Zpravodaj
obce Kozomín 4/2013
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku, takže mi
dovolte, abych Vám jménem všech
zastupitelů obce Kozomín i jménem
svým popřál klidné prožití
vánočních svátků v kruhu nejbližších.
Věřím, že si budete moci alespoň na
pár dní odpočinout od shonu
běžných dní, zastavit se a načerpat
nové síly. Všichni to v dnešní uspě-
chané době opravdu potřebujeme.
Dětem přeji splnění alespoň
jednoho přání pod stromečkem.
Doufám, že během vánočních
prázdnin, které jsou letos opravdu
dlouhé, bude příznivé počasí, takže
si je náležitě užijí.
Během uplynulého roku jsme se
několikrát sešli na hřišti nebo na
prostranství za ČOV ke společné zábavě. Budu rád, když tomu tak bude
i v roce nadcházejícím.
Závěrem bych Vám všem rád popřál
do roku 2014 hodně štěstí, zdraví,
lásky, spokojenosti a úspěchů jak
v osobním, tak v pracovním životě.
Petr Koukolíček
starosta obce Kozomín
Zpravodaj obce Kozomín
2013
Zasedání ZO Kozomín
Některé body z veřejných zasedání
ZO Kozomín. Výtah ze zasedání
naleznete na www.kozomin.cz,
úplný zápis je k nahlédnutí v kanceláři starosty.
11.10.
2. Změna územního plánu č. 3
ZO Kozomín všemi hlasy schvaluje
zažádání o změnu ÚP č. 3 obce Kozomín,
žádosti související se
změnou ÚP č. 3 se přijímají do 11.
11. 2013 včetně.
3. Žádost o vyjádření pro územní
řízení MAN TRUCK BUS CENTR
Postřižín
ZO Kozomín všemi hlasy schvaluje
požadavky obce, které budou
předmětem jednání pro územní
řízení Man Truck Bus Centr Postřižín.
4. Úprava rozpočtu č. 4
ZO Kozomín všemi hlasy schvaluje
úpravu rozpočtu č. 4
12.11.
1. Veřejná vyhláška obce Postřižínnávrh zadání změny ÚP č. 2
ZO Kozomín bere na vědomí a pověřuje starostu, aby v této věci zahájil úkony a informoval nadřízené
orgány o důvodech a podmínkách
obce Kozomín. Jedná se zejména
o obavy vyšších nátoků do potoka,
který protéká obcí. Nedostatečným
zajištěním chodu ČOV v Postřižíně
hrozí vylití potoka a ohrožení
nemovitostí v jeho blízkosti.
2. MAN Truck & Bus Center Postřižín - komunikace a inženýrské
sítě
Úřední hodiny:
pondělí 17:00 - 19:00
středa 8:00 - 12:00 a 17:00 19:00
Po tel. domluvě můžete přijít i mimo úřední hodiny.
Kontakt
telefon: 725 955 335(sekretariát)
724 179 612(starosta)
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.kozomin.cz
obce, za kterých by bylo možné připojení na ČOV Kozomín
3. Změny ÚP obce Kozomín – osoba, pověřená za obec Kozomín dozorem nad prováděnými změnami
je Lenka Vraná, místostarostka.
4 Občanské sdružení „Hlasy Kozomína“ předložilo žádost o informace o řízení v obci
- pokud povede řízení obec, bude
sdružení informováno
5. Vítání občánků dne 11. 12. 20139 dětí.
ZO Kozomín většinou hlasů
schvaluje finanční příspěvek pro
každé dítě Kč 2.500,- .
6.Inventura 2013
ZO Kozomín všemi hlasy schvaluje
p.Vyvadila Jana jako předsedu inventurní komise.
7. Rozpočtový výhled 2014-2016
Rozpočet na rok 2014 - návrh
- zveřejnění na úřední desce, vyvěšeno dne 11.12.2013
ZO Kozomín bere na vědomí zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok
2014 a rozpočtového výhledu na rok
2014 – 2016.
8. Občanské sdružení Chvatěrubyžádost o finanční příspěvek
jedná se o sdružení, které bylo založeno v MŠ ve Chvatěrubech, při10.12.
1. MAN Truck & Bus Center Po- pravují se společné akce pro děti a
střižín, komunikace a inženýrské rodiče na rok 2014
ZO Kozomín většinou hlasů
sítě, pozvání zástupců firmy
– jedná se o prodejní a servisní schvaluje finanční příspěvek Kč
místo pro nákladní auta a autobusy, 3.000,- pro Občanské sdružení
projekt je v katastru obce Postřižín, Chvatěruby.
žádost firmy o stanovení podmínek
ZO Kozomín pověřuje starostu obce, aby v této věci pokračoval ve vyjednávání a informoval o nových
podmínkách a dohodách na dalších
veřejných zasedáních ZO.
