Zpravodaj
obce Kozomín 2/2013
Návštěva bioelektrárny
v Odrách na Moravě,
firmy BOR Biotechnology, a.s.
(Za humny je drak?)
Exkurze v Odrách
kretářkou vesnici s nabídkou se uvolnit z práce.
v úterý 25. června navštívit bioelek- Exkurze se zúčastnilo sedm zástuptrárnu v Odrách na Moravě. Pro ně- ců Kozomína: Jan Vyvadil a Lenka
které mé sousedy byl termín až Vraná za zastupitele obce, dále Lipříliš šibeniční s ohledem na to, že bor Šorš, Pavel Štrup, Mgr. Zuzana
Za statkem v Kozomíně nám vyrostl návštěva elektrárny byla domluvena Čapková, ing. Michaela Pluskalová
17 metrů vysoký bílý objekt a udi- na všední den týden předem a a Mgr. Martin Uher.
veni diskutujeme se sousedy, co že nemohli se na poslední chvíli
Pokračování na str.4
se to děje za humny. Nevím, jak
vám, ale ke mně se dostaly rozličné
informace. Nejprve jsem se dozvěděla, že se staví parkoviště pro
kamiony a představila jsem si řidiče
kamionů toulající se v noci vesnicí.
Následovaly zvěsti o produkci řas
pro farmaceutický průmysl a výrobě
papíru, za čímž jsem si představila
nejprve velký žabinec a poté smrdící celulózku. Proto jsem uvítala setkání občanů s místními zastupiteli
a firmou BOR technology, a.s. v sále
místní hospody 12. června, abych
získala přesnější informace. Zde
jsme žádali firmu BOR, zda by
umožnila občanům Kozomína vidět
podobný provoz, abychom si mohli
lépe představit, co nás čeká. Firma
BOR ve spolupráci s místním
úřadem v Kozomíně, naši prosbu
zrealizovala velmi rychle. Do týdne
Exkurzi provázelo deštivé počasí
obcházel pan starosta s paní se-
Zpravodaj obce Kozomín
2013
Zasedání ZO Kozomín
16.5.2013
- Pí Uhrová požádala o zakoupení
notebooku do knihovny. Potřebuje
jej pro zlepšení evidence knih a
výpůjček.
ZO Kozomín všemi hlasy schvaluje
zakoupení
notebooku
pro
knihovnu.
- Obec Chvatěruby žádá o finanční
příspěvek na pořádání rybářských
závodů dne 18.5.2013, který bude
použit na zakoupení cen pro
zúčastněné děti.
ZO Kozomín většinou hlasů
schvaluje žádost obce Chvatěruby
o sponzorský dar.
- Svazek Dolní Povltaví zaslal návrh
na založení svazkové policie. Podle
předloženého rozpisu by obcí
Kozomín projížděla měsíčně celkem
po 7 hodin. ZO Kozomín všemi
hlasy zamítá návrh na založení
svazkové policie.
- Obec Kozomín vyhlásil záměr na
pronájem pozemku p.č. 338/5.
Přihlásil se jeden zájemce -firma
Heckel.
ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy
pronájem pozemku p.č. 338/5
firmě Heckel z a předpokladu
dodržení všech zákonných nařízení
a opatření.
- ZŠ Chvatěruby požádala
o příspěvek na dorovnání platu
učitele, na kterého stát neposkytne
dotaci z důvodu nižšího počtu žáků,
než je potřebných 70.
ZO Kozomín schvaluje většinou
hlasů žádost ZŠ Chvatěruby
o příspěvek k platu učitele,
- ZO Kozomín bylo seznámeno se
zprávou auditora o výsledku
hospodaření obce za rok 2012. Při
přezkoumáni
byl
zjištěn
nedostatek, který byl odstraněn.
ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy
závěrečný účet obce Kozomín za rok
2012 s výhradou.
- Finanční výbor seznámil ZO
Kozomín s účetní uzávěrkou obce
sestavenou k 31.12.2012.
ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy
účetní závěrku obce Kozomín.
- ZO Kozomín projednalo odměnu
neuvolněné místostarostky. Větší
část činností nyní vykonává
hospodářka, zaměstnaná na plný
úvazek. Úkoly navíc budou řešeny
v rámci čtvrtletních odměn.
Strana 2
ZO Kozomín většinou hlasů
schvaluje
snížení
odměny
neuvolněné místostarostky.
- ZO Kozomín projednalo žádost p.
R. Rubeše o umístění reklamní
tabule v prostoru u ČOV.
ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy
žádost p. R. Rubeše o umístění
reklamní tabule.
- Finanční výbor obce Kozomín
předložil návrh na změny rozpočtu
– rozpočtové opatření č.2/2013
ZO Kozomín schvaluje všemi hlasy
změny
rozpočtu-rozpočtové
opatření č. 2/2013.
Veřejné zasedání dne 12.6.
Pan starosta přivítal všechny
přítomné na veřejné schůzi a předal
slovo p. Therovi
2. P. Ther stručně přednesl historii
od získání pozemku v k.ú Kozomín,
ke kterému došlo v roce 2002 a
popsal výrobu. Z odpadu z těžby
dřeva a na pilách, stavebního dřeva
z demolic, z jednorázového
dřevěného odpadu, např. palety a
bedýnky se bude vyrábět dřevoplyn,
což je palivo pro elektrárnu.
Elektřina se většinou spotřebuje při
výrobě tzv. Tissue-role, ze které se
dále vyrábí toaletní papír, ubrousky
apod. Dřevoplyn se čistí biofiltrací
za pomoci řas, které se využívají
zatím jako krmivo. Jejich další
možné
využití
vzniká
ve
spolupráci s ČSAV. Do budoucna by
se měly také vyrábět peletky. P.
Ther dále uvedl, že v první fázi se
počítá s 25 pracovními pozicemi,
které narostou až na 50 míst. Bude
se
jednat
o
energetiky,
manipulanty, technické profese,
laboranty,
údržbáře,
administrativní pracovníky.
3. Dotazy občanů:
Dotaz, zda byl proveden průzkum
poklesu
ceny
nemovitostí
v závislosti s výstavbou.
-Nebyl.
Naopak
se
počítá s pozitivním vlivem na
zaměstnanost v regionu.
Dotaz na noční práce v areálu,
odkud se šíří nepříjemný hluk.
- Práce v noci by být neměly, jedná
se o ostrahu. Bude zjednána
náprava.
Dotaz na využití přebytků elektřiny,
zda by ji mohla za výhodných
číslo 2
podmínek odebírat obec.
- V rámci provozu budou přebytky
elektřiny minimální, celý výkon se
spotřebuje pro výrobu, je možné, že
bude možné přebytek tepla využít
na ohřev vody, ale pouze pro
nejbližší okolí areálu.
Dotaz na historii firmy, kdo je
majoritní vlastník
– P. Ther založil firmu Bor s.r.o. se
sídlem v Odolené Vodě. Podíl
později vložil do firmy Bor
Biotechnology a.s. Majoritní podíl
akcií vlastní Meridon Fans –
maltské fondy ve vlastnictví
podnikajících osob. Firmu řídí p.
Ther, má smluvně zajištěno
rozhodovací právo.
Dotaz na vliv na okolí, bude tu
zápach
například
jako
v Ružomberku
- Jedná se o úplně jinou
technologii, v Ružomberku je
celulózka. Tato výroba žádný
zápach negeneruje.
Dotaz na filtrace a hluk
- stručně – tato technologie zápach
negeneruje, není ani zápach spalin.
Cyklus je uzavřený, nic se nesmí
dostat ven. Plyn se čistí od prachu,
pak se spálí, a spaliny se využijí
k sušení vstupního paliva. Vše
splňuje přísné limity. Hluk také
musí splnit přísné limity kvůli
blízkosti zástavby.
