hlediska zaviněného porušení povinnosti zakládajícího právo
objednatele na zaplacení smluvní pokuty, lze zhotoviteli přičítat nejen jednání jeho
samotného, ale i jednání, jímž tuto povinnost (zaviněně) porušily osoby, které v intencích §
538 obch. zák. pověřil provedením díla (subdodavatelé).
7
Prá
subdodávek v NOZ
vní úprava subdodá
Právní
•
NOZ zachovává možnost plnit závazek pomocí třetí osoby
•
NOZ vychází ze současné úpravy obsažené v ObchZ (resp. ObčZ)
•
§ 1935 NOZ:
•
§ 2589 NOZ (ve vztahu ke smlouvě o dílo):
„Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.“
„Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, neníli provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.“
8
Subdodavatel dle ZVZ
Subdodavatel dle ZVZ
•
Právní úprava subdodavatele v ZVZ není koncentrována na jednom místě rozptýleno v mnoha ustanoveních ZVZ
•
Základní definice subdodavatele je obsažena v § 17 písm. i):
•
„Subdodavatelem je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.“
•
Patrné, že se jedná o širší pojetí subdodavatele než v ObchZ:
•V
obchodněprávních vztazích se subdodavatel obvykle fakticky podílí na
určité části plnění
Široká definice subdodavatele v ZVZ  v praxi problémy s vymezením, koho
lze/je nutno považovat za subdodavatele ve smyslu ZVZ?
•
za subdodavatele mohl být považován každý, kdo poskytne pro plnění
VZ jakoukoli věc či službu (např. pracovní materiál, součástky apod.)
•
smyslem úpravy v ZVZ (?) - nepovažovat za subdodavatele jakýkoli
subjekt, který dodavateli něco poskytl, ale pouze subjekt, který poskytuje
plnění, věci či práva, která jsou přímou součástí plnění veřejné
zakázky, resp. který se (vědomě) zavázal k participaci na konkrétní VZ
•ZVZ
vedle samotném podílu subdodavatele na plnění VZ považuje za
subdodávku rovněž poskytnutí určitých věcí či práv k plnění VZ
9
10
Evropské
směrnice
vací smě
zadávací
Evropské zadá
Rozdě
subdodavatelů
Rozdělení
lení subdodavatelů
(pracovně
(pracovně)
•
•
Subdodavatele při plnění veřejných zakázek lze rozdělit na:
•
Realizační subdodavatele;
•
Kvalifikační subdodavatele (jejichž prostřednictvím je prokazována
kvalifikace)
Hlavní rozdíly:
Realizační subdodavatel
Kvalifikační subdodavatel
Subdodavatelská smlouva
ZVZ neupravuje
ZVZ stanoví požadavky
některé náležitosti (§51/4)
Účast v zadávacím řízení
Může zároveň podat nabídku Nemůže podat nabídku
jako uchazeč (sám/sdružení)
uchazeč (sám/sdružení)
Prokázání kvalifikace
Nemusí prokazovat kvalifikaci
Změna subdodavatele
Může být změněn bez splnění
– není výslovně upraveno dalších podmínek, pokud si
zadavatel
v
obchodních
(vazba na § 82/7)
podmínkách nevyhradí jinak
11
•
Úprava subdodávek je vhodná za účelem podpory vstupu malých a středních
podniků na trh veřejných zakázek (viz bod 32 klasické směrnice 2004/18/ES)
•
směrnice neobsahuje definici pojmu subdodavatel
•
Úprava informační povinnosti dodavatele ohledně subdodávek - čl. 25
směrnice:
„V zadávací dokumentaci veřejný zadavatel od uchazeče může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí
požadovat, aby ve své nabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny
navrhované subdodavatele. Tímto sdělením není dotčena odpovědnost hlavního hospodářského subjektu.“
na
jako
Musí prokázat kvalifikaci v
rozsahu stanoveném ZVZ (§51/4)
Může
být
nahrazen
subdodavatelem, který prokáže
kvalifikaci ve stejném rozsahu
jako původní subdodavatel
•
Způsob prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
a technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele - čl.
