Zpravodaj
obce Kozomín 3/2014
Vážení spoluobčané,
ve dnech 10. a 11. října tohoto roku
se budou konat volby do obecního
zastupitelstva. Uzavře se tak čtyřleté období, za kterým bych se chtěl
poohlédnout a jménem všech zastupitelů tak trochu zhodnotit.
V říjnu 2010 začali zvolení zastupitelé (starosta Petr Koukolíček,
místostarostka Lenka Vraná a
členové Jan Vyvadil, Jana Uhrová,
Diana Doležalová, Pavel Pichl a
Pavel Mašek) mapovat, jak se řídí
chod takové obce. Velký dík musím
vyslovit bývalému starostovi p. Kubínovi, který nám zejména v počátcích velmi pomohl, neboť tady plně
platí rčení: “Co neprožiješ, nepochopíš.“ Starosta malé obce se totiž
musí orientovat ve všech oblastech.
Nadřízené orgány nedělají rozdíl
mezi městy, kde je na každou agendu několik úředníků a mezi obcemi,
kde tyto úkony musí zvládnout podstatně méně lidí. U nás tyto záležitosti vyřizuje z větší části hlavně
starosta a hospodářka p. Snopová.
Když se tedy zastupitelé dohodli, co
kdo bude mít na starosti, pustili
se s elánem do realizace slibů, které
dali občanům Kozomína. Záhy však
Úvodní slovo
narazili na zásadní problém, a to je
rozpočet. Předchozí zastupitelstvo
se zachovalo férově a ponechalo na
účtu celý roční rozpočet, abychom
nezačínali s prázdnýma rukama.
Samozřejmě velká část je potřeba
na chod obce, to znamená fungující
osvětlení nebo kanalizace nebo třeba spolupráce s útulkem kvůli zaběhlým psům, případně odklízení
černých skládek, to všechno polyká
peníze z obecního rozpočtu, takže
jsme velmi zvažovali, čím začneme.
Z výše uvedeného plyne, že z rozpočtu malé obce se nedá velká akce
zaplatit a nezbývá než žádat o dotace. Zadlužit jsme obec v žádném
případě nechtěli. To však znamená
nejprve nechat vypracovat a zaplatit
projekt, pak zažádat o dotaci a čekat, jak to dopadne. Buď dotaci
dostaneme, pak se z ní zaplatí
i projekt, nebo to nevyjde. Bohužel
spousta věcí, které by ZO rádo vyřešilo, také skončí na tom, že nemá
potřebné kompetence nebo nesplňuje některá zadaná kritéria
(např. nízký počet obyvatel …)
A teď k jednotlivým bodům volebního programu :
1. odvodnění nové zástavby Na
Průhonu
Dešťovou kanalizaci před lety přislíbili zainvestovat majitelé, kteří
pozemky prodávali, k tomu však
nedošlo. Obec požádala o dotace na
vybudování dešťové kanalizace a na
vybudování komunikací. Bohužel
jsme dostali pouze dotaci na komunikace – jednalo se o jeden milion
korun, z toho půl milionu hradil
Středočeský kraj. Ale situace zde
byla obzvlášť hrozivá, prakticky půl
roku, zimu 2010 - jaro 2011, strávili
obyvatelé nových domů obklopeni
vodou. Protože vodou z přívalových
dešťů vždy trpěli i obyvatelé ve staré
zástavbě, nakonec jsme se rozhodli
celou akci zainvestovat z obecního
rozpočtu – 2 500 000,-Kč.
Také se zde dobudovaly boční komunikace, aby se neznečišťovala a
neničila hlavní ulice.
2. dokončit rekonstrukce
místních komunikací
• od křižovatky V Sadech do Bažantnice - rekonstrukce komunikace
• od téže křižovatky k ČOV – komunikace + dešťová kanalizace
Projekty na obě akce jsou připra-
Zpravodaj obce Kozomín
vené, investice takového rozsahu, tj.