Dotaz na vlastní příjezdovou cestu
do areálu
- je zpracovaný projekt a čeká se na
vydání stavebního povolení
Dotaz na zničený vjezd do areálu a
přilehlou silnici
– ve smlouvě s obcí je závazek, že
ihned, jakmile bude stavba
dokončena, bude vše opraveno
Dotaz na hlubinné vrty v areálu
– hlubinné vrty v areálu nejsou,
jsou tam 4 vrty hluboké 25 m,
proběhl hydrogeologický průzkum,
dlouhodobé čerpací zkoušky, na
jejichž základě bylo vydáno
povolení. Vrty prováděl p. Rút,
ujišťuje, že voda se pročistí,
prameny nemohou být strženy.
Dotaz na původní vlastníky
pozemku
- Byl to odkup pozemku od správce
konkurzní podstaty po zkrachovalé
firmě p. Fialy
Dotaz na výhody, které bude mít
Zpravodaj obce Kozomín
Pokračování ze str.1
Přijeli jsme do krásného kraje nedaleko Ostravy mezi obce Odry a
Loučky. Mezi hromadami drceného
dřeva stojí přibližně 12 metrů vysoký objekt, nepoužívaný starý komín a nízký domek pro admini-
2013
Exkurze v Odrách
tí použité technologie je vysoká
účinnost (až 90 %) a zejména to, že
nevzniká dehet. Vzniklý plyn se čistí
za přítomnosti katalyzátorů ve filtračních jednotkách a později sérií
dalších tří filtrů a nakonec projde
ještě dvěma kontrolními filtry.
Skupina zastupitelů a občanů Kozomína - účastníků exkurze
strativu. Nejvyšší budova má
sedlovou střechu a je oproti Kozomínu nižší asi o 5 metrů. Byli jsme
nepříjemně překvapeni, že továrna
právě nebyla z technických důvodů
v provozu. Nemohli jsme proto posoudit hlučnost provozu. Provoz
elektrárny nám alespoň detailně
popsali a provedli nás továrnou.
Firma BOR Biotechnology v Odrách
provozuje bioelektrárnu a jejich výsledným produktem je elektřina,
kterou dodávají do sítě. Vstupní surovinou pro výrobu elektřiny je
dřevní odpadní produkt, v Odrách
zejména po zpracování dřeva. Do
Oder se vozí již naštěpená dřevní
hmota, která se označuje jako
štěpka. Štěpka obsahuje až 50 % vody a před vlastním zpracováním se
musí vysušit, aby vlhkost nepřesáhla 10 %. K sušení se používá odpadní teplo, které továrna
produkuje. Usušená štěpka se
zplyňuje v generátorech plynu za
malého přístupu vzduchu. (V pohádce o Pyšné princezně uhlíř vyráběl dřevěné uhlí v milířích na
stejném principu.) Velkou přednosStrana 4
Dřevní plyn o 700 °C se postupně
zchlazuje. Spaliny se použijí na vysoušení štěpky na začátku procesu.
Dřevní plyn pohání kogenerační
jednotky (motorgenerátory), které
vyrábějí elektřinu a teplo. (Jedná se
o podobný princip jako u dieselelektrické lokomotivy, ale místo nafty pohání motory dřevní plyn).
Výsledné odpadní produkty výroby
jsou vodní pára v čistotě destilované vody a 2% popelovin. Velkou
předností této technologie je dokonalé zpracování štěpky, která je
vlastně sama odpadním produktem.
Vzduch není zamořen dehtem. Produkovaná vodní pára se neodvádí
do kanalizace, ale odpařuje se. Při
spalování se odpařují terpentýny,
kterými voní dřevo. V odcházejícím
plynu se kontroluje obsah NOX, který v Odrách mají hluboko pod stanovenou normou (192 mg, norma
pod 500 mg). Popeloviny firma
prodává zemědělcům, kteří je používají na hnojení. Je možné je také
použít jako dřevní uhlí, které se používá na grilování, nebo lisovat na
brikety.