47 a 48 směrnice
12
Evropské
směrnice
vací smě
zadávací
Evropské zadá
•
Detailnější úprava subdodávek, včetně prokazování kvalifikace prostřednictvím
třetích osob a následného rozsahu účasti třetí osoby na plnění veřejné zakázky ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne
13. července 2009, o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na
stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o
změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES
•
Čl. 1 bod 22 směrnice 2009/81/ES obsahuje následující vymezení subdodávky:
Regulace subdodá
subdodávek
-
„Úplatná smlouva uzavřená písemnou formou mezi úspěšným uchazečem o zakázku a jedním nebo více
hospodářskými subjekty za účelem splnění dotyčné zakázky, jejímž předmětem je provedení stavebních
prácí, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb.“
•
Omezení
subdodá vek
Omezení subdodá
Limitace subdová
nabídky
subdová vky a nabí
-
Subdodavatelský systé
systé m
Detailní pravidla pro subdodávky v rámci veřejných zakázek v oblasti obrany a
bezpečnosti - Hlava III, čl. 50 až 53 uvedené směrnice
13
14
Omezení
subdodá vek
Omezení subdodá
a) V obecných obchodněprávních vztazích obvykle věřitel (objednatel) nijak
nezasahuje do subdodavatelských vztahů dlužníka (dodavatele), včetně
stanovování určitých omezení apod. x výjimka je § 538 ObchZ (zhotovitel může
pověřit prováděním jinou osobu, pokud ze smlouvy/povahy věci neplyne něco jiného)
Omezení
subdodá vek
Omezení subdodá
•
Rozhodovací praxe ÚOHS k možnosti Z omezit účast subdodavatelů
•
S430,446/2010 ze dne 29. 5. 2011:
•
b) ZVZ dává zadavateli možnost účast subdodavatelů regulovat
•
Dle § 44 odst. 6 ZVZ může zadavatel (věřitel) účast subdodavatelů na plnění
veřejné zakázky omezit (odůvodněně ?) - nikoli zcela vyloučit
•
Takovéto omezení je zadavatel povinen uvést v oznámení nebo výzvě o
zahájení zadávacího řízení
•
Zadavatel je oprávněn věcně vymezit určitou část plnění předmětu
veřejné zakázce, která nesmí být plněna subdodavatelem (do 1. 4. 2013
bylo možné vymezit toto omezení i objemově – např. 20 % rozsahu
předpokládané hodnoty)
15
•
S556,562/2011 ze dne 28. 2. 2012:
•
•
realizaci plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele lze omezit pouze vymezením
určité části plnění, která nesmí být plněna prostřednictvím subdodavatele, nikoliv
procentuálním omezením možnosti prokazovat kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele
(ust. § 44 odst. 6) nepředstavuje pro zadavatele prostředek, na jehož základě bude tento
svévolně diktovat uchazečům maximální přípustný počet subdodavatelů
S12,250/2012 ze dne 8. 10. 2012:
•
nezbytnost rozlišovat mezi možností omezit plnění určité části veřejné zakázky
subdodavatelem a možností omezit prokazování kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, ke kterému ZVZ nedává prostor
16
Subdodavatelský systé
systém
- obecně
ě
obecn
Limitace subdodá
subdodávek dle ZVZ
•
Regulace dle § 69 odst. 2:
„Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.“
•
Takováto nabídka (dodavatel, který podal nabídku..) musí být zadavatelem
vyřazena ze zadávacího řízení
•
Omezení výhradně na „kvalifikační“ subdodavatele - subdodavatelé realizační
mohou (který je uveden v nabídce jiného uchazeče, ale neprokazuje jeho prostř.
kvalifikaci) podat sami nabídku
•
Smyslem navazuje na princip v § 69/1 - 1 dodavatel = 1 nabídka
•
Subdodavatelé (realizační i kvalifikační) mohou v rámci jednoho zadávacího
řízení vystupovat jako subdodavatelé v nabídkách více/všech uchazečů
a) Ex ante subd. systém - ZVZ umožňuje zadavateli v § 44 odst. 6 věta první
požadovat po uchazeči, aby ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům + uvedl identifikační
údaje subdodavatelů
•
b) Ex post subd. systém - předkládá vybraný uchazeč za podmínek stanovených v
§ 147a odst. 4 a 5
17
•
Lze po uchazeči požadovat předložení subdodavatelských smluv i u
realizačních subdodavatelů (neprokazujících kvalifikaci)?
ze strany ÚOHS zastáván názor o nemožnosti požadovat po uchazečích
předložení závazku subdodavatele k poskytnutí subdodávek formou
subdodavatelské smlouvy, s výjimkou subdodavatelů kvalifikačních.
viz např. rozhodnutí ÚOHS S267/2007 ze dne 19. 2. 2008:
„ Podmínka předložení písemného prohlášení subdodavatele o budoucí spolupráci jde nad rámec § 44
odst. 6 zákona, podle něhož je zadavatel oprávněn po uchazečích požadovat pouze uvedení
identifikačních údajů o subdodavatelích, nikoliv předložení písemného závazku
subdodavatele o budoucí
spolupráci.“
19
povinnost se vztahuje na subdodavatele, jimž za subdodávku uchazeč
uhradil více než 10 % z celkové (nebo poměrné - roční) ceny veřejné
zakázky, resp. 5 % v případě významné veřejné zakázky
•
Z musí tento seznam subd. uveřejnit na svém profilu - § 147 odst. 6
Subdodavatelský systé
systém
- judikatura
•
Závěry ÚOHS potvrzeno KS v Brně ze dne 27. 5. 2010, č.j. 62 Ca 94/2008:
„V § 44 odst. 6 ZVZ tedy není uvedeno, ze by zadavatel mohl požadovat předložení smluv se
subdodavateli. Vnímáno systematikou ZVZ je třeba dikci § 44 odst. 6 ZVZ vykládat jako zvláštní pravidlo
týkající se limitů požadavků zadavatele v otázce subdodavatelsky poskytovaného plnění ve vztahu k
obecnějšímu (co do limitů výslovně neomezeného) ustanovení § 44 odst. 3 písm. e) ZVZ.“
Původně:
•
•
18
Subdodavatelský systé
systém
- judikatura
•
Zadavatel tímto způsobem může zjistit budoucí subdodavatelské schéma