3. Informace o průběhu změny ÚP
obce Kozomín č. 3
ZO Kozomín bere na vědomí postupy, které povedou k dalším
jednáním ve věci změny ÚP obce
Kozomín č. 3.
4. ZO Kozomín souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební
řízení na akci D8 European Park
logistické centrum Kozomínstavební úpravy, SO 01 a SO 02-dělení haly za předpokladu dodrženích všech platných zákonů a
nařízení.
5. ZO Kozomín schvaluje podepsání smlouvy – věcné břemeno fa.
Vegacom, a.s.
6. ZO Kozomín všemi hlasy
schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5.
7. ZO Kozomín uděluje čestné občanství obce Kozomín panu Otakaru Čemusovi, nar. 1928 za
mnoholetou činorodou práci v oblasti umělecké tvorby a k jeho životnímu jubileu.
Obecní úřad
stupy z informačních systémů veřejné správy. Poplatky za výpisy
jsou stanoveny zákonem č. 634/001
Sb. a činí obvykle 100,-Kč za 1.
stranu a 50,-Kč za každou další započatou stranu.
- VIDIMACE A LEGALIZACE - ověřování listin a podpisů. Zájemce
o tuto službu prosíme, aby se předem objednali na výše uvedených
kontaktech a domluvili si termín
například 30 min. před začátkem
úředních hodin nebo po jejich
skončení. Děkujeme za pochopení.
dobí 1 - 3/2014. Cena nyní činí 38,Kč/m3.
Známky na popelnice si můžete
zakoupit do 31.3.2014
Poplatek za psa - 1 pes - 50,-Kč,
každý další pes - 60,-Kč
Platit můžete:
• hotově v kanceláři OÚ
•
převodem
na
účet
19229171/0100 - jako var. symbol
uveďte číslo domu, do zprávy pro
příjemce uveďte účel platby, tj. záloha na stočné. Je to důležité pro
správné zaúčtování platby. Děkujeme za pochopení.
Místní poplatky na 1. čtvrtletí
Knihovna r. 2014
- na počkání obdržíte ověřené vý- Zálohy na stočné se platí na ob- středa 18:00 - 19:00
Czech Point
Strana 2
číslo 4
Zpravodaj obce Kozomín
2013
číslo 4
Zkušenosti se vstupem velkého podniku do obce
Mít za humny investora, který staví
továrnu či velký provoz, je velmi
často předmětem obav, sporů, vášní
a rozličných očekávání, ať už stran
obyvatel města, jeho vedení, sousedních firem nebo ekologických či
neziskových organizací. Uřídit tento
komunikační chaos ku prospěchu
jak obce a jejích obyvatel, tak investora, je většinou mimořádně
složité. Rád bych se proto s Vámi,
kolegové radní či zastupitelé, podělil o zkušenosti se situací, kdy do
mnou vedené obce Kozomín přišel
investor s projektem národního
rozsahu.
Před tím, než začnu popisovat
jednotlivé okruhy potenciálních
problémů ve spolupráci obce a firmy, stručně představím naši situaci.
Obec Kozomín leží asi 20 km
severně od Prahy u dálnice D8,
kousek od Kralup nad Vltavou. Máme 400 obyvatel. V letošním roce si
místo vedle naši obce vybrala
společnost Bor Biotechnology pro
postavení výrobny papíru. Na první
pohled to vypadá hrozivě, ale věc se
má jinak: v tomto případě se jedná
o ojedinělý koncept, kdy se z odpadního dřeva zcela inovativní
technologií získává teplo, plyn, a
pára a tyto zdroje se beze zbytku využívají pro část výroby papíru.
Projekt tedy bude energeticky
soběstačným areálem.
Problém č. 1: Na samotě
u lesa?
Samozřejmě, že jsme si na počátku
debat uvědomovali, že budeme mít
za humny továrnu. Proto naše
prvotní úvahy spočívaly v otázkách,
jak výstavba a provoz ovlivní či neovlivní celkový ráz krajiny a kvalitu
života našich obyvatel. Rozhodování není nikdy jednoduché a
záleží na mnoha kontextech. Ten
náš je následující: ležíme u dálnice,
20 km od Prahy. Jistě, řada obcí
nám tuto polohu může závidět. Takováto poloha totiž znamená, že
jste v hledáčku firem kvůli dobré
dopravní dostupnosti, navíc kousek
od hlavního města. Ležíme v průmyslové oblasti: přesně mezi Kralupy
nad
Vltavou
a
Neratovicemi
s
chemickými
podniky. Nežijeme z turistického
ruchu, ani z ekologického zemědělství. Jsme obec v průmyslové oblasti. Tento fakt, a fakt, že továrna
pojede na nejmodernějších technologiích, které jsou zdraví nezávadné
a bezemisní, nás nakonec vedl
k rozhodnutí, že projekt povolíme.