číslo 2
Z popisu technologie jsem vyrozuměla, že u energetické části provozu
se nemusíme obávat nepříjemného
zápachu. Jak jsem již uvedla, prakticky jsme to nevyzkoušeli, neboť
zařízení nebylo v provozu.
Zajímala nás hlučnost provozu. Poprosili jsme alespoň o spuštění
linky, která přivádí na pásech
štěpku do provozu. Když jsme stáli
hned vedle strojů uvnitř haly, mohli
jsme společně hodně nahlas mluvit.
Zaměstnanci firmy nás opakovaně
ubezpečovali, že prostor celé továrny bude vybaven složitým odhlučňovacím zařízením. Hluk by neměl
přesáhnout normu 40 decibel u okna nejbližší obytné budovy. Další
továrna podobného typu je v obci
Kněževes u Rakovníka (www.airtechnic.cz). Pan Ther z firmy BOR
nabídl, že může domluvit návštěvu
této bioelektrárny. Bylo by jistě
možné si pro zajímavost udělat nezávisle soukromý výlet tímto směrem. Provoz v Kněževsi nemá však
pro nás příliš výpovědní hodnotu
stran hluku, protože v Kněževsi
mají jiné, starší a hlučnější motory,
než jaké mají být použity v Kozomíně.
Po ukončení prohlídky naše kozomínská skupina dále diskutovala
s panem Therem a jeho kolegou o
celém projektu. Zatímco v Odrách
je výsledným produktem elektřina,
v Kozomíně energetická část bude
tvořit jen třetinu celého provozu.
Tato část bude v Kozomíně o více
než dvakrát větší (Odry mají 2
generátory, v Kozomíně je v plánu 5
generátorů). Další návaznou
činností bude pěstování řas a výroba tissue role. Budou se pěstovat
různé druhy řas za různých podmínek. Některé v kontejnerech v hale,
některé možná venku. K jejich
pěstování se využije teplo a CO2
získané z dřevního plynu. Zda bude
tato část výroby produkovat zápach,
zůstává otevřenou otázkou. Tissue
role se bude vyrábět z odpadního
bílého papíru. Znamená to, že se
nemusíme obávat zápachu z celulózky. Výrobní stroj chce firma
BOR získat z Itálie, tudíž není
možné ho vidět zatím v provozu.
Posledním produktem výroby budou peletky, které se používají jako
Zpravodaj obce Kozomín
palivo do speciálních kamen. S touto výrobou by se mělo začít až za
čtyři roky.
Zajímalo nás, v jaké fázi je stavba
cesty, která bude spojovat podnik se
silnicí č. 608 (stará Teplická). Firma BOR čeká na stavební povolení
a předpokládá, že by se stavbou
mohli začít v srpnu tohoto roku.
Cesta bude také jednosměrně průjezdná pro osobní dopravu směrem
ven z obce.
Dále jsme se zajímali, zda by obec
mohla získat elektřinu pro svou potřebu. Dozvěděli jsme se pouze, že
elektřinu nelze předávat přímo, ale
prostřednictvím distributora.
Ohledně pracovních míst pro občany obce jsme požádali pana Thera,
zda by nabídky míst poslal na
obecní úřad, který je zveřejní.
Předběžná informace je, že v první
části projektu se jedná o 12 lidí
v náběhu elektrárenské části (4
strojníci, 4 elektrikáři a 4 údržbáři)
a zaměstnance do obslužného
provozu (účetní).
Viděli jsme návrh na povrchovou
úpravu velké bílé haly, která již stojí
na kraji vesnice. Mohl by na ni být
aplikován nástřik do formy lesa.
Firma BOR má v plánu osázet areál
borovicemi, které by dále tlumily
2013
hluk.
A závěr? Získali jsme další detailnější informace zvláště o bioelektrárenské
části
vznikajícího
provozu. Sami jsme si nemohli vyzkoušet, jaký hluk tento provoz vytváří, protože bioelektrárna byla
aktuálně mimo provoz. Z popisu
technologie se domnívám, že při
zplyňování štěpky nebude unikat
žádný zápach. O zápachu
z pěstovaných řas nic nevíme.