řádově miliony, však není možné
uskutečnit bez dotace, proto se nám
tento úkol nepodařilo naplnit
3. pokračovat v budování
chodníků v obci a zřídit přechod pro chodce na hlavní silnici
• některé chodníky byly zrekonstruovány a zbudovány bez problémů, například chodníky kolem
autobusové zastávky a kolem pomníku nebo přes hřiště. Chodník
z návsi směrem na Zlončice se nepodařilo dotáhnout do konce kvůli
problémům s projektovou dokumentací
• přechod pro chodce – při
nutnosti splnit požadavky na bezpečnost chodců jsou pořizovací náklady asi 400 000,-. Kč – jeho
realizace byla přislíbena firmou SUDOP, která bude provádět rekonstrukci hlavní silnice II/608
4. nové zastávky u hlavní silnice
je hotová čekárna u zastávky směrem na Prahu – byla postavena
v březnu 2014, její stavbu včetně
terénních úprav v hodnotě
190 000,-Kč zaplatila firma Bor Biotechnology, a.s.
2014
o dotaci, ale ani školka není zřejmě
dostatečně důležitá, takže po důkladném zvažování jsme si vzali velmi výhodný úvěr na 1 300 000,- Kč.
Při úroku 1,57 % zbývá splatit
925 000,-Kč (14 000,-/měs. ).
Kritéria pro přijetí do MŠ- nejprve se budou naplňovat místa
dětmi, které jsou tzv."předškolní"
- děti s odkladem školní docházky
- děti s trvalým pobytem v obcích
Chvatěruby, Zlončice a Kozomín
- věk dítěte
Některá jsou daná zákonem, některá si stanovuje zřizovatel MŠ, tj.
obec Chvatěruby
6. výsadba zeleně a její údržba
– zajistit „zahradníka“
byl vypracován projekt na výsadbu
stromů a keřů v celé obci. Dotaci na
realizaci jsme opět nedostali, ale
studii využíváme k individuální výsadbě, kdy např. dodala stromy firma Klacska. O zeleň, sekání trávy a
údržbu chodníků v celé obci se stará
p. Havlíček a nově i p. Procházka.
7. dokončit hřiště, chodník
u hřiště, lavičky
Multifunkční hřiště bylo dokončené, stejně jako chodník a lavičky,
také jsou instalovány koše na tříděný odpad
8. omezit nákladní dopravu
přes obec
Velmi nepříjemné bylo projíždění
náklaďáků na skládku v Postřižíně,
kde došlo k prodloužení povolení.
V současnosti je skládkování ukončeno, provoz tedy ustal. Podali jsme
však žádost o dotaci na zřízení
informativního radaru, aby řidiči
5. problém umístění dětí do
školky
zvažovali jsme různé možnosti –
stavba vlastní školky by byla
možná, ale obec by finančně neutáhla další provoz, spolupráce na
stavbě školky s Postřižínem nevyšla. Nakonec se s Kozomínem daly
dohromady Zlončice a Chvatěruby a
společnými silami jsme rozšířili
stávající MŠ o jednu třídu pro 25
dětí, z toho 12 míst je rezervováno
pro kozomínské děti, přičemž
samozřejmě v případě, že by to nestačilo, tak pokud je volné místo
i ve vedlejší třídě, také zde mají kozomínské a zlončické děti přednost.
Od února 2013 je školka v provozu.
Samozřejmě jsme nejprve požádali
číslo 3
při vjezdu do obce viděli svou rychlost a případně zpomalili - dotace
byla zamítnuta.
Tak to byla stručná rekapitulace
volebního programu.
Další akce vyplynuly z aktuálních
potřeb, např. přístřešek u multifunkčního hřiště a můstek přes
potok bylo nutné zhotovit kvůli
Dolnímu Povltaví, které se konalo
19.5.2012, dále byl oplocen areál
ČOV, neboť se tam začal hromadit
odpad. Budova OÚ byla zateplená a
upravený bezbariérový přístup.
Osvětlení chodníku kolem rybníka
se realizovalo začátkem roku 2014.
Byl upraven odtokový kanál a obě
vodoteče proti obchodu
Velmi důležité je také udržování
pořádku v obci.
Rozšířili jsme spolupráci s firmou
A.S.A., takže nejen komunální odpad, ale i tříděný odpad, jako jsou
sklo, plasty, papír, ale i nebezpečný
odpad, elektroodpad, nově také bioodpad nemusí končit na černých
skládkách.
Protože obec se pomalu rozrůstá,
přestaly stačit původní 3 stanoviště
na tříděný odpad, takže dnes jich
máme 5 a tím také víc peněz do
obecního rozpočtu.