Problém č. 2: Všechno to tu
zničí
Firmy si málokdy uvědomují, při
přípravě jejich investičních záměrů,
jak důležité je dát včas obci a jejím
obyvatelům vědět, co přesně v lokalitě chystají. Neinformovanost - byť
ve fázi záměru - je prvním krokem
k tomu, aby se začalo něco šuškat a
negativní očekávání nabobtnala do
děsivých rozměrů. I Kozomín si
prošel touto ranou dezinformační
fází, kdy se mezi obyvateli začaly šířit spekulace, že se u obce postaví
spalovna odpadu, sklad odpadu,
teplárna, či cokoli jiného, co bude
kouřit, smrdět, znečišťovat půdu a
určitě to bude špatně.
Kdyby obyvatelé už na začátku věděli, že ona továrna využije zcela
novou bezemisní technologii, která
veškerou energii sama spotřebuje,
je nehlučná a zdraví nezávadná, a že
tedy vůči nám jako obci není nijak
nebezpečná, jistě by se takovým
spekulacím předešlo, nebo by jich
bylo o dost méně.
Z naší zkušenosti je tedy patrné, že
firma musí vstoupit do pravidelné,
nikoli jednorázové, komunikace s obcí co nejdříve, právě proto,
aby předešla takto vzniklým
fámám, které se rychle šíří, ovšem
o to pomaleji vyvracejí. A když ten
první krok neudělá firma, mělo by
tento krok iniciovat vedení obce.
Nic není horšího než nekomunikovat. Dnes, po necelém roce přípravy projektu, jsme se s Bor
Biotechnology
dohodli
na
pravidelném informování vedení
obce i občanů o průběhu výstavby
areálu a všech jeho dopadech.
dlouhodobě a strategicky nastavenou spolupráci. Ať už jsou to
příklady notoricky známé, jako
Mladá Boleslav a Škoda Auto, Mariánské lázně a sdružení hotelů a
restaurací, nebo příklady známé
méně, třeba právě ten z Vaší obce.
Rozvoj obce není možný bez propojení s ekonomikou. Všichni z komunální politiky víme, jak málo
daní nám v obci skončí a jak složité
je žádat o financování každého
nového chodníku, osvětlení, opravy
školy či zlepšení občanské vybavenosti. Proto je výzvou i pro nás,
komunální politiky, nastavit
dlouhodobou a korektní spolupráci s podniky, které u nás mají
provoz. Mimochodem ve výše zmíněných případech je dlouhodobě
velmi nízká nezaměstnanost.
V případě naší obce učinil Bor Biotechnology vstřícný krok, a to ten,
že sídlo své firmy umístil do Kozomína. Tím obci přibyde výtěžek
z daní od tohoto investora. V rámci
projektu chce navíc preferenčně zaměstnávat místní obyvatele. Po
vzájemné debatě jsme dohodli i to,
že firma zřídí speciální příjezdovou
cestu do továrny, která povede mimo obec, a nebude tudíž zatěžovat
provoz na obecních komunikacích.
Při výstavbě areálu navíc společnost
zasanovala areál bývalého zemědělského družstva, takže nemá, co by
nám prosakovalo do spodních vod.
Mimo to továrna nabídla firmám
z nedaleké průmyslové zóny dodávky teplé vody z tepla, zbylého při
výrobě, což znamená další omezení
emisí při výrobě spotřebního tepla.
Problém č. 4: Co je nám do
státu a kraje?
My komunální politici jsme jistě na
prvním místě motivováni zájmy
naší vlastní obce. Považuji však za
krátkozraké nezvažovat přínosy
podnikatelských záměrů pro celý
region, ba dokonce celou republiku.
Jedním z argumentů pro povolení
Problém č. 3: Žádný rozvoj ne- výrobny papírnu u naší obce totiž
spočíval v tom, že Bor Biotechnopotřebujeme, je nám dobře
Každý psycholog Vám potvrdí, že li- logy obnovuje segment výroby
dé nemají rádi změny. Změna vyvo- papíru, která v ČR téměř zanikla.
lává nejistotu a neklid. Bez změny Přibližně 90% papírenského
ovšem není rozvoje, což dokazují polotovaru se do ČR importuje - teměsta, která mají s podniky dy vozí po dálnicích a železnicích.
Strana 3
Zpravodaj obce Kozomín
Tento projekt tedy také vylepšuje
obchodní bilanci ČR. V neposlední
řadě nám bylo sympatické, že jak
investoři, tak autoři a výrobci technologií jsou české osoby, firmy a instituce a daří se nám tak podpořit
domácí podnikání.
2013
Rozvoj území je vždy výsledkem obci se nám podaří i nadále skloubit
společné činnosti obyvatel, míst- rozvoj obce s ekonomickým rozních institucí, podnikatelů a škol a vojem.
dalších subjektů v místě činných.
Bez vzájemné spolupráce, komunikace a dlouhodobé vize neuspěje
Petr Koukolíček
sebelepší projekt. Věřím, že v naší
starosta obce Kozomín
Společenská rubrika
Statistika
obyvatelstva
k 13. 12. 2013
číslo 4
Počet obyvatel trvale přihlášených (včetně jiných národností) k 13. 12. 2013 je 407.