Nicméně rybník za vesnicí a zavodněné pole jich pro laické
srovnání obsahuje také požehnaně.
Slibům, že hluk zůstane pod hladinou 40 decibel, což odpovídá
hlučnosti ledničky, a mělo by to být
podmínkou pro kolaudaci, důvěřovat můžeme a nemusíme. Kamiony se surovinami a výslednými
produkty budou do objektu a ven
přímo ze silnice č. 608, ale nevíme,
v jakém počtu. Pan Ther věří, že
Kozomín bude v budoucnu pyšný
na unikátní ekologických provoz.
Michaela Pluskalová
Ke článku Ing. Pluskalové:
Máš, milá sousedko, ve všem asi
pravdu. Jen bych k dodal svůj malý
postřeh z tohoto výletu.
číslo 2
Celý ten provoz může být báječný,
nebo také ne. Záleží na spoustě věcí,
ale hlavně na tom, zda firma bude
dodržovat pravidla - psaná i
nepsaná. V Odrách jsme viděli, že
normy jsou dobrým základem, ale
skutečně dobré vztahy mohou být
výsledkem jedině respektování
zásad slušnosti, přísnosti, kontroly
a komunikace. Trošku se stále
bojím. Proč? Obec nemá se
společností uzavřenou žádnou
rámcovou smlouvu, memorandum,
dohodu o pravidlech soužití a
rozvoje. To znamená, že musíme
věřit svým radním, že budou vše
sledovat zrakem mladého ostříže. A
věřit vedení továrny, že se bude
snažit být dobrým sousedem. Asi
bude lepší mít oči dokořán a pečlivě
všechno sledovat.
Když jsem se vracel o Oder,
předjíždělo mě auto, kterým naši
noví „sousedé“ přijeli. Jelo tak 170,
možná o trošku víc. Pokud by to
mělo být obrazem jejich vztahu k
zákonům a normám, nebyla by to
dobrá zpráva.
Martin Uher
Kozomín
Sousedé se spolu baví u nás v Dolním Povltaví
V sobotu 18.5. ráno lilo jako Po skončení turnaje místo zaujaly Nejprve nastoupil dětský sbor za
z konve. Tak v tomhle lijáku budou trampolíny a sportovci zde doprovodu pánů Bartoše a Falese.
děti i dospělí pobíhat po hřišti a předváděli své umění.
Od začátku roku děti nacvičily
zápolit o vítězství v turnajích ve Odpoledne se rozběhl kulturní několik svých oblíbených písní
vybíjené, minikopané a nohejbale? program, kde se Kozomín předvedl z pohádek. Rozhodně to ale nebylo
Ale aktuální předpověď naštěstí v ještě větším stylu než vloni. jednoduché - střídavě zasahovaly
ukazovala, že než akce
nemoci a úkoly do školy,
v 9.00 začne, bude po
takže v kompletní sestavě
dešti. Skoro to vyšlo. Po
se naši zpěváčci sešli
menších organizačních
opravdu jen několikrát. I
potížích (nebyla vytyčená
proto byl jejich výkon
hřiště, vybíjenou původně
obdivuhodný.
A
měly děti hrát v prostoru
„kanonáda“ pribiňáků na
mezi dvěma hřišti pro
konci písničky Pramen
minikopanou) se vše
zdraví z Posázaví byla
urovnalo a začali jsme.
přesně zamířená. Po Julce,
Tentokrát byl Kozomín
Viki, Aničce, Majdě, Malepší než vloni v domácím
tyášovi a Jáchymovi
prostředí, protože děti
nastoupili velcí Kozomáci.
získaly pohár za 2. místo Oproti
loňskému
při
rovnosti
bodů
vystoupení
pod
prohrály s Odolenou
stromečkem nás bylo o 2
Vodou o pouhé 2 vybité
víc. Cvičili jsme opět
hráče navíc. Dále jsme
každou neděli a 4 týdny
získali pohár za 3. místo v Družstvo vybíjené, které skončilo jen těsně druhé
před dnem D i ve středu.
nohejbale.