Při každoročních jarních brigádách
se uklidilo na návsi a všude v okolí,
naposledy to bylo společně se Zlončicemi U Křížku.
Společenský život v obci
Další, co si myslím, že se po celou
dobu dařilo, byly kulturní akce. Za
pomoci dobrovolníků z řad vás, ob-
Zpravodaj obce Kozomín
2014
číslo 3
duální výstavby, tak rozvojem průmyslové zóny se postupně
navyšoval. V tomto roce také došlo
ke změně v přerozdělování financí
ze státního rozpočtu, u obcí do
3000 obyvatel to znamená cca
500 000,-Kč ročně navíc. Pokud
bude spolupráce s firmou Bor Biotechnology a.s., která je pro obec
velmi významným partnerem,
pokračovat i nadále a případně se
i zlepšovat, dostaneme šanci na
realizaci mnohem větších projektů,
než jsme si dosud mohli dovolit.
Proto jsme přesvědčeni, že v zájmu
obce je, aby firma mohla začít pracovat a konečně dokázat, že vše co
říká, je pravda.
Na jaře roku 2013 se v místě, kdy
před lety stával vepřín, začala stavět
dřevoplynová elektrárna a měla tu
vyrůst také hala pro výrobu tissue
role. Obě stavby jsou nejmodernější
svého druhu v Evropě. Firma BorBiotechnology a.s. přislíbila, že bude s vedením obce spolupracovat a
podílet se na financování potřebných projektů.
Bohužel u části obyvatel Kozomína
tento projekt vzbudil velký odpor.
Bylo také založeno občanské sdružení Hlasy Kozomína a došlo
k uspořádání referenda.
66 občanů se vyslovilo souhlasně,
103 občanů nesouhlasně, 16 hlasů
bylo neplatných
136 občanů k referendu nepřišlo.
Po vzájemných jednáních mezi zastupiteli a zástupci firmou BOR Biotechnology, a.s. došlo k dohodě,
jejíž výsledkem tedy je to, že hala
pro výrobu tissue role nebude stát
vedle elektrárny, ale v průmyslové
zóně za kruhovým objezdem. Pro
firmu to znamená vyšší náklady.
Zatím se také vlivem různých odvolání zpozdilo spuštění elektrárny,
teprve od 2.9. běží zkušební provoz,
takže firma nevytváří žádný zisk –
i přesto obec dostala písemný příslib 3 000 000,-Kč. Už z nich začala
čerpat – pro začátek to bude nový
traktůrek za cca 500 000,-Kč.
Naproti tomu Hlasy Kozomína pod
vedením p. Martina Rotha, ačkoli
ve svých stanovách slibují, že budou
pečovat o zlepšení životního
prostředí a že budou spolupracovat
se zastupitelstvem, prozatím se
soustřeďují pouze na boj proti firmě
Bor Biotechnology, (jejíž unikátní
technologie získala cenu Ekologický
projekt roku), tím brzdí její rozvoj a
tedy i přísun peněz do obecní
pokladny.
Na počátku tohoto volebního období byl rozpočet Kozomína cca 3
mil. Kč. S rozšiřováním jak indivi-
Úřední hodiny:
Czech Point
Místní poplatky na 3. čtvrtletí
r. 2014
Zálohy na stočné se platí na ob-
čanů Kozomína, jsme dokázali věci,
do té doby nevídané. Maškarní ples,
dětský den, posezení pro seniory
v roce 2012 s Piňakoládou, o rok
později s Veselou trojkou, dále velikonoční a vánoční dílna, podzimní
dýňování, to vše by nebylo možné
v takovém rozsahu zajistit, nebýt
vaší pomoci. Ve velkém počtu jsme
se také každoročně sešli u pálení čarodějnic 30.dubna. A nakonec
samozřejmě musím zmínit rozsvěcení vánočního stromu. Jeho první
rozsvícení v roce 2011 bylo nezapomenutelné. V dalším roce se dokonce sešla skupinka kozomínských,
kteří společně s dětmi vytvořili pěveckou skupinu a zpívali pak nejen
pod naším stromem, ale i v kostele
v Tursku a také na Povltaví, které se
konalo v r. 2013 v Postřižíně.