Nejstaršímu obyvateli obce Kozomín je 91 let (muž)
Nejmladšímu obyvateli obce
Kozomín je 28 dní (žena).
Vítání občánků
- Eduard červenec 2013
- Sofie červenec 2013
- Václav září 2013
- Kristýna září 2013
Tyto děti už jsme jmenovitě přivítali v předchozích Zpravodajích.
Poslední dvě děvčátka se narodila
v listopadu
- Anežka Malcová
- Zuzanka Dobešová
Jubileum
11.12. jsme na obecním úřadě
v Kozomíně přivítali 7 občánků.
Mělo jich být 9, ale bohužel
- Sofie prosinec 2012
všichni se nemohli dostavit.
A která jména na seznamu kozo- - Klára březen 2013
- Mikuláš květen 2013
mínských občanů přibyla?
V měsíci listopadu oslavil své jubileum 75 let
Jaroslav Ondřich
Blahopřejeme
Vzniklo Sdružení Chvatěruby
sdružení pro rodiče a děti z obcí
Chvatěruby, Zlončice a Kozomín.
Na základě požadavků zlončických
a chvatěrubských maminek, vzniklo
občanské Sdružení Chvatěruby.
Účelem tohoto sdružení je realizace
mnoha podnětů místních maminek,
které mají mnohdy dobré nápady a
chuť se podílet na věcech veřejných.
Za cíl si klademe propojit rodiče a
děti z obcí Chvatěruby, Zlončice a
Kozomín. Věříme, že náš nápad na
vytvoření občanského sdružení pomůže vylepšit dosavadní služby pro
děti, ale nejen pro ně. Rádi bychom
oslovili ještě seniory a pomohli také zprostředkovat služby typu hlídání dětí, venčení psů, doučování,
cvičení pro ženy, výuku jazyků ne-
pro ženy na mateřské dovolené,
které nemohou flexibilně dojíždět
se vzdělávat. U oslovených rodičů
tento nápad sklidil velký úspěch.
Proto jsme založili toto občanské
sdružení komunitního typu a věříme, že společně se nám povede naše
plány uskutečnit a získáme důvěru
i ostatních rodičů. Budeme moc rádi, pokud se k nám připojí a budou
nápomocni při realizaci různých akcí, které plánujeme na příští rok.
Též věříme, že se díky škole podaří
oslovit ostatní rodiče v okolí. Do
občanského sdružení jsme přizvali
i rodiče z obce Kozomín a naším
přáním je, aby děti, které se nyní vídají ve škole a školce, mohly
společně prožívat další příjemně
Rádi bychom touto cestou poděkovali pánům starostům Derflovi,
Loučkovi a Koukolíčkovi za
vstřícnost, kladné přijetí a přislíbenou podporu našemu sdružení.
První akcí byl v neděli 17. listopadu
„Světýlkový průvod“, kterého se
i přes nepřízeň počasí, zúčastnila
zhruba stovka dětí a rodičů. Začátek
akce byl u zlončického dětského
hřiště a pomalou procházkou kolem
hřbitova průvod došel do cíle ke
chvatěrubské základní škole. Děkujeme tímto panu starostovi Derflovi za připravené občerstvení a
paní ředitelce Moravcové za zázemí
u školy. Výborné koláče a teplý čaj
přišly vhod.
nanční produkty, u kterých běžný
občan nemusí být schopen rozpoDovolujeme si vám představit znat hrozící rizika. Důsledkem
projekt bezplatných on-line pora- uzavření takové na první pohled
den, které se zabývají problema- dobře vypadající smlouvy je nátikou oddlužení, insolvence a sledný pád do dluhové pasti a hrozící exekuce.
osobních bankrotů občanů.
Dnes a denně jsme svědky toho, že Dlouhodobou vizí společnosti
jsou lidem nabízeny, mnohdy až Abivia je pomáhat efektivně řešit tívnucovány nové a nové lákavé fi- živé finanční situace všech klientů
z celé ČR formou oddlužení podle
insolvenčního zákona a poskytovat
související finanční poradenství.
Dotazy na odborníky z oblasti insolvenčního zákona mohou lidé
pokládat i anonymně. Službu poskytuje firma Abivia s. r. o., která
zřizuje pobočku v Mělníku. Zpřístupnění poradny najdete na webu
http://abivia.cz/.
Co
nového
u
sousedů
– bo jiné zájmové aktivity převážně strávené chvíle.
Poradna pro zadlužené-Mělník
Strana 4
Pomoc občanům
Zpravodaj obce Kozomín
2013
Připravujeme
číslo 4
Podpora v oblasti sociálních Může se jednat o seniora, který již rem pro komunitní práci Střední
služeb
nezvládá péči o domácnost, ma- Čechy, bychom vám rádi seznámili
Víte, jaké jsou sociální služby ve
vašem okolí a jaké nabízejí
možnosti? Víte, kde je možné zažádat o příspěvek na péči, a víte, v jakých případech na něj máte nárok?