uchazeče při plnění veřejné zakázky
•
NSS ovšem takové závěry svým rozsudkem ze dne 30. 9. 2011, č. j. 5 Afs 77/2010
odmítl:
•V ustanovení § 44 odst. 6 ZVZ není uvedeno, že by zadavatel mohl požadovat předložení smluv se
subdodavateli, nicméně dané ustanovení tuto možnost ani nevylučuje. … Pokud by nebylo možné
požadovat po dodavatelích smlouvy s jejich subdodavateli, kteří neslouží k prokázání
kvalifikace, byly by tak rozlišovány dva druhy subdodavatelů, jedni se kterými smlouva dle
ustanovení § 51 odst. 4 ZVZ být uzavřena musí, protože jsou nutní k prokázání kvalifikace, a
druzí, kteří k prokázání kvalifikace neslouží, přesto mohou plnit majoritní část zakázky, ale po
uchazeči smlouva s nimi být požadována nemůže
20
Subdodavatelský systé
systém
- judikatura
Nově:
Subdodavatelé
Subdodavatelé v oblasti obrany a
bezpeč
bezpečnosti
V souladu s aktuálními závěry NSS rozhodoval ÚOHS např. v rozhodnutí
S556,562/2011 ze dne 17. 3. 2012:
„Úřad dospěl k závěru, že v případě požadavku zadavatele na prokázání subdodavatelského
vztahu předložením podepsaných subdodavatelských smluv se tento nedopustil porušení
zákona, jeho požadavek je tedy oprávněný. … Subdodavatelské smlouvy umožní zadavateli získat
potřebné identifikační údaje dotčených subdodavatelů, jakož i jejich souhlasné projevy vůle směřující
k participaci na plnění předmětu veřejné zakázky.“
Srovná
Srovnání úpravy se SR
21
tníí úprava subdodavatelů
Zvláš
subdodavatelů v
Zvláštn
oblasti obrany a bezpeč
bezpečnosti
•
•
§ 109a a 109b obsahují zvláštní úpravu postupu při výběru subdodavatele a
oznamovací povinnosti o subdodávkách v případě zakázek v oblasti obrany a
bezpečnosti
•
Z si může vyhradit právo, že vybraný uchazeč bude subd. vybírat dle pravidel v § 109b ZVZ
•
Za subd. se nepovažuje osoba, vůči níž je vybr. uchazeč (případně s jinou osobou) v pozici
ovládající/ovládaná osoba
Ustanovení jsou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES
ze dne 13. července 2009, o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek
na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti
a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES
23
22
Srovná
Srovnání ČR a SR úpravy
•
•
Zákon č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ve znění pozdějších předpisů (ZVO)
Hlavní odlišnosti ZVO oproti ZVZ:
• taky neobsahuje výslovnou definici pojmu subdodavatel
•
Ve vztahu k ZKP (osobné postavenie) je jedním z předpokladů fakt, že
dodavatel nemá vykonatelné závazky vůči subdodavatelům z
předchozích VZ (§ 26)
•
ve vztahu k prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních
předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů (§ 27 odst. 2 a § 28
odst. 2) výslovně vymezuje, jakým způsobem se subdodavatel prokazující
kvalifikaci musí podílet na plnění veřejné zakázky
•
uvedení subdodavatelského systému a identifikačních údajů
subdodavatelů je zařazeno mezi doklady, které může zadavatele
požadovat k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (za
podmínek uvedených v § 32 odst. 3 písm. b) je zadavatel povinen
takovýto doklad požadovat)
24
Srovná
Srovnání ČR a SR úpravy
•
možnost omezit plnění určité části veřejné zakázky je vázána na více
podmínek (§ 32 odst. 3 písm. c)):
•
omezení musí být odůvodněné povahou veřejné zakázky
•
zadavatel nesmí vyloučit možnost plnit zakázku prostřednictvím
subdodavatele (kromě úplného vyloučení) rovněž v takových částech,
ve kterých nemůže mít plnění prostřednictvím subdodavatele zjevně
nepříznivý dopad na řádné a včasné dodání zboží, provedení
stavebních prací nebo poskytnutí služeb
Prokazová
prostřednictví
Prokazování kvalifikace prostř
ednictvím
subdodavatele
-
Prokazová
prostřednictví
subd.
Prokazován í kvalifikace prostř
ednictvím subd.
-
25
26
Prokazová
Prokazování kvalifikace
prostř
prostřednictví
ednictvím subdodavatele
•
Základ právní úpravy prokazování kval. prostřednictvím subd - § 51 odst. 4:
•
•
•
•
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
prokázat prostřednictvím subdodavatele
Smysl a účel úpravy: umožnit účast v zadávacím řízení subjektů, kteří by jinak
nebyli schopni prokázat splnění části profesních a technických kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu samostatně (viz v klasické směrnici zmiňovaná
podpora vstupu malých a středních podniků na trh veřejných zakázek)
Obecně lze prostřednictvím subdodavatele prokázat jakýkoli kvalifikační
předpoklad, s výjimkou základních kvalifikačních předpokladů a poskytnutí
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
Z nemůže požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů po
subdodavateli samotném (s výjimkou předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a §
54 písm. a)
27
Subdodavatelská
Subdodavatelská smlouva
Prokazová
Prokazování kvalifikace
prostř
prostřednictví
ednictvím subdodavatele
•
Využití subdodavatele k prokázání kvalifikace záleží zcela na vůli uchazeče,
jedná se o jeho právo- ZVZ nestanoví žádné podmínky pro jeho využití
•
Zadavatel nemůže toto právo nijak omezovat:
•
rozsudek KS v Brně č. j. 62 Ca 94/2008 ze dne 27. 5. 2010
•
•
možnost prokazovat část kvalifikace subdodavatelsky je vázána na objektivní neschopnost
uchazeče prokázat splnění určité části kvalifikace. Oprávnění uchazeče prokázat
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele není dále limitováno.