Informace
Co se týká informovanosti, vše podstatné je na úřední desce, na
webových stránkách, kdo má zájem,
dostává informační e-maily. Pokud
někdo nemá k dispozici internet,
může využít zdarma přístup na počítači v knihovně a nově také na
dětském hřišti. Občané často využívají CzechPoint a hojně je využívána i možnost ověřování podpisů a
listin.
BOR Biotechnology a.s.
pondělí 17:00 - 19:00
středa 8:00 - 12:00 a 17:00 19:00
Nevyhovuje-li ani tento rozsah
úředních hodin, můžete po tel.
domluvě přijít i mimo úřední hodiny.
Kontakt
telefon: 725 955 335(sekretariát)
724 179 612(starosta)
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.kozomin.cz
Obecní úřad
- na počkání obdržíte ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Poplatky jsou dle
zákona č. 634/001 Sb. a činí obvykle 100,-Kč za 1. stranu a 50,-Kč
za každou další započatou stranu.
- VIDIMACE A LEGALIZACE - ověřování listin a podpisů. Zájemce
o tuto službu prosíme, aby se předem objednali na výše uvedených
kontaktech a domluvili si termín
například 30 min. před začátkem
úředních hodin nebo po jejich
skončení. Děkujeme za pochopení.
Závěr
Myslím si, že za ty 4 roky je za námi
všemi vidět práce. Celou tu dobu
jsme se neustále učili, řešili různé
situace a byli znovu a znovu překvapováni novými těžkostmi a překážkami.
Teď se však blíží volby, takže můžeme očekávat, že se objeví tzv. kostlivci, kteří se drží pod pokličkou do
doby, než budou moci být maximálně využiti. K tomu chci dodat
jen tolik, že pokud jste měli nějaké
problémy/dotazy a chtěli je řešit,
mohli jste kdykoliv přijít a promluvit si. Je třeba si vážit lidí, kteří neřeší věci za něčími zády, ale dokáží
rozumnými argumenty vyjádřit svůj
názor.
Děkuji za vaši důvěru a zastupitelům za jejich práci pro obec a občany Kozomína.
Petr Koukolíček
dobí 10 - 12/2014. Cena nyní činí
38,-Kč/m3. Vyrovnání přeplatků a
nedoplatků stočného za uplynulé
období prosíme proveďte do 30.9.
2014.
Platit můžete:
• hotově v kanceláři OÚ
• převodem na účet 19229171/0100
- jako var. symbol uveďte číslo domu, do zprávy pro příjemce uveďte
účel platby, tj. záloha na stočné nebo vyúčtování za stočné. Je to důležité pro správné zaúčtování
platby.
Zpravodaj obce Kozomín
2014
číslo 3
Činnost
obecního úřadu
V letáku je dále reakce na místní re- ZO Kozomín souhlasí všemi hlasy
Veřejné zasedání ZO Kozomín
dne 19.8.2014.
Výtah - Úplný zápis je k nahlédnutí
v kanceláři starosty.
1. BorBiotechnology – prohlášení, žádost o zavěšení informačních cedulí společnosti
Obec obdržela dne 30.7.2014 prohlášení firmy:
V souladu s probíhající výstavbou
projektu Energetického centra
společnosti BOR Biotechnology –
Etapa I. a připravovaného projektu
výroby papíru – Etapa II. za součinnosti obce vedoucí k úspěšnému
spuštění Etapy I.,II. a odkazem na
jednání o budoucí spolupráci
společnosti
BOR
Biotechnology s obcí Kozomín bychom rádi
deklarovali finanční, projektovou a
technickou podporu do celkové výše
3.000.000,- Kč s postupným uvolňováním prostředků v souladu s požadavky obce. Po spuštění
etapy I. a II. jsme připravení pokračovat v podobném duchu podpory
obci.
Podepsáni: ing. Přemysl Kotouček,
ing. Oliver Garaj
Dále informuje p. Bochořák: v návaznosti na prohlášení budou probíhat
postupné
uvolňování
finančních prostředků pro obec, a
to i přesto, že firma zatím nezačala
vyrábět..
Jedním z prvních projektů investic
do obce bude nákup údržbové techniky - obec předala finanční nabídku
na
traktor
včetně
příslušenství. Předběžná doba předání formou darovací smlouvy bude
v měsíci září/říjen 2014.