Na tyto a další otázky vám rádi odpovíme na setkání, které proběhne
8. 3. 2014 v obci Kozomín ve spolupráci s obecním zastupitelstvem.
Snad každý z nás se setkal se životní
situací, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje pomoc.
minku, jež potřebuje pomoc s péčí
o své dítě se zdravotním postižením, rodinu, která se díky neznalosti,
případně
díky
své
nezodpovědnosti, dostala do finančních problémů a hrozí ji ztráta
bydleni.
Se všemi těmito situacemi nám nabízí pomoc sociální služby a byla by
škoda o nich nevědět.
Na setkání seniorů, které obec Kozomín pořádá ve spolupráci s Cent-
Dýňování
víc, než avizovaných 19, takže bylo stánky s občerstvením. Mohli jste tu
třeba rychle zajistit více materiálu. pořídit i adventní věnec nebo keramický suvenýr, loňský antikvariát
vystřídal letos krámek s oblečením.
Hned vedle Betléma jste mohli
zdarma ochutnat vánoční cukroví
od Růženky Šípkové nebo vánočku
paní Mickové. A paní Koukolíčková
se svým zdatným pomocníkem na
přání zdobila teplé palačinky džemem nebo Nutelou. Krátce po 16
hodině zazněly trubky, pak starosta
zahájil slavnostní odpoledne a popřál všem, aby si užili adventní čas.
Naštěstí paní Landová nebydlí dale- Konferování
ujaly Monika Snoko, takže to netrvalo dlouho a všich- pova a HankaseRútová,
které nejprve
ni měli v ruce korpus na věneček a přivítaly děti ze základní
školy ve
lepili na něj jedlové větvičky. Pak Chvatěrubech. Před početným
pubz nepřeberného množství stužek, likem občas zapracovala tréma,
kuliček a dalších krásných věciček však také postavit se k mikrofonu
vybírali a kombinovali. Výtvory to před úplně plnou náves není jednobyly opravdu moc krásné. Jimi oztakže potlesk si zasloužily
dobené dveře nebo stoly jistě potěší duché,
všechny
- za šikovnost a odmnohem více, když jsou vlastno- vahu. Pakděti
Anička
a Eliška zahrály a
ručně vyrobené.
zazpívaly dvě koledy a také byly od-
Letošní dýňování se konalo 1.listopadový víkend. Sál v hostinci
U Loučků – resp. U dvou kozlíků –
byl plný dětí, jejich rodičů i prarodičů, kteří s vervou dlabali dýně a
vytvářeli nádherné motivy, které
vynikly po jejich rozsvícení. Výstava
všech exponátů byla impozantní.
Že jsme se sešli v sále místní
hospůdky byl nepochybně dobrý
nápad, protože na úřad by se letos
všichni, kdo si chtěli vyřezat dýni,
rozhodně nevešli. Každý si mohl vybrat z desítky obrázků jednoduchých i velmi náročných nebo
popustit uzdu vlastní fantazii.
Kulečníkový stůl jsme pak využili
k improvizované výstavě, kde se
rozzářila dobrá dvacítka krásných
lamp.
se všemi podstatnými informacemi
z oblasti sociálních služeb.
Přijďte se i vy poslechnout, jaké
máte možnosti.
Pro případné dotazy nás neváhejte s předstihem kontaktovat.
Pavla Kurašová
Koordinátorka projektu
Tel. 251560776,
www.cpkp.cz
Kultura
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční dílna
Paní Landová je zkušená floristka,
což nám předvedla už vloni při výrobě velikonoční výzdoby. Letos
jsme ji poprosili o spolupráci při organizování vánoční dílny. 24.11.
jsme se sešli opět v sále u Loučků.
Těch, kdo si chtěli vyzkoušet, jak se
takový adventní věnec tvoří, bylo
Vánoce jsou stále častěji... Tahle
slova pronesl nedávno v rozhovoru
jeden velmi moudrý pán – jistě ho
také znáte – pan Milan Lasica.
A má 100% pravdu. Vždyť to je docela nedávno, co jsme poprvé rozsvítili strom na návsi, vloni to bylo
podruhé, tehdy dokonce nad našimi
hlavami přeletěl anděl, aby si pak
odnesl vánoční přání od dětí. Také
jsme mohli obdivovat krásný betlém, který pro Kozomín vytvořil za
pomoci pana Ječného ak. malíř pan
Čemus. Ale musím se vrátit na začátek - od rána bylo na návsi rušno,
stavělo se pódium, pro případ deště
dokonce zastřešené, připravovaly se
měněny zaslouženým potleskem.