podmínky aplikovatelnosti § 51 odst. 4 dále rozvedl NSS v rozsudku č. j. 5
Afs 77/2010 ze dne 30. 9. 2011
•
Podmínky prokazování části kvalifikace subdodavatelsky, obsažené v § 51 odst. 4 ZVZ,
nejsou vázány na míru, v níž se subdodavatel bude podílet na realizaci VZ, popř. na
vztah požadované kvalifikace k případnému dílčímu subdodavatelskému úkolu na straně
dodavatele. Skutečnost, zda se příslušný zadavatelův požadavek váže "k podstatné části VZ" či
nikoli, není podmínkou použitelnosti § 51 odst. 4 ZVZ o možnosti prokazovat část kvalifikace
subdodavatelsky.
28
Prokazová
Prokazování kvalifikace
prostř
prostřednictví
ednictvím subdodavatele
•
Připuštěno
prokazování
kvalifikace
prostřednictvím
subdodavatele
subdodavatele (rozhodnutí předsedy ÚOHS R158/2009 ze dne 15. 7. 2010)
•
•
není vyloučeno, aby příslušnou část kvalifikace prokázal za uchazeče nikoliv jeho přímý
subdodavatel, ale (zjednodušeně řečeno) subdodavatel subdodavatele (dále také „druhý
subdodavatel“). To platí za předpokladu uzavření a předložení smlouvy, z níž vyplývá závazek k
poskytnutí plnění určeného k realizaci veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv s nimiž bude
dodavatel (prostřednictvím přímého subdodavatele) oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky.
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subd. je uchazeč povinen
předložit ve vztahu ke svému subdodavateli následující doklady:
•
doklady prokazující splnění ZKP dle § 53 odst. 1 písm. j)
•
výpis z OR
•
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, jejíž obsahové náležitosti stanoví
§ 51 odst. 4 písm. b)
•
příslušný kvalifikační doklad subd. o splnění kvalifikace
Prokazová
prostř. subd.
subd.
Prokazování kvalifikace prostř
- subd.
subd. smlouva dle § 51 odst. 4
•
•
Subd. smlouva dle § 51/4 ZVZ musí obsahovat následující náležitosti:
•
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky
•
tento závazek musí rozsahem odpovídat rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění profesních či technických kvalifikačních předpokladů
Připouštěny jak subdodavatelské smlouvy, tak smlouvy o smlouvě budoucí
popř. i rámcové smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem (podstatným je
vždy obsah závazku subdodavatele) – rozhodnutí předsedy ÚOHS R158/2009 ze
dne 15. 7. 2010
•
29
30
Prokazová
prostř. subd.
subd.
Prokazování kvalifikace prostř
- subd.
subd. smlouva dle § 51 odst. 4
•
V praxi problematické = vymezení smluvního závazku subd. k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo poskytnutí věcí či práv
•
Závazek musí splňovat všechny náležitosti právního úkonu dle OZ:
•
jednoznačný, určitý a srozumitelně vyjádřený
•
pouhé „překopírování“ znění § 51 odst. 4 do subd. smlouvy nebo její
neurčité vymezení není dostatečná (viz ÚOHS č. j. S164/2012 ze dne 30.
7. 2012, potvrzené ÚOHS R221/2012 ze dne 14. 3. 2013)
•
Z citace relevantních ustanovení subd. smlouvy vyplývá, že dílo, které má na jejím základě
subdodavatel provést, není vymezeno dostatečně určitě, neboť ze subdodavatelské smlouvy není
možné vyčíst, v čem konkrétně plnění subdodavatele spočívá, příp. jakého je charakteru, resp.
nelze žádným způsobem dovodit objem prací, ani jejich obsahovou náplň. Vzhledem k tomu, že
určitě vymezené dílo, je podstatnou náležitostí smlouvy o dílo dle ObchZ,, je v případě absence
takové podstatné náležitosti nutno považovat danou smlouvu za absolutně neplatnou… takovou
neplatnost smlouvy není možné zhojit ani výkladem, neboť v souladu s § 263 odst. 2 obchodního
zákoníku je ustanovení § 536 odst. 1 obchodního zákoníku ustanovením kogentní povahy, od
něhož se smluvní strany nemohou odchýlit.
31
zákon neklade na zmíněnou (subdodavatelskou) smlouvu žádné další požadavky. Není tedy
rozhodné, jaký smluvní typ si dodavatelé zvolí a nelze ani vyloučit uzavírání smluv o smlouvě
budoucí.