Informace k letáku č. 2 – informace
k zahájení zkušebního provozu, který je povolený. Ve dnech 29.30.8.2014 a 1.-2.9.2014 bude zahájený zkušební provoz. Občané jsou
v letáku informováni o negativech
zkušebního provozu a informováni
o kontaktu, kde jim bude v případě
dotazů poskytnuta informace a odpověď.
V návaznosti na zkušební provoz se
budou v obci pohybovat komise/kontroly, které budou evidovat a
měřit parametry, které jsou
v
projektové
dokumentaci
(hlučnost, ...)
ferendum, které proběhlo v obci, a
na základě výsledků referenda a
jednání se zastupiteli obce se firma
rozhodla, že papírna bude přesunuta do průmyslové zóny obce Kozomín.
Návrh p.starosty, zda by bylo
možné udělat prezentaci s výkladem. Firma má k dispozici fotografie a videa ze zkušebního
provozu ze Slovenské republiky.
P. Bochořák dále informuje zastupitele, že byla schválena částka Kč
25.000,- jako příspěvek na II.
ročník sportovního klání v obci Kozomín, které se koná dne 6.9.2014.
Dotaz na novou příjezdovou komunikaci k firmě:
zbývá vyjádření ještě jednoho odboru, po té bude zpracována úplná
projektová
dokumentace,
předběžný termín dokončení včetně
všech povolení a úkonů - hrubý odhad je jaro 2015
se zrušením ročního poplatku
v Obecní knihovně s účinností
od 1.1. 2015.
4. Návrh rozpočtového opatření č. 3
Finanční výbor zastupitelstva obce
navrhl zastupitelstvu obce schválit
rozpočtové opatření č. 3 schváleného rozpočtu obce Kozomín na rok
2014. Současně předložil důvodovou zprávu k rozpočtovému
opatření č. 3, v níž jsou uvedeny
informace k navrženým změnám.
ZO Kozomín schvaluje změnu rozpočtu obce Kozomín na rok 2014 –
rozpočtové opatření č. 3/2014.
5. Nákup údržbové techniky
pro obec
Obdrželi jsme 3. cenové nabídky.
Po odborné konzultaci jsme se rozhodli pro komunální techniku zn.
JOHN DEERE X540 s příslušenstvím v ceně Kč 463.975,- bez DPH.
Žádost o zavěšení informačních ce- Jedním z kritérií výběru byla kabidulí firmy BOR Biotechnology v ob- na, aby se traktor dal využít
i v zimních měsících. Na nákupu
ci
ZO Kozomín souhlasí všemi hlasy údržbové techniky pro obec se bude
se zavěšením informačních cedulí v návaznosti na bod programu č. 2
firmy BOR Biotechnology v obci finančně spolupodílet firma BOR
Biotechnology a. s.
Kozomín.
ZO Kozomín všemi hlasy schvaluje
2. Finanční příspěvek MŠ a ZŠ nákup údržbové techniky pro obec
Chvatěruby
– komunální traktor zn. JOHN
Od obce Chvatěruby jsme obdrželi DEERE X540.
cenovou kalkulaci na zateplení ZŠ a
MŠ Chvatěruby.
Dotaz k MŠ – garance míst v MŠ:
Část nákladů bude hrazena z dotace smluvně je garantováno pro obec
OPŽP. Současně byla o příspěvek Kozomín 12 míst, avšak musí se
požádána i obec Zlončice, která žá- brát na vědomí kritéria, která jsou
dosti vyhověla. Pro obec Kozomín daná zákonem a další může navrhse jedná o částku Kč 416.343,-.
nout zřizovatel MŠ.
ZO Kozomín souhlasí všemi hla- Dotaz na autobusové zastávky:
sy s finančním příspěvkem na za- spolupracujeme s firmou ROPID,
teplení MŠ Chvatěruby a zařazením která rozpočítává na jednotlivé obce
částky Kč 416.343,- do rozpočtu ob- částky. Autobusy které přijíždí /
ce Kozomín na rok 2015.
odjíždí do obce Kozomín, nejsou
přetížené. Zaznamenali jsme pouze
3. Obecní knihovna – roční po- jednu stížnost, která byla následně
platek
předána dopravci a ta byla kladně
Díky zapůjčování výměnného fondu vyřízena.
knihovny v Kladně částka, určená
v rozpočtu obce knihovně, zcela postačí na nákup zajímavých novinek
a titulů, které potřebují děti pro
školní četbu. Pí Uhrová proto navrhuje zrušit poplatky za půjčování.