Výběr repetroáru nebyl
Strana 5
Zpravodaj obce Kozomín
2013
číslo 2
Ozdobou kulturního programu bylo vystoupení kozomínského sboru s netradičním repertoárem
jednoduchý, stále se vyvíjel, pouze
Ach synku, synku vydržela na play
listu od začátku až do konce. Ovšem
tato verze, rozšířená o rap a na
konci o vyznání na hudbu Michaela
Jacksona, bude patřit k těm
nejoriginálnějším, jaké jste kdy
mohli slyšet. Dík za to, že se naše
vystoupení podařilo, patří Ivanovi
Falesovi, který napsal rapový text i
zmíněné vyznání a pak Standovi
Vávrovi - ten posunul našemu
sousedskému zpívání laťku o dost
výš, než jsme si původně troufali.
Zpěvačky Zuzka Čapková, Lenka
Vraná, Hanka Kratochvílová a Jana
Uhrová za doprovodu Ivanovy a
Standovy španělky, basové kytary
Leoše Koudelky, různých chřestítek
a posléze i houslí, pak předvedlyco
umí. Po několika gymnastických
vystoupeních dětí pak nastoupily
kozomínské dámy se svou módní
přehlídkou. Diváci si jistě užili
pohled na krásné šaty i zasvěcený,
ale zároveň vtipný komentář slečny
Rútové. A protože počasí už
nezlobilo, zábava pokračovala až
hluboko do noci.
Podruhé na přehlídkovém
molu protože módní přehlídka při
Strana 6
Povltaví v Kozomíně zaznamenala
velký úspěch, rozhodla se děvčata,
že se předvedou i letos. Ovšem
tentokrát bylo pojetí trochu
formálnější. Naskytla se totiž
příležitost zapůjčení společenských
šatů ze salónu Hortenzie
v Kralupech nad Vltavou.
Přípravu nebylo radno podcenit,
takže pilnému nacvičování se nikdo
nevyhnul. Ani to ale nesnížilo
nervozitu modelek, i přesto, že na
pódiu většina nestála poprvé.
Rozklepaná kolena a mžitky před
očima ale po vstupu na pódium jako
zázrakem zmizely. Teď už jen
nemyslet na okolí a užít si svou
„chvilku slávy“. Nejprve se
předváděly krátké šaty, po krátké
přestávce na převlečení přišly na
řadu plesové róby, které vynikly o
to lépe, že modelky měly pánský
doprovod a předvedly se při tanci.
Na závěr pánové doprovodili na
pódium nevěstu a její družičky.
Velké uznání a poděkování patří
všem, kteří do toho šli nebo jakkoli
pomáhali s přípravami.
Módní přehlídka opět zaujala všechny přihlížející
Zpravodaj obce Kozomín
2013
Pomoc ve Chvatěrubech – povodeň 2013
Říká se „v nouzi poznáš přítele“.
Musím říct, že někdy události a
nepříjemné záležitosti dovedou
semknout lidi, zapomeneme na
staré sváry a hádky, které nám
najednou přijdou jako „prkotiny“,
někdy se bohužel ukáže i charakter
lidí. Člověk přehodnotí svoje
starosti, když vidí neštěstí jiných.
Stáli jsme u břehu rozvodněné
Vltavy se starostou Chvatěrub,
kterému jsme přijeli nabídnout
pomocnou ruku. Byla na něm vidět
několikadenní únava, měřili jsme
očima každý centimetr náznaku
zvýšení hladiny, který se projevoval
na zatopené budově místostarostky
p. Moravcové. Tenhle moment
přerušilo něco, co jsem ještě nikdy
neviděla a není k tomu snad co
dodat – uprostřed té hrůzy plaval
mobilhouse
(mobilní
dům).