Prokazová
prostř. subd.
subd.
Prokazování kvalifikace prostř
- subd.
subd. smlouva dle § 51 odst. 4
•
Často se vyskytuje závazek subdodavatele spočívající v umožnění prokázání
splnění kvalifikace prostřednictvím dokladů vztahujících se k subdodavateli,
= formulace nezavazuje subdodavatele podílet se na plnění veřejné zakázky
•
taková subdodavatelská sml. nesplňuje požadavky § 54 odst. 1 (viz např.
rozhodnutí ÚOHS S613/2011 ze dne 26. 7. 2012, potvrzené rozhodnutí
předsedy ÚOHS R217/2012 ze dne 15. 2. 2013, rozhodnutí ÚOHS
S629/2012 ze dne 13. 2. 2013)
32
Jiné
způsoby prokazová
Jiné způ
prokazování
kvalifikace
•
Jiné
způsoby prokazová
Jiné způ
prokazování kvalifikace
Prokázání kvalifikace
•
samostatně nebo
•
prostřednictvím subdodavatele
nejsou jedinými možnostmi, které je k prokázání kvalifikace možno využít
Prokazová
sdružení
(společná nabí
nabídka)
Prokazován í kvalifikace ve sdruž
ení (společ
-
Prokazová
rá mci holdingu/koncernu
Prokazován í kvalifikace v rá
•
Kvalifikace lze prokázat rovněž:
•
ve sdružení společně s jinými dodavateli v případě podání společné nabídky
•
prostřednictvím prostředků, která mají k dispozici jiné subjekty v rámci
holdingu či jiného obdobného uskupení uchazeče
33
34
Prokazová
sdružení
Prokazování kvalifikace sdruž
ením
dodavatelů
dodavatelů – společ
nabídka
společná nabí
•
Podání společné nabídky upravuje ust. § 51 odst. 5 a 6
•
Dodavatelé podávající společnou nabídku (sdružení dodavatelů) se dle ust. § 69
odst. 4 považují za jednoho uchazeče
•
Podmínky prokazování kvalifikace při společné nabídce:
•
•
•
každý z dodavatelů je povinen prokázat splnění ZKP podle § 50 odst. 1
písm. a) a profesního kval. předpokladu podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v
plném rozsahu samostatně;
splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů musí prokázat
všichni účastníci sdružení společně
Spolu s kvalifikačními doklady předkládají Z smlouvu, z níž vyplývá závazek, že
budou všichni dodavatelé při plnění veřejné zakázky zavázáni společně a
nerozdílně (pokud zákon či Z nestanoví jinak – oddělená odpovědnost)
35
Prokazová
sdružení
Prokazování kvalifikace sdruž
ením
dodavatelů
dodavatelů – sčítání kvalifikace
•
ZVZ v případě sdružení dodavatelů připouští možnost sčítání kvalifikace (bez
ohledu na vhodnost sčítání – viz dříve, do 1.4.013, řešené sčítání EFKP – pojistek,
obratu, finančních ukazatelů)
•
Platí obdobně
subdodavatele
•
ZVZ neobsahuje úpravu (definici, meze) „sčítání kvalifikace“,
•
Nutné brát v potaz charakter, funkci a smysl příslušného kvalifikačního
předpokladu
•
Nutno vycházet ze smyslu právní úpravy prokazování kvalifikace (mj. ověření,
zda potenciální dodavatel bude mít skutečně k dispozici určité zdroje, osoby,
zkušenosti či finanční zázemí, které budou dostatečné pro plnění dané veřejné
zakázky)
pro
„sčítání“
kvalifikace
36
prokazované
prostřednictvím
Prokazová
sdružení
Prokazování kvalifikace sdruž
ením
dodavatelů
dodavatelů – sčítání kvalifikace
•
Dle
MMR
(http://www.portal-vz.cz/cs/Spoluprace-a-vymena-informaci/Infoforum/Otazky-a-odpovedi/CAST-DRUHA-Zadavaci-rizeni-(%C2%A721%C2%A785)?page=8)
•
•
lze např. připustit sčítání předkládaných referencí v případě, že členové
sdružení dodavatelů disponují v součtu potřebným počtem referenčních
zakázek (zadavatel např. požaduje 4 referenční zakázky, oba členové
sdružení dodavatelů předloží po dvou referencích)
Prokazová
Prokazování kvalifikace osobami
tvoř
tvořícími holding (koncern)
•
C-389/92 Ballast Nedam Groep NV proti Belgii - je přípustné, aby dodavatel,
případně subdodavatel, využil při prokazování kvalifikace předpokladů
společností, které s ním tvoří stejný koncern, a to pokud ovládající osoba prokáže,
že má reálně k dispozici prostředky (zázemí) těchto společností nezbytné pro
plnění veřejné zakázky
•
Tento závěr dále rozvíjen v rozhodnutích C-5/97 a C-176/98 Host Italia SpA proti
Comune Cagliari
Jako nepřípustné „skládání“ kvalifikace (např. místo jedné reference na
zakázku za 90 mil. Kč doložili dodavatelé 3 reference na zakázky za 30 mil.