Zpravodaj obce Kozomín
O pohár starosty Kozomína –
II. ročník
2014
Kultura
Loňský vítěz DoDo ve složení Koukolíček a bratři Doležalovi obhájil 1.
Při všech akcích, které se v po- místo, hned za nimi se umístili Rysledních 4 letech v Kozomíně ko- báři. Ale vítězství nebylo důležité.
naly pod širým nebem, bylo skvělé Hlavní byla dobrá nálada. V šipkách
počasí. Výjimkou nebyla ani sobota tentokrát nesoutěžily týmy, ale
6. září, kdy se na hřišti utkalo 5 tý- jednotlivci – nejpřesnější mušku
mů v nohejbale. Organizace se však měla Zuzka Čapková, druhý byl
číslo 3
Děti samozřejmě nepřišly zkrátka,
odpoledne chytali rybky na udici a
házely míčkem. Když splnily úkoly,
mohly si jít hrát do skákacího hradu. Také je čekala odměna v podobě
tašky plné překvapení, a také něco
malého na zub - párek v rohlíku.
Kdo měl chuť na sladké, mohl
ochutnat medovník nebo muffin.
Zábava pokračovala dík krásnému
počasí hluboko do noci. Ještě došlo
i na míč, tentokrát si jen tak rekreačně sportovní nadšenci zahráli
volejbal.
Děkujeme sponzorům:
• BorBiotechnology a.s.
• RS Maso
• ACTIVA - p. Mládenka
Zprávy z knihovny
tentokrát chopil Rybářský spolek
Kozomín. Kdo si netroufl na kouzla s míčem, mohl zkusit sportovní
štěstí se šipkami. Na rožni se mezitím opékaly 2 vepřové kýty. Kolem
11 hod. se začaly rozdělovat první
porce a v kasičce přibývaly mince,
které pak budou přidány ke sbírce
Víčkování pro Lukáška.
Marcel Dvořák a třetí Simona
Kontrová.
Ve 14 hod. přišly na řadu soutěže
pro děti. Odpoledne zahájila Anička
Čapková. Na aerobik chodí teprve 6
měsíců, přesto se předvedla nejen
jako nadaná cvičenka, ale i jako
choreografka, svou sestavu si totiž
připravila úplně sama.
Lee Harrisová: Vražda na mexický
svátek. Robert Galbraith: Volání
kukačky. Gosciny, Sempé: Malý
Mikuláš - Červený balónek a jiné
příběhy. Hana Lamková: 4 detektivní příběhy Čtyřlístku. Miloš Kratochvíl: Prázdniny blbce číslo 13.
Rachel R. Russellová: Deník mimoňky č. 3. Mária Nerádová: Jak
velbloud potkal Ťavu - československý
slovník.
Ivona
Březinová: Žofinka Ofinka. David
Bohm: Hlava v hlavě. Andrej
Halada: Na kole křížem krážem po
Čechách, Moravě a Slezsku.
Společenská kronika
Jubilanti
Jirušová Eva
Kubín Vadimír
Veselá Margita
Burda Josef
Švarcová Libuše
Narodil se
Večeřa Kryštof
Zemřela
Blahošová Františka
Víčkování pro Lukáška
V září 2013 jsme zahájili sbírku na
pomoc nemocnému Lukáškovi. Jeho příběh si můžete připomenout
na www.lukasekdmo.webnode.cz.
Nyní jsme sbírku ukončili a výtěžek
zašleme na jeho konto. Děkujeme
všem dobrým lidem.
Zpravodaj obce Kozomín
2014
číslo 3
Cirkus Moravan
Cirkus Moravan přijel do
Kozomína 28.8., tentokrát na
travnatém hřišti.
Mléko z farmy
Třetím rokem zajíždí do Kozomína
v sobotu ve 13.15 hod. pojízdná
prodejna s mlékem a mléčnými výrobky. Dříve její příjezd provázela
typická znělka – bučení kraviček.
Ta však není slyšet všude, takže pro
připomenutí příjezdu je lépe využít
službu zasílání sms zpráv. Když si
na stránkách www.mlekozfarmy.cz
tuto možnost objednáte, vždy 10
min. před příjezdem prodejny do
vsi dostanete upozornění do svého
mobilu.