Pak už patřilo pódium panu Čemusovi, který letos oslavil významné
životní jubileum. Při této příležitosti mu starosta předal Čestné občanství naší obce. Z následujících
Strana 5
Zpravodaj obce Kozomín
slov je patrné, že Kozomín na něj
může být hrdý:
U příležitosti životní jubilea akademického malíře, grafika a ilustrátora pana Otakara Čemuse jsme se
rozhodli udělit mu Čestné občanství
obce Kozomín.
Pan Otakar Čemus se narodil a prožil dětství i mládí v Panenských
Břežanech. Po svatbě se přistěhoval
k nám do Kozomína, kde tvoří svá
díla doposud.
Jeho díla jsou zastoupena ve státních galeriích a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Celá
umělecká tvorba Otakara Čemuse
našla své pevné místo v českém výtvarném umění druhé poloviny 20.
století a počátku 21. století.
Významnou část malířovy tvorby
tvoří knižní ilustrace, dětská leporela a pohádkové knihy nebo pohlednice s vánoční a velikonoční
Sponzoři – listopadové a
prosincové akce v Kozomíně
Saibicová Vratislava
Rút Tomáš
Vertich Rudolf ml.
RS maso a.s.
Jednatelé společnosti AFI Europe
(modrá hala)
Luklatrans, s.r.o.
Manželé Kostomlatských
2013
tematikou.
Svou první samostatnou výstavu
uspořádal pan Čemus před 50 lety
v Kralupech nad Vltavou. Přestože
vystavoval i v Praze a na mnoha
dalších místech, nejčastěji jej hostí
právě v tomto městě. Naposledy to
bylo na podzim loňského roku
v Kulturním domě Vltava a o letošních prázdninách v Městském
muzeu.
Přejeme panu Čemusovi, aby ve
svém kozomínském ateliéru vytvořil
ještě mnoho krásných obrazů.
Poté
pokračoval
podvečerní
program vystoupením Skupiny historického a scénického šermu Rytíři
Fortuny, kteří si připravili
scénku s vánočními motivy. No a
pak už se konečně děti dočkaly anděla. Letos přiletěl nepozorován,
sešel mezi nás a svým kouzlem rozsvítil tisíce světýlek na krásném
smrku, který od loňska zase trochu
povyrostl. Tajemně se usmíval na
děti a opět od nich převzal dopisy.
Po splnění své mise zase pomalu
odkráčel za dalšími dětmi. Pak už
patřilo pódium hudební skupině
Calypso z Turska a program uzavřelo sedm zpěváků z různých koutů
Kozomína jednou tradiční ale nepříliš známou koledou Maria hustým lesem šla, jednou netradiční
Poděkování
Rubešovi Kamila a Radek
Za spolupráci a pomoc při
organizování akcí v obci
děkujeme:
Šípkové Růžence
Kostlivé Jarušce
Kotkové Kateřině
Kratochvílové Hance
Šťastné Martině
Zprávy z knihovny
číslo 4
úpravou písně Klid, mír a pokora a
na úplný závěr zazněl známý song
Johna Lennona Happy Christmas.
Takže ještě jednou – šťastné vánoce.
Mikulášská zábava
7. 12. byl vyhrazený den, kdy všem
dětem přinese Mikuláš dárek do
sálu místní hospody. Aby jim rychleji uteklo čekání, vystoupil kouzelník a předvedl pár svých triků.
S velkým zaujetím ho pak všechny
pozorovaly i při vytváření zvířátek
z nafukovacích balónků. Půlhodinka uběhla jako nic a už tu byl
čert. Za ním anděl a Mikuláš. Když
rozdal všechny dárky, pustil se s
dětmi do tance. Nic nedbal na stáří
a statečně s nimi držel krok. Pak
zase musel za svými povinnostmi,
takže sebral prázdný koš a putoval
dál.
Maškové Vlaďce a Terezce
Černé Zdeňce
Popovičové Pavlíně
Houškové Kristýně
Čapkové Zuzce
Falesovi Ivanovi
Rútové Haně
Vávrovi Stanislavovi-FinalWawe
Landové Barboře
Havlíčkovi Ladislavovi
Soutěž
pro 2014. Další informace se dozvíte nedávno vydanou v pořadí už 26.
malé i větší v knihovně .
knihu Michala Viewegha Můj život
čtenáře
Každou středu mezi 18 a 19 hod. si po životě. Sám fakt, že nejčtenější
Obecní knihovna
Kozomín
vyhlašuje soutěž
o nejpilnějšího a
nejpozornějšího čtenáře, která bude
probíhat v 1. polovině příštího roku.
Vítěze jednotlivých kategorií
vyhlásíme o dětském dnu, v červnu
Strana 6
můžete půjčit mimo jiné nejnovější
knihy z nakladatelství Motto a XYZ,
zejména detektivky, např. M.
Kristensen – Holanďanův hrob
nebo H. Tursten - Pod ochranou
stínů. H. Pawlowská se ze svého
smutku vypsala v knize Pravda
o mém muži. Také tu máme
autor ještě pořád (nebo už zase )
píše, je tu tentokrát klíčovou
událostí a ústředním motivem.