Napadla nás v tu chvíli jen
myšlenka: „hlavně aby v tom nikdo
nebyl“, na víc jsme se nezmohli.
Dětský den byl původně naplánován na 1.6., tak, jak to má být,
ale vytrvalé deště nás přiměly k tomu, abychom o 14 dní termín konání posunuli - a to jsme netušili,
co má přijít!!! Ve Chvatěrubech se v
tento den dětský den konal, řádně
propršel - a druhý den již bylo hřiště pod vodou. No, ale 15.6. bylo
pěkně, takže se děti mohly těšit na
to, co jsme pro ně připravili. Vrátili
jsem se po dvou letech na hřiště v
obci, protože odpoledne bylo pojaté
jako cyklistické, a k tomu byly
vhodnější podmínky právě zde. Na
volejbalovém hřišti všichni absolvovali jízdu zručnosti a od pana
starosty a p. Maška dostali medaili
a „řidičák“. Na velkém hřišti bylo
připraveno 6 dalších stanovišť, kde
mohly nasbírat razítka za nejrůznější dovednosti a odměnou za to
vše byl malý dárkový balíček + limča, nanuk a párek v rohlíku. Hasiči
s pěnou tentokrát nedorazili, měli
bohužel mnohem vážnější povinnosti při odstraňování následků
povodní. Nahradili je šermíři, kteří
museli trošku improvizovat, nebyli
totiž kompletní, také v důsledku
velké vody. Odpoledne se nachýlilo
Pohltila nás ta hrůza, co voda
dokáže napáchat.
Potom, co jsme na vlastní oči viděli,
jsme se rozhodli oslovit Vás, občany
Kozomína, s prosbou o pomoc pro
naše sousedy.
Naše prosby byly vyslyšeny. Nejen
že některá níže uvedená „děvčata“
upekla
pro evakuované a
dobrovolníky dobroty (protože
když se pracuje, musí se i jíst, i když
chuť moc není), ale občané
Kozomína přispěli i svými silami
k tomu, aby se chvatěrubští snáze
vypořádali s následky velké vody.
Velké poděkování
i jménem
starosty Chvatěrub p. Derfla pro:
p. Hrouda Aleš
p. Wretzl Ondřej a Wretzlová Soňa
(za nabídku hlídání dětí)
p. Šorš Libor
p. Stýblo Karel
p. Doležalová Pavla
p. Uher Vladislav
p. Gago Tomáš
číslo 2
p. Roth Martin
p. Uher Martin
p. Štrup Pavel
p. Havlíček Ladislav
firma Zvolský Václav s rodinou
firma Luklatrans, Petr Koukolíček za bezplatné poskytnutí nákladní
dopravy.
Za dobroty a dodání potřebných sil
v podobě kalorií v dobrůtkách od:
p. Šípková Růženka
p. Černá Zdeňka
p. Čapková Zuzana
p. Vávrová Kateřina
p. Pluskalová Michaela
p. Kostlivá Jarmila
p. Micková Marie
p. Zádová Romana
p. Snopová Markéta z Turska
p. Böhmová Bronislava z Turska
VELKÉ DÍKY VŠEM !
Dětský den
Děti vyzkoušely nové panáky na házení od pana Ječného
k večeru a děti se pomalu rozešly
domů. Snad se jim na hřišti líbilo.
Velký dík patří všem, kteří nám pomohli vše připravit a zajistit:
Zuzka a Anička Čapkovy zdobily děti ve svém „tetovacím studiu“,
stejně jako osvědčené malířky paní
Kotková a Kratochvílová. Páni doktoři Fales a Marx si připravili test ze
zdravovědy, paní Kostlivá přidala
testy dopravní. Pan Ječný vyrobil
úplně nové panáky na házení, u
kterých rozdávala razítka Pavlínka
Popovičová a slalom mezi PET lahStrana 7
Download

Zpravodaj_2013_2_web