Regionální muzeum Mělník
Co se děje u sousedů
25. 9. – 28. 10. Markův svět – výstava kartonových modelů a nově
i nápadů s dřevěnou duší mělnického školáka Marka Suchého v malém
sále, vernisáž se koná ve středu 24.
9. v 16 h.
4. 10. Ptačí festival
vycházka Hořínským parkem (cca 4
km) s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků, sraz v 8 h. před budovou Regionálního muzea Mělník,
nám. Míru 54
28. 10. Den Středočeského kraje –
zábavný program pro malé i velké
návštěvníky spojený s výstavou
Markův svět
4. – 30. 11. Od posvícení až do sv.
Ondřeje – výstava v muzejní
kavárně připomene lidové obyčeje
podzimního období – slavnosti posvícení, svatomartinské tradice,
zvyky spojené se svátky sv. Cecilie a
Kateřiny a dovede nás až do adventu ve spojitosti se svátkem sv. Ondřeje
31. 5. 2014 – 31. 3. 2015 Z historie
malé železnice aneb železniční
hračky
- nově upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům a
soupravám plechových vláčků
o rozchodu 0 a 00 (H0) z let
1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historických vláčků na elektrifikovaném
modelu kolejiště.
Zpravodaj obce Kozomín
2014
Blesková povodeň v srpnu 2014
číslo 3
Ve starých knihách se píše, že ...kozomínský katastr byl
povětšině blátivý. Proto tu naši předkové vybudovali
strouhy, které vedou v západní části kolem silnice na
Zlončice a na opačném konci kolem cesty na Postřižín.
Odtud svádějí vodu, stahující se z polí kolem Vinice do
ulice V Sadech a odtud do rybníka. Při velkém dešti
Kozomín je tak opět ...místem povětšině blátivým.
Vlivem rostoucích ploch, které jsou zaasfaltované nebo
zabetonované - například u našich sousedů v Postřižíně,
se voda obtížně vsakuje. A protože je Postřižín výše
položený, voda teče k nám.
V srpnu letošního roku se přihnal mimořádně
silný a dlouhý přívalový déšť. Náves se tak v
bývalo i tak vody tolik , že dokonce proudila ulicí, kte- krátké době ocitla zcela pod vodou.
rou změnila v potok. Tu ulici jistě všichni znáte, má příhodný název - totiž Průhon. Voda se tudy prohnala,
zalévala dvory v domech nad hospodou a tekla dál na
náves. Před 30 lety byl proud vody tak silný, že trámy a
písek, připravené na stavbu garáže v jednom z domů na
konci ulice skončily u hospody.
V minulých letech bylo poměrně sucho, strouhy zcela
vyschlé, přesto při ukládání el. vedení do země
v místech kolem obchodu nebo V Sadech ve výkopu
proudila voda, protože spodní vody v nižších částech
obce mají stále vysokou hladinu.
A proč tohle všechno připomínám? Na podzim roku
2010, po vydatných deštích vody opět stouply tak, že
nová zástavba na Průhonu byla půl roku zaplavená. Od
té doby je střídavě velmi sucho a vzápětí přemokřeno.
Zpravodaj obce Kozomín
Vybrat kandidáty do obecního zastupitelstva už nebude tak jednoduché. Nestačí prostě jen
zaškrtnout ty kandidáty, které
znáte, a těm se pak sečtou hlasy. Je
třeba si dobře rozmyslet, jakým
způsobem volit, komu dát svůj hlas.
Volební systém komunálních voleb
do zastupitelstev obcí je založen na
většinové volbě stran a hnutí. Počet
mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového
počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič
křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom
hlasu a strana obdrží tolik hlasů,
kolik má na své listině kandidátů.
Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích
před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční
hlasy) a každá strana tolik hlasů,
kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového
počtu pak obdrží volební strana,
kterou volič dále označil v rámečku
u jejího názvu. Strana, která chce
mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5%
hlasů z celkového počtu platných
hlasů. Může se stát, že kandidát,
který jako jednotlivec obdrží nejvíce
hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana
jako celek nedostane potřebných
5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
Volby do zastupitelstev obcí probíhají podle metody volebního dělitele s uzavírací klauzulí 5 % a jejich
výsledky odpovídají přibližně poměrnému systému. Uplatňuje se
v nich panašování, to znamená
možnost volit i kandidáty z listin jiných volebních stran.