Kč)
•
připouští prokázání kvalifikace odkazem na kvalifikaci jiných subjektů bez
ohledu na právní povahu jejich vzájemných vazeb (nemusí tedy jít nutně o
koncernové vazby), pokud dodavatel prokáže reálnou možnost disponovat s
prostředky těchto osob nezbytnými pro plnění veřejné zakázky
37
38
Prokazová
Prokazování kvalifikace osobami
tvoř
tvořícími holding (koncern)
•
Na judikaturu SDEU odkazuje ÚOHS ve svých rozhodnutích (např. rozhodnutí
S587-R/04 ze dne 14. 12. 2004 nebo rozhodnutí S594/2012 ze dne 5. 3. 2013):
•
(z rozhodnutí C-389/92) je zřejmé, že uchazeč, případně subdodavatel (v případě, kdy uchazeč prokazuje
chybějící část kvalifikace subdodavatelsky), je při prokazování kvalifikace oprávněn využít
předpokladů společností, které s ním tvoří stejný koncern, pokud prokáže, že při plnění zakázky
bude disponovat zdroji ostatních členů koncernu, a to v rozsahu nezbytném pro zhotovení
zakázky. Není tedy nutné předkládat společnou nabídku či využít ostatních členů koncernu jako
subdodavatelů podle § 51 odst. 4 zákona. Tento požadavek na prokázání oprávnění disponovat s
prostředky společností koncernu poskytuje zadavateli jistotu, že další subjekty podílející se na realizaci
zakázky, jejichž reference uchazeč (subdodavatel) využil, se skutečně budou podílet na realizaci veřejné
zakázky.
Další
problematické okruhy
Další problematické
-
Prokazová
č lena sdruž
subd./č
kvalif. referencemi realizovanými v pozici subd./
Prokazován í kvalif.
sdružení
ení
-
39
Rozsah subdodavatelské
zá vazku
subdodavatelské ho zá
„Sčítán í“ vs. „sklá
sdružen í/prostř
sklá dán í“ kvalifikace ve sdruž
prostř. subdodavatele
Změ
Změna subdodavatele bě
během plně
plněn í VZ
40
Rozsah plně
kvalifikačního
plnění kvalifikač
subdodavatele
•
Subdodavatel prokazující splnění určité části kvalifikace se musí podílet na
plnění VZ, resp. poskytnout věci či práva k plnění veřejné zakázky, alespoň v
rozsahu v jakém prokázal splnění kvalifikace
•
Posouzení rozsahu plnění kvalifikace je vždy odvislé od konkrétního předmětu
veřejné zakázky a zejména povahy konkrétního kvalifikačního předpokladu,
který je prostřednictvím subdodavatele prokazován
•
Rozsah plně
kvalifikačního
plnění kvalifikač
subdodavatele
•
Závazek subdodavatele musí v konečném výsledku zaručit, že dodavatel
plnící VZ bude reálně disponovat takovými prostředky pro plnění veřejné
zakázky, které by měl k dispozici, pokud by kvalifikaci prokazoval
samostatně
•
U určitých kvalifikačních předpokladů je porovnání rozsahu prokázání
kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a rozsahu následného plnění
kvalifikace jednoduché:
Vodítko při posuzování dostatečnosti závazku subdodavatele = základní smysl
prokazování splnění kvalifikačních předpokladů tj. ověření profesních a
technických kapacit a schopnosti uchazeče poskytnout zadavateli řádné a včasné
plnění veřejné zakázky, tj. zda uchazeč disponuje dostatečnými kapacitami pro
plnění veřejné zakázky
•
např. v případě prokazování požadavku zadavatele na předložení seznamu členů realizačního týmu a
jeho prokazování prostřednictvím subdodavatele je zřejmé, že bude dostatečným závazek, kterým se
subdodavatel zaváže k participaci na plnění veřejné zakázky prostřednictvím daného člena
realizačního týmu po celou dobu jejího plnění
•
v případě prokazování profesních kvalifikačních předpokladů v podobě dokladu osvědčující odbornou
způsobilost bude dostatečným závazek subdodavatele, kterým se zaváže podílet se na plnění těch částí
veřejné zakázky, u kterých je odborná způsobilost vyžadována
41
42
Rozsah plně
kvalifikačního
plnění kvalifikač
subdodavatele – klasická
směrnice
klasická smě
•
•
Hospodářský subjekt může, je-li to nezbytné a pro určitou zakázku, využít
schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a
těmito subjekty (viz čl. 47 odst. 2 a čl. 48 odst. 3 klasické směrnice); pak musí
zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prostředky pro plnění
zakázky například tím, že předloží závazek poskytnout nezbytné prostředky
hospodářskému subjektu
Rozsah plně
kvalifikačního
plnění kvalifikač
subdodavatele - judikatura
•
Rozhodnutí ÚOHS S540/2012 ze dne 14. 2. 2013, potvrzené rozhodnutím
předsedy ÚOHS R54/2013 ze dne 15. 5. 2013:
•
Pokud by mělo být ustanovení § 51 odst. 4 písm. b) interpretováno tak, že míra prokazování
kvalifikace musí identicky odpovídat skutečnému podílu na realizaci veřejné zakázky, tak k
tomu Úřad uvádí, že takový závěr by vedl k absolutní nejistotě zadavatelů posuzujících
prokázání splnění kvalifikace, neboť by neposkytoval odpověď, v jaké míře by měl subdodavatel
plnit předmět veřejné zakázky, když prokazuje splnění všech technických kvalifikačních předpokladů.