Nakladatelství JaS vydalo dětské
knihy Pohádkový zvoneček, Jak se
zbavit mstivý Soni a také prvotinu
nadějné autorky Moniky Petrlové
Hafni!
Zpravodaj obce Kozomín
2013
Exkurze ve spolupráci s obcí
Energetické využití odpadu
číslo 4
Zajímal jsem se o elektrárnu, která
vyrostla za našimi domy a nabídla
se mi možnost získat informace na
semináři v Jihlavě, který se konal
5.12. se strašidelně znějícím názvem Energetické využití odpadu
pyrolýzou a zplyňováním.
Proces pyrolýzy, neboli koksování je
známý již od 18. století. Podobný
proces se využívá třeba při výrobě
dřevěného uhlí a zplynovací kotle se
dnes
běžně
využívají
v domácnostech. Přestože tento
princip není žádnou novinkou, až
dnes začíná být ve větší míře využíván k zpracování odpadu a díky
moderním technologiím a automatizaci si od toho může společnost
mnoho slibovat.
Na semináři nám postupně představili několik projektů u nás i v zahraničí, které se liší spíše
v detailech. Více než technické podrobnosti mě zajímalo, jaké palivo
se v takovém provozu vlastně zpracovává. Co si mám představit pod
pojmy jako biomasa, nebo dřevní
štěpka? Jsou to velmi široké pojmy
a často se na nich neshodnou ani
konstruktér elektrárny s provozovatelem. Provozovatel by nejradši
zpracoval vše, co mu přijde pod ruku a konstruktér má často jiný názor. Většinou se hledá nějaký
kompromis, aby se minimalizovaly
náklady a zároveň to bylo schopno
plynule fungovat. Platí tu pravidlo,
že čím méně kvalitní palivo máme,
tím více je popela, proces je méně
plynulý, může docházet k nesprávnému spalování a více to dehtuje. Během zkušebního provozu a
kontrol se to asi neprojeví, to ale
neznamená, že to časem nepocítíme. Zařízení na dřevní štěpku sice
neumožňuje využívat jiný než
dřevní odpad, v praxi však některé
provozy pro optimální provoz výslovně vyžadují, aby byl do kvalitní
štěpky patřičně přimícháván rozličný „co máme“ materiál. Dá se
však předpokládat, že provozovatel
má veliký zájem na tom aby jeho
provoz byl co nejplynulejší a nejefektivnější. Byl by tedy sám proti
sobě, kdyby používal příliš nekvalitní materiál.
Na těchto provozech je fascinující
jak málo lidí je třeba na obsluhu. V
Indii, kde je lidská síla pro zaměstnavatele zanedbatelná položka
se nevyplatí investovat do automatizace a podobnou elektrárnu tam
obsluhuje 30 dělníků. V našich
podmínkách to při vší automatizaci
může zastat jediný technik.
Čas ukáže, jak se tyto technologie
dále rozvinou a jak masově budou v
budoucnosti využívány. Zatím vše
nasvědčuje tomu, že to je dobrý
směr. V roce 2025 má být úplně zakázáno skládkování odpadu. Toto je
jedna z možností, jak to řešit.
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali vznik nového Občanského sdružení Hlasy Kozomína v naší obci. Chceme být
aktivní a konstruktivní složkou dění
v naší obci, které by se mělo týkat
všeho, co by mohlo zhoršovat životní podmínky v naší obci pro nás, ale
zejména do budoucna pro naše děti.
V těchto záležitostech bychom rádi
spolupracovali i se zastupitelstvem
naší obce a pomáhali v jejím rozvoji.
Aktuálně jsou v 5-ti členném výboru sdružení, zvoleného členskou
schůzí, tito občané Kozomína:
Eduard Fišner, Jiří Mikéska, Petr
Novotný, Klára Rothová a Martin
Roth. V rozšířeném vedení sdružení
je také ještě Helena Maternová.
V současné době má sdružení 29
aktivních členů. Chtěli bychom Vás
ubezpečit, že nejsme žádná parta
fanatických ekologických aktivistů,
ale jsme skupina obyčejných lidí,
kteří by chtěli nadále žít v takovém
Kozomíně, jako jsme ho znali, když
jsme si vybírali místo pro život a
současně nám není jeho budoucnost lhostejná.
V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se našeho sdružení či vznika-
jící průmyslové zóny nás neváhejte
kontaktovat pomocí e-mailové adresy [email protected], nebo kontaktujte kteréhokoliv člena
výboru či sdružení. Současně je
možné sdružení oslovit pomocí komentáře či příspěvku na blogu:
http://hlasykozomina.blogspot.cz/,
který byl založen jako informační
zdroj, týkající se výstavby průmyslové zóny. Podrobnější informace
očekávejte v nejbližší době v tištěné
podobě ve Vašich schránkách.