Jak vyplnit hlasovací lístek?
Volený počet zastupitelů v obci je
uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
V prostoru určeném pro úpravu
2014
Jak volit
číslo 3
hlasovacích lístků volič může hla- volební strana křížkem a současně
sovací lístek upravit jedním z uve- jsou označeni kandidáti této volební
strany, k označení kandidátů se nedených způsobů:
Označit jednu volební stranu přihlíží.
křížkem ve čtverečku v záhlaví Poškození nebo přeložení hlasovasloupce před názvem volební stra- cího lístku nemá vliv na jeho
ny. Tím je dán hlas volenému počtu platnost, pokud jsou z něho patrné
kandidátů této volební strany potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovav pořadí podle hlasovacího lístku.
Označit volené kandidáty v rá- cího lístku se nepřihlíží.
mečcích před jejich jmény křížkem.
Označení kandidáti mohou být Jak se hlasy sčítají a kdo bude
z kterékoli volební strany, ale jejich zvolen?
počet nesmí přesáhnout volený po- Zjišťování výsledků probíhá následujícím postupem :
čet zastupitelů.
Kombinovat oba způsoby tak, Stanovení počtu hlasů pro každou
že volič označí křížkem jednu vo- kandidátní listinu. Počet hlasů pro
lební stranu a dále v rámečku před jednotlivého kandidáta se stanoví
jménem kandidáta další kandidáty jako součet křížků před jeho jméod jiných volebních stran. V tomto nem a hlasů, které na něho zbyly ze
případě je dán hlas jednotlivě ozna- zaškrtnutí celé kandidátní listiny.
čeným kandidátům jiných stran. Součet počtů hlasů pro jednotlivé
Z označené volební strany je dán kandidáty volební strany tvoří počet
hlas podle pořadí na hlasovacím hlasů pro kandidátní listinu.
lístku pouze tolika kandidátům, ko- Uzavírací klauzule. Vyřadí se kanlik zbývá do voleného počtu zastu- didátní listiny, které dostaly méně
než 5 % hlasů, k takovým kandidátpitelů.
Příklad: Pokud má být voleno např. ním listinám a hlasům pro ně ode7 členů zastupitelstva a je označena vzdaným se dále nepřihlíží.
volební strana se 7 kandidáty a D'Hondtova metoda. Celkový počet
kromě toho 3 kandidáti indivi- platných hlasů, který obdržela poduálně ze sloupců dalších volebních stupující kandidátní listina se postran, jsou dány označené volební stupně dělí čísly 1, 2, 3 a tak dále až
straně pouze 4 hlasy, a to pro kan- po počet kandidátů na kandidátní
listině. Takto vypočtené podíly se
didáty na prvních čtyřech místech.
nazývají volební dělitele. Volební
dělitele ze všech kandidátních listin
Neplatnost hlasu
se seřadí a kandidátní listina získá
Hlas voliče je neplatný, jestliže:
• neoznačil na hlasovacím lístku ani za každý podíl obsažený v řadě vovolební stranu, ani žádného kandi- lebních čísel jeden mandát.
Rozdělení mandátů mezi kandidáty
dáta,
• označil více než jednu volební na jedné listině. Mandáty mezi
kandidáty jedné volební strany se
stranu,
• označil více kandidátů než volený rozdělí podle pořadí na kandidátní
počet zastupitelů bez ohledu na to, listině s výjimkou těch kandidátů,
že kandidát se kandidatury vzdal kteří získali více než 10 % než průnebo byla jeho kandidatura odvolá- měrný počet hlasů kandidáta na této kandidátní listině. Tito kandidáti
na,
• hlasovací lístek nebyl vložen do se seřadí podle počtu hlasů a přesunou se na začátek kandidátní lisúřední obálky,
tiny.
• hlasovací lístek je přetržen,
• úřední obálka obsahuje několik Zdroj:
hlasovacích lístků do téhož zastupi- http://www.pirati.cz
http://www.nestranici.cz
telstva obce.
Je-li na hlasovacím lístku označena
Download

Zpravodaj_web_2014_3