Ad absurdum by se totiž mohlo dospět k závěru, že prokazuje-li subdodavatel všechny
technické kvalifikační předpoklady, měl by rovněž plnit celý předmět veřejné zakázky a
účel prokazování kvalifikace subdodavatelsky by tak byl zmařen.
•
…zadavatel bude mít dostatečně zaručeno, že za takových předpokladů bude dodavatel schopen plnit
veřejnou zakázku řádně a včas, je možné, aby zadavatel akceptoval takové uspořádání vztahů
mezi dodavatelem a subdodavatelem, kdy dodavatel bude práce provádět svými pracovníky, za
odborného dozoru a spolupráce subdodavatele, který má potřebné zkušenosti.
Dle směrnic je tedy důraz kladen na reálnou dispozici s prostředky pro plnění
veřejné zakázky (a nikoli na vymezení rozsahu závazku k plnění veřejné
zakázky)
43
44
Rozsah plně
kvalifikačního
plnění kvalifikač
subdodavatele - judikatura
•
S 271/2011 ze dne 9. 5. 2012, potvrzené R161/2012 ze dne 15. 3. 2013:
•
•
•
Pokud tedy subdodavatel prokazuje např. TKP v podobě předložení seznamu
referenčních dodávek, služeb či stavebních prací, je dle rozhodnutí ÚOHS
dostatečné (vedle samotného přímého plnění), pokud se zaváže při plnění
veřejné zakázky poskytnout dodavateli potřebné zkušenosti a know-how v
oblasti jím předložených referenčních zakázek
•
Uvedený závazek nelze paušálně vyjadřovat prostřednictvím procentuálního
vyjádření rozsahu plnění - za určitých okolností může i malý podíl
subdodavatele na plnění veřejné zakázky, pokud představuje poskytnutí
zkušeností a odborného zázemí při realizaci předmětu veřejné zakázky, být
považován za dostatečný
•
Rozsah závazku subdodavatele je třeba posuzovat individuálně ve světle
daného kvalifikačního předpokladu a skutečností, které má prokazovat
(reálnou dispozici s prostředky, ať již svými či subdodavatele, při plnění
veřejné zakázky)
ÚOHS S008/2009 ze dne 6. 3. 2009:
•
•
Pokud je požadavek zadavatele na zkušenost dodavatele prokázána zcela a výlučně
subdodavatelem, nelze tento postup akceptovat v případě, kdy podíl subdodavatele na
plnění celého předmětu veřejné zakázky je marginální (závazek subdodavatele tvořil pouze 30 %
všech prací).
Rozsah plně
kvalifikačního
plnění kvalifikač
subdodavatele - judikatura
(k prokazování kvalifikace v podobě certifikátu, který se vztahuje k plnění celého předmětu
veřejné zakázky) Není vyloučeno prokazovat splnění kvalifikace subdodavatelem podle § 51 odst. 4,
kdy ze smlouvy vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí …., s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace. Ale za situace, která je v tomto případě, kdy smlouva vymezuje plnění
subdodavatele pouze v rozsahu 5 % z celkového předmětu veřejné zakázky, nemůže být tato
smlouva považována za smlouvu uzavřenou v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace. Navíc by subdodavatel poskytoval plnění prostřednictvím certifikátu ISO
14000, který se nevztahuje k předmětu veřejné zakázky.
ÚOHS S78/2010 ze dne 26. 7. 2010:
•
Za situace, kdy je subdodavatel vázán k plnění pouze části předmětu VZ nebo není dokonce k plnění
předmětu VZ vázán vůbec, tedy nelze "přenášet" prokázání těchto kvalifikačních předpokladů na
realizaci celého předmětu VZ.
45
46
Mož
prostř.
Možnost sč
sč ítání kvalifikace prostř
subdodavatele
•
Možnost sčítání kvalifikace v případě prokazování kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele ZVZ výslovně neupravuje
•
Při posuzování lze vyjít z obdobných závěrů jako v případech dříve zmíněného
sčítání kvalifikace u sdružení dodavatelů.