Občanské sdružení Hlasy Kozomína
Vánoční tipy
Aleš Hrouda
Za výbor OS
Martin Roth
Smažený kapr podle Vánoční to za jeden kelímek jogurtu navíc Zalijte ji jogurtem a každým kouskuchařky Jany F. Zatloukalové prostě stojí (tedy pokud se pro něj kem několikrát otočte, aby se obalil.
Kapří maso je velmi měkké a mnozí
říkají, že svým způsobem i blátivé ono prostě jen nemá přirozeně
pevnější konzistenci a smažení mu
pak už na pevnosti nepřidá. Naštěstí mu trochu pomůže kyselé
prostředí, které poskytne například
jogurt. Pokud kapr na vašem štědrovečerném stole chybět nemůže,
zkuste tuhle verzi. Ze všech smažených kaprů patří k těm lepším, a
nebudete muset vydat do přeplněného obchodu).
4 porce kapra s kůží
1 bílý jogurt
1 vejce
1/2 lžičky soli
strouhanka
olej na smažení
V předvečer smíchejte jogurt se solí
a vajíčkem. Rybu umyjte a naskládejte v jedné vrstvě do mělké misky.
Misku uzavřete a nechte 24 hodin
uležet v lednici.
Před smažením rybu vyndejte
z jogurtu a nechte trochu okapat.
Pak porce lehce obalte ve struhance, moc ji nepřitlačujte. nakonec
v rozpáleném oleji na středním plameni smažte 4-5 min. z každé strany dozlatova. Vyndejte na
papírovou utěrku a nechte chvíli
okapat.
Strana 7
Zpravodaj obce Kozomín
2013
Nestíháte cukroví nebo chcete vy- stupňů 10 - 12 minut. Hlídáme,aby
moc nezhnědly, horké obalujeme
zkoušet něco nového?
v
moučce smíchané s vanilkovým
Kuličky s lískovými oříšky
cukrem.
Nechat pár dní uležet, jsou
25 dkg hladké mouky , 20 dkg másvynikající...
la ( hera ) , 1 žloutek, rukama vypracovat na vále těsto,děláme a jeden pracnější,ale stojí za to!!
kuličky,do každé zapracujeme líst- Rohlíčky plněné krémem
kový oříšek a dáme na pečící papír a 10dkg cukru moučka, 20 dkg
pečeme v předehřáté troubě na 180 hladké mouky, 10 dkg solamylu, 10
dkg mletých ořechů, 20 dkg tuku, 2
Dopis zastupitelstvu
Vážené zastupitelstvo obce Kozomín,
Obracím se na Vás s prosbou, zda
by ve Zpravodaji nemohlo být zveřejněno poděkování za pomoc, která mi byla poskytnuta.
Obrátila jsem se na starostu obce p.
Petra Koukolíčka s prosbou, zda by
mi byl nápomocen při výměně
starého a nového kotle na topení.
V současné době, kdy jsou mezilidské vztahy ne vždy na dobré úrovni
mě pan starosta ujistil, že sežene
muže na pomoc a zařídí vše potřebné.
Nebyl to žádný lehký úkol, jednalo
se o kotle, kde každý vážil 250 kg a
vynošení bylo velmi problematické
vzhledem k minimálnímu prostoru
a schodům, které vedou do sklepa.
Akce se uskutečnila bez problémů
ve večerních hodinách. Proto bych
ráda touto formou poděkovala za
pomoc především starostovi obce p.
Koukolíčkovi Petrovi, dále pak p.
Bedřichu Doležalovi, Davidu Dole-
číslo 4
vejce, 1 vanil. cukr, 2 lžíce kakaa o to míň dáme mouky, dáváme do
formicek a po upečení slepujeme
krémem a pocukrujeme.
krém:
1 vanilkový pudink a 1/4 l mléka
povaříme,přidáme 10 dkg nahřáté
čokolády na vaření, 2 lžíce kakaa,
zamícháme a necháme vychladit,
pak vyšleháme s jedním máslem.
žalovi, a Petrovi Švarcovi. Říká se,
že ani kuře zadarmo nehrabe, a
proto mě mile překvapilo, že pánové odmítli za svoji pomoc finanční odměnu.
Nevím, co bych si bez jejich pomoci
počala a proto ještě jednou vřelé
díky za vaší ochotu a pomoc, pánové.
S úctou
Kostlivá Jarmila, Kozomín
Vítáme vaše nápady a příspěvky, cokoliv, co by mohlo zaj ímat i vaše sousedy. Stále trvá naše prosba ohledně starých fotografií pro potřeby fotokroniky.
Uvěřej nění inzerátu ― 250,-Kč, tyto prostředky využij eme na další zlepšování Zpravodaj e.
Toto číslo pro vás připravili P. Koukolíček, M. Snopová, J. Uhrová, V. Uher.
Uzávěrka příštího čísla j e 1 4.3 .201 4.
Strana 8
Download

Zpravodaj_4-2013