•
V obecné rovině lze konstatovat, že je v podstatě nutné zvážit to, zda subjekty
společně prokazující kvalifikaci vytváří jejím „sčítáním“ situaci kvalitativně
obdobnou případu, kdy touto kvalifikací disponuje jeden subjekt, či nikoliv
•
V tomto ohledu lze odkázat na rozhodnutí ÚOHS S255/2012 ze dne 29. 8. 2012,
v němž ÚOHS uvedl, že:
•
„dodavatel tedy musí být schopen prokázat, že má skutečně k dispozici prostředky subjektů,
prostřednictvím nichž prokazuje splnění kvalifikace, nezbytné k provedení zakázky.“
47
Prokazová
Prokazování kvalifikace
referencemi, který byly zí
skány
získá
subdodavatelem/č
subdodavatelem/členem sdruž
sdružení
ení
•
Možnosti prokazování splnění TKP spočívajícího v předložení seznamu
významných dodávek, služeb či stavebních prací (referencí), které uchazeč
získal jako subdodavatel/člen sdružení lze připustit při dodržení těchto
podmínek:
•
subd. - osvědčení o poskytnutí služeb vystavil subjekt, který plnil
veřejnou zakázku a byl ve smluvním vztahu se zadavatelem veřejné
zakázky (subdodavatel je smluvní stranou dodavatele a nikoli zadavatele,
proto zadavatel takovéto osvědčení ve prospěch subdodavatele vystavit
nemůže)
•
lze uznat v takovém rozsahu, v jakém se dodavatel jako subd./člen
sdružení na plnění veřejné zakázky skutečně podílel
48
Prokazová
Prokazování kvalifikace
referencemi, který byly zí
skány
získá
subdodavatelem/č
subdodavatelem/členem sdruž
sdružení
ení
•
Výše naznačenou situaci řešil ÚOHS ve svém rozhodnutí S181/2010 ze dne 7. 2.
2011:
•
•
Zákon se nezmiňuje o tom, jaký finanční objem stavebních prací musí uchazeč provést, aby mohl
stavební zakázkou prokazovat reference. Tyto požadavky určuje zadavatel, který stanoví minimální
úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění
veřejné zakázky, stejně tak stanoví rozsah požadovaných informací a dokladů. … uchazeč může
prokazovat splnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady prostřednictvím
staveb, které prezentuje jako dílčí stavby větší stavební zakázky, když jím předložené
referenční zakázky (i když se jedná o dílčí stavby) splňují zadavatelem požadovaný finanční
limit, stejně tak jako další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (tedy
druh veřejné zakázky atd.). Důležitá je v tomto případě skutečnost, že uchazeč dokázal provést
stavební práce v určitém finančním objemu, určitého druhu a v určité kvalitě, požadovaného
zadavatelem, byť se jedná "pouze" o dílčí části celkové stavební zakázky.
Změ
Změna subdodavatele v prů
průběhu
plně
veřejné
zakázky
plnění veř
ejné zaká
•
Možnost změny subdodavatele v průběhu plnění VZ je odvislá od toho, zda se
jedná o subdodavatele realizačního nebo kvalifikačního subdodavatele.
•
Změna realizačního subdodavatele - zcela na vůli dodavatele, zadavatel si
nicméně může v zadávací dokumentaci vymínit předchozí souhlas s takovou
změnou
•
Změna kvalifikačního subdodavatele - možnost změny omezená, a to z těchto
důvodů:
•
kvalifikační subdodavatel prokázal část kvalifikace v chybějícím rozsahu
za dodavatele;
•
v případě, že by kvalifikace prostřednictvím subdodavatele prokázána
nebyla, dodavatel by nesplnil požadavky zadavatele na kvalifikaci a
nemohlo by tak dojít k uzavření smlouvy
Z plnění veřejných zakázek na stavební práce nelze vyloučit uchazeče, kteří předkládají jako
referenční zakázku, kterou plnili ve sdružení (a splnil požadavky zadavatele na minimální úroveň
druhu, rozsahu a složitosti zakázky)
49
50
Změ
Změna subdodavatele v prů
průběhu
plně
veřejné
zakázky
plnění veř
ejné zaká
•
•
•
V případě změny kvalifikačního subdodavatele, příp. jeho úplného
odstoupení od plnění veřejné zakázky bez náhrady, by nastala situace, kdy by
dodavatel přestal splňovat kvalifikaci, resp. pokud by nastala taková situace v
zadávacím řízení, nemohla by s tímto subdodavatelem být uzavřena smlouva
Jednalo by se tak fakticky o podstatnou změnu smlouvy, který je s ohledem na
ust. § 82 odst. 7 nepřípustná
K podobnému problému (ve vztahu ke koncesím) se již vyjádřil SDEU ve věci C91/08, Wall AG proti město Frankfurt nad Mohanem:
•
Změna subdodavatele, ačkoliv je možnost takovéto změny ve smlouvě upravena, může ve
výjimečných případech být takovou změnou jednoho z podstatných prvků smlouvy o
koncesi, a to v situaci, kdy využití služeb určitého subdodavatele spíše nežli subdodavatele jiného, s
ohledem na charakteristiky vlastní dotčenému plnění, bylo rozhodujícím aspektem pro uzavření
smlouvy
51
Změ
Změna subdodavatele v prů
průběhu
plně
veřejné
zakázky
plnění veř
ejné zaká
•
Změna kvalifikačního subdodavatele - za určitých okolností lze považovat za
podstatnou změnu smlouvy
•
Změna kvalifikačního subdodavatele by se zřejmě dala připustit za
kumulativního následujících podmínek:
•
ke změně subd. jsou dány objektivní podmínky;
•
nový subdodavatel disponuje kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v
jakém jí disponoval původní subdodavatel, a tuto doloží;
•
zadavatel s takovou změnou souhlasí.
52
Děkuji za pozornost!
Mgr. Tomáš Machurek
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Download

Definice subdodavatele - Asociace pro veřejné zakázky